Sjötrafik 2014 Shipping goods 2014 Statistik 2015:12

Sjötrafik 2014 Statistik
Shipping goods 2014 2015:12
Sjötrafik 2014 Statistik
Shipping goods 2014 2015:12
Trafikanalys
Adress: Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Telefon: 010 414 42 00
Fax: 010 414 42 10
E-post: [email protected]
Webbadress: www.trafa.se
Ansvarig utgivare: Brita Saxton
Publiceringsdatum: 2015-05-25
Förord
I denna rapport redovisar Trafikanalys den slutliga statistiken över de sjötransporter som
passerade de svenska hamnarna under hela 2014. Utvalda delar av materialet har vi redan
publicerat i en snabbare och preliminär sjöfartsstatistik, cirka tre månader efter varje kvartals
utgång.
För att följa upp utvecklingen och planera förändringar i transportsystemet är statistik en viktig
kunskapskälla. Trafikanalys har ansvaret för att med officiell statistik beskriva sjöfarten och
dess utveckling. Statistiken vänder sig till branschföreträdare, politiker, utredare, forskare,
journalister och andra som vill hålla sig underrättade om sjöfartens utveckling.
På sjöfartsområdet publicerar Trafikanalys också en årsrapport om handelsflottan, Svenska
och utländska fartyg i svensk regi, och en rapport om rederiernas och hamnarnas ekonomi,
Sjöfartsföretag.
Insamling och bearbetning av uppgifter från hamnarna samt tabeller och analyser har gjorts av
Statisticon AB på uppdrag av Trafikanalys. Projektledare på Statisticon har varit Charlotta
Björk. Projektledare vid Trafikanalys har varit Fredrik Söderbaum.
Tack till alla uppgiftslämnare som bistår med det oumbärliga underlaget till statistiken!
Östersund i maj 2015
Per-Åke Vikman
Avdelningschef
3
4
Innehåll
Förord............................................................................................................................................... 3
1
2
Huvudresultat .......................................................................................................................... 7
1.1
Total godshantering ................................................................................................ 7
1.2
Utrikes varutransporter.......................................................................................... 10
1.3
Inrikes varutransporter .......................................................................................... 12
1.4
Godshantering, regionalt ....................................................................................... 12
1.5
Passagerartransporter .......................................................................................... 14
1.6
Fartygstrafik .......................................................................................................... 17
1.7
Transportarbetet med utrikes gods ....................................................................... 17
1.8
Transportarbetet med inrikes gods ....................................................................... 18
1.9
Den svenska sjöfartens utveckling ........................................................................ 18
1.10
Den nordiska sjöfartens utveckling ....................................................................... 22
Summary in English ............................................................................................................. 25
2.1
3
Main results ........................................................................................................... 25
Fakta om statistiken ............................................................................................................. 27
3.1
Inledning................................................................................................................ 27
3.2
Statistiska storheter............................................................................................... 27
3.3
Objekt och population ........................................................................................... 27
3.4
Variabler ................................................................................................................ 28
3.5
Redovisningsgrupper ............................................................................................ 28
3.6
Referensperiod...................................................................................................... 28
3.7
Frekvens ............................................................................................................... 28
3.8
Jämförbarhet över tiden ........................................................................................ 28
3.9
Tillförlitlighet totalt ................................................................................................. 29
3.10
Täckning................................................................................................................ 29
3.11
Urval ...................................................................................................................... 29
3.12
Mätning ................................................................................................................. 29
3.13
Beräkning av transportarbetet efter svenska kusten ............................................. 30
3.14
Bortfall ................................................................................................................... 30
3.15
Bearbetning ........................................................................................................... 30
3.16
Redovisning av osäkerhetsmått ............................................................................ 30
3.17
Primärmaterial ....................................................................................................... 31
5
4
5
Bilagor ................................................................................................................................... 33
4.1
Förklaringar och definitioner.................................................................................. 33
4.2
Varugrupper enligt NST 2007 ............................................................................... 34
4.3
Klassificering av lasttyp ......................................................................................... 38
4.4
Geografiska områden............................................................................................ 39
4.5
Riksområden (NUTS II) ......................................................................................... 40
4.6
Teckenförklaringar ................................................................................................ 41
Tabeller .................................................................................................................................. 43
6
1
Huvudresultat
Under 2014 hanterades totalt 167 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna, varav 90
miljoner ton lossades och 76 miljoner ton lastades. Detta var en ökning med 3 procent jämfört
med föregående år. Den största ökningen visade de lossade varukvantiteterna, vilka ökade
med 4 procent medan de lastade ökade med 2 procent.
Antalet fartygsanlöp uppgick till 77 637 – en minskning med 1 procent. Med bruttodräktighet
som mått ökade det sammanlagda tonnaget däremot med 3 procent och uppgick till 1 163
miljoner. Flertalet fartyg gick i direkt utrikes fart.
Godskvantiteterna ökade för de flesta lasttyperna, särskilt för flytande bulk och torrbulkgods
med 5 respektive 8 procent.
Av de 90 miljoner ton gods som lossades under året, varav 11 miljoner ton fraktats inom
Sverige, svarade de nordiska grannländerna för 20 miljoner ton och övriga länder inom EU för
40 miljoner ton.
De fem största hamnarna svarade tillsammans för nästan hälften av landets totala
godshantering.
Transportarbetet med utrikes gods uppgick till 29,5 miljarder tonkilometer – en ökning med 8
procent från 27,2 miljarder föregående år. Transportarbetet med inrikes gods minskade
jämfört med föregående år med 2 procent till 6,6 miljarder tonkilometer.
År 2014 reste 26 miljoner passagerare med färjor som gick i utrikes trafik. Detta var en
nedgång med 1 procent.
Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest fartygspassagerare, 8,5 respektive
7,7 miljoner. Antalet passagerare som reste till och från Gotland uppgick till 1,6 miljoner.
Under perioden 2001–2014 har det totala antalet passagerare på fartyg till och från utlandet
samt Gotland varierat mellan 29 och 33 miljoner. Det högsta antalet noterades 2004 och det
lägsta 2013.
1.1
Total godshantering
Under 2014 hanterades totalt 167 miljoner ton gods i de svenska hamnarna, vilket är en
ökning med 3 procent jämfört med föregående år. Såväl lastade som lossade godskvantiteter
ökade, med 2 procent respektive 4 procent (tabell 3A–3C i tabellbilaga).
Under året hanterade hamnarna totalt 61 miljoner ton flytande bulk, 29 miljoner ton torr bulk
och 13 miljoner ton containergods. Rorogods (lastbilar, släp, järnvägsvagnar med mera)
svarade för 44 miljoner ton och annan last (skogsprodukter, järn- och stålprodukter med mera)
för 20 miljoner ton.
Godskvantiteterna ökade för alla lasttyper utom för annan last, särskilt flytande bulk och
torrbulkgods med 5 procent respektive 8 procent (tabell 2A i tabellbilaga).
7
Miljoner ton
Lossat gods, unloaded goods
Lastat gods, loaded goods
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Sverige
Övriga Norden
Övriga EU-länder
Övriga länder och okänt land
Figur 1.1: Total godshantering i svenska hamnar 2010–2014 uppdelad på lossat (svart) respektive lastat (grönt)
och fördelad efter transporternas lastnings- respektive lossningsregion. Kvantitet i miljoner ton.
Under året lossades 90 miljoner ton gods, varav 11 miljoner ton hade fraktats inom Sverige.
De nordiska grannländerna svarade för 20 miljoner ton och övriga länder inom EU för 40
miljoner ton (Figur 1.1).
I hamnarna lastades 76 miljoner ton gods, varav 12 miljoner ton transporterades till annan
svensk hamn. Övriga Norden samt övriga EU dominerade kraftigt som mottagare av det gods
som skeppades ut från Sverige – med 15 respektive 41 miljoner ton gods (tabell 3A–3C i
tabellbilaga).
8
Lossad råolja, unloaded crude oil
Lastad råolja, loaded crude oil
Miljoner ton
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010
2011
2012
2013
2014
Sverige
Övriga Norden
Övriga EU-länder
Övriga länder och okänt land
Figur 1.2: Hantering av råolja och raffinerade petroleumprodukter i svenska hamnar 2010–2014, uppdelad efter
lossat (svart) respektive lastat (grönt) och fördelad efter transporternas lastnings- respektive lossningsregion.
Kvantitet i miljoner ton.
Under året lossades 36 miljoner ton petroleumprodukter inklusive råolja. Frakterna kom
huvudsakligen från ett nordiskt grannland eller från länder utanför EU, medan cirka 5 miljoner
ton hade lastats i Sverige. I hamnarna lastades även betydande kvantiteter petroleumprodukter – 21 miljoner ton. Av dessa transporterades 5 miljoner ton till annan svensk hamn
(Figur 1.2) (tabell 3A–3C i tabellbilaga).
9
Lossat övrigt gods, unloaded other goods
Lastat övrigt gods, loaded other goods
Miljoner ton
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2010
2011
2012
2013
2014
Sverige
Övriga Norden
Övriga EU-länder
Övriga länder och okänt land
Figur 1.3: Hantering av övrigt gods i svenska hamnar 2010–2014 uppdelad efter lossat (svart) respektive lastat
(grönt) och fördelad efter transporternas lastnings- respektive lossningsregion. Kvantitet i miljoner ton.
I hamnarna lossades 54 miljoner ton övrigt gods medan 55 miljoner ton lastades (Figur 1.3)
(tabell 3A–3C i tabellbilaga). Frakterna till och från övriga EU-länder dominerade kraftigt.
1.2
Utrikes varutransporter
År 2014 transporterades totalt 144 miljoner ton utrikes gods på fartyg till och från svenska
hamnar. Detta var en ökning med 4 procent jämfört med året innan.
Under året lossades 79 miljoner ton gods som hade fraktats med fartyg från utlandet, vilket
var en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. De lastade kvantiteterna till
utländska hamnar uppgick till 65 miljoner ton, vilket motsvarar en ökning med 3 procent sedan
föregående år (sammanfattningstabell i tabellbilaga).
De utrikes varutransporterna ökade särskilt för de två lasttyperna flytande bulk och torr bulk
med 7 respektive 10 procent. De dominerande varutyperna för flytande bulk till och från
svenska hamnar var råolja och raffinerade petroleumprodukter. För torr bulk var
varutransporter med malm och andra produkter från utvinning vanligast förekommande.
10
Figur 1.4: Svenska hamnars största handelsländer 2014, med fördelning på ankommande och avgående utrikes
gods.
Källa: tabell 5A och 5B i tabellbilagan.
Anm: Illustrationen avser ett utdrag ur totala mängden ankommande och avgående utrikes gods sorterat på
svenska hamnars tio största handelsländer. Diagrammets nedre del avser godsets hantering i Sverige och den
övre delen avser hanteringen av samma gods i de andra länderna.
De tio största handelsländerna stod tillsammans för 81 procent av den utrikes varutrafiken
2014, varav Tyskland stod för 17 procentenheter. För majoriteten av dessa länder fanns en
balans mellan godskvantiteterna avseende lossning och lastning, undantaget Ryssland, Norge
och Lettland för vilka lossat gods dominerade (tabell 5A och 5B i tabellbilaga) (Figur 1.4).
11
1.3
Inrikes varutransporter
Under 2014 lossades 11 miljoner ton gods som hade fraktats på fartyg inom Sverige. Godset
hade därmed även lastats i en svensk hamn (uppgifterna för godshantering avser både
lossning och lastning). Godskvantiteterna var oförändrade jämfört med föregående år.
En stor del av det gods som fraktas på fartyg i inrikes trafik utgörs av raffinerade petroleumprodukter. Under 2014 uppgick andelen till 43 procent. Malm och andra produkter från
utvinning svarade för 19 procent (tabell 6A och 6B i tabellbilaga).
1.4
Godshantering, regionalt
De västsvenska hamnarna (Hallands län och Västra Götalands län) hanterade tillsammans 68
miljoner ton gods. Detta motsvarade 41 procent av Sveriges totala godsmängd. Regionens
andel var ännu högre för flytande bulkgods – 71 procent (Figur 1.5).
Hamnarna i Sydsverige (Skåne län och Blekinge län) hanterade 37 miljoner ton. Deras andel
av den totala svenska godshanteringen uppgick till 22 procent. Flera av de större
färjehamnarna ligger i Sydsverige. Dessa svarade för 56 procent av hela Sveriges rorogods
(tabell 12 i tabellbilaga).
Miljoner ton
Lossade varor – Unloaded goods
Lastade varor – Loaded goods
40
35
30
25
20
15
10
5
-
Figur 1.5: Lossade (svart) och lastade (grönt) godsmängder efter riksområden (NUTS II) 2014. Kvantitet i
miljoner ton.
12
Karta 1: De största svenska hamnarna efter hanterad godsmängd 2014. Kvantitet 1 000 ton.
13
Nästan hälften av den svenska godshanteringen utfördes i de fem största hamnarna
Göteborg, Brofjorden, Trelleborg, Luleå och Malmö (Karta 1). Göteborg var störst, där
hanterades 37 miljoner ton.
1.5
Passagerartransporter
Karta 2: Passagerartrafik till och från svenska hamnar 2014. Linjernas storlek är baserade på total
passagerarmängd1.
Källa: tabell 11A och 11B i tabellbilagan.
Under 2014 uppgick antalet passagerare i utrikes färjetrafik till 26 miljoner, vilket är en
nedgång med 1 procent sedan året innan. Av passagerarna hade 40 procent rest till eller från
danska hamnar, 33 procent till eller från finska hamnar och 8 procent till eller från tyska
hamnar (tabell 11A och 11B i tabellbilagan) (Figur 1.6).
1
Linjerna på kartan markerar färjetrafikens ungefärliga sjöväg.
14
Passagerare – Passengers
Miljontal
12
10
8
6
4
2
Sverige–Danmark Sverige–Finland Sverige–Tyskland
Sverige–Övriga
länder
Figur 1.6: Antal passagerare i utrikes passagerar- och färjetrafik 2014, miljontal.
Den mest frekventa linjen var Helsingborg–Helsingör med 28 268 ankommande fartyg. Antalet
inresta passagerare på dessa fartyg uppgick till 3,8 miljoner. Linjerna Stockholm–Åbo och
Stockholm–Helsingfors transporterade 1,4 respektive 1,2 miljoner passagerare till Sverige
(tabell 11A och 11B i tabellbilaga).
Under 2014 reste 1,6 miljoner passagerare till och från Gotland. Detta var en viss ökning med
3 procent jämfört med året innan. Den största linjen var Nynäshamn–Visby med 1,2 miljoner
passagerare, vilket motsvarar 74 procent av Gotlandsresenärerna. Linjen Oskarshamn–Visby
valdes av 0,4 miljoner passagerare (sammanfattningstabell i tabellbilaga).
15
Karta 3: De största svenska hamnarna efter antal passagerare 2014, 1 000-tal.
Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest fartygspassagerare, 8,5 respektive
7,7 miljoner (Karta 3) (tabell 1 i tabellbilaga).
16
1.6
Fartygstrafik
Anlöpen i de svenska hamnarna under 2014 uppgick till 77 637 fartyg. Detta innebar en
minskning med 1 procent jämfört med året innan. Med bruttodräktighet som mått har det
sammanlagda tonnaget däremot ökat med 3 procent och uppgick till 1 164 miljoner. Flertalet
av fartygen gick i direkt utrikes fart (sammanfattningstabell i tabellbilaga).
Passagerarfartyg och färjor inklusive rorofartyg svarade för 56 673 anlöp. Detta motsvarade
73 procent av samtliga fartygsanlöp (tabell 2C i tabellbilaga).
1.7
Transportarbetet med utrikes gods
Under 2014 uppgick transportarbetet med utrikes gods till 30 miljarder tonkilometer. Detta var
en ökning med 8 procent. Medeltransportsträckan på svenskt vatten uppgick till 205 kilometer
(Figur 1.7) (sammanfattningstabell i tabellbilaga).
