Utredning om ökad sjöfart samt utveckling av hamnverksamheten i

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-10-11
1(3)
Ks/2015:196
010 Tillväxtprogram
Kommunledningsförvaltningen
Kalle Alexandersson ,0550-88002
[email protected]
Utredning om ökad sjöfart samt utveckling av
hamnverksamheten i norra Vänern
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt planeringsavdelningen att i samråd med Karlstads
kommun och Trafikverket ta fram en affärs-/utvecklingsplan (eller
motsvarande) som utifrån ett samlat grepp kring logistikfrågorna i norra Vänern
ska redovisa kommunernas gemensamma syn på hur Vänersjöfarten bör
effektiviseras och utvecklas. Målet är att gemensamt utveckla sjöfarten och
logistikverksamheten samt att initiera frågan i den kommande revideringen av
den nationella transportplanen och det kommande beslutet om slussarna i
Trollhättan. Arbetet ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast i juni 2016.
Sammanfattning
Kristinehamns och Karlstads kommuner har med stöd från Region Värmland
utfört en förstudie som syftar till att studera de fysiska och marknadsmässiga
förutsättningarna för Vänersjöfarten i norra Vänern. Slutsatserna i förstudien
pekar på behovet av att ta fram en gemensam marknadsplan (eller
motsvarande) som ska redovisa kommunernas gemensamma syn på hur
Vänersjöfarten bör effektiviseras och utvecklas. En sådan marknadsplan bör
därefter utgöra ett gemensamt inspel i samband med Trafikverkets revidering av
den nationella transportplanen och beslut kommande beslut om slussarna i
Trollhättan.
Beslutsunderlag
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2015-10-11
- Förstudie: Miljövänliga transporter med multimodala hamnar i norra
Vänern, Kristinehamns och Karlstads kommuner, 2015-10-05
- Bilaga 1: Förutsättningar för containersjöfart till/från norra Vänern,
WSP 2015-05-22
Skickas till
Karlstads kommun, Tillväxtcentrum, Peter Thörn
Näringslivssamverkan, Madelen Richardsson
Region Värmland, Marcus Smedman
Trafikverket Region väst, Patrik Bendrik
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
1. Kommunledningsförvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-88 011
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Ärendet
Kristinehamn och Karlstads kommuner ser båda vikten av en fortsatt framtida
Vänersjöfart. Vänersjöfarten är beroende av fungerade slussar i Trollhättan. I
nuläget genomför Trafikverket en utredning som syftar till att ta ställning till
om Trollhättans slussar bör byggas om eller inte. Hittills har utredningar pekat
på att omfattningen av Vänersjöfartens inte uppnår de nivåer då det är
samhällsekonomiskt motivera att investera i nya slussar. 2013 sökte därför
Karlstads och Kristinehamns kommuner gemensamt förstudiemedel från
Region Värmland för förstudien ”Miljövänliga transporter med multimodala hamnar i
norra Vänern”. Syftet med studien var att:
- Utreda de fysiska förutsättningarna för en utökad Vänersjöfart
- Utreda de marknadsmässiga förutsättningarna för en utökad
Vänersjöfart
- Identifiera uppslag för vidare ansökningar från kommande
strukturfondsperiod kring förutsättningarna för en utökad Vänersjöfart.
Förstudien har bedrivits tillsammans med Karlstads kommun. I arbetet har
även hamnaktörer, rederier, transportköpare, Trafikverket Handelskammaren
och Region Värmland deltagit.
Förstudiens resultat
Förstudien visar att sjöfarten och dess transportupplägg till stor del präglas av
tradition och att det är många olika aktörer inblandade, alltifrån rederier,
speditörer, hamnaktörer, kommuner, företag och transportköpare.
Komplexiteten i frågorna innebär att det inte finns någon tydlig huvudaktör
som bär huvudansvaret för utvecklandet av nya transportkoncept och
transportupplägg.
En annan tydlig slutsats är att en konsolidering av hamnverksamheten i norra
Vänern till en stark nod skulle kunna bidra till en större resurseffektivitet, bättre
servicenivå och en ökad konkurrenskraft. Med en koncentration av
hamnverksamheten kan den prioriterade hamnen uppnå de nivåer som krävs
för att pekas ut som en EU-prioriterad hamn (TEN-T). Ett utpekande som
hamn enligt TEN-T medför att det finns utökade möjligheter att söka
öronmärkta EU-bidrag, samtidigt som det rimligen borde väga tyngre på
vågskålen i diskussionen kring framtiden för slussarna i Trollhättan. Var och
hur denna koncentration ska ske bör vara föremål för vidare utredning.
Ett fortsatt arbete inom dessa frågor bör vara att jobba fram en
affärsplan/utvecklingsplan för ett samlat grepp kring logistikfrågorna i norra
Vänern. Fokus och utgångspunkt för detta arbete skall vara hamn- och
sjöfartsfrågor men eftersom frågorna i sin natur inte är isolerade från övriga
transporter och övrig transportinfrastruktur så är det en självklarhet att samtliga
logistikfrågor behandlas samtidigt. Detta är av särskild vikt eftersom frågorna
engagerar en stor mängd aktörer. Vidare är det lämpligt att affärsplanen
kompletteras med en konkret bild över den (fysiska) situation som man önskar
uppnå och som är både en förutsättning men också ett mål och syfte med
affärsplanen.
Ett annat syfte med affärsplanen är att visa Trafikverket vad vi inom norra
Vänerområdet vill uppnå med Vänersjöfarten och att denna ambition vidare
kan bedömas inför revideringen av den nationella transportplanen. Det är
därför angeläget att arbetet påbörjas med skyndsamhet och att det är färdigt
senast i juni 2016. Det är väsentligt att arbetet sker i nära dialog med
Trafikverket.
3
Samsyn med berörda parter
I samband med slutförande av förstudien genomfördes även ett seminarium
med representanter från Trafikverket, Ahlmarks, Thun, Avatar Logistics och
Handelskammaren i syfte att diskutera förstudiens resultat och stämma av
kommunernas idéer om fortsatt arbete. En stor samstämmighet fanns avseende
behovet av en affärsplan för en konsoliderad, effektiviserad och utvecklad
hamn- och logistikverksamhet i norra Vänern.
Affärsplan för en effektiviserad och utvecklad hamn- och logistikverksamhet i
norra Vänern
Enligt de aktörer som har ingått i arbetet bör ledord vid framtagandet av
affärsplanen vara effektivisering (genom konsolidering och
resurseffektivisering), paketering (transportupplägg, kunder och helhetstänk)
och marknadsföring.
Exempel på frågeställningar som en affärsplan bör besvara:
- Hur ser ett framtida ”logistikcenter” i norra Vänerområdet ut? Vilka
funktioner finns och hur kompletterar de varandra? Hur ser det fysiskt
ut på en kart bild, och vad finns det för kopplingar till omgivande
strukturer?
- Hur skall Vänersjöfarten och kopplad logistik i området kring norra
Vänern marknadsföras nationellt och internationellt?
- Vad finns för serviceutbud och vilken servicegrad skall eftersträvas?
- Hur ser marknadens behov ut, vad finns det för aktörer på marknaden
som är tongivande, både transporköpare och transportörer?
- Hur ser en framtida lokalisering ut? Visualisera en bild av ett ”nätverk”
som tillsammans bildar en stark logistikregion, en nationell aktör att
räkna med inom logistikfrågor i Mellansverige. Vad är dagens och
morgondagens kunders behov, utifrån ett lokaliseringsbehov. Inom
vilka avstånd behöver respektive funktioner finnas och hur stor
känslighet finns för
- Vad finns det för konkreta fysiska utrymmesbehov och hur kan dessa
långsiktigt tryggas (av kommunerna). Vad finns det för konkreta
etableringar/faktorer som stärker området som logistiknod (tex
containerdepå)?
- Hur ska aktörer arbeta för att stärka samverkansmöjligheter mellan
aktörerna i transportkedjan och kunskapen om den totala prisbilden,
tider mm för hela transportkedjan och inte endast t.ex. sjötransporten
eller järnvägsanslutningen.
Arbetet med att ta fram en affärsplan kräver resurser som avses att delas
tillsammans med Karlstads kommun. Finansieringen av Kristinehamns del av
arbetet är tänkt att ske med medel från det lokala tillväxtprogrammet (LTP) för
2016. Karlstads kommun har redan fattat beslut om att i samråd med
Kristinehamn och Trafikverket påbörja detta arbete.
Anders Dahlén
Kommunchef
Kalle Alexandersson
Planeringschef
Miljövänliga transporter med
multimodala hamnar i norra
Vänern
2015-10-05
.
Innehåll
1
Inledning och syfte .............................................................. 3
2
Bakgrund ............................................................................. 4
3
Metod ................................................................................... 5
3.1
3.2
3.3
4
Godsslag ............................................................................... 6
4.1
4.2
5
Intervjustudien.............................................................................................................. 5
Seminarium.................................................................................................................... 5
Fördjupad utredning marknadsförutsättningar containertrafik ....................... 5
Gods i Värmland ......................................................................................................... 6
Godspotential för containertrafik till/från norra Vänern ................................. 6
Hamnar i norra Vänern ..................................................... 7
5.1
5.2
5.3
5.4
Nationell status ............................................................................................................ 7
Internationell status .................................................................................................... 7
Hamnen i Kristinehamn ............................................................................................. 8
Hamnen i Karlstad ....................................................................................................... 9
6
Konkurrerande transportslag ......................................... 12
7
Yttre förutsättningar, lagstiftning med mera ............... 14
7.1
7.2
7.3
8
Svaveldirektivet .......................................................................................................... 14
IWW - Inlandssjöfart ................................................................................................ 14
Slussleden i Trollhättan ........................................................................................... 14
Analys ................................................................................. 16
8.1
8.2
8.3
Planmässiga förutsättningar .................................................................................... 16
Status ............................................................................................................................ 16
Konkurrens från andra transportslag .................................................................. 17
9
Slutsatser ........................................................................... 20
10
Potentiella finansieringslösningar inför fortsatt arbete22
11
Källor .................................................................................. 23
1 Inledning och syfte
I både Karlstad och Kristinehamn har närheten till Vänern och städernas
funktioner som hamnstäder spelat en avgörande roll genom historien. Det var
här som järnmalm från gruvorna i Bergslagen samt gods från Fryks- och
Klarälvsdalen skeppades ut på Vänern för vidare transport. Under en period i
Kristinehamns långa historia var handelsplatsen så avgörande att världsmarknadspriserna på järn sattes i just Kristinehamn. En av Sveriges allra första
järnvägar anlades mellan Sjöändan strax norr om Kristinehamn och Kristinehamns hamn. Idag är hamnarna i Kristinehamn och Karlstad en multimodal
hamn med kopplingar både till väg- och järnvägsnätet.
De senare åren har hamnområdet i Kristinehamn genomgått omfattande
upprustning. En ny infart till hamnområdet har byggt och i anslutning till denna
har möjligheterna till omlastning till och från järnväg förbättrats. Kristinehamns
kommun har även investerat i en ny terminalyta inom hamnområdet som har
inneburit en utökning av hamnområdet med ca 2,5 ha. Denna utökning var
möjlig att få till stånd genom att kommunen genomförde en flytt av den
fotbolls- och friidrottsarena som tidigare var belägen på platsen. Under samma
tidsperiod har en elektrifiering av den södra delen av Inlandsbanan genomförts.
Trots dessa relativt omfattande infrastrukturmässiga grepp har sjöfarten i norra
Vänern de senaste åren visat på sjunkande volymer gods. Detta samtidigt som
godsmängderna i samhället ökar och prognostiseras att fortsätta öka. Dessutom
har vi redan i dagsläget problem med trängsel och framkomlighet både på väg
och järnväg från norra Vänern och söder ut (både väster och öster om Vänern).
