Akutpsykiatrisk vård

inspiration
➠ Omvårdnad i intensiv och akutpsykiatri – ta del av senaste forskningen och utveckla ditt bemötande och förhållningssätt!
➠ Uppdatera dig inom de senaste trenderna inom missbruk
– nätdroger, spice med mera!
➠ Öka din riskmedvetenhet i mötet med patienter – ligg ett steg före i tanken och undvik nödsituationer!
➠ Unga vuxna som mår dåligt (16–22) – följ utvecklingen och fördjupa dig inom målgruppen!
Datum och plats: 30 september–1 oktober, Stockholm
Fördjupningsdag 2 oktober: Telefonrådgivning inom psykiatrin
talare
Ullakarin Nyberg, med.
dr, psykiatriker, Norra
Stockholms Psykiatri
Britta Alin Åkerman,
leg. psykolog, professor
emerita, NASP, Karolinska
Institutet
Kent-Inge Perseius,
docent, leg. sjuksköt.
Alexander Tilly, leg. psykolog fil. kand. i filosofi
Martin Salzmann-Erikson,
spec.ssk, doktor vårdvetenskap, OUS och
Högskolan i Gävle
•
utveckling
•
➠ Suicidala personer – öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering!
kunskap
Akutpsykiatrisk vård
Välkommen till en ny konferens i Akutpsykiatrisk vård!
Under två intensiva dagar kommer du att få ta del av föreläsningar fulla med färskt
forskningsresultat, nya studier, senaste riktlinjerna, resultat och insikter! Du kommer att
få lyssna på några av Sveriges främsta experter inom akutpsykiatrisk vård. Ämnen som
kommer att behandlas innefattar en kombination av samtalsmetodik, relationsskapande
och bemötande blandat med riktlinjer, diagnostisering, behandling och forskning.
Under konferensens 2 dagar får du bland annat lyssna till:
➠ Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker, kommer att tala om hur man på ett enkelt och
pedagogiskt sätt i samtal kan närma sig suicida personer. Du kommer att få lära dig hur
du med tydliga och enkla frågeställningar kan få fram viktig information och hitta signaler
som avslöjar hur personen mår.
➠ Britta Alin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor emerita, kommer att
tala om den senaste forskningen och utvecklingen inom gruppen unga vuxna(16-22) som
mår dåligt. Varför ökar gruppen? Vad kännetecknar dessa personer och hur kan du nå
fram?
➠ Martin Salzmann-Erikson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, doktor i vårdve-
tenskap. Martin kommer att berätta om spännande resultat från sin forskning i omvårdnad i intensiv- och akutpsykiatri. Han kommer att behandla bemötande och ge konkreta
åtgärder som du kan ta till i olika situationer.
➠ Anita Johansson, med. dr. vårdvetenskap, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård,
kommer delge färsk forskning kring situationen för anhöriga till psykiskt sjuka. Missa inte
viktig kunskap kring vad som är en anhörigs främsta behov och hur du bäst kan hjälpa och
stötta anhöriga.
➠ Alexander Tilly leg. psykolog fil. kand. i filosofi. Alexanders spetskompetens ligger inom
hotfulla och våldsamma konflikter. Han har en unik förmåga att förmedla hur du ska
tänka och agera innan och i osäkra situationer och han kommer också gå djupare in på hur
du i dina samtal skapar förtroende och gör bedömningar genom rätt samtalsteknik.
➠ Tobias Eriksson, chefsöverläkare. Tobias kommer att presentera de senaste trenderna
inom missbruk, hur målgrupperna ser ut och kring behandlingsmetoder.
➠ Kent-Inge Perseius, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, med. dr. och docent i
hälsovetenskap kommer att tala om självskadepatienter. Ta möjligheten att utveckla din
förmåga i att bemöta och samtala med självskadepatienter – ta del av konkreta tips och råd
i hur du når fram och vad du ska tänka på i krissituationen.
Missa inte fördjupningsdagen i Telefonrådgivning inom psykiatrin den 2 oktober!
➠ Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare kommer att ge
dig konkreta verktyg och tips som du kan använda under dina samtal med patienter. Med
rätt teknik kommer du inte bara att få mer kvalitetssäkra samtal som gynnar patienten
utan också få kortare och mer effektiva samtal.
Under eftermiddagen fördjupar du dig inom bemötande och samtal med den psykiskt
sjuke. Jaana Nyström, enhetschef och Camilla Janson, skötare med steg 1 utbildning båda
från Mobila akutenheten vid S:t Görans sjukhus, Norra Stockholms psykiatri samt Minja
Christovski, specialistsjuksköterska i psykiatri, Akut- och konsultpsykiatrin vid Akademiska sjukhuset Uppsala, kommer att dela med sig av sina kunskaper i hur du bemöter olika
patienter som vänder sig till telefonrådgivningen.
Försäkra dig om en plats redan idag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se
eller ring in din anmälan på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till Akutpsykiatrisk vård!
