Martin Kristiansson Svensk samhällskunskapsdidaktisk forskning

Svensk ”samhällskunskapsdidaktisk” forskning utan egen hemvist:
något mer än demokrati och medborgarskap?
Martin Kristiansson, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Karlstads
universitet
Inledning
Denna översikt över forskning i Sverige som bidragit till det vetenskapliga studiet av
samhällskunskapsdidaktik hör ihop med två andra papper vid den nordiska konferensen i
samhällskunskapsdidaktik våren 2015.1 I båda dessa papper – det ena framlagt av Bengt
Schüllerqvist och Stefan Karlsson (2015) och det andra av Anders Broman (2015) –
diskuteras samhällsbegreppet och dess relevans för samhällskunskapsdidaktiken.
Schüllerqvist och Karlsson tar avstamp i de skotska tänkarna med Adam Smith i spetsen och
deras ”upptäckt” av samhället som ingång för en sociologiskt grundad diskussion. I Bromans
fall diskuteras några av de nio licentiatuppsatser som författades inom ramen
för ”Forskarskolan för lärare i historia och samhällskunskap” (FLHS) (Lödén red. 2012) i
termer av deras olika ”samhällskunskapiska” bidrag till vår förståelse av samhället.
Vad framförliggande översikt kommer att visa är att studier som haft något att säga
samhällskunskapsdidaktiken innan FLHS aldrig satt samhällsbegreppet i centrum.
Översiktens funktion visavi pappren ovan är således att utgöra en del av, samt bana en väg för
en argumentation där samhällsbegreppet ges en mer framträdande plats i
samhällskunskapsdidaktisk forskning. Detta betyder inte att forskningen i fråga varit oviktig
för området. Tvärtom! Den har gett oss värdefull kunskap, men vill jag hävda, en ensidig och
reducerad sådan genom att till stor del rikta ett intresse mot demokrati och medborgarskap.
Demokrati och medborgarskap är visserligen centralt för varför samhällskunskapsämnet fått
en plats i svensk skola (Bronäs 2003; Olsson 2009), men frågan är om inte forskningen
behöver vidga vyerna för att göra samhällskunskapsdidaktiken större rättvisa.
Vid en nationell samhällskunskapsdidaktisk konferens i Örebro 2014 berättade Lars
Nohagen, samhällskunskapsdidaktiker från Stockholms universitet, hur han börjat laborera
med begreppen ”medborgare”, ”medarbetare” och ”medmänniska” för att nå en mer samlad
1
Konferensen hölls vid Karlstads universitet den 16-18 mars 2015
1 bild av ämnet.2 Medborgaren i det offentliga rummet är en central del av samhället. Men lika
viktig är medarbetaren, eller måhända mer specifikt (med)producenten och
(med)konsumenten, på en marknad. Dessutom är de medmänskliga relationerna inom
civilsamhället av grundläggande betydelse. Kanske är det till och med så att vi som
samhällsvarelser agerar mer som medarbetare och medmänniskor än som medborgare i våra
vardagsliv.
Ord som medarbetare och medmänniska upplyser oss om att samhällskunskapsämnet
omfattar områden bortom medborgarskap och demokrati som också är viktiga att beakta inom
samhällskunskapsämnet. Dessutom har dessa olika typer av aktörskap i olika samhällssfärer
med varandra att göra. Sammantaget bildar de komplexa mönster av sammanhållande och
upplösande krafter. En av vår tids mest framstående samhällsteoretiker, Jürgen Habermas,
begrundar denna komplexitet när han frågar sig om den ständiga pendlingen mellan stat och
marknad ger några nya uppslag att lösa vår tids samhällsfrågor, eller om det finns skäl att
blicka bortom systemlösningar till förmån för lösningar av kommunikativt slag. Niklas
Luhmann, numera avliden, men en lika viktig samhällsteoretiker såg samhället endast utifrån
ett systemperspektiv och visade hur olika subsystem kommunicerar med omvärlden. Det sker
utan ett märkbart centrum och med en decentrerande och på vissa plan samhällsupplösande
tendens.
Vad som gör ett samhälle möjligt och vad som kan göra att ett samhälle bryter samman
är inte bara en akademisk fråga utan en högst angelägen fråga för gemene samhällsmedlem,
inkluderat barn och unga som möter samhällskunskapsundervisning i våra skolor. Jag menar
därför att samhällskunskap i vid mening handlar om att nå kunskap om samhället som grund
för ökade handlingsmöjligheter i samhället och att detta inkluderar annat än endast demokrati
och medborgarskap. Om forskning skall kunna bidra till kunskap som
samhällskunskapslärare kan använda för att möjliggöra ett lärande av detta slag så tror jag att
det är viktigt att bredda den. Då får också medborgarskap och demokrati ett klart uttalat
sammanhang i vilket dess samhälleliga roll kan förstås bättre. Men för att inte
samhällskunskapsämnet skall ”trilla isär” så tror jag också att det är rimligt att lyfta fram
fruktbara begrepp som kan hålla samman ämnet. Ämnet heter ”samhällskunskap”. Samhälle
betyder att ”hålla samman” en grupp människor och det samhällskunskapiska i forskningen
inom FLHS samhällskunskapsdidaktiska uppsatser handlar för Broman om att visa hur detta
2
I samband med samtalet om detta ”myntades” också, om än lite ”uppsluppet”, några ”mot”-ord till
dessa ”med”-ord och då närmare ”motborgare”, ”motarbetare” och ”motmänniska”, inte som en grund för en
djupare diskussion, men ändå för att påminna om en viss tendens i ”med”-prefixet.
2 kan ske på olika sätt i relation till samhällsbegreppet. Men samhällsbegreppet är inte helt
entydigt och dessutom omtvistat ibland. Hur man trots detta kan tänka kring etablerandet av
samhällsbegreppet som centralt för samhällskunskapsundervisningen lägger Schüllerqvist och
Karlsson en intressant disciplinär grund för genom att ta sin utgångspunkt i Adam Smith och
kretsen kring honom och deras ”upptäckt” av samhället.
Syfte
Mot bakgrund av ovan är syftet med översikten att visa hur mycket av forskningen i Sverige
som har något att säga om samhällskunskapsdidaktik lämnat ett viktigt men ensidigt och
reducerat kunskapsbidrag till området genom dess fokus på demokrati och medborgarskap. I
denna forskning har samhällskunskapsdidaktik som fenomen dessutom ofta utgjort en perifer
och mer eller mindre outtalad del av ett annat forskningsfokus.
Sedan finns det också, skall jag visa, exempel på forskning om demokrati och
medborgarskap som varit starkare bunden till samhällskunskapsdidaktik, samt forskning som
gett samhällskunskapsdidaktiska bidrag också bortom demokrati och medborgarskap. Ofta
har det senare skett med samhällskunskapsdidaktik (återigen) som en bisak, men det finns
också exempel på en breddning bortom demokrati och medborgarskap som sätter
samhällskunskapsämnet och undervisningen i det i förgrunden.
I inga av ovan angivna sätt att närma sig samhällskunskapsdidaktisk relevanta
företeelser sätts emellertid samhällsbegreppet i förgrunden. Vad det kan tänkas betyda för
den fortsatta forskningen inom området är av stor vikt att diskutera och det främsta skälet till
varför denna översikt skrivs och hur den läggs upp.
I syftet ligger nämligen också att föra ett resonemang om varför ovan angiven
ensidighet finns och varför den samhällskunskapsdidaktiska anknytningen ofta är så perifer.
Det är ett resonemang som knyts till de forskningsämnen inom vilket studier med
samhällskunskapsdidaktisk relevans genomförts. Ofta bedrivs ämnesdidaktisk forskning inom
den vetenskapliga disciplin till vilket ett ämnes didaktik kan knytas. Exempelvis skrevs de
fem historiedidaktiska uppsatserna inom FLHS i forskningsämnet historia. De
samhällskunskapsdidaktiska uppsatserna däremot skrevs inom ämnet statsvetenskap. Skälet är
att samhällskunskapsdidaktik inte har en motsvarande vetenskaplig disciplin som
historiedidaktiken har att söka sin hemvist i. Vissa kanske menar att detta inte har så stor
praktisk betydelse. I fallet med FLHS skedde uppsatsarbetet under ett paraply benämnt ”de
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik” där ”Centrum för de samhällsvetenskapliga
ämnenas didaktik” (CSD) anordnade utbildningen. Detta har sannolikt bidragit till att
3 uppsatserna fått en mer samhällskunskapsdidaktisk prägel än vad som vanligtvis varit fallet
innan FLHS. Samtidigt finns det skäl att fråga sig om det räcker med ett paraply likt ovan,
kombinerat med statsvetenskap som forskningsämne, för att ge samhällskunskapsdidaktiken
en hemvist som gör det möjligt att beröra frågor som kan ses som centrala för området. I
ingen av FLHS uppsatser är samhällsbegreppet exempelvis centralt. Bromans analys av några
av uppsatsernas samhällskunskapiska bidrag till samhällsbegreppet görs av Broman själv och
inte av uppsatsförfattarna. Inte heller har det samhällskunskapiska så mycket att säga om
samhället utifrån ett medarbetarperspektiv inom marknadssfären, eller ett
medmänniskoperspektiv inom den civila sfären. Mot denna bakgrund ligger översikten också
till grund för en diskussion om villkoren för samhällskunskapsdidaktisk forskning i stort och
frågan om behovet av en forskningsmässig hemvist som in nuläget inte finns för området,
åtminstone inte i Sverige.
Avgränsning och disposition
En översikt över ett forskningsfält kan sällan göras kort, även om vissa avgränsningar görs
och fältet, som i fallet med samhällskunskapsdidaktik, är relativt nytt och outvecklat.
Forskningsöversikt som genre handlar ju om att beskriva den forskning som gjorts, att inte
endast namnge relevanta alster, som är inventeringens funktion, utan att också redogöra för
dess karaktär och bidrag. För att ändå göra textens omfång hanterbart har jag, förutom att
avgränsa forskningen till svenska studier gjorda innan FLHS, använt tidigare inventeringar
och översikter för att få en överblick och sedan sorterat upp studierna på olika
forskningsämnen. På grundval av denna sortering har jag därefter organiserat studiernas
bidrag utifrån deras perspektiv, studieobjekt och empiri, metoder samt resultat och slutsatser.
Inom ramen för sorteringen täcks inte alla studier in men de som redovisas kan, vill jag hävda,
samlat ses som representativa för de olika forskningsämnenas bidrag till
samhällskunskapsdidaktiken.
Redogörelsen nedan startar med att ge en beskrivning av vilka forskningsämnen som
studier med relevans för samhällskunskapsdidaktiken bedrivits inom där det också påbörjas
en diskussion om avsaknad av en forskningsmässig hemvist som skulle kunna göra fältet mer
självständigt. Nästa del handlar om att redogöra för den forskning som skett inom de olika
forskningsämnena. Översikten avslutas med en diskussion som återkommer till och utvecklar
frågan om många av forskningsbidragens reducerande och ensidiga karaktär och vad det kan
innebära att nå bortom detta, då med samhällsbegreppet som en central beståndsdel för
samhällskunskapsdidaktiken.
4 Forskningsämnen med samhällskunskapsdidaktiskt relevanta studier
Svensk samhällskunskapsdidaktisk forskning är, som redan antytts, ett område som är svagt
utvecklat och som sker under speciella villkor. Det finns inget forskningsämne som heter
samhällskunskapsdidaktik. Det finns inte heller något forskningsämne som heter
samhällskunskap som samhällskunskapsdidaktik skulle kunna tillhöra. Inte heller finns det
något forskningsämne som heter samhällsvetenskaplig didaktik till vilket, återigen,
samhällskunskapsdidaktik skulle kunna höra. Ändå säger vi att det bedrivs
samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige. Hur kan det komma sig?
Ett svar som ligger nära till hands är: Om inte samhällskunskapsdidaktisk forskning
bedrivs i något av ovan föreslagna, men i realiteten icke förekommande ämnen, så måste den
bedrivas i något annat forskningsämne. Eller kan det röra sig om flera ämnen? Vilka skulle de
i så fall kunna vara? Ett sätt att ta reda på detta är att gå till nuvarande kursplaner och
ämnesplaner i samhällskunskap på grundskolan och gymnasiet för att se vilka vetenskapliga
discipliner som samhällskunskap, enligt planerna, har kopplingar till. Logiken är enkel. Ett
skolämne som historia exempelvis, har anknytning till den vetenskapliga disciplinen historia
och inom ramen för denna disciplin bedrivs, som vi redan sett, historiedidaktisk forskning i
Sverige. På samma sätt skulle samhällskunskapens vetenskapliga discipliner kunna ge en
ledtråd till var samhällskunskapsdidaktisk forskning formellt bedrivs. För enligt kurs- och
ämnesplanerna knyter samhällskunskapsämnet nämligen att till flera discipliner.
I ämnesplanen för gymnasiet kan man läsa att samhällskunskap är ett tvärvetenskapligt
ämne som ”har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men (att) även
andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.” (SKOLFS 2011:144, s. 143)
I kursplanen för grundskolan syns inga discipliner uppräknade. Istället skriver man att
eleverna genom undervisningen i samhällskunskap skall utveckla en helhetssyn på
samhällsfrågor och samhällsstrukturer där ”sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga,
mediala och politiska aspekter (är) centrala.” (SKOLFS 2010:37, s. 199) Tre
forskningsämnen3 återkommer i båda planerna om man i den senare planen menar att sociala,
ekonomiska och politiska aspekter hör ihop med disciplinerna sociologi, nationalekonomi,
respektive statsvetenskap. Sedan öppnar skolämnet genom sin tvärvetenskapliga grund också
för andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner, enligt ämnesplanen. Ett par
samhällsvetenskapliga sådana kan urskiljas i kursplanen genom att knyta mediala aspekter
3
Dessa ämnen finns i SCB:s nationella förteckning över forskningsämnen i Sverige (se referens ”Statistiska
centralbyrån 2014a” nedan).
5 till ”media- och kommunikationsvetenskap” och rättsliga aspekter till ”rättsvetenskap”.
Miljömässiga aspekter kan nog tänkas associera till ett tvärvetenskapligt område. Åtminstone
finns inget ämne som heter miljövetenskap i SCB:s förteckning över forskningsämnen i
Sverige (Statistiska centralbyrån 2014a).
Sett utifrån ovan har samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige många
forskningsämnen inom vilka forskning skulle kunna genomföras, men inget enskilt ämne som
utgör en mer heltäckande hemvist för denna forskning likt historiedidaktiken nämnd ovan.
Hur ser det då ut i praktiken? I vilka forskningsämnen har samhällskunskapsdidaktisk
forskning genomförts i Sverige?
En inventering av svensk samhällskunskapsdidaktisk relevant forskning
David Olsson (2011) har gjort en inventering av ”ämnesdidaktisk forskning” i de
samhällsorienterande (SO) ämnena i Norden. För samhällskunskapsämnets del, och för
svenskt vidkommande, fann Olsson sju ämnesdidaktiska artiklar, 25 ämnesdidaktiska
avhandlingar samt 22 titlar under vad han valda att kalla ”andra ämnesdidaktiska studier”. Det
tidigaste arbetet gjordes 1965 och det senaste 2010.
