Intelligent tillträdeskontroll (ITK)

Intelligent tillträdeskontroll (ITK)
HCT årskonferens
Örebro, 2015-08-28
Sten Wandel
Lunds Universitet
Idégrunden för
HCT (High Capacity Transport)
(Fordon över 64 ton och/eller 25,25 meter)
”Du får tillgång till ett utsnitt av vägnätet där du
får konkurrensfördelar, under förutsättning
att du uppfyller villkoren för tillträde”
KÄLLA: H Kyster Hansen, J Sjögren m.fl. Färdplan HCT – Väg, FORUM för innovation inom transporter, april 2013
Villkoren för tillträde
1. HCT-Fordon som är säkra, Typfordon, Performance Based
Standard (PBS). Bilind., Efterfordonsbyggare, Åkerier
2. HCT-Vägnät som klarar last och längd. TrV, Kommuner, Enskilda
väghållare
3. Tillträdeskontroll så rätt fordonskombination med rätt
axelvikter, bara kör på de sträckor, tider, hastigheter det har
tillstånd för. Kartor, GPS box, Vägmärken, Polis, Kontrollanter,
Vågar
4. Regelverk och certifiering för ovanstående, TrspStyrelsen, TrV,
Riksdag, Regering
Alla fyra villkoren nödvändiga
Dagens regelefterlevnad
• 16% övervikt, fordon över 35 ton med mer än 5% över,
WIM Bridge mätningar
• 40% körde för fort, tunga fordonen
• 20% otillfredställande lastsäkring
• 1-2% alltför breda eller långa
Oacceptabelt för HCT-fordonen
Skärpt tillträdeskontroll krävs
Varför nödvändigt med skärpt
Tillträdeskontroll för HCT
1. Förhindra att infrastrukturen slits ned i förtid, inte bli som
järnvägen, slitage = axelvikt4 13 tons axel = 3x10 tonsaxlar
2. Undvika olyckor och skador på personer, fordon och last
3. Färre och mindre överlaster -> fler broar och
sammanhängande nät kan öppnas vid samma risk, speciellt i
skogen och last mile. T ex i Värmland: Utan ITK 300 förbjudna
broar, med ITK1 150, med bästa ITK 15.
4. Bättre lokal acceptans ->Fler last-mile-tillstånd. Garanterar
”not-in-my-backyard”, genom tättbebyggt
5. Snabbare introduktion, större marknadsandel av HCT -> större
samhällsnytta.
6. Rent spel, fusk försvåras
Förebyggande Tillträdeskontroll
• Skyltning
• Kartor: daglig uppdatering, tjäle, vägarbete, olyckor
• Extern vägning: vid lastning, kranvågar, vid lossning
• Ombordvågar: per axelgrupp
• Förarstöd: GPS, ruttförslag, varning om lastas fel, fel
efterfordon eller på fel väg, stoppas om ändå försöker
• Ansvarsfördelning: chaufför, åkeri, transportköpare, lastare
• Egenkontroll: kvalitetssäkring, certifiering?
• HCT-tillstånd?
• Krav på föraren?
Case: ITS TSS Kaunisvaara
Iron ore concentrate to be transported first 160 km by trucks then
transferred to train and later ship
Excemption from regulations to run max 90 tonnes GTW
• Minimum 4 minute between trucks
• Truck must drive in the middle of the road when passing
bridges i.e. no oncoming traffic and max 50 km/h
Partners
Case: ITS TSS Kaunisvaara
Road database
NVDB
Follow-up tool
The Extended Vehicle
Integration
platform
Driver interface
Förarapplikation
Uppföljande Tillträdeskontroll
• Flygande inspektioner på vägen
• Fasta vägstationer
• WIM-Bridge (+ kameror)
• Inspektion på åkeriet
• Rapportera vikter och rutter till TrV i efterhand för
statistik och underhållsplanering
• Automatisk rapportering av rutt, vikter,
fordonskonfiguration, hastighet från bilen till
certifierad tredje part som skickar avvikelserapport till
myndighet
Intelligent Access Program (Australien)
3, 4 G
(On Bord Mass)
(V2X)
Regulatory
4 250 IAC
Intelligent
Access
Conditions
CAN bus
Private
2 700 Vehicles
Trsp Operator: Fleet Managment, Logistics
Transport Certification Australia
Allowed route
Non Compliance Event Only 10 data points
Test av IAP i Sverige
• Sverige är 7:e staten i Australiska IAP
• En av 5 IAP service provider medverkar
• 3 Volvo och 2 Scania HCT fordon i IAP basic
• Alla processer i Australien. Avvikelsrapporter till Sverige.
• Utvärdera:
– Förarstöd,
– Befintliga Fleet Magement boxar
– Ombordvågar
– Krav EU och Sverige
Idéer för Svenskt ITK
• Fordonskombination godkänns och registreras
• Fordonsägaren godkänns och registreras , HCT-tillstånd
• Befintlig Fleet managment används för insamling av data
• Förarstöd rekommenderas men inget krav
• Prestationsbaserade krav, uppmuntrar innovation.
• ITK 1 Egenkontroll, Manuallt. Slumpcheck. Rapport om rutt och vikt för
statistik
• ITK2 dessutom automatisk avvikelserapportering
• ITK3 dessutom Certifiering. Harmonisering med EU och ITS
Handlingsplan ITK
• Kick off, FIFFI projekt: Kravspecifikation ITK1, 1 september
• Seminarium ITS Word Conference i Bordeaux, 7 oktober
• Kick off: OECD/ITF projekt HCT
• Work Shop Sverige, ITK-Telematikbranschen, 19eller 20? oktober
• Regeringsuppdraget 74 ton avrapportering, 30 november
• Avslut och utvärdera IAP-tester i Sverige, 31 december
• Regering och riksdag beslutar om 74-tonsreform inkl. ITK1
• Tester av några olika ITK1 lösningar
• Implementering av 74-tonsreform inkl. ITK1
• Fortsatt forskning och utveckling, ITK2, ITK3, etc
Bara en Telematik box
Samla data – använda för många privata och myndighetstjänster
From border Switzerland/Germany
17
Freight Regulatory Applications
Estimated chronologic order
Service
Australia
Sweden
EU
Access compliance (IAP, ITK)
1
1
Speed compliance (ISC)
2
Mass compliance (OBW, EU 96/53)
3
2
3
Fatigue compliance (Tachograf)
4
5
1
Dangerous goods trsp
6
5
Cabotage compliance
4
Road charge (EETS)
3
2
E-call
4
Accident data recorder
7
Live stock trsp
6
Busses, Taxameter, Driverless trains
5
Varför nödvändigt med skärpt
Tillträdeskontroll för HCT
1. Förhindra att infrastrukturen slits ned i förtid,
2. Undvika olyckor
3. Färre och mindre överlaster -> fler broar och
sammanhängande nät kan öppnas vid samma risk,
speciellt i skogen och last mile. T ex i Värmland: Utan
ITK 300 förbjudna broar, med ITK1 150, med bästa ITK
15.
4. Bättre lokal acceptans ->Fler last-mile-tillstånd.
Snabbare introduktion, större marknadsandel av HCT
5. Rent spel