På gång i Österåker 2015 Åkersberga blir modern småstad

Din kommun
NYHETER FRÅN ÖSTERÅKERS KOMMUN
APRIL 2015
På gång i Österåker 2015
Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka.
En skärgårdskommun i världsklass. Så här ser arbetet mot visionen ut 2015.
Mindre barngrupper
Illustraton: WSP
Personaltätheten ska öka och barngrupperna bli mindre i Österåkers kommuns
förskolor. Det har Kommunfullmäktige
beslutat om. Till att börja med ska
personaltätheten öka från 6,2 till 5,2
barn per vuxen. En plan tas också fram
för hur barngruppernas storlek successivt kan minskas. Arbetet ska vara klart
under 2016.
Parkteatern till Österåker
Populära Parkteatern turnerar varje
sommar med gratis föreställningar på
utomhusscener i Stockholms stad. Intresset för parkteater är stort även
bland kommunerna i länet och nu inleds
ett pilotprojekt där Parkteatern ska
gästspela utanför staden. Först ut är
Täby och Österåker och i augusti spelas
Den allvarsamma leken, en tonsatt tolkning av Hjalmar Söderberg roman på
Ekbacken i Åkersberga. Mer information
finns på osteraker.se.
Åkersberga blir modern småstad
Österåker växer och kommunens vision om länets bästa skärgårdskommun ska göra det ännu mer attraktivt att bo och verka här. Ett omvandlat Åkersberga blir kärnan i en modern småstad, nära havet.
.
Just nu pågår arbetet med att ta fram
Barrefeldt, stadsarkitekt i Österåkers
band med den omfattande utbyggnaden
ett program för centrumområdet i
Åkersberga – Åkersberga stad – som ett
första steg i en övergripande utveckling
i
området. Här planeras för en blandad
Ny infartsparkering
stadsmässig kvartersbebyggelse med fler
Österåkers kommun har i samarbete
med SL byggt en ny infartsparkering
bostäder och lokaler för service, kontor
nära Åkers Runö station. Den ligger vid
och andra verksamheter. Gator och torg
Furmans väg, infart från Företagsallén
och Näsvägen och har 52 platser.
ska skapa en levande stadsbebyggelse
som förbinder Åkersberga med Åkers
Parkeringsplatsen är belyst och skyltning
till den finns från Svinningevägen.
kanal och havet
I arbetet med att ta fram ett koncept
för Åkersberga stad har informationsTrygghetstelefon
möten och intervjuer hållits med
Känner du dig ibland otrygg på vissa
fastighetsägare, boende och ungdomar
platser i Österåkers kommun? Då kan du som bidragit med sin syn på vad som är
ringa till kommunens trygghetstelefon.
viktigt för att skapa en levande stadsBevakningsföretaget Prevendo svarar
kärna. En enkät har också genomförts
och kan antingen guida genom situationen eller komma till platsen för att lugna
på kommunens webbplats.
ner en otrygg stämning.
– Utvecklingen av centrala ÅkersNumret till trygghetstelefonen är
berga
inleddes för ett antal år sedan
0900- 888 02 40. Telefonlinjen är öppen
med planeringen av Kanalstaden. Nu
klockan 20-06 varje dag och samtalen är
kostnadsfria.
tar vi tag i de centrala delarna, vilket
känns mycket spännande, säger Lars
Nyheter på finska/
Uutisia suomeksi
Missa inte de finska sidorna på osteraker. se/suomeksi.
Muista katsoa Österåkerin kunnan verkkosivuja osteraker.se/suomeksi.
Sommar med Fritidsgårdarna
Varje sommar arrangerar Fritidsgårdarna dagläger på Domarudden,
teaterläger, konstkollo och andra
aktiviteter för barn och ungdomar i
Österåker. På fritidsgardarna.se hittar du information om sommarens
alla aktiviteter. Där kan du också
också ladda ner Fritidsgårdarnas
sommarfolder.
kommun.
Ny identitet
Den nya stadskärnan ska präglas av
närhet, täthet och fler mötesplatser. Det
dagliga ska vara nära, enkelt att ta sig
till och det ska också kännas nära till
kust- och naturmiljön utanför centrum.
För att ett stadsliv ska kunna uppstå,
måste fler kunna bo och vistas centralt.
Fler bostäder ska därför byggas här och
fler attraktiva mötesplatser med träd
och växter skapas. Målet är att en ny
identitet ska växa fram där Åkersberga
uppfattas som en mer attraktiv och
livfull stad för alla.
Förtätningen av Åkersberga sker
samtidigt på flera områden i centrala
lägen. Bergavägen utvecklas till en
stadsgata med bostäder och lokaler och
intill nyrenoverade Söraskolan planeras
stadskvarter med bostäder.
Stationsområdet utvecklas till en
bättre bytespunkt och mötesplats i sam-
av Roslagsbanan till dubbelspår.
– Österåker är en tillväxtkommun
och det gäller att vi ligger steget före i
planeringen. Genom att förtäta Åkersbergas centrala delar och skapa attraktiva miljöer skapas en livfull stad med
ökad trivsel och trygghet. Det gynnar
även centrumhandeln då underlaget
i närområdet blir större, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens
ordförande.
Detaljplan för Berga 6:406 med flera.
Revidering av arbetsmiljöpolicy.
Ändring av tidpunkt för Kommun- fullmäktiges sammanträde – från 27 april 2015 till 4 maj 2015.
Väckta motioner:
Motioner som väcktes var: 4/2015, 5/2015, 6/2015, 7/2015,
8/2015, 9/2015, 10/2015, 11/2015 och
12/2015. Av utrymmeskäl hänvisas
till osteraker.se/politikpaverkan där de
finns att ta del av.
Sammanfattning av 2014
I juni skickas Österåkers kommuns folder ”Året i korthet” till alla invånare i Österåker. Den sammanfattar kommunens viktigaste händelser under 2014 och vad
skattepengarna gick till.
Samtidigt kommer Österåkers kommuns årsredovisning. Den går att beställa
genom att e-posta [email protected] eller ringa 08-540 810 00.
Det går också bra att hämta den på Informations Österåker i Åkersberga centrum
eller i receptionen i Alceahuset på Hackstavägen 22 i Åkersberga från och med mitten av juni.
CATHARINA RISSEL
Kommunfullmäktige 4 maj kl 14.00 Här behandlas bland annat:
Årsredovisning för Österåkers kom- mun och dess bolag för 2014.
Anläggningsavgift i VA-taxa 2015, Österåkersvatten AB
Kommunfullmäktige sammanträder i
Alceahusets fullmäktigesal. Allmänheten är välkommen att delta.
Handlingar hämtas i receptionen
en vecka före samt på osteraker.se/
kommunfullmaktige. Sammanträdena
sänds i närradio 103.7 MHz och via
webbsändning på osteraker.se direkt
samt i efterhand.
Din kommun ges ut av Österåkers kommun. Redaktör: Catharina Rissel, 08-540 810 00, [email protected]
Hur sammanfattar du din budget för 2015?
Jan-Olof Friman
Kommundirektör
– Arbetet med att
genomföra kommunens
strategier och planer för
skärgårdsutvecklingen
fortsätter som en del i det övergripande
arbetet för en skärgårdskommun i
världsklass. Österåkers kommun är
med och finansierar Ljusterölyftet
och ett försök med ökad turtäthet på
Ljusteröfärjan, vilket ökar servicen
för boende, företagare och besökare i
skärgården.
E-tjänster kommer successivt att tas
fram för att underlätta för medborgarna i Österåker, så att enkla ärenden
kan utföras via nätet.
Österåkers kommun arbetar också
mer intensivt för att få fler företag och
fastighetsbolag att etablera sig här.
Kommunstyrelsens kontor arbetar med övergripande områden som ekonomi, personalfrågor, upphandling, turism, näringslivsfrågor,
kommunikation samt arkiv och registrering.
Inom kommunstyrelsen ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunala
gator, vägar, parker och grönytor, belysning,
bryggplatser, säkerhetsarbete, karttjänster,
detaljplaner samt trafikärenden.
Programförslag till hösten
Under hösten 2015 planeras ett programförslag att ställas ut för samråd,
vilket innebär en möjlighet för alla
som bor i kommunen att tycka till. Ett
godkännande av programmet planeras
till våren 2016.
Läs mer om utvecklingen av centrala
Åkersberga i Magasin Österåker som
kommer i början av juni.
KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN
Kommunfullmäktige 16 samt 18 mars
Här behandlades bland annat:
Efter valet i september 2014 beslutade Alliansen i Österåker – Moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna samt Österåkerspartiet – att
styra Österåkers kommun vidare i minoritet enligt en gemensam överenskommelse
under mandatperioden 2015-2018. Partierna tog fram en politisk plattform för hela
mandatperioden samt en gemensam budget för 2015 och plan för 2016–17.
Österåkers kommun arbetar med många områden som berör dig som bor i kommunen på olika sätt. Här intill beskriver kommunens förvaltningschefer de största
händelserna inom deras respektive område 2015.
Alliansens politiska överenskommelse och budget finns i sin helhet finns på
kommunens webbplats osteraker.se. Där kan du också ta del av Kommunfullmäktiges sammanträden via webbsändning direkt samt i efterhand.