Vänliga hälsningar
Isabelle Gennow
Utbildningsansvarig, Kompetensteamet
Akutpsykiatrisk vård – Dag 1, 30 september
08.50 Registrering med kaffe och smörgås
09.20 Moderator Jonas Pils inleder konferensen
Jonas Pils, skötare, fil. kand. psykologi, Psykiatri Södra Stockholm. Jonas har arbetat som skötare i tio år
och har intresserat sig för brukarinflytande i psykiatrisk vård. Han är projektledare för Självvald inläggning, och har vid FoU-enheten i Psykiatri Södra Stockholm skrivit rapporten ”Personalens syn på brukarinflytande i psykiatrin”.
09.30 Suicidala personer – öka din förmåga i samtal, bemötande och diagnostisering!
•
•
•
•
•
Suicidriksbedömning – att bedöma hur allvarligt det är
Hur fångar du upp patientens tankar och funderingar?
Signaler du bör uppmärksamma!
Våga fråga! Rädsla för samtalet och mötet med människor med suicidtankar
Få konkreta tips, frågor, riktlinjer som hjälper dig i samtalet!
Ullakarin Nyberg, med. dr, psykiatriker, Norra Stockholms Psykiatri. Ullakarin är överläkare i psykiatri vid
S:t Görans sjukhus. Hon arbetar med suicidförebyggande insatser i vården och samhället och har skrivit
boken: ”Konsten att rädda liv: Om att förebygga självmord”, (Natur & Kultur 2013). Hon bedriver forskning vid Karolinska Institutet som handlar om anhörigas reaktioner på suicid inom familjen.
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 minuter)
12.00 Lunch
13.00 Hur kan vi bättre bemöta och stötta anhöriga till psykiskt sjuka?
Ta del av senaste forskningen!
•
•
•
•
Lär dig mer om hur situationen ser ut för anhöriga till psykiskt sjuka
Vad är en anhörigs främsta behov?
Hur kan man hjälpa och stötta en anhörig?
Vad ska du säga?
Anita Johansson, med. dr. vårdvetenskap, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och klinisk lektor vid
Skaraborgs sjukhus. Anita doktorerade 2014 med sin avhandling med fokus på föräldraperspektiv i psykiatrisk vård med titeln ”Ändlös omsorg och utmätt hälsa – Föräldraskapets paradoxer när ett vuxet barn har
långvarig psykisk sjukdom”.
14.10 Kaffepaus
14.30 Samtalsteknik inom psykiatrin – lär dig skapa en relation för att uppnå
en god kommunikation
•
•
•
•
Samtal och förtroende – så lägger du grunden för ett bra möte
Lär dig samtalsteknik för att lyssna och bedöma olika situationer
Bemötande och möte med psykiskt instabila personer
Lyssna för att skapa samarbete – aktivt lyssnande som metod
Öka din riskmedvetenhet i mötet med patienter – ligg ett steg före i tanken
och undvik nödsituationer!
•
•
•
•
Att möta aggressivitet och starka känslor
Lär dig att förutse risksituationer innan de inträffar
När faran är framme – hur hanterar du hot och provokationer?
Konsten att sätta gränser och säga nej
Alexander Tilly, leg. psykolog fil. kand. i filosofi. Alexander arbetar med att utveckla ledare, team och
organisationer inom privata och kommunala sektorn. Hans spetskompetens ligger inom hotfulla och
våldsamma konflikter.
17.10 Dagen avslutas
Akutpsykiatrisk vård – Dag 2, 1 oktober
08.00 Slät kopp kaffe
08.30 Unga vuxna som mår dåligt (16–22) – följ utvecklingen och fördjupa dig
inom målgruppen!
•
•
•
•
Varför ökar gruppen unga vuxna (16–22) som mår dåligt?
Hur kännetecknas dessa personer, vad vet vi om gruppen?
Preventivt arbete som fungerar – ta del av ny forskning
Hur bemöter och samtalar du med denna målgrupp?
Britta Alin Åkerman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, professor emerita vid avdelningen för Nationell
prevention av suicid och psykisk ohälsa vid NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) Karolinska Institutet. Brittas forskning berör främst ungdomars psykiska hälsa och
risk för självmordshandlingar, hon har arbetat kliniskt och forskat sedan mitten av 60-talet och författat
flertalet böcker.
10.00 Kaffepaus
10.20 Uppdatera dig inom de senaste trenderna inom missbruk –
nätdroger, spice med mera!
•
•
•
•
Ta del av de senaste och mest aktuella drogerna – var finns de och hur påverkas kroppen?
Nya rön inom behandling – hur hanteras olika droger?
Hur ser behandlingsmöjligheterna ut för spice? Hur ska du behandla en person som
hamnat i psykos av spice?
Hur ser målgruppen ut för olika droger och hur ser utveckingen ut?
Tobias Eriksson, chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri på Beroendemedicinska mottagningen vid
Akademiska sjukhuset Uppsala.
11.50Lunch
12.50 Omvårdnad i intensiv- och akutpsykiatri – ta del av senaste forskningen
och utveckla ditt bemötande och förhållningssätt!
•
•
•
•
Akut omvårdnad – ta del av konkreta åtgärder att ta till i olika situationer
Hur kan du arbeta för att reducera tvångsåtgärder?
Hur bemöter och hanterar du olika tillstånd – ta del av olika exempel!