Miljarder tonkilometer
12
10
8
6
4
2
0
0–200
201–400
401–600
601–800
801–1000
>1000
Transportavstånd (km)
Figur 1.7:Transportarbete med utrikes gods på fartyg fördelat på transportavstånd efter svenska kusten och på
inre vattenvägar 2014. Kvantitet miljarder tonkilometer.
17
1.8
Transportarbetet med inrikes gods
Transportarbetet med inrikes gods under året uppgick till 7 miljarder tonkilometer. Detta var en
minskning sedan föregående år med 2 procent. Medeltransportsträckan uppgick till 584
kilometer (sammanfattningstabell i tabellbilaga).
Miljoner ton
1.9
Den svenska sjöfartens utveckling
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Totalt
Lossade varor
Lastade varor
Figur 1.8: Hanterade godsmängder i svenska hamnar 2000–2014. Kvantitet i miljoner ton.
Under åren 2000–2008 ökade godshanteringen i de svenska hamnarna från 160 till 188
miljoner ton. År 2009 minskade godsmängden på grund av den internationella lågkonjunkturen. Året därpå skedde en återhämtning, men denna följdes av en gradvis nedgång så att 2013
års godsmängd, 162 miljoner ton, var på samma nivå som 2009 års godsmängd. År 2014
ökade den svenska godshanteringen för första gången sedan 2010, även om det inte nådde
upp till samma höga nivå. Under hela perioden har den lossade godsmängden varit större än
den lastade med en genomsnittlig skillnad på 12 miljoner ton (Figur 1.8).
18
Miljoner ton
80
70
60
50
40
30
20
10
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Flytande bulk
Torr bulk
Roroenheter
Annan last
Containrar
Figur 1.9: Hanterade godsmängder i svenska hamnar efter lasttyp 2000–2014. Kvantitet i miljoner ton.
Av de redovisade lasttyperna har flytande bulk under samtliga år varit vanligast förekommande och svarat för något mer än en tredjedel av den hanterade godsmängden (Figur
1.9).
Hanteringen av roroenheter ökade kraftigt under åren 2001–2007, men minskade under de
följande åren. De senaste åren har emellertid hanteringen legat på en jämn nivå och 2014
svarade roroenheter för drygt en fjärdedel av hamnarnas godshantering.
Hanteringen av torr bulk följer samma mönster som den totala godshanteringen, med en
nedgång 2009 följt av en återhämtning och sedan en nedgång under 2013, till 2009 års nivå.
Även här ökade godshanteringen 2014. Hanteringen av annan last (skogsprodukter, järn- och
stålprodukter med mera) har inte förändrats nämnvärt över åren.
Containrar har uppvisat den största relativa ökningen av de redovisade lasttyperna.
Containrarnas andel av den totala godsmängden har från 2013 till 2014 ökat från 5 till 8
procent (tabell 2A i tabellbilaga).
19
Miljontal
40
35
30
25
20
15
10
5
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Antal passagerare
Figur 1.10: Antal passagerare i svenska hamnar 2014 (exklusive besökande kryssningspassagerare), miljontal.
Under perioden 2001–2014 har det totala antalet passagerare, exklusive besökande
kryssningspassagerare, på fartyg till och från utlandet samt Gotland varierat mellan 29 och 33
miljoner. Det lägsta antalet noterades 2013 och var i det närmaste oförändrat 2014. Det
högsta antalet noterades 2004 (Figur 1.10) (tabell 2B i tabellbilaga).
.
Antalet resenärer var högre innan Öresundsbron öppnades den 1 juli år 2000.
600
500
400
300
200
100
0
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
Besökande kryssningspassagerare, 1 000-tal
'11
'12
'13
'14
Antal kryssningsfartyg
Figur 1.11: Antal anlöp med kryssningsfartyg i svenska hamnar och antal besökande kryssningspassagerare i
tusental, 2004–2014.
20
Tusental
Under perioden 2004–2014 ökade antalet besökande kryssningspassagerare med 141
procent från 235 000 till 567 000, vilket är rekordhögt. Antal kryssningsanlöp under samma tid
har däremot endast ökat med 42 procent. Under 2014 var antalet kryssningsanlöp 396 (Figur
1.11) (tabell 2B och 2C i tabellbilaga).
140
120
100
80
60
40
20
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Antal fartyg
Passagerarfartyg och färjor
Figur 1.12: Antal fartygsanlöp i svenska hamnar, ankommande fartyg 2000–2014, 1 000-tal.
Under åren 2001–2014 har antalet fartygsanlöp minskat med cirka en tredjedel – från 114 281
till 77 637 (Figur 1.12) (tabell 2B och 2C i tabellbilaga).
21
Miljoner ton
1.10 Den nordiska sjöfartens utveckling
250
200
150
100
50
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Norge
Sverige
Danmark
Finland
Figur 1.13: Lastat och lossat gods i hamnarna i de nordiska länderna 2000–2014. Källa för utländska data är
Eurostats databas april 2015. Kvantitet miljoner ton.
Norge är det nordiska land som haft den största godshanteringen över kaj. Under åren 2002–
2013 varierade denna mellan 183 och 209 miljoner ton. Den svenska godshanteringen
varierade under 2000–2014 mellan 153 och 188 miljoner ton. Under 2014 var den 167
miljoner ton, en ökning från 2013 års nivå på 162 miljoner ton (Figur 1.13).
Både de danska och finska hamnarnas godshantering låg fram till 2009 på ungefär 100
miljoner ton. För åren 2010–2013 kan man däremot se att Finland hanterat cirka 20 miljoner
ton mer gods än Danmark (tabell 13 i tabellbilaga).
22
Miljontal
60
50
40
30
20
10
0
'00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14
Norge
Sverige
Danmark
Finland
Figur 1.14: Antal kryssnings- och färjepassagerare i hamnarna i de nordiska länderna (exklusive besökande
kryssningspassagerare) 2000–2014, miljoner. Källa för utländska data är Eurostats databas april 2015.
Danmark är det nordiska land som haft flest kryssnings- och färjepassagerare (exklusive
besökande kryssningspassagerare). Antalet resenärer minskade kraftigt under åren kring
millennieskiftet efter att broarna över Stora Bält och Öresund öppnats. Under åren 2001–2013
reste mellan 41 och 48 miljoner passagerare till och från danska hamnar (Figur 1.14).
Under motsvarande period reste 16–18,5 miljoner passagerare till och från hamnar i Finland –
drygt hälften så många som i Sverige. Passagerarantalet i Finland har ökat stadigt och låg
2013 på den högsta nivån under de 17 år som statistiken är jämförbar (tabell 14 i tabellbilaga).
23
24
2
Summary in English
Transport Analysis is the government agency responsible for official statistics of Sweden
within transport and communication. This report is based on data according to council
directive 2009/42/EC ”On statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by
sea”.
The results of this study are based on data from all Swedish ports.
2.1
Main results
During 2014, 167 million tonnes of goods were handled in Swedish ports. The volume of
goods increased by 3 per cent compared to 2013.
The quantity of unloaded goods increased by 4 per cent to 90 million tonnes, of which 11
million tonnes were shipped from other Swedish ports. Most of the foreign goods had been
loaded in other Nordic countries or by other EU-members.
The quantity of loaded goods amounted to 76 million tonnes, an increase by 2 percent
compared to 2013.
The total foreign goods traffic on ships amounted to 144 million tonnes. This was a increase
by 4 per cent compared to 2013. The transport performance of ships in foreign traffic along the
Swedish coast and on the lakes Vänern and Mälaren (by sea-going vessels) amounted to
29 500 million tonne-kilometres in 2014.
The quantity of goods unloaded in domestic traffic was 11 million tonnes 2014, an amount
corresponding to that of 2013. The transport performance for domestic goods amounted to
6 600 million tonne-kilometres in 2014. The average distance was 584 kilometres in 2014.
The five biggest Swedish ports, of total gross weight of goods handled, accounted for almost
50 per cent of the total weight of goods in Swedish ports.
During 2014, 26 million passengers were transported to and from Sweden.
The number of arriving ship passengers from other countries was 13,1 million. 39 per cent of
the arriving passengers came from Danish ports, 34 per cent from Finnish ports and 8 per
cent from German ports.
The number of passengers transported to and from the island of Gotland was 1,6 million.
25
26
3
Fakta om statistiken
3.1
Inledning
Detta kapitel är en sammanfattning av Beskrivning av statistiken som publiceras separat.
Undersökningar om sjötrafik har genomförts sedan 1960. Statistiken har producerats av
Kommerskollegium och därefter av SCB samt Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA). Mellan 2010 och 2012 producerade SCB uppgifterna på uppdrag av Trafikanalys.
Från och med 2013 produceras statistiken av Statisticon AB på uppdrag av Trafikanalys.
Syftet med undersökningen är att få underlag för att kunna följa upp utvecklingen av, och
planera förändringar i transportsystemet. Statistiken syftar till att belysa fartygs-, varu- och
passagerartrafiken i svenska hamnar. Både utrikes och inrikes transporter ingår i statistiken.
3.2
Statistiska storheter
Undersökningen om sjötrafik avser att ta fram statistik om trafik till och från svenska hamnar
och lastageplatser. De viktigaste målstorheterna är:
-
Transporterad godsmängd totalt samt efter varukod och lasttyp
-
Antal passagerare
-
Antal anlöp
-
Antal fartyg
Statistiken är uppdelad på in- och utrikes trafik.
3.3
Objekt och population
Undersökningens målobjekt är havsgående fartyg med en bruttodräktighet om minst 20 som
anlöper svenska hamnar och lastageplatser för att lossa/lasta gods eller för att embarkera/debarkera passagerare.
27
3.4
Variabler
De variabler som samlas in i undersökningen framgår av blanketten. Den postala blanketten
återfinns i bilaga 1 i dokumentet Beskrivning av statistiken. Innehållet motsvarar de uppgifter
som efterfrågas via webbformuläret respektive systemfiler.
3.5
Redovisningsgrupper
Skattningar av målstorheter presenteras dels totalt för riket dels uppdelat på olika
redovisningsgrupper. Här presenteras de redovisningsgrupper som används
-
In- och utrikes trafik
-
Fartygstyp
-
Varukod
-
Lasttyp
-
För passagerartrafik – riks- eller kustområde
3.6
Referensperiod
Statistiken avser 2014.
3.7
Frekvens
Uppgifter samlas in varje kvartal. Statistiken publiceras kvartalsvis i form av tabeller.
Årsstatistiken publiceras i en rapport, som utöver tabeller även innehåller beskrivande text och
diagram.
3.8
Jämförbarhet över tiden
Från och med 1996 har denna undersökning genomförts enligt EU-direktiv. Tidigare undersökningar har byggt på en kombination av uppgifter från hamnarna, inrikes varutrafik, samt
uppgifter från utrikeshandelsstatistiken fördelad på transportsätt, och utrikes varutrafik.
För åren 1979–1981 och 1995 användes för den utrikes varutrafiken Tullverkets fartygsdeklarationer. Före 1974 inhämtades även den utrikes varutrafiken via enkät till hamnarna.
Redovisningen skiljer sig också något från tidigare undersökningar, bland annat har varuklassificeringen anpassats till EU:s transportstatistiska varunomenklatur NST/R 1996–2007.
Från och med 2008 används varunomenklaturen NST 2007.
28
3.9
Tillförlitlighet totalt
Det finns inget objektsbortfall i undersökningen. Samtliga hamnar i undersökningen har lämnat
uppgifter för samtliga kvartal de haft trafik. Det partiella bortfallet, det vill säga att registrering
av anlöp saknas är okänt, se avsnitt Fullständighet ovan, men antas vara litet.
Däremot är uppgifter om varugrupp/varukod ofullständig, särskilt för enhetsgods. Skälet till
detta är att hamnen i vissa fall saknar fullständiga uppgifter om lastens innehåll. Omkring en
tredjedel av godsmängden var under 2014 klassificerad som ”oidentifierbart gods” eller ”andra
varor, ej tidigare specificerade” Exakta uppgifter om lastens destination/ursprung i form av
hamn eller land-/kustkod saknas också i viss utsträckning. Under 2014 saknas uppgift om
hamnkod för omkring 0,1 procent av den hanterade godsmängden inom Sverige. Cirka tre
procent av den hanterade godsmängden inom EU/EES saknar uppgift om hamnkod för
lastens destination eller ursprung.
Ett fåtal anlöp rapporteras med eftersläpning och kan därmed saknas i årsstatistiken.
Betydelsen för statistiken antas vara försumbar.
3.10 Täckning
Utöver svarande hamnar finns ett antal så kallade vilande hamnar. Dessa hamnar har inte
några anlöp av fartyg som ingår under det aktuella kvartalet. Regelbunden kontakt tas med de
vilande hamnarna för att kontrollera om de kommer att ha någon trafik som ska ingå i statistiken under kommande kvartal. Om en hamn informerar om att de lagt ner sin verksamhet
och inte kommer att återuppta den stryks hamnen ur intressepopulationen.
3.11 Urval
Undersökningen är en totalundersökning och osäkerhetskällan urval förekommer inte.
3.12 Mätning
Insamling av uppgifter till sjötrafikstatistiken görs på flera olika sätt. De största hamnarna gör
uttag ur sina verksamhetssystem och skickar textfiler. Det vanligaste systemet är PortIT.
De hamnar som inte använder PortIT eller som har en mindre mängd anlöp att rapportera
lämnar uppgifter via en webbplats. På denna webbplats sparas hamnens uppgifter om
exempelvis fartyg så att dessa inte behöver läggas in på nytt varje kvartal.
Det finns också möjlighet för hamnar att lämna uppgifter via en postal enkät. Denna möjlighet
användes inte alls under 2014.
29
3.13 Beräkning av transportarbetet efter
svenska kusten
Transportarbete kan beskrivas som mängden transporterat gods eller personer multiplicerat
med transporterad sträcka. Skillnad görs på godstransportarbete och persontransportarbete. I
dokumentet Beskrivning av statistiken finns en beskrivning av hur godstransportarbetet
modellberäknas i undersökningen. Persontransportarbete för utrikes passagerartrafik
modellberäknas på motsvarande sätt.
3.14 Bortfall
Samtliga hamnar inkom med svar under årets samtliga kvartal, och något objektsbortfall
förekom därmed inte. Fullständigheten i lämnade uppgifter, det vill säga om samtliga anlöp
har rapporterats in är okänd. Om enstaka anlöp eller en liten del av godsmängden saknas vid
rapportering från en enskild hamn det kan vara svårt att identifiera om skillnaden är liten
jämfört med tidigare rapporterade uppgifter. Vid större förändringar av till exempel antal anlöp
eller godsmängd mellan kvartal eller jämfört med motsvarande kvartal tidigare år kontaktas
alltid hamnen för bekräftelse av förändringen. Åtgärden bedöms reducera omfattningen av
oavsiktligt eller partiellt bortfall.
3.15 Bearbetning
Inkomna svar granskas och rättas i flera steg. I webbformuläret finns olika kontroller inbyggda.
På så sätt är de uppgifter som inkommer den vägen till en del kontrollerade redan när de
lämnas in.
De kontroller som görs utgår både från de krav som Eurostat ställer i sin referensmanual2 och
från krav som utvecklats specifikt för svensk del. Inför varje undersökningsår uppdateras listor
över förekommande hamn- och kustkoder, flagg, last- och varukoder etc. Endast de koder
som är aktuella för undersökningsåret får förekomma i redovisningen.
3.16 Redovisning av osäkerhetsmått
Detta är en totalundersökning och kvantitativa osäkerhetsmått redovisas inte.
2
Reference Manual on Maritime Transport Statistics. Version November 2012
30
3.17 Primärmaterial
Primärmaterialet förvaras hos Statisticon i databaser. Primärmaterialet är sekretessbelagt
men kan lämnas ut för vissa väl definierade ändamål, under förutsättning att sekretessen kan
bevaras. Kontakta Trafikanalys för mer information.
31
32
4
Bilagor
4.1
Förklaringar och definitioner
Handelsfartyg
Skepp som används för transporter av varor och eller passagerare.
