ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT

INFORMATION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGEN – 2015
ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT
ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HYGIENISKA VERKSAMHETER
TILLSYNSAVGIFT FÖR HÄLSOSKYDDSVERKSAMHET
Hur går det till?
Den tid som vi på miljöförvaltningen lägger på vår tillsyn av olika hygieniska verksamheter är baserad på de risker som finns med verksamheten: bland annat på dess
art, omfattning och lokalisering. Avgiften som din verksamhet ska betala i årlig
tillsynsavgift grundas på en bedömning av risker hos er och på vilka resurser vi
använder.
Er verksamhet placeras först i en avgiftsklass utifrån dess omfattning. Sen gör vi en
riskbedömning av er verksamhet och placerar den i en riskkolumn. Att göra en
riskbedömning innebär att vi tittar om det finns kriterier som kräver extra tillsyn
utöver det som hör ihop med själva verksamhetstypen.
Bland annat bedöms följande faktorer:
 Typ av verksamhet.
 Verksamhetens storlek.
 Tilläggspoäng som orsakar ett ökat tillsynsbehov.
Vi beräknar den årliga tillsynsavgiften genom att er tilldelade tillsynstid multipliceras
med timtaxan. Enligt taxan är timavgiften 940 kronor.
För mer information
Tel: 054-540 00 00, [email protected]
Lagstiftning
Enligt 27 kap 1 § i miljöbalken
(1998:808) får kommunen ta ut
en avgift för tillsyn enligt en taxa
som kommunen bestämmer.
Kommunfullmäktige i Karlstad
fastställde den 18 december
2014 (§ 25) att en sådan taxa
ska gälla från 1 januari 2015.
Den nya taxan bygger på en
modell som Sveriges kommuner
och landsting (SKL) tagit fram.
INFORMATION FRÅN MILJÖFÖRVALTNINGEN – 2015
EXEMPEL PÅ HUR TILLSYNSAVGIFTEN BESTÄMS
Verksamheten ”Vårda Foten AB” som erbjuder fotvård (stickande och skärande) får klassningskoden H 10 och placeras i
avgiftsklass 2 enligt taxebilaga 3:
Klassningskod
AvgiftsKlass
Prövningsnivå
Beskrivning
H 09
3
Anmälningsplikt
Tatuering
Anmälningsplikt
Akupunktur, fotvård eller annan
verksamhet som innebär risk för
blodsmitta genom användning av
skärande eller stickande verktyg
H 10
2
Därefter görs en riskbedömning utifrån kriterier som anges i en tabell som ger tilläggspoäng. Verksamheten ”Vårda Foten AB”
återanvänder stickande och skärande verktyg, vilket medför ett tilläggspoäng.
Kriterier
Poäng
Fler är 4 utövare av hygienisk verksamhet i lokalen
Verksamhet som bedrivs i bostad eller utnyttjar vatten, WC i bostad
Nagelvård eller nagelskulpturering
Silikoninjicering
Diatermi
Försäljning av hygieniska och kosmetiska produkter
Användning av kemikalier som kan tas upp genom inandning eller hudkontakt
Återanvändning av stickande och skärande verktyg
Yrkesmässig hygienisk verksamhet som extra verksamhet
1
1
1
1
1
1
1
1
1 per del
Verksamheten placeras sedan in i taxebilaga 4, se nedan. Alla verksamheter hamnar inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Verksamheten ”Vårda Foten AB” hamnar i den här tabellen i avgiftsklass 2 och i riskkolumn 1. Den totala tillsynstiden
blir därför tre timmar. Då timavgiften är 940 kronor innebär det att den årliga tillsynsavgiften för ”Vårda Foten AB” blir 2820
kr.
Avgiftsklass
A
B
0
1
2
3
4
5
6
T
T
2
4
6
7
T
T
3
5
7
8
T
2
4
6
8
9
Riskkolumner (timmar)
1
2
3
T
3
5
7
9
10
2
4
6
8
10
12
3
5
7
9
11
13
4
5
6
4
6
8
10
12
14
5
7
9
11
13
16
6
8
10
12
15
18
Mer information
På Karlstads kommuns hemsida finns mer information om hygieniska verksamheter och taxan med bilagor i sin helhet.
karlstad.se/halsoskydd
Tillsynens syfte
För mer information
Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten har kunskaper om hur man förebygger risker för miljön och människors
Tel: 054-540 00 00, [email protected]
hälsa. Vid tillsynen kontrolleras bland annat hygien, möjligheten till lämplig rengöring, lokalens utformning och användning/förvaring av kemikalier. Vid tillsyn granskas även verksamhetens system för egenkontroll. De krav som ställs på lokal och