Livsstilen kan programmera om våra gener Feta pappor ger feta

VÅREN 2015
TEMA EPIGENETIK
Livsstilen kan
programmera om
våra gener
ANITA ÖST:
Feta pappor
ger feta söner
PROFILEN
Martin Hallbeck
är Alzheimers gåta
på spåren
Johan Dabrosin
Söderholm
Dekanus på
Hälsouniversitetet,
Linköpings
universitet
Barbro Naroskyin
Regiondirektör
i Region
Östergötland
Välkommen till
Forskning
och utveckling
Tidskriften Forskning och utveckling
ges ut gemensamt av Region Östergötland och Hälsouniversitetet vid
Linköpings universitet. En gemensam utgivning är en symbol för vår
självklara samverkan i det ömsesidiga
uppdraget att bedriva medicinsk
forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvården.
I olika samverkansorgan fattar
regionen och universitetet tillsammans strategiska beslut för att främja
vår forskning och vår utbildningsverksamhet genom ett optimalt
samutnyttjande av våra resurser.
”Mycket har hänt
på bara några år”
I det här numret är temat epigenetik, ett nytt, hett forskningsområde där
mycket har hänt på bara några år. Möjligheten att överföra förvärvade
egenskaper till nästa generation öppnar helt nya perspektiv på vilka vi är.
Bananflugepapporna i cellbiologen Anita Östs studie var inte feta från
början, utan blev det genom att kosten ändrades. Pappornas förändrade
sockerintag satte ett livslångt avtryck även i sönernas DNA-organisation,
ätbeteende och fetma. Att styrningen av våra gener är så påverkbar är ny
kunskap, som får oss att tänka till om vår livsstil och miljö. Den väcker
också hopp om nya medicinska behandlingar. I Linköping arbetar allt fler
forskare i projekt med epigenetisk koppling, och mycket av forskningen sker
på cellbiologisk nivå. Men även tvärvetenskapliga samarbeten väntas få en
stor betydelse på området, där humanister möter naturvetare.
I tidningen träffar vi också Linköpingsforskaren Martin Hallbeck. Hans
team har först i världen kunnat visa mikroskopbilder på hur demenssjukdom
sprider sig i hjärnan. Om de lyckas förstå mekanismerna bakom spridningen
från nervcell till nervcell, är de också nya behandlingar på spåren. Många
väntar på resultaten – varje år insjuknar 25 000 personer i demenssjukdom.
Det skulle betyda mycket för väldigt många om man kan lära sig att bromsa
sjukdomen, i alla fall på den nivå där den upptäcks.
Trevlig läsning!
Några konkreta exempel på vår samverkan är programmet ”Från student
till docent” – kliniska befattningar
med utrymme för forskning på olika
nivåer i karriären – gemensamma
rekryteringar av nya medarbetare,
gemensamma strategiska forskningsområden och seminarieserien
Forskning i framkant.
Ett annat exempel är tidskriften
Forskning och utveckling som du just
håller i din hand. Vi önskar dig
spännande och intressant läsning!
Maria Carlqvist
Redaktör
[email protected]
010-103 76 28
TIDSKRIFTEN FORSKNING OCH UTVECKLING REDAKTÖR: Maria Carlqvist REDAKTIONSKOMMITTÉ: Susanne Karlsson, Åke Hjelm, Peter Strålfors,
Håkan Hanberger och Maria Jenmalm GRAFISK FORM: Markus Reklambyrå TRYCK: Larsson Offsettryck UPPLAGA: 7 000 ex UTGIVNING: två gånger per år
Tryckta exemplar av tidningen kan beställas av Gerd Bäckmark, telefon 010-103 71 21, e-post [email protected]
2
I FOKUS – EPIGENETIK
INNEHÅLL
NUMMER 1, 2015
Vi har runt 25 000 gener i vår kropp, som
kan slå av och på sina egenskaper under vår
livstid. Epigenetiken studerar mekanismerna
bakom förändringarna, och hur egenskaper kan
överföras till nästa generation. ”Epi” kommer
av grekiskans ”över” och forskningsområdet
grundades av Conrad Waddington 1942, redan
innan DNA var känt. Han var intresserad av
orsakssambandet mellan generna och deras produkter, som skapar fenotypen, ett fysiskt uttryck
hos en organism. Från 1990 har vetenskapsområdet tagit ny fart. Med avancerad teknik går
det idag att studera epigenetik på en helt
ny detaljnivå.
Aktuellt i korthet
4
KRÖNIKAN
Per Jensen – tidiga erfarenheter av epigenetik
6
I FOKUS – EPIGENETIK
Livsstilen omprogrammerar generna
7
Feta pappor ger feta söner
8
DDT på 1950-talet – fetmaepidemi idag?
10
Risk för allergi startar under graviditeten
12
Epigenetik kan få en oanad betydelse för
sjukvården och hälsan. Förr trodde man ju att
generna inte ändrades på många generationer.
Men gener kan ”slås av” eller ”slås på”, det vill
säga vara aktiva eller inaktiva beroende på hur
de påverkas av miljön eller nutritionen. Sannolikt även av stress. Den epidemiska ökningen
av till exempel Typ 2-diabetes, och kanske även
Typ 1-diabetes, som nu kan ses i många länder
kan ha samband med livsstilsförändringar redan
i föregående generation eller generationer. I gengäld kan vi kanske lära oss hur vi kan påverka
vår livsstil, så att epigenetiska förändringar kan
leda till att diabetes blir mindre vanligt igen hos
våra barn och barnbarn. Kanske kan vi rentav
lära oss att med läkemedel åstadkomma sådana
epigenetiska förändringar att vissa sjukdomar
minskar i frekvens.
Johnny Ludvigsson,
professor och barnläkare
Snart möjligt med individuell behandling
14
PRISER OCH UTMÄRKELSER
Åsas föreläsning berör läkarstudenterna
16
LINK Award för att sprida kunskap
om tarmsjukdom
17
”FoU-arbetet är viktigt för att lyckas imorgon”
18
STRATEGI OCH UTVECKLING
När nanopartiklar påverkar vår hälsa
19
Här bygger Hälsouniversitetet för framtiden
20
Bakterien som kan rädda för tidigt födda
21
PROFILEN
Äventyret i forskningens offpist
22
Studentdriven mottagning nominerad
till Götapriset
25
AVHANDLINGAR I SAMMANFATTNING
26
3
AKTUELLT I KORTHET
På Hälsouniversitetets och Region Östergötlands webbar hittar du nyheter om de senaste rönen inom medicinsk forskning i Östergötland.
Surfa in på www.hu.liu.se eller www.regionostergotland.se
Stort anslag till
hornhinneforskning
Ett forskningsprojekt där biosyntetiska
hornhinnor jämförs med donerade
har tilldelats 24 miljoner kronor av
Vetenskapsrådet.
Uppskattningsvis tio miljoner människor
runt om i världen är blinda på grund av en
sjukdom i hornhinnan. Botemedlet skulle
kunna vara en donerad hornhinna, men kön
för detta är lång.
Per Fagerholm, professor och ögonkirurg
i Linköping, var först i världen med att
operera in självgenererande, konstgjorda
hornhinnor på människor. Han ska nu leda
ett projekt där man utvärderar biosynetiska
hornhinnor som är baserade på en artificiellt
producerad variant av det mänskliga proteinet kollagen. Detta kommer att göras genom
att 40 biosyntetiska hornhinnor transplanteras på patienter för att sedan jämföras med
lika många donerade hornhinnor.
