Samrådspresentation Vindpark Lillsela

SCA Energy
Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i
Lillsela, Härnösands kommun
Vindpark Stamåsen
- idrift sedan år 2013
2015.06.03
Vi som är här idag

Daniel Johannsson – projektledare, SCA Energy

Milan Kolar – vindkraftschef, SCA Energy

Projektstöd i delutredningar och för konsekvensbedömningar i projektet,
Miljötjänst Nord
Uppdragsledare Mattias Åkerstedt
2015-06-03
SCA Energy
2
Välkommen till SCA Energys
samrådsmöte för Lillsela vindpark

Samråd enligt 6 kapitel 4§ Miljöbalken
Samråd med
myndigheter,
organisationer, särskilt
berörda och allmänhet
Länsstyrelsen
beslutar om
tillstånd
Komplettering
Kungörelse
Tillståndsansökan
inkl. MKB lämnas
till Länsstyrelsen
Yttranden och
kommunens
tillstyrkan
Här är vi nu
Möjligheter att lämna synpunkter
GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFTVERK FÖR VINDPARK LILLSELA
HÄRNÖSANDS KOMMUN, VÄSTERNORRLANDS LÄN
2015-06-03
SCA Energy
3
Agenda




Syfte med samrådet
Presentation SCA Energy AB
Presentation Vindpark Lillsela
Visualisering av vindpark, inledning fotomontage
Fikapaus (fotomontage finns i större format att titta på)







Visualisering av vindpark, fortsättning hindermarkering
Buller och skugga från vindkraftverken hålls inom gällande riktvärden
Hamnar, transportvägar, infarter och vägar inom vindparken
Anslutning till ovanliggande elnät
Arbetstillfällen och utvecklingsmedel lokalt
Tidplan och vidare arbete
Kontaktuppgifter, frågor och avslutande diskussion
2015-06-03
SCA Energy
4
Syfte med samrådet


Ge myndigheter, organisationer, särskilt berörda och allmänhet
information och kunskap om projektet, samt möjlighet att yttra sig och
ställa frågor
Även inhämta och ta del av kunskap från de parter som samråds.
Samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse som del i den
miljökonsekvensbeskrivning som kommer tas fram för vindparken.
Björkhöjden
2015-06-03
SCA Energy
5
Syfte med samrådet
Samrådet är en viktig del i det fortsatta arbetet
och utgör en del i underlaget för bl.a :


Utformning av vindparken
Konsekvensbedömningar och
skyddsåtgärder
Det finns även möjlighet att lämna synpunkter
efter samrådsmötet. Det är lika viktigt att hålla
Er informerade som att Ni informerar oss.
Kontaktmöjligheter redovisas här på skärmen i
slutet av mötet. Mer information om projektet
och SCA vindkraft finns - www.sca.com/vind
2015-06-03
SCA Energy
Björkhöjden
6
SCA koncernen
- väger tungt inom hygien
EBIT
20%
16%
30%
Skogsindustriprodukter
Personliga
hygienprodukter
54%
EBIT
Omsättning 2014:
52%
SEK 104 miljarder
Antal anställda: 44 000
Mjukpapper
2015-06-03
SCA Energy
7
SCA Forest Products verksamhet
Skogsinnehav
Papper
Sågade trävaror
Massa
Distribution & logistik
2015-06-03
Forskning
SCA Energy
Förnybar energi
8
SCA Forest Products verksamhet i norra Sverige
2,6 miljoner hektar skogsmark,
varav 2 miljoner brukas.
Kraftlinerbruk
Pappersbruk
Pelletsfabrik
Massafabrik
Sågverk
Sågverk, delägt
Träförädling och distribution
Munksund
Obbola
Rundvik
Stugun
Gällö
2015-06-03
SCA Energy
Bollstabruk
Härnösand
Östrand
Tunadal
Ortviken
9
SCAs koncernmål för klimat & energi
Våra skogar binder 2,6 miljoner ton
koldioxid varje år vilket är mer än hela
vårt produktionsutsläpp.
Vid utgången av år 2014 var det 240
vindkraftverk idrift på SCAs mark
2015-06-03
SCA Energy
10
Presentation vindpark Lillsela
- Geografisk lokalisering och omfattning
Området är ca 11 km2 (1066 ha)
100% SCA mark
Upp till 21 vindkraftverk och en maximal
totalhöjd 220 meter
Årlig elproduktion ca 210 GWh och effekt
ca 70 MW
ca 10 km väster om Ramvik och ca 25 km
nordväst om Härnösand.
2015-06-03
SCA Energy
Höjdläge ca 300 m.ö.h
11
Presentation vindpark Lillsela
- Områdets lämplighet för vindkraft




