Styrelsemöte 22.10.2015

Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax
Styrelse för Hem och Skola
Sammanträdesprotokoll
Möte 1/2015
KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, MÖTE 1
Plats: Lärarrummet vid högstadiet i Petalax
Datum: torsdagen 22.10.2015
Närvarande:
Tina Martin (ordf. 2014-15)
Susanne Lagus (kassör 2014-15)
Pia Söderback
Mayvor Österblad
Mia Finne
Lotta Sandqvist
Merja Fogde (lärarrepresentant 2014-15)
Helen Brännback-Staaf
Roger Lindholm
Carita West
Benita Lidman
Lena Ahlskog
§ 1 Mötet öppnades 18.30 av ordf. Tina Martin
§ 2 Val av mötesordförande och mötessekretarere
Tina Martin valdes till mötets ordförande och till sekreterare valdes Susanne Lagus.
§ 3 Presentation av verksamhetsberättelse samt bokslut för tiden 1.8.2014-31.7.2015
Verksamhetsberättelsen hade blivit uppläst under årsmötet
§ 4 Presentation av verksamhetsgranskningen
Ordf. Tina Martin läste upp verksamhetsgranskningen, gjord av L-G Sperring
§ 5 Fastställande av verksamhetsberättelsen och bokslutet. Beviljande av ansvarsfrihet för de
redovisningsskyldiga.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
§ 6. Konstituering av styrelsen för läsåret 2015-2016
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt
7D Roger Lindholm (ordförande)
8B Pia Söderback(vice.ordförand)
7A Carita West (kassör)
8A Susanne Lagus (sekreterare)
Helen Brännbak-Staaf (lärarrepr.)
7B Lena Ahlskog (ordinarie)
8C Mayvor Österblad (ordinarie)
8D Anna-Greta Hjerpe (ordinarie)
7C Susanne Svahn (ordinarie)
§ 7 Årsmötesprotokollet
Undertecknades och sattes till handlingarna
7D Benita Lidman(suppleant)
8B Lasse Kortelahti (suppleant)
7A Åsa Runonen (suppleant)
8A Ann-Louise Sjöstrand (suppleant)
Merja Fogde (suppleant)
7B Joakim Holtlund (suppleant)
8C Maria Flöijer (suppleant)
8D Therése Nyström-Saaristo (suppleant)
7C Johanna Nyby (suppleant)
Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax
Styrelse för Hem och Skola
Sammanträdesprotokoll
Möte 1/2015
§ 8 Ekonomi och ansökningar
21.10.2015 finns på Andelsbanken 418,19€
30.09.2015 finns på Aktia 1 689,85€
Inkommit 4 ansökningar
- Åk 9 Kulturresa 500€
- Väneleverna 300€
- Elevkårsstyrelsen, inköp av tröjor 300€
- Åk 7 Språktemadagen, arvode till föreläsare 200€
- Ytterligare fanns en ansökning från år 2014-15 för inköp
av 2 mikrofoner 500€. År 2014-2015 beviljades halva summan 250€
Styrelsens beslut:
Beviljades - 200€ till språktemadagen, samt 250€ till inköp av mikrofon.
-Ansökan Väneleverna bör preciseras.
-Kulturresan och Elevkårsstyrelsens ansökan behandlas på våren 2016.
§ 9 Övriga ärenden
Klasstipendiet på ca 200€ som årligen ges åt en klass i årskurs 8 kunde eventuellt slopas och
användas till mellanmål, föreläsare om mobbning eller annat som gynnar hela årskursen eller hela
skolan.
§ 7 Nästa möte
Näst möte hålls måndagen den 23.11.2015 kl 18.30
§ 8 Mötet avslutades kl. 19.40
_____________________________________
Tina Martin, ordförande
___________________________________
Susanne Lagus, sekreterare