Hälsouniversitetet ligger i topp när
resultatet från Universitetskanslerämbetets
nationella kvalitetsutvärdering summeras.
Det gäller både enskilda examina och
examensmål.
Under 2011-2014 har Högskoleverket
(HSV)/Universitetskanslerämbetet (UKÄ)
genomfört utvärderingar av cirka 2100 utbildningar på svenska lärosäten. När resultaten sammanställs kommer både Linköpings
universitet och Hälsouniversitetet, som är en
del av universitetet, väl ut.
Hä
Hälsouniversitetet toppar
i kvalitetsmätning
iversitet
n
u
lso
Fördelen med att använda biosyntetiska
hornhinnor är att de kan minska risken
för att virus överförs, korta rehabiliteringsperioden och underlätta patienthantering.
Bortstötning är ett stort problem med donerade hornhinnor, men genom att låta
kroppen återskapa hornhinnan med sina
egna celler och nerver under läkningen, kan
detta undvikas med biosyntetiska hornhinnor. Bidraget ingår i Vetenskapsrådets
satsning på klinisk behandlingsforskning.
15 %
Bristande
kvalitet
60 %
25 %
Hög kvalitet
Mycket hög
kvalitet
bland Sverig
snitt
es m
m
no
29 %
47 %
Bristande
kvalitet
Hög kvalitet
24 %
a fakulteter
cinsk
edi
4
TEXT: JOHAN JÄGER
FOTO: HÅKAN AHLDÉN
Ge
TEXT: THERESE EKSTRAND AMAYA
Linköpings universitet ligger högst bland de
breda universiteten med ett snarlikt utbildningsutbud. Hälsouniversitetets utbildningar har lyckats bättre än genomsnittet i landet, både när det gäller riksgenomsnittet för
samtliga utbildningar och framför allt vid en
jämförelse med motsvarande utbildningar
på de andra medicinska fakulteterna. 25
procent av utbildningarna har fått omdömet
mycket hög kvalitet, 60 procent hög kvalitet
och 15 procent bristande kvalitet. I en
granskning av de individuella examensmålen
ligger Hälsouniversitetet också i topp.
– Vi har en kompetent lärargrupp, ett
väldigt gott samarbete med de verksamheter
där studenterna får sin verksamhetsförlagda
utbildning och ett systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete som kan ha bidragit till
det goda resultatet, säger Karin Kjellgren,
prodekan för grundutbildning vid Hälsouniversitetet.
Mycket hög
kvalitet
Procent av examina med respektive
omdöme efter UKÄ/HSV:s utvärderingar
2011–2014
AKTUELLT I KORTHET
Omkring 25 procent av den vuxna befolkningen i Sverige lider av björk- och gräsallergi. De allra flesta klarar sig bra med
allergitabletter och spray. Men för en liten
andel allergiker är besvären så svåra att det
påverkar en stor del av deras liv och mediciner hjälper inte.
– Allergivaccination handlar om att lära
immunsystemet att tåla det man har varit
allergisk mot, säger Lennart Nilsson och
den programmeringen sker i lymfkörtlarna.
Genom att spruta in allergenet direkt
i lymfkörteln, istället för under huden, går
vi direkt på källan. Med den behandlingen
behövs det bara tre injektioner och totalt en
tusendel av dosen.
Myter krossas
i ny film
Många vanliga kirurgiska ingrepp, till
exempel meniskoperationer, är både
kostsamma och riskabla utan att göra
någon som helst nytta. Det hävdar en
grupp ortopediska ”mytjägare”.
Deras artiklar i vetenskapliga tidskrifter
har mötts av protester från artroskopister
vars verksamhet är omfattande.
– Den som ifrågasätter myterna utmanar
människors önskan om en mening i
tillvaron, säger Per Aspenberg, professor
i ortopedi i Linköping som nu publicerar
en tecknad film i The British Medical
Journal (TheBMJ).
Allergistudie årets
FORSS-projekt
Allergivaccination kan vara räddningen
för allergiker som inte blir hjälpta av
vanlig medicin.
Nu ska en forskningsstudie i Östergötland
visa om det kan räcka med att ge tre sprutor
under ett par månader i stället för 60 sprutor
under tre–fem år, som är det vanliga idag.
Studien har utsetts till årets FORSS-projekt.
Totalt ingår uppemot ett 70-tal patienter
med gräs- och björkallergi i studien. En
pilotstudie med nio patienter har redan
visat på goda resultat. Studien vid Allergicentrum drivs i samverkan med Region
Jönköpings län.
TEXT: ANCHI ALM
FOTO: SHUTTERSTOCK
FAKTA
FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige)
är ett samarbete mellan landsting, regioner
och universitet i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. FORSS delar
i år ut 22 miljoner kronor till patientnära
forskning.
Klinisk forskning ska öka och bli bättre
Videon ”Myth busting in medicine”
ingår i tidningens kampanj ”Too much
medicine” som tar upp olika exempel på
överbehandling i sjukvården – onödiga
läkemedel och onödiga diagnoser som
gör mer skada än nytta. Det är första
gången som tidningen publicerar en
artikel som video.
– Det handlar om två vetenskapliga synsätt som står emot varandra. Enligt det
ena som dominerade under 1800-talet är
vetenskapen lika med vår samlade kunskap. Det andra med roten i 1930-talet
säger att all kunskap är teorier, som har
ett värde ända tills man eventuellt visat
att de inte håller. Min avsikt är att mäkla
fred mellan dem, säger Per Aspenberg.
TEXT: ÅKE HJELM
Forum Östergötland är det nya namnet för
stödenheten för klinisk och translationell
forskning som Linköpings universitet och
Region Östergötland driver tillsammans.
Det är det tidigare LARC, Linköping
Academic Research Centre, som har bytt
namn och samtidigt utvidgas verksamheten.
Målet för Forum Östergötland är precis som
tidigare att stärka klinisk och translationell
forskning vid Linköpings Universitet och
i vården.
– Nu har vi ett utökat uppdrag i att även
underlätta för industri som vill göra kliniska
prövningar. Vi kommer också erbjuda
forskare en utökad konsultation, och bygga
fler mötesplatser, säger Charlotta Dabrosin,
föreståndare för Forum Östergötland.
Regeringen beslutade 2014 att inrätta en
kommitté för nationell samordning av
kliniska studier med uppgift att stödja och
utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. I sydöstra sjukvårdsregionen
har en gemensam forskningsnod bildats,
Forum Sydost, där Forum Östergötland
ingår tillsammans med Jönköping och
Kalmar läns infrastrukturer för forskning.
– Med Forum Sydost kommer vi interagera
med de andra sjukvårdsregionernas forskningsnoder som nu byggs upp och kopplas
samman och samtidigt erbjuda
våra specifika kompetenser nationellt.
Med Universitetssjukhuset i Linköping har
Östergötland en betydande roll, säger
Charlotta Dabrosin.
TEXT: MARIA CARLQVIST
SIFFRAN
procent av Region Östergötlands kliniska
enheter bedrev forskning under 2014. 71 av
107 enheter arbetade aktivt med forskning
och utveckling för att förbättra vården.