Området uppfyller många kriterier för en etablering av vindkraft med få
motstående intressen identifierade under förstudien, och genomförda
vindanalyser visar goda vindförhållanden
Stora delar av området är utpekat i den kommunala vindbruksplanen och
riksintresse för vindbruk finns i närområdet
Goda infrastrukturella förutsättningar finns för vägar i området och en
anslutning till elnätet finns inom rimligt avstånd
Området består av få boende och fritidshus och gällande riktlinjer avseende
ljud och skuggor kan hållas.
Samrådet, pågående och kommande utredningar förväntas ge mer
information och kunskap om områdets lämplighet för vindbruk.
2015-06-03
SCA Energy
12
Presentation vindpark Lillsela
Exempel-layout
Upp till 21
vindkraftverk
2015-06-03
SCA Energy
13
Presentation vindpark Lillsela
- Planförhållanden




Berörs inte av några detaljplaner eller områdesbestämmelser
I kommunens vindbruksplan anges generella riktlinjer och
rekommendationer för utbyggnad av vindkraft, samt för området
specifika riktlinjer
Riktlinjer för utpekat område är att det ska tas naturvårdshänsyn samt
hänsyn till objekt av kulturhistoriskt värde. Området runt
Blåsväderspussen bör beaktas vid en eventuell etablering.
I vindbruksplanen anges att områdesgränser och angiven yta ska ses
som ungefärliga vilket innebär att kommunen kan avgöra om vindkraft
kan bli aktuell även utanför det utpekade området. Kommunen
redogör i planen att perspektivet bör således vara större än enbart
det kommunala.
Ni hittar vindbruksplanen på kommunens hemsida
2015-06-03
SCA Energy
14
Presentation vindpark Lillsela
- Riksintressen och skyddade områden
Området berörs inte av något riksintresse och/eller skyddade områden enligt Miljöbalken,
riksintresse för vindbruk är det område som ligger närmast vindparken (se 9 på kartan)
2015-06-03
SCA Energy
15
Presentation vindpark Lillsela
- Naturmiljö





Det finns idag kända
nyckelbiotoper och naturvärden
registrerade hos bolaget
Vindbruksområdet berör inga
skyddade sjöar och vattendrag.
Vindbruksområdet består
mestadels av gran och tall med
små inslag av contorta.
Naturinventering i området
planeras under sommaren år
2015.
Hydrologisk skrivbordsutredning
kommer att genomföras och
dessa redovisas i kommande
MKB.
2015-06-03
SCA Energy
16
Presentation vindpark Lillsela
- Naturmiljö och fågelliv
Naturmiljö
Skogshöns

Stora delar av området består av mark
som brukas aktivt av skogsbruket

Inventering efter spelplatser har skett
under våren 2015

Naturinventering ska genomföras
sommar/höst 2015

Två spelplatser för tjäder och flertalet
spelplatser för orre har noterats.
Örn


Spelflyktsinventering har skett
vårvintern 2015
Inventeringen visade inte på sk.
spelflykt över något specifikt berg.
2015-06-03
Våtmarksfåglar, smålom, allmänna
fågelrörelser

SCA Energy
Inventeringar kommer ske sommaren
2015
17
Presentation vindpark Lillsela
- Kulturmiljö



Det finns inom området mindre än
ett tio-tal kulturhistoriska och
skyddsvärda objekt
Utifrån dagens kännedom om
områdets kulturmiljöer bedöms
att det finns goda förutsättningar
att etablera en vindpark utan att
direkt påverka områdets
kulturvärden.
Kulturmiljöanalys pågår och är klar
i slutet av juni
2015-06-03
SCA Energy
18
Presentation vindpark Lillsela
- Rennäring