Av de sju artiklarna i inventeringen ingick sex i pedagogiskt inriktade tidskrifter och en
inom ”social studies”. Den senare är anglosaxisk och kan ses som en mer ämnesdidaktiskt
inriktad tidskrift rörande ämnen som ungefär motsvarar våra SO-ämnen, dvs. geografi,
historia, religionskunskap och samhällskunskap. Vad avhandlingarna beträffar, skrevs 20
inom utbildningsvetenskap och pedagogik, fyra inom statsvetenskap och en inom övriga
forskningsämnen och då närmare fredsforskning. Avslutningsvis, vad avser andra
ämnesdidaktiska studier, hör 15 studier till utbildningsvetenskap och pedagogik, inga till
statsvetenskap och sju till övriga ämnen. Av dessa sju studier handlar en om
invandrarforskning, en om svenska och samhällsvetenskap och de övriga fem om vad som
faktiskt kan klassificeras som didaktisk eller till och med ämnesdidaktisk forskning (Olsson
2011).
Utifrån Olssons inventering kan man konstatera att forskningsområdet
utbildningsvetenskap och forskningsämnet pedagogik dominerar stort som hemvist för
samhällskunskapsdidaktisk forskning. Därefter finns det enstaka forskning som skett inom
ramen för statsvetenskap. Man kan också tala om en liten grupp övriga ämnen där didaktik
och ämnesdidaktik träder fram som mer självständiga ämnen även om det senare inte finns
som ett sådant i nuvarande förteckning från SCB över svenska forskningsämnen.
6 Ämnesdidaktik är då en gren av didaktik inom området utbildningsvetenskap (Statistiska
centralbyrån 2014a).
Förutom statsvetenskap har således ingen av de andra vetenskapliga discipliner som
räknas upp i skolans ämnesplan och kursplan för samhällskunskap fungerat som hemvist för
samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige, enligt Olssons inventering. Och märk då att
statsvetenskap är en mycket ovanlig hemvist relativt sett. Det är istället inom
utbildningsvetenskaplig och pedagogisk forskning som samhällskunskapsdidaktiska frågor
uppmärksammats i första hand. Härmed kan man slå fast, om man väljer att se ämnesdidaktik
som en bro mellan ämne och pedagogik (läs också utbildningsvetenskap) (Sjøberg 2000),
eller som en transformation av ämne och pedagogik (Shulman 2004/1986, 2004/1987), att den
mesta forskningen med samhällskunskapsdidaktisk relevans härstammar från det
pedagogiska/utbildningsvetenskapliga brofästet. Det andra brofästet är svagt och dessutom
obalanserat. Statsvetenskapen utgör en fästpunkt, men de två andra ämnena som lyfts fram
som centrala i kurs- och ämnesplaner, dvs. sociologi och (national)ekonomi finns inte med.
Har det då någon betydelse inom vilket forskningsämne samhällskunskapsdidaktisk
forskning bedrivs? Finns det vissa saker man inte kan undersöka som skulle kunna vara
relevanta, sett i ljuset av ämnesplanens och kursplanens kopplingar till de vetenskapliga
disciplinerna, när forskningen sker i utbildningsvetenskap och pedagogik eller statsvetenskap?
Eller är dessa hemvister endast en praktisk lösning när det nu inte finns ett forskningsämne
som heter samhällskunskap eller samhällskunskapsdidaktik i Sverige?
I praktiken förefaller merparten av den samhällskunskapsdidaktiska forskningen ha
skett inom ramen för en tematik som fokuserat frågor om demokrati och medborgarskap – en
tematik som är starkt knutet till syfte och målsättningar med ämnet (Bronäs 2003). I den
meningen kanske man kan säga att forskningen har handlat om två centrala och till varandra
tätt knutna kunskapsområden inom samhällskunskap. Inom pedagogik och statsvetenskap
kanske man till och med kan tala om att en mer avgränsad demokrati- och
medborgardidaktisk forskning bedrivits, framför en mer vid samhällskunskapsdidaktisk dito.
Sedan finns det några undantag som behållit samma tematik men som också inkluderad andra
aspekter, eller fokuserat en annan tematik. Det förra är vanligare än det senare. Och, och detta
är viktigt; det är få av de studier som gjorts i Sverige där samhällskunskapsdidaktik – om man
med denna beteckning menar ”vetenskapen om planerad och institutionaliserad undervisning
och inlärning inom ett specifikt ämnesområde (samhällskunskap, min anmärkning) och däri
ingående specifika uppgifter och problem” (Arfwedson 1996, s. 8) – utgör ram och
utgångspunkt för de problem som studeras och de frågor som ställs. Det är mycket vanligare
7 att ramen och utgångspunkten är en annan, varpå de resultat och slutsatser som presenteras,
och som antytts i inledningen, snarare kan sägas innehålla samhällskunskapsdidaktiska delar
perifera inom ett annat forskningsfokus. Således är det mycket som tyder på att problem som
skulle kunna identifieras och frågor som skulle kunna ställas som primärt
samhällskunskapsdidaktiska sällan gjorts bortom frågor om demokrati och medborgarskap.
Tidigare översikter över svensk forskning med samhällskunskapsdidaktisk relevans
Att teckna en svensk samhällskunskapsdidaktisk forskningsöversikt – som är textens
huvudsyfte – utifrån ovan diskuterade förutsättningar handlar till stor del om att systematisera
samhällskunskapsdidaktisk kunskap som spridda delar och foga dem till de resultat och
slutsatser som genererats ur de fåtal undersökningar där det samhällskunskapsdidaktiska
spåret varit mer centralt. Detta är också ett sätt att ta sig an uppgiften som synts i tidigare
arbeten av översiktsliknande slag i Sverige. Mer precist rör det sig om två opublicerade
konferenstexter och en text som är publicerad. Den ena av de opublicerade texterna lades
fram av Agneta Bronäs (2009) på en svensk samhällskunskapsdidaktisk konferens vid
Karlstads universitet år 2009. Den andra lades fram av Roger Olsson (2009) på en
ämnesdidaktisk konferens i Middelfart i Danmark samma år. Medan dessa två texter
fokuserar samhällskunskapsdidaktik, behandlar den tredje och publicerade texten – som är
skriven av Anna Johnsson Harrie (2011) – också övriga SO-ämnen.
Bronäs börjar med att beskriva att samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige är
svag och dessutom svår att systematisera sökmässigt. Området (som visar på avsaknad av eget
forskningsämne, min anmärkning) saknar nämligen en egen formell klassifikation hos Libris,
och ”klassificeras (därför) under pedagogik som huvudrubrik och pedagogisk metodik,
samhällsvetenskap och rättsvetenskap som underrubrik.” (Bronäs 2009, s. 2) I sin genomgång
kommer Bronäs likväl fram till ett antal forskningsområden som på ett eller annat sätt har
bäring på samhällskunskapsdidaktik men konstaterar samtidigt att områdena inte är ”renodlat
riktade mot samhällskunskap eller samhällskunskapsdidaktik utan är mer samhällsdidaktiska
och ibland inte ens didaktiska.” (Bronäs 2009, s .4) Det är istället områden som bekräftar
David Olssons mönster. De flesta har utbildningsvetenskap och pedagogik som hemvist.
Några få kan placeras in i statsvetenskaplig forskning.
Olsson använder Bourdieus tankar om vetenskapliga fält som ingång att skapa en
översikt över samhällskunskapsdidaktisk forskning där ett sådant fält utmärks av att
vara ”självständigt i relation till andra fält och att det på fältet finns värden som olika aktörer
finner det värt att strida om.” (Olsson 2009, s. 2) Något sådant fält finner inte Olsson för
8 samhällskunskapsdidaktikens räkning. Det är, som Olssons inventering och Bronäs översikt
visar, pedagogik och utbildningsvetenskap som utgör huvudsaklig hemvist där
samhällskunskapsdidaktiska bidrag mestadels är av det spridda och perifera slaget. På senare
tid, som också antytts ovan, har några studier genomförts inom statsvetenskap och då på
samma perifera sätt som inom pedagogiken och utbildningsvetenskapen. Olsson skriver:
Även om flera statsvetare på senare år intresserat sig för demokratifostran i skolan så har de
ämnesdidaktiska, eller ska vi kalla dem samhällskunskapsdidaktiska, ambitionerna varit outvecklade och
nedtonade. Resultaten har istället haft en generell skolprägel vilket är en av orsakerna till att denna
översikt fått rubriken Samhällsdidaktik snarare än Samhällskunskapsdidaktik. (Olsson 2009, s. 23)
Johnsson Harrie har en starkare avgränsning än författarna ovan i vad hon räknar som
samhällskunskapsdidaktisk forskning:
Här kommer begreppet samhällskunskapsdidaktik att användas. Det innebär att en del studier som
fokuserar på demokrati i skolan generellt, utan någon koppling till samhällskunskapsämnet inte har tagits
med. Studier där det finns koppling till samhällskunskapsämnet har dock tagits med, oavsett om
författaren själv skriver in sig i en samhällskunskapsdidaktisk tradition eller inte. (Johnsson Harrie 2011,
s. 18)
Med Johnsson Harries avgränsning blir studierna, föga överraskande, färre än hos de två
andra författarna även om hennes översikt sker två år senare. Och det tycks som om de studier
där författarna inte skriver in sig i en samhällskunskapsdidaktisk tradition – om en sådan
överhuvudtaget finns – dominerar. Endast två studier betraktas nämligen tillhöra en
sådan ”tradition”. Övriga studier bekräftar bilden från Olsson, Bronäs och Olsson. Det är
demokrati och medborgarskap som är samhällskunskapsdidaktisk forskning i första hand och
den bedrivs mestadels inom utbildningsvetenskap och pedagogik. Betydligt mer sällan sker
den inom statsvetenskap.
För att sammanfatta: Vad genomgången av förutsättningarna att belysa
samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige visar förhållandevis entydigt, är att det inte
finns en egen hemvist för denna forskning. Det vanliga är att forskning produceras som har
samhällskunskapsdidaktisk relevans men utan att det är huvudsyftet med forskningen. Det är i
stället andra frågor som är centrala i vilket samhällskunskapsdidaktik spelar en liten roll. De
få studier som uttryckligen anger samhällskunskapsdidaktisk kunskapsbildning som
huvudsyfte gör det likväl inom forskningsämnen med andra centrala syften och frågor och
9 blir på så vis beroende av de teoretiska och metodiska redskap som utvecklats för att hantera
dem. Ovan refererad inventering och forskningsöversikter anger samstämmigt att det mesta av
forskning som berör samhällskunskapsdidaktik sker inom utbildningsvetenskap och
pedagogik. Vid ett fåtal tillfällen sker det inom statsvetenskap, dvs. en av de vetenskapliga
discipliner som skolämnet knyts till. Det finns därför skäl att börja denna översikt med att mer
ingående ge en bild av den forskning som skett inom dessa två ämnen. Ovan har det stått klart
att denna forskning domineras av ett fokus på frågor om demokrati och medborgarskap. Men
såväl utbildningsvetenskap och pedagogik som statsvetenskap berör andra områden än dessa
två. Nedan kommer det att framstå som tämligen otvivelaktigt att det inom
utbildningsvetenskap och pedagogik formerats ett starkt nischande mot medborgarskap och
demokrati av ett visst slag med vissa syften som har sina rötter i en läroplansteoretisk
tradition och där samhällskunskapsdidaktik ges en viss plats. För statsvetenskapens del är
formeringen inte lika stark men man kan se ett tydligt intresse för effektstudier där man
studerar om skolan – och mer eller mindre framträdande, samhällskunskap – leder till att
eleverna blir demokratiska, ofta med hänsyn till frågor om politiska kunskaper och
kompetenser. Låt mig börja med att beskriva forskningen inom pedagogik och
utbildningsvetenskap.
Studier inom utbildningsvetenskap och pedagogik med fokus på demokrati och
medborgarskap
Perspektiv
Det perspektiv om medborgarfostran och en särskilt form av demokrati – deliberativ
demokrati – som dominerar pedagogisk forskning med relevans för samhällskunskapsdidaktik,
har sina rötter i svenska undersökningar om ramfaktorer och läroplanskoder med Urban
Dahlöf (1967) som pionjär och Ulf. P. Lundgren (1979) som förvaltare och förnyare. Tomas
Englund har gått i deras fotspår och sedan stakat ut en egen väg med medborgarfostran i fokus.
I sina tidiga arbeten mejslar han fram begreppet ”medborgerlig läroplanskod” för en analys av
hur svensk skola fostrat medborgaren (Englund 1986a, 1986b, 1986c). Dewey, och senare
Habermas, har varit viktiga filosofiska inspirationskällor för hur denna fostransfråga angripits.
Det har rört sig om att studera huruvida fostran handlat om ett frigörelseinriktat och
inkluderande engagemang för ett jämlikt samhälle där alla har samma livschanser oavsett
bakgrund, eller om en annan mer samhällsbevarande fostran dominerat. I en av de tidiga
10 studierna uttrycks detta som en spänning mellan utbildning för social integration eller för
förändring:
Utbildning för social integration står för dessa gruppers (arbetarklass, mitt förtydligande) anpassning till
ett rådande ekonomiskt och politiskt system. Utbildning för förändring sätts i relation till arbetarklassens
och närstående skikts förstärkta position i samhället. Här kan utbildningens progressiva potential som
förändringsmekanism sättas i relation till att ge dessa grupper resurser för maktövertagande/ökat
inflytande i samhället och/eller att se utbildning som ett medel att påverka den sociala miljön så att den
enskildes frihetsutveckling underlättas. (Englund 1986b, s. 3)
I det tredje numret av ”Utbildning & demokrati” från 2010 blir det tydligt hur detta tankegods
lever kvar i våra dagar. Numret ges ut under temat ”Ordningens pris” och i temainledningen
kan man läsa att…
… (t)alet om skolans avsaknad av ordning och reda har fått en mängd konsekvenser, där individualisering
prioriteras framför intellektuell emancipation, där demokrati och social samvaro får träda tillbaka för
ämnesstoff och evidensbaserad faktakunskap. Tendensen är tydlig, de rekonstruktivistiska och
progressiva utbildningsfilosofierna och traditionerna har ersatts av en (mer eller mindre) strikt
essentialistisk sådan där kunskaper utvärderas och värderas i ett kontextlöst sammanhang där exempelvis
social bakgrund, utbildningsgrad, etnicitet och ekonomiska förutsättningar bortses ifrån (Karlsson,
Vestman m fl 2007, s 68ff). Ett sådant synsätt leder till att vissa har bättre chanser att leva upp till skolans
och utbildningspolitikens krav då de redan är bärare av de värderingar och den kunskapssyn som
premieras i ett ojämlikt samhälle. I en ojämlik värld där enskildas kunskaper mäts, valideras och
premieras framför det gemensamma goda och leder till en systematisk marginalisering av redan utsatta
grupper. (Månsson & Säfström 2010, s. 5)
Bakom ordningens pris anges en samhällsutveckling av författarna där ökad konkurrens på en
världsomfattande marknad styr skolans övergripande mål. Skolan skall generera kunskap hos
nästa generation så att Sverige står sig starka i konkurrensen. Individens anpassning, ekonomi
och social effektivitet ges företräde framför frigörelse, demokrati och social förändring.
Klyftorna ökar och cementeras (Månsson & Säfström 2011).
Englund och kretsen kring honom riktar alltså sökljuset mot vad det är som bestämmer
vad eleverna får vara med om och lära sig i skolan och hur detta inverkar på deras möjligheter
att växa upp till kritiska och demokratiska medborgare verkande för ett mer jämlikt samhälle.
