Miljöstöd och naturvårdsprojekt

Miljöstöd och naturvårdsprojekt
Martin Sjölind 2015
Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering
• Miljöstöd kan beviljas när man vid åtgärder
för att vårda eller använda skogen beaktar
mångfalden i större utsträckning än vad
skogslagen kräver.
• Miljöstöd ska i första hand allokeras till
bevarande av särdrag hos sådana särskilt
viktiga livsmiljöer som avses i 10§ i
skogslagen SRf 25 § (594/2015)
• Skogscentralen kan under de förutsättningar som anges i
19§ i finansieringslagen bevilja miljöstöd också för andra
objekt SRf 25 §
Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering
• Förutsättning för beviljande av stöd är ett avtal som
ingås mellan markägaren och skogscentralen
• Avtalet är ett förvaltningsavtal som består av ett
förhandlingsprotokoll och ett beslut
• Genom avtalet förbinder sig skogsägaren att bevara
objektets mångfald och att lämna objektet utanför
skogsbruksåtgärderna
• Avtalet antecknas i fastighetsregistret
Miljöstöd inom ramen för Kemerafinansiering
• I avtalet kan inkluderas ett villkor om att markägaren
förbinder sig att iaktta en vård- och användningsplan
som främjar bevarandet av särdragen hos de livsmiljöer
som finns på det område som är föremål för avtalet
• Stöd kan beviljas för beredningen av miljöstödsavtalet
om beredningen görs på annat sätt än som
markägarens eget arbete.
• Avtalet görs för 10 år och det är i kraft även om området
övergår delvis eller helt till en ny ägare.
Miljöstödets belopp
• Storleken på miljöstöd är en tredjedel av det belopp som fås
då markägarens självriskandel dras av från summan av
grundersättningen och ersättningen för avverkningsvärdet för
objektet.
• Självriskandelen är fyra procent av värdet på trädbeståndet
på den lägenhet på vilken objektet ligger eller högst 3000
euro.
• Beredning av ett miljöstödsavtal ersätts på basis av faktiska
kostnader när den görs på annat sätt än som markägarens
eget arbete.
› Stödbeloppet för beredningen är högst 20 procent av
storleken på det miljöstöd som beviljas för avtalsobjektet.
Miljöstödets belopp
• Dessutom kan skäliga kostnader för upprättande
och genomförande av vård- och underhållsplaner
ersättas fullt ut i form av miljöstöd. Inkomster i
samband med vården och underhållet tas i
beaktande vid fastställandet av storleken på stödet.
• Miljöstöd beviljas inte om det belopp som ska
beviljas per avtal är under 500 euro (10 § Kemera)
Miljöstödets belopp, exempel
Lägenhetens storlek
virkesvolym som kan avverkas omedelbart
Livsmiljö, omedelbar omgivning kring bäck
Virkesvolym som kan avverkas omedelbart i
livsmiljön
Rotpris per kubikmeter virke som ska tillämpas vid
beräkningen
Beståndets avverkningsvärde
Objektets avverkningsvärde
Smärre olägenhet (4 %, max. 3 000 €)
Grundersättning (påbörjad hektar * 10 * rotpriset per
kubikmeter virke)
Ersättning för avverkningsvärde (objektets
avverkningsvärde - smärre olägenhet)
Miljöstöd 10 år ((grunders. + ers. för avvvärdes)/30*10)
Miljöstöd för en avtalsperiod på 10 år sammanlagt
20 ha
2 000 m3
1,2 ha
250 m3
32,48 €/m3
2 000*32,48
=
64960
250*32,48
=
8 120
64 960*0,04
=
2 598
2*10*32,48
=
650
8 120-2 598
=
5 522
(650+5 522)/30*10
=
2 057
=
2 057
Lägenhetens storlek
virkesvolym som kan avverkas omedelbart
20 ha
2 000 m3
Miljöstödets belopp, exempel
Livsmiljö, omedelbar omgivning kring bäck
1,2 ha
Virkesvolym som kan avverkas omedelbart i livsmiljön
250 m3
Rotpris per kubikmeter virke som ska tillämpas vid
beräkningen
Beståndets avverkningsvärde
Objektets avverkningsvärde
Smärre olägenhet (4 %, max. 3 000 €)
Grundersättning (påbörjad hektar * 10 * rotpriset per
kubikmeter virke)
Ersättning för avverkningsvärde (objektets
avverkningsvärde - smärre olägenhet)
Miljöstöd 10 år ((grunders. + ers. för avv-värdes)/30*10)
Miljöstöd för en avtalsperiod på 10 år sammanlagt
32,48 €/m3
2 000*32,48 =
64960
250*32,48 =
8 120
64 960*0,04 =
2 598
2*10*32,48 =
650
8 120-2 598 =
5 522
(650+5 522)/30*10 =
2 057
=
2 057
Uppsägning av miljöstödsavtal
• Om det område som är föremål för avtal byter ägare har
den nya ägaren rätt att säga upp avtalet inom sex
månader från överlåtelsen av äganderätten.