Passagerarfartyg och färjor
Passagerar- och färjetrafik mellan Sverige och utlandet blir belyst i tabellerna 10 och 11. Uppgifterna avser trafik med rorofartyg och med övriga passagerarfartyg. Redovisningen av antal
fartyg avser den hamn varifrån fartyget närmast har ankommit/vartill fartyget närmast har avgått. Uppgifter om passagerare och gods avser däremot den hamn där passagerarna gått
ombord/gått iland respektive godset lastats på/lossats från fartyget.
Den totala utrikes godstrafiken redovisas samlat i tabellerna 4 och 5.
Bruttodräktighet
Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd.
Varuklassificering
Klassificering av gods följer från och med 2008 EU:s transportstatistiska varunomenklatur
NST 2007. Beskrivning återfinns på sidan 29.
Bruttovikt i ton
Transporterat gods redovisas inklusive emballage men exklusive vikten av containrar och lastbärare.
Hanterad godsmängd/Godshantering
Gods som transporteras på fartyg hanteras två gånger; först i den hamn där det lastas på
fartyget och sedan i den hamn där det lossas. Den svenska statistiken omfattar godshanteringen i svenska hamnar. För gods som transporteras mellan två svenska hamnar omfattar statistiken därmed både lossad och lastad godsmängd.
Avsändarland/Mottagarland
För utrikes gods som lossats/lastats i Sverige avses det land där lasten tagits ombord
på/lämnar fartyget.
33
Gods på lastfordon
Gods som transporteras på lastfordon har i de fall då detta går att fördela på varugrupp,
redovisats under respektive varugrupp (tabell 4-7) medan det i övriga fall redovisats som gods
på lastfordon.
Containergods
Gods i containrar har i de fall då detta går att fördela på varugrupp, redovisats under
respektive varugrupp medan det i övriga fall redovisats som containergods. Den totala
redovisningen av containergods finns i tabellerna 9A och 9B.
NUTS
NUTS - Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques - är EU:s hierarkiska regionindelning för statistikredovisning i flera nivåer som bland annat tillämpas i EU-länderna.
4.2
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007 terms.
Huvudgrupp/Grupp
Division/Group
01 Jordbruks-, jakt- och
skogsbruksprodukter; fisk och
andra fiskeriprodukter
Spannmål
Potatis
Sockerbetor
Annan färsk frukt och färska grönsaker
Skogsbruksprodukter
Levande växter och blommor
Andra ämnen av vegetabiliskt
ursprung
Levande djur
Obearbetad mjölk från nötkreatur, får
och getter
Andra råvaror av animaliskt ursprung
Fisk och andra fiskeriprodukter
02 Stenkol och brunkol; råpetroleum
och naturgas
Stenkol och brunkol
Naturgas
Råpetroleum
03 Metallhaltiga malmer och övriga
produkter från gruvor och
stenbrott; torv; uranmalm och
toriummalm
Järnmalm
34
Products of agriculture, hunting, and
forestry; fish and other fishing products
Cereals
Potatoes
Sugar beet
Other fresh fruit and vegetables
Products of forestry and logging
Live plants and flowers
Other substances of vegetable origin
Live animals
Raw milk from bovine cattle, sheep and
goats
Other raw materials of animal origin
Fish and other fishing products
Coal and lignite; crude petroleum and
natural gas
Coal and lignite
Natural gas
Crude petroleum
Metal ores and other mining and
quarrying products; peat; uranium and
thorium ores
Iron ores
Icke-järnmalm, utom uranmalm och
toriummalm
Kemiska och (naturliga) mineraliska
gödselmedel
Salt
Sten, sand, grus, lera, torv och diverse
andra produkter från utvinning av
malmer och mineral
Uranmalm och toriummalm
04 Livsmedel, dryckesvaror och tobak
Kött, oberedda hudar och skinn samt
köttprodukter
Beredd och hållbarhetsbehandlad fisk
och fiskeprodukter
Beredda och hållbarhetsbehandlade
frukter, bär och köksväxter
Animaliska och vegetabiliska oljor och
fetter
Mejerivaror och glass
Kvarnprodukter, stärkelse,
stärkelseprodukter och beredda
djurfoder
Drycker
Övriga livsmedel och tobaks-varor
(utom transporterade via pakettjänster
eller som samlastat gods)
Övriga livsmedel och tobaks-varor,
transporterade via paket-tjänster eller
som samlastat gods
05 Textil- och beklädnadsvaror; läder
och lädervaror
Textilvaror
Kläder och pälsvaror
Läder och lädervaror
06 Trä och varor av trä och kork (utom
möbler); varor av halm och andra
flätningsmaterial; massa, papper
och pappersvaror; trycksaker och
ljudmedia
Varor av trä och kork (utom möbler)
Massa, papper och pappersvaror
Trycksaker och ljudmedia
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
Stenkolsprodukter; briketter och
liknande fasta bränslen
Flytande raffinerade
petroleumprodukter
Gasformiga, kondenserade eller
komprimerade petroleumprodukter
Fasta eller vaxartade raffinerade
petroleumprodukter
Non-ferrous metal ores (except uranium
and thorium ores)
Chemical and (natural) fertilizer minerals
Salt
Stone, sand, gravel, clay, peat and other
mining and quarrying products n.e.c.
Uranium and thorium ores
Food products, beverages and tobacco
Meat, raw hides and skins and meat
products
Fish and fish products, processed and
preserved
Fruit and vegetables, processed and
preserved
Animal and vegetable oils and fats
Dairy products and ice cream
Grain mill products, starches, starch
products and prepared animal feeds
Beverages
Other food products n.e.c. and tobacco
products (except in parcel service or
grouped)
Various food products and tobacco
products in parcel service or grouped
Textiles and textile products; leather
and leather products
Textiles
Wearing apparel and articles of fur
Leather and leather products
Wood and products of wood and cork
(except furniture); articles of straw and
plaiting materials; pulp, paper and
paper products; pri
Products of wood and cork (except
furniture)
Pulp, paper and paper products
Printed matter and recorded media
Coke and refined petroleum products
Coke oven products; briquettes, ovoids
and similar solid fuels
Liquid refined petroleum products
Gaseous, liquefied or compressed
petroleum products
Solid or waxy refined petroleum products
35
08 Kemikalier, kemiska produkter och
konstfibrer; gummi- och plastvaror;
kärnbränsle
Kemiska basprodukter av mineraliskt
ursprung
Kemiska basprodukter av organiskt
ursprung
Kväveföreningar och gödselmedel
(utom naturgödsel)
Plaster och syntetgummi i obearbetad
form
Läkemedel och färdigvaror från
kemisk industri inkl. bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska
produkter
Gummi- och plastvaror
Kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska
produkter
Glas och glasvaror, keramiska
produkter och porslinsprodukter
Cement, kalk och gips
Andra byggnadsmaterial, färdigvaror
10 Metaller; metallvaror, utom
maskiner och apparater
Järn, stål och ferrolegeringar och
produkter av primärbearbetat järn och
stål (utom rör)
Andra metaller än järn samt produkter
därav
Rör, ihåliga profiler och tillbehör
Byggnadsmetallvaror
Pannor, järnvaror, vapen och andra
metallvaror
11 Övriga maskiner; kontorsmaskiner
och datorer; diverse andra
elektriska maskiner och apparater;
radio, tv- och teleprodukter;
precisionsinstrument, medicinska
och optiska instrument samt ur
Jord- och skogsbruksmaskiner
Hushållsmaskiner och
hushållsapparater (vitvaror)
Kontorsmaskiner och datorer
Diverse andra elektriska maskiner och
apparater
Elektroniska komponenter samt
utrustning för utsändning och
överföring
Radio- och tv-mottagare samt
apparater för upptagning och
36
Chemicals, chemical products, and
man-made fibres; rubber and plastic
products; nuclear fuel
Basic mineral chemical products
Basic organic chemical products
Nitrogen compounds and fertilizers (except
natural fertilizers)
Basic plastics and synthetic rubber in
primary forms
Pharmaceuticals and parachemicals
including pesticides and other agrochemical products
Rubber or plastic products
Nuclear fuel
Other non-metallic mineral products
Glass and glass products, ceramic and
porcelain products
Cement, lime and plaster
Other construction materials, manufactures
Basic metals; fabricated metal
products, except machinery and
equipment
Basic iron and steel and ferro-alloys and
products of the first processing of iron and
steel (except tubes)
Non-ferrous metals and products thereof
Tubes, pipes, hollow profiles and related
fittings
Structural metal products
Boilers, hardware, weapons and other
fabricated metal products
Machinery and equipment n.e.c.; office
machinery and computers; electrical
machinery and apparatus n.e.c.; radio,
television and communication
equipment and apparatus; medical,
precision and optical instruments;
watches and clocks
Agricultural and forestry machinery
Domestic appliances n.e.c. (White goods)
Office machinery and computers
Electric machinery and apparatus n.e.c.
Electronic components and emission and
transmission appliances
Television and radio receivers; sound or
video recording or reproducing apparatus
and associated goods (Brown goods)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
återgivning av ljud och videosignaler
(brunvaror)
Precisionsinstrument, medicinska och
optiska instrument samt ur
Andra maskiner, maskinverktyg och
maskindelar
Transportmedel
Bilindustriprodukter
Andra transportmedel
Möbler; diverse andra tillverkade
varor
Möbler
Andra tillverkade varor
Returråvara; kommunalt avfall och
annat avfall
Hushållsavfall och liknande avfall
Annat avfall och returråvara
Post och paket
Post
Paket, små försändelser
Utrustning och material som
används vid varutransporter
Containrar och växelflak under
användning, tomma
Pallar och annat emballage under
användning, tomma
Gods som flyttas i samband med
flytt av hushåll eller kontor; bagage
och effekter som åtföljer resande;
motorfordon som fraktas för
reparation; övriga varor som inte
omsätts på en marknad
Flyttning av hushåll
Bagage och effekter som åtföljer
resande
Fordon för reparation
Anläggningsutrustning,
byggnadsställningar
Övriga varor som inte omsätts på en
marknad
Samlastat gods: flera olika slags
gods som fraktas tillsammans
Samlastat gods
Oidentifierbart gods: gods som av
någon anledning inte kan
identifieras och därför inte kan
hänföras till någon av
huvudgrupperna 01-16
Oidentifierbart gods i containrar och
växelflak
Annat oidentifierbart gods
Diverse andra varor
Diverse andra varor
37
Medical, precision and optical instruments,
watches and clocks
Other machines, machine tools and parts
Transport equipment
Automobile industry products
Other transport equipment
Furniture; other manufactured goods
n.e.c.
Furniture
Other manufactured goods
Secondary raw materials; municipal
wastes and other wastes
Household and municipal waste
Other waste and secondary raw materials
Mail, parcels
Mail
Parcels, small packages
Equipment and material utilized in the
transport of goods
Containers and swap bodies in service,
empty
Pallets and other packaging in service,
empty
Goods moved in the course of
household and office removals;
baggage and articles accompanying
travellers; motor vehicles being moved
for repair; other non-market goods
n.e.c.
Household removal
Baggage and articles accompanying
travellers
Vehicles for repair
Plant equipment, scaffolding
Other non-market goods n.e.c.
Grouped goods: a mixture of types of
goods which are transported together
Grouped goods
Unidentifiable goods: goods which for
any reason cannot be identified and
therefore cannot be assigned to groups
01-16
Unidentifiable goods in containers or swap
bodies
Other unidentifiable goods
Other goods n.e.c.
Other goods not elsewhere classified
4.3
10
20
30
50
60
90
Klassificering av lasttyp
Beskrivning
Description
Flytande bulk (ej fraktenhet)
Flytande gas
Råolja
Oljeprodukter
Övrig flytande bulk
Torr bulk (ej fraktenhet)
Malm
Kol
Jordbruksprodukter
Övrig torr bulk
Stora containrar
Enheter på 20 fot
Enheter på 40 fot
Enheter större än 20 fot och mindre
än 40 fot
Enheter större än 40 fot
Roroenheter (självgående)
Lastfordon för godstransport med
eller utan släpvagnar
Import/export av motorfordon
Levande klövdjur
Andra mobila självgående enheter
Liquid bulk goods
Liquefied gas
Crude oil
Oil products
Other liquid bulk
Dry bulk goods
Ores
Coal
Agricultural products
Other dry bulk goods
Large containers
20' freight units
40' freight units
Freight units > 20' and < 40'
Roroenheter (ej självgående)
Släp och påhängsvagnar utan dragfordon för godstransporter på väg
Husvagnar, jordbruks- och industrivagnar utan dragfordon
Järnvägsvagnar
Släpfordon som tillhör hamnen eller
fartyget
Roro units (non-self-propelled)
Unaccompanied road goods trailers and
semitrailers
Unaccompanied caravans and other road,
agricultural and industrial trailers
Rail wagons
Shipborne port-to-port trailers, and
shipborne barges engaged in goods
transport
Other mobile non-self-propelled units
Other cargo, not elsewhere specified
Forestry products
Iron and steel products
Other cargo, general
Freight units > 40'
Roro units (self-propelled)
Road goods vehicles and accompanying
trailers
Import/export motor vehicles
Live animals on the hoof
Other mobile self-propelled units
Andra mobila ej självgående enheter
Annan ej tidigare specificerad last
Skogsprodukter
Järn- och stålprodukter
Annan last (inkl. små containrar)
38
4.4
Geografiska områden
Geografiska områden
Geographical areas
Ingående stora hamnar
Included ports
Haparanda–Skellefteå
Umeå–Sundsvall
Haparanda, Luleå, Piteå, Skellefteå
Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand,
Sundsvall
Hudiksvall, Söderhamn, Gävle
Norrtälje, Stockholm, Nynäshamn
Uppsala, Västerås, Köping, Eskilstuna
Södertälje, Oxelösund, Norrköping,
Västervik, Oskarshamn, Kalmar, Visby
(Gotland)
Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg,
Kristianstad, Ystad, Trelleborg
Malmö, Landskrona, Helsingborg
Halmstad, Falkenberg, Varberg
Stenungsund, Uddevalla, Lysekil,
Strömstad
Göteborg (nedanför Trollhätte kanal)
Trollhättan, Lidköping, Karlstad,
Kristinehamn
Hudiksvall–Gävle
Norrtälje–Nynäshamn
Uppsala–Eskilstuna
Södra ostkusten
Karlskrona–Trelleborg
Malmö–Helsingborg
Halmstad–Varberg
Stenungsund–Strömstad
Göteborg
Trollhättan–Kristinehamn (Vänern)
39
4.5
Riksområden (NUTS II)
40
4.6
.
..
–
0
k
r
Teckenförklaringar
Teckenförklaring
uppgift kan inte förekomma
uppgift inte tillgänglig eller alltför
osäker för att anges
noll
mindre än hälften av enheten,
men större än noll
korrigerad uppgift
reviderad uppgift
Explanation of symbols
not applicable
data not available
zero
less than half of unit used, but
more than zero
corrected figure
revised figure
41
42
5
Tabeller
43
Innehåll/Content
Sammanfattningstabell
Summary table
Tabell 1
Tabell 1
De största svenska hamnarna efter antal passagerare 2014
The largest Swedish ports by number of passengers 2014
Tabell 2A
Hanterad godsmängd i svenska hamnar, utrikes och inrikes trafik, fördelad efter lasttyper.
Kvantitet i 1 000-tal ton
Share of types of cargo handled in Swedish ports, foreign and domestic traffic. Quantity in 1,000
tonnes
Tabell 2A
Tabell 2B
Tabell 2B
Antal passagerare i svenska hamnar, 1 000-tal
Number of passengers in Swedish ports, thousands
Tabell 2C
Tabell 2C
Antal fartygsanlöp i svenska hamnar, ankommande fartyg
Number of vessels entered in Swedish ports
Tabell 3A
Tabell 3A
Total godshantering i svenska hamnar fördelad efter region. Kvantitet i 1 000-tal ton
Total seaborne goods handled in Swedish ports by region. Quantity in 1,000 tonnes
Tabell 3B
Hantering av råolja och raffinerade petroleumprodukter i svenska hamnar fördelad efter region.
