2FM Marinchefens presentation

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Marinen idag och vägen framåt
2015-02-06
UTVECKLING OCH ANSKAFFNING I STORT INOM 10 ÅRSPERIODEN
Konteramiral Jan Thörnqvist, Marinchef
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Vår operativa miljö är unik.
Sveriges marin har unika förmågor.
• Komplex miljö – djup, salthalter, skärgård, juridiska faktorer: gynnar dolt
uppträdande, missgynnar upptäckt (detektion, klassificering och identifiering)
• Hög trafikintensitet – färjor, handelsfartyg, fiske- och nöjesbåtar
• Korta reaktionstider – från upptäckt till insats
• Begränsat operativt utrymme –
korta distanser och brist på operativt djup för försvar och manöver
• Brett hotspektra –
Sjömålsrobotar, Minor, Torpeder, Artilleri, Attackdykare, Små enheter och
undervattenssystem optimerade för grunda vatten.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Stockholm
Marintaktiska staben
Berga/Hårsfjärden
1.amfibieregementet
med 2.Amfbat
2 st Hvbat
4.sjöstridsflottiljen
Muskö
Sjöinformationskompani
(ur Marinbasen)
Skredsvik
Röjdykardivisionen
(ur 4.sjöstridsflottiljen)
Göteborg
Sjöinformationskompani
(ur Marinbasen)
Bevakningsbåtskompani
(ur 1.amfibieregementet)
Säkerhetskompani sjö
Gotland
1 st Hvbat
(ur 1. amfibieregementet)
Karlskrona
Marinbasen med
Basbataljonen
3 st Hvbat
1.ubåtsflottiljen
3.sjöstridsflottiljen
Sjöstridsskolan
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Ledning
Sjörörlig logistik
Marint insatsspektrum
Hot om bekämpning av egen sjöfart
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Storskaligt väpnat angrepp
Hot om förstörelse av egna hamnar
och kringliggande infrastruktur
Begränsat väpnat angrepp
Hot om förstörelse av egna resurser och
infrastruktur till havs
Sabotage
Enskilt , samordnat och i
samverkan med andra; bestrida
en motståndares rörlighet och
handlingsfrihet samt bekämpa en
angripare.
Kränkningar
Aktioner mot infrastruktur för energi (gasledningar, eldistribution)
Aktioner mot handelsfartyg (kapningar)
Aktioner mot hamnar och tillhörande farleder (undervattensaktioner)
Fartyg som genomför onormal verksamhet (säkerhetshotande)
Hamnar utsätts för onormala incidenter
Sjö- och flygräddning (SAR)
Normalbild (Övervakning och hävdande av territoriell integritet)
Enskilt, samordnat och i
samverkan med andra
myndigheter och nationer verka
kris- och krigsdämpande. Skydda
sjöförbindelser och maritima
intressen och verksamhet
samt hålla lede, hamnar och
baser öppna.
Ständig övervakning av det
svenska territorialhavet,
den svenska ekonomiska
zonen samt vårt närområde.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Marinstridskrafternas
dimensionerande operationstyper
Sjöfartskyddssoperation i
syfte att säkerställa
tillflöden och uthållighet
Kustförsvarsoperation i
syfte att säkerställa
nationell frihet
Sjöövervakningsoperation över tiden i syfte
att hävda svensk territoriell integritet
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Förbandsverksamhet i Marinen
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Våra marina förmågor idag
Övergripande svenska marina uppgiftsrelaterade förmågor,
vilka utvecklats och vidmakthållits utifrån operativa krav:
•
•
•
•
•
Yt- och luftmålsbekämpning
Undervattensstrid (Ubåtsoperationer, ubåtsjakt, minering och minröjning)
Skydd av sjötransporter
Strid i skärgårdsmiljö
Amfibisk övergång (Förmåga att tillföra, kontrollera och verka med sensorer och
vapen i övergången mellan hav och kust)
• Deltagande i internationella insatser
• Offensiva insatser mot/på en angripares/aktörs territorium
För att möjliggöra insatser med resurser utvecklade för ovan
angivna förmågor erfordras stödförmågor såsom marin ledning
och logistik. Härutöver ska förmåga finnas att vid behov stödja
samhället vid svåra påfrestningar.