Utgångspunkten är att skolan formats till att anpassa eleverna till rådande
samhällsförhållanden. Lärarna är en del i denna socialisation. För att eleverna skall kunna
förändra samhället behöver lärarna och skolan förändras, men också läroplanerna för skolan,
11 något som ytterst har att göra med maktförhållandet mellan ideologiska ståndpunkter bundna
till sociala krafter i tid och rum. Detta är Englundkretsens perspektiv, ett perspektiv där eleven
ställs i centrum i en skola för alla, vilandes på en progressivistisk och rekonstruktivistisk
pedagogisk filosofi (Englund 1986b, 1995). Det är också denna krets medborgarfostrande
perspektiv av deliberativt slag som haft en mycket stark bäring på kunskapsbildning som kan
knytas till samhällskunskapsdidaktik från utbildningsvetenskapligt och pedagogiskt håll när
det gäller frågan om demokrati och medborgarskap.
Studieobjekt och empiri
Englundkretsen har i första hand villkoren för elevernas medborgerliga fostran inom
utbildning som studieobjekt. Strategin är att identifiera villkoren och analysera dess inverkan
på fostran – huruvida utbildningen leder till social integration eller förändring – i syfte att på
filosofisk grund argumentera för förändringar som gynnar det senare. Tyngdpunkten i empirin
har legat på vad som fastställts i de nationella läroplanerna för svensk skola över tid, den
politiska beslutsprocessen bakom fastställandet och debatten kring den, ställt i relation till
forskning om samhällets kontinuiteter och förändringar i stort. Vad som föreskrivs politiskt
om medborgerlig fostran i läroplaner är alltså centralt för att sedan blicka bakåt och studera
varför det föreskrivna fått det innehåll det fått. Vad som blir av fostransfrågan när det
föreskrivna innehållet skall ”efterlevas” har också studerats om än i mindre utsträckning.
Vanligt har då varit att studera läromedel – företrädelsevis läroböcker – och hur de inverkar
på fostran. Lärares och elevers bruk av läroböckerna är däremot, mig veterligen, inte studerat
inom Englundkretsen.
Studieobjektet, strategin och empirin i fråga syns väl i Englunds mest centrala
undersökningar (Englund 1986a, 1986b & 1986c). I ”Samhällsorientering och
medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet” (Englund 1986b, 1986c) går Englund
utbildningshistoriskt tillväga där han analyserar läroplaner och kursplaner tillsammans med
dokumentation från och runt det parlamentariska förarbetet bakom planerna.4 Denna sorts
empiri har genomsyrat flera studier hos Englundkretsen fram till våra dagar. Ett exempel är
Ylva Bomans (2002) avhandling om ”Utbildningspolitik i det andra moderna”, där hon i en
tid av ökad mångfald studerar hur 1900-talets utbildningspolitik lagt en grund för att möta
denna. I nyss refererade studie av Englund (1986a, 1986b) analyseras också läroböcker i de
samhällsorienterande ämnena och hur de hänger ihop med analysen av kursplaner, läroplaner
4
Fokus ligger på den empiri som kan säga något om villkoren för arbetarklassen och liknande gruppers
utbildning, alltså grupper som generellt intar en underordnad position i samhället.
12 och dess bakomliggande villkor. Empiri av det här slaget kan inte lika tydligt ses som ett
resultat av Englunds tidigare studier, även om det finns studier som ligger nära Englunds sätt
att behandla läroböcker (se exempelvis Svingby, Lendahls & Ekbom 1990).
Den huvudsakliga empirin har alltså stannat vid läroböcker och annat underlag som
konstruerats utanför skolan. Studier inom skolans väggar och dess klassrum, eller som baseras
på lärares och/eller elevers utsagor har varit mer ovanliga, åtminstone fram till senare tid. I
och med ett ökat intresse inom Englundkretsen för frågor om deliberativ demokrati har
samtalets betydelse, baserad på en kommunikativ rationalitet blivit mer uppmärksammat,
vilket också gjort en annan slags empiri mer intressant. Huvudidén är här att så kallad
deliberativ didaktik baserad på deliberativa samtal skall utgöra en väsentlig grund för elevens
fostran till en förändringsbenägen medborgare (Englund 1995, 2003, 2007).
Liljestrand (2002) har klassrummet som empiri där gymnasieelevers och lärares
diskussion om samhällsfrågor i helklass som en ”övning för medborgarskapet” studerats.
Något uttalat syfte att identifiera, eller pröva deliberativa aspekter specifikt finns inte som en
utgångspunkt för Liljestrand. Det finns det däremot hos Larsson (2004, 2007a) som studerat
det deliberativa samtalets möjligheter i skolan och ”samhällsundervisningen”. Han gör det
dock inte genom att studera interaktionen i klassrummet så som Liljestrand gör. Istället frågar
han gymnasieelever och lärare om deras erfarenheter av demokrati i skolan och
samhällsundervisningen och tolkar hur deras svar kan förstås i relation till deliberationens
möjligheter. Så trots att Englundkretsen centrala studieobjekt är skolans roll för elevernas
medborgarfostran i stort så har samhällskunskap en plats i empirin genom analys av
textbaserat material som kursplaner och läroböcker, men också empiri grundat på handling
och tal genom analys av klassrumsinteraktion och lärar- och elevsamtal inom ramen för
samhällskunskap.
Metoder
Utbildningshistoriska studier av textbaserat material utifrån avsändarfokuserad textanalys
kombinerad med idé- och ideologianalys har en stark ställning inom Englundkretsens
metodiska tillvägagångssätt. Englunds (1986a, 1986b, 1986c) egna tidiga studier är av detta
slag. Andra har följt samma eller åtminstone ett liknande tillvägagångssätt (Boman 2002). På
senare tid har dock etnografiskt inspirerade studier med observationsmetoder samt
livsvärldsintervjuer och fokusgruppsmetod använts för att studera diskussioner i klassrummet
(Liljestrand 2002), respektive deliberativ didaktik (Larsson 2004, 2007a, 2007b). Det är alltså
13 olika former av textanalyser som dominerar, men ett ökat intresse har vuxit för metoder kring
tal, handling och interaktion.
Resultat och slutsatser
Sett utifrån studier baserade på empiri utanför skolan (se ovan) dras slutsatsen att villkoren för
att svensk skola skall verka samhällsförändrande genom fostran till ett kritiskt medborgarskap
är svaga. Den medborgerliga läroplanskoden utmynnar i tre historiskt förankrade idealtyper i
form av tre utbildningskonceptioner – en patriarkalisk-, en vetenskapligt rationell- och en
demokratisk utbildningskonception som i olika tider och på olika platser styr
medborgarfostran. Det är den demokratiska utbildningskonceptionen som kan bana vägen för
ett samhällsförändrande medborgarskap för ökad jämlikhet men denna har framförallt fått
träda tillbaka för den vetenskapligt rationella konceptionen som drivit medborgarfostran mot
anpassning till det bestående baserad på en mål-medelrationalitet. Denna rationalitet handlar
om att skapa arbetsdugliga medborgare, eller varför inte kalla dem ”medarbetare”, som svarar
mot kravet på ekonomisk tillväxt. Senare tids decentraliserade valfrihetsskola är ett uttryck
för denna anpassning som också öppnar för den patriarkala konceptionen baserad på
värderationell föräldramakt över sina barns individuella skolning. I en sådan kontext gynnas
en undervisning där ämnet är i centrum och förmedlas som färdig kunskap strikt skiljt från
andra ämnen och där utrymme också ges för förmedling av ett kulturarv för elevernas
bildning. Skolans medborgarfostran i demokratisk mening reduceras till att rösta fram en elit
som styr landet – en elit som sätter tillväxt och konkurrenskraft tillsammans med
(konservativ) bildning främst och som gynnar samhällets välbemedlade. Detta är
huvuddragen i Englundkretsens samtidsanalys av empirin utanför skolan. Här finns föga
utrymme för en samhällsförändrande demokratisk utbildningskonception. I de svenska
läroplanernas historia och den politiska diskursen bakom den har det funnits embryon till
konceptionen i fråga att bli mer styrande särskilt runt tiden för 1980 års läroplan samt
värdegrundssatsningen kring millenniumskiftet. Konceptionen skulle gynna en progressiv
elevaktiv och ämnesöverskridande undervisning för kritisk granskning av ofärdiga kunskaper.
Det skulle kunna öppna för en kommunikativ rationalitet med sikte på den framtida
medborgaren delaktig i skapandet av det goda jämlika samhället. Så har inte blivit fallet om
man ser till de resultat som bygger på material utanför skolan. Frågan är då om bilden blir
annorlunda om man blickar in i skolan och klassrummet eller talar med elever och lärare?
Liljestrands (2002) studie kring helklassdiskussioners betydelse för medborgarfostran
kan inte sägas bryta det mönster som beskrivits ovan. Klassdiskussionerna liknar kritiska
14 diskussioner jämlika medborgare emellan för lite. Visserligen ser Liljestrand inslag av kritiska
diskussioner och det sker framförallt vid tillfällen när eleverna leder diskussionen mer
självständigt utan lärarens ledning och själva har makt över innehållet. Men väsentligt oftare
karaktäriseras diskussionen av en träning inför ett framtida medborgarskap där läraren
försöker leda eleverna i denna riktning. Läraren blir en auktoritet i diskussionen, en auktoritet
som understöds av villkoren runt undervisningen, men som missgynnar kritisk
medborgarfostran därför att det som diskuteras inte blir en öppen fråga diskuterad bland likar.
Liljestrand ställer frågan om lärares auktoritet i ledningen av diskussionen – som har stöd i
styrdokumenten – kanske borde ifrågasättas (och därigenom styrdokumenten) och att eleverna
själva borde få välja diskussionsinnehåll och leda den.
Larssons (2004, 2007) resultat och slutsatser visar ett elevernas och lärarnas
beskrivningar av sina erfarenheter om demokratin i skola och
samhällskunskapsundervisningen sällan äger deliberativa kännetecken. Inte heller här blir
bilden alltså annorlunda än ovan. Utifrån elevernas och lärarnas utsagor går det inte att spåra
tydliga deliberativa möjligheter på deras skola och i deras undervisning. På så vis saknas
också en grund för skolans medborgarfostrande roll i deliberativ riktning. Elevers delaktighet
i val och planering av innehåll i undervisningen samt dess genomförande är för svag, menar
Larsson. Allt för sällan sker också själva undervisningen i demokratiska former. Men i de fall
då eleverna möter frågor som intresserar dem och som de ser att de har nytta av som
medborgare skapas ett engagemang hos dem. Det är ett engagemang som skulle kunna
fungera som en god grund för en mer deliberativt inriktad undervisning i
samhällsundervisningen, enligt Larsson.
Ovan har jag beskrivit ett perspektiv i Sverige med rötter i läroplansteori som haft en
stor inverkan på forskning kring samhällskunskapsdidaktik. Jag har varit ganska strikt i mina
nedslag kring vilka som fått representera perspektivet, men vill samtidigt peka på ett det finns
en gränsdragningsproblematik här. Några forskare, däribland Gunilla Svingby, har en ganska
tydlig anknytning till läroplansteori och Englundkretsen. Jag vill också nämna att
Englundkretsens medborgerligt deliberativa perspektiv inte är det enda av slikt slag i Sverige,
även om jag vill hävda att kretsen dominerar. Exempelvis har Linde (1986) undersökt
samhällskunskapsämnet utifrån Basil Bernsteins läroplansteoretiska begrepp om
klassifikation och inramning. Pedagogerna Fritzén (2003) och Fritzell (2003) har utifrån
Habermas teorier arbetar med deliberationsbegreppet. Ytterligare ett exempel där
anknytningen till Englundskretsen är mindre uttalad är Rydhs (2003) studie av
15 komvuxstuderandes upplevelser av deliberativa samtal på nätet med anledning av deras
samhällskunskapsstudier.
Men det är inte bara inom läroplansteori och deliberation som Englundkretsen
dominerat. När jag nedan går över till statsvetenskapens bidrag till kunskapsbildningen och
dess tonvikt på demokrati så är deras bidrag relativt sett blygsamt visavi just Englundkretsen.
Det framgår bland annat av en kunskapsöversikt om skola, ungdomar och demokrati från
2003 där man kan läsa att…
… den pedagogiska forskningen befinner sig långt före den statsvetenskapliga, när det gäller skolan,
demokratin och ungdomarna. För att utrycka det i klartext: det relativa ointresset bland svenska
statsvetare för skolans förmedlande av demokratiska värderingar delas inte av kollegorna på de
pedagogiska institutionerna. Vi har istället på senare år kunnat observera ett mycket levande intresse för
demokratifrågor bland pedagogerna. Tomas Englunds läroplansteoretiska eller sociopolitiska studier av
den svenska skolan kan särskilt framhållas i detta sammanhang. (Ekman & Todosijevic 2003, s. 39)
Låt oss då se vad som ändå kommit ut av studier med relevans för samhällskunskapsdidaktik
som genomförts i forskningsämnet statsvetenskap.
Studier inom statsvetenskap med fokus på demokrati och medborgarskap
Perspektiv
Statsvetenskaplig forskning som kan knytas till samhällskunskapsdidaktik i Sverige är som
sagt ovanlig. Några studier har emellertid kommit de senaste åren och innan FLHS och
handlar då om skolan och demokrati, mer än om samhällskunskap specifikt. Tre forskare
nämns i både Bronäs och Olssons översikter – Eriksson, Almgren och Ekman. Erikssons och
Almgrens avhandlingar är från 2006 och Ekmans är från 2007. År 2009 lade Anders Broman
fram sin avhandling, också en för området relevant studie, vilket också uppmärksammas av
Johnsson Harrie. Tre (Almgren 2006; Ekman 2007; Broman 2009) av studierna kan
kategoriseras som effektstudier där man ställer frågan om skolan har effekt på elevers
demokratiska kompetens kopplat till politik. Almgren talar om vikten av politiska kunskaper
för demokratisk kompetens och vilken effekt skolan har i detta sammanhang. Ekman talar om
skolans påverkan på demokratisk kompetens i termer av ett aktivt politiskt medborgarskap
och politiskt självförtroende. Hos Ekman ingår då ett resonemang om deliberativ demokrati
vilket ger associationer till Englundkretsen på ett sätt som inte syns hos Almgren. Almgren
talar istället om skoldemokrati utifrån en integrativ demokratimodell som visserligen kan ses
16 innefatta deliberativ demokrati men som också inkluderar andra integrativa demokratiformer.
Broman använder begreppet ”politiska orientationer” i vilket ”demokratiska orientationer”
ingår. Förenklat handlar det om huruvida skolan leder till att elever utvecklar ett politiskt
förhållningssätt som är till gagn för deras demokratiska socialisation. Erikssons studie kan
betraktas som en begreppsstudie där begreppet demokrati står i fokus och hur det förstås av
elever. Politikbegreppet har inte en lika stark plats som hos de tre andra även om det ändå
syns i Erikssons text. Vad dessa statsvetare samlas kring är således begreppet demokrati i
skolan men man närmar sig det på lite olika sätt där politikbegreppet är centralt hos alla,
förutom Eriksson.
Vi kanske inte kan tala om ett gemensamt perspektiv hos forskarna ovan även om vi kan
se ett gemensamt intresseområde. Och kanske är forskningen för ung. Jämfört med
Englundkretsen som fått verka en längre tid, ser vi inte samma samlande kraft. Till viss del
syns istället en viss inspiration av vad som åstadkommits av Englundkretsen.5 Det man kan
skönja är en alternativ grund än den läroplansteoretiska att belysa skola och demokrati genom
kopplingen till ett av disciplinens kärnbegrepp – politik.
Studieobjekt och empiri
Studieobjektet för alla utom Eriksson är skolans effekter på elevens demokratiska fostran.
Almgren undersöker också om inflytande över utbildning eller utövande av demokrati i
skolan har positiva effekter på politisk kunskap då denna slags kunskap har visat sig inverka
positivt på demokratisk kompetens. Det är skoldemokratin som en integrativ demokratimodell
slag som står i fokus. Får man utöva demokrati i skolan så blir man också demokratiskt
kompetent inte bara i skolan utan också utanför den är det påstående som Almgren testar.
Förutom att studera skoleffekter generellt kopplat till demokrati och politik, studerar också
Almgren skolsegregationens påverkan på elevernas demokratiska fostran i termer av
likvärdighet. Ekman studerar eventuella skillnader beroende av typ av gymnasieprogram.
Också Eriksson berör bakgrundsfaktorer utan att det utgör huvudfokus för studien. Erikssons
fokus är demokratibegreppet och likheter och skillnader i demokratiuppfattningar utan att tala
om skolans påverkan som ett centralt fokus. Samtliga avhandlingars data vilar på elevers
utsagor. En mindre framträdande del i Bromans avhandling vilar också på lärares utsagor.
Studierna håller sig inom ramen för högstadiet och gymnasieskolan. Broman och Ekman
5
Klas Anderssons avhandling om deliberativ undervisning som kom 2012 (Andersson 2012) har en ännu
tydligare koppling, men faller utanför tidsramen för denna översikt. Den diskuteras dock kort nedan i textens
avslutande diskussionsdel.
17 berör endast gymnasiet och Almgren endast grundskolans högstadium, medan Erikssons
studie innefattar elever från både gymnasiet och högstadiet. Almgren och Ekman analyserar
ett stort underlag (Ekmans underlag utgörs av drygt 2600 gymnasister och Almgrens drygt
6000 högstadieelever). Bromans underlag är lägre med knappt 400 elever men han har inte
heller samma upplägg som Ekman och Almgren har vilkas upplägg kräver en större
datamängd. Det är endast Bromans studie som har en tydlig förankring i
samhällskunskapsämnet då han studerar skoleffekter utifrån kursen samhällskunskap A på
gymnasiet.
Metoder
Både Almgrens och Ekmans studier är baserade på enkäter. Almgrens analyser bygger på en
redan genomförd enkätundersökning av Skolverket inom ramen för IEAs Civic Education
Study från 1999 där hon vill generalisera svensk grundskolas effekter på demokratisk
kompetens hos eleverna. Ekman baserar sin analys på samma studie men då riktad mot
gymnasielever i syfte att, likt Almgren, generalisera sina resultat som skoleffekter för svenska
gymnasieelever i stort. Båda undersökningarna består av analys av ett mättillfälle. Broman
däremot, har själv konstruerat och samlat in sitt enkätmaterial och sedan genomfört två
mätningar, en innan samhällskunskap A-kursen startade och en efter, för att se om det förelåg
någon skillnad i elevernas demokratiska orientationer. Erikssons data är inte av det
kvantitativa slaget och hon gör inte heller några statistiska analyser. Istället intervjuar hon tio
grupper av elever 14 och 15 år (33 elever) samt 18 och 19 år (28 elever) om deras
uppfattningar om demokrati och jämför dem med sin egen tolkning av vetenskapens
demokratibegrepp. Intervjuerna är så kallade fokusgruppsintervjuer och bygger på att skapa
ett nyansrikt samtal om det som studien handlar om. Det är alltså elevernas uppfattningar i
Erikssons tio grupper så som de kommer till uttryck i samtalen som ligger till grund för
hennes analys. Samtliga genomför sina analyserar utifrån en förutbestämd modell, Eriksson
utifrån en demokratiteoretisk diskussion, Almgren, Ekman och Broman utifrån
sambandsmodeller mellan elevers demokratikompetens och skola där politikbegreppet anges
explicit eller implicit i modellerna. Vilka är då de huvudsakliga resultaten och slutsatserna av
dessa statsvetares undersökningar?
Resultat och slutsatser
Eriksson visar att eleverna uppfattar att demokrati bland annat bygger på deltagande, att man
får rösta och har yttrandefrihet och att demokrati i realiteten bygger på att eliter styr. De ser
18 inte demokrati i sig som något problematisk i första hand utan den svaga punkten är vad
människor gör med demokratin där social rättvisa i termer av jämlikhet är ett grundläggande
problem. Eleverna använder dock inte termen jämlikhet explicit och inte heller frihet. Vidare
bygger de inte diskussionen på tal om politiska institutioner och Eriksson frågar sig om
eleverna saknar begrepp i dessa avseenden för möjligheter att fördjupa diskussionen. Det är
en del som kan knytas till skolans roll i sammanhanget. En annan del som Erikssons studie
visar är att eleverna upplever skolan mindre som en demokratisk arena i sig och mer som en
plats där man skall förberedas för demokrati utanför skolan.
Bromans resultat visar inga skillnader i elevernas demokratiska förhållningssätt
generellt sett, efter genomgången kurs i samhällskunskap A. Skolan kan således inte ses som
en demokratisk socialisationsagent i generell mening. Går man in och analyserar materialet
mer på individnivå och gällande vissa situationer så syns dock en viss påverkan från skolans
sida. Exempelvis syns en signifikant skillnad i att elevernas politiska självförtroende har ökat
efter kursen. I detta sammanhang drar Broman slutsatsen att undervisning om politik och
demokrati har betydelse om än en marginell sådan. Skolan kan här ses som en specifik
socialisationsagent. På ett övergripande plan visar studien att demokratisk socialisation är en
komplex process som är svår att förutse eftersom det är så många faktorer som påverkar där
man sällan kan nagla fast enskilda sådana som avgörande. Skolans svaga generella påverkan
kan således förklaras med fenomenets inneboende komplexitet.
Almgrens studie visar att skoldemokrati inte inverkar positivt på elevers politiska
kunskaper och demokratiska kompetens generellt men dock vad gäller vissa delar. Ett öppet
klassrumsklimat där man tar upp politiska frågor påverkar politisk kunskap positivt medan
inflytande över schema och arbetssätt visar på ett negativt samband. När eleverna har ett
direkt inflytande över undervisningen är det inte säkert att det kommer till användning så att
de lär sig bättre och inflytandet kan också innebära att tiden för själva undervisningen minskar,
relativt den tid som finns när läraren tar huvudansvaret för undervisningens innehåll och form.
Almgrens studie visar också att skoldemokratin inte kan kompensera för en segregerad skola.
Elever som går i skolor i områden med högt antal invandrare och med låg utbildningsnivå
visar också sämre politiska kunskaper, oavsett den enskilda elevens bakgrund. Också här är
det tron på elevinflytandets positiva effekter som kommer på skam. Sådant inflytande
förstärker bristen på demokratisk kompetens i än högre grad än genomsnittet. Elevinflytande
har en negativ effekt på likvärdighet för elevers demokratiska kompetens och har härmed en
ökad segregerande inverkan.
19 Ekmans resultat visar att elever som har hög politisk kunskap också har högt politisk
självförtroende som är viktigt för demokratisk kompetens och att skolan spelar en roll här, till
skillnad från vad Almgren fann. En avvikande grupp är pojkar från yrkesförberedande
program som trots låg kunskap visar högt självförtroende. Ekman tolkar detta som ett utslag
av att inte avslöja en bakomliggande osäkerhet. Man ger sken av ett gott självförtroende.
Dessa elever kan också tänkas dominera skolan och klassrummets diskurs varför de kan ha en
negativ effekt på ett deliberativt utformat klassrumsklimat. Deltagande i skoldemokratin ökar
självförtroendet men inte den politiska kunskapen, fortsätter Ekman. Dessutom visar studien
att de som erfar deliberativt utformad undervisning korrelerar positivt med
medborgarkompetens också när andra tänkbara påverkansfaktorer beaktats. En intressant
aspekt i sammanhanget är att Ekmans resultat indikerar att god politisk kunskap behövs för att
deliberativt arrangerad undervisning skall ge goda effekter på det politiska självförtroendet
och på medborgarkompetensen. Pojkar på yrkesprogram som har låg kunskap inverkar
negativt på medborgarkompetensen när undervisningen sker deliberativt. Ekman (2007, s.
197) skriver: ”Traditional teaching methods seem to be a better choice to improve civic
knowledge among these students, att least when no other pedagogicial methods are in
comparison.”
Almgren och Ekmans avhandlingar ligger nära varandra i perspektiv, studieobjekt,
metod och resultat. Empirin skiljer sig åt genom olika elevgrupper. Intressant att se är hur
båda studierna belyser demokratin med en prövande ansats och där Ekman låter deliberativ
demokrati vara framträdande i detta prövande, medan Almgrens integrativa modell är mer
bred i vilket deliberativ demokrati kan ses ingå. På så vis berör de ett centralt område inom
Englundkretsens domäner men på ett annat sätt. Den senare fokuserar deliberationens
möjligheter utifrån en stor tilltro till dess potential medan de båda statsvetarna intar en mer
deskriptiv hållning – en hållning som också syns hos Broman och Eriksson. Detta ligger
måhända i linje med statsvetenskaplig tradition, likt traditionen kring enkätstudier och
statistiska analyser av ”positivistisk” karaktär. Här skiljer sig Eriksson dock från de andra i
sin fokusgruppsstudie av mer ideografiskt slag framhävandes de kvalitativa aspekterna av
data.
Statsvetenskap som hemvist för forskning med relevans för det vetenskapliga studiet av
samhällskunskapsdidaktik har, visar översikten, en annan karaktär än Englundkretsen vad
avser såväl perspektiv, studieobjekt och empiri, metod som resultat och slutsatser trots att de
håller sig till samma tema – demokrati och medborgarskap. I båda hemvisterna är
samhällskunskapsdidaktik vanligtvis en perifer fråga. Samtidigt ger de båda viktiga bidrag till
20 fältet, trots dess ensidighet. Nedan sker en reflektion kring detta innan jag går över till att
redogöra för forskning som når bortom tematiken om demokrati och medborgarskap med
samhällskunskapsdidaktik som bisak.
Reflektion över pedagogikens och statsvetenskapens
samhällskunskapsdidaktiska bidrag gällande demokrati och medborgarskap
Med utbildningsvetenskapens och pedagogikens och statsvetenskapens hjälp har
samhällskunskapsdidaktiken berikats vad gäller kunskap om demokrati och medborgarskap.
En specifik grupp inom det förra ämnet, ovan kallad Englundkretsen, och med rötter i
läroplansteori, har fokuserat en viss inriktning av demokrati och medborgarskap under en
längre tid av värde för samhällskunskapsdidaktik. Skolan (och
samhällskunskapsundervisning) som en plats för deliberativ demokrati och villkoren för detta
i syfte att kritiskt granska samhället och förändra det i riktning mot ökad jämlikhet och
inkludering har belysts på olika sätt. Kunskap om detta är värdefull för tankar om och
genomförande av samhällskunskapsundervisning. Det är emellertid kunskap som följer av ett
forskningsämne där vissa delar med relevans för samhällskunskapsdidaktik ges företräde
framför andra.
Fostran är en viktig del av pedagogiken och Englundkretsen står för en viss typ av
fostran grundad i en viss inriktning av demokrati och medborgarskap och vad den har att säga
om detta utgör, som framkommit ovan, en betydande del av det forskningsunderlag som
samhällskunskapsdidaktiskt intresserade har att tillgå. Styrkan i denna forskning, som jag ser
det, ligger i den tydliga linje som hela tiden hållits vid liv i hur demokrati och medborgarskap
angripits inom skolans verksamhet. Just denna samhällskunskapsdidaktiskt relevanta linje av
deliberativt slag är med andra ord relativt väl belyst. Samtidigt har det saknats forskning som
gett samhällskunskapsdidaktiska möjligheter att beakta aspekter av demokrati och
medborgarskap också bortom Englundkretsens fokus. I detta ljus måste det ses som
välkommet att även statsvetare, om än i blygsam omfattning, kommit att intressera sig för
demokrati och medborgarskap i skolans värld. Andra perspektiv ges plats på andra grunder
och öppnar för en mer bred ingång till demokrati och medborgarskap där fokus förskjuts från
förutsättningar till faktiska effekter framtagna med andra metoder. Dessutom ger det
statsvetenskapliga bidraget en grundligare kunskap om ett av deras kärnbegrepp – ”politik” –
som inte syns alls på samma sätt hos Englundskretsen. Jag vill hävda att de båda
21 forskningsämnenas olika ”traditioner” gör att dessa skillnader föreligger trots den
gemensamma tematiken i demokrati och medborgarskap. Ur samhällskunskapsdidaktisk
synvinkel finns det ett stort mervärde i att båda dessa ingångar numera finns och
förhoppningsvis fortsätter att leverera ny kunskap.
En intressant avhandling där ett möte mellan traditionerna blir tydligt, och som
egentligen ligger utanför denna översikt, är statsvetaren Klas Anderssons (2012)
experimentella studie av deliberativ undervisning. Med metoder som inte används hos
Englundkretsen kan Andersson visa hur just deliberativ undervisning de facto har effekt i
olika sammanhang, något som traditionen inom Englundkretsen inte kunnat visa. Det
forskningsämne inom vilket forskning bedrivs har således av allt att döma, en betydelse för
den typ av kunskap som kommer samhällskunskapsdidaktiken till godo. Översikten ovan
hitintills visar att den vinner på att det sker inom både pedagogik/utbildningsvetenskap och
statsvetenskap. Samtidigt visar den också på samhällskunskapsdidaktiska begränsningarna
hos dessa ämnens bidrag i det att båda fokuserar – som också måste ses som avhängigt
forskningsämnenas funktion och villkor – demokrati och medborgarskap.
Samhällskunskapsdidaktiken ges viktig kunskap, men en reducerad och ensidig sådan. För
pedagogikämnets del har detta sannolikt till stor del att göra med Englundkretsens dominans
inom pedagogikämnet/utbildningsvetenskap vad skolbundna frågor om demokrati och
medborgarskap. På senare tid har det emellertid uppstått forskning från annat
utbildningsvetenskapligt/pedagogiskt håll med tydligare ämnesdidaktiskt grund där andra
samhällskunskapsdidaktiska aspekter fått träda fram. En viktig studie av detta slag, som också
egentligen är av ett senare datum än den tidsgräns som satts för denna översikt, är Malin
Tvärånas (2014) studie av rättvisa baserad på ett ”learning study”-upplägg med
samhällskunskapslärare. Detta upplägg möjliggör ett innehåll som når bortom demokrati och
medborgarskap och där man kan dra andra samhällskunskapsdidaktiska lärdomar än vad som
varit möjligt inom ramen för ovan redogjorda studier.
Samtidigt måste det erkännas att Englundkretsens studier ger vissa öppningar för frågor
bortom demokrati och medborgarskap av deliberativt slag. När det framhävs att
denna ”utbildningskonception” inte fått genomslag i skolan, framhävs samtidigt krafter som
motverkat detta och som hör till medarbetarens och marknadens domäner å ena sidan och
medmänniskans och den civila sfären å den andra. Det sätt på vilket dessa krafter beskrivs av
Englundkretsen syftar dock av allt att döma till att ”bekämpa” dem på ideologisk grund. De
framhävs som en allians av nyliberala och nykonservativa krafter som bevarar samhällets
orättvisor och som ses kunna brytas med ett deliberativt medborgarskap. Denna bekämpning
22 blir dock en ideologisk partsinlaga av vänsterorienterat slag som företräder en viss lösning att
hantera det komplexa samspelet mellan medborgare, medarbetare och medmänniska och de
sammanhang i vilket detta sker. Med detta sagt finns det anledning att vidga översikten och
närmare belysa den forskning i Sverige som bidragit till det vetenskapliga studiet av
samhällskunskapsdidaktik också bortom demokrati och medborgarskap.
”Samhällskunskapsdidaktisk forskning” också bortom demokrati och
medborgarskap
Än så länge har översikten behandlat forskning som haft huvudfokus på demokrati och
medborgarskap och då med en anknytning till samhällskunskapsdidaktik som mestadels
mycket perifer. Det finns emellertid samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige som når
bortom detta. En grupp som identifierats har fortfarande huvudfokus på demokrati och
medborgarskap men behandlar då denna fråga som en tydlig samhällskunskapsdidaktisk
sådan och således inte som en bisak. Hos en annan grupp sätts demokrati och medborgarskap
in i ett större begreppsligt sammanhang där andra samhällskunskapsdidaktiska begrepp ges
plats. På så vis vidgas de samhällskunskapsdidaktiskt relevanta frågorna samtidigt som
samhällskunskapsdidaktik som sådan återigen görs mindre synlig. Inom denna grupp ses
begreppsinlärning som något som lärs bättre om ämnen tonas ned till förmån för
ämnesövergripande idéer. Av det följer att också ämnesdidaktik tonas ned. Denna nedtoning
syns också i gruppens koppling till Englundkretsen, men till skillnad från denna krets vidgas
alltså fokus till begrepp bortom demokrati och medborgarskap genom dess starkare fokus på
begreppsinlärning i sig. En tredje grupp har också begreppsinlärning i fokus med en perifer
samhällskunskapsdidaktisk koppling, men släpper än mer fokus på demokrati och
medborgarskap och är dessutom inte lika tydligt bundna till den ämnesövergripande idén.
Samtliga dessa grupper har sin grund i det utbildningsvetenskapliga fältet och i ämnet
pedagogik, men når delvis eller helt bortom Englundkretsens perspektiv. Sedan finns det en
grupp som, likt den första gruppen, tar avstamp i samhällskunskapsdidaktik men som ställer
frågor bortom demokrati och medborgarskap, inkluderat begreppsfrågan ovan, och som
framförallt riktar intresset mot vad samhällskunskapsämnet är för något, vad dess
undervisning handlar om och hur den går till samt vilka villkor samhällskunskapsämnet
verkar inom och vilka konsekvenser detta får. Dessa studier är också utbildningsvetenskapliga
men anges då vara didaktiska och ämnesdidaktiska. Avslutningsvis finns några studier som
23 har en statsvetenskaplig och idéhistorisk hemvist som når bortom demokrati och
medborgarskap i vilket samhällskunskapsämnets hinder och möjligheter diskuteras rörande
utbildning av samhällskunskapslärare, villkoren för denna och dess konsekvenser. Denna
forskning pekar framförallt på kongruensproblematiken mellan högre studiers discipliner och
lärarutbildningsämnet samhällskunskap, samt på betydelsen av undervisningen om
samhällskunskapsundervisningen.
Det finns således samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige som når bortom
demokrati och medborgarskap, ibland med samhällskunskapsdidaktik i centrum, ibland inte.
När också denna forskning beaktas möjliggörs därför en mer nyanserad och mångfaldig grund
för samhällskunskapsdidaktiken. Denna nyansering och mångfald utgör därför på många sätt
en värdefull utökning av det bidrag som Englundkretsen och den begynnande
statsvetenskapliga forskningen om demokrati och medborgarskap i utbildningssammanhang
gett samhällskunskapsdidaktiken. Denna utökning till trots, så menar jag, att det likväl
behöver föras en diskussion om den forskningsmässiga hemvisten för
samhällskunskapsdidaktiken. Utökningen medför nämligen, som jag ser det, ett ökat behov av
att mer explicit diskutera vad som är samhällskunskapsdidaktikens centrala problem och
frågor, vilka förutsättningarna är att ta sig an dem och vad man vill åstadkomma med detta. I
denna diskussion är frågan om centrala begrepp viktig och samhällsbegreppet förtjänar en
plats i diskussionen. Hemvistfrågan är inte heller oviktig i sammanhanget och, menar jag,
hänger ihop med hur vi ser på ämnesdidaktiken som forskningsfält i allmänhet och de
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik i synnerhet. Detta kommer att diskuteras i nästa
kapitel som också avslutar denna översikt. Låt mig först ge en bild av den svenska
forskningen som belyser ämnesdidaktik också bortom demokrati och medborgarskap, eller
med ämnesdidaktik som en bisak i studiet av demokrati och medborgarskap i
skolsammanhang.
Perspektiv
Det går skönja ett gemensamt normativt drag i de studier som behåller fokus på demokrati
och medborgarskap men som gör det inom en tydligare samhällskunskapsdidaktisk ram än
vad översikten visat hitintills. Demokrati och medborgarskap, uppger studierna, ser ut på ett
visst sätt, men föreslås kunna se ut på ett annat sätt (Bronäs 2000; Bernmark-Ottosson 2005;
Wikman 2003; Wingborg 1987). Svingby och hennes medarbetare (1983, 1986, 1989) visar
ett liknande drag, men ligger närmare Englundkretsen och dess läroplansteoretiska grund
(Englund & Svingby 1986). Skillnaden visavi Englund är att de vidgar sitt fokus bortom
24 demokrati och medborgarskap genom att framhäva undersökningsbaserad begreppsinlärning
av ett elevnära ämnesövergripande slag till gagn för demokratiskt medborgarskap.
Samtliga studier ovan är gjorda inom utbildningsvetenskap och pedagogik men det är
endast Svingbygruppen som har en tydlig läroplansteoretisk koppling. Bernmark Ottossons
studie exempelvis, är istället fenomenografisk i sitt upplägg och Bronäs har en ingång
grundad på Bakhtins semiotiska teori och båda är alltså också, likt Wikmans och Wingborgs
studier, mer direkt bundna till samhällskunskapsämnet. Svingbygruppen ämnesövergripande
ansats vill ju tona ned det ämnesspecifika. Samtidigt öppnar hon för begreppsliga innehåll
bortom demokrati och medborgarskap genom begrepp som ”makt” och faktiskt ”samhälle”,
dock utan att framhäva det senare som sammanhängande för samhällskunskapsämnet av
förklarliga skäl. Det är begrepp i ett elevnära undersökande och ämnesövergripande SOsammanhang som lyfts fram. Ämnestyrd undervisning ses, i likhet med Englund, som i många
stycken upprätthållandes en essentialistisk samhällsbevarande undervisning (Englund &
Svingby 1986; Svingby 1989).
Intresset för begreppsfokuserad undervisning har Svingbygruppen gemensamt med
andra forskare som även de genomfört sin forskning inom utbildningsvetenskap och
pedagogik. Skillnaden är att dessa forskare inte framhäver ämnesövergripande undervisning
på samma sätt. Inte heller är de tydligt förankrade i läroplansteori utan grundar sig helt eller
delvis på andra inriktningar som kognitionsteori och inlärningspsykologi. Några betonar
visserligen elevperspektivet men av detta följer inte explicit samma nedtoning av ämnet
(exempelvis Jörgel-Löfström 1996) även om exempelvis Bjessmo (1992, 1994) menar att
ämnet bör komma i andra hand vid elevers begreppsinlärning. Severin (1992) i sin tur nämner
inte samhällskunskapsämnet alls utan fokuserar istället på ett begreppsligt innehåll som ändå
kan ses ha med ämnet att göra. De är alla studier som tar upp relevanta begrepp för
samhällskunskap såsom exempelvis ”makt” och ”samhällsförändring” (Severin 2002), eller
ställer ”samhällsfrågan” (Bjessmo 1992, 1994) i förgrunden men där samhällskunskapsämnet
i sig inte utgör någon tydlig grund. Istället är det skolkunskap och vardagskunskap som
diskuteras där elevernas vardagskunskap betonas som nyckel för fruktbar begreppsinlärning.
Sedan har vi ett fåtal studier där samhällskunskapsämnet som sådant och
undervisningen i det ställs i fokus också bortom demokrati och medborgarskap – alltså studier
som kan betecknas som tydligt samhällskunskapsdidaktiska (Bernmark Ottosson 2009;
Bromsjö 1961, 1965; Vernersson 1989, 1992, 1999). Också dessa studier hör hemma i
utbildningsvetenskap och berör begreppsfrågan men använder då olika inriktningar för att
täcka in olika aspekter av ämnet och undervisningen i det. I studierna ifråga, som skall
25 betraktas som ämnesdidaktiska med didaktik som moderämne, framträder således en mer bred
och nyanserad bild av ämnet och undervisning i det än tidigare redovisade studier i detta
avsnitt. Ämnets karaktär, funktion och syfte, tillsammans med dess villkor och följderna av att
det finns och utövas i skolan studeras som en helhet och ett värde i sig. Men det som håller
samman ämnet som helhet är inte samhällsbegreppet. Istället framträder ett tvärvetenskapligt
ämne av blockkaraktär där kunskaper från olika vetenskapliga discipliner beaktas,
företrädesvis statsvetenskap, nationalekonomi och sociologi (exempelvis Bernmark Ottosson
2009; Vernersson 1999). I Vernerssons fall (1989, 1999) fungerar modeller som en mer
sammanhållande princip inom och mellan disciplinerna, dock återigen, utan att framhäva
samhällsbegreppet. Om det sker ses det mer som ett ämnesövergripande begrepp också
bortom samhällskunskap där exempelvis den så kallade ”Ayla-modellen” beskrivs som en
didaktisk sådan (Vernersson 1999).
Avslutningsvis finns det ett par studier där samhällskunskapsämnet ställs i förgrunden
som inte har utbildningsvetenskapligt eller pedagogiskt ursprung. Den ena har en
statsvetenskaplig hemvist där Johansson (2009) undersöker politikundervisningen i
samhällskunskap vid svenska lärarutbildningar för att se hur relationen mellan universitetsoch lärarutbildningsämnet gestaltar sig. Statsvetaren Eklund och idéhistorikern Larsson
(2009) studerar också samhällskunskapsämnets relation till dess vetenskapliga discipliner på
lärarutbildningen och dess konsekvenser, dels ur ett historiskt, dels ur ett organisatoriskt
perspektiv. Gemensamt för studierna är framhävandet av den kongruensproblematik som
uppstår för lärarutbildningsämnets del när det skall hantera mötet mellan skolämnet
samhällskunskap och de akademiska discipliner som ämnet har samhörighet med. Intressant
hos båda dessa studier är att de knyter an till Englundkretsen i sitt sätt att hantera sina studier,
Johansson i sin teoretiska uppbyggnad där Lennart Lundqvist idéer om studiet av politik fogas
samman med Englunds indelning av olika samhällsorienterande undervisningstraditioner och
Eklund & Larsson i deras diskussion om demokrati och medborgarskap som ämnets
övergripande mål.
Studieobjekt och empiri
Om Englundkretsen framförallt fokuserade villkoren för demokrati och medborgarskap i
skolan med sitt huvudfokus på läroplaner och dess förarbeten å ena sidan och om statsvetarna
fokuserade skolans effekter på elevers demokratiska medborgarskap å den andra, så sprider
sig studierna som också berör frågor bortom demokrati och medborgarskap sig mellan dessa
fokus. Några håller fast vid den innehållsliga tematik men då, som framkommit ovan, med
26 starkare anknytning till samhällskunskapsämnet genom att studera samhällskunskapsböcker
(Bronäs 2000, Wingborg 1987) lärare i samhällskunskap (Wikman 2003) eller lärarstudenter i
samhällskunskap (Bernmark-Ottosson 2005). Svingby och hennes medarbetare (1983, 1986,
1989; Gruvberger, Severin & Svingby 1992) ligger nära Englundkretsen även empirimässigt
och studerar läroplaner och läromedel men också användningen av dem i undervisningen i
mötet mellan lärare och elever. Dessutom har de utvärderat SO-undervisningen i svensk skola
baserat på elevers och lärares utsagor (Skolverket 2005).
De begreppsorienterande studierna (exempelvis Bjessmo 1992, 1994; Severin 2002) har
i huvudsak eleverna som studieobjekt men kombineras också ibland med annan empiri som
exempelvis lärares planeringsunderlag (Bjessmo 1991). De få studier med ett mer tydligt
fokus på samhällskunskapsdidaktik som ett värde i sig har vanligtvis olika slags empiri
(Bromsjö 1961, 1965; Vernersson 1989, 1992, 1999) innefattande såväl textunderlag som
läroplaner och läroböcker som lärar- och elevperspektiv. Ett exempel på ett mer snävt fokus
är Bernmark Ottossons (2009) studie av ämnet ur lärares perspektiv.
Interaktionen mellan dem som befinner sig i klassrummet är däremot inte ett vanligt
förekommande studieobjekt. Ett undantag är Vernersson (1989, 1999) som med hjälp av
lärarstudenter testat olika modeller i klassrummet, alltså en slags intervenerande
klassrumsstudier. Svingby (exempelvis Svingby 1985) ger också exempel av liknande slag i
sina studier.
Huvudparten av studierna har rört sig på högstadie- och gymnasienivå (exempelvis
Bernmark-Ottosson 2009; Vernersson 1999), inklusive Komvux (Rydh 2003), medan
grundskolans lägre stadier (Vernersson 1999; Svingby 1985) samt högre utbildning
(Bernmark-Ottosson 2005; Eklund & Larsson 2009; Johansson 2009) inte berörts lika mycket.
Några studier inom förskolans verksamhet har jag inte funnit.
Metoder
Förutom att det kvarstår olika begreppsliga och tematiska analyser av textmaterial som en
viktig typ av metod (exempelvis Bronäs 2000; Wingborg 1987; Eklund & Larsson 2009;
Johansson 2009) och att det finns exempel på datainsamling med hjälp av enkäter
(exempelvis Bromsjö 1965, Vernersson 1992, Skolverket 2005) som varit vanligt hos
Englundkretsen respektive statsvetarna, så har också andra metoder för insamling och analys
använts.
Kvalitativa intervjuer med elever och lärare har en stor plats (exempelvis Bernmark
Ottosson 2005, 2009; Bjessmo 1992, 1994; Eklund & Larsson 2009; Severin 2002; Wikman
27 2003), följt av olika slags analyser, exempelvis fenomenografiska (Bernmark Ottosson 2005)
eller kognitionsteoretiska (Bjessmo 1992) sådana. Ibland har studierna metodmässigt varit
tämligen renodlade (exempelvis Bronäs 2000; Wikman 2003). Ibland har ett flertal olika
metoder och analyser använts samtidigt (exempelvis Bromsjö 1961, 1965; Vernersson 1989).
Vad gäller de fåtal ”klassrumsstudierna” som gjorts, ingår de oftast som mer marginella inslag
i studier med andra huvudupplägg (Vernersson 1989, 1999; Svingby 1985). Några mer
ingående resonemang om metoder kring dessa inslag förekommer inte och verkar
jämförelsevis vila på en mindre systematiskt genomtänkt metodologi.