Att skapa en hållbar relation genom flexibilitet
Martin Salzmann-Erikson, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle. Martin arbetar kliniskt på en akutpsykiatrisk avdelning vid Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Han doktorerade 2013 med sin avhandling om caring och nursing i intensivpsykiatrisk vård.
13.50 Kaffepaus
14.10 Självskadepatienter – att bemöta och samtala med självskadepatienter
när de mår som sämst •
•
•
•
Öka din förståelse för självskadepatienter – hur kan vi bättre hantera självskadepatienter?
Vad är viktigt att tänka på i krissituationen?
Ta del av konkreta tips och råd för hur du når fram till patienten
Uppdatera dig med det senaste inom forskning och behandlingsmetoder
Kent-Inge Perseius, specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård, med. dr. och docent i hälsovetenskap, programansvarig på psykiatriutbildningen vid Röda korsets högskola i Stockholm. Kent-Inge är även verksam
som forskare och lärare i Kalmar samt författat boken: ”Att tämja en vulkan – om emotionell instabilitet
och självskadebeteende” (2012).
15.50 Moderator sammanfattar dagen
16.00 Dagen avslutas
2 oktober:
Fördjupningsdag – Telefonrådgivning inom psykiatrin
08.00 Slät kopp kaffe
08.30 Samtalsprocess och metodik – för att kvalitetssäkra dina bedömningar i telefon!
•
•
•
•
•
•
•
Bemötande i telefon – inre kompetens och förhållningssätt i telefonsamtalet
Att vara professionell i alla situationer!
Samtalsprocessen – telefonsamtalets olika faser; öppningsfas, lyssnandefasen, analys-/
bedömningsfasen, åtgärdsfasen och avslutningsfasen
Samtalsmetodik – steg-för-steg genom samtalet – så lär du dig att ställa relevanta frågor för att få fram korrekt information!
Att sätta gränser i samtalet
Vanliga fallgropar i telefonsamtalet och hur du kan undvika dessa
Det svåra samtalet – att hantera ilskna, aggressiva och ledsna patienter – så bemöter du
känslor i samtalet på ett professionellt sätt
Elisabeth Almgren Eriksson, leg. sjuksköterska, omvårdnadshandledare och utbildare i Telefonrådgivning
inom hälso- och sjukvård. Elisabeth har föreläst och utbildat sedan 2006 runt samtalsprocess, samtalsmetodik och svåra samtal. Hon har arbetat med telefonrådgivning under många år och även arbetat en stor
del med att handleda framförallt sjuksköterskor i telefonrådgivning.
Under förmiddagen görs avbrott för kaffepaus (20 minuter)
11.30 Lunch
12.30 Telefonrådgivning i akutpsykiatrin
•
•
•
•
•
•
•
•
Att möta en suicidal person över telefon – så för du dig i samtalet!
Olika typer av samtal – vilka personer ringer och hur kan du bemöta dessa?
Ta del av konkreta råd och samtalsmetoder – ställ de rätta frågorna!
Viktiga signaler att uppmärksamma
Hur bedömer du vad som är akut? Viktiga signaler och ord att lyssna efter!
Vad har du för skyldigheter i telefonsamtalet?
Hur kan du stötta en person att söka hjälp
Ta del av svåra samtal från verkligheten
Jaana Nyström, leg. sjuksköterska, enhetschef och platskoordinator för Mobila akutenheten vid S:t Görans
sjukhus, Norra Stockholms psykiatri. Jaana kommer att föreläsa tillsammans med Camilla Janson, skötare
med steg 1 utbildning också vid Mobila akutenheten vid S:t Görans sjukhus, Norra Stockholms psykiatri.
14.40 Kaffepaus
15.00 Workshop – diskutera och dela erfarenheter över olika patientfall
• Workshop ledd av specialistsjuksköterska Minja Christovski
• Presentation av olika patientfall – få konkreta råd och tips hur du hanterar olika patienter!
• Dela med dig av egna erfarenheter, få konkreta tips, diskutera med kollegor i branschen
Minja Christovski, specialistsjuksköterska i psykiatri, Akut- och konsultpsykiatrin, Akademiska sjukhuset Uppsala. Minja arbetar med telefonrådgivning inom akutpsykiatrin samt aktivt med förbättring
och utveckling av telefonrådgivningsverksamheten på Akademiska sjukhuset Uppsala.
16.00 Dagen avslutas
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
PRAKTISK INFORMATION
Akutpsykiatrisk vård
➠ Datum: 30 september –1 oktober, 2015
➠ Pris: 6 480 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.
Moms tillkommer.
➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.
➠ Plats: Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.
Fördjupningsdag 2 oktober, 2015: Telefonrådgivning inom psykiatrin
➠ Pris: 3 980 kr. I priset ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial.
Moms tillkommer.
➠ Plats för fördjupningsdag: Centrala Stockholm, exakt adress meddelas en månad innan konferens.
Gå alla 3 dagar och få 2 000 kr i rabatt!
Avbokningsregler & förbehåll
Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se.
Vi reserverar oss för förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid
extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
[email protected]
08-410 281 50
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1182
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige