Föreningen blir till - Norra Aspamarkens bygdelag

Hänt i bygdelaget under 20 år – 1994-2014
Föreningen blir till
Första mötet hölls i Dammtorp 1994
1997 – 62 medlemmar
2000- 78 medlemmar
2014 78 medlemmar
Ordförande: Susanna Lindström 1994-2001
Irene Persson 2001- 2008
Anita Karlsson 2009 –
Ledamöter under åren Bojan Karlsson, Börje Orrvik,
Susanna Lindström, Berit Karlsson,
Ewa Einarsson, Ingrid Johansson,
Kent Karlsson, Ing-Britt Gustafsson,
Birgit Müntzing, Irene Persson,
Kerstin Gustavsson, Åke Pettersson,
Hans Tivemark, Kurt Karlsson,
Ebbe Karlsson, Susanna Lindström,
Anita Karlsson, Ingrid Heigren,
Runar Adamsson
Mötesplats – Olles stuga
Olles stuga i Nordhult var bygdelagets
mötesplats under de första 6-8 åren.
Att skaffa kunskap om området och kunskap
för att lyfta fram bygden var ett stående
inslag i verksamheten.
Här hölls återkommande månadsmöten .
1996 ordnades kurs om Agenda 21.
Verksamhet
Studiecirklar:
Kolning 2001 ( 27 deltagare varav 10 kvinnor)
Landsbygdskurs i Nordhult 21 personer på
första mötet.
Inventerade fastigheterna i området 1974
respektive 1994 samt sommarställen och
ödetorp
1994 Inventering Landsbygdsplan
1994 Gratis kurs – Vi gör en framtidsplan för
vår by, socken…
1994 kurs för eldsjälar ( Susanna)
Frågor som togs upp:
Förslag på aktiviteter nästa år och hur
många gånger man ska träffas. Fortsätta
med ”historieboken”
Ta reda på när husen byggdes och av
vem. Bilder. Ta fram skröner och gamla
berättelser, talesätt.
Bestämma om vem som ska göra vad.
ALU – anvisning av arbetspraktik
Harriet Pettersson
Ingrid Johansson
Kurt Karlsson,
Ronny Gustafsson
Stefan Gustafsson
Möten och informationsmaterial
Bygderåd
1995- Askersunds kommuns bygderåds möte
2 gånger/år
Seminarier några exempel från begynnelsen!
1994 Seminarium ” Hur mår vi på
Landsbygden” ( Börje och Ingrid)
1994 Idéträff i arbetet för en levande
landsbygd ( Ingrid, Bojan, Susanna)
Landsbygdsriksdag
1998 – Linköping (Berit o Susanna)
2007 - Sjuhäradsbygden ( Irene, Kerstin)
2012 Ronneby ( Anita)
Företagsmässsor
Åboholm och Askersund
Publikationer
1995 Sanningen och sägner (1995)
1998 Trolska Tiveden (Iréne Persson)
Webbsida
2002 - Ingrid gör den första hemsidan
2005 - Anita blir webbredaktör – ny hemsida
Ledbroschyrer
Vandringslederna
1996 ansökan om landsbygdsmedel –
beviljat med 6.877 kr till projektet:
Bruksvägar och stigar i Norra Aspamarken.
1997 Ansökan om projektmedel för
landsbygdsutveckling 10000 kr
för Långsjö och Luffarbolederna.
ALU-projekt startades 1996 för att röja fram
gamla stigar och körvägar.
Kurt, Ronnie och Stefan jobbade med detta.
14 informationstavlor sattes upp.
2002 Utmärkelse till ”Årets friluftsprofil” 31
maj 2002.
2002 Leden mot Hultamon blev sönderkörd.
Sveaskog lagade och gav 5000 kr i
kompensation.
Guidad vandring på Långsjöleden 2002, 2003
Guidad vandring på Luffaboleden 2004
Ledansvarig : Kurt Karlsson 1997-20? Börje
Orrvik.
Många timmars arbete har lagts ned på att
röja lederna och se till att markeringarna är
synliga. Spänger har lagts ut i flera omgångar.
Under 2014 har de försetts med halkskydd
Röa Broa
2002 Vägverket beslutar att en skylt ”Röa
Broa” ska sättas upp.