Kvantitet i 1 000-tal ton
Crude petroleum and refined petroleum products handled in Swedish ports by region. Quantity in
1,000 tonnes
Tabell 3B
Tabell 3C
Tabell 3C
Hantering av övrigt gods i svenska hamnar fördelad efter region. Kvantitet i 1 000-tal ton
Other seaborne goods handled in Swedish ports by region. Quantity in 1,000 tonnes
Tabell 4A
Utrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods to Sweden divided in
commodity groups in NST 2007 and geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Tabell 4A
Tabell 4B
Tabell 4B
Tabell 5A
Tabell 5A
Tabell 5B
Tabell 5B
Tabell 5C
Tabell 5C
Utrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods from Sweden divided
in commodity groups in NST 2007 and geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Utrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
avsändarland. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods to Sweden divided
according to dispatching country and commodity groups. Quantity in 1,000 tonnes
Utrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
avsändarland. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods from Sweden divided
according to receiving country and commodity groups. Quantity in 1,000 tonnes
Utrikes gods lossat och lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007
samt transportarbete och medeltransportlängd per varugrupp
Goods loaded and unloaded in foreign traffic by ships in 2014, transport performance and
average distance worked divided in commodity groups in NST 2007
44
Tabell 5D
Tabell 5D
Tabell 6A
Tabell 6A
Tabell 6B
Tabell 6B
Transportarbete vid transporter efter svenska kusten och på inre vattenvägar med utrikes gods
2014
The transport performance along the Swedish coast and on inland waterways with foreign goods
in 2014
Inrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Swedish ports in 2014. Unloaded goods divided in commodity groups
in NST 2007 and geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Inrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Swedish ports in 2014. Loaded goods divided in commodity groups
in NST 2007 and geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Tabell 7
Inrikes varutrafik med fartyg samt utfört transportarbete och medeltransportlängd 2014, fördelat
efter varugrupper enligt NST 2007. Lossade varor
Tabell 7
Shipping of goods between Swedish ports by ships, transport performance and average distance
worked in 2014 divided in commodity groups in NST 2007. Unloaded goods
Tabell 8A
Tabell 8A
Inrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, mellan och inom geografiska områden. Kvantitet i ton
Shipping of goods unloaded in Swedish ports in 2014 between and within groups of geographical
areas. Quantity in tonnes
Tabell 8B
Inrikes råolja och oljeprodukter lossat i svenska hamnar 2014, mellan och inom geografiska
områden. Kvantitet i ton
Domestic shipping of crude petroleum and petroleum products in 2014 between and within
groups of geographical areas. Quantity in tonnes
Tabell 8B
Tabell 9A
Tabell 9A
Containrar lossade i svenska hamnar 2014, med last och utan last.
Number of unloaded containers in Swedish ports 2014 with cargo and without cargo
Tabell 9B
Tabell 9B
Containrar lastade i svenska hamnar 2014, med last och utan last
Number of loaded containers in Swedish ports 2014 with cargo and without cargo
Tabell 10
Tabell 10
Passagerare, passagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna från Sverige 2014
Passengers, passenger-vessels and ferries entered into and cleared from Sweden in 2014
Tabell 11A
Tabell 11A
Passagerare, passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart 2014, ankomna till Sverige
Passengers, passenger vessels and ferries entering from foreign ports to Sweden in 2014
Tabell 11B
Tabell 11B
Passagerare, passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart 2014, avgångna från Sverige
Passengers, passenger vessels and ferries cleared to foreign ports from Sweden in 2014
Tabell 12
Inrikes och utrikes gods lossat och lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter lasttyp och
riksområden (NUTS II). Kvantitet i 1 000-tal ton
Share of type of cargo loaded and unloaded in Swedish ports divided in NUTS II regions 2014.
Quantity in 1,000 tonnes
Tabell 12
Tabell 13
Tabell 13
Total godshantering i nordiska länder 1997–2012. Kvantitet i miljoner ton
Total seaborne goods handled in the Nordic countries 1997–2012. Quantity in million tonnes
Tabell 14
Tabell 14
Antal fartygspassagerare i nordiska länder, i 1 000-tal
Number of seaborne passengers in the Nordic countries, thousands
45
Sammanfattningstabell
Summary table
2012
2013
Fartygstrafik – Vessels entered
antal ankomna fartyg – number of vessels entered
bruttodräktighet i 1 000 – gross tonnage in 1,000
därav i direkt utrikes fart – of which vessels in direct voyages
82 408
1 159 996
1 036 581
78 262
1 134 734
1 011 172
K
Godshantering, 1 000 ton – Handling of goods, 1,000 tonnes
Utrikes varutrafik – Foreign traffic
Lossade varor – Unloaded goods
varav på lastfordon – of which on trailers
järnvägsvagnar – railway wagons
Lastade varor – Loaded goods
varav på lastfordon – of which on trailers
järnvägsvagnar – railway wagons
Total utrikes godshantering – Total handling of foreign goods
80 551
17 994
731
69 444
17 744
653
149 995
75 554
18 846
483
62 918
17 125
602
138 471
K
11 159
612
11 986
570
23 144
11 153
614
11 946
563
23 099
173 139
161 570
K
166 802
27 250
13 798
13 452
6 764
K
29 506
15 820
13 686
6 626
Inrikes varutrafik – Domestic traffic
Lossade varor – Unloaded goods
varav på lastfordon – of which on trailers
Lastade varor – Loaded goods
varav på lastfordon – of which on trailers
Total inrikes godshantering – Total handling of domestic goods
Total godshantering – Total handling of goods
Transportarbete, miljoner tonkm – Transport performance, million tonne-km
Utrikes trafik – Foreign traffic
varav till Sverige från utlandet – of which to Sweden from foreign ports
från Sverige till utlandet – of which from Sweden to foreign ports
Inrikes trafik – Domestic traffic
29 468
16 353
13 115
6 892
Passagerare, 1 000-tal – Passengers, thousands
Utrikes passagerartrafik – Foreign passenger traffic
Antal inresta passagerare från – Passengers arriving from
Danska öresundshamnar – Danish ports in Öresund
Övriga danska hamnar – Other Danish ports
Finska hamnar – Finnish ports
Tyska hamnar – German ports
Övriga hamnar – Other ports
Totalt antal inresta passagerare – Total number of arriving passengers
3 908
1 337
4 642
988
2 426
13 302
3 886
1 337
4 502
1 033
2 361
13 118
589
206
590
206
1 590
587
203
589
202
1 582
Inrikes passagerartrafik – Domestic passenger traffic
Nynäshamn–Visby
Oskarshamn–Visby
Visby–Nynäshamn
Visby–Oskarshamn
Totalt antal inrikes passagerare – Total number of domestic passengers
Personkilometer, 1 000-tal – Passenger kilometres, thousands
Utrikes passagerartrafik – Foreign passenger traffic
varav till Sverige från utlandet – of which to Sweden from foreign ports
från Sverige till utlandet – of which from Sweden to foreign ports
Inrikes passagerartrafik – Domestic passenger traffic
558 499
280 996
277 504
230 301
K
K
K
K
K
K
K
K
550 536
276 187
274 349
229 412
2014
K
K
K
K
K
K
77 637
1 163 980
1 045 657
79 288
19 122
459
64 809
17 841
612
144 097
11 191
694
11 515
660
22 705
K
K
K
K
K
3 804
1 372
4 433
1 033
2 526
13 168
601
213
603
213
1 630
K
K
K
K
548 565
276 393
272 172
236 038
Anmärkning: Personkilometer och transportarbete beräknat enligt Maritime Route dataset, se Beskrivning av Statistiken. – Passenger kilometers and
Transport performance computed by the Maritime Route dataset.
46
Tabell 1
De största svenska hamnarna efter antal passagerare 2014
The largest Swedish ports by number of passengers 2014
Hamn
Port
Antal
passagerare
1 000-tal
Number of
passengers in
thousands
Stockholm
8 498
Helsingborg
7 656
Ystad
1 953
Göteborg
1 716
Trelleborg
1 681
Visby
1 630
Nynäshamn
1 435
Strömstad
1 190
Grisslehamn
Kappelskär
913
911
Övriga hamnar
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
1 674
29 256
29 146
Anmärkning: Besökande kryssningspassagerare ingår ej. – Cruise passengers on excursion are excluded.
Anmärkning: Inrikes passagerare räknas två gånger, en gång vid avresa och en gång vid ankomst. – Domestic
passengers are recorded twice, once on departure and once on arrival.
47
K
Tabell 2A
Hanterad godsmängd i svenska hamnar, utrikes och inrikes trafik, fördelad efter lasttyper. Kvantitet i
1 000-tal ton
Share of types of cargo handled in Swedish ports, foreign and domestic traffic. Quantity in 1,000 tonnes
2005
95 780
41 090
17 457
3 995
20 213
2006
94 569
41 073
17 148
4 412
22 204
2007
97 106
38 652
17 919
5 312
23 974
2008
100 780
44 717
17 447
5 098
23 119
2009
84 721
40 510
12 297
4 160
19 216
17 619
1 591
1 003
13 025
18 656
1 706
1 842
9 732
19 886
1 761
2 326
11 249
19 356
1 470
2 292
10 399
16 240
878
2 099
8 537
Lastade varor – Loaded goods
därav
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
82 342
21 836
15 374
5 984
21 866
17 388
1 816
2 662
17 282
85 918
24 063
15 424
6 201
24 145
18 879
1 835
3 431
16 084
87 951
24 095
15 723
6 387
24 921
19 230
1 827
3 864
16 825
86 998
25 398
16 294
6 556
24 083
18 914
1 626
3 543
14 667
77 102
24 810
13 614
6 705
20 287
16 323
978
2 986
11 686
Totalt – Total
därav
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
178 122
62 926
32 831
9 979
42 079
35 007
3 408
3 664
30 306
180 487
65 136
32 572
10 613
46 350
37 535
3 541
5 273
25 816
185 057
62 747
33 641
11 699
48 895
39 117
3 589
6 189
28 074
187 778
70 115
33 741
11 654
47 201
38 270
3 095
5 836
25 066
161 823
65 320
25 911
10 865
39 503
32 563
1 856
5 085
20 223
Lossade varor
därav
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
2010
96 478
41 749
16 871
5 271
21 498
18 124
809
2 565
11 089
2011
95 408
39 044
16 561
5 767
22 335
19 131
841
2 362
11 702
2012
91 709
40 005
14 666
5 484
21 162
18 606
731
1 825
10 393
2013
86 707
36 498
13 491
5 073
21 518
19 460
483
1 575
10 126
Lastade varor
därav
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
83 101
25 365
15 877
7 672
22 677
17 818
1 114
3 745
11 511
81 685
23 359
15 273
8 194
23 403
18 778
923
3 702
11 457
81 430
24 960
15 186
8 293
22 607
18 314
653
3 640
10 383
74 863
21 780
13 019
7 913
21 492
17 688
602
3 202
10 659
K
179 579
67 114
32 748
12 942
44 175
35 942
1 923
6 310
22 600
177 093
62 403
31 833
13 961
45 737
37 909
1 764
6 064
23 159
173 139
64 966
29 852
13 776
43 769
36 920
1 384
5 465
20 776
161 570
58 278
26 510
12 987
43 010
37 148
1 085
4 777
20 785
K
Lossade varor – Unloaded goods
flytande bulk – liquid bulk
därav
of which torr bulk – dry bulk
containrar – containers
roroenheter – roro units
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar –
of which road goods vehicles, trailers and
semitrailers
järnvägsvagnar – railway wagons
övriga roroenheter – other roro units
annan last – other cargo
Totalt
därav
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
48
K
K
K
K
K
K
K
2014
90 479
39 075
14 196
5 307
21 690
19 815
459
1 415
10 211
76 323
22 075
14 513
8 038
21 948
18 501
612
2 835
9 748
166 802
61 150
28 709
13 345
43 638
38 316
1 072
4 250
19 959
Tabell 2B
Antal passagerare i svenska hamnar, 1 000-tal
Number of passengers in Swedish ports, thousands
2001
32 350
2002
32 112
2003
32 748
2004
33 318
2005
32 617
16 201
16 164
16 545
16 892
16 380
16 149
15 948
16 203
16 426
16 237
..
..
..
235
344
Antal passagerare
därav
ankommande passagerare
avresande passagerare
Antal besökande kryssningspassagerare
2006
32 334
16 399
15 935
357
2007
32 662
16 582
16 080
402
2008
32 745
16 551
16 194
430
2009
31 066
15 748
15 319
497
2010
30 185
15 346
14 839
471
Antal passagerare
därav
ankommande passagerare
avresande passagerare
Antal besökande kryssningspassagerare
2011
30 094
15 300
14 795
499
2012
29 471
14 940
14 532
524
2013
29 146
14 742
14 403
527
Antal passagerare1 – Number of passengers 1
ankommande passagerare –
därav
of which
disembarking passengers
avresande passagerare –
embarking passengers
Antal besökande kryssningspassagerare –
Number of cruise passengers on excursion
K
K
K
2014
29 256
14 841
14 416
567
1) Antal passagerare avser passagerare som har påbörjat eller avslutat en resa i internationell trafik samt passagerare som reser till
och från Gotland. – Number of passengers concerns passengers starting or finishing a voyage in foreign and domestic traffic.
Passengers to and from Gotland are included (Interregional).
Anmärkning: Inrikes passagerare räknas två gånger, en gång vid avresa och en gång vid ankomst. – Domestic passengers are
recorded twice, once on departure and once on arrival.
49
Tabell 2C
Antal fartygsanlöp i svenska hamnar, ankommande fartyg
Number of vessels entered in Swedish ports
Antal fartyg1 – Number of vessels 1
passagerarfartyg och färjor2
därav
2001
2002
2003
2004
2005
114 281
107 683
105 301
105 066
106 160
86 126
79 028
77 511
76 858
76 811
2
of which passenger vessels and ferries
kryssningsfartyg – cruise passenger vessels
Bruttodräktighet i 1 000 – Gross tonnage in 1,000
..
..
..
326
425
1 043 843
1 076 406
1 091 943
1 153 539
1 190 344
101 434
95 226
93 147
93 022
93 282
82 331
75 182
73 707
73 008
72 959
..
..
..
261
338
Bruttodräktighet i 1 000
953 992
986 009
992 398
1 035 160
1 064 621
2006
2007
2008
2009
2010
Antal fartyg
104 313
106 308
106 549
95 610
83 820
76 510
77 383
78 873
72 151
59 174
391
382
379
405
379
1 196 435
1 231 457
1 262 473
1 196 111
1 163 509
Antal fartyg
92 395
93 691
94 739
85 060
73 138
därav
72 517
73 337
75 028
68 357
55 424
327
319
315
359
350
1 074 046
1 105 419
1 137 567
1 075 240
1 041 162
Därav i direkt utrikes fart
of which vessels in direct voyages
Antal fartyg1
därav
passagerarfartyg och färjor2
kryssningsfartyg
därav
passagerarfartyg och färjor
kryssningsfartyg
Bruttodräktighet i 1 000
Därav i direkt utrikes fart
passagerarfartyg och färjor
kryssningsfartyg
Bruttodräktighet i 1 000
2011
2012
2013
Antal fartyg
85 660
82 408
78 262
därav
61 086
58 899
56 590
377
418
388
1 175 126
1 159 996
74 819
71 778
passagerarfartyg och färjor
kryssningsfartyg
Bruttodräktighet i 1 000
2014
K
77 637
K
56 673
1 134 734
K
1 163 980
68 049
K
68 087
K
53 131
396
Därav i direkt utrikes fart
Antal fartyg
därav
passagerarfartyg och färjor
kryssningsfartyg
Bruttodräktighet i 1 000
57 450
55 236
52 843
341
1 051 366
378
1 036 581
340
1 011 172
K
370
1 045 657
1) Fr. o. m. år 2004 ingår kryssningsfartyg. – From 2004 including cruise passenger vessels.
2) Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
Anmärkning: Inrikes passagerartrafik avser endast trafik till och från Gotland. – Domestic passenger traffic is only traffic to and from Gotland.
