Medicinsk service Finnålspunktion EBUS

Medicinsk service
Labmedicin, Klinisk patologi
PROVTAGNINGSANVISNING
Finnålspunktion EBUS
Remiss
Remiss: Cytologi
Använd endast remisser i pdf-format som hämtas på webbplatsen Vårdgivare i Skåne under
Laboratoriemedicin, Dokument och länkar.
Fyll i remissen och märk provet
Se Generellt om provtagning på webbplatsen Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.
Märk remissen med patientidentitet (12 tecken) och patientens namn.
Ange:

Typ av preparat.

Lokalisation - om prov tagits från olika lokalisationer ska detta noteras på remiss,
objektsglas
och provrör, adekvat anamnes och frågeställning.

Datum för ingrepp, remitterande läkare och enhet.

Vart svar ska skickas och när detta önskas.
Märk provbehållaren med patientidentitet och preparat.
Preparat från patient med blodsmitta ska märkas med BLODSMITTA på såväl remiss som burk.
CytoLytrör rekvireras från:
Hologic Nordic – Ordering Dept.
Fax: 08-505 204 58
Telefon: 08-585 798 58
Mail: [email protected]
Utförande
Till utstryk används glas med mattrand. Märkning måste av tekniska skäl göras med blyertspenna.
Aspirerat material stryks ut omedelbart efter punktionen. Glas som spritfixeras placeras omedelbart i
96 %etanol i minst 30 min. Glasen kan därefter självtorka i rumstemperatur och transporteras torra.
I regel är det önskvärt att några glas är spritfixerade och några glas är lufttorkade.
Märk glasen L (luft) eller S (sprit). Provmaterialet förs över i ett CytoLyt rör.
Vid önskemål om analys till immunfenotypning (hemapatologi) förs provmaterialet över i heparinrör
(mörkblå kork) innehållande Hanks lösning eller fysiologisk koksalt
Utgiven: 2015-09-02
Ansvarig: Klinisk patologi
1(2)
Medicinsk service
Labmedicin, Klinisk patologi
PROVTAGNINGSANVISNING
Fixering
Spritfixeras placeras omedelbart i 96 %etanol i minst 30 min.
Provet kan förvaras i rumstemperatur.
Transport
Skicka remiss och prov till Klinisk patologi..
Märk transportförpackning Cytologi.
Se Transport på webbplatsen Vårdgivare i Skåne, Laboratoriemedicin.
Utgiven: 2015-09-02
Ansvarig: Klinisk patologi
2(2)