Rastplatsens iordningställande
Rastplatsbord med bänkar inköptes
september 2005
Gökottor
Lomtärn 1997, 1998,1999, 2000
”Hultamogarna” 2001
Bergen vid Stenkullen 2002
Promenad till Hultamon 2003
Sörbytorp 2004
Långstorp 2005
Ekemon 2006
Fagertärn 2007
Långstorp 2008
Långsjöängen 2009
St. Gryten 2010
Nytorp 2011
L. Björstorp 2012
Lomtärn 2013
Sörbytorp 2014 ( Naturnatta) tillsammans med
Naturskyddsföreningen
Exkursioner i trakten
Gamla Tivedsvägen med Hugo Karlsson 1995
Torpvandring till Svartviken 1995
Slåtter vid Nordhult 1995
Träff på Skirens is 1996
Blomstervandring i L. Kampetorp 1997
Julavisa - Familjen Karlsson från L Kampetorp
på kvällsturné 1998
Mineralletning med Sven-Olof Niklasson 1999
Vandring på Stenkullabergen 1999
Vargavidderna 2002
Mitterstorp 1995,2002
Utnäset 2003
Ännu fler exkursioner…
Åboholms bruk 2003
Tivedstorp 2004
Holmskvarn och Holms masugn 2006
Susannas blomsterträdgård 2008
Brandfältet (Holmsjötorp, Kråkvattnet) 2009
Brandfälten 2010
Nordhultasjön runt 2011
Vandring i hagmarkerna, L. Kampetorp 2012
Brandfälten, fem år efter branden 2013
Källarfallet 2014
Studiebesök
Aspa Bruks arkiv 1995
Studiebesök på Munksjö 1996
Besökte arkiven i Olshammars gården 1998
Besök i Zinkgruvan och Åmmeberg 2000
Sven Wester Råstena 2001
Mariedammsleden 2005
Länsmuséet, Länsarvet 2005
Gamla kartor över området 2010
Närkesberg, den gamla smedjan 2010
Föreläsning film bildvisning teater
Bildvisning i Skirbråtens skola från Bolivia 1996
Hugo visar bilder från 1970-talet, bl.a.
linberedning 1997
Tivedsbilder hos Eva-Stina och Lennart 1999
I trollskogens rike film En av Bertil Svenssons
Tivedsfilmer 2000
Bildvisning hos Eva-Stina och Lennart från Tiveden
och Island 2000
Bilder från Nepal, Inger Karlsson (hos Eva-Stina
och Lennart)
Clas Thor och Ulla-Britt Jonsson visar bilder ur sin
bok om Tiveden, Tiveds skola, 2001
Kalle Bäck kåserade om dassets betydelse 2010
Mats Löwing berättade om mjölkbordets sociala
betydelse 2011
”Linus” visar filmen om kolmilan vid L.
Kampetorp i Åboholm2012
Kolmilor vid Lilla Kampetorp
2001 Första milan i bygdelagets regi
2003 kolades ingen mila.
Övriga år har föreningen kolat en mila varje höst. I
samband med milan har vi haft en mildag med
kolbullar och ibland musikunderhållning
Mellan åren 2001 till 2014 har föreningen fått
ihop cirka ????? kolsäckar
Studiebesök vid milorna:
Tre ungdomar från restaurangutbildningen i
Kumla deltog 2008
Fem ungdomar från bygden inbjöds att delta i
arbetet 2009
Elever från Närlunda skolan, Askersund samt
elever från Kumlaby skolan 2009
Herrljungas hembygdsförening besökte milan
2009
Besök av Skogshistoriska Sällskapet 2013
PRO Askersund 2014
Teaterbesök
2004 Tänk om - Friteatern i Åboholm Teatern
kom till oss.
2006 F orsvik med teaterbesök
2007 Lerbäcks hotell Mordgåta
2009 Peter Flacks revy
2009 Teater i Lerbäck ”Mordet på Lucas
Heijde”
2014 Lerbäcksteatern ”Mordet på Falkö”
Resor
Göta kanal Karlsborg – Töreboda, 31 aug 2004
Göta kanal Töreboda – Sjötorp 2005
Arns och Linnés fotspår 2007
Hornborgasjön, Bondens år ---31 maj 2008.
Skogsbränder vid Nordhult samt Fagertärn
Rusa kulan, Pershyttan och Nora 2010
Östergötland 2011
Södra Råda, Gullspång Silverfallet och
Arvidstorp 2012
Ängelsbergsbruk, Oljeön 2013
Kållandsö 2014
Bygdelaget tycker till!