50
Tabell 3A
Total godshantering i svenska hamnar fördelad efter region. Kvantitet i 1 000-tal ton
Total seaborne goods handled in Swedish ports by region. Quantity in 1,000 tonnes
Region
Lossat gods – Unloaded goods
Lastat gods – Loaded goods
Totalt – Total
2013
2014
2013
2014
2013
2014
Sverige1 – Sweden 1
11 153
11 191
11 946
11 515
23 099
22 705
Övriga Norden – Other
Nordic countries
20 712
19 637
14 890
15 169
35 602
Övriga EU-länder – Other
EU countries
38 632
40 188
39 840
41 112
78 472
81 300
Övriga länder – Other
countries
15 769
18 252
7 344
7 911
23 113
26 163
1 212
844
617
1 285
Okänt land – Unknown
country
Totalt – Total
K
441
86 707
K
90 479
74 863
K
K
76 323
161 570
K
34 805
1 829
K
166 802
Tabell 3B
Hantering av råolja och raffinerade petroleumprodukter i svenska hamnar fördelad efter region. Kvantitet i
1 000-tal ton
Crude petroleum and refined petroleum products handled in Swedish ports by region. Quantity in 1,000 tonnes
Region
Sverige1
Övriga Norden
Övriga EU-länder
Övriga länder
Okänt land
Totalt – Total
Lossat gods
Lastat gods
Totalt
2013
2014
2013
2014
2013
2014
4 979
4 906
5 035
4 784
10 014
9 690
10 772
9 224
3 833
3 452
14 605
12 676
6 393
7 685
9 477
10 089
15 870
17 775
11 278
13 583
1 826
2 529
13 104
16 113
210
850
483
245
693
1 094
33 632
36 248
20 654
21 100
54 287
57 348
Tabell 3C
Hantering av övrigt gods i svenska hamnar fördelad efter region. Kvantitet i 1 000-tal ton
Other seaborne goods handled in Swedish ports by region. Quantity in 1,000 tonnes
Region
Sverige1
Övriga Norden
Övriga EU-länder
Övriga länder
Okänt land
Totalt – Total
Lossat gods
Lastat gods
Totalt
2013
2014
2013
2014
2013
2014
6 174
6 285
6 911
6 730
13 085
13 015
10 413
11 057
11 716
20 997
32 239
9 940
32 503
30 363
31 023
62 602
63 525
4 491
4 669
5 518
5 381
10 008
10 050
231
362
361
373
591
54 231
54 209
55 223
107 283
53 074
K
K
K
K
K
22 129
735
K
109 454
1) Inrikes gods hanteras två gånger; både i den hamn där godset lastas och i den hamn där det sedan lossas. – National transport of the
same cargo of goods is declared by both the port of loading and the port of unloading.
51
Tabell 4A
Utrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter geografiska områden.
Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods to Sweden divided in commodity groups in NST 2007 and
geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
5 316
560
1 495
811
47
22
1 016
419
–
41
–
29
2
207
4 130
534
1 395
741
1
–
809
20 078
1 415
–
34
552
–
59
18 423
–
–
–
467
–
6
5 037
796
507
215
81
483
722
2 302
382
377
192
26
440
249
järnmalm
215
0
–
–
–
–
54
annan malm än järnmalm
622
396
–
–
–
–
–
412
–
12
–
12
73
81
0
–
–
–
–
–
0
2 607
65
385
881
249
4
554
36
–
7
–
0
0
5
1 979
65
336
730
249
3
467
504
–
33
108
–
–
75
21
–
7
5
–
–
1
petroleumprodukter
14 167
299
873
892
1 537
300
2 400
därav raffinerade petroleumprodukter
12 919
294
857
892
1 360
217
1 555
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
2 398
86
501
345
5
160
288
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
962
8
99
18
8
123
268
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
981
21
56
4
–
125
132
53
0
48
–
–
–
2
828
2
9
–
22
–
92
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
–
709
7
94
11
87
248
180
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
–
–
14 Avfall och returråvara
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
–
–
–
–
–
–
327
5
63
12
8
2
3
24 788
0
112
229
3 393
73
253
19 007
0
110
–
3 207
–
4
459
–
–
–
–
–
–
4 799
–
2
229
186
73
249
626
30
2
93
81
–
5
3 292
4 257
3 546
6 082
1 613
6 055
3 392
3 877
3 534
6 430
1 522
5 577
Totalt 2014 – Total 2014
79 288
Totalt 2013 – Total 2013
75 554
K
52
K
Tabell 4A (forts)
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
hamn
(Vänern)
636
86
198
–
119
35
44
45
–
5
326
11
279
–
153
–
–
218
12
–
5
8 247
9 698
56
–
–
5
8 247
9 698
–
437
795
161
67
438
335
263
40
107
67
4
155
järnmalm
–
157
–
–
–
4
annan malm än järnmalm
–
6
–
–
214
5
133
–
76
–
25
–
–
–
–
–
–
–
206
135
23
–
77
27
20
–
–
–
4
–
flis, trä/sågavfall
45
73
7
–
–
3
pappersmassa
141
60
–
–
70
18
–
–
–
–
1
6
petroleumprodukter
1 384
1 407
71
2 414
2 538
52
därav raffinerade petroleumprodukter
1 377
1 346
71
2 414
2 484
52
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
82
334
23
126
374
73
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
11
119
74
95
114
26
177
1
308
98
13
44
11 Maskiner och instrument
0
1
–
–
0
–
12 Transportutrustning
2
322
104
169
106
0
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
14 Avfall och returråvara
4
26
42
3
–
8
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
17 Flyttgods, fordon för reparation
–
–
–
–
–
–
18 Styckegods och samlastat gods
58
93
6
–
76
0
7 930
5 167
468
7 162
1
–
7 471
4 415
309
3 490
1
–
459
–
–
0
–
–
–
752
159
3 150
0
–
129
–
–
255
2
29
Totalt 2014 – Total 2014
11 202
8 488
1 558
18 637
13 580
978
Totalt 2013 – Total 2013
10 249
8 934
1 754
18 981
10 413
890
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
53
Tabell 4B
Utrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter geografiska områden.
Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods from Sweden divided in commodity groups in NST 2007 and
geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
1 663
6
22
45
14
149
523
1 392
–
–
–
11
149
466
198
4
22
38
3
–
56
22
–
–
–
–
–
–
22
–
–
–
–
–
–
7 423
2 672
–
215
1 165
75
1 572
2 379
–
–
–
5
14
1 511
4 353
2 498
–
–
1 159
2
6
390
174
–
215
–
–
–
83
–
–
–
–
12
–
–
–
–
–
–
–
–
7 559
967
2 671
1 264
84
5
1 193
3 170
308
561
781
–
5
642
63
1
16
10
–
–
13
pappersmassa
1 980
158
845
229
–
–
366
papper, papp och varor därav
2 344
499
1 248
242
84
–
173
petroleumprodukter
16 509
19
28
46
701
–
874
därav raffinerade petroleumprodukter
16 294
–
28
46
701
–
692
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
665
385
19
5
–
23
36
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
1 162
4
–
3
–
–
1 098
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
1 192
86
2
4
–
2
704
25
–
0
–
–
0
24
659
1
1
–
86
–
0
–
–
–
–
–
–
–
612
53
8
6
58
17
197
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
–
–
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
0
–
–
–
–
–
498
2
3
–
3
0
–
26 238
–
92
964
2 611
22
188
17 626
–
92
–
2 595
–
–
612
–
–
–
–
–
–
6 946
–
–
964
11
22
188
498
1
10
36
–
–
3
4 197
2 856
2 588
4 722
305
6 415
5 468
2 854
2 561
4 635
226
5 942
Totalt 2014 – Total 2014
64 809
Totalt 2013 – Total 2013
62 918
K
54
K
Tabell 4B (forts)
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
hamn
(Vänern)
119
408
46
–
267
64
64
389
3
–
251
59
13
–
43
–
16
3
–
–
22
–
–
–
–
–
22
–
–
–
292
139
203
149
259
680
292
10
199
149
192
7
järnmalm
–
10
–
–
4
673
annan malm än järnmalm
–
–
–
–
–
–
04 Livsmedel, drycker och tobak
–
8
63
–
–
–
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
–
–
–
–
–
–
252
0
772
–
61
291
129
–
530
–
33
179
–
0
10
–
–
13
122
–
232
–
1
26
–
–
–
–
27
70
petroleumprodukter
549
647
26
5 447
8 168
2
därav raffinerade petroleumprodukter
549
644
26
5 447
8 160
–
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
–
107
–
31
49
11
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
–
–
–
–
4
53
20
241
58
3
9
62
11 Maskiner och instrument
–
0
–
–
1
–
12 Transportutrustning
3
117
–
269
181
–
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
14 Avfall och returråvara
8
37
127
10
11
79
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
17 Flyttgods, fordon för reparation
0
–
–
–
–
–
133
55
14
–
287
0
7 992
4 198
558
9 592
22
–
7 372
3 474
283
3 790
21
–
612
–
–
0
–
–
7
725
275
4 754
1
–
94
–
–
136
1
217
Totalt 2014 – Total 2014
9 462
5 957
1 890
15 637
9 318
1 460
Totalt 2013 – Total 2013
9 330
6 134
1 621
16 740
6 679
727
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
55
Tabell 5A
Utrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter avsändarland. Kvantitet i
1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods to Sweden divided according to dispatching country and commodity groups.
Quantity in 1,000 tonnes
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Polen
Portugal
Avsändarland – Dispatching country
Belgien
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
70
4
–
–
–
286
242
–
19
25
–
364
79
47
1 087
1 087
661
403
78
–
32
–
972
11
946
–
–
47
–
–
–
2
–
140
46
41
–
–
381
26
41
31
–
–
17
9
–
17
17
136
97
–
–
9
–
–
–
–
–
–
205
192
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
50
41
0
–
0
0
1 889
35
1 768
339
–
32
12
–
–
42
–
393
62
321
–
–
247
29
–
–
20
–
112
10
7
260
233
375
40
4
87
57
0
88
34
27
264
200
103
15
3
–
43
–
–
–
–
–
–
99
37
–
62
–
–
35
–
4
27
–
13
10
3
–
–
331
6
304
19
–
170
2
117
37
11
4
–
2
2
–
–
–
–
–
–
29
–
4
25
–
–
–
–
–
–
783
6
756
16
5
–
–
–
–
–
148
–
17
124
–
30
–
–
30
–
83
–
4
79
–
348
331
1 767
1 744
538
529
2 126
2 119
301
301
–
–
–
–
32
32
1 257
1 086
56
56
988
963
647
555
33
33
156
20
105
–
358
–
–
–
–
–
19
1 840
1 252
–
464
9
60
105
74
34
4
–
6
–
–
–
13
4 023
3 693
0
330
6
70
81
1
–
6
–
7
–
–
–
1
547
545
–
2
20
342
3
6
0
22
–
3
–
–
–
8
2 488
2 193
–
65
49
8
–
–
–
–
–
11
–
–
–
0
–
–
–
–
46
–
–
–
–
0
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–
2
221
12
–
–
0
–
194
–
–
–
1
0
–
–
0
1
4
–
–
0
11
–
–
–
–
–
9
–
–
–
–
–
84
102
29
–
1
–
4
–
–
–
1
532
532
–
–
49
14
3
45
–
0
–
5
–
–
–
2
944
773
–
172
–
389
58
289
2
5
–
108
–
–
–
28
752
0
–
751
17
58
77
6
–
0
–
2
–
–
–
2
3 175
2 980
158
37
60
–
–
–
–
0
–
–
–
–
–
0
46
–
–
46
2
3 270
3 191
8 253
8 325
2 623
2 499
5 738
5 842
550
543
207
152
463
309
105
209
5 144
4 495
1 729
2 051
3 588
4 273
4 555
4 022
264
260
56
K
Tabell 5A (forts)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
Storbritannien
Tyskland
Övriga
EUländer
S:a EUländer
Island
Norge
Ryssland
Övriga
länder
Ej landfördelad2
Summa
länder
Avsändarland – Dispatching country
Spanien
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
14
15
16
17
(1–17)
18
19
20
21
22
(1–22)
6
6
–
–
–
360
187
50
–
1
–
80
–
66
2 262
2 262
309
240
20
–
2
–
143
37
37
–
–
696
277
–
50
99
–
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4 277
337
3 261
4 230
3 799
3 991
1 841
196
249
332
0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
140
11
107
3 082
3 024
178
106
19
8
20
–
749
27
699
8 174
8 037
113
2
–
–
60
0
65
32
–
4 027
2 997
736
342
–
365
–
–
2
2
–
–
–
426
2
351
62
1
112
5
28
74
2
–
–
–
–
–
2 166
33
1 589
494
20
–
–
–
–
–
115
1
114
–
–
222
1
183
–
–
34
1
31
–
1
–
–
866
851
241
236
–
–
9 200
8 837
–
–
1 249
1 249
1 807
1 643
1 627
906
284 14 167
284 12 919
5
17
8
–
1
–
31
–
–
–
17
19
–
–
19
27
99
6
80
3
51
–
252
–
–
–
8
1 132
876
–
242
242
219
343
145
2
272
–
74
–
–
–
150
8 824
6 162
301
2 213
38
– 1 729
16
844
–
788
–
42
1
732
–
–
–
698
–
–
–
–
–
–
0
259
– 24 322
– 19 004
–
459
– 4 341
0
569
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
11
–
–
11
2
571
65
117
–
5
–
8
–
–
–
46
21
2
–
18
18
5
8
69
1
9
–
–
–
–
–
8
13
–
–
13
5
16
–
5
–
82
–
–
–
–
–
14
400
–
–
395
7
78 2 398
45
962
2
981
9
53
0
828
–
–
3
709
–
–
–
–
–
–
–
327
21 24 788
– 19 007
–
459
21 4 799
26
626
5 818 11 358
4 212 11 837
20 54 178
24 52 807
5 633 11 242
6 525 9 331
7 011
6 431
1 212 79 288
441 75 554
493
563
57
K
13
20
87 5 316
12
419
64 4 130
565 20 078
565 18 423
19 5 037
12 2 302
–
215
–
622
–
412
–
0
71
–
61
10
–
2 607
36
1 979
504
21
K
Tabell 5B
Utrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter avsändarland. Kvantitet i
1 000-tal ton
Shipping of goods between Sweden and foreign countries in 2014. Goods from Sweden divided according to receiving country and commodity
groups. Quantity in 1,000 tonnes
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Nederländerna
Polen
Portugal
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
Danmark
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Mottagarland – Receiving country
Belgien
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
40
40
–
–
–
111
–
68
43
–
–
113
113
–
22
22
601
579
4
–
1
–
4
–
4
–
–
203
200
2
–
–
–
24
11
9
–
–
3 590
1 000
2 374
205
–
–
27
27
–
–
–
278
–
276
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
32
31
1
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
10
–
0
10
–
–
33
22
11
–
–
39
31
2
–
–
–
10
5
3
–
–
40
40
–
–
–
–
102
95
–
–
–
420
–
398
19
13
–
67
66
–
–
–
353
200
132
–
7
–
15
15
–
–
–
–
–
–
–
–
–
20
7
–
5
8
28
–
27
1
–
3
–
–
3
–
152
27
–
66
58
177
54
–
123
–
8
7
–
2
–
13
13
–
–
–
36
4
–
28
5
16
4
8
4
–
8
–
–
8
–
1 068
160
–
568
339
84
2
–
83
–
17
1
–
16
–
925
920
1 207
1 200
158
158
1 431
1 260
644
644
75
75
315
315
30
30
280
276
16
16
1 555
1 555
67
67
87
87
33
–
119
1
165
–
10
–
–
–
69
2 254
1 244
–
562
64
67
141
78
0
13
–
113
–
–
–
2
3 582
3 334
0
248
4
7
4
–
0
45
–
2
–
–
–
1
361
361
–
0
3
38
20
2
–
60
–
5
–
–
–
6
2 079
1 948
–
91
58
2
–
4
–
–
–
12
–
–
–
0
1
–
–
–
0
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0
–
–
–
–
–
0
1
–
–
1
0
–
–
18
–
0
–
8
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
–
1
–
6
–
17
–
–
–
–
335
333
–
1
–
2
163
11
0
0
–
–
–
–
–
–
737
734
–
3
0
19
3
40
1
1
–
13
–
–
–
2
1 529
–
–
1 529
9
–
8
8
–
15
–
18
–
–
–
14
3 464
3 211
195
58
88
–
–
24
–
1
–
40
–
–
–
–
6
–
–
6
–
3 812
4 152
5 973
5 427
791
744
7 464
7 407
1 146
874
87
24
362
76
104
120
726
452
986
1 078
4 774
5 777
4 192
3 561
189
157
58
K
Tabell 5B (forts)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
15 Post och paket
16 Utrustning för transport av gods
17 Flyttgods, fordon för reparation
18 Styckegods och samlastat gods
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
Storbritannien
Tyskland
Övriga
