Ekosystemen har en gräns Idéspruta och arbetsmyra blir ny

Nr 2 Maj 2010
Årgång 20
Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige
Ekosystemen
har en gräns
Planetära gränsvärden i jordens ekosystem
är viktiga frågor för Albaeco, en idéell förening
som samarbetar med Sveriges största center
för tvärvetenskaplig forskning; Stockholm
Resilience Center.
Louise Hård af Segerstad på Albaeco
förklarade på MIS årsmöte hur viktigt det är att
vi håller oss långt från de gränserna.
Sid 3
Klimatkompensation
är inget avlatsbrev
Vi har redan nått planeten gräns för biologisk mångfald.
MIS nya styrelse
Torbjörn Brorson fick förnyat
förtroende och omvaldes som
ordförande vid MIS årsmöte i april.
MIS styrelse fick också två nya
ledamöter; Binella Nezic Vannesjö
och Jonas Ammenberg.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
och årsmötet beslöt att MIS
medlemsavgift blir oförändrad. Efter
debatt fick styrelsen även ett antal
förslag för hur föreningen ska kunna
öka sin medlemsantal.
Sid 2, 4
– Klimatkompensation är inte tillräckligt, men
det är nödvändigt, förklarade Conor Foley på
Tricorona vid MIS årsmnöte.
Tricorona arbetar med växthusreducerande
klimatkompensation.
Sid 3
Idéspruta och arbetsmyra
blir ny hedersledamot
Lena Seger, arbetsmyra, idéspruta, mångårig
medlem i MIS och en av föreningens första
ordförander har utsetts till hedersledamot i MIS.
– Mycket hedrande och smickrande, säger Lena
Seger och påpekar att miljörevisorer idag har en
mycket viktig funktion genom att balansera de
allra värsta politiska och populistiska skutten i
klimatdebatten.
Sid 2
Vi informerar vad
som är på gång inom vår
förening
Styrelsemöte
25:e maj
Nya medlemmar
Göran Sjöblom, Envima, Nyköping
Samma medlemsavgift
MIS medlemsavgift blir oförändrad under
året. Det innebär 150:- i medlemsavgift
och 400:- i serviceavgift. Serviceavgiften
är avdragsgill. För pensionärer är
medlemsavgiften 150:-. Studenter
och de som deltagit i en MIS-godkänd
revisionsutbildning får ett års gratis
medlemskap i MIS.
Översyn av etiska regler
MIS styrelse gör nu en översyn av MIS
etiska regler för att säkra att de fortfarande
är tillämpbara. Eventuella förändringar
kommer att redovisas på MIS hemsida och i
Miljömissivet.
Bli MIS-godkänd
miljörevisor
Som MIS-godkänd
miljörevisor får du en
bekräftelse på din kompetens. Det är en
kvalitetsstämpel som
bevisar att du har bra yrkeskompetens
utifrån de kriterier som MIS satt upp. Mer
information hittar du på MIS hemsida:
www.mis.a.se
Få din utbildning
MIS-godkänd
Arrangerar ditt företag
utbildningar i miljörevision?
Nu kan du få utbildningen
MIS-godkänd. Sex utbildningsföretag har
hittills fått utbildningar MIS-godkända.
Mer om hur du gör och vilka företag som
har MIS-godkända utbildningar hittar du på
MIS hemsida:
www.mis.a.se
Rätt adress?
Har du eller ska du byta arbetsplats, jobb
eller företag? Glöm inte att meddela MIS
kansli dina nya kontaktuppgifter:
[email protected]
Jonas och Binella till MIS styrelse
Vid MIS årsmöte omvaldes Torbjörn Brorson till ordförande i MIS. Dessutom
förnyades styrelsen med Jonas Ammenberg vid Linköpings Universitet och Binella
Nezic Vannesjö vid Arboga kommun. Så här ser den nya styrelsen ut:
Ordinarie
Torbjörn Brorson, ordförande
Anne Swartling, vice ordförande
Curt Henricson, sekreterare
Lars-Erik Westergren, kassör
Ulf Andersson, webbansvarig
Jonas Ammenberg
Birgit Flening
Anders Johansson
Anna Karlsson
Per Liljedahl
Binella Nezic Vannesjö
Suppleanter
Hanna Ershytt
Lena Gustafsson
Urban Ledin
Revisorer
Arne Assarsson, ordinarie
Thomas Helin, ordinarie
Inge Horkeby, suppleant
Manfred Lindvall. suppleant
Binella Nezic Vannesjö är ny
styrelseledamot...
