IM Stockholms lokalförening

IM Stockholms lokalförening
Protokoll, Styrelsemöte nr. 4
IM:s lokalkontor, Västgötagränd 17
2015-05-06 kl. 18-20
Närvarande
Sanna Filipsson
Martin Portin
Sofi Karlsson Lund
Lisen Stenberg
Dina-Maria Jerari
Lydia Olofsgård
John Tumpane
Anders Stjernlöf
§ Ärende
Kommentar
1 Ordförande förklarar mötet öppnat
2 Fråga om beslutsmässighet
Över hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande och därmed är styrelsen
beslutsmässig.
3 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Handlingarna skickades ut minst en vecka
innan mötet, enligt praxis.
4 Val av mötesfunktionärer
a) Mötessekreterare
b) Justerare
Lisen Stenberg
Sofi Karlsson Lund
5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med 3 tillägg:
Kompetensutveckling för styrelsen,
Höstprogrammet med uppdatering av
volontärpolicyn och Information från
valberedningen.
6 Inledande runda
Deltagarna berättar om hur deras dag varit
och hur de mår.
7. Information från styrelsen och verksamhetsgrupperna
- Anders informerar om att Läxhjälpen Tensta har fått en ny medlem, Anders Briandt. Anders S kommer
att skicka hans kontaktuppgifter till styrelsen
via mejl.
-
Läxhjälp Rågsved: IM har en pågående dialog med transitboende i Rågsved angående att starta upp en
ny läxhjälpsgrupp på boendet, behovet är stort. DE boende har tillgång till läxhjälp via Stockholms
Stad via internet men det räcker inte. Dessutom finna inte tillgången till hjälp för ungdomar på
gymnasiet. Styrelsen beslutar att ersätta läxhjälpen på Stadsbiblioteket med läxhjälp i Rågsved, eftersom
behovet är större där.
-
Sanna och Lisen berättar om eventet I’m a Girl Rising som arrangerades av Aktivitetsgruppen på Bio
Rio den 4 maj. Eventet samlade runt 50 personer, vilket var lyckat. Det blev en bra paneldebatt om
flickors rättigheter efter filmen och publiken var involverad.
-
Datorstödet på Stadsbiblioteket fungerar bra, men både IM och Martin anser att datorstödet behöver
riktas in mer mot personer som är nya i Sverige för att stämma IM:s mål med Sverigearbetet och att
gruppen borde marknadsföras mot Vardagssvenskan för att länka ihop de två aktiviteterna. Styrelsen
genom Martin beslutar att Martin tar över ansvaret för gruppen från IM-kontoret och därmed ansvaret
för den nya målgruppen, kontakten med biblioteket, introduktion av nya volontärer och kontakten med
IM-kontoret. Martin och Anders träffas för att gå igenom överlämningen.
-
Anders informerar om nyheter från Move It. IM har inlett ett samarbete med Stockholms
Idrottsförbund med syfte att få fler att börja idrotta genom introduktion till olika klubbar. Move It har
genom guidningen fångat upp 50 ungdomar och gjort över 100 föreningsbesök. Ett annat nystartat
projekt är Futebol da Forca – ett projekt som riktar sig till tjejer som vill spela fotboll och där de också
har möjlighet att utbildas till fotbollstränare. Gruppaktiviteten inom Move It finns kvar och fungerar
bra, det är stort fokus på guidning.
-
IM och Stockholms Stad har nått ett IOM (idéburet offentligt partnerskap) vilket innebär att en vikarie
har rekryterats för Vardagssvenskan, som nu bytt namn till Duo Stockholm. Vikarien heter Jonathan
Österlund och han började på kontoret den 4 maj.
8 Sommarfesten den 27 maj
Sista dag att OSA är den 20 maj.
Fördelning av arbetsuppgifter:
Sanna och Lisen ställer frågan till Fotogruppen om utlandsvolontärernas fotoutställning kan hänga under
sommarfesten och om de kan berätta om
sina bilder och erfarenheter från sin praktik.
Sofi beställer maten
Sanna gör inbjudan
Lydia och Dina-Maria köper dryck.
Martin förbereder lotteri
Lisen köper presenter till utlandsvolontärerna och priser till lotteriet på Fair Trade-butiken.
Sanna kontaktar Ingrid Ö på Fair Trade-butiken och kollar om de vill sälja saker.
Sanna tar med kubbspel.
Styrelsen är på plats 16.30 för att ställa i ordning.
