PROTOKOLL 1 (7) - Skellefteå kommun

PROTOKOLL
1 (7)
2015-01-13
Kulturnämnden
Plats och tid
Stadshuset, kl 13.00
Övriga deltagande
Beslutande
Emilia Hallin (S) ordförande
Christina Nyström (V)
Martin Hedqvist (S)
Anna Nyström (S)
Örjan Fredriksson (S)
Jasmine Ravaghi (S)
Erik Vikström (S)
Pär Brubäcken (C)
Jeanette Gustafsson (FP)
Giulia Frigo Dahlgren (MP)
Gunilla Andersson (M)
Ersättare
Lilian Parbring Westerlund (S)
Astrid Svanborg (S)
Olof Hasslow (FP)
Charlotta Enqvist (KD)
Tjänstgörande ersättare
Ulf Degerman (S) för Giulia Frigo Dahlgren
Tjänstemän
Maud Marklund, sekreterare
Justerare Martin Hedqvist
Paragrafer 1 - 6
Underskrifter
……………………………………………..
Emilia Hallin, ordförande
…………………………………………………
Maud Marklund, sekreterare
……………………………………………..
Martin Hedqvist, justerare
BEVIS OM ANSLAG
Justering av kulturnämndens protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla
Sammanträdesdatum
2015-01-12
Anslaget har satts upp
2015- -
Förvaringsplats för protokollet
Kulturenheten, Nordanå
Underskrift
…………………………………….
Maud Marklund
Utdragsbestyrkande
Anslaget tas ner efter
2015- -
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§1
PROTOKOLL
2015-01-13
Dnr KN 2014-000293 800
Val av vice ordförande och ordförande i
arbetsutskottet
Sammanfattning
Nämnden har att utse vice ordförande och ordförande i arbetsutskottet.
Beslut
1. Till vice ordförande i arbetsutskottet utses Jeanette Gustafsson (FP).
2. Till ordförande i arbetsutskottet utses Emilia Hallin (S).
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Valda
Lönecenter
KLK Margaretha Granström
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
2
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§2
PROTOKOLL
2015-01-13
Dnr KN 2014-000292 800
Val av arbetsutskott 2015 - 2018
Sammanfattning
Nämnden har att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens
arbetsutskott.
Beslut
1. Till ordinarie ledamöter utses Emilia Hallin (S), Martin Hedqvist (S)
och Jeanette Gustafsson (FP).
2. Ersättare: Örjan Fredriksson (S), Erik Vikström (S) och Charlotta
Enqvist (KD).
3. Ersättare deltar endast när ordinarie ledamot ej kan delta.
4. Adjungerad: Christina Nyström.
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Valda
Lönecenter
KLK Margaretha Granström
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
3
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§3
PROTOKOLL
2015-01-13
Dnr KN 2014-000294 800
Val till Folkhälsorådet
Sammanfattning
Nämnden har att utse en ordinarie ledamot och en ersättare i
Folkhälsorådet.
Beslut
1. Till ordinarie ledamot utses Emilia Hallin.
2. Ersättare: Jeanette Gustafsson.
3. Ersättare deltar endast när ordinarie ledamot ej kan delta.
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Valda
Lönecenter
KLK Margaretha Granström
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
4
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§4
PROTOKOLL
2015-01-13
Dnr KN 2014-000295 800
Val till Förebyggande Rådet i Skellefteå FRIS
Sammanfattning
Nämnden har att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i
förebyggande Rådet i Skellefteå, FRIS.
Beslut
1. Till ordinarie ledamöter utses Anna Nyström (S) och Jeanette
Gustafsson (FP)
2. Ersättare Lilian Parbring Westerlund (S) och Giulia Frigo Dahlgren
(MP).
3. Ersättare deltar endast när ordinarie ledamot ej kan delta.
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Valda
Lönecenter
KLK Margaretha Granström
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
5
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§5
PROTOKOLL
2015-01-12
Dnr KN 2014-000296 800
Val till Kulturskolans styrgrupp
Sammanfattning
Kulturskolan ska ha en styrgrupp med representation från kulturnämnd,
gymnasienämnd och barn- och grundskolenämnd. Två förtroendevalda och
tjänstemän per nämnd med ersättare. Fritidsnämnden representeras med en
tjänsteman. Ordförande i styrgruppen tillsätts av kulturnämnden.
Beslut
1. Emilia Hallin (S) och Christina Nyström (V) utses till ordinarie
ledamöter.
2. Emilia Hallin (S) utses till ordförande.
3. Ulf Degerman (S) och Olof Hasslow (FP) utses till ersättare.
4. Ersättare deltar endast när ordinarie ledamot ej kan delta.
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Valda
Lönecenter
KLK Margaretha Granström
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
6
SKELLEFTEÅ KOMMUN
Kulturnämnden
§6
PROTOKOLL
2015-01-12
Dnr KN 2015-000003 800
Sammanträdesordning (inga tjänstemän deltar)
januari nämnden 2015
Beslut
1. Närvaron vid sammanträden. Önskvärt att förvaltningschef deltar.
Tjänstemän deltar endast under dragning av ärenden och under
diskussion om nämnden anser det nödvändigt.
2. Föredragningarnas längd. Gärna gången innan sammanträde för beslut.
Önskvärt om tunga ärendedragningar kan tas innan gruppmötet.
Fungerande teknik, tillgängliggörande.
3. Tjänsteskrivelserna. Tydlighet. Önskvärt att au-protokoll skickas ut till
övriga nämndsledamöter.
4. Sammanträdenas längd. Se till att det finns gott om tid för diskussioner.
För att få mer info/utbildning, fler heldagar? Anpassa antalet
info.ärenden och längden på dessa.
5. Beslutsförslagen. Tydliggöra begreppen ”vem” och ”när”.
6. Extraärenden. Bör undvikas i möjligaste mån.
7. Kontakter med media. Eget ansvar för mediakontakt. Diskutera fattat
beslut.
8. Övrigt. Sociala medier, positivt att uppdatera om sammanträde och
politiska beslut.
______________________________________________________
Beslutet sänds till:
Kulturnämndens ledamöter.
Kulturchef
Justering (sign)
Utdragsbestyrkande
7