Bolaget har utfört tidig dialog för vindområdet i enlighet med riktlinjerna
för etablering av vindkraft på FSC certifierad mark
Syftet med tidig dialog är att berörda intressenter däribland rennäring,
ska få information om och framföra ev. synpunkter på eventuell
vindkraftsutbyggnad i inledningsskedet av planeringen dvs. innan den
lagstadgade tillståndsprocessen för att bygga vindkraftverk kommit
igång
Bolaget har inte noterat några synpunkter från rennäringen
Vindbruksområdet berör inte områden som är av riksintresse för
rennäringen, rennäringens strategiska platser eller renens viktiga
områden.
Det omgivande landskapet utgörs enligt uppgifter från Sametingets
hemsida av vinterland för rennäringen. Renskötseln i anslutning till
vindbruksområdet bedrivs av Voernese sameby och Jijnjevaerie sameby.
2015-06-03
SCA Energy
19
Presentation vindpark Lillsela
- Fotokarta
Hästkullen
Björnlandhöjden
Lillsela
Stormon
Möckelsjöberget
2015-06-03
SCA Energy
20
Fikapaus



Fotomontage i större format finns tillgängliga i lokalen
under fikat
Ett specifikt dokument med fotomontagen finns tillgängliga
via hemsidan efter mötet, och kan även beställas vid
önskemål om det
Vid ev. funderingar, tveka inte att fråga oss
Ej synliga
2015-06-03
SCA Energy
21
Presentation vindpark Lillsela
- Hindermarkering
Björnlandhöjden
Lillsela
Stormon
Hästkullen
2015-06-03
Möckelsjöberget
SCA Energy
22
Presentation vindpark Lillsela
- Hinderljusanimering vid Lillsela och Storsela
Lillsela
Storsela
Gå till hinderanimering
Gå till hinderanimering
2015-06-03
SCA Energy
23
Presentation vindpark Lillsela
- Buller och riktvärden utomhus för olika verksamheter
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100 110 120 130 140 150
Ljudnivå db(A)
Svagt
vindbrus
Diskotek
Normalt
samtal
Tåg
Flygplan
Smärtgräns
Industri 40-50 db(A)
Byggarbetsplatser 55 db(A)
Vägtrafik 55 db(A)
2015-06-03
SCA Energy
24
Presentation vindpark Lillsela
- Buller och skugga från vindparken
Buller
Skugga

Sparsamt med bebyggelse i
omgivningen


Ljud i området kommer huvudsakligen
idag av ljudet som skapas av vindens
rörelse genom träd och buskar
Omgivning är idag påverkad från
reflexer och skuggbildning av
landskapets omgivning.

Vindkraftverkens rotorblad kan under
vissa omständigheter ge upphov till
rörliga skuggbilder.

Utbredningen av skuggor är som störst
när solen står som lägst, det vill säga
vid solens upp- respektive nedgång
under vår och höst.

Två slags ljud kommer från ett
vindkraftverk; (1) det maskinella ljudet,
och (2) det aerodynamiska ljudet som
uppstår när rotorbladen tar upp vind.
Riktvärden

Ljud från ett vindkraftverk
får inte överstiga 40 dB(A)
ekvivalent ljudnivå
vid bostadshus.
Riktvärden

Den faktiska skuggtiden
bör inte överstiga
8 timmar per år.
Beräkningar baserad på maxexempel-layout för både buller och skugga görs i en avancerad
programvara, WindPro
2015-06-03
SCA Energy
25
Presentation vindpark Lillsela
- Analys av buller och skugga
Bulleranalys
Skugganalys
Första analys baserad på maxexempel-layout visar att gällande riktvärden för både buller och
skugga kan uppfyllas vid närmsta bebyggelse. Närmast bebyggelse ligger i Storsela >1km
2015-06-03
SCA Energy
26
Presentation vindpark Lillsela
- Transportvägar till vindparken




Översiktskarta för transportvägar
som studeras från lämpliga hamnar
Utpekade hamnar för mottagning
av gods är idag Härnösands hamn
och Tunadalshamnen i Sundsvall
Härnösands hamn bör prioriteras
med tanke på den korta
transportlängden
Primärt bör den norra vägen till
vindbruksområdet användas
(via Hamnleden – E4 – Väg 90 –
Väg 738) - ca 41 km
Detta kommer utredas närmare …
2015-06-03
SCA Energy
27
Presentation vindpark Lillsela
- Infart- och vägar inom vindparken