5
”Vi misstänkte tidigt
att effekterna av stress
inte begränsades till
de utsatta individerna”
Per Jensen,
professor i etologi
vid Linköpings universitet
och en pionjär
inom epigenetiken.
Vi misstänkte redan tidigt att effekterna av den stress vi
studerade på höns inte begränsades till de utsatta individerna.
Även avkomman verkade vara påverkad. Men det var inte
förrän jag och min doktorand, Daniel Nätt, en dag kom på
en metod att mäta det på gennivå som vidden av det hela stod
klart för oss. Analysen visade att de gener som förändrade sin
aktivitet efter stress hos tuppar och hönor påverkades på
samma sätt hos deras avkomma. På något sätt överfördes
genernas stressreaktioner till nästa generation och det gick att
avläsa i kycklingarnas beteende. Epigenetiken hade kommit
in i mitt forskarliv och förändrat min syn på hur biologin
fungerar.
Råttor som växte upp hos mer kärleksfulla föräldrar
var bättre på att hantera stress senare i livet.
6
Vi 1900-talsbiologer är uppväxta med mantrat: ”förvärvade
egenskaper kan inte gå i arv”. Men epigenetiken vänder upp
och ner på det. Forskare i Kanada studerade råttmödrar som
var olika bra på att ta hand om sina ungar. Råttor som växte
upp hos mer kärleksfulla föräldrar var bättre på att hantera
stress senare i livet. Dessutom blev de själva bättre på att ta
hand om sina ungar. Forskarna konstaterade att det berodde
på epigenetiska förändringar av gener som styr stressreaktioner
och reproduktion. Eftersom ungarnas beteende blev mer likt
deras mödrars fördes såväl modersegenskaper som epigenetiska
förändringar vidare i generation efter generation. Några DNAmutationer var inte inblandade, så den klassiska evolutionsbiologin stod svarslös inför vad som hände.
Mekanismerna är oändligt komplicerade och vi har bara
börjat skrapa på ytan. Nyligen fann en forskargrupp att möss
som hade lärt sig att förknippa en viss doft med skräck överförde rädslan för samma doft till avkomman i minst två generationer. Man fann att spermierna från de skrämda fäderna
bar på en epigenetisk förändring i genen för den doftreceptor
som registrerar lukten. Receptorn blev därför mer talrik
i nosen hos ungarna till den rädda råttan.
Biologin befinner sig i dag ungefär på samma ställe som
i början av förra seklet. Då visste man att egenskaper går
i arv och att arter förändras genom evolution, men ingen
förstod exakt hur. DNA-revolutionen låg mer än ett halvsekel
bort och med den det Darwinistiska mantrat. Nu ser vi att
miljön påverkar genetiken, förvärvade egenskaper kan ibland
ärvas, men vi vet inte hur. Etablerade sanningar skakar i sina
grundvalar. Tänk om man hade varit ung och i början av sin
vetenskapliga bana nu!
TEMA – EPIGENETIK
Föräldrarnas livsstil
påverkar vilka vi blir
Kan mina barn födas mer stresskänsliga för att jag stressar?
Kan jag bli starkare för att min mamma tränade? Det är frågor
som epigenetiken ställer – ett av de snabbast växande
forskningsområdena.
Tills nyligen har vi trott att två faktorer
bestämmer vilka vi är biologiskt - våra gener
och vår uppväxtmiljö. Nu visar nya fynd
att det sannolikt finns ytterligare en faktor,
föräldrarnas livsstil och miljö.
I en liknelse är DNA hårdvaran och epigenomet mjukvaran. Medan hårdvaran är statisk kan programmen ändras och påverkas.
Vi har 25 000 gener i kroppen som är mer
flexibla än man tidigare har vetat. Under vår
livstid slås de på och av, kan vara tysta eller
aktiva.
Livsstil, miljö och sociala faktorer kan
påverka epigenomet, så att generna börjar
uttrycka sig på nya sätt. Det orsakar förändringar i RNA- och proteinmängden i cellerna, vilket kan leda till att vi till exempel
blir längre, tjockare, aggressivare, starkare
eller mer stresskänsliga.
Epigenetiken studerar mekanismerna i
dessa förändringar och hur de överförs till
nästa generation. Det råder ännu delade
meningar om vad som är epigenetik. Vissa
anser att det är när en kromatinförändring
kan påvisas i cellen. Andra tycker att det
också ska finnas en överföring av kromatinförändingen över minst en generation.
Det verkar som om epigenetiska förändringar lätt leder till ökad risk för fetma,
genom påverkan av kost- och miljöfaktorer
av olika slag. Epigenetisk förändring kan
också spela en roll när celler börjar dela sig
och utvecklar cancer. Det finns exempel på
fördelaktiga epigenetiska förändringar. Om
växten åkerättika, Raphanus raphanistrum,
blir angripen av larver försvarar den sig genom att bilda osmakliga ämnen och håriga
utväxter på bladen. Detta försvarsläge ligger
kvar hos nästa generation. Om den nya
generationen utsätts för en attack klarar den
sig bättre än den hade gjort om föräldrarna
aldrig hade blivit attackerade.
TEXT: MARIA CARLQVIST
ILLUSTRATION: SHUTTERSTOCK
NÅGRA BEGREPP
RNA, ribonukleinsyra – en molekyl
som består av en enkel kedja, till skillnad
mot DNA som har dubbel, en arbetskopia
av en gen. Mängden av RNA bestäms bland
annat av epigenetiska processer.
Fenotypen – en organisms fysiska uttryck
som kan vara ögonfärg eller storlek. Många
fenotyper avgörs av
genotypen, den genvariant som individen
har.
Allel – genvariant, flera alternativa
versioner av en gen. Detta styrs av ärftliga
anlag och kan påverka exempelvis ögonfärg
och blodgrupp.
Genom – arvsmassa, ärftlig information som
finns kodad i DNA.
Epigenom – Den kemiska förändringen
i DNA och histonproteiner i en organism.
Histoner – proteiner som kromosomernas
långa DNA-spiraler ligger uppsnurrade
kring. Kromatinets struktur styrs av hur
tätt de snurras och gör histonerna viktiga
i regleringen av genuttryck.
Kromatin – trådlika strukturer av DNA
och histoner som är byggnadsmaterial för
kromosomer.
7
TEMA – EPIGENETIK
Minnen kan ärvas epigenetiskt:
Feta pappor
ger feta söner
Det som pappan äter påverkar om sönerna blir feta. Det visar
Anita Östs studier på bananflugor. Hon är forskare i epigenetik,
ett nytt och hett forskningsområde vid Linköpings universitet.
Redan vid befruktningsögonblicket är en
del av våra egenskaper bestämda, som ett
genetiskt arv från våra föräldrar. Dessutom
påverkas vi av hur föräldrarna lever, som ett
epigenetiskt arv. I alla fall fungerar det så
hos bananflugor, som Anita Öst har studerat
i tiotusental.
– Om pappan äter mycket socker blir han
fet och får också något fetare söner. Det
beror på epigenetiska minnen som kan skapas i cellerna mycket tidigt i utvecklingen,
i detta fall antagligen redan vid befruktningstillfället, säger Anita Öst, medicinsk
biolog och doktor i cellbiologi.
I laboratoriet analyserar hon den epigenetiska koden och förändringar som sker
i den. Samtidigt mäter hon bananflugornas
fetthalt och vikt, och hur de äter och fortplantar sig.