Minskande godsmängder är oroande för Vänersjöfarten i stort, för kommuner
som gjort relativt omfattande investeringar i hamnanläggningar, men kanske
framför allt som en aspekt i den pågående utredningen om framtiden för
slussarna i Trollhättan. Den utredning som Trafikverket gjort kring framtida
alternativ för slussarna i Trollhättan visar att dagens volymer sjögods
tillsammans med en kalkylerad volymökning på nästan 50 %, inte är tillräckligt
för att uppnå en beräknad samhällsekonomisk nytta för nya slussar i
Trollhättan. Det är således av avgörande karaktär för slussarnas framtid att man
kan påvisa ökande godsvolymer i Vänersjöfarten.
Kristinehamn och Karlstads kommuner ser vikten av en fortsatt framtida
Vänersjöfart, som möjliggörs av nya slussar i Trollhättan, och har därför
initierat denna förstudie, som delfinansieras av medel från Region Värmland,
med syftet att
-
utreda de fysiska förutsättningarna för en utökad Vänersjöfart, samt
-
utreda de marknadsmässiga förutsättningarna för en utökad sjöfart
-
identifiera uppslag för vidare ansökningar från kommande
strukturfondsperiod, kring förutsättningarna för en utökad Vänersjöfart.
2
Bakgrund
I både Karlstad och Kristinehamn har närheten till Vänern och städernas
funktioner som hamnstäder spelat en avgörande roll genom historien. Det var
här som järnmalm från gruvorna i Bergslagen samt gods från Fryks- och
Klarälvsdalen skeppades ut på Vänern för vidare transport. Under en period i
Kristinehamns långa historia var handelsplatsen så avgörande att världsmarknadspriserna på järn sattes i just Kristinehamn. En av Sveriges allra första
järnvägar anlades mellan Sjöändan strax norr om Kristinehamn och Kristinehamns hamn. Idag är hamnarna i Kristinehamn och Karlstad en multimodal
hamn med kopplingar både till väg- och järnvägsnätet.
I modern tid så var det under mitten av 70-talet som sjötransporterna var som
störst, då hanteradesca 4 miljoner ton gods per år i Vänerns hamnar. Mängden
hanterat sjögods har sjunkit sedan dess och under 2010 hanterades omkring 1,9
miljoner ton sjögods i Vänerns hamnar. Merparten av detta gods utgörs av
bulkvaror och produkter kopplade till massa- och pappersindustrin.
Trafikverket genomförde 2013 en stråkstudie för stråket Vänern – Göta Älv
med syftet att utgöra underlag för verkets åtgärdsplanering åren 2014-2025.
Utredningens huvudfokus var slussarna i Trollhättan, som bedöms uttjänta år
2030, och huruvida det är samhällsekonomiskt lönsamt att ersätta slussarna
senast 2030 eller ej. Alternativet skulle vara att stänga slussledet i Trollhättan
och följden skulle vara en nedläggning av all godstrafik i stråket. Vänersjöfarten
bedöms i utredningen kunna öka sina volymer med 100 %, upp till omkring 3,9
miljoner ton. Enligt stråkstudien så finns potential inom befintligt kundregister
för en expansion upp till 3 miljoner ton gods, och tillskottet från ”IWW” (Inre
vattenvägar, huvudsakligen containertrafik) skulle kunna vara 0,9 miljoner ton.
Trots detta överstiger investeringskostnaderna för nya slussar de samhällsekonomiska nyttorna. De främsta anledningarna till detta uppges vara det
faktum att nyttan för näringslivet bara får räknas till 50 % samt att det på grund
av stora omlastningskostnader är svårt att se att det kommer att gå att få
lönsamhet i transporter enligt IWW, ”Inre vattenvägar”.
En godsexpansion upp till 3 miljoner ton skulle innebära en ökning av i
storleksordningen 4-5 anländande fartyg per dygn (anländande till Vänern).
Nivåer upp emot 20-25 fartyg vissa dygn orsakar inte någon kapacitetsbrist i
älven eller slussarna. Potential för ökningen beräknas delvis inom befintligt
kundregister, vilket för hamnarna i norra Vänern är sågat virke, trävaror,
pappersprodukter och kemiska produkter
3 Metod
Hamnarnas fysiska förutsättningar i både Kristinehamns och Karlstad har
inventerats och kartlagts utifrån befintliga detaljplaner och översiktsplaner för
de båda kommunerna.
Därutöver har tillgänglig litteratur inom området gåtts igenom. Slutligen har
studien kompletterats med en kvalitativ intervjustudie med både
transportköpare och transportörer. Resultatet av denna intervjustudie har också
bearbetats och diskuterats kring vid ett samtal med samtliga inblandade
samlade. Detta samtal resulterade i en ytterligare fördjupad utredning kring de
fysiska och ekonomiska förutsättningarna kring ett transportupplägg för
transport av containers till/från hamnar i norra Vänern.
3.1 Intervjustudien
Totalt åtta respondenter ingick i intervjustudien, som genomfördes av WSP på
uppdrag av Kristinehamns och Karlstads kommun. Representanter från två
relativt stora importörer/exportörer av gods intervjuades, två pappersbruk, två
tågoperatörer, ett sågverk och ett rederi svarade på frågor om befintlig
transportsituation, behov av transporter, val av transportslag med mera.
Dessutom har tidigare studier inom samma område kartlagt liknande frågor
inom ytterligare fem större tillverkande företag i Vänerregionen, vilka resultat
också har använts i detta arbete. De personer som svarat på frågorna har varit
på positioner inom företagen där de har inblick i och befogenheter att styra
över företagets transportval.
3.2 Seminarium
Ett seminarium anordnades under arbetets gång där samtliga som deltagit i
intervjustudien inbjöds att delta. Totalt deltog elva personer, både från
kommunerna, från hamnaktörerna från rederier och från transportkörande
företag.
3.3
Fördjupad utredning marknadsförutsättningar
containertrafik
En fördjupad utredning genomfördes på ett transportupplägg på transport av
containers från norra Vänern till Asien [WSP 2015]. Studien baserades på fyra
olika transportupplägg för transport av en 40-fots container. De fyra
transportscenarior som studerats är;
1. Lastbil till Kristinehamn/Karlstad, därefter sjötransport till
Bremerhaven och därefter sjötransport till Asien.
2. Lastbil till Kristinehamn/Karlstad, sjötransport till Göteborg med ”inre
vattenvägsfartyg”, därefter sjötransport till Asien.
3. Lastbil till Kristinehamn/Karlstad, järnväg till Göteborg, därefter
sjötransport till Asien.
4. Lastbil till Göteborg därefter sjötransport Asien.
Kostnadsbilden har sedan beräknats från dels Bäckhammar (2 mil till närmsta
hamn) och dels för Hagfors (10 mil till närmsta hamn).
4 Godsslag
4.1 Gods i Värmland
Drygt hälften av all konsumerad godsmängd, 8,2 miljoner ton, utgörs av råvara
till skogsindustrin. Av dessa så är det omkring 3 miljoner ton som produceras i
länet. Import sker dels från andra län i Sverige, men till stor del från andra
länder såsom Baltikum, Norge och Ryssland. Trä/papper/pappersmassa, som
tillverkas av dessa råvaror, står sedan för ca 3,6 miljoner ton, vilket är den
enskilt största varugruppen på exportsidan. Av dessa råvaror produceras sedan
trä/massa/papper som utgör den enskilt största varugruppen.
Trafikverket tog under 2012 fram en prognos för gods och persontrafik på väg,
järnväg och sjöfart. Denna prognos är baserad på en utveckling av Sveriges
ekonomi och utveckling inom export och import. Denna påvisar att efterfrågan
på inrikes godstransporter kommer bara att öka marginellt fram till år 2030,
omkring 9 %, däremot så kommer utrikeshandeln att öka kraftigt, omkring 80
%. Vad gäller förhållande mellan import och export så väntas importen öka på
bekostnad av exporten. Generellt förutspås en kraftigare tillväxt för transporter
på väg och sjöfart än för transporter på järnväg. Flera av de varugrupper som
spås få en uppgång finns redan i dag inom sjöfarten, varför en positiv
utveckling av godstransporterna kan förväntas.
Av det gods som transporteras med sjöfarten, både lastat och lossat, så är det
90 % som kommer från eller ska till utlandet.
4.2 Godspotential för containertrafik till/från norra Vänern
Det finns ett brett spektra av potentiellt gods för sjöfarten norr om Vänern.
Hamnarna i norra Vänern har ett erkänt strategiskt läge på godsdiagonalen
mellan Sundsvall/Dalarna och Göteborg. Det som är en utmaning är att hitta
en balans i import- och exportflödena eftersom hanteringen av tomcontainers
är kostsam och påverkar slutkalkylerna i stor utsträckning och vi befinner oss i
en starkt tillverkande och exportdominerad region. Exportgods går att hitta i
relativ närhet, exempel på företag/produkter skulle kunna vara (varav vissa
redan i någon utsträckning nyttjar sjöfarten); Arvika gjuteri, Böhler-Uddeholm
(verktygsstål), Kopparbergs bryggeri (dryck), Moelven-Valåsen (sågade
trävaror), Nordic paper Bäckhammar (papper), Stora Enso (papper), BillerudKorsnäs (förpackningar) samt flertalet företag belägna i Dalarna (stål- och
metallvaror). Förslag på importgods, enligt samma logik; Löfbergs Lila (kaffe)
samt import till distributionslager i Örebro (flertalet branscher). Svårigheterna
ser ut att vara att få till en långsiktig basvolym för framförallt importgodset.
Figur 1: Ett kinesiskt containerfartyg av större modell. Källa WSP.
5 Hamnar i norra Vänern
I norra Vänern finns kommunala hamnar i Kristinehamn och Karlstad. Utöver
detta finns privatägda industrihamnar i Skoghall och på Gruvön i Grums. De
två sistnämnda hanterar endast gods knutet till den industri vars område de är
belägna inom. I Skoghall hanteras uteslutande inkommande gods, såsom salt
och kemikalier i bulkform, dock i relativt liten utsträckning. På Gruvön
hanteras dels inkommande träråvara i form av ris och utgående produkter i
form av massa.
5.1 Nationell status
I Sverige finns det ett 50-tal allmänna hamnar öppna för trafik. Av dessa är fem
stycken belägna i Vänern. Förutom hamnarna i Karlstad och Kristinehamn
finns hamnar i Lidköping, Otterbäcken och Vänersborg. Omkring 80 % av allt
gods som hanteras i hamnarna i Sverige hanteras i dessa allmänna (ofta
kommunala) hamnar, resterande 20 % hanteras i industrihamnar.
Godstransportdelegationen (2002, SOU 2004:76 Godstransporter - noder och
länkar i samspel) föreslog att tre strategiska hamnregioner skulle utpekas i
Sverige. Detta för att på ett bättre sätt kunna optimera nyttjandet av den
befintliga hamnstrukturen och styra statens investeringar i anslutande
landinfrastruktur till platser där de ger bäst effekt. Dessa tre regioner är
”Västkusten”, ”Skåne” samt ”Ostkusten från Gävle till Norrköping inklusive
Mälarhamnar”.
I Hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58) pekas hamnarna i Vänern ut som
dels industrihamnar, dels som så kallade ”avlastningshamnar”. En tydlig
koppling görs till det faktum att Sverige är det enda land inom EU där
inlandssjöfarten minskar volymmässigt, samtidigt som sjöfarten har en viktig
roll att fylla som avlastare av väg-, och järnvägsnätet, både trängselmässigt men
också miljömässigt. Utredningen påpekar också att en tydlig svaghet för
hamnarna i Vänern är frågan om slussarnas framtid. Vidare pekas hamnarna i
Vänern inte ut som ”strategiska hamnar” i utredningen. Den slår dock vakt om
att bedömningen grundar sig både på aktuell status i dag och på prognoser om
framtiden, men det kan ändå innebära att förändringar i framtiden föranleder
ett behov av att betrakta hamnen som strategisk. För de hamnar som pekas ut
som strategiska föreslås ett antal åtgärder genomföras, både vad gäller
investeringar i infrastruktur men också ett utökat statligt ansvar för exempelvis
farlederna. Strategiska hamnar förväntas också upprätthålla en viss standard,
exempelvis skall de ha beredskap att kunna tillgodose sina kunders behov av
service dygnet runt sju dagar i veckan. Strategiska hamnar skall också vara
öppna för samverkan med kommunala och regionala intressenter och organ,
samt att de skall bedriva en aktiv miljöpolitik som begränsar hamnens
miljöpåverkan.
Det påtalas i direktivet till Hamnstrategiutredningen att denna inte skall ses som
slutlig utan som ett material som skall vara föremål för revideringar eftersom
yttre förutsättningar kontinuerligt kommer att ändras. Det finns dock inget
uttalat kring när och i vilka former denna revidering skall genomföras.
5.2 Internationell status
I dagsläget finns vattenvägen Göta Älv – Vänern utpekad som core network,
inland waterways enligt EU’s TEN-T-nät. Dock finns ingen hamn i Vänern
utpekad som vare sig comprehensive eller core. Anledningen till att inte dagens
hamnar finns utpekade som comprehensive är att för att klassas som det skall
hamnen hantera 500 tusen ton, nettogodsvolym, per år över kaj. Detta är
volymer som ingen enskild hamn i Vänern ensam hanterar. För att en hamn ska
bli utpekad som core krävs att hamnen hanterar minst 1% av den totala
godsvolymen i EU’s hamnar, vilket skulle innebära drygt 22 miljoner ton.
Ett utpekande som en del i EU’s TEN-T:nät berättigar till att söka finansiering i
EU’s ”Fonden för ett sammanlänkat Europa”, CEF (Connecting Europé
Facility). I Sverige administreras fonden av Trafikverket. Den första
utlysningen, hösten 2014, innehåller 8 miljarder Euro, som kan delas mellan
samtliga medlemsländer i EU. De svenska aktörernas ansökningar uppgick i
denna första utlysning till ca en halv miljard euro. Tidigast sommaren 2015
förväntas EU-kommissionen fatta beslut om vilka projekt som tilldelas medel
ur fonden. Kommande utlysningar diskuteras inom EU, men ytterligare
information är inte känd. [Trafikverket.se]
5.3 Hamnen i Kristinehamn
Hamnen i Kristinehamn ägs av kommunen och arrenderas ut till Vänerhamn
AB. Arrendeavgiften baseras på Vänerhamns vinst, 40 % av densamma betalas
till kommunen i årligt arrende. Denna summa kan dock justeras beroende på
investeringar genomförda i hamnen som kommunen bekostat. Sammantaget
utgörs hamnområdet i dag av omkring 13 ha, varav 2,5 ha utgörs av en ny
terminalyta som stod klar att tas i bruk under slutet av 2013. Hamnmagasinen
möjliggör omkring 21 000 m2 lagringytor inomhus och utomhus finns ca
96 000 m2. Vidare finns inom området fyra spårbundna kranar samt en fast
kran och en mobilkran. Den maximala spårlängden för lastning/lossning i
hamnen är mindre än ”halvtåg”, vilket innebär att samtliga tågset behöver
splittras. I dagsläget är detta inte ett problem eftersom mängden gods som
transporteras på tåg till eller från hamnen är så pass marginellt. Djupgående och
kajlängd är inte begränsande faktorer för att utöka verksamheten i hamnen och
ta emot ytterligare fartyg. Under 2010 var godsmängden som hanterades 214,9
tusen ton. Detta innebär att åren 2002-2010 har det skett en minskning med 34
%. Under 2014 hanterades 106 anlöp i Kristinehamns hamn.
Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Kristinehamn, antagen 2006, finns hamnen utpekad
som område för kommunikation. Utöver dagens befintliga hamnområde finns
ett mindre område utpekat som temporärt terminalområde. Hamnområdet
gränsar till ett område utpekat som industriområde. En expansion av
hamnverksamhet inom detta område kommer dock att ställa extra höga krav på
utformning av tex riskreducerande och bulleravskärmande konstruktioner med
hänsyn till avståndet till intilliggande bostäder.
Detaljplaner
Hamnområdet i Kristinehamn är detaljplanelagt som område avsett för
”hamntrafikändamål”/hamnändamål samt till viss del ”järnvägsändamål” (delar
av spårområdet). Gällande planer tillåter ytterligare expansion av
hamnverksamheten i flera riktningar utöver dagens ianspråktagna område. Det
finns bland annat expansionsmöjligheter inom jungfrulig mark väster om
befintlig administrationsbyggnad, en yta som ligger i direkt anslutning till
Varnumsviken. Detta område är dock beläget i relativ närhet till intilliggande
bostäder, varför omfattande åtgärder troligen behöver vidtas för att hantera en
bullerproblematik vid en eventuell expansion åt detta håll.
Hamnens användning i dag
Inom området finns ett flertal lagerbyggnader som bland annat används som
upplag för salt och andra bulkvaror. En magasinsbyggnad disponeras helt av
Nordic paper (Bäckhammar) som använder den som lager och
omlastningsplats. Detta gods både anländer och avgår på lastbil och saknar
egentlig koppling till sjöfarten. Ett antal öppna magasin finns, dessa används
huvudsakligen för virkesupplag.
Den terminalyta på ca 2,5 ha som stod klar att tas i bruk vintern 2013 används i
dag som upplagsplats för exempelvis containers, men även som en mer
permanent lagringsplats. Ett exempel på detta är ett tält som Aczo Nobel hyr
som upplag för urea som anländer till hamnen i Kristinehamn via båt. Den
mellanlagras sedan i tältet i väntan på transport med lastbil till Aczos anläggning
i Kristinehamn.
Övrigt gods som hanteras i hamnen i Kristinehamn är sågade trävoror,
pappersprodukter, metall, glödskal, förorenade massor (skjutbanesand) med
mera. Kunder i dag är bland annat AkzoNobel (upplag/förvaring ),
Trafikverket: saltförvaring (ca8000 ton per år), Nordic paper Bäckhammar,
(lagring, förvaring, omlastning bil till bil, 30-40 000 ton per år). Nordic paper är
en stor kund, men med något minskande godsmängder har senaste åren. Inget
av deras gods går i dagsläget ut på båt. Anledningen till detta uppges delvis vara
att godset huvudsakligen ska till södra/centrala europa, men båtarna från
Kristinehamns hamn går till England och Skottland.
Multimodala kopplingar: I princip inget gods kommer via järnväg i
Kristinehamn i dag. Orsaker till detta uppges vara ”för att det är så opålitligt
transportslag”. Transporter i dag bygger i allt större omfattning på ”JIT”leveranser (just in time). Ska båten gå på eftermiddagen så kommer godset ofta
på morgonen/förmiddagen samma dag, varför en robusthet och tillförlitlighet i
transporternas framkomlighet och punktlighet blir allt viktigare.
Enligt ansvarig personal på Vänerhamn i Kristinehamn så skulle en teoretisk
fördubbling av dagens volymer rent fysiskt och strukturellt kunna hanteras
inom befintlig yta och med befintlig struktur. Möjligen skulle andelen
förvaringsytor under tak behöva kompletteras.
5.4 Hamnen i Karlstad
Hamnen i Karlstad iordningställdes på sin nuvarande plats omkring 1906.
Området ägs av kommunen och arrenderas av Vänerhamn AB. Arrendeavgiften beräknas på samma sätt som i Kristinehamns hamn. I direkt anslutning
till området finns även Vänerexpressen, som har avtal med Vänerhamn om
nyttjande av del av hamnområdet. Sammantaget utgörs hamnområdet i dag av
omkring 13 ha. Hamnmagasinen möjliggör omkring 75 000 m2 lagringytor
inomhus och utomhus finns ca 105 000 m2. Vidare finns inom området en fast
kran, två mobilkranar och en tunglyftskran (används uteslutande av Metso).
Den maximala spårlängden för lastning/lossning i hamnen är mindre än
”halvtåg”, vilket innebär att samtliga tågset behöver splittras. Djupgående och
kajlängd är inte begränsande faktorer för att utöka verksamheten i hamnen och
ta emot ytterligare fartyg. Under 2014 hanterades 71 anlöp i Karlstads hamn.
Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Karlstad kommun antagen är 2012. I etapp 1 pekas
de inre delarna av hamnområdet ut som område för stadsutveckling. Detsamma
gäller området norr och väster om närliggande Lambergstjärnen. Fokus ligger
på förtätning och områden där en utökad älv- och Vänerkontakt kan uppnås.
Det finns redan i dag beslutade pågående projekt som medför begränsningar av
Wermlandskajen som upplag för bulkgods. Denna användning kommer endast
att kunna fortgå i ca 10 år enligt dessa förutsättningar.
I etapp 2 i översiktsplanen pekas Tormestad (området kring Lambergstjärnet)
ut som ett stadsutvecklingsområde. En del av denna utveckling möjliggörs
genom en ny dragning av Hammaröleden samt genom att Herrhagsbangården
tas bort. På så vis kan Herrhagen möta vattnet och Lamberget blir bättre
kopplat till övriga staden. Herrhagsbangården är idag en störningskälla för de
boende i Herrhagen. En konsekvens av att ta bort Herrhagsbangården är att
hamnen blir av med sin järnvägsanslutning.
För att ersätta Wermlandskajen och eventuell övrig hamnverksamhet finns ett
område längst ut på Kalvholmen (Gerholmen) utpekat som ett potentiellt nytt
läge för en ny hamn.
Det finns också en helt annan lokalisering vid Älvenäs inom Karlstads kommun
som skulle kunna vara aktuell som ny hamnlokalisering. Området är inte
utpekat för detta ändamål i översiktsplanen men fysiska förutsättningar finns
redan till viss del, såsom närhet till E18, järnvägsanslutning, goda
inseglingsmöjligheter. Denna placering har dock tidigare avfärdats på grund av
flertalet aspekter, bland annat en osäker ägarbild. Ytterligare ett läge skulle
kunna vara vid Kalvholmen och dagens Oljehamn. Denna lokalisering har
tidigare avvisats på grund av höga investeringskostnader.
Detaljplaner
Det finns fyra detaljplaner som reglerar hamnområdet. Kv. Städet, Lamberget,
Herrhagen och Viken, Lamberget. Hamnområdet är planlagt som område
avsett för ”Hamnändamål” samt ”hamn”. Det finns möjligheter till expansion
av hamnen inom redan planlagt område, dock så ligger denna möjlighet på det
som kallas Värmlandskajen, ett område som Vänerhamn nyligen avetablerat sig
inom i syfte att lämna tillbaks området till kommunen som önskar genomföra
stadsutvecklingsprojekt på kajen/i angränsande områden.
Hamnens användning i dag
I hamnen hanteras 183 tusen ton sjögods per år samt 512 tusen ton gods på
lastbil och tåg. I den så kallade Vänerterminalen hanteras 543 tusen ton gods
årligen, varav endast 15 % (ca 81 tusen ton) skeppas ut med sjöfart. Av de
utlastade volymerna så är det 10 % som packas i containers och lastas sedan på
järnväg (Vänerexpressen) till Göteborg där det skeppas ut med båt. Övriga
godsvolymer har ingen koppling till sjöfarten.