Anders Lindblad
Tf chef skolförvaltningen
– Österåker ska vara den
bästa skolkommunen
i länet. Vi arbetar för
att våra förskolor och
skolor ska vara attraktiva val för elever,
föräldrar och anställda. Ett av våra viktigare mål är att på
sikt minska antalet barn per pedagog i
förskolan till en siffra på 5,2.
Grundskole-, förskole- och fritidspengen höjs och större satsningar
genomförs på läs- och skrivförståelse
samt barn i behov av särskilt stöd.
Den ökade pengen ger även möjlighet
till ledarskapsutveckling och höjda
lärarlöner.
För att alla elever ska nå sina kunskapsmål, ska vi arbeta för att öka
likvärdigheten mellan skolorna i vår
kommun.
Skolförvaltningen finansierar och informerar
om barnomsorg och utbildning.
Anne Simmasgård
Chef socialförvaltningen
– Årets stora händelse
blir öppnandet av ett
nytt äldreboende på
Muskötvägen 25 i regi
av Förenade Care i maj. Vi får då ett
bra tillskott med äldreboendeplatser
i kommunen. Vi planerar också att
erbjuda fler korttidsboenden på hemmaplan. En gruppbostad för personer
med funktionsnedsättning öppnar i
slutet av året.
Öppenvården inom missbruksvården är under utveckling med
boendestöd.
Fler möjligheter till föräldrautbildning erbjuds med olika kurser.
Sociala insatsgrupper är en insats
som numera finns för att hjälpa
ungdomar och unga vuxna att bryta
en kriminell livsstil, arbetet sker i
samarbete med Polisen.
Flyktingmottagandet ökar under
året.
Socialförvaltningen arbetar med stöd och
omsorg av olika slag till barn och ungdomar,
familjer, äldre, funktionshindrade och människor i behov av stöd i olika livssituationer.
Sören Karlsson,
tf chef kultur- och fritidsförvaltningen
– Österåker ska ha
det rikaste fritidslivet i
skärgårdsmiljö i länet.
Här finns ett aktivt föreningsliv och ett
landskap rikt på kulturhistoria.
Kommunen satsar på att bygga hallar och anläggningar som ytterligare
berikar fritidslivet. Byggnationen av
friidrottsanläggningen vid Röllingby
påbörjas under året.
Vi arbetar vidare med utveckla våra
populära sommarevenemang i samverkan med andra kulturaktörer. Kungliga
Operan gästspelar på Ljusterö igen och
ett samarbete inleds med Parkteatern
med gratis föreställning på Ekbacken.
För barn och unga förstärks det offentliga kulturutbudet samt ett filmprojekt
som stimulerar ungas filmskapande. Pilotprojekt för att stödja ungas egen
organisering genomförs.
Kultur- och fritidsförvaltningen finansierar
och informerar om kultur- och fritidsverksamhet.
Kent Gullberg
Chef samhällsbyggnadsförvaltningen
– Vi satsar stort på
att förbättra infrastrukturen med nya
trafiklösningar, främst kring Åkersbergas centrala delar. Bland annat får
tunneln under Åkersberga centrum
dubbla körfält. Projektering inleds
för en planskild korsning vid cirkulationsplatsen Sockenvägen/väg 276 och
ytterligare en infart till Pilstugetorget.
Arbeten pågår för ett cykelstråk utmed Svinningevägen och det regionala
cykelstråk som förbinder Åkersberga
med Arninge. En gång- och cykelväg
samt ridstig mot Domarudden projekteras under året.
Arbetet med att utveckla stadspark
Åkers kanal fortskrider. Planeringsarbetet för en ny brygga och båtlatrintömningsstation i Östanå slutförs för
byggnation nästa år. Lekplatsen Oceanparken planeras
byggas under året, liksom en hundrastgård i anslutning till Åkers kanal.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar
med den fysiska planeringen av Österåker,
fastighetsfrågor och avtal, miljöfrågor, trafik,
bygglov och kartor.
Kent Henningsson
Chef produktionsförvaltningen
– Vi är stolta över att
kunna erbjuda våra
medborgare ett kommunalt alternativ med hög
kvalitet inom de konkurrensutsatta
verksamhetsområdena förskola, utbildning samt vård och omsorg.
Till hösten står nya Söraskolan redo
för gamla och nya elever, ett halvt år
före tidsplanen. Skolan har fått ett
rejält lyft, både när det gäller lokaler
och ny teknik.
Vår största utmaning under året
handlar om att balansera kvalitet och
ekonomi inom hemtjänstverksamheten. Personalförsörjningen inom både
vård och skola kommer att vara en
nyckelfråga under de närmaste åren.
Produktionsförvaltningens uppdrag är att
driva verksamhet i kommunal regi inom
förskola, utbildning, kultur, fritid, vård och
omsorg.