Metodvalen för de studier som antingen fortsätter ha fokus på demokrati och
medborgarskap men då med starkare samhällskunskapsdidaktisk koppling, eller som också
når bortom demokrati, visar sammantaget på en stor variation, parallellt med en stor variation
visavi studieobjekt och empiri. Vidare verkar det som att de studier som lyfter fram
samhällskunskapsämnet som sådant också verkar vara benägna att studera olika slags empiri
med olika slags metoder samtidigt i högre grad än de andra studierna. Vad är det då för
resultat som man kommit fram till i dessa studier och vilka slutsatser har dragits mot
bakgrund av deras sammantagna variationsrikedom?
Resultat och slutsatser
I de studier där man fortsatt fokuserat på demokrati och medborgarskap men med en starkare
anknytning till samhällskunskapsämnet framträder en relativt samstämmig bild utifrån olika
empiri och metoder. Samhällskunskapsämnet företräder en demokratisyn som är passiv och i
många stycken icke ifrågasättande. Det gäller exempelvis för Bronäs (2000) i hennes
jämförelse av svenska och tyska samhällskunskapsböcker för gymnasiet över tid Det gäller
också för Bernmark-Ottossons (2005) studie av samhällskunskapslärarstudenters
uppfattningar av demokrati. Wikman (2003) ser visserligen att lärare i samhällskunskap har
ett deltagardemokratiskt ideal men som de menar att de har svårt att förverkliga i
undervisningen av olika skäl. Också Svingby (1983, 1985, 1989) ger en bild av
samhällskunskap som inte lyckas vitalisera demokratifrågan och ger samtidigt förslag till en
lösning genom sitt begreppsfokuserade och undersökande arbetssätt utifrån ett elevperspektiv
och läroplanens vida mål som grund och inom en ämnesövergripande ram. Hennes slutsatser
av sina studier på området för således fram rekommendationer om förändring av
undervisningens innehåll och form. De andra studierna innefattar inte ett lika tydligt upplagt
interventionspaket men framhäver likväl betydelsen av förändring mot en mer aktiv och
28 kritisk grundad syn på demokrati och medborgarskap för att samhällskunskapsämnet skall bli
mer vitalt på området.
Den forskning som, likt Svingbygruppen, fokuserar begreppsinlärning men som inte
sätter samhällskunskapsdidaktik i centrum (exempelvis Bjessmo 1992, 1994; Severin 2002;
Jörgel-Löfström 1996) och som vanligtvis har elever som empiri visar att det finns öppningar
för en framgångsrik begreppsinlärning om större hänsyn tas till elevernas förförståelse och
vardagsvärld som grund för inlärningen. Ett exempel är Bjessmo (1994) som framhäver
resultat där en utgångspunkt i elevers föreställningsvärld gällande samhällsfrågor öppnar för
en mer handlingsinriktad kompetens än om utgångspunkten är skolkunskaper. Liknande
resultat och slutsatser syns hos Severin (2002) som visar att högstadieelever har förmågan att
se olika aspekter av begrepp som ”makt” och ”samhällsförändring” och att dessa aspekter av
mer abstrakt slag kan knytas till konkreta företeelser och fakta utifrån olika slags situationer.
Denna förförståelse är dock många gånger tyst kunskap som inte alltid görs synlig, särskilt
om undervisningen är för starkt skolkunskapsorienterad och för lite orienterad mot elevers
vardagskunskaper.
De begreppsfokuserade studierna, både inom Svingbygruppen och utanför den, förordar
alltså begreppsinlärning med starkt fokus på elevers vardagskunskaper och med en mer eller
mindre uttalad kritik mot hur skolkunskap mött denna vardagskunskap. I denna kritik ligger
också en mer eller mindre uttalad kritik mot specifika skolämnen och undervisningen i dem
och dess koppling till vetenskapliga discipliner. De studier som har en mer tydlig fokusering
på samhällskunskapsämnet som sådant, undervisningen i det, dess villkor och konsekvenser,
berör också denna problematik. Skillnaden är emellertid att man håller kvar vid disciplinärt
grundad skolämnesundervisning som viktig trots dess svårigheter att slå an till elevers
vardagliga kunskaper. Begreppslig utveckling inom de vetenskapliga disciplinerna har något
att lära elever (Dahlgren & Vernersson 1985). Det finns också en ambition att försöka fånga
in samhällskunskapsämnet, att greppa det som helhet. I denna ambition kan man se hur såväl
demokrati och medborgarskap som andra aspekter av ämnet blir viktigt (exempelvis
Bernmark-Ottosson 2009; Bromsjö 1961, 1964; Vernersson 1989, 1999). Vernersson (1992;
1999), exempelvis, har utifrån ett lärarfokus försökt fånga varför samhällskunskapsämnet
finns och vad det innehåller. Det svar han får gällande den första frågan vetter tydligt mot
demokrati och medborgarskap där olika sätt att se på demokrati anges som skäl för ämnets
existens – att lägga en grund för demokratisk normbildning, handling, förståelse och
socialisation. Vadfrågan knyter an till varförfrågan genom att lärarna anges ge uttryck för att
ämnet innefattar demokratifostran, men att det också innefattar andra områden som social
29 fostran, kunskap om olika samhällsfunktioner, rättigheter och skyldigheter och könsroller etc.
I detta syns en breddning av ämnet bortom demokrati och medborgarskap både som mål och
innehåll. Målmässigt handlar ämnet inte endast om demokratifostran utan också om fostran i
exempelvis yrkeslivet. Denna breddning syns också i Vernerssons resonemang om ämnets
discipliner där han förutom statsvetenskap lyfter fram nationalekonomi och sociologi som en
viktig grund. Men istället för att binda samman detta med hjälp av samhällsbegreppet sker det
med hjälp av ett modelltänkande inom ramen för ett blockämnesperspektiv. Det är modeller
inom och mellan disciplinerna, lämpligt didaktiserade för att hålla ihop ämnet på olika sätt
beroende av elevgrupp (Vernersson 1999). På så vis är Vernersson en
samhällskunskapsdidaktisk företrädare för svensk forskning där samhällskunskapsämnet och
undervisningen i det hanteras som ett eget studieobjekt med ett eget värde. Det är ett objekt
som, för att tala med Nohagen, innefattar både medborgarskap, medarbetarskap och
medmänsklighetsaspekten. Det är också ett ämne med stark modellgrund. Men inte ett ämne
som hänger ihop internt begreppsligt.
Ämnets blockämneskaraktär är något som tycks bli särskilt tydligt och problematiskt
när det belyses som lärarutbildningsämne (Eklund & Larsson 2009; Johansson 2009). Att
skapa en kongruens mellan skolämnet och dess vetenskapliga discipliner är mycket svårt och
bidrar till såväl avsaknad av djup som spretighet och svårigheter att undervisa
samhällskunskapslärarstudenter om vad det innebär att undervisa i samhällskunskap. Baserat
på utredningsunderlag om samhällskunskapsämnet i lärarutbildningen samt intervjuer med
lärarutbildare (Eklund & Larsson 2009), respektive analys av kursplaner och litteraturlistor
(Johansson 2009) framkommer en relativt samstämmig bild. Utifrån disciplinerna enskilt ses
bidraget från dem som lightversioner av vad disciplinintern utbildning åstadkommer.
Samordning mellan disciplinerna är också svårt att ordna varpå ämnet framstår som spretigt
och fragmentariskt. Dessutom är det svårt att få till undervisning där lärarstudenterna i
samhällskunskap lär sig vad det innebär att undervisa i samhällskunskap. Inga av
disciplinernas företrädare känner sig säkra på detta område, inte heller vad gäller företrädare
från pedagogiskt håll. Vanligt är att själva undervisningskompetensen ses som något som hör
praktiken till. Visserligen kan lärarutbildningsämnet och forskningen om detta ses som mer
inkluderande vad gäller den disciplinära grunden än mycket av den andra forskningen som
genomförts innan FLHS uppsatser och som kan säga något om det vetenskapliga studiet av
samhällskunskap. Men inte heller här hänger ämnet ihop nämnvärt. Och inte heller här syns
samhällsbegreppet som en central del av samhällskunskapsämnet och undervisningen i det.
Mot bakgrund av denna översikt har visat finns det därför ett behov av att diskutera grunderna
30 för samhällskunskapsdidaktisk forskning och innehållet i den. Om det finns en önskan om att
utveckla ett mer sammanhängande och självständigt forskningsområde som vi kan kalla
samhällskunskapsdidaktik, visar denna översikt att en sådan diskussion är nödvändig.
Reflektionen nedan är ett bidrag till denna diskussion.
Reflektion över samhällskunskapsdidaktiska bidrag i forskning också bortom
demokrati och medborgarskap
Gemensamt för den forskning med hemvist i utbildningsvetenskap och pedagogik och i
statsvetenskap som fokuserat demokrati och medborgarskap som redovisats tidigare är att den
samhällskunskapsdidaktiska anknytningen varit perifer. Några av de studier som tagits upp i
förra avsnittet har ett liknande fokus på demokrati och medborgarskap men knyter detta mer
explicit till samhällskunskapsämnet. Det är samhällskunskapslärares syn på demokrati och
undervisningen i det (Wikman 2003), eller samhällskunskapslärarstudenters uppfattningar av
demokrati (Bernmark Ottosson 2005), eller hur demokratifrågan kommer till uttryck i
samhällskunskapsböcker (Bronäs 2000) som studierna fokuserar. Vad studierna visar är att
det är möjligt att belysa demokrati och medborgarfrågan mer tätt bundet till
samhällskunskapsdidaktiken. Detta kan tänkas underlätta bruket av deras bidrag i
samhällskunskapsundervisningen på ett sätt där kopplingen till denna undervisning är mindre
perifer än när frågan behandlas i vidare mening och med samhällskunskapsdidaktik som bisak.
Studierna visar också att det är möjligt att undersöka demokrati och medborgarskap som en
samhällskunskapsdidaktisk fråga med hemvist i utbildningsvetenskap och pedagogik. För
Bernmark Ottossons del sker det också med statsvetenskaplig koppling, dels vad gäller
demokratiteoretisk förankring, dels genom att också inbegripa intervjuer med
statsvetarstudenter i jämförande syfte. Hon nyttjar således den kombination av
utbildningsvetenskap/pedagogik och statsvetenskap som tidigare beskrivits som fruktbar i
studiet av demokrati och medborgarskap även om hennes hemvist vad avser forskningsämne
är pedagogik. På ett liknande sätt inbegriper också Bronäs läroboksanalys statsvetenskapligt
grundade demokratiresonemang. Alltså föreligger det möjligheter för
samhällskunskapsdidaktiska studier rörande området demokrati och medborgarskap där
antingen utbildningsvetenskap och pedagogik eller statsvetenskap kan fungera som
forskningsmässig hemvist, men där ett samarbete mellan forskningsämnena kan ge ytterligare
ett mervärde, exempelvis genom nyttjande av handledningsresurser från båda ämnena. Men
31 denna hemvistslösning täcker bara in en del av vad som kan ses som
samhällskunskapsdidaktiskt relevant och som forskning kan belysa. Ser man till den forskning
som når bortom demokrati och medborgarskap i Sverige och som knyter an till
samhällskunskapsdidaktik så finns det anledning att problematisera hemvistfrågan mer.
Svingbygruppens läroplansteoretiska grund och dess fokus på begreppsbildning och
undersökande arbetssätt visar kanske det mest sammanhängande perspektivet av den
forskning som tagits upp i detta kapitel. Problemet är att perspektivet saknar en
samhällskunskapsdidaktisk grund av det enkla skälet att det i deras idé ligger att tona ned
skolämnet och undervisningen i det. Det blir således svårt att se hur Svingbygruppen skulle
kunna fungera som hemvist för en bärkraftig och sammanhängande
samhällskunskapsdidaktisk forskning. Det gäller också den andra gruppen av
begreppsfokuserad forskning (exempelvis Bjessmo 1992 och Severin 2002) med tyngdpunkt
på elevers vardagsvärld men utan den läroplansteoretiska grunden. Inte heller denna grupp,
som genomför sina undersökningar inom utbildningsvetenskap och pedagogik, fungerar som
företrädare för samhällskunskapsdidaktik eftersom de fokuserar begrepp som visserligen är
relevanta för området men inte med en uttalad avsikt att grunda dem ämnesdidaktiskt. Likt
Svingbygruppen bidrar de till att vidga och fördjupa de samhällskunskapsdidaktiskt relevanta
bidragen men det sker bortom samhällskunskapsämnet och undervisningen i det som grund
och inramning. Detta sker endast i den forskning som har frågor om samhällskunskapsämnets
syfte, innehåll, villkor och konsekvenser som utgångspunkt och ingång (exempelvis
Bernmark-Ottosson 2009; Bromsjö 1965; Vernersson 1999). I denna forskning ryms
demokrati och medborgarskap som mål och innehåll, men också andra delar av ämnet,
inklusive delar som explicit anges höra till ämnets (i ämnesplaner och kursplaner
återkommande) vetenskapliga discipliner. Denna forskning, tillsammans med övrig forskning
och forskningen som redovisats i förra kapitlet har det gemensamt att demokrati och
medborgarskap framhävs som syftet med ämnets existens. Det skall bidra till ungas förståelse
av och handlingsmöjligheter i demokrati och medborgarskap. Här finns således en gemensam
nämnare.
Emellertid har översikten visat att demokrati och medborgarskap som gemensam
nämnare är en ensidig och reduktionistisk behandling av vad som kan ses som
samhällskunskapsdidaktiskt relevanta forskningen. Den forskning som blickar bortom denna
ensidighet är i sin tur många gånger ensidig vad gäller andra aspekter såsom
begreppsinlärning av olika slag och sker ofta utan tydlig koppling till begreppens plats och
funktion inom samhällskunskap som skolämne. Forskning som istället utgår från
32 samhällskunskapsämnet och dess undervisning blir mer allsidig och heltäckande. Det är också
en sådan ansats som jag tror är mest fruktbar för att samhällskunskapsdidaktik som
forskningsområde skall bli mer självständigt och solitt. Samtidigt är det orealistiskt att tro att
området kan bära sig själv forskningsmässigt. Det behöver dock, som jag ser det, en
forskningsmässig hemvist som ser annorlunda ut än de hemvister som synts till i denna
översikt. En presumtiv kandidat är något som man skulle kunna kalla ”de humanistiska och
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik” som en gren inom ämnesdidaktik. Ämnesdidaktik i
sin tur kan som idag vara en gren inom det utbildningsvetenskapliga området. Men inte som
en del av didaktiken utan som jämbördig didaktik och pedagogik. Vad jag förordar är således
att göra samhällskunskapsdidaktik mer självständigt, solitt och sammanhängande
forskningsmässigt genom att verka för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas
didaktik som ett mer självständigt fält inom ämnesdidaktik som i sin tur mer självständigt
inom utbildningsvetenskap.