Oljehamnen: Knappt 3 tusen ton petroleumprodukter lastas/lossas i hamnen i
Karlstad årligen. Dock så hanteras 418 tusen ton i oljehamnen, som ankommer
till hamnen på järnväg för att sedan distribueras ut på lastbil. Kunder i dag:
Stora Enso, BillerudKorsnäs, Valmet, Vänerexpressen, Nielsen & Bresling, St1
Energy AB, Nordic Paper, Svevia, Bror Andrén AB/Karlstads Skeppsmäkleri,
Kaffehuset i Karlstad AB, PQ Sweden. Typer av gods: En stor del av godset
som hanteras i hamnen i Karlstad utgörs av virke (sågade trävaror) och papper
från Stora Ensos anläggning i Skoghall. Omkring 60 % av Vänerhamns volymer
i Karlstad i dag utgörs av papper.
Viktigt att notera är att Valmet har en verksamhet där man skeppar ut så kallade
Yankeecylindrar via hamnen som är helt avgörande för att deras företags
verksamhet skall fungera i befintlig lokalisering. Dessa cylindrar är så
skrymmande varför man är hänvisad till sjöfarten, helt utan något
konkurrerande transportalternativ.
Tåg i tid
”Tåg i tid” är ett projekt som innefattar en åtgärdsvalsstudie för
Värmlandsbanan. I projektet samarbetar Trafikverket, Region Värmland och
Karlstads kommun. Syftena är dels att utveckla ett regionalt resecentrum i
Karlstad som förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafiken och utvecklar
stadscentrum, dels att förbättra framkomligheten på Värmlandsbanan för att
åtgärda de kapacitetsproblem som i dag pekas ut i Nationella plan för
transportsystemet (NPT).
Åtgärderna har därefter delats in i etapperna 1-4 och planeras att byggas ut
mellan 2016-2025. Etapp 1 innebär nya mötesspår längs Värmlandbanan
mellan Kristinehamn och Arvika. Etapp 2 innebär ett nytt resecentrum i
Karlstad med medföljande stadsutveckling. Etapp 3 innebär ett nytt mötesspår
vid Välsviken och etapp 4 en ny godsbangård på Välsviken inklusive en ny bro
över Klarälven med ny spåranslutning mellan Välsviken och
Örsholmen/Kalvholmen. En ny godsbangård i Välsviken avlastar bangården i
Karlstad eftersom all växling och tågbildning görs på den nya bangården.
En ny koppling till Örsholmen/Kalvholmen och en ny hamn vid Kalvholmen
skulle kunna utgöra en långsiktig lösning för lokal och regional godshantering.
En sådan lösning skulle sannolikt innebära en flytt av motorstadion, vilket i sin
tur leder till ett behov av ny lokalisering av motorstadion. Kostnaden för etapp
4 bedöms till 300-400 miljoner (exklusive eventuell investering i ny hamn och
flytt av motorstadion). I projekt Tåg i Tid är etapp 1-3 finansierade medan
etapp 4 är ofinansierad.
Åtgärder som bedöms som nödvändiga efter 2025 men som valts bort i detta
skede är bland annat ny godsterminal i Kristinehamn, dubbelspår Karlstad –
Kristinehamn, ökad kapacitet för korsande godstrafik Kils godsbangård. [ÅVS
Tåg i tid 121214]
Önskad inriktning i Karlstads översiktsplan samt behov av åtgärder i samband
med Tåg i tid kan innebära att:

Bulkverksamheten vid Wermlandskajen bör upphöra på grund av nya
bostäder vid kv Varvet samt kommande planläggning av
Wermlandskajen.

Ny bangård byggs vid Välsviken med ny spåranslutning till Örsholmen
och Kalvholmen.

Herrhagsbangården avvecklas och möjliggör en stadsutveckling vid
Tormestad. Spåranslutning till dagens hamnområde försvinner.

Nytt läge för en dry port (bil-bil, tåg-bil, tåg-tåg) uppstår vid Välsviken,
vilket skulle kunna vara ett intressant läge för t.ex. Vänerexpressens
verksamhet.

Nytt läge för dagens sjögods i Karlstad behövs. Gerholmen,
Kalvholmen eller ett annat regionalt läge är möjliga.

Ny sträckning av Hammaröleden genom Kalvholmen och Örsholmen.
6
Konkurrerande transportslag
De transportköpare som i dag väljer sjöfarten har oftast lågvärdigt gods i
bulkform, med regelbundna flöden mellan destination a och b. Att godset är
lågvärdigt innebär att transportkostnaden utgör en stor andel av varans kostnad,
varför det blir viktigt att hålla nere transportkostnaden (oftast på bekostnad av
tidsaspekten). I de allra flesta fall klarar man dessutom att fylla upp hela, eller
åtminstone stora delar av ett fartyg. I vissa fall har man huvudsakligen av
tradition och vana valt att hålla fast vid denna transportmetod, sjöfarten
tenderar att vara mer förknippad med traditioner än övriga transportslag. Det
finns även exempel på företag och gods som helt enkelt är lämnade utan annat
alternativ än att använda sjöfarten, detta företrädelsevis på grund av godsets
storlek och beskaffenhet. De intervjuade företagen uppger att valet av
transportslag huvudsakligen baseras på pris, därefter tillförlitlighet och först på
tredje plats ledtid. (WSP Seminarium 141028)
En stor andel av det gods som lämnar vår region transporteras på lastbil.
Lastbilstransporterna är mycket konkurrenskraftiga på korta relationer, inrikes,
men även inom stora delar av Europa är lastbilatransporterna starka, dels
tidsmässigt, men framför allt kostnadsmässigt. Även till Storbritannien utgör
lastbilstransporter en konkurrent. Till Göteborg är tidsåtgången med båt 16 h
och motsvarande sträcka med lastbil tar endast omkring 4h. Transporter med
lastbil beskrivs som flexibla, klarar snabba ryck och håller alltid tiden. De har
dessutom fördelen att de i princip alltid klarar hela transportkedjan utan omlastningar. Detta även till UK. De negativa aspekter som ligger lastbilstransporterna
i fatet är dess negativa miljöpåverkan och i många fall dåliga arbetsvillkor. Det
sistnämnda är något som medvetandegjorts och uppmärksammats senaste åren,
och det har blivit en viktig aspekt för företagen som på samma sätt som
miljöfrågorna framför allt har ett marknadsföringsmässigt värde.
Transporter på järnväg beskrivs som relativt tillgängliga, trots att de oftast
kräver omlastning på kombiterminal. Järnvägen ingår med enkelhet i längre
transportkedjor, men blir kostnadseffektiv först vid större volymer och längre
avstånd (>20 mil). Det som beskrivs som järnvägens stora nackdelar är att den
upplevs ha en låg tillförlitlighet och det finns svårigheter i att få loss godset när
det väl nått sin slutdestination.
Fördjupad utredning marknadsförutsättningar containertrafik norra
Vänern – Asien.
En av slutsatserna från den träff som hölls med region, rederier och
näringsidkare i oktober 2014, var att det fanns ett klart intresse för att vidare
utreda möjligheterna till att etablera en containertrafik från norra Vänern till en
utskeppningshamn i Europa, för vidare transport mot Asien. WSP gavs därför
uppdraget att i en fördjupad marknadsutredning titta på dessa möjligheter.
Den utredning som WSP genomfört kring fyra scenarior för transport av
containrar från norra Vänern till Asien visar att det inte finns några större
prisskillnader mellan de olika fraktalternativen. Den totala transportkostnaden
för en 40-fots container hamnar strax över 14 500 kr för gods med
utgångspunkt i Bäckhammar (2 mil från hamn) och strax under 16 500 kr för
gods med utgångspunkten i Hagfors (10 mil från hamnen). Således är det i det
här räkneexemplet inte den slutliga totalkostnaden för kund som är avgörande
utan det är andra faktorer som spelar in. De fullständiga kalkylerna och
ingående värden återfinns i Bilaga 1.
En swot-analys gjordes för att försöka definiera vari utmaningen ligger att gå
vidare med ett containerkoncept.
Figur 2: En så kallad SWOT-analys över förutsättningarna för etablering av en regelbunden
containertrafik till Europa från Vänern.
En tydlig svaghet är att det i dag bara i princip finns två verksamma rederier
inom Vänersjöfarten, vilket tydligt begränsar konkurrensen, något som ofta är
en drivande faktor i utvecklandet av nya affärskoncept. Det finns också några
tydliga trösklar som behöver klivas över, exempelvis krävs specialbyggda fartyg
som både klarar maximalt tillåtna mått i Trollhättan och som också lämpar sig
för optimal stuvning av containers. De fartyg som trafikerar Vänern i dag klarar
alla (självfallet) slussarnas mått, men används för transport av bulkgods och är
inte optimerade för transport av containers. Begränsningarna i slussarna gör
också att det blir begränsningar i antalet containers som är möjligt att frakta per
fartyg, vilket gör att det är svårare att uppnå skalfördelar och därmed lönsamhet. Som alltid när det gäller frakt och hantering av containers så är hanteringen
av tomcontainer en viktig fråga att lösa. Det är av ekonomisk vikt att försöka
hålla containrarna fyllda så stor del av tiden som möjligt eftersom tomma
containrar i princip bara genererar kostnader.
Det som talar för en framtida containertrafik är det faktum att
kostnadsberäkningen faktiskt visar att det är möjligt, samtidigt som det finns en
redan väl utvecklad hamnstruktur. Det finns också anslutande infrastuktur i
erforderlig omfattning, och hamnarna är placerade i ett strategiskt läge med
potentiellt gods inom ett realistiskt upptagningsområde. Ser man till scenario 1
som baseras på sex omlopp per månad så skulle man med en 75%-ig fyllnadsgrad kunna hantera 14 000 TEU per år. Scenario 2 skulle, med samma
fyllnadsgrad, kunna hantera 23 000 TEU per år med sina 10 omlopp per
månad. En jämförelse med andra svenska hamnar som hanterar containers visar
att detta skulle bli en relativt omfattande hantering (siffrorna nedan hämtade
från 2013);
Halmstad 26 000 TEU/år
Malmö 20 000 TEU/år
Södertälje 20 000 TEU/år
Mälarhamnar (Västerås) 15 000 TEU/år.
7 Yttre förutsättningar, lagstiftning med mera
7.1 Svaveldirektivet
Den 1 januari 2015 införs EU’s och FN’s så kallade ”Svaveldirektiv”, vilket
innebär att kraven på marina bränslen skärps inom Östersjön, Nordsjön,
Engelska kanalen samt i Nordamerikas kustområden skärps. Även utanför
dessa områden kommer kraven att skärpas, men tillåtna nivåer blir något högre.
I dag drivs de flesta fartyg med HFO (??), men en övergång till lågsvavlig marin
dieselbrännolja (LSMGO) beräknas ske under 2015, som en följd av direktivet.
Som en följd av detta beräknas en prisökning av ske med omkring 50-75 %. En
utredning genomförd av Trafa [Konsekvenserna av skärpta krav för svavelhalten i
marint bränsle 2013:10] påvisar att sjöfarten är känslig för kostnadsökningar och
att dess relativa konkurrenssituation kommer att försämras, framför allt
gentemot lastbilstransporter eftersom bränslebriset på lastbilsdiesel inte
beräknas öka i samma omfattning. Utredningen har också gjort simuleringar av
flertalet transportscenariot och kan påvisa att ett alternativ till dagens
sjötransporter från Sverige kan vara endera ett direkttåg till norra Europa
alternativt att utskeppning sker från västkusthamn istället för från ostkusthamn.
Kostnaden för ståltransporter från Mellansverige beräknas öka med omkring 10
% som en följd av ett förändrat transportupplägg. Vidare beräknar man att
svaveldirektivet ytterligare kommer att belasta redan kända flaskhalser inom
järnvägssystemet.
