Rutin utlokaliserade patienter inom de kirurgiska verksamheterna

Rutin för utlokaliserade patienter-150522/ÅL
Rutin utlokaliserade patienter inom de kirurgiska verksamheterna
Definition av utlokaliserad patient
 En patient inom en specialitet som hamnar på en annans specialitets enhet.
Till exempel:
o En ortopedpatient som hamnar på uro, kir, öron eller gyn
o En kirurgpatient som hamnar på uro, ort, öron eller gyn
o En medicinpatient som placeras inom kirurgisk verksamhet
KAVA har inte några utlokaliserade patienter förutom eventuella medicinpatienter.
Koordineringen sker enligt uppdrag och bifogat flödesschema. När respektive specialitet inte
har någon vårdplats så hamnar patienten på KAVA.
Beslut om utlokalisering:
-
i samband med vårdplatsmöte kl. 08:00 (inom de kirurgiska verksamheterna)
i samband med övergripande vårdplatsmöte (mellan kirurgiska och medicinska
verksamheter)
koordinator har mandat att låna ut vårdplatser inom de kirurgiska verksamheterna
vid förfrågan från annan specialitet. Vid behov sker samråd med bakjour.
Akut utlokalisering kirurgiska patienter
- sker när respektive enhet har fullt
- koordinering till lämplig enhet med hänsyn tagen till diagnos och status –
patientsäkerhet.
Koordinatorn kan ta kontakt med ansvarig rondande läkare dagtid på KAVA när det blir
aktuellt för utlokalisering av kirurgpatienter.
Akut utlokalisering medicinska patienter
Dialog mellan koordinatorerna KAVA/MAVA samt vid behov bakjourer
Daglig rapport av utlokaliserade patienter:
Varje morgon ska respektive enhet ringa ner till KAVA för att tala om vilka patienter de har
som är utlokaliserade. Utlokaliserade patienter rapporteras vid vårdplatsmötet kl. 08:00.
Kirurgi
-
En kirurg kommer till KAVA ca kl 07.30 för att få en lapp från koordinatorn där det är
dokumenterat vilka kirurgpatienter som är utlokaliserade.
Rutin för utlokaliserade patienter-150522/ÅL
-
Ortopedi
Avdelningskoordinatorn på ortopeden tar kontakt med koordinator på KAVA
avseende utlokaliserade ortopedpatienter. Avdelningskoordinatorn på ortopeden
håller kontakt med ortopedens läkare och har struktur för ortopedens utlokaliserade
patienter vad gäller ex rondarbete.
Medicin
-
Koordinatorerna på KAVA och MAVA har en dialog kring utlokaliserade patienter.
Gynekologi, öron och urologi
-
Dessa specialiteter är väldigt sällan utlokaliserade. Ingen rutin finns från KAVAs håll.