› Därav följer återbetalning av stödandelen för den
återstående avtalstiden
• Markägaren har även i övrigt rätt att säga upp avtalet,
om markägaren så önskar.
› Därav följer återbetalning av stödandelen för den
återstående avtalstiden med förhöjning
• Skogscentralen är skyldig att för Landsbygdsverket
anföra hävning av avtalet, om markägaren inte iakttar
villkoren i stödavtalet
Projekt för vård av skogsnaturen, 21 §
• Sådana arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer som
är viktiga med tanke på mångfalden och som sträcker sig
över flera lägenheters områden samt för återställande av
skogs- och torvmarksmiljöer
• Förebyggande eller avhjälpande av skador på vattendrag och
sjöar som skogsdikningar har medfört om åtgärden är av
större betydelse än vanligt för vård av vatten och
vattennaturen och om kostnaderna inte kan hänföras till
någon som orsakat dem
• Hyggesbränning som stimulerar skogarnas mångfald
Projekt för vård av skogsnaturen, 21 §
• Utrotning av arter som är främmande i skogsnaturen och
förhindrande av spridning av arterna på skogsbruksmarken
• Andra regionalt betydande projekt som motsvarar de projekt
som avses i 1–4 punkten och som betonar vården av
skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-,
kultur- och rekreationsvärden.
Naturvårdsprojekt, SRf
• Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare
bestämmelser om hur stödet för projekt för vård av
skogsnaturen ska allokeras och om övriga i denna
paragraf föreskrivna stödvillkor och grunder för
fastställande av stöd
• Hyggesbränning för vård av skogsnaturen:
Med hyggesbränning enligt 21 § i finansieringslagen
avses bränning av avverkningsrester och ytvegetation
och, om naturvårdsträd har lämnats på området,
bränning av grupper av naturvårdsträd
Naturvårdsprojekt, förfarande
• Projektansökan, 23 §, högst tre ansökningsomgångar
om året
• Finansieringsbeslut som gäller projekt för vård av
skogsnaturen fattas på grundval av
projektansökningarna.
• Grunderna för godkännande av ansökningar är
› hur betydande och verksamma de föreslagna åtgärderna är
› hur kostnadseffektivt genomförandet är sett till främjandet
av skogsnaturens mångfald
• Finansiering allokeras till åtgärder genom vilka man kan
uppnå de regionalt mest betydande målen för
› mångfalden, vattenvården samt skogligt mångbruk och
landskaps-, kultur- och rekreationsvärden
Naturvårdsprojekt, SRf
• Storleken på stödet för vård av skogsnaturen fastställs genom
en förordning
• Skäliga kostnader för planering och genomförande av projekt
kan ersättas fullt ut i form av stöd för vård av skogsnaturen.
• Markägare kan ersättas för ekonomiskt bortfall på grund av
bränning av naturvårdsträd. Ersättningen fås genom att den
uppskattade volymen av det marknadsdugliga trädbeståndet
före bränningen multipliceras med rotpriset per kubikmeter
virke under de tre föregående kalenderåren i landskapet.
• Finansiering beviljas inte om det belopp som ska beviljas per
projekt är under 1 000 euro. (10 § Kemera).
• Stödet för projekt för vård av skogsnaturen kan uppgå till
400 000 euro (10 § Kemera)
Miljöstöd och naturvårdsprojekt, jordoch skogsbruksministeriets förordning
• Anmälan om verkställande av miljöstödsavtal och
projekt för vård av skogsnaturen, 15 §
• Utöver vad som föreskrivs i 8 § ska det i anmälan om
verkställande av miljöstödsavtal uppges antalet
miljövårdsarbeten och det totala kostnadsutfallet, och i
anmälan om verkställande av projekt för vård av
skogsnaturen uppges antalet naturvårdsarbeten och det
totala kostnadsutfallet. Kostnaderna ska specificeras
som planeringskostnader, arbetskostnader,
materialkostnader och övriga kostnader.