Genomförandewebben

Manual nr: 35
Treserva
Alla funktioner i Genomförande Webben
Genomförandewebben
Omsorgskontoret
Senast reviderad:
Manual för:
Version:
2015-09-25
Omvårdnadspersonal
1.0.2
Sida 2 av 25
Innehåll
Mitt skrivbord ...................................................................................................................................... 3
Daganteckningar.............................................................................................................................. 4
Person .............................................................................................................................................. 4
Patientjournal Hälso och sjukvård................................................................................................... 4
Meddelande ............................................................................................................................................ 6
Mina Personer ......................................................................................................................................... 9
Verksamhetsmappar ............................................................................................................................. 11
Uppdrag ............................................................................................................................................. 12
Bedömning ........................................................................................................................................ 12
Vårdplan ................................................................................................................................................ 12
Daganteckningar.................................................................................................................................... 15
Journal (SoL/LSS) ................................................................................................................................... 15
Att göra .................................................................................................................................................. 16
Avvikelse på person ............................................................................................................................... 20
Avvikelse ej person ................................................................................................................................ 22
Skapa Genomförandeplan ..................................................................................................................... 24
Skapa ny genomförandeplan, baserad på en kopia av en befintlig plan .............................................. 25
Sida 3 av 25
Skrivbordet
När du startat Treserva kommer du till denna startbild, högst upp finns tre stycken
knappar.
Mitt skrivbord
Tar dig alltid tillbaka till skrivbordsbilden
Sida 4 av 25
Sök
Under sökfunktionen i Treserva finns fem olika val. Du kan i varje flik begränsa din
sökning genom att göra olika val, exempelvis datum, person nummer etc.
Daganteckningar
Person
Patientjournal Hälso och sjukvård
Sida 5 av 25
Genomförande dokument
Bevakningar
SOL/LSS Journal
Sida 6 av 25
Meddelande
Tar dig till inkorgen i meddelandefunktionen.
Idag
Till höger på skrivbordet finns tre rubriker, pilarna öppnar upp varje rubrik.
Anslagstavla
Här under visas systeminformation från förvaltningen.
Olästa meddelanden
Visar dina olästa meddelanden. Valbart hur många poster du vill visa.
Att göra
Visar ”Att göra”- anteckningarna för hela enheten.
Sida 7 av 25
Till vänster på skrivbordet finns ett antal mappar.
Genom att klicka på [+] framför mappen öppnar man upp undermappar.
Skapa nytt
Nytt meddelande
Öppnar upp meddelandefunktionen och gör det möjligt att skicka information till
andra användare i Treserva.
Sida 8 av 25
Sök upp personen genom att klicka på Mottagare. Markera den du vill skicka till,
klicka sedan på Lägg till mottagare
Skriv ditt meddelande och klicka på Skicka. OBS! Man måste skriva något i ämnesraden.
Sida 9 av 25
Nya uppdrag
Under fliken Nya uppdrag hamnar alla uppdrag som skickats från
chef/samordnare/gruppchef alternativt legitimerad personal. Det är utsedd person
som kvitterar nya uppdrag genom att klicka på uppdraget.
För att kvittera bocka i Jag kvitterar och klicka sedan på Kvittera. Då hamnar
person i mappen Mina personer.
Mina Personer
I mappen mina personer hamnar de personer du väljer att lägga till, exempelvis de
personer du jobbar mycket med, eller är kontaktperson för.
För att ta bort någon från denna mapp klicka på Ta bort (personnummer och namn)
från mina personer, det är viktigt att plocka bort personer från mappen, det
sker inte med automatik
Sida 10 av 25
Sida 11 av 25
Verksamhetsmappar
I dessa mappar finns de enheter och personer som du har behörighet till, beroende
på vilken ärendetyp personen har så hamnar de under respektive mapp.
Genom att klicka på namnet visas en samlad översikt över personen. Till höger visas
bl. a kontaktuppgifter och till vänster ”personmappen”.
När man klickar på de olika valen i personmappen ändrar sig höger sida av
skrivbordet till en visningsbild.
Sida 12 av 25
Uppdrag
Här visas de uppdragsdokument som är skickade till utförarenheten
Bedömning
Här visas den eventuella bedömning som är gjord på personen (ADL-Trappa)
Vårdplan
Här visas de vårdplaner och åtgärder som legitimerad personal fördelat. För att läsa
– klicka på planen.
För att skriva en uppföljning till planen klicka på Ny uppföljning
Sida 13 av 25
Sida 14 av 25
Skriv in din uppföljning och klicka på spara. Observera att du skriver direkt i
patientjournalen.
Allmän observation
Här dokumenteras observation gjord av omvårdnadspersonal där det saknas specifik
plan för aktuellt problem.
Sida 15 av 25
Daganteckningar
Här skrivs daganteckning kring personen, klicka på Skapa ny
Välj typ av anteckning:
Dag- Här skrivs information som berör dagpersonal
Natt- Här skrivs information som berör alla, både natt och dagpersonal. Nattpersonal
har möjlighet att läsa enbart dessa anteckningar medan dagpersonal läser alla.