EUländer
S:a EUländer
Island
Norge
Ryssland
Övriga
länder
Ej landfördelad2
Summa
länder
Mottagarland – Receiving country
Spanien
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
14
15
16
17
(1–17)
18
19
20
21
22
(1–22)
138
138
–
–
–
–
–
–
–
–
–
54
35
16
–
–
247
7
233
0
16
–
486
321
147
–
–
938
181
752
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 145
919
191
22
22
6 832
2 237
4 242
279
37
–
2
2
–
–
–
6
6
–
–
–
–
103
72
–
–
–
192
23
–
99
3
–
9
9
–
–
–
113
110
–
–
12
–
350
341
7
–
–
226
–
65
12
27
–
53
49
–
–
–
54
3
45
–
4
–
1 663
1 392
198
22
22
7 423
2 379
4 353
390
83
–
282
60
–
127
95
2 259
1 164
2
272
818
1 574
23
25
561
965
10
10
–
–
–
5 755
1 534
63
1 866
2 289
0
0
–
–
–
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
1 609
1 473
–
81
54
194
160
–
33
0
7 559
3 170
63
1 980
2 344
681
681
4 609
4 589
266
266
411 12 755
411 12 550
4
4
966
966
4
–
2 533
2 529
247 16 509
245 16 294
6
–
166
–
0
–
72
–
–
–
–
12
–
–
12
22
94
22
170
0
58
–
10
–
–
–
7
1 605
920
–
178
106
38
7
88
5
55
–
43
–
–
0
227
9 066
5 521
417
3 119
95
–
305
–
368
–
728
–
7
0
422
–
–
–
362
–
–
–
–
–
0
0
333
– 25 029
– 17 605
–
612
– 5 808
–
447
–
–
–
–
–
–
2
–
–
–
0
45
–
–
45
12
109
13
51
0
0
–
55
–
–
–
126
24
21
–
4
15
–
432
1
7
103
–
–
–
–
–
3
2
–
–
2
0
245
349
410
11
132
–
176
–
–
–
35
1 097
1
–
1 047
23
7
665
– 1 162
2 1 192
0
25
1
659
–
–
16
612
–
–
–
–
–
0
0
498
40 26 238
0 17 626
–
612
40 6 946
0
498
9 256 12 888
8 520 13 047
421 54 549
392 52 674
72
67
1 660
1 990
687
883
7 224
6 461
617 64 809
844 62 918
1 378
864
59
K
K
Tabell 5C
Utrikes gods lossat och lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST
2007 samt transportarbete och medeltransportlängd per varugrupp
Goods loaded and unloaded in foreign traffic by ships in 2014, transport performance and average distance
worked divided in commodity groups in NST 2007
01
Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
spannmål
därav
rundvirke
02
Kol, råolja och naturgas
råolja
därav
Malm och andra produkter från utvinning
jord, sten, grus och sand
därav
järnmalm
annan malm än järnmalm
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lastade och
lossade varor
1 000 ton
Loaded and
unloaded
goods
1,000 tonnes
Transportarbete milj
tonkilometer
Transport
performance
million tonnekilometres
Medeltransportlängd km1
Average
distance
worked
kilometres 1
6 980
1 811
4 328
20 100
18 445
12 460
4 681
4 567
1 011
495
0
2 070
439
1 491
4 563
2 781
5 666
1 699
2 889
659
87
0
297
242
345
227
151
455
363
633
652
177
191
10 167
3 205
2 042
2 484
2 365
6 217
1 854
666
1 462
2 216
611
579
326
589
937
30 676
29 213
4 366
3 868
142
132
3 063
2 124
2 173
78
1 487
–
1 321
–
–
0
825
51 026
36 633
1 072
11 745
1 124
1 548
578
756
60
115
–
620
–
–
0
97
2 547
951
24
1 457
215
505
272
348
776
77
–
470
–
–
22
117
50
26
22
124
191
Livsmedel, drycker och tobak
Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
sågade och hyvlade trävaror
därav
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
raffinerade petroleumprodukter
därav
Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
Maskiner och instrument
Transportutrustning
Möbler och andra tillverkade varor
Avfall och returråvara
Post och paket
Utrustning för transport av gods
Flyttgods, fordon för reparation
Styckegods och samlastat gods
Oidentifierbart gods
gods på lastfordon
därav
gods på järnvägsvagnar
containergods
Andra varor, ej tidigare specificerade
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
144 097
138 471
K
29 506
27 250
K
205
197
1) Medeltransportlängd=Tonkilometer/ton. – Average distance=Tonne-kilometres/tonnes
Anmärkning: Medeltransportlängd och transportarbete beräknat enligt Maritime Route dataset, se Beskrivning av Statistiken. –
Average distance worked and Transport performance computed by the Maritime Route dataset.
60
K
Tabell 5D
Transportarbete vid transporter efter svenska kusten och på inre
vattenvägar med utrikes gods 2014
The transport performance along the Swedish coast and on inland waterways
with foreign goods in 2014
Transportarbete
milj tonkm
Transport
performance
million tonnekilometres
Ostkusten
Trafik på Finland
Trafik på övriga länder
289
21 844
623
Sydkusten
Västkusten
Trafik på Norge
Trafik på Danmark
Trafik på utländska östersjöhamnar
Trafik på övriga länder
921
280
4 422
1 129
Summa 2014 – Total 2014
Summa 2013 – Total 2013
29 506
27 250
Anmärkning: Transportarbete beräknat enligt Maritime Route dataset, se Beskrivning av
Statistiken. – Transport performance computed by the Maritime Route dataset.
61
K
Tabell 6A
Inrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Swedish ports in 2014. Unloaded goods divided in commodity groups in NST 2007 and
geographical areas. Quantity in 1,000 tonnes
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
116
80
43
45
20
190
297
–
249
112
16
–
35
6
130
49
19
4
–
154
57
20
3
–
–
–
2
131
–
3
–
–
–
–
2 132
317
5
44
14
189
1 307
693
628
258
4
42
12
189
44
1 397
–
–
–
–
–
1 247
59
59
–
–
–
–
–
36
–
3
–
8
4
15
1
–
–
–
–
–
1
387
–
56
38
207
–
65
13
–
9
–
–
–
–
298
–
20
38
204
–
31
pappersmassa
54
–
8
–
–
–
34
papper, papp och varor därav
20
–
16
–
3
–
–
4 886
243
143
446
423
234
891
4 774
198
143
446
423
234
889
422
22
65
38
4
–
134
1 391
179
88
24
503
173
109
15
–
–
0
–
–
6
2
–
0
–
2
–
1
23
0
–
–
1
–
5
–
–
–
–
–
–
–
102
2
75
–
–
–
6
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
0
–
0
–
–
–
–
17 Flyttgods, fordon för reparation
–
–
–
–
–
–
–
18 Styckegods och samlastat gods
30
0
2
–
1
0
–
845
0
–
0
179
0
488
604
0
–
–
120
–
484
–
–
–
–
–
–
–
239
–
–
0
57
0
3
71
13
0
11
–
–
35
Totalt 2014 – Total 2014
11 191
913
520
645
1 388
620
3 253
Totalt 2013 – Total 2013
11 153
918
512
681
1 454
579
3 286
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
flis, trä/sågavfall
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
11 Maskiner och instrument
12 Transportutrustning
13 Möbler och andra tillverkade varor
14 Avfall och returråvara
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
62
Tabell 6A (forts)
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
hamn
(Vänern)
91
28
48
–
8
25
14
20
48
–
4
25
8
–
–
–
–
–
–
–
47
–
82
–
–
–
47
–
82
–
21
181
–
1
–
53
21
4
–
1
–
53
järnmalm
–
150
–
–
–
–
annan malm än järnmalm
–
–
–
–
–
–
04 Livsmedel, drycker och tobak
6
–
–
–
–
–
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
–
–
–
–
–
–
9
10
–
–
–
2
3
–
–
–
–
–
flis, trä/sågavfall
5
–
–
–
–
–
pappersmassa
–
10
–
–
–
2
papper, papp och varor därav
–
–
–
–
–
–
297
357
332
963
485
73
297
322
332
963
485
43
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
8
54
–
47
46
3
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
5
208
44
1
20
36
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
6
–
3
–
–
–
11 Maskiner och instrument
–
0
–
–
–
–
12 Transportutrustning
–
17
–
–
–
–
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
14 Avfall och returråvara
1
–
14
–
–
4
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
17 Flyttgods, fordon för reparation
–
–
–
–
–
–
18 Styckegods och samlastat gods
0
26
–
–
–
–
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
1
162
15
1
–
–
–
–
–
–
–
–
gods på järnvägsvagnar
–
–
–
–
–
–
containergods
1
162
15
1
–
–
–
–
–
–
11
1
Totalt 2014 – Total 2014
445
1 045
503
1 012
651
197
Totalt 2013 – Total 2013
448
1 191
487
895
638
63
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
63
Tabell 6B
Inrikes gods lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter varugrupper enligt NST 2007 samt efter
geografiska områden. Kvantitet i 1 000-tal ton
Shipping of goods between Swedish ports in 2014. Loaded goods divided in commodity groups in NST 2007 and geographical
areas. Quantity in 1,000 tonnes
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
rundvirke
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
12
654
95
97
–
101
211
303
–
–
–
–
101
96
315
12
95
97
–
–
101
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 895
1 062
–
41
–
–
428
436
1
–
–
–
–
428
1 411
1 060
–
–
–
–
–
41
–
–
41
–
–
–
44
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
1 207
0
715
27
196
–
182
60
0
51
1
0
–
6
flis, trä/sågavfall
235
–
62
2
12
–
151
pappersmassa
169
–
62
5
–
–
25
papper, papp och varor därav
728
–
539
5
184
–
–
4 945
117
3
10
314
–
199
4 784
101
3
10
314
–
64
289
101
31
4
3
–
72
1 377
–
–
–
–
–
1 346
13
4
–
–
0
–
9
11 Maskiner och instrument
2
–
–
–
–
–
1
12 Transportutrustning
6
0
–
–
–
–
6
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
–
45
–
–
4
–
–
41
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
–
17 Flyttgods, fordon för reparation
–
–
–
–
–
–
–
18 Styckegods och samlastat gods
8
0
0
–
1
–
0
990
–
–
–
295
–
482
630
–
–
–
189
–
441
–
–
–
–
–
–
–
358
–
–
–
103
–
41
järnmalm
annan malm än järnmalm
04 Livsmedel, drycker och tobak
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
14 Avfall och returråvara
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
gods på järnvägsvagnar
containergods
36
–
–
0
7
–
10
Totalt 2014 – Total 2014
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
11 515
1 296
844
183
817
101
2 987
Totalt 2013 – Total 2013
11 946
1 573
797
264
949
35
3 279
64
Tabell 6B (forts)
Varugrupper enligt NST 2007
Commodity groups in NST 2007
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
01 Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
därav spannmål
hamn
(Vänern)
48
49
9
–
10
22
33
39
1
–
10
22
2
–
8
–
–
–
02 Kol, råolja och naturgas
därav råolja
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
03 Malm och andra produkter från utvinning
därav jord, sten, grus och sand
–
8
6
–
–
351
rundvirke
–
–
6
–
–
1
järnmalm
–
1
–
–
–
350
annan malm än järnmalm
–
–
–
–
–
–
04 Livsmedel, drycker och tobak
1
–
–
–
42
–
05 Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
–
–
–
–
–
–
10
70
6
–
–
2
1
–
1
–
–
–
flis, trä/sågavfall
–
3
3
–
–
2
pappersmassa
9
67
1
–
–
–
papper, papp och varor därav
–
–
–
–
–
–
19
17
10
1 703
2 545
8
17
17
10
1 703
2 545
–
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
–
44
–
12
23
–
09 Andra icke-metalliska mineraliska produkter
–
15
–
–
–
16
10 Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
–
–
–
–
–
0
11 Maskiner och instrument
–
0
–
–
–
–
12 Transportutrustning
–
–
–
–
–
–
13 Möbler och andra tillverkade varor
–
–
–
–
–
–
14 Avfall och returråvara
–
–
–
–
–
–
15 Post och paket
–
–
–
–
–
–
16 Utrustning för transport av gods
–
–
–
–
–
–
17 Flyttgods, fordon för reparation
–
–
–
–
–
–
18 Styckegods och samlastat gods
–
7
–
–
–
–
19 Oidentifierbart gods
därav gods på lastfordon
6
208
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
gods på järnvägsvagnar
–
–
–
–
–
–
containergods
6
208
–
–
–
–
–
–
–
–
–
19
Totalt 2014 – Total 2014
86
419
30
1 715
2 620
418
Totalt 2013 – Total 2013
155
416
27
1 926
2 462
64
06 Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
därav sågade och hyvlade trävaror
07 Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
därav raffinerade petroleumprodukter
08 Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
20 Andra varor, ej tidigare specificerade
65
Tabell 7
Inrikes varutrafik med fartyg samt utfört transportarbete och medeltransportlängd 2014,
fördelat efter varugrupper enligt NST 2007. Lossade varor
Shipping of goods between Swedish ports by ships, transport performance and average distance worked in
2014 divided in commodity groups in NST 2007. Unloaded goods
Lossade varor
1 000 ton
Transportarbete milj
tonkilometer
Transport
performance
million tonnekilometres
Medeltransportlängd km1
Average
distance
worked
kilometres 1
693
297
249
154
131
2 132
628
1 397
59
36
1
322
123
127
53
34
1 791
356
1 353
58
24
0
465
415
509
347
261
840
567
968
975
672
660
387
13
298
54
20
174
9
119
39
4
450
688
400
730
193
4 886
4 774
3 016
2 907
617
609
422
1 391
15
2
23
–
102
–
0
–
30
845
604
–
239
71
287
676
11
1
8
–
102
–
0
–
7
130
85
–
45
38
681
486
703
379
333
–
1 006
–
103
–
225
154
140
–
189
535
11 191
11 153
6 643
6 693
Unloaded
goods
1,000 tonnes
01
Produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske
spannmål
därav
rundvirke
02
Kol, råolja och naturgas
råolja
därav
Malm och andra produkter från utvinning
jord, sten, grus och sand
därav
järnmalm
annan malm än järnmalm
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Livsmedel, drycker och tobak
Textil- och beklädnadsvaror, läder, lädervaror
Trä samt varor av trä och kork (exkl möbler),
massa, papper och pappersvaror, trycksaker
sågade och hyvlade trävaror
därav
flis, trä/sågavfall
pappersmassa
papper, papp och varor därav
Stenkolsprodukter och raffinerade
petroleumprodukter
raffinerade petroleumprodukter
därav
Kemikalier, kemiska produkter, konstfibrer,
gummi- och plastvaror samt kärnbränsle
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
Metallvaror exkl. maskiner och utrustning
Maskiner och instrument
Transportutrustning
Möbler och andra tillverkade varor
Avfall och returråvara
Post och paket
Utrustning för transport av gods
Flyttgods, fordon för reparation
Styckegods och samlastat gods
Oidentifierbart gods
gods på lastfordon
därav
gods på järnvägsvagnar
containergods
Andra varor, ej tidigare specificerade
Totalt 2014 – Total 2014
Totalt 2013 – Total 2013
K
594
600
1) Medeltransportlängd=Tonkilometer/ton. – Average distance=Tonne-kilometres/tonnes
Anmärkning: Medeltransportlängd och transportarbete beräknat enligt Maritime Route dataset, se Beskrivning av Statistiken. –
Average distance worked and Transport performance computed by the Maritime Route dataset.
