WSP_2015_Geoteknisk utredning

Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Detaljplan
Översiktlig geoteknisk utredning
Geotekniskt PM
2015-03-09
Upprättad av: Martin Holmberg
Granskad av: Daniel Elm
Uppdragsnummer: 10207748
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
INRE HAMNEN, OSKARSHAMNS KOMMUN
Detaljplan
Geotekniskt PM
Kund
Oskarshamns Kommun
Erik Hjertqvist
Konsult
WSP Sverige AB
Box 34
371 21 Karlskrona
Besök: Högabergsgatan 3
Tel: +46 10 722 50 00
Fax: +46 10 722 56 53
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se
Kontaktpersoner
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Martin Holmberg
2 (7)
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
Innehåll
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
Uppdrag
Geoteknisk undersökning
Styrande dokument
Planerade byggnader
Markförhållanden
Topografi
Jordarter
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Grundvatten
Rekommendationer
Allmänt
Område 1
Område 2
Område 3
Område 4
Område 5
Gator och hårdgjorda ytor
Ritning
Plan med detaljplan i ungefärligt läge - områdesindelning
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Ritning G-10-1-0003
3 (7)
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
1
Uppdrag
WSP Sverige AB har på uppdrag av Oskarshamns kommun utfört en geoteknisk
utredning i samband med framtagandet av en ny detaljplan för delar av inre hamnen
i Oskarshamn. Utredningen syftar till att översiktligt klargöra grundläggningsförutsättningarna för den planerade exploateringen samt till att utgöra underlag för ny
detaljplan.
I detta dokument redovisas översiktliga geotekniska rekommendationer och synpunkter.
2
Geoteknisk undersökning
WSP utförde en översiktlig geoteknisk undersökning i januari 2015. Resultatet av
den utförda undersökningen framgår i separat Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik daterad 2015-03-09. I samband med den geotekniska undersökningen utfördes även en miljöteknisk markundersökning vars resultat redovisas i separat
rapport.
3
Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS -EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
4
Planerade byggnader
Inom det aktuella området planeras flera bostads/kontorsbyggnader, ett nytt hamntorg, delvis utfyllning i havet (inkluderas inte i denna rapport), samt nya bryggor för
mindre båtar.
För mer information se ritning G-10-1-0002 i MUR/Geoteknik.
5
Markförhållanden
5.1
Topografi
Marken utgörs huvudsakligen av en relativt plan asfaltsbelagd och plattsatt yta. Lokalt i anslutning till vägar och parkeringsytor förekommer mindre gräs och trädbevuxna områden. Kajens överyta i områdets södra del utgörs av en betongkonstruktion.
Marknivåerna ligger inom intervallet ca +1,6 till +2,3.
4 (7)
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
5.2
Jordarter
För områdesindelning se ritning G-10-1-0003.
5.2.1 Område 1
Jorden består huvudsakligen av ca 1 – 2,5 m fyllning som antingen direkt eller via
högst ca 3 m lera och gyttja (med sandinslag), vilar på naturlig friktionsjord.
Lokalt har sandskikt, oftast gyttjig sand, påträffats mellan fyllningen och gyttjan.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av friktionsmaterial (sten, grus och sand) men
även mulljord och tegelrester har påträffats i flera undersökningspunkter.
I undersökningspunkterna 15W103, 15W108 och 15W113 har trä påträffats i fyllningen eller i gyttjan/gyttjiga sanden under fyllningen.
Den naturliga friktionsjorden utgörs troligtvis av sand som sedan övergår till morän.
5.2.2 Område 2
Jorden består huvudsakligen av ca 1 – 2,5 m fyllning som vilar på naturlig friktionsjord.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av friktionsmaterial (sten, grus och sand), mulljord
och tegelrester.
Den naturliga friktionsjorden utgörs troligtvis av sand som sedan övergår till morän.
5.2.3 Område 3
Jorden består huvudsakligen av ca 2 – 3 m fyllning som antingen direkt eller via
högst ca 1 m gyttja vilar på naturlig friktionsjord.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av friktionsmaterial (sten, grus och sand), mulljord
och tegelrester.
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
I undersökningspunkt 15W119 har även torv och trä påträffats i fyllningen.
Den naturliga friktionsjorden utgörs troligtvis av sand som sedan övergår till morän.
5.2.4 Område 4
Jorden består huvudsakligen av ca 1,5 – 3 m fyllning som via ca 2 – 6 m gyttja och
lera vilar på naturlig friktionsjord.
Fyllningen utgörs huvudsakligen av friktionsmaterial (sten, grus och sand), mulljord
och tegelrester.
Den naturliga friktionsjorden utgörs av sand/finsand som sedan övergår till morän
eller av morän direkt under fyllningen.
Sanden/finsanden bedöms ha mycket lös till lös lagringstäthet.
5.2.5 Område 5
Området har inte kunnat undersökas då vi inte lyckats ta oss igenom befintlig betongkonstruktion.
5 (7)
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
5.3
Grundvatten
Grundvattennivån har inte avlästs inom det aktuella området men bedöms till stor
del följa havsvattenståndet, medelvattenstånd +0,12 (RH2000), och förutsätts generellt ligga på nivån ca +0,1 - +0,6 (RH2000) inom det aktuella området.
6
Rekommendationer
6.1
Allmänt
Grundläggningsförutsättningarna kompliceras av den befintliga fyllningens beskaffenhet, varierande mäktighet och föroreningssituation, samt förekomsten av organisk jord.
Samtliga konstruktioner ska grundläggas på frostskyddad nivå.
För områdesindelning se ritning G-10-1-0003.
Nedanstående rekommendationer, gällande grundläggning av byggnader, är översiktliga och kompletterande utredning krävs då placering, grundläggningsnivå, laster etc. är kända.
6.1.1 Område 1
Grundläggningsförutsättningarna inom området varierar.
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
Lokalt vid området för blivande Hamntorget, där moränen ligger relativt ytligt, kan
troligtvis blivande byggnader grundläggas på konventionellt sätt utan särskilda förstärkningsåtgärder efter urgrävning av befintlig fyllning. För grundläggning inom
övriga delar av området krävs förstärkningsåtgärder t.ex. urgrävning av fyllning och
organisk jord eller pålning. Pållängder, ner till morän, bedöms vara ca 1,5 – 4 m.
På grund av föroreningssituationen i fyllningen samt närheten till havet kan urgrävning under medelhavsnivån vara svårt att utföra. Vid rådande förutsättningar gäller
troligtvis speciella krav för vattenhantering och risk för spridning av befintliga föroreningar såväl som säkerställandet av att all organisk jord schaktats bort.
Om urgrävningsallternativet väljs kan spont erfordras p.g.a. rådande geotekniskaoch miljötekniska förhållanden.
Lokalt kan eventuellt planerade byggnaders golv grundläggas utan annan förstärkningsåtgärd än utskiftning av befintlig fyllning, ner till grundvattennivån (förutsatt
att detta godtas ur en miljöteknisk aspekt).
6.1.2 Område 2
Grundläggningsförutsättningarna försvåras av den befintliga fyllningens beskaffenhet och mäktighet. Framtida konstruktioner kan troligtvis grundläggas på konventionellt sätt efter urgrävning av befintlig fyllning. Eventuellt behöver den naturliga
friktionsjorden packas innan återfyllning utförs.
På grund av föroreningssituationen i fyllningen samt närheten till havet kan urgrävning under medelhavsnivån vara svårt att utföra. Vid rådande förutsättningar gäller
troligtvis speciella krav för vattenhantering och risk för spridning av befintliga föroreningar. För grundläggning inom de delar av området där fyllning förekommer
6 (7)
Uppdragsnr: 10207748
Inre hamnen, Oskarshamns kommun
Daterad: 2015-03-09
Detaljplan
Reviderad:
Översiktlig geoteknisk utredning
Handläggare: Martin Holmberg
under grundvattennivån kan annan förstärkningsåtgärd t.ex. slagna pålar vara ett
lämpligare allternativ. Pållängder, ner till morän, bedöms vara ca högst 3 - 4 m.
6.1.3 Område 3
Grundläggningsförutsättningarna är dåliga och grundförstärkningsåtgärder, t.ex.
pålning, krävs för nya byggnaders bärande stomme och golv. Pållängder, ner till
morän, bedöms vara ca 4 – 8 m.
6.1.4 Område 4
Grundläggningsförutsättningarna försvåras av den befintliga fyllningens beskaffenhet och mäktighet samt av förekomsten av gyttja och löst lagrat friktionsmaterial
under fyllningen.
Grundförstärkningsåtgärder t.ex. urgrävning ner till naturlig friktionsjord alternativt
pålning krävs för samtliga blivande byggnader. På grund av föroreningssituationen i
fyllningen samt närheten till havet kan urgrävning under medelhavsnivån vara svårt
att utföra. Vid rådande förutsättningar gäller troligtvis speciella krav för vattenhantering och risk för spridning av befintliga föroreningar. Då fyllning förekommer
under grundvattenytan inom hela området kan pålning vara ett lämpligare allternativ. Pållängder, ner till morän, bedöms vara ca högst 3 - 4 m.
Lokalt kan eventuellt planerade byggnaders golv grundläggas utan annan förstärkningsåtgärd än utskiftning av befintlig fyllning, ner till grundvattennivån (förutsatt
att detta godtas ur en miljöteknisk aspekt).
6.1.5 Område 5
Grundläggningsförutsättningarna har inte kunnat utredas p.g.a. befintlig betongkonstruktion.
Då området planeras att utnyttjas som grönområde med en mindre lokal gata förutsätts inga grundläggningsproblem i detta skede föreligga.
C:\Users\semh13772\Desktop\10207748 - Inre hamnen DP\3_Dokument\Rapport
PM\Översiktlig geoteknisk utredning.docx
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
6.1.6 Gator och hårdgjorda ytor
Om uppfyllning erfordras för de delar av området där marknivån ligger lägre genereras ökad belastning på de ursprungliga jordlagren, vilket i sin tur kan leta till att
sättningar uppstår. Sättningarnas storlek kan inte beräknas utifrån hittills utförda
undersökningar men kan i vissa fall vara betydande, främst inom område 3 där vi
bl.a. har större mäktigheter av organisk jord, högst ca 2,5 m, under fyllningen. Inom
övriga områden har huvudsakligen endast tunnare skikt, högst ca 1 m organisk jord
och lös lera, påträffats under fyllningen och då på större djup varvid sättningarna
bör bli mindre.
Mindre trafikerade gator och hårdgjorda ytor kan huvudsakligen troligtvis utföras
utan speciella grundförstärkningsåtgärder, efter urgrävning av delar av den sämre
fyllningen, innehållande organisk jord och byggrester, förutsatt att vissa sättningar
kan tillåtas. För att minska risken avseende sättningar i bruksskedet kan exempelvis
utfyllning utföras i ett tidigt skede.
7 (7)