9 Årsmötet
Lydia och Martin ger återkoppling från årsmötet 2015. Medverkande från styrelsen: Martin, Linnea, Lydia.
-
IM Malmös motion om begreppen integration, utanförskap och etnicitet skrevs om under
påverkanstorget. Beslut togs att begreppen ska definieras utifrån IM:s 3-årsplan och idéprogram. En
arbetsgrupp för att verkställa detta tillsattes.
En arbetsgrupp tillsattes även efter motion från Liinu Diaz Rämö om att motioner från årsmötet måste
följas upp bättre.
Beslut togs att fortsätta utreda frågan om representativ medlemsdemokrati. En arbetsgrupp kommer att
tillsättas efter uppmaning på hemsidan och i medlemstidningen att delta.
Birte är nu arvoderad på 50 %.
Migrerande EU-medborgare: styrelsen ska utreda hur IM kan jobba med denna grupp. Anders ka
skicka information till lokalstyrelsen om en skrivelse från Sverigeavdelningen ang. detta.
Liinu Diaz Rämö och Magnus Strand blev invalda i den nationella valberedningen.
10 Medlemsvård
-
Diskussionen fortsatte om hur man engagerar och aktiverar nya och nygamla medlemmar. Detta är
särskilt viktigt när medlemsdemokratin ska bli representativ.
Om styrelsen kan få uppgifter från kontoret i Lund om vilka medlemmar som är helt nya i IM
Stockholm så kan styrelsen eventuellt kontakta dessa och hälsa välkommen, antingen per mejl eller
telefon. Sofi kollar med Lund om vi kan få dessa uppgifter, därefter fattas ett beslut. Andra sätt att
aktivera och hälsa välkommen är att införa medlemskvällar som de har på IM i Göteborg. Lisen
kontaktar Zarah i Göteborgsstyrelsen för att få veta mer om hur de gör.
-
11 Valberedningen
John berättar att han gärna står till förfogande om styrelsen har frågor. Han nås på [email protected]
John kommer resten av året att vara ensam i valberedningen eftersom Evelyn ska iväg på praktik. John
kommer att hitta någon som kan stödja honom i valberedningens arbete under tiden. Martin föreslår Bayan.
12 Ekonomisk rapport
Budgeten för lokalföreningen är i år 50 000 kr (sökt: 56 000 kr)
Styrelsen beslutar att denna nedskärning tas från Vardagssvenskan och Aktivitetsgruppen (se Sannas
budget). Styrelsen godkänner den nya
budgeten. Det är viktigt at uppmuntra alla
grupper att göra av med sina pengar.
13 Verksamhetsplanen
Förslaget att ha Nyanländas Röster som tema för höstterminen diskuteras. Martin föreslår att ett något
bredare tema, t.ex. ”Röster” skulle omfatta
även internationella avdelningens arbete och
att det kanske är mer passande. Styrelsen
beslutar att fortsätta diskussionen med målet
att bestämma tema för 2016 under
höstterminen. Martin tar upp frågan med
Aktivitetsgruppen vid sitt besök den 11 maj.
.
13 Övriga frågor
Påverkansinitiativ – Styrelsen beslutar att
stå bakom Läxhjälpen Hässelbys skrivelse
och debattartikel ang. tidigare öppettider på
fritidsgården i Hässelby. Beslut tas även att
fortsättningsvis uppmuntra liknande initiativ
till påverkansarbete samt att bjuda in
kontaktpersonerna i alla grupper för att
diskutera hur styrelsen kan hjälpa till att
skapa opinion kring frågor de anser viktiga.
Deadline för På Gång är den 20 maj.
Datum för höstens möten: 24 augusti, 23 september, 15 oktober, 17 november, 14 december. Sofi
skickar in dessa datum till Anna som läger in
dem i medlemstidningen.
IM-dagen kommer att gå av stapeln den 12 september.
Uppdatering IM:s volontärpolicy: Anders är med i en arbetsgrupp som ska revidera och uppdatera IM:s
volontärpolicy. Ett utkast av denna kommer
att gå på remiss till såväl lokalstyrelsen,
nationella styrelsen och lokalkontoret. Målet
är att ha en uppdaterad policy till nästa år.
Mer information kommer.
Höstens infokvällar för nya volontärer: Sanna medverkar vid tillfället den 15 september och Sofi den 14
oktober. Anders har skickat ut info om dessa
introkvällar.
Styrelsen har ordet skrivs nästa gång av Lydia. Deadline för text är sista vardagen i maj.
14 Mötesutvärderingsrunda
15 Ordförande förklarar mötet avslutat