66
K
Tabell 8A
Inrikes gods lossat i svenska hamnar 2014, mellan och inom geografiska områden. Kvantitet i ton
Shipping of goods unloaded in Swedish ports in 2014 between and within groups of geographical areas. Quantity in
tonnes
Från geografiskt
område
From geographical
Till geografiskt område – To geographical area
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
area
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
Haparanda–Skellefteå
1 637 517
2 378
4 768
3 966
8 351
6 880
1 337 108
Umeå–Sundsvall
385 947
104 842
90 122
44 199
74 085
–
62 495
Hudiksvall–Gävle
196 064
40 584
33 963
–
98 378
–
21 521
Norrtälje–Nynäshamn
542 220
7 328
71 863
42 662
6 402
54 013
241 677
Uppsala–Eskilstuna
123 122
225
9 370
278
31 372
1 257
54 903
2 975 487
438 070
169 647
102 389
772 787
357 636
604 812
Södra ostkusten
Karlskrona–Trelleborg
116 674
–
7 524
345
7 285
7 370
18 082
Malmö–Helsingborg
286 671
650
69 016
34 560
26 412
–
46 729
Halmstad–Varberg
126 528
2 000
3 436
7 698
16 490
7 823
22 957
Göteborg
2 175 133
92 354
33 827
168 606
200 639
131 640
426 224
Stenungsund–Strömstad
2 243 790
68 966
5 197
221 682
132 671
53 243
341 757
Trollhättan–Kristinehamn
63 129
18 385
1 428
15 790
–
–
3 451
318 225
137 139
19 701
2 589
13 330
–
70 951
11 190 507
912 921
519 862
644 764
1 388 202
619 862
3 252 666
Okänd hamn
Totalt 2014 – Total 2014
Från geografiskt
område
Till geografiskt område
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
hamn
(Vänern)
Haparanda–Skellefteå
–
166 231
–
89 711
16 923
1 201
Umeå–Sundsvall
–
10 205
–
–
–
–
Hudiksvall–Gävle
1 618
–
–
–
–
–
43
43 490
25 521
38 996
10 225
–
8 241
3 500
13 976
–
–
–
Södra ostkusten
42 501
258 815
64 156
56 088
37 536
71 050
Karlskrona–Trelleborg
35 242
4 842
4 839
–
16 318
14 827
Malmö–Helsingborg
28 166
21 113
28 736
1 241
21 699
8 349
Halmstad–Varberg
6 300
52 936
2 660
198
–
4 030
Göteborg
173 612
331 492
111 401
–
463 389
41 949
Stenungsund–Strömstad
126 920
138 465
248 194
824 846
81 849
–
Trollhättan–Kristinehamn
12 604
1 346
3 587
1 164
2 981
2 393
9 535
12 111
–
–
–
52 869
444 782
1 044 546
503 070
1 012 244
650 920
196 668
Norrtälje–Nynäshamn
Uppsala–Eskilstuna
Okänd hamn
Totalt 2014 – Total 2014
67
Tabell 8B
Inrikes råolja och oljeprodukter lossat i svenska hamnar 2014, mellan och inom geografiska områden. Kvantitet
i ton
Domestic shipping of crude petroleum and petroleum products in 2014 between and within groups of geographical
areas. Quantity in tonnes
Från geografiskt
område
From geographical
area
Till geografiskt område – To geographical area
Summa
Hapa-
Umeå–
Hudiks-
Norr-
Upp-
Total
randa–
Sunds-
vall–
tälje–
sala–
ost-
Skel-
vall
Gävle
Nynäs-
Eskils-
kusten
lefteå
hamn
Södra
tuna
(Mälaren)
Haparanda–Skellefteå
103 268
–
–
817
–
–
20 650
Umeå–Sundsvall
16 861
6 655
8 944
1 262
–
–
–
Hudiksvall–Gävle
22 673
–
18 393
–
4 280
–
–
325 591
7 328
69 230
34 667
2 393
48 543
64 896
Norrtälje–Nynäshamn
Uppsala–Eskilstuna
13 303
–
3 310
–
4 523
–
–
162 913
29 194
4 301
18 543
62 730
3 951
4 269
Karlskrona–Trelleborg
17 191
–
1 565
–
–
–
2 000
Malmö–Helsingborg
49 797
–
2 609
–
7 912
–
10 556
Södra ostkusten
Halmstad–Varberg
32 467
–
1 775
–
9 461
3 315
15 000
Göteborg
1 971 015
92 354
33 827
168 606
199 300
124 493
423 410
Stenungsund–Strömstad
2 170 677
59 813
–
221 682
132 671
53 243
332 942
Trollhättan–Kristinehamn
Okänd hamn
Totalt 2014 – Total 2014
Från geografiskt
område
–
–
–
–
–
–
–
19 866
2 529
2 100
–
–
–
15 237
4 905 622
197 873
146 054
445 577
423 270
233 545
888 960
Till geografiskt område
Karls-
Malmö–
Halm-
Göte-
Stenung-
Troll-
krona–
Helsing-
stad–
borg
sund–
hättan–
Trelle-
borg
Varberg
(nedan-
Ström-
Kristine-
för Troll-
stad
borg
hätte kanal)
hamn
(Vänern)
Haparanda–Skellefteå
–
–
–
81 801
–
–
Umeå–Sundsvall
–
–
–
–
–
–
Hudiksvall–Gävle
–
–
–
–
–
–
Norrtälje–Nynäshamn
–
29 489
25 521
38 996
4 528
–
Uppsala–Eskilstuna
–
–
5 470
–
–
–
Södra ostkusten
–
2 010
7 826
27 091
1 903
1 095
Karlskrona–Trelleborg
2 612
–
–
–
11 014
–
Malmö–Helsingborg
6 296
430
5 473
–
16 521
–
–
2 916
–
–
–
–
Göteborg
167 045
172 633
94 691
–
452 707
41 949
Stenungsund–Strömstad
121 378
114 539
239 778
814 955
79 676
–
Trollhättan–Kristinehamn
–
–
–
–
–
–
Okänd hamn
–
–
–
–
–
–
297 331
322 017
378 759
962 843
566 349
43 044
Halmstad–Varberg
Totalt 2014 – Total 2014
68
Tabell 9A
Containrar lossade i svenska hamnar 2014, med last och utan last.
Number of unloaded containers in Swedish ports 2014 with cargo and without cargo
Containrar1
Geografiskt område
TEU2 lossade med last
unloaded with cargo
TEU2 utan last
without cargo
Containers 1
Geographical areas
Haparanda–Skellefteå
Godsmängd i ton
Shipping goods in
tonnes
538
2 594
8 326
Umeå–Sundsvall
1 857
13 971
12 593
Hudiksvall–Gävle
14 117
59 471
229 176
Norrtälje–Nynäshamn
26 252
1 639
247 767
5 234
476
73 363
31 196
6 761
309 557
1 831
7 329
48 470
104 004
8 572
1 033 773
Uppsala–Eskilstuna
Södra ostkusten
Karlskrona–Trelleborg
Malmö–Helsingborg
Halmstad–Varberg
20 119
8 491
173 500
327 432
98 475
3 150 980
Stenungsund–Strömstad
1 212
1 894
19 071
Trollhättan–Kristinehamn
–
–
–
Totalt 2014 – Total 2014
533 791
209 671
5 306 576
Totalt 2013 – Total 2013
524 950
216 427
5 073 299
Göteborg
1) Containrar som är lastade på fordon eller järnvägsvagnar ingår ej. – Containers which are loaded on vehicles or
on railway wagons are not included.
2) TEU=20-foot equivalent unit. Motsvarande enheter på 20 fot. – Corresponding to 20-foot-equivalent units.
Tabell 9B
Containrar lastade i svenska hamnar 2014, med last och utan last
Number of loaded containers in Swedish ports 2014 with cargo and without cargo
Containrar1
Geografiskt område
TEU2 lastade med last
unloaded with cargo
TEU2 utan last
without cargo
Containers 1
Geographical areas
Haparanda–Skellefteå
Godsmängd i ton
Shipping goods in
tonnes
1 792
381
21 978
Umeå–Sundsvall
21 799
6 776
295 360
Hudiksvall–Gävle
74 614
1 677
963 799
Norrtälje–Nynäshamn
8 969
14 026
117 806
Uppsala–Eskilstuna
1 818
2 114
21 694
Södra ostkusten
24 833
9 807
290 826
Karlskrona–Trelleborg
11 954
219
142 978
Malmö–Helsingborg
76 465
29 499
994 406
Halmstad–Varberg
21 127
3 148
274 531
372 161
30 865
4 753 568
Stenungsund–Strömstad
3 871
113
161 454
Trollhättan–Kristinehamn
–
–
–
Totalt 2014 – Total 2014
619 402
98 623
8 038 400
Totalt 2013 – Total 2013
622 115
101 311
7 913 288
Göteborg
1) Containrar som är lastade på fordon eller järnvägsvagnar ingår ej. – Containers which are loaded on vehicles or
on railway wagons are not included.
2) TEU=20-foot equivalent unit. Motsvarande enheter på 20 fot. – Corresponding to 20-foot-equivalent units.
69
Tabell 10
Passagerare, passagerarfartyg och färjor, ankomna till och avgångna från Sverige 2014
Passengers, passenger-vessels and ferries entered into and cleared from Sweden in 2014
Till Sverige – To Sweden
Från Sverige – From Sweden
Antal
Brutto-
Antal pas-
Antal
Brutto-
Antal pas-
turer
dräktighet
sagerare
turer
dräktighet
sagerare
i 1 000
i 1 000
Number
Gross-
Number
i 1 000
i 1 000
Number
Gross-
Number
of
tonnage
of passen-
of
tonnage
of passen-
vessels
in 1 000
gers in 1 000
vessels
in 1 000
gers in 1 000
Fartyg från/till –
Vessels from/to:
Danska hamnar vid Öresund
– Danish ports in Öresund
28 268
237 344
3 804
28 251
237 211
3 852
Svenska fartyg – Swedish vessels
7 512
82 016
..
7 510
81 994
..
Utländska fartyg – Foreign vessels
20 756
155 328
..
20 741
155 217
..
Övriga danska hamnar – Other Danish ports
3 833
69 875
1 379
3 809
68 682
1 370
Svenska fartyg
2 364
54 260
..
2 364
54 259
..
Utländska fartyg
1 469
15 616
..
1 445
14 423
..
Finland – Finland
6 173
191 891
4 433
6 118
189 623
4 241
Svenska fartyg
3 909
102 453
..
3 921
102 804
..
Utländska fartyg
2 264
89 437
..
2 197
86 819
..
Storbritannien – United Kingdom
435
13 208
–
574
15 964
–
Svenska fartyg
102
2 597
–
261
5 563
–
Utländska fartyg
333
10 610
–
313
10 402
–
Tyskland – Germany
5 474
177 204
1 025
5 569
179 658
1 057
Svenska fartyg
3 171
113 472
..
3 235
114 695
..
Utländska fartyg
2 303
63 732
..
2 334
64 963
..
Övriga länder inom EU – Other EU countries
6 775
187 062
1 773
6 703
188 008
1 799
484
15 651
..
305
12 114
..
6 291
171 411
..
6 398
175 894
..
50 958
876 584
11 416
51 024
879 146
11 320
2 105
27 092
753
2 106
27 007
437
–
–
–
–
–
–
2 105
27 092
753
2 106
27 007
437
8
188
–
9
112
–
60
3 424
–
66
3 757
–
Svenska fartyg
Utländska fartyg
Summa EU-länder – Total, EU countries
Norge – Norway
Svenska fartyg
Utländska fartyg
Summa övriga länder i Europa –
Total other countries in Europe
Länder utanför Europa – Countries outside Europe
Totalt 2014 – Total 2014
53 131
Totalt 2013 – Total 2013
52 843
907 289
K
875 986
Anmärkning: Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
Kryssningsfartyg ingår ej. – Cruise passenger vessels are excluded.
70
13 168
K
13 057
53 205
K
53 019
910 022
K
879 360
12 756
K
12 799
K
Tabell 11A
Passagerare, passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart 2014, ankomna till Sverige
Passengers, passenger vessels and ferries entering from foreign ports to Sweden in 2014
Turer från
Göteborg–
Helsing-
Varberg–
Ystad–
Övriga turer
Danmark
Fredriks-
borg–
Grenå
Rönne
från Danmark
Tours from
hamn
Helsingör
1 814
28 268
550
1 435
34
Denmark
Antal ankommande fartyg –
32 101
Number of vessels entering Sweden
1 000-tal
Passagerare – Passengers
Personbilar med eller utan släpvagnar –
Passenger cars with or without
accompanying trailers/caravans
Bussar – Passenger buses
Lastfordon – Road goods vehicles and
trailers
Järnvägsvagnar – Railway wagons
5 176
646
3 804
69
657
–
974
117
683
19
154
–
11
1
10
0
1
–
287
74
188
20
4
0
0
0
–
–
–
–
1 000 ton
Gods på lastfordon – Goods carried in rood
goods vehicles and trailers
Gods på järnvägsvagnar – Goods carried
in railway wagons
Övrigt gods – Other goods
3 693
955
2 389
309
39
0
0
0
–
–
–
–
6
2
–
–
–
4
Turer från
Grissle-
Kapellskär–
Kapellskär–
Kapellskär–
Stockholm–
Finland
hamn–
Mariehamn
Nådendal
Åbo
Helsingfors
Tours from
Eckerö
809
858
–
762
Finland
Antal ankommande fartyg
6 173
962
1 000-tal
Passagerare
Personbilar med eller utan släpvagnar
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
4 433
457
353
59
–
1 192
336
63
69
9
–
47
8
0
1
0
–
2
125
1
1
41
–
20
–
–
–
–
–
–
1 000 ton
Gods på lastfordon
Gods på järnvägsvagnar
Övrigt gods
Antal ankommande fartyg
2 193
7
7
742
–
357
–
–
–
–
–
–
271
–
–
8
–
3
Stockholm–
Stockholm–
Umeå–
Övriga turer
Mariehamn
Åbo
Vasa
från Finland
677
1 716
295
94
1 000-tal
Passagerare
870
1 419
82
2
16
114
17
0
Bussar
2
3
0
0
Lastfordon
0
54
6
0
Järnvägsvagnar
–
–
–
–
Personbilar med eller utan släpvagnar
1 000 ton
Gods på lastfordon
1
973
106
Gods på järnvägsvagnar
–
–
–
–
Övrigt gods
0
19
6
236
71
0
Tabell 11A (forts)
Turer från
Göteborg–
Malmö–
Trelleborg–
Trelleborg–
Trelleborg–
Tyskland
Kiel
Trave-
Rostock
Sassnitz
Trave-
från
münde/
Tyskland
münde/
Tours from
Lübeck
Germany
Antal ankommande fartyg
5 474
362
971
Övriga turer
Lübeck
1 860
694
1 204
383
1 000-tal
Passagerare
Personbilar med eller utan släpvagnar
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
1 033
203
117
324
204
185
–
241
63
18
66
64
30
–
–
2
1
–
1
0
1
407
30
124
136
7
110
0
16
–
–
11
4
0
–
14
1 000 ton
Gods på lastfordon
6 167
411
2 021
1 978
70
1 674
Gods på järnvägsvagnar
301
–
–
237
64
0
–
Övrigt gods
762
152
42
1
–
0
14
Turer från
Karls
Nynäs
Trelleborg –
Ystad –
Övriga turer
Polen
krona –
hamn –
Swinoujscie
Swinoujscie
från Polen
Tours from
Gdynia
Gdansk
746
139
1 297
1 988
3
–
Poland
Antal ankommande fartyg
4 173
1 000-tal
Passagerare
792
280
62
121
330
Personbilar med eller utan släpvagnar
184
52
21
15
97
–
1
1
0
0
0
–
246
63
4
81
98
–
6
–
–
–
6
–
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
1 000 ton
Gods på lastfordon
Gods på järnvägsvagnar
Övrigt gods
Antal ankommande fartyg
3 033
658
43
1 069
1 264
–
158
–
–
–
158
–
6
3
–
0
–
2
Turer från
Turer från
Turer från
Turer från
Turer från
Turer från
Totalt 2014
Norge
Stor-
Estland
Lettland
Litauen
Övriga
Total 2014
Tours from
britannien
Tours from
Tours from
Tours from
länder
Norway
Tours from
Estonia
Latvia
Lithuania
Tours from
2 105
United
other
Kingdom
countries
435
895
576
370
829
53 131
1 000-tal
Passagerare
753
–
530
377
74
–
13 168
Personbilar med eller utan släpvagnar
229
–
42
52
23
–
2 080
Bussar
1
–
1
1
0
0
26
Lastfordon
3
50
45
35
36
71
1 306
Järnvägsvagnar
–
–
–
–
–
–
21
19 112
1 000 ton
Gods på lastfordon
46
876
545
532
773
1 256
Gods på järnvägsvagnar
–
–
–
–
–
–
459
Övrigt gods
2
343
9
11
0
1 005
2 416
Anmärkning: Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
72
Kryssningsfartyg ingår ej. – Cruise passenger vessels are excluded.