..liksom Jonas Ammenberg.
Nomineringskommitté
Christl Kronfeld
Kenneth Wulff
Magnus Enell
Idésprutan och arbetsmyran Lena Seger ny hedersledamot
Viktiga miljöfrågor får inte komma
i skymundan av klimatdebatten
– Miljörevisorer har en viktig uppgift
för att få företagen att göra rätt saker
vid rätt tillfälle. De kan medverka med
sakkunskap för att undvika de mest
hysteriska politiska och populistiska
skutten i klimatdebatten.
Det menar Lena Seger, mångårig
medlem och nybliven hedersledamot i
MIS.
– De allvarliga och viktiga frågorna får
inte komma i skymundan i den allmänna
klimatdebatten. Där kan miljörevisorerna
göra en balanserande insats.
Lena Seger är lika stridbar idag som när
hon gick med i MIS 1993. Hon har varit
både ordförande och vice ordförande i
MIS och var med i den internationella ISOkommittén när revisionsstandarderna skulle
utformas.
– Det var ett oerhört spännande
arbete. Både jag och andra i MIS var ute
och föreläste om miljörevision. Då var
begreppet helt nytt och storföretagen
anställde ofta egna
miljörevisorer.
Lena själv
var då chef för
miljörevisionsarbetet inom Astrakoncernen, men
engagerade sig både i MIS strategifrågor
och mer handgripligen även i MIS hemsida.
– De var ett väldigt drag i MIS de första
åren, vi hade stöd av Industriförbundet och
arrangerade utbildningar i miljörevision,
säger Lena Seger.
Vid MIS årsmöte i april utsågs Lena
Seger till ny hedersmedlem i MIS med
motiveringen:
”Lena Seger har deltagit aktivt i arbetet att
etablera begreppet miljörevision på kartan
i Sverige. Hon har under många år gjort
betydande insatser i MIS styrelse och bland
annat varit MIS ordförande. Lena är en
kreativ idéspruta och arbetsmyra.”
– Roligt, hedrande och smickrande. Jag
är stolt över att vara en del av MIS, säger
Lena Seger.
Klimatkompensation är inget avlatsbrev
Vad klarar jordens ekosystem innan vi
går tippar över gränsen?
– Vi har redan gått över gränsen för
den biologiska mångfalden, förklarade
Louise Hård af Segerstad på Albaeco vid
MIS årsmöte.
Planetära gränsvärdena i jordens
ekosystem, hållbar upphandling och
klimatkompensation var viktiga frågor
vid MIS årsmöte i april som i år hölls hos
ABB Business center i Sollentuna.
MIS årsmöte bjöd i år både på allvar
och konkreta råd om vad vi kan göra
för att bidra till jordens överlevnad. Ett
50-tal medlemmar fick veta mer om
klimatkompensation och grön upphandling.
senaste nytt om ISO 19011, nya lagar och
regler på miljöområdet och hur man gör en
grön upphandling.
Dessutom belystes
den ekologiskt
existensiella
frågan om hur
vi kan hålla oss
inom de planetära
gränsvärden i våra
ekosystem.
– Vi ska hålla oss
så långt vi kan från
kanten för att inte
”tippa över” i ekosystemens gränsvärden,
förklarade Louise Hård av Segerstrad från
Albaeco.
Den idéella föreningen Albaeco
samarbetar med Sveriges största center
för tvärvetenskaplig forskning, Stockholm
Resilience Center och informerar
myndigheter, näringsliv, skolor med flera
och om forskning och ekosystemtjänster.
De ekosystem vi måste ha kontroll på
för att inte överskrida gränsvärdena är
bland annat ozon, partiklar i luft, syranivån i
havet, färskvatten, kemikalier och förlust av
biologisk mångfald.
– Vi har redan
gått över gränsen
för den biologiska
mångfalden,
sa Louise Hård
av Segerstad
och menade att
företagen måste
vara medvetna om
att förutsättningarna
för företagande
kan bli drastiskt
annorlunda i
en värld med
begränsad och
osäker tillgång till
ekosystem.
Hur mycket
orkar jordens
ekosystem?
Inte tillräckligt
men nödvändigt
Klimatkompensation
ska inte vara ett
avlatsbrev. Det menade Conor Foley
på Tricorona och förklarade för MIS
medlemmar varför deras företag ska
klimatkompensera.
– Klimatkompensation är inte tillräckligt,
men det är nödvändigt. Alla kan göra något
för att minska sin klimatpåverkan.
