Regional riktlinje för NEWS

Rubrik
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Dokumenttyp
Riktlinje
Författare
Martin Spångfors
Faktaägare
Jens Enoksson
Gäller fr.o.m.
2015-08-25
Giltigt t.o.m.
2017-08-25
Gäller för (enhet)
Region Skåne
Regional riktlinje för
NEWS – National
Early Warning Score
Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne.
Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda
sakkunniggrupper.
Riktlinjerna är fastställda av hälso- och sjukvårdsdirektören.
Hemsida: http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/
Fastställt 2015-08-25
Giltigt till 2017-08-25
Dokumentinformation ......................................................................................................................................... 3
Styrdokument ..................................................................................................................................................... 4
Bedömning ......................................................................................................................................................... 5
Särskilda tillstånd ................................................................................................................................................ 5
Riskkategorisering och åtgärder .......................................................................................................................... 6
Dokumentation ................................................................................................................................................... 7
Kriterier för undantagsfall som ej bör bedömas enligt NEWS ............................................................................... 7
Referenser .......................................................................................................................................................... 7
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
2
Dokumentinformation
HISTORIK
Författare
Namn
Martin Spångfors
Position
IVA-sjuksköterska
E-postadress
Datum
[email protected] 2015-08-25
Granskat av
Namn
Gustav Apelqvist
Camilla Claesson
David Westin
Jasmina Huskanovic
Anna Christensson
Björn Bark
Magnus Lundin
Magnus Olsson
Camilla Edvinsson
Cecilia Rydén
Anette Ekberg
Mia Kulle-Rydsjö
Jens Enoksson
Position
Läkare
Läkare
Läkare
IVA-sjuksköterska
IVA-sjuksköterska
Läkare
IVA-sjuksköterska
IVA-sjuksköterska
Läkare
Läkare
IVA-sjuksköterska
Sjuksköterska
Regional chefläkare
E-postadress
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Datum
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
2015-08-25
Fastställt av
Namn
Ingrid BengtssonRijavec
Position
Hälso- och
sjukvårdsdirektör
E-postadress
[email protected]
Datum
2015-08-25
Taggar
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
3
Styrdokument
NEWS, National Early Warning Score, är ett hjälpmedel för bedömning av den vuxna patientens
vitala funktioner. Om tecken till försämring upptäcks tidigt ökar möjligheterna att kunna vända
sjukdomsförloppet innan tillståndet blivit kritiskt. Bedömning enligt NEWS hjälper till att
identifiera de patienter där risken är stor att tillståndet förvärras och där tidigt insatta åtgärder
minskar risken för ytterligare försämring och död. Nationella och internationella erfarenheter
visar att tidig upptäckt av svikt i vitala funktioner påtagligt förbättrar patientens prognos.
NEWS består av att sex vitala parametrar bedöms liksom eventuell förekomst av
syrgasbehandling. Andningsfrekvens, syremättnad, temperatur, systoliskt blodtryck, pulsfrekvens
samt medvetandegrad poängbedöms (0-3 poäng) efter hur mycket aktuellt värde avviker från det
normala (Tabell 1). För varje parameter erhålls ett värde och totalsumman av dessa utgör NEWSpoäng vilken kan användas som ett mått på patientens tillstånd. Utifrån NEWS-poängen avgörs
vilken risk patienten har för att utveckla kritisk sjukdom (Tabell 2). Förutom totalsumman kan en
enskild parameter som avviker mycket från det normala (röd poäng = 3) generera en högre
riskkategori (Tabell 2). NEWS-poängen och riskkategoriseringen ligger sedan till grund för ett
rekommenderat övervakningsintervall och åtgärder (Tabell 3). För mer information om hur
NEWS används var god se e-utbildning NEWS i utbildningsportalen.
Tabell 1
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
4
Bedömning
Alla patienter ≥18 år inom den somatiska slutenvården ska bedömas enligt NEWS. Vid vissa
tillfällen vårdas patienter som är 16 – 17 år på avdelningar där normalt bara vuxna patienter
vårdas. NEWS skall då användas även för dessa patienter.
NEWS-bedömningen utförs av sjuksköterska, undersköterska eller läkare och dokumenteras i
Melior. Övervakningsfrekvens med åtgärder ska följas utifrån patientens aktuella NEWS-poäng.
Första NEWS bedöms:
• Innan patienten lämnar akuten
• Om patienten ej kommer via akuten, vid ankomst till avdelning
NEWS bedöms även innan patienten lämnar IVA eller Postop.
OBS! Gravida kvinnor kan normalt uppvisa avvikande värden i NEWS, under den senare delen
av graviditeten, vilket bedöms av ansvarig läkare i varje enskilt fall.
Ansvarig läkare bör även kontaktas, efter aktuell NEWS-bedömning, vid:
• Allvarlig oro för hur patientens tillstånd utvecklas
• Begynnande eller tilltagande förvirring/oro
• Diures <200 ml på 8 h
Även kontakt med MIG kan övervägas vid dessa tillstånd.
Vid förändrat status i någon av patientens vitala funktioner tas ett nytt fullständigt NEWS-status.
Särskilda tillstånd
För patienter med en bekräftad kronisk hypoxi kan en alternativ skala för poängbedömning av
syremättnad användas enligt nedan (Eccles, 2013). Denna används enbart efter beslut av ansvarig
läkare, om denna är övertygad om att en låg habituell syremättnad föreligger.
