Så bra det blir! Centrala elevhälsan/Skoldatatek Familjecentralen

Monika Hallberg
Kommunchef
Så bra det blir!
Familjecentralen/Öppen förskola
Vision Valdemarsvik 2025 visar hur vi
vill att vår kommun ska utvecklas. Där är
bilderna vi långsiktigt strävar efter och
ledstjärnan för kommunens utvecklingsarbete. Visionen är styrande för hur vi
utvecklar Valdemarsviks kommun, där vi vill
bo, där vi trivs och utvecklas. Den styr också
hur vi internt förändrar vårt arbetssätt och
vår organisation.
I den gamla BB-byggnaden på Ängvägen i centralorten hittar du
kommunens Familjecentral. Familjecentralen är en samverkan
mellan Valdemarsviks kommun och region Östergötland.
Det är roligt att se förändringar växa fram till ett resultat som
många har bidragit till. När jag ser mig omkring ser jag många
goda resultat av de förändringar vi arbetat med inom organisationen och i kommunen.
Vi fortsätter i höst
I planeringen för hösten ligger att starta upp ett långsiktigt arbete
med folkhälsofrågor i vår kommun. Det är ett arbete som kommer
att omfatta många och som involverar inte bara kommunen och
regionen utan även föreningar och privata aktörer.
Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer och som
erbjuder:
•
•
•
•
•
•
Öppen förskola
Barnavårdcentral/BVC
Barnmorskemottagning
Ungdomsmottagning
Råd och stöd
Flyktingmedicinsk mottagning
På öppna förskolan som är öppen tisdag, onsdag och fredag
förmiddag klockan 8:30-11:30 kan du träffa andra föräldrar och
byta erfarenheter. Här kan du som är nyinflyttad lära känna andra
barnfamiljer. När du gör ett besök på BVC är det enkelt att stanna
en stund, då BVC ligger i anslutning till Öppna Förskolan.
Vi kommer också att förstärka samarbetet med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket gällande arbetet med att ge bra
förutsättningar för våra nyanlända att etableras i vårt samhälle här
i Valdemarsvik. Det lokala samarbetet är jätteviktigt och det finns
idag goda förutsättningar för att förbättra det ytterligare.
Frågorna om utvecklingen av Valdemarsviks centrum är många
och rör t.ex. ICA:s planerade flytt av butiken, utveckling av
Sparbankstorget, rivning av ”sanitetshuset” och hur ska nuvarande
anläggning ersättas? I oktober planerar vi för ett öppet möte där
man kan ”mingla” med inblandade aktörer, som arkitekt, byggföretag och kommunala tjänstemän och politiker för att ställa
frågor och lämna synpunkter. Ambitionen är att vi senare under
hösten tar ställning i frågorna och fortsätter centrumarbetet med
planprogram och detaljplan.
Det är många duktiga, engagerade medarbetare, företagare och
kommuninvånare som bidrar till utvecklingen. Med den vilja till
samarbete, den kunskap, erfarenhet och mod vi har i vår kommun,
är jag trygg i den resa vi gör för att vår vision ska uppnås.
Vi har så mycket att vara stolta över!
Monika Hallberg
Kommunchef
Här kan föräldrar och barn tillsammans med förskolläraren
Madelene Ottosson på öppna förskolan ha en trevlig stund
tillsammans. Ni kan leka, sjunga, pyssla, fika och umgås.
I Familjecentralens kök finns det möjlighet att värma och laga
mat.
Mimmi Trysberg
Verksamhetschef
Centrala elevhälsan/Skoldatatek
Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM har beviljat
Valdemarsviks kommun projektpengar för att starta upp ett
Skoldatatek.
Ansvarig för projektet är Kerstin
Wallman
Svensson
nyanställd
specialpedagog
på
Centrala
elevhälsan/Funkishuset.
Välkommen till ishallen!
Varje vecka finns det tider för allmänheten att nyttja
ishallen för skridskoåkning. Aktuella tider för varje vecka finns på
www.valdemarsvik.se.
Det går också bra att hyra ishallen. För bokning ring vaktmästare
0123-516 90.
Det är obligatoriskt med hjälm vid all skridskoåkning i ishallen.
Välkommen!
Skoldatatekets syfte är att arbeta
övergripande med modern teknik i
kombination med specialpedagogik.
Målet med Skoldatatekets verksamhet är att kunna ge bland annat rådgivning, utprovning av alternativa
lärverktyg och kursverksamhet inom IT och specialpedagogik.
Skoldatateket ska vara en del av kommunens elevstöd.