Hon har funnit en koppling mellan
förändringar i sönernas DNA-organisation
och hur fet flugan blir. Bananflugepapporna
var inte feta från början utan blev det när
kosten ändrades. Förändringen gav sedan
ett livslångt avtryck i deras söners DNAorganisation, ätbeteende och fetma.
– Miljön spelar såklart in. Vi blir ett
resultat av arv och miljö. Det vi nu ser är att
också föräldrarnas miljö påverkar barnens
egenskaper, säger Anita Öst.
Fördelen med att studera bananflugor är
att de har gener som påminner om våra
egna, och dessutom har snabba generationsväxlingar. En bananfluga kan bli förälder
redan efter en dag.
– För att kunna säga hur vi överför epigenetiska minnen i nedstigande led krävs studier
på många generationer. Detta skulle ta för
lång tid på människor.
8
En svårighet med epigenetiska studier är
att ta bort alla andra faktorer som kan
påverka en individs utveckling. Valet föll
på papporna eftersom de enbart bidrar med
spermier vid det isolerade befruktningstillfället.
Epigenomet – mönstret av genetiska uttryck
i cellen – påverkas av den yttre miljön, till
exempel en viss diet. I flera fall verkar det
vara ärftligt. Det finns studier som pekar
mot att olika förändringar i miljön kan ge
ändrade egenskaper i nästa generation. Det
ser ut som om både över- och underätande
kan påverka epigenomet. Till exempel har
studier på människor från efterkrigstiden
visat att barn till mödrar som har fått svältkost var lite mindre vid födseln men löpte
ökad risk att bli feta som vuxna.
– Indiens starkt växande medelklass äter
betydligt mer fet mat och sida vid sida svälter många i befolkningen. Risken för fetma
hos barnen ökar i båda grupperna och vi ser
en tickande överviktsbomb, säger Anita Öst.
Den nya kunskapen väcker hopp om att
nya läkemedel mot fetma ska kunna tas
fram. Det skulle betyda mycket. Välfärdssjukdomar är en ökande sjukdomsgrupp,
som allt fler behöver behandling för.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
FAKTA
Studien Paternal diet defines offspring
chromatin state and intergenerational
obesity publicerades i tidskriften Cell
i december, med Anita Öst som första författare. Resultaten kommer till stor del från
hennes forskning vid Max Planck-institutet
för immunbiologi och epigenetik i Tyskland.
Anita Öst har disputerat i cellbiologi vid
Linköpings universitet och har fortsatt
på Max-Planck Institutet i Tyskland. Nu
forskar hon vid Institutionen för klinisk och
experimentell medicin (IKE) vid Linköpings
universitet, där epigenetiken är ett växande
forskningsområde.
Bananflugepapporna isoleras från sin
avkomma så att de inte kan påverka den på
annat sätt än genom sin sperma.
TEMA – EPIGENETIK
I laboratoriet på Hälsouniversitetet studerar Anita Öst den epigenetiska koden hos bananflugor i många generationer.
9
Carlo Guerrero-Bosagas forskning visar att
miljöfaktorer kan påverka genomet. Sjukliga förändringar kan föras vidare i flera generationer.
10
TEMA – EPIGENETIK
Dagens fetmaepidemi – kan den spåras till DDT-besprutningen
på 1950-talet? Fullt möjligt, enligt epigenetiken, den nya forskningsgren som slår fast att förvärvade egenskaper kan föras vidare
från generation till generation. Som ung forskare hamnade
Carlos Guerrero-Bosagna mitt i hetluften.
DDT på 1950-talet
– fetmaepidemi idag?
C
arlos, nu snart 40 år och
postdoktor vid Linköpings
universitet, började läsa
biologi vid universitetet
i Chile. På fakulteten fanns
en professor med kontroversiella idéer om
evolution, i en tid då konceptet om det
opåverkbara genomet var väldigt starkt.
Men hos Carlos Guerrero-Bosagna väcktes
intresset för ett fenomen som kallades
epigenetik.
Med ett stipendium på fickan kunde han
bege sig till Sydney för att lära sig allt om
dna-metylering, en kemisk process som
skulle visa sig vara en stark drivkraft för att
påverka genernas uttryck. Försök på möss
visade bland annat att dräktiga honor som
åt en föda med hög halt av fytoöstrogener
– växtämnen som liknar det kvinnliga
könshormonet – fick ungar med förändrad
DNA-metylering, tidig pubertet och otydlig
skillnad mellan könen.
– Så småningom tog kärleken mig till usa.
2005 publicerades en artikel i Science, den
första som visade hur sjukdomar orsakade
av kemiska bekämpningsmedel kunde föras
vidare till nästa generation. Många blev
upprörda och beskyllde författaren Michael
Skinner för ”lamarckism”, säger Carlos.
Fransmannen Jean-Baptiste Lamarck hade
några decennier före Darwin formulerat en
teori om evolutionen. Enligt honom kunde
förvärvade egenskaper ärvas. Men varken
han eller Charles Darwin visste något om
mekanismerna för nedärvning. ”Gener”
var ett okänt begrepp för dem båda.
– Det var först en bit in på 1900-talet som
neodarwinismen slog fast att förändringar
i genomet bara kan ske slumpmässigt via
mutationer, säger Carlos Guerrero-Bosagna.
Mike Skinners artikel hundra år senare,
”Epigenetic transgenerational actions of
endocrine disruptors and male infertility”,
skakade genetikens grundvalar. Skinner
redogör för sina försök med dräktiga råtthonor som exponerades för bekämpningsmedlen vinklozolin och metoxyklor. Detta
ledde till att hannarna i den första generationens avkomma drabbades av nedsatt fertilitet med färre och sämre spermier, en defekt
som fördes vidare hos nästan alla hannar
i följande generationer.
Carlos insåg direkt var han ville fortsätta
som forskare i epigenetik. Skinner antog
honom som postdoktor vid Washington
State University i Pullman, och under fem
år tillsammans publicerade de en rad studier
som förklarade hur omgivningsfaktorer
påverkar genomet.
– Tidigare sågs DNA som något oberörbart
inne i cellkärnan. För epigenetiker är dna
involverat i en ständigt pågående kemisk
process.
Det är processer som kan reglera hur generna uttrycks, det vill säga om de är ”på” eller
”av”, aktiva eller tysta. En sådan är DNAmetylering, där metylgrupper (CH3) binder
till cytosiner som är byggstenar i dnasträngen. Detta påverkar vilka proteiner
som byggs ihop i cellerna, med konsekvenser
i form av förändrade egenskaper, utseende
och sjukdomar. Men förutsättningen för att
de ska ärvas från generation till generation är
att de inträffar i könscellerna.
På labbet i Pullman studerade Carlos och
Mike Skinner effekterna av exponering för
svampgifter och andra bekämpningsmedel,
dioxin och plast. Det visade sig att de orsakade sjukliga förändringar som fördes vidare
i flera generationer, till exempel fortplantningssjukdomar och fetma.
– Fyra dagar i början på dräktigheten var
känsligheten för miljöpåverkan som störst.
Den fetmaepidemi som vi nu ser kan vara
resultatet av DDT-användningen på 1950och 60-talen. Troligen kan vi vänta oss
allt fler sjukliga förändringar på grund av
miljöfaktorer. Det är faktiskt ganska
skrämmande, säger Carlos.
Sedan ett och ett halvt år är han postdoktor
hos professor Per Jensen på biologiavdelningen vid Linköpings universitet, med
inriktning på hur stressande omgivningar
kan ge epigenetiska effekter hos höns. En
mycket konkret tillämpning är att hitta
markörer i genomet som kan avslöja om
ett djur blivit misskött. Mer långsiktigt vill
han bygga upp sin egen forskargrupp och
använda domesticeringen av höns som en
modell för att studera hur epigenetiska
effekter kan påverka evolutionen.
– DNA-metylering är en stark kraft för
mutationer som kan förändra själva
genomet, säger Carlos Guerrero-Bosagna.
TEXT: ÅKE HJELM
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
11
TEMA – EPIGENETIK
Risk för allergi startar under
Ett blodprov hos kvinnan kan visa om fostret bär anlag för
allergi, eller om risken för missfall hos kvinnan är förhöjd.
Immunologerna Jan Ernerudh och Maria Jenmalm
samarbetar med kvinnohälsan i Linköping i en studie där
man vill upptäcka risker tidigt.
Maria Jenmalm och Jan Ernerudh vill förstå
mekanismerna i vårt immunförsvar, som
skyddar oss mot infektioner men också kan
gasa på för mycket och gå till självattack.
Mycket händer med immunförsvaret just
under graviditeten och om denna omställning inte sker normalt finns risk för
komplikationer som missfall och havandeskapsförgiftning.
– Redan från den första graviditetsveckan
ändras immunförsvaret och börjar försvara
fostret. Dels mot infektioner. Men immunförsvaret måste också lära sig att tolerera
fostret som delvis består av celler från den
blivande pappan och som därmed uppfattas
som ett intrång av mammans immunsystem,
säger Jan Ernerudh.
12
TEMA – EPIGENETIK
graviditeten
Han forskar på cellulära och molekylära
mekanismer som reglerar immunförsvaret
under graviditeten. Hans team har visat
att en viss celltyp i immunförsvaret ser ut
att spela en viktig roll för om graviditeten
ska lyckas. De är T-celler, en typ av vita
blodkroppar som har en skyddande uppgift.
De kan även kallas ”chefsceller” eftersom de
styr mycket av vad som händer i immunsystemet.
– Under graviditeten måste de förändras
för att reglera immunsystemet på ett
annat sätt. Vissa gener ska stängas av medan
andra ska aktiveras. Vi tror att det mönster
av gener som är ”på” eller ”av” kan visa om
immunförsvaret är korrekt reglerat och att
avvikelser i detta mönster kan ge en tidig
indikation på risk för komplikationer under
graviditeten, säger Jan Ernerudh.
Förändringarna är epigenetiska, det vill
säga att det är olika faktorer runt generna
som avgör när cellerna slår på och av sina
egenskaper. Med ny avancerad teknik kan
detta studeras på en mycket stor detaljnivå.
Forskningen har gått framåt enormt på bara
några år, och med avancerade metoder går
det nu att kartlägga så mycket som 450 000
olika ”av” och ”på”-knappar på kroppens
25 000 gener.
– Om vi kan lära oss förutse en risk hos vissa
individer, kan de ges särskild vård och
i framtiden erbjudas individuell behandling,
säger Maria Jenmalm.
Maria Jenmalm studerar om immunförsvarets omställning under graviditet också
påverkar tolerans mot främmande ofarliga
ämnen och om det finns faktorer som kan
påverka risken för utveckling av allergi hos
barnet. Hennes resultat visar att T-cellerna
spelar en viktig roll även här.
– Redan i navelsträngsblod ser vi tecken på
att barnet kan ha förhöjd risk att få allergi,
även om precisionen är för dålig ännu för
att det ska kunna användas som test. Vi
studerar nu betydelsen av epigenetiska
förändringar i barnets T-celler för allergiutveckling.
I ett pågående projekt undersöker Maria
Jenmalm även olika faktorer som under
graviditeten och barnets första levnadsår
kan påverka T-cellerna i rätt riktning för
att förhindra allergiutveckling. Bland annat
verkar tarmfloran ha stor betydelse.
– Det skulle betyda mycket om vi kan lära
oss reglera T-cellernas uttryck, eftersom vart
tredje barn idag drabbas av allergi, säger
Maria Jenmalm.
–Om vi kan lära oss att ”finjustera” genpåslagen, kan vi kanske sänka risken för både
graviditetskomplikationer och allergier,
säger Jan Ernerudh.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
Gravida kvinnor
hjälper till i studien
Graviditetsbiobanken GraBB startade
2011 vid kvinnohälsan i Linköping, på
forskares och sjukvårdsanställdas gemensamma initiativ. Här lämnar gravida
kvinnor blodprov under graviditeten och
vid förlossningen.
Hittills har 4 500 gravida kvinnor lämnat
prover som ska användas till olika forskningsstudier, bland annat de som Maria
Jenmalm och Jan Ernerudh driver. Att
delta är förstås frivilligt, men majoriteten
av kvinnorna vill lämna prover.
– I vården är vi positiva till att hjälpa till
i forskning som kan utveckla vården.
Biobanken har också betytt att våra undersköterskor har fått ett mer avancerat arbete
när de sköter provtagning och hantering av
provmaterial, säger Marie Blomberg, överläkare vid kvinnohälsan i Linköping.
Forskarna kommer bland annat att
identifiera olika molekyler som kan mätas i
blodprov som markörer för hur graviditeten
kommer att gå. Ännu kan inte mödravården
förutse risk på genetisk väg, men i framtiden
kan det bli fullt möjligt, tror hon.
– Vi går åt det hållet. Vården blir allt
bättre på att identifiera riskfaktorer på ett
individuellt plan, och också att ta fram
individanpassade behandlingar. Idag
förutser vi risker genom KUB-tester, fostervattensprov och kvinnans sjukdomshistoria,
och baserat på det sätts extra behandling in
där vi ser att det finns en ökad risk, säger
Marie Blomberg.
13
TEMA - EPIGENETIK
Forskarna Huan Zahn och Colm Nestor arbetar i teamet.
”Epigenetiska markörer är stabila
– Med blodprovet tar man ett ”fingeravtryck” på patienten. Vi tror att epigenetiska
markörer kommer att bli speciellt viktiga
eftersom de är stabila och lätta att mäta, säger Mikael Benson, professor i pediatrik vid
universitetssjukhuset och föreståndare för
Centrum för individualiserad medicinering,
CIMed, Linköpings universitet.
Han ingår i ett team av forskare inom systemmedicin på Linköpings universitet och
Region Jönköpings län.
diagnostiska markörer för individualiserad
medicinering vid olika inflammatoriska
sjukdomar. Gemensamt för sjukdomarna är
att de orsakas av T-hjälparceller, en typ av
vita blodkroppar, som reglerar hur immunförsvaret agerar. CIMed har börjat analysera
T-celler från en stor mängd patienter med
olika T-cellsassocierade sjukdomar. Det
pågår projekt med likartade syften även på
andra håll i världen, men CIMeds arbete är
unikt eftersom det koncentrerar sig på de
delade sjukdomsmekanismerna.
– Vi fokuserar på dessa eftersom de ser ut att
vara väldigt viktiga för patogenes och många
mediciner är riktade mot just delade sjukdomsmekanismer. Därför studerar vi också
många olika sjukdomar, vi vet ännu inte
vilken sjukdom som är bäst lämpad att börja
personaliserad behandling på, utan kommer
att välja den vi tror man får bäst resultat av,
säger Mikael Benson.
Ett litet antal av människans 25 000 gener
är inblandade vid ett stort antal sjukdomar. Just nu arbetar CIMed med att hitta
Han tror att för patienter med svåra sjukdomar och kostsamma behandlingar, kan
individualiserad behandling bli en klinisk
Genomik och epigenomik öppnar upp för ett nytt sätt att
tänka kring medicinering. Mikael Benson vid Linköpings
universitet forskar kring individualiserad behandling och
han tror att om fem år är det möjligt med skräddarsydd
behandling för vissa sjukdomar.
E
tt stort antal patienter som lider av
de vanligaste sjukdomarna blir inte
friska av de läkemedel som finns i
dag, och en del drabbas av svåra biverkningar. En orsak till att medicinerna verkar olika
är att vanliga sjukdomar beror på ändrad
aktivitet hos tusentals gener, i kombinationer som kan skilja sig mellan olika patienter
som verkar ha samma sjukdom.
14
Men genom att i framtiden låta patienterna
lämna ett blodprov innan behandlingen
påbörjas, kan man med hjälp av modern
genomteknik bestämma en behandling och
skräddarsy den.
I labbet renas celler fram
från patientprover, här av
studenten Cathrine HäggNilsson .
I en enda droppe med celler finns information
om tusentals gener.
Mikael Benson är forskningsledare i CIMed.
och lätta att mäta ”
realitet inom en femårsperiod.
Att mäta människans gener är inte gratis.
Men det är heller inte medicinering av
patienter som inte svarar på behandling. På
tio år har dock kostnaden för att bestämma
en människas gener minskat 10 000 gånger
och Mikael Benson tror att det kommer att
bli ännu billigare de kommande åren.
– Till att börja med kanske genombaserad diagnostik bara används vid svåra
sjukdomar och dyrbara behandlingar. Men
allt eftersom kostnaden sjunker och vi får
mer kunskap kan vi erbjuda fler detta. I
framtiden kommer man kunna bestämma
hela människans epigenom genom hela
livet – och kanske behandla på ett tidigt
stadium.
TEXT: THERESE EKSTRAND AMAYA
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
Ett multidisciplinärt team som består av läkare, biologer, bioinformatiker och fysiker.
115
5
PRISER OCH UTMÄRKELSER
Åsas
föreläsning
berör
läkarstudenterna
Åsa Kastbom brinner för att sprida kunskap
om barnmisshandel. Hon har fått Rosseaupriset
av läkarstudenterna för bästa föreläsning på
läkarprogrammet.
– Det är kul att studenterna väljer en föreläsning
om barnmisshandel, som ofta är ett osynligt ämne,
säger Åsa Kastbom, överläkare vid psykiatriska
kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.
Å
sa Kastbom vill sprida kunskap
om barnmisshandel och sexuella
övergrepp mot barn, och hur vi
kan upptäcka att detta sker. Som
doktorand har hon fokuserat på sexuella
övergrepp och sexuella beteenden hos barn.
– Barn som blir utsatta för övergrepp berättar inte om övergreppen, utan vi måste
lära oss att känna igen avvikande sexuellt
beteende hos barn. Genom att sprida kunskap i detta ämne kan vi hitta fler barn som
misshandlas. Vi vet att de söker mycket vård
men vi är dåliga på att förstå den bakomliggande orsaken.
16
Hennes föreläsning måste ha gjort starkt
intryck på läkarstudenterna. Hon träffar
dem endast en gång under hela deras utbildning, och det är när hon håller föreläsningen
om barnmisshandel.
– Jag är så glad att ämnet barnmisshandel
blir belyst. Jag vet själv hur det är att vara
student, det är intensivt och man ska lära
sig mycket på kort tid. Ändå minns de
denna föreläsning och tycker den är viktig.
Men det är ett ämne som berör när man väl
pratar om det.
Åsa Kastbom tycker att det är roligt att
föreläsa för läkarstudenterna.
– Det är min favoritgrupp. De ställer frågor
och ifrågasätter. Jag får ofta stanna kvar och
svara på frågor efter föreläsningen också.
hon vill forska och hon kände att hon hade
hittat sitt område.
– Det är inte ett så populärt område att
forska om, men mer kunskap inom området
kan göra stor skillnad. Lär vi oss att hitta
de utsatta barnen så kan vi hjälpa dem. Det
är min drivkraft och jag vill fortsätta jobba
för barnen. Jag har tagit mitt löfte till min
handledare på stort allvar.
TEXT OCH FOTO: SUSANNE B KARLSSON
ANDREAS ROUSSEAUS PRIS
Intresset för barnmisshandel väcktes när
hon gick termin 10 på läkarprogrammet
och hade en handledare som jobbade med
utsatta barn. När hennes handledare senare
gick bort i cancer lovade hon att fortsätta
hans arbete. Åsa Kastbom har alltid vetat att
Med Rousseaupriset belönar läkarstudenterna årets bästa föreläsning. Priset hedrar
Andreas Rousseau som var lärare vid Hälsouniversitetet. ”Årets föreläsning” ska vara
relevant, informativ, insiktsfull, inspirerande,
tankeväckande och skapa entusiasm för
läkar yrket.
PRISER OCH UTMÄRKELSER
Den inflammatoriska tarmsjukdomen mikroskopisk
kolit är både vanlig och besvärlig, men många
saknar diagnos och behandling. Andreas Münch,
överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping,
har belönats med priset LINK Award för att bygga
det första europeiska registret på området.
LINK Award
för att sprida
kunskap om
tarmsjukdom
F
ör prissumman på 100 000 euro
ska Andreas Münch bygga registret
som väntas få betydelse för både
vård och forskning. Själv hoppas
han att fler ska upptäcka diagnosen.
– Den inflammatoriska tarmsjukdomen
leder till kronisk diarré, magsmärtor och
viktnedgång.
Eftersom symtomen inte är alarmerande
i början, har sjukdomen heller inte fått så
mycket uppmärksamhet. Många lider i tysthet och får en nedsatt livskvalitet när
de drabbas av en plötslig diarré flera gånger
om dagen.
Av okänd anledning är sjukdomen vanligast
bland kvinnor. Ofta bryter den ut efter
klimakteriet, men förekommer i alla åldrar.
Hjälp finns att få, om patienten får rätt
diagnos. De flesta kan bli hjälpta med läkemedelsbehandling.
– Problemet är att patienterna ofta får fel
diagnos, eller ingen diagnos alls. Symtomen
förväxlas ofta med irritabel tarm. För att
vården ska kunna fastställa mikroskopisk
kolit, behöver vävnadsprover från tjocktarmen tas på patienter som har kroniska
besvär med diarréer, säger Andreas Münch.
Han är ordförande i Svenska och europeiska mikroskopisk kolitgruppen som han
tog initiativ till 2010. Han har också byggt
upp det europeiska nätverket av European
Microscopic Colitis Group, EMCG som nu
ska samverka i registret.
– Jag gillar samarbeten. Tillsammans får vi
data från stora patientgrupper, som ger möjlighet att se tydligare mönster till exempel
när det gäller insjuknande, sjukdomsförlopp, behandlingseffekter och riskfaktorer
över tid, säger Andreas Münch.