Denna föreslagna kandidat kan tyckas försvaga den ämnesdisciplinära kopplingen. En
kandidat att säkerställa denna koppling som är intressant att beakta utgörs av en grupp
kunskapssociologer förankrade i social realism. De talar om ”powerful knowledge” som
huvudsakligt kunskapsinnehåll för skolan och som till stora delar är av det ämnesdisciplinära
slaget. Samhällskunskap rör kunskap om demokrati och medborgarskap, men också kunskap
om samhällsbegreppet. ”Powerful knowledge” grundad i social realism kan öppna för
fruktbara teoretiska vägval att närma sig begreppet samhällskunskapsdidaktiskt. De
humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik inom ämnesdidaktik som ett
självständigt utbildningsvetenskapligt forskningsämne kan utgöra en fruktbar
forskningsmässigt hemvist för att hantera frågan empiriskt. Härmed har två områden
utmejslats för den avslutande diskussionen nedan. I den kommer jag först att argumentera för
nyss nämnd kandidat som forskningsmässig hemvist för det vetenskapliga studiet av
samhällskunskapsdidaktik (1). Därefter kommer jag att argumentera för det fruktbara att
knyta an till den kunskapssociologiska kandidaten som också nämnts nyss för att säkra den
ämnesdisciplinära grunden för den samhällskunskapsdidaktiska forskningen och visa exempel
hur det kan ske, dels inom statsvetenskap och dels med anknytning till samhällsbegreppet (2).
I anslutning till det senare sätts således punkt för översikten genom att återknyta till
översiktens början och dess relation till Schüllerqvists och Karlssons (2015) respektive
Bromans (2015) papper om samhällsbegreppet i samhällskunskapsämnet och dess
undervisning.
33 Avslutande diskussion
Ämnesdidaktik och de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik som
hemvist för samhällskunskapsdidaktisk forskning
Idag går nästan 900 000 elever i Sveriges knappt 5000 grundskolor. De möter dagligen över
86 000 lärare. I landets ca 1250 gymnasieskolor möter över 350 000 elever dagligen över 35
000 lärare (Statistiska centralbyrån 2014b). Även om inte högre utbildning räknas in är detta
förmodligen Sveriges enskilt största dagliga mötesplats för unga och vuxna. Här skall
eleverna lära sig något. Och lärare skall undervisa om något. Detta något står angivet i
timplanen för grundskolan och innefattar 17 olika skolämnen (Skolverket 2015). På
gymnasiets olika utbildningar varierar antalet ämnen men underskrider sällan grundskolans
antal. Alltså handlar ’lärande och undervisning om något’ till stor del om något i skolämnen.
Att eleverna lär sig något i dessa ämnen och att det lär sig det bra, tycker säkerligen de flesta
är viktigt. Det är viktigt för deras allmänna bildning och personliga växande, för deras
möjligheter att försörja sig och för möjligheten att bidra till det gemensamma. Måhända är
denna mötesplats en av de viktigaste mötesplatserna för individen och samhällets
välbefinnande och framtid. Kanske är det därför som svenska elevers försämrade
skolprestationer (i olika ämnen) under senare tid (Skolverket 2013) väckt sådan stor oro och
debatt. Det är då heller inte konstigt att mötet mellan elever och lärare får ökad
uppmärksamhet. Vad är det som händer i detta möte egentligen och hur ser villkoren för det
ut? Hattie (2012) menar att det läraren gör inför, i och efter detta möte är den enskilt
viktigaste faktorn för att eleverna skall lyckas lära sig det deras lärande är tänkt att handla om,
dvs. ett tillägnande av kunskap till största delen organiserad i olika skolämnen.
Marton och Booth (2000) menar att man kan ha olika bra kunskap om något. Vissa vet
och kan saker bättre än andra och skälet till att det är så är att det lärt sig det bättre. Om detta
är riktigt innebär det att vissa lärare vet vad det innebär att lära eleverna något i sina ämnen
och kan möjliggöra sådant lärande bättre än andra lärare och det beror på att de förra har lärt
sig detta bättre. Denna kunskap och tillägnandet av den bygger säkerligen till stor del på
beprövad erfarenhet. Men tanken är också att den skall bygga på vetenskap. Åtminstone anges
det i den svenska skollagen att läraryrket skall vila på ”vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.” (Skollagen 2010) Men om nu forskningen visar att kärnan i elevernas lärande och
kunskapstillägnelse i skolan ligger i mötet mellan elever och lärare i ämnesundervisningen
och att lärarens kunskaper inför, i och efter detta möte är centralt och att detta slags möte är
ett av de vanligaste och viktigaste dagliga möten som sker i vårt samhälle, finns det då
34 vetenskap som ligger tätt på detta möte och kan bidra med systematisk kunskap om det?
Ämnesdidaktik, om man, som tidigare angetts, med ämnesdidaktik menar ”vetenskapen om
planerad och institutionaliserad undervisning och inlärning inom ett specifikt ämnesområde
och däri ingående specifika uppgifter och problem” (Arfwedson 1996, s. 8) är det
vetenskapliga område som, enligt min mening, ligger tätast på detta möte. Samtidigt är det ett
område som ofta beskrivs som outvecklat. Inom utbildningsvetenskap, som vi redan har sett,
ligger det under didaktik och inte sida vid sida med denna inriktning och med pedagogik.
Detta är ett problem, inte minst ur en lärares professionella synvinkel då den kunskap som
läraren behöver förlita sig på mest i sin undervisning är den ämnesdidaktiska kunskapen. Det
är denna kunskap som är unik för läraryrket och som lärare förväntas vara bäst på (Shulman
1986, 1987). Problemet mer precist, blir att det är svårt att ligga tätt på ovan diskuterat möte
när ämnesdidaktik som vetenskapligt område underordnas didaktik som i sin tur har en mer
blygsam position visavi pedagogikämnet inom utbildningsvetenskapen. Detta är ett viktigt
skäl, menar jag, till att den svenska forskningens samhällskunskapsdidaktiska bidrag ofta är
en bisak inom ramen för frågor som har andra syften. Englundkretsens bidrag exempelvis, är
inte ett bidrag som tar sin utgångspunkt i ’vetenskapen om planerad och institutionaliserad
undervisning och inlärning inom ett specifikt ämnesområde och däri ingående specifika
uppgifter och problem.’ Vernerssons forskning ligger betydligt närmare denna utgångspunkt
och anges då också vara ämnesdidaktisk. Samtidigt har Englundkretsens läroplansteoretiska
grund en tydligare stringens för hanteringen av deras frågor än vad Vernerssons
ämnesdidaktiska grund har, något som indikerar det ämnesdidaktiska fältets relativt
outvecklade tillstånd. Både läroplansteori och framförallt fenomengrafi, som starkt etablerade
utbildningsvetenskapliga inriktningar, utgör också viktigt tankegods för Vernerssons
ämnesdidaktiska närmande till samhällskunskapsämnet (Vernersson 1989, 1992). Dessa
inriktningar tycks således ha fått möjlighet att utvecklas mer än den ämnesdidaktiska
inriktningen och även om de kan ge viktiga ämnesdidaktiska bidrag så är de områden som
inte är tydligt ämnesdidaktiska i Arfwedsons mening ovan. En del menar att detta beror på att
deras ämnesspecifika bidrag till ämnesundervisningen är för begränsade, eftersom de saknar
denna grund. Därför är det viktigt att ta hänsyn till ämnesdisciplinär kunskap för att ligga
tätare på mötet mellan lärare och elever i ämneslärandet och ämnesundervisningen i skolan.
Men också den ämnesdisciplinära grunden är ämnesdidaktiskt problematiskt, inte minst för
samhällskunskap vilket den här översikten visat. Statsvetenskap ger ett bidrag men då främst
inom frågor om demokrati och medborgarskap och politik, alltså frågor som är centrala för
statsvetenskap men som endast är delar, om än viktiga sådana, inom samhällskunskap.
35 Sociologiska och nationalekonomiska insatser som skulle kunna bidra till att täcka in andra
viktiga ämnesområden är i det närmaste obefintliga. Och skälet är att dessa ämnen har andra
forskningsintressen och fyller andra funktioner i vetenskapssamhället än att bidra med
kunskaper till gagn för mötet mellan lärare och elever i samhällskunskapsundervisningen. Det
gör också statsvetenskap varför det är rimligt att samhällskunskapsdidaktiska frågor blir
perifera även inom detta forskningsämne. Att detta förhållande till de vetenskapliga
ämnesdisciplinerna föreligger har säkerligen också att göra med ämnets tvärvetenskapliga
egenart. Kongruenssvårigheten i lärarutbildningsämnet i samhällskunskap som tagits upp
ovan vittnar om detta. Min erfarenhet är dock att problematiken också syns hos ämnen där
förhållandet mellan vetenskaplig disciplin och skolämnet är mer entydigt, exempelvis inom
historiedidaktiken. Här har, relativt samhällskunskapsdidaktik, historiedidaktiken en starkare
förankring i den vetenskapliga disciplinen, men den är ändå perifer om man betänker vad
historisk forskning handlar om i övrigt. Det har också hänt att jag hört hur historiedidaktiker
som har sina rötter i den vetenskapliga disciplinen, trots att de framhäver historiedidaktik som
viktigt, kan säga att de håller på med ”riktig” historia endast när de sysslar disciplinintern
forskning som inte rör historieundervisningen.
Kunskap om ämnet man undervisar i är en viktig förutsättning för förmågan att
undervisa men lika väl som jag har svårt att se hur en bärkraftig ämnesdidaktisk forskning kan
utgöra en perifer underavdelning av didaktik inom utbildningsvetenskap, lika svårt har jag att
se en bärkraftig ämnesdidaktik som avdelningar inom sina respektive vetenskapliga
discipliner. Inte minst gäller det för ämnet samhällskunskap och dess flerfaldiga disciplinära
anknytning. Både från utbildningsvetenskapligt och pedagogiskt håll och från
ämnesdisciplinärt håll är ämnesdidaktik idag, som jag ser det, en för nedprioriterad fråga
relativt andra frågor inom dessa områden för att ämnesdidaktisk forskning skall kunna
utvecklas på en solid och varaktig grund. Till viss del tror jag att detta har att göra med den
självbild som växt fram hos ämnesdidaktiker om hur detta forskningsområde skall förstås i ett
vidare vetenskapligt sammanhang. Jag syftar då på den tankefigur som beskriver
ämnesdidaktik som något som ligger mellan, och är beroende av, framförallt ämne och
pedagogik och som jag själv använt tidigare i denna text när jag diskuterat hemvistfrågan för
samhällskunskapsdidaktiken.
Tankefiguren om ämnesdidaktik som något som ligger mellan ämne och pedagogik syns
i Shulmans tidigare texter om PCK (Shulman 1986, 1987). Han pratar om en blind fläck
gällande lärares kunskaper som osynliggjorts av att antingen se lärarkunskap som
ämneskunskap eller som pedagogisk kunskap. Poängen är att kombinera dessa två kunskaper
36 till en pedagogisk innehållslig kunskap (PCK). I en ämnesorganiserad skola handlar
kunskapen om att möjliggöra lärande i ämnen genom undervisning i dem, något som vi
(åtminstone med tanke på undervisningsaspekten) benämner ämnesdidaktik. Shulman pekar
också på andra delar i denna kunskapsbas men framhäver PCK som den viktigaste delen och
hur denna är avhängig förmågan att just kombinera framförallt ämneskunskaper och
pedagogiska kunskaper. Sjøberg (2000) ger en liknande bild av ämnesdidaktikens plats
genom sin brometafor med ämnet som det ena brofästet och pedagogik som det andra även
om också han, likt Shulmans breddning av kunskapsbasen, lägger till andra fästen.
Ämnesdidaktik handlar om att röra sig fram och tillbaka mellan ämne och pedagogik som
grund för ämnesdidaktiska handlingar uppe på bron. Sett utifrån resonemanget ovan är
brofästena sällan särskilt pålitliga eftersom de vanligtvis är avsevärt mer intresserade av
interna brobyggen bortom ämnesdidaktiska frågor. Det är också rimligt eftersom både
utbildningsvetenskap och pedagogik och än mer ämnesdisciplinerna, som redan sagts, har och
skall ha andra huvudfokus än att snäva in det mot ämnesdidaktik. Sedan finns det ytterligare
en problematik med denna tankefigur genom att det inte allt för sällan finns en viss
misstänksamhet mellan företrädare för de båda brofästena.
Från pedagogiskt håll ses inte ämnet som så viktigt ibland och motsvarande
förhållningssätt går att finna från ämneshåll – att pedagogiken ses som mindre viktig visavi
ämneskunskaperna. Att ämnesdidaktik ofta lever en perifer tillvaro inom
utbildningsvetenskap och pedagogik å ena sidan och de olika ämnesdisciplinerna och den
andra, samtidigt som en misstänksamhet mellan de båda sidorna inte sällan förekommer gör,
som jag ser det, svårt för ämnesdidaktiken att verka kraftfullt uppe på bron i syfte att utgöra
en vetenskaplig grund för lärares möte med eleverna i ämnesundervisningen. Ett sätt att
hantera detta är att verka för ämnesdidaktik som en starkare utbildningsvetenskaplig
inriktning. Alternativet är en starkare anknytning till olika ämnen och på så vis en uppdelning
i ett flertal olika ämnesdidaktiker. Detta alternativ är måhända också gångbart i vissa ämnen.
För ett tvärvetenskapligt ämne som samhällskunskapsämnets del, och vars forskningsmässiga
ämnesdidaktiska hemvist diskuteras här, så tror jag emellertid att det första alternativet är att
föredra. Det tycks vara svårt att etablera kopplingar till relevanta ämnesdiscipliner på ett
sammanhängande sätt och vissa discipliner visar ett större intresse, har det visat sig, än andra.
Vid ett möte mellan Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik (Cehum) vid
Stockholms universitet och Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD)
vid Karlstads universitet tidigt på våren 2015 diskuterades olika sätt att se på ämnesdidaktik
som forskningsområde. Ämnesdidaktik som något som framförallt ses som avhängigt och
37 beroende av ämne och pedagogik, likt diskussionen ovan, var framträdande.
Religionsdidaktikern Geir Skeie som deltog i mötet som en av representanterna för Cehum
lade då istället fram en tankefigur som, så som jag förstod det, innebar ett mer offensivt och
självständigt tänkande inom ämnesdidaktik där företrädare för detta område bestämde vilka
frågor och vilka problem som kunde vara intressanta att studera mer oberoende av ämne och
pedagogik. Tankarna låg närmare Arfwedsons beskrivning av ämnesdidaktik och dessutom
tätare på det möte mellan elever och lärare som diskuterats ovan. I detta sätt att tänka blir
pedagogik och ämne inte oviktigt, men de styr inte frågorna på samma sätt.
Tillsammans kan Cehum och CSD ses som två företrädare för de ämnen som rör
humanistiska frågor och samhällsfrågor i ett undervisningssammanhang, något som kan
kallas ”de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik”. En sådan gren inom
ämnesdidaktik som ett likvärdigt forskningsämne visavi andra ämnen inom
utbildningsvetenskap skulle, tror jag, kunna fungera som en mer sammanhållande hemvist för
samhällskunskapsdidaktisk forskning i Sverige än vad som finns idag. Detta skulle, tror jag
också, kunna skapa nya möjligheter för en mer sammanhållande samhällskunskapsdidaktisk
forskning i framtiden som mer självständigt formulerar sina frågor och problem. Denna
översikt tillsammans med tidigare översikter och inventering visar att det i dagsläget faktisk
är svårt att orientera sig i vad för forskning som kan ses som relevant för
samhällskunskapsdidaktiken. Då blir det också svårt att som Olsson (2009) beskriver det,
åstadkomma ett fält som är ’självständigt i relation till andra fält och att det på fältet finns
värden som olika aktörer finner det värt att strida om.’ Men för att inte ämnessidan skall
försvagas med denna utbildningsvetenskapligt grundade hemvist finns det anledning att också
beröra frågan om hur dess anknytning mer principiellt skulle kunna se ut. En intressant grund
för en sådan anknytning utgörs av kunskapssociologi grundad i social realism och dess
framhävande av begreppet ”powerful knowledge”.