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Den ryska korvetten STEREGUSHCHY
på örlogsbesök i STOCKHOLM (Juni 201
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
17
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Omvärldsbevakning
FORSKNING
PROVTURSVHT
ÖRLOGSBESÖK
ÖRLOGSBESÖK
ÖRLOGSBESÖK
FÖRFLYTTNING
ÖRLOGSBESÖK
SIGNALSPANING
FORSKNING
FORSKNING
ÖVNINGSVHT
FÖRFLYTTNING
ÖVNINGSVHT
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
RMP Recognized Maritime Picture - Sjölägesbild
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Radarstationer
Optronik
Fartyg
Frivilliga flygkåren
Marina förband
Spaningsflyg, hkp
AIS
Hamnar, Mäklare
KBV, SjöV
SUCFIS
SUCBAS
MARSUR
SUCBAS
SEA SURVEILLANCE CO-OPERATION BALTIC SEA
SUCFIS
SEA SURVEILLANCE CO-OPERATION FINLAND SWEDEN
Sjöcentraler
• Sjölägesbild
•
•
•
Militärt bruk
Civilt bruk
Samarbeten
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Insatsåret 2014
Insatsåret 2014
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
INSATSER 2014
Sjöövervakning
• Territoriell integritet
• Verksamhet 24/7/365
• Sjöövervakning m fartyg (ca 450pass,
4500h)
• Sjöövervakning m FFK (ca 650pass, ca
900h i luften)
Internationell sjöminröjning
• OPEN SPIRIT (Lettland)
Nationell sjöminröjning
Inga under 2014, normalt ngn årligen
Internationella insatser
• EUNAVFOR ATALANTA (stabsoff)
• OP RECSYR (stabsoff)
• Planering för ME04
OPCW-UN JOINT MISSION
For the elimination of Syrian chemical weapons
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
INSATSER 2014
OXA saneringsinsatser
• 17st (bla Ala Lombolo, Östersund
mfl) 8 ftg insatser, 9 dykinsatser
Am.röj. Insatser
• 30st amröjinsatser
varav 14st som stöd till polisen
Und- och spaningsinsatser
• HMS Orion
• Ubåt
• Korvett
Stöd till samhället
• Ca 500ggr
• Stöd till sjöräddningen vid ca 70
tillfällen
173 av 173 ammunitionslådor röjda
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Underrättelseoperation Örnen v.443
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Underrättelseoperation Örnen v.443
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Underrättelseoperation Örnen v.443
Sverige har säkra bevis för att det skedde en
undervattenskränkning i Stockholms skärgård i oktober.
En mindre ubåt har kränkt svenskt vatten konstaterade
överbefälhavare Sverker Göranson i dag.
– Vi vet inte vem som ligger bakom detta, men låt mig
säga det här till de som ligger bakom detta: det här är helt
oacceptabelt. Vi kommer att försvara vår territoriella
integritet, sa Löfven under presskonferensen.
Publicerat fredag 14 november 2014
kl 12:35
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Marinens utvecklingsplan
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Marinens uppgifter
Marinen står på två ben:
Enskilt och i samverkan med andra, bidra till en
robust säkerhetsordning med fokus på närområdet
Över tiden stödja det svenska samhället med säker
sjöfart, och därmed säkra försörjningslinjer till
befolkning och industri såväl globalt som regionalt
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Läget i marinen
Läget i marinen är i huvudsak gynnsamt.
Rekryteringen och personaluppfyllnaden är
god, fartygen och materielen är överlag
modern och av god kvalitet. Det finns en
balans mellan de olika marina typförbanden:
ubåt, ytstrid, minröjning och amfibie.
Men…..
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Inriktning
på kort och medellång sikt
Bemanningsgraden
Personalförsörjning
Samarbeten
Sjöoperativ
helikopter
Bastjänst
Vidmakthållande
Sjöminering
Samordnade
operationer
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Prioritering av anskaffningsbehov
(på sikt)
• Nästa generations ubåt
• Utökat luftförsvarssystem Visby
• Nästa generations stridsfartyg
• Omsättning amfibiebataljonen
• Autonoma minröjningssystem
• Ledningssystem (Länk 22)
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Prioritering av anskaffningsbehov
(på lång sikt)
•
•
•
•
Skydd av marina enheter och marin verksamhet
Obemannade och autonoma farkoster
System i samverkan
Fjärrstridsmedel
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Utblick mot 2015
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Myndighetssamverkan
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Swedish Finnish
Naval Task Group
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
NATO RESPONSE FORCE
RESERVE POOL OF FORCES
Swedish contribution
State of Play NRF/RPF
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
• 2014;
– MCM ship (1 KSR with small NSE)
• 2015;
– Marine unit (coy), in cooperation with Finland (Part of SFATU)
– Participation in exercise BALTOPS
• 2017;
– One VISBY class unit with Supply ship
• 2019;
– VISBY class unit with “full C3”
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Vision SFNTG 2023
FINSWEEX v.521-22
Finsk ledning 2015
CTG
Staff element
TU
Surface
Warfare
Initial Operational Capability
(IOC 2017)
Surveillance and Reconnaissance Operation
TU
Mine Counter
Measure
TU
Amphibious
Logistic
Element
Full Operational Capability
(FOC 2023)
Standing Naval Task Group
Protection of Shipping Operation
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
MOI MOI!
MOI! !!
HEJ HEJ !!!
MOC
MOC
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Personal och utbildning
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Materiel
i
sikte
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Visby
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Gävle / Sundsvall
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Stockholm / Malmö
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Koster
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Spårö
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Ubåtar
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Båtar i Amfbat
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Bogserbåtar
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Skjutfältsbåtar
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
FOKUSÖVNINGAR 2015
– FINSWEEX 15
– BALTOPS 15
– NORTHERN COASTS 15
– SWENEX 15
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Förberedelser
V440-v451
CET/FIT &
PDT
V503-506
CET = Combat Enhancement Training
FIT = Force Integration Training
PDT = Pre Deployment Training
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
13 February to 06 May and 17 May 2015
CO JWIT
Staff
ROLE 2
SWECOY
CB 90
Hkp 15
Combat
Camera
LCCT
NH90
EBE
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
2015
Enhet ur 2.amfbat ca 200 personer
Samordnas med Finland
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Vägen framåt
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE
Förbandsverksamhet i Marinen
MARINEN
WWW.FORSVARSMAKTEN.SE