7.2 IWW - Inlandssjöfart
Reglementet om IWW, ”inland water ways”, infördes i Sverige den 16
december 2014. EU har sedan flera år tillbaka haft ett gemensamt regelverk för
fartygstrafik på inre vattenvägar, såsom insjöar, kanaler och floder. Efter
påtryckningar från bland annat sjöfartsnäringen har nu alltså även Sverige
infört regelverket för inlandssjöfart. I ett första skede så omfattas endast
Vänern, Mälaren och Göta Älv av regelverket. Utredningsarbete pågår kring
möjligheter att ansluta ytterligare områden till regelverket. Exempel på detta
skulle kunna vara kustområden längs havskusten.
Rent konkret så innebär regelverket om inlandssjöfart att fartygen kan utformas
på ett mindre restriktivt sätt än havsgående fartyg. Inom övriga EU finns även
regler som tillåter att fartyg som omfattas av inlandssjöfart har en lägre
bemanning än havsgående fartyg. I dagsläget finns det inga skillnader i kraven
på bemanning i det svenska regelverket. Fördelarna med införandet av
regelverket för inlandssjöfart i Sverige uppges vara att pråmar och andra fartyg
avsedda för inre vattendrag, som är billigare att konstruera, kan användas även i
Sverige. Detta för att på sikt kunna få sjöfarten att utgöra ett kostnadseffektivt
transportslag, jämfört med transporter på väg och järnväg.
Trafikverkets godsutredning (2012) bedömer att regelverket för inre
vattenvägar skulle kunna bidra med en volymökning på omkring 900 000 ton
per år för Vänersjöfarten.
7.3 Slussleden i Trollhättan
Dagens slussar i Trollhättan öppnades för trafik år 1916. Med anledning av att
slussarna närmar sig 100 år och enligt teknisk expertis beräknas uttjänta till år
2030 så genomförde Trafikverket under 2013 en trafikslagsövergripande
stråkstudie och åtgärdsvalsanalys för Göta älv-Vänerstråket. Syftet var att
utreda förutsättningarna för en framtida sjöfart i Vänern och eventuellt
föreliggande investeringsbehov för att trygga densamma. Det huvudsakliga
arbetet utgick ifrån två scenarios, endera en utvecklad Vänersjöfart, eller en
nedlagd Vänersjöfart.
Slussarna i Trollhättan är den faktor som begränsar storleken på de fartyg som
trafikerar Vänersjöfarten. Sjöfartsverkets restriktioner för fartyg som ska
passera slussarna är längd 87 meter, bredd 12,6 m och ett djupgående på 4,7
meter. Det finns dock möjlighet att söka dispens för ytterligare något större
fartyg, 87 x 13,4 x 5,4 meter. De fartyg som trafikerar Vänern i dag är
specialbyggda enligt så kallade ”Vänermax”, och har en lastkapacitet på
omkring 4000 ton.
Slussarna i Trollhättan finns utpekade som en namngiven brist i Nationell plan
2014-2025. Slussarna är markerade ”utreds” under tidsperioden 2014-2016.
Trafikverket har nyligen påbörjat arbetet med en fördjupad utredning av
slussarma, som en fortsättning på den stråkstudie som genomfördes 2013.
Analys - Potential hamnar i norra Vänern inför framtiden
Figur 3. ”Shrek”, en teoretisk modell av ett framtida containerfartyg anpassat
för ”Väner-max. Lastar optimalt 190 TEU.
8 Analys
8.1 Planmässiga förutsättningar
Det finns en lång hamn- och sjöfartshistoria i både Karlstad och i Kristinehamn. Städerna och hamnarna har länge levt sida vid sida och kompletterat
varandra. I Kristinehamn har hamnen en självklar plats som också är fysiskt
tryggad både i översiktsplan och i detaljplaner för området. I Karlstad är
förhållandena något mer osäkra, översiktsplanen tryggar delar av befintligt
hamnområde, men ger också signaler om att man i framtiden önskar stadsutveckla och låta staden växa i riktning mot Vänern. Därför har man i gällande
översiktsplan pekat ut ett område på Kalvholmen, längre ut från centrum, för
en framtida hamn. Den möjliga placeringen av en ny hamn i Älvenäs har redan
förkastats bland annat på grund av en problematisk ägarsituation och befarade
höga kostnader för ett iordningställande.
En ny godsbangård är planerad i Välsviken, inom ramen för etapp 4 i projektet
”Tåg i tid”. Samtidiga så planerar Löfbergs lila för ett nytt centrallager i
Välsviken. I samband med att detta blivit känt har flertalet företag visat intresse
för liknande etableringar inom området, varför det ligger nära till hands att det
borde vara möjligt att utveckla någon form av logistikterminal med fokus på
järnväg i området kring Välsviken.
Det finns således en fortsatt vilja och planmässiga förutsättningar för
logistiksatsningar och för att bedriva kommersiell Vänersjöfart i norra Vänern
även i framtiden.
8.2 Status
Ingen av hamnarna i Vänern finns i dag utpekad i EU’s TEN-T nät, inte heller
utpekade som prioriterade hamnar i Hamnstrategiutredningen. Detta på grund
av att de volymer som hanteras bedöms som för små. En hamn utpekad som
comprehensive, skulle sannolikt förbättra chanserna till att slussarna i
Trollhättan faktiskt kommer att ersättas.
Mängden sjögods som hanteras i Karlstad i dag utgör knappt 10 % av den
totala sjogodsvolymen i Vänersjöfarten. Motsvarande siffra för Kristinehamn är
drygt 13 %. Enligt Trafikverkets godsanalys och stråkstudie skulle volymen
sjögods inom Vänersjöfarten kunna ökas med 100 %, varav en 60 %-ig ökning
beräknas ske i princip inom ramarna för befintligt kundregister. Schablonmässigt skulle en 60%-ig ökning av volymerna i Kristinehamn innebära en
hantering av strax under 400 tusen ton gods årligen. I Karlstad skulle samma
ökning innebära en ungefärlig godsmängd på 290 tusen ton årligen. Observera
att dessa godsmängder då inte inkluderar det godstillskott som beräknas tillskapas genom införandet av regelverket IWW, som i praktiken innebär att
Vänern kan trafikeras med andra typer av fartyg som skulle kunna möjliggöra
en utökad marknad av containerfrakt.
En summering av framtida potentiella godsmängder i hamnarna i Karlstad och
Kristinehamn skulle bli omkring 690 tusen ton årligen, plus eventuell
containertrafik. För att en kommersiell hamn ska bli utpekad som
comprehensive i TEN-T nät av inlandshamnar krävs att hamnen skall hantera
500 tusen ton sjögods årligen, under en sammanhängande period av minst tre
år. Det borde således vara en realistisk målbild att ha en prioriterad
comprehensive TEN-T-hamn i norra Vänern. Detta kan ske genom att
prioritera en av hamnarna och jobba för att öka volymen i denna. En fysisk
sammanslagning av hamnarna skulle visserligen räcka för att uppnå kriterierna
för comprehensive redan i dag, men sjögodset måste ändå öka totalt sett för at
samhällsekonomiskt motivera en ombyggnad av slussarna.
8.3
Konkurrens från andra transportslag
Kostnader
Sjöfartens kostnader upplevs som höga jämfört med konkurrerande
transportslags, och det tenderar att traditionellt sett ha varit uteslutningsmetoden som resulterat i att transportköpare har valt sjöfarten som sista möjliga
lösning på ett transportbehov. [WSP, Seminarium 141028] Något
motsägelsefullt kan även konstateras att vad gäller lågvärdigt gods där
transportkostnaden utgör en stor del av varans kostnad så väljer
transportköparna ofta sjöfarten just på grund av att priset blir lägre än med
andra transportslag.
Vad gäller inte bara de upplevda transportkostnaderna för sjöfarten utan sett till
de reella kostnaderna så kan konstateras att avgifterna för hantering av båtar
och gods är betydligt högre i Vänerns hamnar än i Göteborgs hamn [Bilaga 1,
WSP Förutsättningar containersjöfart till/från norra Vänern, 2015-05-22].
Exempelvis kan nämnas hamnavgiften, utslaget per TEU container blir 50 kr i
Vänerhamn och knappt 40 kr i Göteborgs hamn. Samma förhållande gäller
THC, kostnaden för hantering av container i hamn, där kostnader i Vänerhamn
är 600 kr per enhet att jämföra med 400 kr per enhet i Göteborgs hamn. I
Kristinehamn tillkommer dessutom en ”varuhamnsavgift” på 180 kr per
container. I Göteborg tillkommer en kostnad för ISPS (International ship and
port facility security code) om 40 kr per TEU. Utöver ovan nämnda kostnader
så finns ett antal övriga kostnader som också belastar sjögods, exempelvis
farledsavgifter och lotsavgifter, men dessa ligger utanför kommunens mandat
att påverka då de regleras av staten (Sjöfartsverket, Transportstyrelsen,
Trafikverket). Ser man således till de kostnader som kommunen har mandat att
direkt påverka genom sin roll som delägare av Vänerhamn så är summan 830
kr per TEU jämfört med i Göteborgs hamn 480 kr per TEU för samma tjänst
och hantering.
En del av transportkedjan på lika villkor
För att utgöra ett konkurrenskraftigt transportalternativ krävs att sjöfarten sätts
i ett sammanhang och utgör en del av en större transportkedja. Detta, i
kombination med ytterligare fokus på sjöfartens potential och positiva effekter
på miljön, bör vara en faktor som kan ligga till grund för en utvecklad sjöfart.
För att sjöfarten skall utgöra en del i en attraktiv transportkedja så måste
hänsyn tas till kostnader och ledtider för godsets hantering i hamnar, och vid
omlastning mellan transportslagen. Kostnaderna för hantering av gods i hamnar
grundas till stor del på den relativt kostsamma infrastruktur och anläggningar
som en modern hamn i dag utgör. Vid ökade hanterade volymer i hamnarna
sjunker självfallet andelen fasta kostnader att fördela per enhet hanterat gods.
Utöver detta är i dagsläget kostnadsbilden troligen svårt att förändra i någon
större utsträckning. De områden där förbättringspotentil istället föreligger
borde vara inom tillgänglighet, ledtider och servicenivå. En ökad servicenivå
och samtidigt ett utbud av ”kringtjänster” utgör ett mervärde som gynnar
sjöfarten. Ett exempel på en begränsande faktor är järnvägsanslutningen in till
hamnen i Karlstad, där omkoppling måste ske på ”östra station”, vilken är
belagd med ett förbud att nyttjas mellan kl 22-07.
Tillgänglighet
En stor svårighet i att upprätta dessa erforderliga, mer omfattande,
transportkedjorna där sjöfarten utgör en självklar andel, är att det i de allra
flesta fall är ett stort antal aktörer inblandade. Dessa aktörer har i de flesta fall
ingen direkt koppling till varandra. Rederierna är ansvariga för transporten på
sjön, hamnarna för hanteringen inom hamnområdet, ett åkeri eller speditör för
hanteringen till/från hamn och därtill kommer exempelvis aktörer på
järnvägsmarknaden, transportmäklare, med flera. [WSP Seminarium 141028]
Till viss del kan en skeppsmäklare eller en speditör beskrivas hantera dessa
frågor och utgöra den länk som efterfrågas, men framför allt skeppsmäklaren
hanterar vanligen inte transportfrågor som rör kopplingar t.ex. mellan tåg och
lastbil exempelvis i ett transportled som utgörs av flera steg där sjöfarten bara
är en liten del. Något som uppkom under det seminarium som hölls i oktober
var att speditörer ofta tenderar att använda sig av befintliga transportkedjor och
de transportslag och transportvägar som de av tradition använt sig av, som de
därmed vet uppfyller ett krav på tillförlitlighet och innebär en förutsägbar
kostnad.