Klicka på Skapa
Dokumentera och klicka på spara
Journal (SoL/LSS)
Här skriver du och läser i social journal. För att skriva klicka på Öppna
Sida 16 av 25
Klicka sedan på Skapa ny
Välj Rubrik, markera aktuella nyckelord och välj med hjälp av pil. Ett av nyckelorden
ska alltid vara samma som rubriken. Skriv texten och klicka på spara.
Att göra
Här visas alla uppgifter kring Att göra för personen, historik och pågående. Du
skapar även nya uppgifter härifrån genom att klicka på Ny uppgift.
Sida 17 av 25
Sida 18 av 25
Datum: Får inte ändras
Klicka på spara
Dubbelklicka på den ”att göra” uppgift du vill läsa om
Sida 19 av 25
När du kvitterat uppgiften som utförd försvinner den från skrivbordet och lägger sig i
historiken.
Sida 20 av 25
Avvikelse på person
Öppna personen i trädet och klicka på avvikelse
Alla fält som har en * är obligatoriska och måste fyllas i innan man kan spara
avvikelsen
Typ: Avvikelse Ej avvikelse
Var personen ensam: Ja, nej eller ej relevant.
Verksamhet: här registreras vilket verksamhetsområde avvikelsen berör, gäller
avvikelsen exempelvis uteblivet läkemedel så väljer man verksamhet HSL (Hälso och
sjukvård) Valen som finns under verksamhet är ÄO, HSL, funktionshinder LSS PA-SFB, funktionshinder
SOL, IFO/familjerätt
Område är kopplade till den verksamhet man valt
Område: här registreras vad som hänt
Händelse-datum: aktuellt datum
Tid: Så nära som möjligt
Sida 21 av 25
Enhet: välj enheten där brukaren bor
Kryssrutan: jag anser att avvikelsen kan vara föremål för en Lex Sarah/Lex
Maria utredning har lagts till i registreringsformuläret, oberoende av vilken typ av
avvikelse som registreras
Klicka på spara när avvikelse är färdig registrerad
Klicka på Nej
Det skapas ett automat meddelade till Verksamhetschef
Sida 22 av 25
Avvikelse ej person
Klicka på Avvikelse ej person
Här registreras avvikelser som inte är kopplade till en avvikelse kring en enskild
person.
Typ: Avvikelse Ej Avvikelse
Var personen ensam: Ja, nej eller ej relevant.
Verksamhet: här registreras vilket verksamhetsområde avvikelsen berör
Område: här registreras vad som hänt
Händelse-datum: aktuellt datum
Tid: Så nära som möjligt
Enhet:
Sida 23 av 25
Klicka på spara när avvikelse är färdig registrerad
Klicka på Nej
Det skapas ett automat meddelade till Verksamhetschef
Sida 24 av 25
Skapa Genomförandeplan
Välj brukar
Klicka på Genomförandeplan
Genomförande välj enhet
Mall välj mall
Namn döp genomförandeplanen
Klicka på Skapa plan
Fyll i Genomförandeplanen
* är obligatoriska uppgifter som ska fyllas i
Uppföljning Klickas i när man gör en uppföljning av en redan befintlig plan
Delaktighet För att ange vilka personer som varit delaktiga i upprättandet av
genomförandeplan markerar du kryssrutan och anger personernas namn i textfältet direkt
under kryssrutan.
Sida 25 av 25
Du kan när som helst öppna genomförandeplanen på nytt för att fortsätta arbeta med den,
under förutsättning att genomförandeplanen inte är skrivskyddad. En skrivskyddad
genomförandeplan indikeras med röd text i listvyn över sparade genomförandeplaner. Du
klickar på Öppna för att öppna en sparad genomförandeplan.
Kopiera vid uppföljning kopieras till nytt arbetsmaterial
Skrivskydd upprättad och klar
Välj åtgärd Spara till genomförande= synlig i dokumentsammanställningen
Genomförandedokument
Spara till ÄO ärende= synlig i dokumentsammanställningen Ärendedokument
Skriv ut = skriv ut genomförandeplanen för påskrift
Skapa ny genomförandeplan, baserad på en kopia av en befintlig
plan
All information som finns angiven under rubriker i den genomförandeplan du väljer att
kopiera från kommer att finnas med i den nya genomförandplanen. Du kan ändra och
lägga till information i den nya genomförandeplanen, allt efter behov. Om
kryssrutorna Uppföljning och Delaktighet är markerade i den genomförandeplan
som du kopierar från kommer de även att vara markerade i kopian. Tänk på att
kryssrutorna kan behöva avmarkeras i kopian. Tänk även på att avsluta den
genomförandeplan som du kopierade från genom att sätt t.o.m. datum för planens
giltighetstid, detta gör du i period längt upp i formuläret .