Kunskapssociologi grundat i social realism och ”powerful knowledge” för att säkerställa
den ämnesdisciplinära kopplingen till ämnesdidaktik och samhällskunskapsdidaktik
Kunskapssociologi grundad i social realism handlar om att lägga en teoretisk grund för vilken
kunskap utbildning skall handla om – en grund som avser nå bortom de återvändsgränder som
förespråkare för social realism menar uppstår i kölvattnet av socialkonstruktionisters
relativism och positivisters absolutism. Dessa företrädare ser kunskap, likt
socialkonstruktionister, som epistemologiskt relativ, men stannar inte här, utan menar att den
ytterst har sin grund i en ontologisk realism. Konsekvensen av detta synsätt är att kunskap ses
38 som fallibel samtidigt som det går att skilja mer trovärdig kunskap från mindre trovärdig
kunskap, utifrån det sätt på vilket den uppstått. På så vis finns också en grund att avgöra vad
man skall lära sig i skolan utan att det sker på en, enligt företrädarna, för länge sedan avvisad
positivistisk grund, och utan att hamna i relativism där kunskap reduceras till ”vems kunskap”
som inget annat än olika individers och gruppers maktanspråk (Moore 2012, Young 2013).
Den kunskap som skapats inom vetenskapen, vanligtvis (men inte alltid) inom olika
vetenskapliga ämnesdiscipliner ses då som bärare av ”powerful knowledge”, eftersom den
prövats kritiskt på ett systematiskt sätt. Att problematisera förhållandet mellan skolkunskap
och vardagskunskap utifrån denna grund handlar då om hur elevers vardagskunskap skall
kunna berikas med en skolkunskap grundad i denna slags kunskap. På så vis får
ämnesdisciplinerna en stor ämnesdidaktisk betydelse och ett viktigt område för
ämnesdidaktiken blir då att studera vad som kan ses som ”powerful knowledge” i olika ämnen.
Ett nystartat projekt inom samhällskunskapsdidaktiken vid Karlstads universitet som rör
denna fråga sker inom den statsvetenskapliga grenen. Ämnesexperter inom ämnets
subområden skall intervjuas för att nå en bild av vad de ser som ”kraftfulla” kunskaper för
elever att lära sig inom den statsvetenskapliga delen av samhällskunskapsämnet. Liknande
undersökningar skulle kunna göras i andra delar som nationalekonomi och sociologi. Och i
andra ämnen. Poängen är att detta inte är frågor ställda från disciplinerna i fråga, utan från en
samhällskunskapsdidaktisk synvinkel. Dessa studier kan sedan utvecklas till studier från
andra slags experter, exempelvis samhällskunskapslärare, eller olika samhällsföreträdare som
människorättsaktivister etc. Social realism som kunskapssociologisk grund för denna typ av
studier är fruktbar eftersom den bygger på en argumentation för etablerad vetenskaplig
kunskap som något annat än maktutövande och oberättigade dominansförhållanden.
Problemet, utifrån detta synsätt, är inte att denna kunskap bildas och utgör en viktig del av
skolkunskapen utan att lärare inte lyckas göra den tillgänglig för alla elever oavsett bakgrund.
Nämnd ämnesexpertsstudie, som fortfarande är i planeringsstadiet, är ett bidrag till att försöka
sätta ord på vad sådan kunskap inom statsvetenskap kan vara och som kan komma
samhällskunskapsundervisningen till dels. Och jag skulle vilja påstå att Schüllerqvists och
Karlssons (2015), respektive Bromans (2015) papper om samhällsbegreppets plats inom
samhällskunskapsämnet har liknande utgångspunkter.
Schüllerqvists och Carlssons papper går tillbaka till ”samhällsvetenskapernas uppkomst”
och det vetenskapliga ”upptäckandet” av samhället för att argumentera sociologiskt för
samhällsbegreppet som ett nyckelbegrepp inom samhällskunskapen. Broman visar hur
innehållet i några av FLHS uppsatser kan relateras till samhällsbegreppet för att sätta ord på
39 och förstå uppsatsernas samhällskunskapiska bidrag. Dessa uppsatser i sig har inte
samhällsbegreppet i förgrunden. Inte heller har det varit i förgrunden i de studier som
beskrivits i denna översikt. Härmed saknas en kunskap om ett viktigt begrepp som kan tänkas
vara grundläggande för att hålla ihop samhällskunskapsämnet och undervisningen i det.
Demokrati och medborgarskap kan ge ämnet ett syfte och ett mål, en mening och en riktning,
men utan en förståelse av vad ett samhälle är och kan vara, vilka krafter som håller det
samman och som drar isär det, famlar man sannolikt till stora delar i blindo, eller
argumenterar enögt, i olika samhällsfrågor även om det, som Englundkretsen förespråkar,
sker i deliberativa former där det bästa argumentet skall vinna. ”Kraftfull kunskap” om
samhällsbegreppet kan med andra ord ge en bättre grund för detta.
Samhällskunskapsdidaktisk forskning skulle kunna bidra till sådan kunskap med stöd i
kunskapssociologi som social realism. Då krävs, tror jag, en mer bärkraftig hemvist för
området än vad som finns idag, åtminstone i Sverige.
Referenser
Almgren, E. (2006). Att fostra demokrater: om skolan i demokratin och demokratin i skolan.
Uppsala: Uppsala universitet
Andersson, K. (2012). Deliberativ undervisning: en empirisk studie. Göteborg: Göteborgs
universitet
Arfwedson, G. (1996). Vad är ämnesdidaktik: och vad kan ämnesdidaktik vara? Stockholm:
Lärarhögskolan i Stockholm
Bernmark-Ottosson, A. (2005). Demokratins stöttepelare: en studie av lärarstuderandes
demokratiuppfattningar. Karlstad: Karlstad university studies
Bernmark-Ottosson, A. (2009). Samhällskunskapslärare. I B. Schüllerqvist & C. Osbeck
(red.) Ämnesdidaktiska insikter och strategier. Karlstad: Karlstad university press s. 3382
Bjessmo, L-E. (1992). Samhällsfrågan är fri! Stockholm: HLS förlag
Bjessmo, L-E. (1994). Elevens samhällsbild. Stockholm: HLS förlag
Boman, Y. (2002). Utbildningspolitik i det andra moderna: om skolans normativa villkor.
Örebro: Örebro universitet
Broman, A. (2009). Att göra en demokrat: demokratisk socialisation i den svenska
gymnasieskolan. Karlstad: Karlstad university studies
40 Broman, A. (2015). Varför heter det samhällskunskap? begreppet samhälle som
samhällskunskapsdidaktikens huvudbegrepp. Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads
universitet
Bromsjö, B. (1961). Kursplaneundersökning i samhällskunskap. Stockholm: Lärarhögskolan i
Stockholm
Bromsjö, B. (1965). Samhällskunskap som skolämne. Stockholm: Norstedts förlag
Bronäs, A. (2000). Demokratins ansikte. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm
Bronäs, A. (2002). Samhällskunskap som skolämne. I B. Falkevall & S. Selander (red.)
Skolämne i kris. Stockholm: HLS förlag s. 75-83
Bronäs, A. (2003). Demokrati i samhällsundervisningen: kunskap eller fostran? I S. Selander
(red). Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och
skolforskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling s. 189-202
Bronäs, A. (2009). Samhällskunskap och ämnesdidaktik: ett manus till ämnesdidaktisk
konferens i Karlstad 090316. Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads universitet
Dahllöf, U. (1967). Skoldifferentiering och undervisningsförlopp. Stockholm: Almqvist &
Wiksell/Gebers förlag AB
Ekman, T. (2007). Demokratisk kompetens: om gymnasiet som demokratiskola Göteborg:
Göteborgs universitet
Ekman, J. & Todosijevic, S. (2003). Unga demokrater: en översikt av den aktuella
forskningen om ungdomar, politik och skolans demokrativärden. Stockholm: Fritzes AB
Englund, T. (1986a). Curriculum as a political problem: changing educational conceptions
with special reference to citizenship education. Lund: Studentlitteratur
Englund, T. (1986b). Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900talet: kap. 1-4. Uppsala: Uppsala universitet
Englund, T. (1986c). Samhällsorientering och medborgarfostran i svensk skola under 1900talet: kap. 5-8. Uppsala: Uppsala universitet
Englund, T. (1995). På väg mot undervisning som det ordnade samtalet. I G. Berg, T.
Englund & S. Lindblad. (red.). Kunskap, organisation, demokrati. Lund:
Studentlitteratur s. 49-70
Englund, T. (2003). Skolan och demokratin: på väg mot en skola för deliberativa samtal? I B.
Jonsson & K. Roth (red.). Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och
övervägande i skola och samhälle. Lund: Studentlitteratur s. 49-73
41 Englund, T. (2007). Didaktiska implikationer och reflektioner: inledning. I T. Englund (red.).
Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg: Daidalos
s. 313-316
Eriksson, C. (2006). "Det borde vara att folket bestämmer.": en studie av ungdomars
föreställningar om demokrati. Örebro: Örebro universitet
Fritzell, C. (2003). Pedagogisk praktik som demokratiska samtal: några steg mot en praktiskpedagogisk deliberationsmodell. Växjö: Växjö universitet
Fritzén, (2003). Ämneskunnande och demokratisk kompetens: en integrerad helhet.
Utbildning & Demokrati 12(2) s. 67-88
Gruvberger, N., Severin, R., Svingby, N. (1992). Vad ska jag välja? Läromedlen i SO för
mellanstadiet granskade. Jönköping: Högskolan i Jönköping
Hattie, J. (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur och kultur
Johnsson Harrie, A. (2011). De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: rapport från en
inventering. Linköping: Linköpings universitet
Jörgel-Löfström, C. (1996). Nya erfarenheter i SO-undervisningen: exempel från ett klassrum.
Stockholm: Bonnier utbildning
Larsson, K. (2004). Demokratiska dimensioner i skolans samhällsundervisning: en didaktisk
studie. Örebro: Örebros universitet
Larsson, K. (2007a). Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet: överväganden kring en
deliberativ didaktik. Örebro: Örebros universitet
Larsson, K. (2007b). Samhällskunskap, demokrati, kommunikation och lärande. I T. Englund
(red.). Utbildning som kommunikation: deliberativa samtal som möjlighet. Göteborg:
Daidalos s. 337-359
Liljestrand, J. (2002). Klassrummet som diskussionsarena. Örebro: Örebros universitet
Linde, G. (1986). Yrket som livsform: en studie av gymnasielärares arbetsförhållanden.
Stockholm: Högskolan för lärarutbildningen i Stockholm
Lundgren, U. P. (1979). Att organisera omvärlden: en introduktion till läroplansteori.
Stockholm: Liber förlag
Lödén, H. (red.). (2012). Forskning av och för lärare: 14 ämnesdidaktiska studier i historia
och samhällskunskap. Karlstad: Karlstad university press
Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur
Moore, R. (2012). Social realism and the problem of the problem of knowledge in the
sociology of education. British journal of sociology of education. (34)3 s. 333-353
42 Månsson, N. & Säfström, C. A. (2010). Tema: Ordningens pris. Utbildning & demokrati,
19(3) s. 5-10
Olsson, D. (2011). Nordisk ämnesdidaktisk forskning i SO-ämnen: en inventering. Karlstad:
Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Karlstads universitet
Olsson R. (2009). Översikt och ett försök till analys av svenskt forsknings- och
utvecklingsarbete i samhällsdidaktik. Konferensbidrag, Middelfart. Aalborg universitet
Rydh, J. (2003). Deliberativa samtal på nätet: är det möjligt? Stockholm: Lärarhögskolan i
Stockholm
Schüllerqvist, B. & Karlsson, S. (2015). Samhällsbegreppet och samhällskunskapsämnet.
Konferensbidrag, Karlstad: Karlstads universitet
Shulman, L. S. (2004/1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. I S. M.
Wilson (red.) The wisdom of practice. San Fransisco: Jossey-Bass s. 189-215
Shulman, L. S. (2004/1987). Knowledge and teaching: foundation of the new reform. I S. M.
Wilson (red.) The wisdom of practice. San Fransisco: Jossey-Bass s. 219-248
Sjøberg Svein (2000). Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik Lund:
Studentlitteratur
SKOLFS 2010:37. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Stockholm: utbildningsdepartementet
SKOLFS 2011:144. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för
gymnasieskola 2011. Stockholm: Utbildningsdepartementet
Skolverket (2005). Nationella utvärderingar av grundskolan 2003. Samhällsorienterande
ämnen. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2013). PISA 2012: 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och
naturvetenskap: resultat i koncentrat. Stockholm: Skolverket
Skolverket (2015). Timplan för grundskolan. Elektronisk källa,
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/grundskoleutbildning/grundskola/timplan/timplan-for-grundskolan-1.159242
(hämtad 2015-02-26)
Statistiska centralbyrån (2014a). Nationell förteckning över forskningsämnen. Elektronisk
källa, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Utbildning-ochforskning/Forskning/Forskning-och-utveckling-inom-universitets--ochhogskolesektorn/8800/Nationell-forteckning-over-forskningsamnen/#13 (hämtat 201410-28)
43 Statistiska centralbyrån (2014b). Utbildningsstatistisk årsbok 2014. Stockholm: Statistiska
centralbyrån
Svingby, G. (1983). Begrepp och begreppsbildning inom skolans samhällsorientering. Oslo:
Universitetet i Oslo
Svingby, G. (1985). Sätt kunskapen i centrum. Stockholm: Libers utbildningsförlag
Svingby, G. (1986). Begrepp och begreppsbildning inom skolans orienteringsundervisning. I
Kunskap och begrepp: centrala motiv i våra läroplaner. Stockholm: Skolöverstyrelsen
Svingby, G., Severin, L., Lendahls, B., Ekbom, D., Oscarsson, G., Ljungberg, B., & Orlenius,
K. (1989). SO i fokus. Borås: Utbildningsförlaget
Svingby, G., Lendahls, B. & Ekbom, D. (1990). Omvärldskunskap: SO, bakgrund,
beskrivning av undervisningen, fostran till demokrati. Göteborg: Göteborgs universitet
Svingby, G. (1997). Utvärdering av de samhällsorienterande ämnena: en lägesrapport.
Utbildning & demokrati. 6(2) s. 5-20
Tväråna, M. (2014). Rikare resonemang om rättvisa: vad kan kvalificera deltagande i
samhällskunskapspraktiken? Stockholm: Stockholms universitet
Young, M. (2013). Overcoming the crisis in curriculum theory: a knowledge base approach.
Journal of curriculum studies. 45(2) s. 101-118
Young, M. & Muller, J. (2013). On the powers of powerful knowledge. Review of education.
1(3), 229-250
Vernersson, F. (1989). Undervisa i samhällskunskap: didaktiska modeller för social
omvärldsorientering. Lund: Studentlitteratur
Vernersson, F. (1994). Hur lärare i samhällskunskap ser på sin egen undervisning.
Linköping: Linköping universitet
Vernersson, F. (1999). Undervisa om samhället: didaktiska modeller och läraruppfattningar.
Lund: Studentlitteratur
Wikman, B. (2003). Att möta sin demokratisyn: fyra lärare i samhällskunskap på
gymnasieskolan ger sin bild av demokrat, i förhållande till berättelser ur livshistorien
och undervisningen. Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm
Wingborg, M. (1987). Vilken demokrati? Borås: Kooperativa institutet
44