Ytterligare en dimension som utgör en nackdel för sjöfarten är det faktum att
ett fartyg är en relativt stor volymandel. För att gå från noll fartyg till ett så
krävs en stor mängd gods för att fylla upp fartyget, det blir alltså ett stort
tröskelvärde för att våga prova något nytt.
Huruvida tillförlitligheten vad gäller järnvägstransporter faktiskt är sämre än
övriga transportslag eller om det bara är en upplevd effekt av de senaste årens
uppmärksammade negativa mediefokus på tågförseningar och bristande
banunderhåll låter vi vara osagt i detta sammanhang.
Vidare framhåller de aktörer från näringslivet som kontaktats under arbetet
med förstudien att det inte på något sätt går att isolera frågan om sjöfart från
andra transportslag. Det handlar inte heller om att ”stjäla” gods från andra
transportslag, utan det handlar snarare om att hela den här regionen skall bli
mer synligt och attraktiv i ett logistiperspektiv. Man efterfrågar marknadsföring
och ett samlat grepp på bred front.
Utveckling av containertrafik i Vänern
Det finns förutsättningar både fysiskt och godsmässigt att inom regionen
utveckla en regelbunden containersjöfart från norra Vänern. Det är dock en rad
faktorer som måste samordnas med varandra och det är inte uppenbart vilken
aktör som skulle vara initiativtagare. Containertrafiken skulle kunna ses som ett
led i att öka godsomsättningen i hamnarna, samtidigt som det stödjer det lokala
näringslivet med konkurrenskraftiga transportalternativ. Det skulle också bidra
till en överflyttning av transporter från andra transportslag till ett mer hållbart
alternativ (järnväg/sjöfart). Genom att vidareutveckla de godsnoder som finns
kring hamnarna verkar man för att knyta till sig större volymer. För att göra
detta måste hamnarna erbjuda attraktiva funktioner. När sedan flödena och
volymerna finns på plats blir val av transportslag ”nästa fråga”. Denna
utveckling kan ske med fokus både på sjöfart och på järnväg. En fråga som
osökt uppkommer är om marknaden är tillräckligt stor för detta eller ej. Vidare
väcker ovanstående resonemang också frågeställningar kring vad som är
attraktiva funktioner i hamnarna, eller godsnoderna kanske de snarare bör
benämnas. En röd tråd genom arbetet med förstudien har varit en efterfrågan
från verksamma inom näringen att det saknas ett helhetsgrepp, det finns en
tydlig önskan att någon tar tag i frågan och vidare utreder helhetslösningar
inom logistik i regionen. Detta eftersom enskilda aktörer har svårt att ta detta
initiativ och ansvar.
Figur 4: Ett containerfartyg under lastning/lossning i Köpenhamns hamn. Källa
www.cmport.com
9 Slutsatser
En av utgångspunkterna i den här studien är att det finns ett behov av att öka
sjögodset som transporteras på Vänern. Detta som ett av verktygen för att
motivera nya slussar i Trollhättan. Utgångspunkt har stärkts under arbetets
gång i kontakt med flera av varandra oberoende aktörer, varför det i nuläget
inte finns anledning att ifrågasätta detta ställningstagande.
Det krävs insatser på flera olika plan för att öka andelen gods transporterat av
sjöfarten. Ett exempel är att sjöfarten (kanske som många andra verksamheter i
samhället) verkar vara dels traditionstyngd och dels färgad av ”sanningar” som
aldrig ifrågasätts och som därmed aldrig ges möjligheten att motbevisas. Vidare
är en ytterligare utmaning att är en rad olika aktörer inblandade i ett transportupplägg, alltifrån rederier, speditörer, hamnaktörer, kommuner, företag och
transportköpare. Detta möjliggör för en positiv dynamik i sammansättningen av
transportkedjan, men innebär också att det inte finns någon solklar huvudaktör
som bär huvudansvaret för utvecklandet av nya transportkoncept och
transportupplägg.
En koncentration av hamnverksamheten i norra Vänern skulle, enligt
föreliggande förstudie, troligen bidra till en ökad konkurrenskraft. Bortsett från
synergieffekterna så skulle ett utpekande enligt TEN-T medföra utökade
möjligheter att söka öronmärkta EU-bidrag, samtidigt som det rimligen borde
väga tyngre på vågskålen i diskussionen kring framtiden för slussarna i
Trollhättan. Var och framför allt hur denna koncentration ska ske bör vara
föremål för vidare utredning.
Affärsplan
Fortsatt arbete inom dessa frågor bör vara att jobba fram en
affärsplan/utvecklingsplan för ett samlat grepp kring logistikfrågorna i norra
Vänern. Fokus och utgångspunkt för detta arbete skall vara hamn- och
sjöfartsfrågor, men eftersom frågorna i sin natur inte är isolerade från övriga
transporter och övrig transportinfrastruktur så är det en självklarhet att samtliga
logistikfrågor behandlas samtidigt. Detta är av särskild vikt eftersom frågorna
engagerar en stor mängd aktörer. Vidare är det lämpligt att affärsplanen
kompletteras med en konkret bild över den (fysiska) situation som man önskar
uppnå och som är både en förutsättning men också ett mål och syfte med
affärsplanen.
Affärsplanen ska svara på ett antal frågeställningar som uppkommit som ett
resultat av föreliggande förstudie. Begrepp som uppkommit under arbetet med
förstudien i kontakt med aktörer inom näringsliv och branschen, som bör vara
ledord vid framtagandet av affärsplanen är effektivisering (genom konsolidering), paketering (av ett koncept, ett helhetstänk) och marknadsföring.
Exempel på frågeställningar som en affärsplan bör besvara:

Hur ser ett framtida ”logistikcenter” i norra Vänerområdet ut? Vilka
funktioner finns och hur kompletterar de varandra? Hur ser det fysiskt
ut på en kart bild, och vad finns det för kopplingar till omgivande
strukturer?

Hur skall Vänsersjöfarten och kopplad logistik i området kring norra
Vänern marknadsföras nationellt och internationellt?

Vad finns för serviceutbud och vilken servicegrad skall eftersträvas?

Hur ser marknadens behov ut, vad finns det för aktörer på marknaden
som är tongivande, både transporköpare och transportörer?

Hur ser en framtida lokalisering ut? Visualisera en bild av ett ”nätverk”
som tillsammans bildar en stark logistikregion, en nationell aktör att
räkna med inom logistikfrågor i Mellansverige. Vad är dagens och
morgondagens kunders behov, utifrån ett lokaliseringsbehov. Inom
vilka avstånd behöver respektive funktioner finnas och hur stor
känslighet finns för

Vad finns det för konkreta fysiska utrymmesbehov och hur kan dessa
långsiktigt tryggas (av kommunerna). Vad finns det för konkreta
etableringar/faktorer som stärker området som logistiknod (tex
containerdepå)?

Hur ska aktörer arbeta för att stärka samverkansmöjligheter mellan
aktörerna i transportkedjan och kunskapen om den totala prisbilden,
tider mm för hela transportkedjan och inte endast t.ex. sjötransporten
eller järnvägsanslutningen.
10 Potentiella finansieringslösningar inför fortsatt
arbete
Denna studie är en förstudie som bland annat syftar till att utreda om, och i så
fall vilka, EU-medel skulle kunna sökas för att arbeta vidare med uppslag som
förstudien presenterat. En kartläggning av tänkbara finansieringslösningar kring
ett fortsatt arbete med utveckling av Vänersjöfarten har därför gjorts.
Utgångspunkten har varit att det finns två aktuella spår som kan väljas gällande
fortsatt arbete. Det första alternativet är direkta investeringar i hamnarna,
exempelvis specialanpassade terminalbyggnader, byggnad för att hantera
containertrafik/utökade volymer gods eller containerkranar. Det andra
alternativet är vidare analyser och utredningar, exempelvis kartläggning och
utveckling av koncept, fördjupade marknadsanalyser etc.
De finansieringsalternativ som visat sig vara aktuella för ovanstående alternativ
är ”Regionala Strukturfondsprogrammen” (EUREF programmet Norra
Mellansverige) samt ”Interreg V – Nordsjöprogrammet”. Ytterligare möjligt
program/fonder som uteslutits på grund av alltför vaga kopplingar är ”Interreg
V Sverige/Norge” och ”Nationella regionalfondsprogrammet”.
Regionala strukturfondsprogrammen (EUREF Norra mellansverige)
För fortsatt arbete i enlighet med slutsatserna i den här förstudien kan det vara
aktuellt att söka finansieringsmedel inom insatsområde 4: ”Övergång till en
koldioxidsnål ekonomi”. Ansökan kan inom det här programmet inriktas på
exempelvis en fördjupad marknadsanalys med motiveringen att en ökad
containertrafik med sjöfarten leder till en koldioxidsnål ekonomi genom färre
lastbilstransporter. Möjlig medfinansiering är 50 % och flertalet typer av
sökande är tillåtna. Aktuell ansökningsperiod är öppen under perioden 1 juni
till och med 31 augusti 2015. Ytterligare en ansökningsomgång planeras att
öppna för ansökningar den 17 december 2015 med sista ansökningsdatum den
29 januari 2016. Ansökningar prioriteras vid strukturfondspartnerskapets
sammanträde den 10–11 maj 2016.
Interreg V – Nordsjöprogrammet
Programmet har fyra prioriterade teman varav ”Green transport and mobility”
är ett. För Kristinehamns del är det ett passande tema för projekt där man vill
stödja transportsystem med låga koldioxidutsläpp (uttryckligen i programmet
inklusive inre vattenvägar och sjöfart), hamnar och multimodala länkar för att
stödja hållbar regional och lokal rörlighet. Inom Nordsjöprogrammet läggs stor
fokus vid transnationellt värde och alla projekt skall ha partners från minst tre,
gärna fem, medverkande nationer. Bilagor
11 Källor
WSP Utredning Vänersjöfartens förutsättningar
WSP Fördjupad marknadsanalys transportscenarior containertrafik norra
Vänern. 2015-05-22
Seminarium kring sjöfartens utveckling, Kristinehamn 2014-10-28
Hamnstrategi – strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet (SOU
2007:58)
Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se
Sjöfartsverket, www.sjofartsverket.se
Karlstad kommun, www.karlstad.se
Förutsättningar för
containersjöfart till/från norra
Vänern
Slutleverans: Kostnadskalkyl och bedömning av
övriga förutsättningar
2015-05-22
Innehåll
• Slutsatser kring framtida marknadspotential för Vänersjöfarten
(presenterat i Kristinehamn 2014-10-28)
• Förutsättningar för containersjöfart till/från norra Vänern
• Slutsatser avseende containersjöfart till/från norra Vänern
• Förslag till fortsatt arbete
• Finansiering av fortsatt arbete
Framtida marknadspotential
1) Nygamla kunder
§ Skapa transportkedjor som lockar tillbaka tidigare
Vänersjöfartskunder
§ Exempel: Stora Enso, Skoghall och Vargön Alloys
2) Nya kunder inom befintlig inriktning
§ Närområde: 3-5 mil öst-västligt från hamn, 15-30
mil norrut (Mora)
§ Utökat upptagningsområde: norrut längs
inlandsbanan, samarbete med Tågab?!
§ Fokus på t.ex. skogsindustri i inlandet som
drabbas av svaveldirektivets fördyrande effekt på
transporter från ostkusthamnar
Framtida marknadspotential
3) Ny inriktning
§ Utveckling av produkt för enhetsbaserade transporter
§ Utnyttja trend mot ökad containerisering, även av mera
lågvärdigt och icke tidskritiskt gods
§ Utnyttja närhet till produktions- och konsumtionsgods för
långväga export
§ Alternativ till transporter som idag främst använder
Göteborgs hamn
§ Samarbete med strategisk hamn i norra Europa med
översjötrafik
§ Fråga om volym och frekvens
§ Fokus på transportkedjans totala ledtid (45 dagar till Japan)
•
Framgångsfaktorer:
•
Lågt pris
•
1 omlastning till Europa, 2 omlastningar till Världen
•
Lagringsytor i hamn
•
Tillförlitlighet till hamn
Förutsättningar för
containersjöfart till/från norra
Vänern
2015-05-22
Förutsättningar containersjöfart till/från norra Vänern
•
•
•
•
•
•
Grundbegrepp
Godsunderlag och målgrupp
Anslutande infrastuktur
Hamnförutsättningar
Sjötransportmässiga förutsättningar
Transportkostnader
Grundbegrepp
• Container avser vanligtvis
• TEU=20-fotsekvivalent
• FEU=40-fotsekvivalent=2xTEU
• 20-fotscontainer används främst för
tunga produkter (t.ex. maskin- och
verkstadsgods) där vikten är
dimensionerande
•
Antagande medellastvikt: 18 ton
• 40-fotscontainern används främst för
konsumtionsgods, papper, massa,
trävaror m.m. där volymen är
dimensionerande
•
Antagande medellastvikt: 25 ton
• 40-fotscontainern i klar majoritet (67 %
av totala volymen i svenska hamnar)
Godsunderlag för containersjöfart till/från norra Vänern
•
Strategiskt läge i
godsdiagonalen mellan
Sundsvall/Dalarna och
Göteborg
•
Närhet till export- och
importgods
•
Viktigt med balans i
flödena
•
Påverkar hanteringen av
tomcontainers
•
Exportdominerad region
•
Svårare med importgodset
•
Sökes: långsiktig
basvolym
Setra, Mora: sågade trävaror
Böhler-Uddeholm, Hagfors:
verktygsstål
Arvika Gjuteri,
Arvika: sågade
trävaror
Löfbergs Lila,
Karlstad: kaffe
Stora Enso,
Skoghall: papper
Dalarna: stål- och
metallvaror
Kopparbergs Bryggeri,
Kopparberg: cider
Moelven Valåsen, Karlskoga:
sågade trävaror
Import till distributionslager
i Örebro/Hallsberg
Billerud-Korsnäs,
Grums: förpackningar Bäckhammars Bruk,
Bäckhammar: papper
Målgrupp för containersjöfart till/från norra Vänern
•
Export- och importföretag i
och omkring regionen …
•
som saknar
containerhantering på
hemmaplan …
•
och som idag kör lastbil till
hamn, främst till
Göteborg…
•
för vidare transport till/från
mål- och startpunkter
utanför Europa
Setra, Mora: sågade trävaror
Böhler-Uddeholm, Hagfors:
verktygsstål
Arvika Gjuteri,
Arvika: sågade
trävaror
Löfbergs Lila,
Karlstad: kaffe
Stora Enso,
Skoghall: papper
Dalarna: stål- och
metallvaror
Kopparbergs Bryggeri,
Kopparberg: cider
Moelven Valåsen, Karlskoga:
sågade trävaror
Import till distributionslager
i Örebro/Hallsberg
Billerud-Korsnäs,
Grums: förpackningar Bäckhammars Bruk,
Bäckhammar: papper
Möjliga omland
Omland
1
Omland
3
Omland
2
Anslutande infrastruktur
• Bra väganslutningar
• E18 öst-västligt, på stråket Stockholm-Oslo
• E45 och väg 26 nord-sydligt
• Bra järnvägsanslutningar
• Värmlandsbanan öst-västligt, förbindelse med
Kongsvingersbanen och Västra stambanan (Laxå)
• Inlandsbanan och Norge/Vänerbanan nord-sydligt
• Planerade åtgärder enligt Tåg i Tid
Hamnförutsättningar
• Karlstad
• 14 fotbollsplaner hamnmagasin
• 20 fotbollsplaner lageryta utomhus
• 1 fast kran, 2 mobilkranar och 1 tunglyftskran (Metso)
• Kristinehamn
• 4 fotbollsplaner hamnmagasin
• 4,5 fotbollsplan ny terminalyta (invigd 2013)
• 18 fotbollsplaner lageryta utomhus
• 4 spårbundna kranar, 1 fast kran och 1 mobilkran
• Båda hamnarna
• Kajlängd och djupgående ingen begränsning
• Maximala tåglängden för lastning/lossning i hamn är mindre än
halvtåg => kräver splittring av tåg
Sjötransportmässiga förutsättningar
•
Fartygens bredd, längd och djupgående begränsas av slussarna i Trollhätte
kanal
•
Vänermax betecknar de maximala dimensionerna för fartyg som är byggda
att gå på Trollhätte kanal
•
Fartygsstorleken begränsar möjligheterna till skalekonomi
•
Dagens fartyg ej anpassade för containersjöfart => kräver investering
Leckö (Thun)
• Maximalt antal TEU med
nuvarande slussar: 130-140
Skagern (Ahlmarks)
• Maximalt antal TEU med
nuvarande slussar: 130
Framtida Vänermax anpassad för containersjöfart
SHREK (Thun)
• Maximalt antal TEU med nuvarande slussar: 190
• Max lastvikt: 2 800 ton (snittvikt 15 ton/TEU)
Inchartrat typfartyg anpassat för containersjöfart
Mercurius Smart Container Barge (Holland)
• Maximalt antal TEU : 177 i 4 lager
• Max lastvikt: ca 2 000 ton
• Längd: 86 m
• Bredd: 11,45 m
• Djupgående: 3,75 m
Inchartrat typfartyg push barge anpassat för
containersjöfart
Mercurius Crane Barge and dummy barge (Holland)
Utvärderingsscenarion 1-4
1) Lastbil till Kristinehamn/Karlstad - hantering i Kristinehamn/Karlstad sjötransport till Bremerhaven - hantering i Bremerhaven - sjötransport
Asien
2) Lastbil till Kristinehamn/Karlstad - hantering i Kristinehamn/Karlstad sjötransport med inre vattenvägsfartyg till Göteborg - hantering i
Göteborg -sjötransport Asien
3) Lastbil till Kristinehamn/Karlstad - hantering Kristinehamn/Karlstad järnvägstransport till Göteborg - hantering i Göteborg-sjötransport
Asien
4) Lastbil till Göteborg - hantering Göteborg - sjötransport Asien
Transportköparen väljer transportupplägg
Pris
Tillförlitlighet
Frekvens/
Ledtid
Kostnader scenario 1: feeder-sjöfart till Bremerhaven
– export
Scenario 1: feeder till
Bremerhaven
Lastning hos varuägare
Bäckhammar
(2 mil till hamn)
Hagfors
(10 mil till hamn)
1 250 kr
1 250 kr
50 kr/ton, egen personal och
utrustning
750 kr
2 400 kr*
*Envägsupplägg
2 500 kr
2 500 kr
100 kr/ton
180 kr
180 kr
3 420 kr
3 420 kr
960 kr
960 kr
$120
5 600 kr
5 600 kr
$700
14 660 kr
16 310 kr
Lastbilskostnad (dragbil + chassi)
Stuffning i Kristinehamn
Varuhamnsavgift Container
Kristinehamn
Sjötransport till Bremerhaven
Hantering Bremerhaven
Sjötransport BremerhavenShanghai
Totalt
Kostnad per 40-fotscontainer per resa,
godsvikt 25 ton
Kommentar
75 % fyllnadsgrad,
48 FEU
Kostnader scenario 2: feeder-sjöfart IWW till Göteborg
– export
Scenario 2: feeder IWW till
Göteborg
Lastning hos varuägare
Bäckhammar
(2 mil till hamn)
Hagfors
(10 mil till hamn)
1 250 kr
1 250 kr
50 kr/ton, egen personal och
utrustning
750 kr
2 400 kr*
*Envägsupplägg
2 500 kr
2 500 kr
100 kr/ton
180
180
2 300 kr
2 300 kr
400 kr
400 kr
7 200 kr
7 200 kr
14 580 kr
16 230 kr
Lastbilskostnad (dragbil + chassi)
Stuffning i Kristinehamn
Varuhamnsavgift Container
Kristinehamn
Sjötransport till Göteborg
Hantering Göteborg
Sjötransport Göteborg-Shanghai
Totalt
Kostnad per 40-fotscontainer per resa,
godsvikt 25 ton
Kommentar
75 % fyllnadsgrad,
48 FEU
$50 (0,5xTHC)
$900
Kostnader scenario 3: tåg till Göteborg
– export
Scenario 3: tåg till
Göteborg
Bäckhammar
(2 mil till hamn)
Hagfors
(10 mil till hamn)
Lastning hos varuägare
1 250 kr
1 250 kr
50 kr/ton, egen personal och
utrustning
750 kr
2 400 kr*
*Envägsupplägg
Stuffning i Kristinehamn
2 500 kr
2 500 kr
100 kr/ton
Järnvägstransport till Göteborg
4 300 kr
4 300 kr
Lastbilskostnad (dragbil + chassi)
Hantering Göteborg
Kommentar
Ingår i järnvägstransporten
Sjötransport Göteborg-Shanghai
Totalt
7 200 kr
7 200 kr
14 750 kr
16 400 kr
Kostnad per 40-fotscontainer per resa,
godsvikt 25 ton
$900
Kostnader scenario 4: lastbil till Göteborg
– export
Scenario 4: lastbil till
Göteborg
Bäckhammar
(2 mil till hamn)
Hagfors
(10 mil till hamn)
Lastning hos varuägare
1 250 kr
1 250 kr
Lastbilskostnad (dragbil + chassi)
3 375 kr*
5 775 kr**
Stuffning i Göteborg
2 500 kr
2 500 kr
Hantering Göteborg
Kommentar
50 kr/ton, egen personal och
utrustning
*Tvåvägsupplägg
**Envägsupplägg
100 kr/ton
Ingår i lastbilstransporten
Sjötransport Göteborg-Shanghai
Totalt
7 200 kr
7 200 kr
14 325 kr
16 725 kr
Kostnad per 40-fotscontainer per resa,
godsvikt 25 ton
$900
Sammanställning transportkostnader scenario 1-4
•
•
•
•
•
Geografiska avstånd styr antalet möjliga omlopp per månad (frekvens)
Omlastningsmoment och tillgång till tomcontainers driver kostnader
Osäkerhet om omlastningskostnader och infrastrukturkostnader för IWW
Lång tid till sjöss i feeder begränsar tillgänglig tid i land för container
Stora skillnader beroende på storlek på kund, avtalsform, lastbilsupplägg samt
säsongsvariationer
Kostnadssammanställning
export, scenario 1-4
Bäckhammar
(2 mil till hamn)
Hagfors
(10 mil till hamn)
Scenario 1: feeder till Bremerhaven
14 660 kr
16 310 kr
6 omlopp per månad,
75 % fyllnadsgrad (48 FEU)
Scenario 2: feeder IWW till
Göteborg
14 580 kr
16 230 kr
10 omlopp per månad,
75 % fyllnadsgrad (48 FEU)
Scenario 3: tåg till Göteborg
14 750 kr
16 400 kr
Scenario 4: lastbil till Göteborg
14 325 kr*
16 725 kr**
425 kr
495 kr
Skillnad billigast/dyrast
=> Det är varken en omöjlig eller självklar affär.