Kommunbygderåd
1994-06-08 Lennart Gustafsson,
kommunstyrelsens ordförande bjuder in 2
representanter från varje bygdelag i
kommunen samt uppsökarna i projektet
Landsbygd – framtidsbygd. Ewa, Ingrid, Börje
och Susanna deltog.
Kommunen sammankallar till möte 2
gånger/år. Bygdelaget har förutom några
gånger representerats av 2 medlemmar vid
dessa möten. Ett forum där kommun
informerar och där byalagen kan ta upp
aktuella frågor.
Vägarna – ett gropigt samtalsämne
2001 En väggrupp inrättades tillsammans med
Tiveds Utvecklingsgrupp, som har arbetat för att
förbättra vägarna 503 och 533.
Uttalande från möte skickades till bl Riksdagen,
partier, landshövingen m fl.
2007 Ny beläggning kommungränsen – Håkantorp
2009 Ny beläggning på hela sträckan Håkantorp –
Tived
2013 nytt ytskikt !!!
Gårdsnamn
2001 Protestlista mot Posten förslag att ta bort
gårdsnamnen
2006 Protestskrivelser angående
belägenhetsadresser till Askersunds kommun.
2007 bestämdes att enskilda gårdar får behålla
gårdsadressen.
Kraftledning
2006 Yttrande mot Svenska kraftnäts nya
stamledning som berörde vårt område. 2008
kom besked om att den skulle dras på annat
håll
Bredband
2004 Skrivelse ang bredband - Äskebäcken
får ADSL
2010 Informationsmöte i Mosshults
missionhus om bredbandsutbyggnad
2010 ansökan om bidrag till kanalisation
beviljades av länsstyrelsen
2011 Informationsträff med IT-ansvarige
Daniel Bergström i Askersunds kommun
2013 november 12 fastigheter har möjlighet
att ansluta sig telefon tv data via fiber.
Vår närnatur
2011 Möte med kommunekologen Carolina
Hillerdahl ang. vindkraftspark vid Nordhult. Visar
runt i naturen runt Nordhult.
2011 Samrådssvar angående Vindbruksplan,
Askersunds kommun
Från alla håll och kanter i bygdelaget skickades
protester till kommunen
mot att bygga vindkraftverk i Nordhult. Man
kom på bättre tankar och vindkraftutbyggnaden
vid ”Nordhult” försvann ur planen
2012 möte kommunekologen Carolina HillerdalLjungkvist berättar om Naturvårdsprogrammet
och vi berättar om bygdelagets projekt.
2011 Regional översiktlig planering för
Örebroregionen. Synpunkter på remissen. ” Tänk
om – planera för en levande landsbygd med
många små blomstrande samhällen.”
Mycket annat har vi gjort
 Kräftskivor
Sillsexa 1996
Kräftskivor vid Lövåsen i augusti månad,
mellan åren 1997 – 2014
8 st Loppmarknader i Nordhult 1997-2006
13 juli 1997
18 juli 1999
16 juli 2000
15 juli 2001
20 juli 2003
18 juli 2004
10 juli 2005
9 juli 2006
 6 stycken Pimpeltävlingar
2000 inställt p g a svag is
3 mars 2001 (-24 grader)
2002 inställt p g a svag is
9 mars 2003
29 feb 2004
20 feb 2005
26 feb 2006
7 mars 2009
 Kvinnligt nätverk
Startade under 1999 (Åtta kvinnliga
medlemmar)
 Fagertärndagar
Åke medverkade som guide 2000 – 2011.
Göran har medverkat 2012 -2014
 Allsång
Olles stuga1999, 2001
Lillstugan St. Gryten 2002 – 2011
 Julbord
Olshammarsgården 1998, - 2004
Lillstugan St. Gryten 2005,2006
Åboholm 2007 – 2014
Samverka med andra
2010 – Leader Mellansjölandet
2010-2012 Dialogtiveden
Framtidsveckan 2011 Lin & trasmattor i
Sörbytorp, Höststök i kök – vi syrade vitkål
samt Mjölkbordets sociala funktion – Mats
Löwing i Åboholm,
Framtidsveckan 2012
Vitkålssyrning, linberedning,
gärdsgårdsbygge i Tivedstorp
Sköna Maj
2010 – aktiviteter vid Fagertärn
2011 - Utställning nya och gamla mattor…
Natur & trädgård i Tivedstorp 2012, 2013