För att det ska fungera måste det ingå i
en bred klimatstrategi och företagen måste
försäkra sig om att de klimatkompenserar i
projekt som är ”på riktigt”, registrerade och
godkända i CDM (Climate Development
Mechanism), projekt som enligt
Kyotoprotokollet minskar växthusgaser och
som granskas varje år. Projekten genererar
utsläppsrätter som utfärdas av FN.
200 – 400 kronor per anställd bedömer
Foley att det kostar företagen att
klimatkompensera för resor, lokaler och
arbetsmaterial.
Uppdatera ditt MIS-godkännande
Tiden går fort och ditt intyg som MISgodkänd miljörevisor varar bara två år.
Glöm därför inte att själv uppdatera ditt
intyg. Du är själv ansvarig för att det görs.
Gör så här:
• Om du är personcertifierad miljörevisor
eller miljörevisionsledare enligt ISO 19011,
sänder du en kopia av ditt senaste giltiga
certifikat. Det är kostnadsfritt för dig att
uppdatera ditt intyg som MIS-godkänd
miljörevisor.
• Är du MIS-godkänd miljörevisor
sänder du in en kort redogörelse för de
revisionsaktiviteter du genomfört under
de senaste två åren. Bifoga också en
redogörelse för andra aktiviteter som
du anser relevanta i sammanhanget
och som styrker din ansökan. MIS tar
ut en administrativ avgift på 600:- för
uppdateringen av intyget.
• Dokumentationen skickar du till:
[email protected]
�
Grön
upphandling
Eva Bergius
vid det statliga
affärsverket
Svenska
Kraftnät
berättade hur
de jobbar med
upphandlingar
i sin stora
utbyggnad av
det svenska
kraftnätet. De
ställer hårda
miljökrav på
byggentreprenörerna
och har bland
annat tagit fram en
egen webbaserad
utbildning. Sedan
2007 har de jobbat
mycket med
uppföljning av att
konsulter och underentreprenörer följer
både lagkrav och Svenska Kraftnäts egna
miljökrav.
– Våra miljörevisioner satte fart på
miljöarbetet och gav oss en bra dialog med
entreprenörerna, förklarade Eva Bergius.
2009 fick de Miljöstyrningsrådets pris
”Utmärkt grön upphandling”.
www.wri.org
www.albaeco.com
www.tricorona.se
www.svk.se
Ny i MIS
Hur locka fler medlemmar till MIS?
Mängdrabatt och annonser
Hur ska MIS locka fler medlemmar? Det var en av de stora diskussionsfrågorna vid
MIS årsmöte. Antalet medlemmar sjunker, främst därför att medlemmarna byter jobb,
får nya arbetsuppgifter eller går i pension.
MIS fyller en viktig funktion eftersom miljörevion blir allt viktigare.
Juridiken blir allt viktigare
Välkommen som ny medlem i MIS Göran
Sjöblom! Vad gör du?
– Jag är miljöjurist och har tidigare
bland annat jobbat med miljörätt hos
Riksåklagaren. Nu ansvarar jag för
miljöjuridik på konsultföretaget Envima i
Nyköping. Det innebär att jag ofta reviderar
lagefterlevnaden hos både större koncerner
och mindre företag.
Varför bestämde du dig för att gå med i
MIS?
– Vi är flera i företaget som är med i MIS
och jag tror det är en bra vidareutveckling
för mig. Jag tänker satsa på att bli både
MIS-godkänd och personcertifierad
miljörevisor.
Vad vill du få ut av ditt medlemskap?
– I MIS hoppas jag kunna öka mina
kunskaper och utbyta erfarenheter med
miljörevisorer och andra som jobbar med
miljöfrågor.
– Jag vill engagera mig och påverka
och jag ser hur kopplingarna mellan
miljörevision och lagar flätas ihop allt mer,
hur juridiken blir allt viktigare. Företag och
organisationer behöver mer kompetens
om alla lagar och krav som ställs av
myndigheterna.
MIS sjunkande medlemsantal är ett
problem som föreningen delar med många
andra föreningar och nätverk menade
flera medlemmar. Tidsbrist och stramare
ekonomi ute på företagen begränsar
medlemmarnas möjligheter att delta.
Detta trots att miljörevision idag är en mer
aktuell fråga än någonsin.
– Det finns ingen anledning att kasta in
handduken, konstaterar Torbjörn Brorson.