Kommentar
*Tvåvägsupplägg
**Envägsupplägg
Infrastrukturkostnader sjöfart export från norra Vänern
IMO
kr/resa
IMO
kr/enhet
IWW
kr/resa
IWW
kr/enhet
Beslutande
part
Kommentar
3 480
73 kr
6 613 kr
50 kr
Vänerhamn
2,90 kr/ton gods
Varuhamnsavgift Container
Kristinehamn
8 640 kr
180 kr
15 890 kr
180 kr
Vänerhamn
Lossning/lastning och
framkörning
THC Kristinehamn
28 800kr
600 kr
52 800 kr
600 kr
Vänerhamn
Farledsavgift - gods
3 300 kr
69 kr
5 225 kr
39,5 kr
SFV/TRV
2,75 kr/ton gods
Farledsavgift - fartyg
6 518kr
136 kr
6 375 kr
48,3 kr
SFV/TRV
2,55 kr/grosston fartyg
Slussavgift/trossavgift
2 700 kr
56 kr
2 700 kr
30 kr
SFV
Antaget ToR
Lotsavgift
9 000 kr
188 kr
512 kr
3,9 kr
TS/SFV
Passage avgift Göteborg
2 800 kr
58 kr
Avgift
Hamnavgift för fartyg
Kristinehamn
Göteborgs Hamn
Hamnavgift Göteborgs Hamn
2 962 kr
39,5 kr
Göteborgs Hamn
THC Göteborgs Hamn
35 311 kr
400 kr
APM Terminals
ISPS GOT
3 531 kr
40 kr
APM Terminals
79 419 kr
1 502 kr
Totalt
36 738 kr
1 365 kr
Kostnad per 40-fotscontainer per resa
IMO: 48st 40’-fotscontainers
IWW: 44 40-fotscontainers plus 44 20’-fotscontainers
1,09 kr/brutto
Containervolymer 2014
à 23 hamnar
hanterar
containers,
kassetter m.m.
à 5 hamnar > 20 000
enheter
à 3 största hanterar
80 % av totalen
à Göteborg hanterar
ensamt 59 %
Jämförelse godsunderlag
• Scenario 1, Värmland-Bremerhaven, 6 omlopp per månad, 75 %
fyllnadsgrad => 14 000 TEU/år
• Scenario 2, Värmland-Göteborg, 10 omlopp per månad, 75 %
fyllnadsgrad => 23 000 TEU/år
• Jämförelse andra svenska containerhamnar (antal TEU 2013)
• Halmstad: 26 000
• Malmö: 20 000
• Södertälje: 20 000
• Mälarhamnar (Västerås): 15 000
Slutsatser avseende
containersjöfart
till/från norra Vänern
2015-05-22
SWOT avseende förutsättningar för etablering av
containersjöfart till/från norra Vänern
Styrkor
•
•
•
•
•
•
Strategiskt läge, nära till exportoch importgods
Bra anslutande infrastruktur
Terminalfunktioner i hamnar
Möjligt uppnå godtagbar frekvens
Kostnadskalkyl gör
containersjöfart möjlig (men inte
självklar)
Samarbete möjligt mellan rederier
Möjligheter
•
•
•
•
•
Svagheter
Kapacitetsbrist landinfrastruktur till
Göteborg
Direkttrafik till kontinentens
omlastningshamnar
Effekter av svaveldirektivet
Utbyggnad till större slussar
Politiska styrmedel för
överflyttning till sjöfart (ledig
kapacitet, hållbart transportslag)
•
•
•
•
•
•
•
Hönan och
ägget?
Fragmenterad speditörsdriven
logistikmarknad
Kräver förändring i
transportupplägg för näringsliv
Kräver långsiktig basvolym
Slussar begränsar fartygsstorlek
Begränsad möjlig volym ger
begränsad skalekonomi
Container lång tid i feeder
Hantering av tomcontainers
Hot
•
•
•
•
•
Inget beslut i slussfrågan
Svenska särregler för IWW
Försvårande myndighetshantering
av regelverk ger oklara
förutsättningar för IWW
Trend mot konsolidering mot
större hamnar
Trend mot större feeder-fartyg
(kan även vara möjlighet)
Slutsatser: förutsättningar för etablering av
containersjöfart till/från norra Vänern
•
•
•
•
•
Det finns godsunderlagsmässiga förutsättningar för framtida containersjöfart
från norra Vänern
Strategiskt läge för Kristinehamn/Karlstad och infrastruktur på plats
Kostnads- och tidskalkyler visar möjlig – men ingen självklar – affär. Gäller
både översjötrafik och IWW. Skillnad billigast/dyrast upplägg ca 500 kr/enhet.
Geografiska avstånd och slusstorlek innebär begränsad skalekonomi för
översjötrafik, vilket gör affären mindre attraktiv
Infrastrukturkostnader avgör i nuläget kalkylen för IWW för fartygsoperatören
•
Störst intresse och mindre konkurrens för direktlinje Karlstad/Kristinehamn till
kontinentens omlastningshamnar (främst Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam)
•
Sammantaget (affärsmässigt och politiskt) hög tröskel för att på kort sikt (<5 år)
förvänta sig att containersjöfart etableras
•
Kräver entreprenörskap, insatser och risktagande från rederier,
hamnbolag/terminaloperatör samt varuägare
•
Största fråga: vilken aktör tar första steget att realisera potential?
Förslag till fortsatt arbete
2015-05-22
Förslag till fortsatt arbete
1) Skyndsamt beslut vad gäller fortsatt finansiering genom Interreg V –
Nordsjöprogrammet (se nedan, bild 29-35)
2) Paketering och marknadsföring av containerkonceptet gentemot lokalt och
regionalt näringsliv
• Presentation Handelskammaren Värmland respektive Örebro/Mälardalen?
3) Marknadsföring av containerkonceptet tillsammans med lokalt och
regionalt näringsliv för att identifiera möjliga utförare
• Dialog med redarnäringen (Ahlmarks och Thun)
• Dialog med Vänerhamn
• Dialog med Göteborgs Hamn och APM Terminal
Finansiering av fortsatt
arbete
2015-05-22
Vad kan finansieras?
§ För arbetet med att utveckla en multimodal nod i Kristinehamn kan det
finnas finansiering för två olika spår:
§ I. Investering i hamnen
§ Direkta investeringar i tex: Specialanpassad terminalbyggnad för papper,
byggnad för att hantera containersjöfart/mer sjögods, containerkran för att
effektivt kunna lasta och lossa containers.
§ II. Analyser, utredningar
§ Utredningar för att kunna gå vidare, tex: Utveckla och kartlägga konceptet, göra
en fördjupad marknadsanalys, vad krävs för att realisera ökad sjöfart med
inriktning containersjöfart.
Regionala Strukturfondsprogrammen
Värmland omfattas av ERUF programmet Norra Mellansverige
§ För Kristinehamn kan det vara aktuellt att söka Insatsområde 4: Övergång till en
koldioxidsnål ekonomi
§ Inriktning: Ansökan kan göras för tex fördjupad marknadsanalys, ökad sjöfart med
inriktning containersjöfart leder till en koldioxidsnål ekonomi genom färre
lastbilstransporter
§ Tidsaspekt: Nästa ansökningsomgång kommer att vara öppen för ansökningar
under perioden 1 juni till och med 31 augusti 2015.
§ Ekonomiska aspekter: Upp till 50 % finansiering. Total budget från Europeiska
regionala utvecklingsfonden: 147 miljoner euro
§ Sökande: Intresseorganisationer, ideella föreningar, kommuner, landsting, statliga
myndigheter och organ, företag i grupp/nätverk, högskolor/universitet kan söka stöd.
Enskilda individer kan inte söka stöd och det är heller inte möjligt att direkt genom
programmet finansiera investeringar i enskilda företag.
§ Att söka: Ansökan om stöd ska göras i Tillväxtverkets formulär i det elektroniska
systemet Min ansökan.
Nationella regionalfondsprogrammet
Värmland omfattas även av Nationella Regionalfonsprogrammet
§ Detta program är uppdelat på 3 insatsområde, där nr tre har fokus på Att stödja
övergången till koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.
§ Inriktning: Insatsområdet syftar till att stödja kapitalförsörjning i företag vars
verksamhet bidrar i övergången till en koldioxidsnål ekonomi.
§ Exempel på aktiviteter som kan få stöd
§ Stöd till företagsnätverk.
§ Nätverk för innovations- och teknikupphandling.
§ Energikartläggningscheckar.
§ Investeringsstöd.
§ Tidsaspekt: Löpande ansökan
§ Ekonomiska aspekter: Upp till 50 % finansiering. Total budget från Europeiska
regionala utvecklingsfonden: 136 miljoner euro
§ Sökande: Den som söker stöd ska vara en juridisk person – privat eller
offentligrättslig.
§ Att söka: Ansökan om stöd ska göras i Tillväxtverkets formulär i det elektroniska
systemet Min ansökan.
Interreg V –Nordsjöprogrammet
Värmland omfattas av Nordsjöprogrammet
§ Typ: Underprogram till Interreg, hanteras av EU-kommissionen
§ Programmet har fyra prioriterade teman: Thinking growth, Eco innovation,
Sustainable North Sea Region och Green transport and mobility
§ Varje tema är i sin tur uppdelat i specifika mål. Ett projekt måste välja ett specifikt
mål att arbeta mot.
§ För Kristinehamns del är det fjärde temat aktuellt, där man uttryckligen vill stödja
transportsystem med låga koldioxidutsläpp, inklusive inre vattenvägar och sjöfart,
hamnar och multimodala länkar för att stödja hållbar regional och lokal rörlighet.
§ Ekonomiska aspekter: 50% finansiering. Programbudget 167 miljoner Euro
§ Tidsaspekter: Nästa utlysning är öppen för ansökningar 27 April till 30 Juni 2015.
§ Ansökan: För den nya perioden gäller att ansökan görs i två steg: Först skickar man
in en “expression of interest” och om programmets styrgrupp godkänner denna, blir
projektet ombett att skicka in en fullständig ansökan. Om denna I sin tur blir
godkänd, kan projektet få finansiering.
§ Att söka: Alla ansökningar ska göras via det nya onlinesystemet som finns att tillgå
från programmets hemsida.
Interreg V Sverige/Norge
Värmland omfattas även av Interreg V Sverige-Norge
§ Syfte: Programmets syfte är att utnyttja vilande potential i gränsöverskridande
samarbeten i tre geografiska regioner mellan Sverige och Norge. Programmet riktas
mot projekt inom områdena Sysselsättning, Natur- och kulturarv, Små- och
medelstora företag, Hållbara transporter, Innovativa miljöer.
§ Sökande: Exempel på stödmottagare är universitet, högskolor,
forskningsinstitutioner, gymnasier, grundskolor, yrkes- och lärlingsutbildningar,
folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, näringslivsorganisationer, bransch- och
intresseorganisationer, kommuner, landsting, fylkeskommuner, statliga myndigheter,
kulturinstitutioner samt kooperativ.
§ Ekonomiska aspekter: Privat medfinansiering är möjlig. Se programbeskrivning för
närmare information.
§ Tidsaspekter: Två utlysningsomgångar är öppna per år. Nuvarande utlysning är
öppen för ansökningar mellan 10/8-15/9 2015.
Sammanfattning Finansiering
§ WSP rekommenderar Kristinehamns kommun att göra en djupare
analys av en ansökan till Nordsjöprogrammet
§ Vi rekommenderar även Kristinehamns kommun att hålla koll på ett stort
register av nya ansökningar via portalen WSP Fund Finder, se mer
information på fundfinder.wspgroup.se
§ Frågor, funderingar?
§ Kontakta gärna Thea Ohlander Arfwidsson
[email protected]
Förutsättningar för
containersjöfart till/från norra
Vänern
Slutleverans: Kostnadskalkyl och bedömning av
övriga förutsättningar
2015-05-22