Presentation Av erfarenheter blir man vis (pdf, öppnas i nytt

Välkommen till
IVO-dagen 2015
Av erfarenheter blir man vis
Tillsynens syfte, fokus och
trovärdighet
• Tillsynen syftar till att bidra till en säker vård och
omsorg av god kvalitet på ett sådant sätt som bäst
gagnar vård- och omsorgstagarna
• Tillsynens fokus görs ur ett brukar- och
patientperspektiv. Om inte annat framgår av lag
eller förordning ska tillsynen vara riskbaserad
• Tillsynen präglas av tydlighet, trovärdighet och
integritet och värnar uppdraget utifrån den statliga
värdegrunden. Vilket innebär att tillsynen ska
kännetecknas av rättssäkerhet
Tillsynen utgår från lagar och
andra föreskrifter
• Hälso- och sjukvården och dess personal står
under tillsyn av IVO
7 kap. 1 § (2010:659) PSL
• Tillsynen innebär granskning av att verksamhet
och personal uppfyller krav och mål enligt lagar
och andra föreskrifter och ska främst inriktas på
granskning av att vårdgivaren fullgör sina
skyldigheter enligt 3 kap. PSL
7 kap. 3 § PSL
Anmälningar från vårdgivaren
(SOSFS 2005:28 om anmälningsskyldighet enligt lex Maria)
• Enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
ska anmälan till Socialstyrelsen göras vid
händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada
4 kap. 1 § 2005:28
• IVO ska säkerställa att händelser som har anmälts
till myndigheten enligt 3 kap. 5 § har utretts i
nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har
vidtagit de åtgärder som behövs för att uppnå hög
patientsäkerhet
7 kap. 8 § PSL
Sammanställning lex Maria
2014
Västra Götalandsregionen och
Region Halland
Utredning av vårdskador (Ny föreskrift
SOSFS 2015:12)
Socialstyrelsen har återkallat
föreskriften som skulle börja gälla
vid årsskiftet
Tack!
Mer information finns på:
www.ivo.se
www.socialstyrelsen.se
ENSKILDAS KLAGOMÅL/HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
IVO avdelning sydväst
•
•
•
•
Cirka 1400 klagomål per år
Cirka 30 % av klagomålen avslutas utan utredning
1180 ärenden fram till 11 november 2015
935 öppna ärenden, varav drygt 10 % är äldre än ett år
Antal klagomål tom augusti 2015
• VGR: 751 motsvarande 8/100 000 invånare
• Region Halland: 110 motsvarande 5/100 000 invånare
Sekretess
• Anmälan om fel i vården blir en allmän
handling när den kommer in till IVO
• För en anmälan finns endast begränsat
sekretesskydd
Vad klagar patienter och patienters
närstående på?
•
•
•
•
Vård och behandling
Diagnostisering
Brister i kommunikation
Brister i samverkan
Lagstiftaren
• Hälso-och sjukvårdslagen (1982:763)
• Patientsäkerhetslagen (2010:659)
• Patientlagen (2014:821)
En fråga att ställa till patienten:
• Vilken förväntan har du på vård och
behandling?
Individtillsynen,
en del av patientsäkerhetsarbetet
Ett individärende initieras
•
•
•
•
Anmälningsskyldigheter enligt PSL
”Bifynd” i andra tillsynsärende
Domstolar
Massmedia
Axplock- lagstiftning
•
•
•
•
•
•
Patientsäkerhetslagen
Hälso- och sjukvårdslagen
Tandvårdslagen
Patientdatalagen
Förordning om receptregistret
Förordning (1982:117) om underrättelse.. (domar i vissa
brottmål)
• Offentlighets- och sekretesslagen
IVO:s handläggning
•
•
•
•
•
•
•
•
Utdrag från Infotorg (folkbokföringsregistret)
Utdrag från HOSP-registret
Utdrag ur receptregistret
Journalgranskning
Yttranden
Protokollfört möte
Kommunicering
Bedömning och beslut
Grunder för anmälan till HSAN
• Oskicklighet i yrkesutövningen
• Brottslighet som är ägnad att påverka förtroendet,
lagakraftvunnen dom. (Eventuellt åtalsanmälan)
• Uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot väsentlig
föreskrift
• Olämplighet
• Sjukdom eller liknande omständighet som medför att
yrkesutövningen inte kommer att vara tillfredsställande
Anmälan till HSAN
IVO kan yrka att HSAN beslutar om
• Treårig prövotid, oftast med prövotidsplan
• Återkallelse av legitimation
• Återkallelse av annan behörighet
• Begränsning av förskrivningsrätten
Höga beviskrav!
Exempel på begräsningsåtgärder
• Återkallelse
• Prövotid
• Prövotidsplaner
• Begränsad / indragen förskrivningsrätt
--------------------------• Avslag på IVO:s ansökan
Statistik 2015
• Inkomna ärenden avseende anmälan och
initiativ i landet: 2015 (436) och 2014 (582)
Avdelning sydväst: 2015 (87) och 2014 (102)
• Beslut om prövotid landet: 2015 (27) och 2014 (44)
Avdelning sydväst: 2015 (4) och 2014 (7)
• Öppna ärenden avseende uppföljning av prövotid 2015 (103)
Avdelning sydväst: (18)
2015 års uppföljning av
tidigare ”sommartillsyner”
Tredje året specifik ”sommartillsyn”
(2014 nationell)
Risker – bemanning och kompetens
Somatisk och psykiatrisk slutenvård
inom VGR och RH
Två delar – skriftlig och inspektioner
Inger Frankelöv, inspektör ASV
Frågor till Västra
Götalandsregionen och Region
Halland, våren 2015
Patientsäkerhetsrisker,
åtgärder och uppföljning:
bemanning och kompetens
Vårdgivarnas svar – samstämmiga
 Risker – personalbrist/kompetens, ffa leg
sjuksköterskor, färre slutenvårdsplatser,
omflyttning av patienter
 Åtgärder – tidig rekrytering, extra ersättning,
annan personal, bemanningsföretag,
samordning vårdplatser, samverkan externt
och internt
 Uppföljning – under och efter
sommarperioden på olika nivåer
Inspektioner
Juli och augusti, nio akutmottagningar
inom somatisk och psykiatrisk slutenvård,
VGR och RH
Verksamhetschefer, enhetschefer, läkare,
sjuksköterskor
Ssk-brist trots tidiga åtgärder
Läkare anställda på akutmottagningar
enligt 2000:6 både VGR och RH
under handledning
Intro och stöd oerfaren personal
Uppföljning under och efter
Ej problem just där och då – men
risker…?
Sammanfattning ”sommartillsyn” 2015
 Svårigheter att rekrytera och bemanna vården
(konsekvenser – vårdplatser, övervakning,
omvårdnad osv)
 Oerfaren personal – särskilt viktig med
handledning och stöd för att säkerställa en god och
säker vård
 Vårdgivarna använder sina tidigare resultat i
uppföljningar
 Sjuksköterskebrist – hela året
Patientsäkerhet…allas intresse
IVO 2016: riskanalys - nationell och regional
Erfarenhetsåterföring från
oönskade händelser och tillbud
- för ökad patientsäkerhet
Agneta Resare
inspektör HS1
Termen erfarenhetsåterföring
används för att belysa
lärandeprocessen och innebär
spridning och kommunikation
till alla parter som kan ha
nytta av den.
Erfarenhetsåterföring av
negativa händelser och tillbud
kan vara en svag länk i
patientsäkerhetsarbetet.
Den första
erfarenhetsåterföringen…
Erfarenhetsåterföring från:
• synpunkter och klagomål
• avvikelser
• händelser som medfört
vårdskador eller risk för
vårdskador.
Målet är:
att förhindra att liknande
negativa händelser inträffar
igen, att begränsa skada och
därigenom förbättra
patientsäkerheten.
Inspektörens iakttagelser
”Alla avvikelser ska
återföras till medarbetarna i
ökad omfattning.”
SU:s patientsäkerhetsberättelse för 2014
Erfarenhetsåterföring är i hög
grad beroende av en effektiv
informationshantering både
avseende vad man funnit och
vad man ska göra åt det.
(C. Rollenhagen, 2013)
En verksamhet med hög
säkerhetskultur värdesätter att
resultatet av utredningar och
analyser sprids utanför den egna
enheten i lärande och utbildande
syfte.
Framgångsfaktor skapa system för att
tillvarata erfarenheter av
”misstag” och ”närahändelser”.
Systematisk
erfarenhetsåterföring för att
• dra lärdom av händelser
• skapa förändring och
• ökad patientsäkerhet.
Miniseminarium
Av erfarenheter blir man vis
Hur arbetar vi med återföring i våra verksamheter, och hur
drar vi lärdom av varandras erfarenheter?
Goda exempel – paneldiskussion
Johan Blomgren, moderator, föredragande tandläkare, IVO
Miniseminarium
Av erfarenheter blir man vis:
Per Wiger, chefläkare, Alingsås lasarett
Görel Nergelius, chefläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lars Jorstedt, verksamhetsutvecklare, Folktandvården VGR
Karin Rigner, chefläkare, Närhälsan
Gemensam diskussion
Miniseminarium
Av erfarenheter blir man vis
Hur arbetar vi med återföring i våra verksamheter, och hur drar
vi lärdom av varandras erfarenheter?
Goda exempel – paneldiskussion
TACK för visat intresse!