Miljörevision är ett utmärkt verktyg att hjälpa
organisationens ledning att identifiera risker
och möjligheter inom hållbarhetsområdet.
Det gäller både privata och offentliga
verksamheter.
Vid MIS årsmöte diskuterades frågan
livligt och flera intressanta förslag kom fram.
Årsmötet menade att föreningen behövs
och att det finns många miljörevisorer som
inte riktigt känner till att föreningen finns.
På myndigheter finns många presumtiva
medlemmar eftersom alla myndigheter ska
ha infört miljöledningssystem före årsskiftet.
– Jag ska på möte med MIS!
Vad kan du bidra med i MIS?
– Frågor om miljörätt som är mitt
specialområde. Kemikalielagstiftningen
Reach är förstås viktigt, men det kommer
allt mer som företagen måste vara
medvetna om. Jag tror exempelvis att
producent- och avfallsansvaret kommer att
få allt större betydelse framöver.
Viktigaste miljöfrågan?
– Miljöfrågorna har förskjutits till att handla
mer om klimat och det är förstås väldigt
viktigt idag. Men jag tror det är viktigt att
företagen förstår hur miljö, klimat och socialt
ansvarstagande hänger ihop och att de
måste ta ansvar för sin verksamhet. Det
är våra attityder som avgör hur vi styr mot
bättre miljö.
Även ute på företagen finns många
tänkbara MIS-medlemmar.
Några av de förslag som kom fram vid
årsmötet var:
Kan MIS samarbeta med andra
organisationer eller gå samma med någon?
Kan MIS erbjuda annonsering på
hemsidan eller reklamutskick via MIS
adressregister?
Kan MIS erbjuda mängdrabatt till företag
och organisationer som har flera MISmedlemmar?
Flera deltagare vid årsmötet erbjöd sig att
medverka med sina kontakter och sitt stöd.
MIS nya styrelse kommer att undersöka
föreningens stadgar och diskutera hur de
kan gå vidare.
– Det kom fram flera konstruktiva idéer för
MIS inriktning och verksamhet vid årsmötet.
Vi lovar att arbeta vidare med dem och
naturligtvis är alla medlemmar välkomna
att dra sitt strå till stacken avslutar Torbjörn
Brorson.
Medlemsblad för
föreningen Miljörevisorer i Sverige
Ansvarig utgivare: Torbjörn Brorson, ordf MIS
Tel: 0708 - 13 12 14
e-post: [email protected]
Redaktör: Gunilla Schönning, Schönskrift
Tel: 08 - 580 150 91
e-post: [email protected]
Redaktionsråd: Torbjörn Brorson, som ovan
Birgit Flening, tel: 08 - 52 05 94 34
birgit.fl[email protected]
Anne Swartling, tel: 08 - 623 42 68
[email protected]
Föreningens adress:
MIS c/o Curt Henricson, Kadettgatan 1,
113 33 Stockholm
Tel 0705 - 855 373
e-post: [email protected]
Föreningens plusgiro: 41 77 887 - 9
MIS hemsida: www.mis.a.se
Har du tips och förslag på vad du vill att vi
ska ta upp i vårt medlemsblad? Hör av dig till
redaktören eller någon i redaktionsrådet.
ERBJUDANDE FRÅN SIS FÖRLAG
TILL MIS MEDLEMMAR
NYHET!
Små idéer – stora resultat
Det genomsnittliga svenska företaget får en idé per
anställd vartannat år. De bästa organisationerna i
Sverige och världen får in fl er än 50 idéer per person och år, med en tillämpning om 90 procent eller
högre. Dessa företag, inom alla områden, presterar
bättre än sina konkurrenter. Att veta hur man kan
främja och hantera idéer från sina medarbetare är
nyckeln till att bli en framgångsrik chef och ledare.
Baserat på en djupgående studie av över 40 svenska
organisationer, kompletterat med författarnas forskning i hundratals företag i resten av världen, visar
denna bok vad som fungerar och vad som inte gör
det och varför när det gäller hanteringen av idéer
från medarbetarna.
315 kr ordinarie pris 395 kr
För att erhålla rabatten gör din beställning via www.sis.se/mis
Vill du hålla dig uppdaterad inom miljö- och kvalitetsledning? Genom att anmäla dig till vårt elektroniska nyhetsbrev Update,
får du en gång i månaden den allra senaste informationen inom ditt ämnesområde. Anmäl dig på www.sis.se/anmalan.
SIS Förlag AB Telefon 08-555 523 10, Fax 08-555 523 11. E-post [email protected]
www.sis.se