När akut smärta blir långvarig

När akut smärta blir långvarig Svenskt barnsmärtsymposium 23-­‐24 april 2015 Ulla Caverius, smärtläkare och barnanestesiolog Barn-­‐ och ungdomssmärtenheten Skånes universitetssjukhus i Lund Akut smärta = överlevnad Stress-­‐ och immunsystemet RED ALERT! Hypervigilans Smärtans tre komponenter Limbiska strukturer PFC/FC Sensorisk AffekNv KogniNv Smärtsignal
Beteende Fysiologiska skillnader vid LVS SmärQysiologi i biologiskt-­‐psykologiskt samspel Perifera och centrala mekanismer •  Central sensiNsering – wind-­‐up, sek. hyperalgesi •  Long-­‐term potenNaNon •  DisinhibiNon •  SmärQacilitering •  Central plasNcitet •  AkNvering av astrocyter och gliaceller Bild från: Linton 2013, A4 förstå pa9enter med smärta Biopsykosocial förklaringsmodell Långvarig smärta ≠ överlevnad ”pain without apparent biological value that has persited beyond the normal Nssue healing Nme (usually taken to be 3 months)” Varför långvarig smärta (LVS)? Varför drabbas inte alla? IASP:s defini9on av kronisk smärta, 9llägg 1997 Riskfaktorer för utveckling av LVS Predisponera Utlösa Buffert Motor-­‐
katalysator Vidmakthålla Linton 2013, A4 förstå pa9enter med smärta Riskfaktorer för utveckling av LVS Predisponera • NeuroNcism (läggning för hög negaNv affekt • PessimisNsk personlighet • OrealisNska förväntningar • KogniNv sNl (katastroferande, illness beliefs) Utlösa Buffert • Episod akut smärta • Återkommande smärta • Psykologiskt trauma • Episoder av psykologisk ohälsa • Copingfärdig-­‐heter • Socialt stöd • Acceptans Motor-­‐
katalysator • Lärande • Katastroferande oro • Känslor, rädsla, depression • EmoNonsreglering • Uppmärksamhets-­‐
bias Vidmakthålla • Psykologiska påföljder som depression, ångest • Skolfrv/Sjukskrivn. • Sociala faktorer (familj, arbete/
skola, vänner) • Inlärningshistoria Linton 2013, A4 förstå pa9enter med smärta Prevalens CPSP vuxna (Chronic Post Surgical Pain) •  20 – 50% eeer stor kirurgi (amputaNon, thoracotomi, mastectomi, CBP) •  10% eeer mindre kirurgi (ex. ljumskbråck, secNo) •  2 – 10% svår, handikappande CPSP Pain, Clinical Updates, Vol.XIX, Issue 1, January 2011 Riskfaktorer för CPSP Preopera9va faktorer Smärta preop., måflig Nll svår, > 1 månad Upprepad kirurgi Psykologisk sårbarhet (ex. katastrofiering) PreoperaNv oro Kvinna Yngre vuxen Ersäfningsregler på arbetet GeneNsk predisponering IneffekNvt DNIC Intraopera9va faktorer Kirurgisk teknik – risk för nervskada Postopera9va faktorer Smärta (akut, måflig Nll svår) Strålbehandling Neurotoxisk cytostaNkabehandling Depression Psykologisk sårbarhet NeuroNsism Oro Pain, Clinical Updates, Vol.XIX, Issue 1, January 2011 CPSP hos barn •  22% CPSP ef år eeer stor kirurgi hos barn Riskfaktorer: •  Hög smärNntensitet postop. •  Oro hos barnet •  Smärtrelaterad oro hos föräldrarna Page MG et al, Journal of pain research. 2013;6:167-­‐80 and 727-­‐41 Smärta Fysiska faktorer Psykiska faktorer Kan vi förebygga långvarig smärta vid akut och postoperaNv smärta? Förebygga utveckling av LVS? Predisponera • NeuroNcism (läggning för hög negaNv affekt • PessimisNsk personlighet • OrealisNska förväntningar • KogniNv sNl (katastroferande, illness beliefs) • IdenNfiera oro, rädsla, katastrofiering hos barn respekNve föräldrar • Informera/
förbered barn och föräldrar • IdenNfiera preoperaNv LVS Utlösa • Episod akut smärta • Återkommande smärta • Psykologiskt trauma • Episoder av psykologisk ohälsa • Kirurgisk teknik • PreemNve analgesia?
Blockader • AnNhyperalgesi – ketamin, gabapenNn, klonidin • Bra postoperaNv smärtlindring + ruNner • Psykologiskt omhändertagand Buffert • Copingfärdig-­‐heter • Socialt stöd • Acceptans • Kunskap om prevalens + riskfaktorer hos personalen • Hjälp pat Nll bra coping • Hjälp föräldrar Nll bra coachning och stöd Motor-­‐
katalysator • Lärande • Katastroferande oro • Känslor, rädsla, depression • EmoNonsreglering • Uppmärksamhets-­‐
bias • Lyssna, förklara, lugna, normalisera • Ge uppmärksamhet för annat än smärta • Info CPSP ≠ failed surgery Vidmakthålla • Psykologiska påföljder som depression, ångest • Skolfrv/Sjukskrivn. • Sociala faktorer (familj, arbete/
skola, vänner) • Inlärningshistoria • Åb – smärta kvar? • Påverkan humör, oro, skolfrv , vänner? • Föräldraoro? • CPSP -­‐ mofagningar? Take home message: BEHANDLA AKUT SMÄRTA OPTIMALT!!!