Mimmi Trysberg
Verksamhetschef
Vammarskolan årskurs 4-9
Ny rektor
Mitt namn är Marie Fogelqvist, från och
med den 1 augusti 2015 arbetar jag som
rektor på Vammarskolan här i Valdemarsvik.
Jag kommer närmast från en tjänst i Linköpings kommun, men bor och lever tillsammans med min man i Norrköpings
kommun. Jag har arbetat som rektor i snart
15 år, så jag har en lång och relativt bred
erfarenhet från att leda utbildning i olika
skolformer.
Att vi har en så fin skola med ljusa och luftiga lokaler är också
härligt, det är viktigt med en trevlig arbetsmiljö både för
elever och vuxna. Den miljön ska vi vara rädda om. Nu i mitten av
september inviger vi nyrenoverade duschar i idrottshallen, också
något att glädjas över. Det är också en av förutsättningarna för att
kunna utöka PULS.
Vid min sida här på Vammarskolan har jag Janice Bärtzner som
biträdande rektor. Janice har arbetat som lärare på Vammarskolan
i många år och var den som var tf på rektorstjänsten under våren
2015.
Sedan jag kom till Vammarskolan har jag fått kunskap om
vilken fantastisk kompetent och engagerad lärarkår vi har på
skolan. Det går inte en dag utan att jag på något sätt blir glad över det
engagemang som lärarna visar i sitt arbete för att eleverna ska få
en bra och trygg skolgång under sin tid här hos oss.
Tillsammans med den lärarkåren tänker jag att vi kan skapa
mycket bra för Valdemarsviks elever. Utöver det som är vårt
huvuduppdrag, att alla elever ska går ur Vammarskolan med
behörighet till gymnasieskola och vidare ut i livet, så arbetar vi det
här läsåret med ett strukturerat värdegrundsarbete på skolan. Det
gör vi på lite olika sätt, men det ska genomsyra vår verksamhet och
vara märkbart för eleverna.
Det som också är riktigt roligt och som bör nämnas är att
Vammarskolan är en PULS skola. Att öka sin puls en gång om
dagen för att få mer blod till hjärna är vetenskapligt bevisat bra
för att bland annat öka sin förmåga att ta in kunskap. På Vammarskolan är det tänkt att PULS i framtiden ska genomsyra alla
klasser, så är det inte just nu. Pulsprojektet ska vi vara riktigt stolta
över, vi har just nu 10 olika skolor eller kommuner som vill komma
på studiebesök hos oss för att lära sig av vårt arbete. Det är riktigt
roligt för det sätter Valdemarsvik och Vammarskolan på kartan.
Det finns flera saker som jag skulle kunna nämna när det gäller
engagemang, glädje och driv hos elever och personal på skolan,
men det får vi återkomma till vid annat tillfälle.
Utöver allt det spännande som händer på skolan så tycker jag om
att arbeta i den lilla kommunen Valdemarsvik, Jag har tidigare
arbetat i båda våra stora grannkommuner, men också i liten
kommun. Jag trivs bäst när det finns en närhet mellan oss som
arbetar ute i verksamheterna, våra beslutsfattare och ledning. Så
är det i Valdemarsvik, här finns närheten och korta kommunikationsvägar. Att det dessutom är en lugn och vacker miljö och en
hel massa trevliga och fina ungdomar som jag får förmånen att
möta varje dag gör inte jobbet sämre.
Marie Fogelqvist
Rektor Vammarskolan
PÅ GÅ
I VALDEMANG
RSVIK
www.paga
ng.info
Håll utkik - Öppet möte!
Den 14 oktober planerar vi för att hålla ett öppet möte angående
Valdemarsviks centrum och den framtida planeringen av området.
Avsikten är att olika aktörer deltar och att besökarna på kvällstid
kan prata med de olika aktörerna som involveras i förändringarna.
Boka in kvällen den 14 oktober och håll utkik efter annonsen
i NT och på vår hemsida www.valdemarsvik.se så får du mer
information om mötet.
Thomas Örnberg
Sektorschef
Valdemarsviks kommuns
översiktsplan
I höst går vi in i ett samrådsskede i arbetet med översiktsplanen.
Håll koll på kommunens hemsida eller i ValdemarsviksBladet
för mer information om när samrådet börjar och var och när
samrådsmöten kommer att hållas i kommunen. Se även
annonsering i Norrköpings Tidningar.
Erica Ekblom
Planchef
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik
Telefon: 0123-191 00, E-post: [email protected]
www.valdemarsvik.se
Husbilar
Inbjudan till frukostmöte
Det är bara några år sedan som de första husbilsplatserna kom
till i Valdemarsviks centrum, sex platser på parkeringen vid
Hamngatan/Kyrkogatan. Då fanns fortfarande relativt få husbilar.
Sedan dess har husbilsmarknaden formligen exploderat.
Sista onsdagen i varje månad, kl 08.30-ca 09.45, är det
samling på Lilla Blå. Företagare, föreningar och representanter
för Valdemarsviks kommun deltar vid dessa möten.
Idag finns det 18 husbilsplatser i gästhamnen, mellan bageriet
och segelklubbens lokal. Dessa platser har bidragit till att antalet
besökare inom gästhamnsområdet i stort sett fördubblats. Husbilarna bidrar också till att förlänga säsongen. Förutom att detta
skapar liv och rörelse i hamnområdet och på Storgatan bidrar det
till en ökad omsättning för besöksnäringen i Valdemarsvik.
Då husbilsrörelsen är en relativt ny företeelse finns tyvärr
ingen nationell statistik på vad det handlar om för omsättningssiffror. Vi har därför, genom turistbyråns försorg, låtit göra
en enkät bland husbilsgästerna där vi bl.a. bett dem betygsätta
våra ställplatser och hur mycket de spenderade när de var här.
Skalan är från 1 till 5, där 1 är lägsta betyg och 5 högsta.
Betyg på ställplatserna:
Betyg 5 23 %
Betyg 4 54 %
Betyg 3 21 %
Betyg 2 2%
Betyg 1 0%
Hur mycket de spenderar:
Mer än 1.000 kr 16%
700-1.000 kr
17%
500-700 kr 17%
300-500 kr
26%
100-300 kr
24%
Det finns säkert anledning att återkomma till detta i senare
nummer av ValdemarsviksBladet då husbilssäsongen ännu är
långt ifrån över.
Det sker ingen inbjudan och det finns inte heller någon
dagordning
till
dessa
informella
möten. Hit
är
alla
företag
och
föreningar
välkomna
för
att
informeras om aktuella frågor, sprida aktuell information om vad
du/ni håller på med. Det är också ett utmärkt tillfälle att framföra
idéer och tankar om i stort sett vad som helst.
Kort sagt är detta ett månatligt möte, dit man kan komma
när andan faller på, där man kan ställa frågor, lämna information och konstruktivt delta i utvecklingen av vårt gemensamma
Valdemarsvik inom alla möjliga områden.
Har du frågor hör av dig.
Göran Trysberg
Näringslivssamordnare
Om TÄNK OM
Folkhälsomyndigheten är initiativtagare till TÄNK OM och
genomför insatsen i samarbete med Systembolaget, Länsstyrelsen
och Polisen. Men många fler är engagerade i TÄNK OM, över
hela landet sker ett aktivt arbete av kommuner och frivilligorganisationer. Alla arbetar vi gemensamt för att underåriga inte dricka
alkohol.
Syftet med TÄNK OM är att sprida kunskap till föräldrar om
tonåringar och alkohol. Forskning visar att föräldrar genom sin
roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter
att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster.
Det övergripande målet för TÄNK OM är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:
• förstå riskerna med en tidig
alkoholdebut
• inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar
kring alkohol
• aktivt avstå från att köpa ut
alkohol till ungdomar under 20 år
Rådgivning för nyföretagare
Går du i tankar att starta eget företag eller är i uppstart och bor i
Valdemarsviks kommun kan du kontakta Ekubator för kostnadsfri
rådgivning.
Oavsett om du funderar på att starta, är i processen att starta
eller nyligen startat upp ett eget företag och har frågor är du välkommen att boka tid.
Syftet med rådgivningen är att stärka dig som företagare och att
du ska komma igång med verksamheten snabbare.
Ring 0123-80 99 80 eller mejla [email protected] för att boka tid.
•
känna
till
att
åringar främst får
kompisars syskon.
tonalkohol
från
kompisar
och
Valdemarsviks kommun stödjer kampanjen och har använt
kampanjen när vi arbetat med polis mot rattonykterhet, utanför
Systembolaget, affischerat samt använt lokalradio och tidningar.
Vi kommer att fortsätta att arbeta med denna kampanj under
2016.
Ett led i detta är att våra kommunbilar under hösten kommer att i
bakrutan få en dekal som visar att vi stödjer kampanjen.
Fredrik Törnborg
Förebyggande samordnare
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Besöksadress: Kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik
Telefon: 0123-191 00, E-post: [email protected]
www.valdemarsvik.se