73
Tabell 11B
Passagerare, passagerarfartyg och färjor i utrikes sjöfart 2014, avgångna från Sverige
Passengers, passenger vessels and ferries cleared to foreign ports from Sweden in 2014
Turer till
Göteborg–
Helsing-
Varberg–
Ystad–
Övriga turer
Danmark
Fredriks-
borg–
Grenå
Rönne
till Danmark
Tours to
hamn
Helsingör
1 814
28 251
550
1 435
10
Denmark
Antal avgående fartyg –
32 060
Number of vessels cleared from Sweden
1 000-tal
Passagerare – Passengers
Personbilar med eller utan släpvagnar –
Passenger cars with or without
accompanying trailers/caravans
Bussar – Passenger buses
Lastfordon – Road goods vehicles and
trailers
Järnvägsvagnar – Railway wagons
5 215
647
3 852
63
653
–
947
114
667
13
152
–
11
0
10
0
1
–
285
81
182
19
4
0
0
0
–
–
–
–
1 000 ton
Gods på lastfordon – Goods carried in
rood goods vehicles and trailers
Gods på järnvägsvagnar – Goods carried
in railway wagons
Övrigt gods – Other goods
3 334
1 100
1 897
283
51
3
0
0
–
–
–
–
14
12
–
–
–
2
Turer till
Grissle-
Kapellskär–
Kapellskär–
Kapellskär–
Stockholm–
Finland
hamn–
Mariehamn
Nådendal
Åbo
Helsingfors
Tours to
Eckerö
809
872
–
689
Finland
Antal avgående fartyg
6 118
962
1 000-tal
Passagerare
Personbilar med eller utan släpvagnar
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
4 241
456
353
72
–
1 118
330
64
69
10
–
48
8
0
1
0
–
2
138
1
2
58
–
18
–
–
–
–
–
–
1 000 ton
Gods på lastfordon
Gods på järnvägsvagnar
Övrigt gods
Antal avgående fartyg
1 948
24
21
795
–
267
–
–
–
–
–
–
159
–
–
2
–
6
Stockholm–
Stockholm–
Umeå–
Övriga turer
Mariehamn
Åbo
Vasa
till Finland
677
1 718
298
93
1 000-tal
Passagerare
Personbilar med eller utan släpvagnar
873
1 285
80
4
15
107
17
0
0
Bussar
2
3
0
Lastfordon
0
53
6
0
Järnvägsvagnar
–
–
–
–
1 000 ton
Gods på lastfordon
5
744
92
Gods på järnvägsvagnar
–
–
–
–
Övrigt gods
0
34
64
53
74
0
75
Tabell 11B (forts)
Antal avgående fartyg
Turer till
Göteborg–
Malmö–
Trelleborg–
Trelleborg–
Trelleborg–
Övriga turer
Tyskland
Kiel
Trave-
Rostock
Sassnitz
Trave-
till
Tyskland
Tours to
münde/
münde/
Germany
Lübeck
Lübeck
5 569
363
971
1 866
694
1 204
471
1 000-tal
Passagerare
Personbilar med eller utan släpvagnar
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
1 064
216
123
321
224
180
–
238
48
18
72
69
30
–
2
1
–
1
0
1
–
363
37
95
124
7
101
0
12
–
–
8
4
0
–
1 000 ton
Gods på lastfordon
Gods på järnvägsvagnar
Övrigt gods
5 521
525
1 576
1 929
61
1 429
0
417
–
–
224
174
19
–
1 166
151
52
0
0
0
0
Turer till
Karls
Nynäs
Trelleborg –
Ystad –
Övriga turer
Polen
krona –
hamn –
Swinoujscie
Swinoujscie
till Polen
Tours to
Gdynia
Gdansk
744
139
1 295
1 990
2
Poland
Antal avgående fartyg
4 170
1 000-tal
Passagerare
769
272
61
123
313
–
Personbilar med eller utan släpvagnar
174
43
20
17
94
–
1
1
0
0
0
–
251
67
4
79
101
–
6
–
–
–
6
–
Bussar
Lastfordon
Järnvägsvagnar
1 000 ton
Gods på lastfordon
Gods på järnvägsvagnar
Övrigt gods
Antal avgående fartyg
3 291
904
45
1 117
1 225
–
195
–
–
–
195
–
36
24
12
–
–
–
Turer till
Turer till
Turer till
Turer till
Turer till
Turer till
Totalt 2014
Norge
Stor-
Estland
Lettland
Litauen
Övriga
Total 2014
Tours to
britannien
Tours to
Tours to
Tours to
länder
Norway
Tours to
Estonia
Latvia
Lithuania
Tours to
2 106
United
other
Kingdom
countries
574
972
578
367
691
53 205
1 000-tal
Passagerare
437
–
597
363
70
–
12 756
Personbilar med eller utan släpvagnar
114
–
44
52
17
–
1 915
Bussar
0
0
2
1
0
0
26
Lastfordon
8
51
34
26
32
70
1 257
Järnvägsvagnar
–
–
–
–
–
–
17
17 830
1 000 ton
146
920
361
333
734
1 242
Gods på järnvägsvagnar
Gods på lastfordon
–
–
–
–
–
–
612
Övrigt gods
0
1 516
29
6
0
1 399
4 326
Anmärkning: Rorofartyg ingår i redovisningen. – Roro vessels are included.
Kryssningsfartyg ingår ej. – Cruise passenger vessels are excluded.
76
Tabell 12
Inrikes och utrikes gods lossat och lastat i svenska hamnar 2014, fördelat efter lasttyp och
riksområden (NUTS II). Kvantitet i 1 000-tal ton
Share of type of cargo loaded and unloaded in Swedish ports divided in NUTS II regions 2014. Quantity in
1,000 tonnes
NUTS II region
Lossade
Lastade
Totalt
varor
varor
Total
Unloaded
Loaded
goods
goods
8 104
4 394
12 498
2 690
1 017
3 707
930
NUTS II region
Stockholm
därav
flytande bulk – liquid bulk
of which
torr bulk – dry bulk
870
60
containrar – containers
341
155
496
roroenheter – roro units
3 447
2 876
6 323
3 324
2 773
6 097
123
103
227
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar –
road goods vehicles, trailers and
semitrailers
järnvägsvagnar – railway wagons
övriga roroenheter – other roro
units
annan last – other cargo
757
286
1 043
Östra Mellansverige
8 304
4 727
13 031
därav
flytande bulk
2 473
816
3 290
torr bulk
4 208
2 415
6 624
289
275
565
roroenheter
9
61
70
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
9
61
70
järnvägsvagnar
–
–
–
övriga roroenheter
0
1 159
0
1 323
–
2 482
9 147
containrar
annan last
Småland med öarna
därav
2 912
6 235
flytande bulk
684
67
751
torr bulk
788
4 475
5 264
containrar
0
0
0
roroenheter
484
429
913
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
484
428
913
järnvägsvagnar
–
–
–
övriga roroenheter
0
0
0
955
1 264
2 218
annan last
Sydsverige
därav
21 179
15 925
37 105
flytande bulk
3 890
1 378
5 268
torr bulk
2 069
1 202
3 271
containrar
1 082
1 137
2 220
roroenheter
12 742
11 667
24 409
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
11 939
10 926
22 865
järnvägsvagnar
459
612
1 072
övriga roroenheter
344
128
472
annan last
Västsverige
1 395
541
1 937
36 379
31 680
68 059
därav
25 560
18 067
43 627
torr bulk
1 697
1 199
2 896
containrar
3 344
5 190
8 533
roroenheter
4 746
5 719
10 465
därav
3 844
4 219
8 064
0
0
0
901
1 500
2 401
1 032
1 506
2 538
flytande bulk
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
övriga roroenheter
annan last
77
Tabell 12 (forts)
NUTS II region
Lossade
Lastade
Totalt
varor
varor
Total
Unloaded
Loaded
goods
goods
4 315
3 090
7 406
1 780
61
1 841
torr bulk
490
336
826
containrar
229
964
1 193
roroenheter
–
–
–
därav
lastbilar, släp, påhängsvagnar
–
–
–
järnvägsvagnar
–
–
–
övriga roroenheter
–
–
–
annan last
Mellersta Norrland
1 816
1 729
3 545
3 929
2 653
6 582
därav
1 018
46
1 065
900
179
900
5
1 103
184
42
1 103
1 145
lastbilar, släp, påhängsvagnar
–
–
–
järnvägsvagnar
–
–
–
1 145
NUTS II region
Norra Mellansverige
därav
flytande bulk
flytande bulk
torr bulk
containrar
roroenheter
därav
övriga roroenheter
annan last
Övre Norrland
därav
flytande bulk
42
1 325
1 964
–
3 289
5 357
7 618
12 975
980
622
1 602
3 173
4 826
7 999
16
138
154
roroenheter
220
94
314
därav
215
93
308
järnvägsvagnar
–
–
–
övriga roroenheter
4
1
6
torr bulk
containrar
lastbilar, släp, påhängsvagnar
annan last
Totalt 2014 – Total 2014
969
1 938
2 906
90 479
76 323
166 802
därav
flytande bulk
39 075
22 075
61 150
torr bulk
14 196
14 513
28 709
5 307
8 038
13 345
roroenheter
21 690
21 948
43 638
därav
19 815
18 501
38 316
1 072
containrar
lastbilar, släp, påhängsvagnar
järnvägsvagnar
459
612
1 415
2 835
4 250
10 211
9 748
19 959
övriga roroenheter
annan last
78
Tabell 13
Total sjögodshantering i nordiska länder. Kvantitet i miljoner ton
Total seaborne goods handled in the Nordic countries. Quantity in million tonnes
Land
Country
Sverige – Sweden
År
Year
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt
Total
150
156
156
159
153
155
161
167
178
180
185
188
162
180
177
173
162
167
Lossat gods
Unloaded goods
79
85
83
87
83
84
89
91
96
95
97
101
85
96
95
92
87
90
Lastat gods
Loaded goods
71
70
73
72
70
71
73
77
82
86
88
87
77
83
82
81
75
76
Danmark – Denmark
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
124
105
97
97
94
94
104
100
100
108
110
106
91
87
93
88
88
..
72
59
54
53
52
50
57
55
54
60
61
61
51
48
53
50
50
..
52
46
43
44
42
44
47
46
46
48
49
45
40
39
40
38
38
..
Norge – Norway
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
..
..
..
..
..
190
187
198
202
197
199
193
183
195
199
206
209
..
..
..
..
..
..
65
63
65
66
62
64
61
56
59
60
62
69
..
..
..
..
..
..
125
124
133
136
135
135
133
127
136
139
144
140
..
79
Tabell 13
Total sjögodshantering i nordiska länder. Kvantitet i miljoner ton
Total seaborne goods handled in the Nordic countries. Quantity in million tonnes
Land
Country
År
Year
Totalt
Total
Lossat gods
Unloaded goods
Lastat gods
Loaded goods
Tabell 13 (forts)
Finland – Finland
1997
75
1998
77
1999
77
2000
81
2001
96
2002
99
2003
104
2004
107
2005
100
2006
111
2007
115
2008
115
2009
93
2010
109
2011
115
2012
105
2013
105
..
2014
Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Eurostats databas april 2014
Source: Transport Analysis (www.trafa.se) and Eurostat´s database of April 2014
80
39
39
38
41
51
52
57
58
55
60
64
64
50
60
63
55
54
..
36
38
39
40
45
48
47
48
45
50
51
50
43
50
53
50
51
..
Tabell 14
Antal fartygspassagerare i nordiska länder, i 1 000-tal
Number of seaborne passengers in the Nordic countries, thousands
Land
Country
Sverige – Sweden
Danmark – Denmark
Norge – Norway
År
Year
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totalt
Total
40 949
41 749
41 574
36 573
32 350
32 112
32 748
33 318
32 617
32 334
32 662
32 745
31 066
30 185
30 094
29 471
29 146
29 256
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
75 928
63 448
57 345
51 830
47 862
48 178
48 653
48 555
47 924
48 145
48 409
46 657
43 561
41 993
41 527
40 965
40 968
..
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
..
..
..
..
..
6 077
4 656
5 787
6 663
6 280
6 447
6 208
5 728
5 876
6 130
6 003
5 975
..
Ankommande
Disembarking
20 580
20 955
20 914
18 457
16 201
16 164
16 545
16 892
16 380
16 399
16 582
16 551
15 748
15 346
15 300
14 940
14 742
14 841
K
37 899
31 661
28 649
25 958
23 994
24 090
24 358
24 297
23 963
24 068
24 200
23 329
21 814
21 190
20 778
20 518
20 740
..
K
..
..
..
..
..
2 832
2 309
2 722
3 146
2 980
3 029
2 882
2 756
2 835
2 894
2 944
3 054
..
81
K
K
Avresande
Embarking
20 369
20 794
20 660
18 116
16 149
15 948
16 203
16 426
16 237
15 935
16 080
16 194
15 319
14 839
14 795
14 532
14 403
14 416
38 030
31 787
28 696
25 872
23 868
24 088
24 294
24 258
23 961
24 077
24 208
23 328
21 747
20 803
20 749
20 447
20 228
..
..
..
..
..
..
3 246
2 347
3 065
3 517
3 299
3 418
3 327
2 973
3 040
3 236
3 059
2 922
..
K
K
Tabell 14 (forts)
Land
Country
Finland – Finland
År
Year
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Totalt
Total
15 191
15 986
16 146
15 964
16 729
16 577
16 341
16 806
17 112
16 739
16 450
16 975
17 226
17 867
Ankommande
Disembarking
7 617
8 012
8 096
8 008
8 405
8 336
8 216
8 432
8 582
8 391
8 251
8 517
8 645
8 989
2010
18 074
9 094
2011
18 264
9 203
2012
18 524
9 311
2013
..
..
2014
Källa: Trafikanalys (www.trafa.se) och Eurostats databas april 2015
Source: Transport Analysis (www.trafa.se) and Eurostat´s database of April 2014
Anmärkning: Besökande kryssningspassagerare ingår ej.
Note: Cruise passengers on excursion are excluded.
82
Avresande
Embarking
7 574
7 974
8 051
7 956
8 324
8 241
8 125
8 375
8 530
8 348
8 199
8 458
8 581
8 877
8 980
9 060
9 213
..
Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och
utvärderar föreslagna och genomförda åtgärder inom transportpolitiken. Vi
ansvarar även för officiell statistik inom områdena transporter och kommunikationer. Trafikanalys bildades den 1 april 2010 och har huvudkontor i Stockholm
samt kontor i Östersund.
Trafikanalys
Torsgatan 30
113 21 Stockholm
Tel 010 414 42 00
Fax 010 414 42 10
[email protected]
www.trafa.se