Möjliga angöringspunkter från det
allmänna vägnätet till vindparken
Pågår en väglinjeutredning där
transportvägar och
angöringspunkter till vindpark
kommer att studeras närmare
Det kommer även att tas fram hur
de interna vägarna inom
vindparken till respektive
vindkraftverk kommer att se ut
En grov uppskattning är att
10-11 km väg kommer att behöva
förstärkas och/eller anläggas.
2015-06-03
SCA Energy
28
Presentation vindpark Lillsela
- Anslutning till ovanliggande elnät




Möjliga stationsplaceringar för
anslutning till ovanliggande elnät
är under utredning av E.ON Elnät
Anslutning är möjlig genom
elnätsåtgärder som är planerade
norrut på den kraftledning som
går öster om vindparken.
Flera stationsalternativ studeras
på kraftledningen, från Västby ner
till befintlig station som är
ansluten till Möckelsjöberget.
En grov uppskattning är att
ca 9-13 km kraftledning kommer
att behövas för att ansluta
vindparken till elnätet
Detta kommer utredas närmare …
2015-06-03
SCA Energy
29
Presentation vindpark Lillsela
- Arbetstillfällen regionalt och utvecklingsmedel lokalt
Under byggnationen av 37 vindkraftverk i
vindpark Mörttjärnberget
Ur rapport om vindpark
Mörttjärnberget framtagen av
Nätverket för vindbruk i Strömsund på
uppdrag av Energimyndigheten
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Andel av 221 årsarbeten
under projektering och
byggnation (5år)
38%
44%
18%
2015-06-03
37 vindkraftverk
8
Antal arbetstillfällen
under drift
Regionen
Nationellt
Utrikes
SCA Energy
ca 10 personer inom SSVAB
arbetar med samtliga
vindkraftverk som är uppförda
och som är under uppförande
30
Presentation vindpark Lillsela
- Arbetstillfällen regionalt och utvecklingsmedel lokalt
37 vindkraftverk
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
8
Antal arbetstillfällen
under drift
ca 10 personer inom SSVAB
arbetar med samtliga
vindkraftverk som är uppförda
och som är under uppförande
2015-06-03
SCA Energy
31
Presentation vindpark Lillsela
- Arbetstillfällen regionalt och utvecklingsmedel lokalt


Fler arbetstillfällen i regionen och en betydande
skatteintäkt för kommun, landsting och stat
Utvecklingsmedel kommer att erbjudas om 0,2 % av
bruttointäkt
, ger enligt beräkning 210 000 kr årligen
Förutsättningar
Elpriset är i genomsnitt
30 öre/kWh
Elcertifikatspriset är i
genomsnitt 20 öre/kWh
Antal vindkraftverk 21st
Varje vindkraftverk
producerar per år
10 000 MWh
2015-06-03
som exempelvis kan stödja det lokala
närings- och föreningslivet och närområdets
goda livsmiljö mfl…
, livslängden för en vindpark beräknas
till 20 till 25 år!
SCA Energy
32
Presentation vindpark Lillsela
- Tidsplan för arbetet fram till en etablering
2018-2019
2018
2017
Q4-2015
Q3-2014
- Q4 2015
Beslut om
tillstånd
Tidigast
byggstart
Ansökan
lämnas in
Förstudie,
samråd och
utredningar
2015-06-03
Möjlig
inkoppling
på elnätet
SCA Energy
•
Vindparken idrift (2019 – 2044)
•
Vindparken avvecklas eller förnyas
- Ekonomisk säkerhet kommer finnas
för avveckling av vindparken
- Vid förnyelse krävs nya tillstånd
33
Frågor och diskussion

För frågor efter samrådsmötet om det planerade projektet kontakta:
- Daniel Johannsson – projektledare, 060-19 32 52, [email protected]
- Milan Kolar – vindkraftschef, 060-19 33 27, [email protected]


Samrådsynpunkter önskas före den 3:e augusti 2015
För att framföra synpunkter ombeds Ni lämna dessa skriftligen, märk gärna med
Vindpark Lillsela
Det går att lämna synpunkter både via e-post [email protected] eller brev till
att: Vindpark Lillsela
Skepparplatsen 1,
851 88 Sundsvall

Mer information om vindparken och SCA Energys verksamhet finns på hemsidan
www.sca.com/vind
TACK FÖR IDAG!
2015-06-03
SCA Energy
34