För patienter med en bekräftad låg habituell syremättnad kan läkaren, då denne är övertygad om
att det föreligger en låg habituell syremättnad, ordinera att parametern syremättnad i skalan
utgår och ersätts med följande poängbedömning avseende syremättnad: ≥90 % =0p, 89-88 %
=1p, 87-86 % =2p, ≤85 % =3p
Vid kronisk hypoxi (habituell syremättnad <90 procent) och kronisk koldioxidretention finns det
risk för minskad andningsdrive samt ökad koldioxidretention av syrgasbehandling. I akuta
situationer är risken med hypoxi större än risken med koldioxidretention. Koldioxidretention
utvecklas långsammare (15-60 min) än hypoxi (några minuter). Det är inte mängden syrgas som
kan orsaka koldioxidnarkos utan patientens syremättnad i blodet. Titrera därför syrgastillförseln
tills patienten har en syremättnad på 90 procent, inte högre.
För att tydliggöra för all personal om NEWS ordinarie poängbedömning för syremättnad skall
följas eller om bedömning skall ske efter modifierad skala, skall det dokumenteras under viktig
medicinsk information i Melior. Under detta sökord skall det även dokumenteras på vilka
grunder beslutet fattas. Om den låga habituella syremättnaden omvärderas senare under
vårdförloppet skall detta ändras i mallen ”viktig medicinsk information”.
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
5
Riskkategorisering och åtgärder
Utifrån patientens totala NEWS-poäng vid bedömningstillfället kan risken att drabbas av kritisk
sjukdom härledas enligt följande:
Tabell 2
Riskkategoriseringen och den totala NEWS-poängen vid bedömningstillfället avgör vilket
övervakningsintervall samt vilka åtgärder som ska tillämpas:
Tabell 3
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
6
För de patienter som klassificeras till riskgrupp medium (Tabell 2) rekommenderas en
övervakningsfrekvens på 1 ggr/h tills ansvarig läkare gjort en bedömning av patienten. Denna
övervakning innebär ökad arbetsbelastning och ska inte fortgå längre än nödvändigt. Ansvarig
läkare ska efter sin bedömning av patienten, upprätta en åtgärdsplan och ordinera, utifrån rådande
situation, en adekvat övervakningsfrekvens.
Vissa patientgrupper t.ex. postoperativa patienter med epiduralbedövning, kommer direkt att
klassificeras till riskgrupp medium p.g.a. förväntad avvikelse i vitala parametrar. Ansvarig
anestesiolog ska då före utskrivning från POSTOP rekommendera en utifrån situationen adekvat
övervakningsfrekvens (lämpligtvis NEWS i samband med EDA-kontroller d.v.s. var 4:e timme).
Patienter bör ej lämna akutmottagningen om NEWS ≥7 utan att en specifik åtgärdsplan
upprättats.
Tips vid NEWS-bedömning - samordna andra sysslor i samband med bedömningarna.
Exempelvis kan antibiotika, dryck eller information ges till patienten samtidigt som NEWSbedöms.
Dokumentation
NEWS-bedömningen ska alltid dokumenteras i Melior. Detta gäller även för de NEWSbedömningar som utförs på akuten.
• Använd mall för NEWS-bedömning alternativt NEWS-habituellt låg syremättnad i
Melior
• Eventuella avsteg från övervakningsfrekvensen ska dokumenteras i NEWS-mallen
• Det är viktigt att alla sökord fylls i då detta utgör underlag för granskning och
kvalitetssäkring.
Kriterier för undantagsfall som ej bör bedömas enligt NEWS
•
•
•
Vård i livets slutskede
Kvinnor under förlossningsarbete
Under pågående intensivvård, operation, postoperativ övervakning på
uppvakningsavdelning.
Referenser
Arvidsson, L., Karlsson, V., Spångfors, M., Samuelson, K. (2014). NEWS – National Early
Warning Score. Översättning, reliabilitetstestning samt samband med inläggning på
intensivvårdsavdelning. (Magisteruppsats, Lund University, Faculty of Medicine).
Eccles, S. R., Subbe, C., Hancock, D., Thomson, N. (2014). CREWS: improving specificity
whilst maintaining sensitivity of the National Early Warning Score in patients with chronic
hypoxaemia. Resuscitation, 85; 109-111.
Lobo, R., Lynch, K., Casserly, L. F. (2014) Cross-sectional audit on the relevance of Elevated
National Early Warning Score in medical patients at a Model 2 hospital in Ireland. Irish Journal
of Medical Science. E-pub ahead of print.
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
7
Royal College of Physicians. (2012). National Early Warning Score (NEWS): Standardising the
assessment of acute illness severity in the NHS. Report of a working party. London: Royal
College of Physicians.
Smith, G. B., Prytherch, D. R., Meredith, P., Schmidt, P. E., & Featherstone, P. I. (2013) The
ability of the National Early Warning Score (NEWS) to discriminate patients at risk of early
cardiac arrest, unanticipated intensive care unit admission, and death. Resuscitation, 84: 465-70.
Region Skåne
Regional riktlinje för NEWS – National Early Warning Score
Giltigt till 2017-08-25
8