Han vill få upp mikroskopisk kolit på kartan över ”vanliga kroniska tarmsjukdomar”
(Inflammatory Bowel Diseases, IBD), där
Ulcerös kolit och Crohns sjukdom ingår.
1,4 personer av 1000 invånare får diagnosen
mikroskopisk kolit per år i Sverige, vilket
gör den vanligare än Crohns sjukdom.
Patienterna hjälper aktivt till i forskningen
bland annat genom att lämna prover och
föra dagbok över sina symtom.
– Kontakten med patienterna är nära och
viktig. Många är glada att deras symtom tas
på allvar, säger Andreas Münch.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: PER LUNDBLAD
LINK AWARD
Den internationella utmärkelsen LINK
Award delas ut av United European Gastroenterology för att belöna arbete som
utvecklar samarbete mellan olika Europeiska
gastroenterologiska föreningar. Andreas
Münch tog emot priset på United European
Gastro Week i Wien.
17
PRISER OCH UTMÄRKELSER
Priset delades ut av tidningen Dagens Medicin i början av året. Tommy Skau tog emot diplomet tillsammans med representanter för sjukhuset.
US bästa universitetssjukhus:
”FoU-arbetet är viktigt för att
lyckas imorgon”
För att bli Sveriges bästa universitetssjukhus krävs inte bara en
god hälso- och sjukvård. Även FoU-verksamheten måste vara av
hög kvalitet.
– Bra resultat i hälso- och sjukvården bygger på att kunskaperna
är up to date, säger Tommy Skau, vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping.
Universitetssjukhuset i Linköping (US)
utsågs nyligen till Sveriges bästa av tidningen Dagens Medicin. Bedömningen görs
utifrån en rad indikatorer inom bland annat
områdena medicinsk kvalitet, ekonomi
och patientenkäter. Och bakom de flesta
indikatorer ligger ett starkt forsknings- och
utvecklingsarbete (FoU) i samverkan
med Hälsouniversitet.
– I alla delar av vården bidrar universitet till
ny kunskap. Givetvis genom den forskning
som bedrivs, men även på andra sätt. Alla
vårdutbildningar innehåller utbildning i förbättringskunskap och studenterna gör dessutom praktiska förbättringsarbeten i vården,
vilket vi har stor nytta av. Vi samarbetar
också kring hur vi tar hand om innovationer
i organisationen, säger Tommy Skau.
18
Att bedriva en god vård utifrån dagens kunskaper är en sak. Men ett universitetssjukhus
ska också vara en del i kunskapsutveckling-
en, betonar han.
– Vi kommer inte att vara duktiga i övermorgon om vi inte har ett starkt FoU-arbete
och ett starkt samarbete med universitetet.
Extra starkt tycker Tommy Skau att FoUarbetet i Region Östergötland i dag står i
de tvärvetenskapliga fälten, i förmågan att
knyta ihop fakulteter och discipliner i samarbeten för att få fram ny kunskap.
– CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, är ett bra
exempel på det. Men vi har också samarbeten med andra kompetenser inom
exempelvis logistik för att studera våra
flöden och inom organisationsteori för att
stärka ledningsnivån.
En utmaning i FoU-arbetet är att få till
kopplingen mellan kunskap och verksamhet så att ny kunskap verkligen tas upp
och sipprar ut i alla delar av verksamheten.
Därför driver US och universitetet också ett
samarbete kring implementeringsforskning,
det vill säga forskning om hur man får medarbetare att agera utifrån ny kunskap.
– Att vara bra bygger på att man gör rätt utifrån den evidens som finns, men också
på att man lyckas driva igenom förändringar
och göra det man vet är rätt, säger Tommy
Skau.
En annan utmaning ligger i att skapa
förutsättningar för en klinisk forskning av
hög klass.
– Ur ett sjukvårdsperspektiv är det av stort
värde i att vi säkrar en stark klinisk forskning, säger Tommy Skau. Det är bryggan
mellan forskning och praxis. För US framtids skull har vi ett starkt intresse av att få
frågeställningar ur ett praktiskt sjukvårdsperspektiv beforskade.
TEXT: ANCHI ALM
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
ST
S
TRA
RATE
TEG
TE
GI OC
CH
H UTVECKL
KL
K
LING
IN
NG
När storleken spelar roll
– hur påverkar nanopartiklar
vår hälsa?
Nanopartiklar finns i kosmetika, elektronik och matförpackningar.
Med sin minimala storlek kan de komma in i våra celler.
Susana Cristobal forskar på biologiska effekter av nya material.
Hör henne föreläsa i Forskning i framkant i maj.
Partiklarna som framställs med den nya
nanotekniken är mellan en och hundra nanometer - under en tiotusendels millimeter
långa. De närmar sig DNA och proteiner
i storlek, och kan gå in i våra cellkärnor.
Ännu är det inte klart om det har effekter
på hälsan. Men studier har visat att de kan
påverka cellerna med inflammatoriska och
genotoxiska effekter.
– Jag säger inte att nanopartiklar är farliga,
utan att vi måste lära oss bedöma deras
säkerhet. Problemet är att nanopartiklarna
kommer in väldigt snabbt i vår vardag,
och kan se ut på miljontals olika sätt. Det
är omöjligt att analysera dem var och en
för sig, säger Susana Cristobal, professor
i biomedicinsk forskning vid Linköpings
universitet.
Vi måste lära oss att ta genvägar, hävdar
hon. En sådan har hon utvecklat. Med en
enda analys kan hon få tillräcklig information för att gissa eventuella negativa effekter
på cellerna.
– Genom att använda en masspektrometiskt
baserad metod som kallas proteomik, räcker
det att titta på proteinlagret som omger
nanokärnan för att förstå hur partikeln
kommer att påverka cellerna. Molekyler
som interagerar på ytan berättar mycket
om egenskaper som är gemensamma för
stora nanopartikelgrupper, säger Susana
Cristobal.
Hon vet ännu inte hur modellen ska
användas, men ser stora möjligheter när
nanopartiklarna blir allt fler runt omkring
oss. Om forskarna kan förutsäga risker, kan
de också ge information till industrin om
vilka partiklar som inte håller måttet.
– Det går att designa om nanopartiklar så
att de inte är skadliga. Nanopartiklar är
också intressanta för läkemedelsindustrin
genom att de går in och interagerar direkt
med enskilda celler utan att påverka omgivningen, säger Susana Cristobal.
Som ung forskare i spanska Bilbao intresserade hon sig för proteinmembranforskning. Hon kom till Sverige 1997 för att
arbeta i Gunnar von Heijnes team inom
proteinmembranforskning vid Stockholms
universitet. När hon etablerade sig som forskarassistent i Uppsala började hon utveckla
metoder för att studera miljöpåverkan på
ekosystemet och människans hälsa. Med
metoderna kan hon få kunskap om vilken
påverkan som cellerna har utsatts för.
– Genom att jämföra proteinförändringar
i celler från djur, exempelvis från musslor,
kan vi se vilka som har utsatts för stress från
miljöföroreningar och vilka som har levt
i en ren omgivning. Vi kan också göra
upprepade experiment och följa en miljöpåverkan över tiden.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: LINKÖPINGS UNIVERSITET
FAKTA
Professor Susana Cristobal föreläser
i Forskning i framkant den 21 maj, klockan
16.30 i Berzeliussalen, ingång 65, Campus
US, Linköping, på temat ”Nanoparticles
around us and why size matters”.
Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie som tar upp de
senaste medicinska forskningsrönen.
19
9
STRATEGI OCH UTVECKLING
Det nya ”Hus 511” är hopbyggt med delar av det gamla 001 som tidigare inrymt bland annat öronklinik, science park och lokaler
för läkemedelsprövning. Det är ritat av arkitekt firman Carlstedt och den mångfärgade, inifrån belysta fasaden är skapad av den
amerikanske konstnären Spencer Finch.
Här bygger Hälsouniversitetet
för framtiden
I sommar tar 300 forskare, lärare och administratörer vid
Linköpings universitet, sitt pick och pack och flyttar in i medicinska
fakultetens nybygge vid Lasarettsgatan. När höstterminen
börjar får de sällskap av dubbelt så många studenter.
Det nya huset byggs vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) där de medicinska
utbildningarna finns i direkt närhet till
sjukvården. Karin Kjellgren, prodekan för
grundutbildning, ser fram emot ett Campus
US med bättre ordning och mindre trängsel.
– Vi får dessutom ett vackert och välkomnande hus som på ett helt annat sätt gör
universitetet synligt i staden, säger hon.
Nybygget bjuder på en spännande kontrast
till den rådande grå- och brunskalan, med
en färgskimrande glasfasad och takterrass
29 meter över marken.
– Därifrån får man en fantastisk utsikt
över Trädgårdsföreningen och resten av
Linköping, säger Iréne Rydberg, fastighetskoordinator vid Linköpings universitet, som
varit med under hela planeringsprocessen
från starten 2010.
20
Då var utökningen och den följande
omdaningen av läkarprogrammet ännu inte
påtänkt. Den utmaningen ledde till att Iréne
Rydberg också fick ta itu med ett ombygg-
nadsprojekt som ska ge
nya utbildningslokaler
på Vrinnevisjukhuset
i Norrköping. Den
satsning på nya utbildningsplatser som den
dåvarande regeringen
gjorde 2013 resulterade
i en utökning med
Ulrika Müssener
40 platser per år för
Linköping. Nu pågår en planering för att
decentralisera utbildningen med Linköping,
Norrköping, Jönköping och Kalmar som
studieorter under de fem sista terminerna.
Tillströmningen av studenter gör att de tre
nedre våningsplanen har vikts för undervisning: en hörsal för 192 personer (den
största på hela US-området), en så kallad
case-sal med ett 80-tal platser, lärosalar och
grupprum. Här ryms också Studentenheten,
150 studentköksplatser och ett café.
På de fyra övre planen byggs kontorsrum för
lärare och forskare vid institutionerna IKE
och IMH, och där kommer det också att
vimla av doktorander. Många av dem som
flyttar in under sommaren kommer från
Hälsans hus, som tas över av verksamheter
inom Region Östergötland.
– Hos oss kommer ett 50-tal lärare, forskare,
doktorander och administratörer att flytta
till det nya huset. Det ska bli skönt, säger
Ulrika Müssener, universitetslektor och chef
för Avdelningen för samhällsmedicin.
Under flera år har de levt tätt inpå utbyggnaden av US med sprängningar, grävskopor
och avspärrningar. Ulrika Müssener tycker
ändå att det gått bra, även om det varit
struligt att guida besökare rätt och bullret
periodvis varit störande.
– Fördelarna med våra nya lokaler är att vi
blir mer samlade, att allt är nytt och fräscht
och att vi får konferensutrymmen med
smarta tekniska lösningar. En nackdel är att
kontorsrummen är så små att det blir svårt
att få plats med vårt forskningsmaterial.
TEXT: ÅKE HJELM
FOTO: GÖRAN BILLESON
STRATEGI OCH UTVECKLING
Bakterien som kan rädda
för tidigt födda
Många extremt tidigt födda barn drabbas av svåra magbesvär
och livshotande tarminflammationer. Nu hoppas forskarna
i PROPEL-studien att en probiotisk bakterie som finns i vanlig
bröstmjölk kan hjälpa dem.
Till gruppen extremt tidigt födda barn hör
barnen som föds före graviditetsvecka 28.
De väger inte mer än 500-1000 gram när de
föds. Alla organ är omogna, så också magoch tarmkanalen, vilket ofta leder till att de
inte kan smälta undan maten. Dessa barn
vårdas alltid i intensivvården på neonatalavdelningen.
– Här sondmatas de med bröstmjölk
för att växa till sig så snabbt som möjligt.
Men under tiden plågas många av magont
och svullen mage, och riskerar också att få
den livshotande inflammationen nekrotiserande enterkolit i tarmen, säger Thomas
Abrahamsson.
Han är barnläkare vid Universitetssjuk huset i Linköping och projektledare
i propel (Prophylactic Probiotics to
Extremely Low Birth Weight Prematures).
– Neonatalvården har utvecklats enormt de
senaste decennierna med bland annat bättre
omvårdnad, respiratorvård och nutrition.
Vi räddar idag många fler patienter. Men
fortfarande är det runt tjugo procent av de
extremt tidigt födda som inte överlever och
tarmproblem är en vanlig orsak till dödsfall,
säger Thomas Abrahamsson.
Studien är en randomiserad klinisk prövning där 134 barn ingår. Hälften får ett
tillskott av bakterien Lactobacillus reuteri
dagligen och den andra hälften får placebo.
Den probiotiska bakterien finns naturligt
hos många människor i tarmen, och
i modersmjölken. Djurstudier har visat att
den minskar inflammation och påverkar
motoriken i tarmen. Bakterien har minskat
symtom av gastroenterit och spädbarnskolik
hos spädbarn, och risk för svåra infektioner
hos för tidigt födda barn. Forskarnas
hypotes är att tillskottet av probiotika ska
förbättra tarmfunktionen så att barnen
snabbare kan bli helt tillmatade med
bröstmjölk.
– Som det är nu så står mag- och tarmkanalen ofta helt stilla och barnen måste få
sin näring vi dropp. Det ger inte en lika bra
tillväxt, dessutom finns en risk för blodförgiftning när intravenösa infarter används.
Bröstmjölk är därför ett mycket bättre
alternativ, säger Thomas Abrahamsson.
Forskarna hoppas att resultaten blir så
bra att metoden kan rekommenderas till
neonatalvården i hela Sverige. Det skulle
rädda många för tidigt födda barn till livet.
Att införa metoden väntas bli lätt eftersom
Lactobacillus reuteri redan finns som färdig
produkt på marknaden.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
FAKTA
Tio mellansvenska neonatalavdelningar
deltar i propel-studien som får 5,4 miljoner
kronor i anslag av Vetenskapsrådet i tre år.
De senaste decennierna har forskning kunnat visa att tarmens bakterier är avgörande
för att flera av kroppens organ och funktioner ska utveckla sig normalt.
Thomas Abrahamsson leder PROPEL-studien och forskar på sin egen patientgrupp,
extremt tidigt födda barn.
21
PROFILEN
FAKTA
Martin Hallbeck
Gör: Biträdande professor vid
Linköpings universitet och överläkare
på klinisk patologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.
Ålder: 45 år
Bor: Sturefors utanför Linköping
Familj: Gift med Anna-Lotta, som är
överläkare på onkologiska kliniken
och pappa till Theodor, 15 år, och
Oscar, 12 år.
Fritid: Friluftsliv, löpning, skidåkning
och aktiviteter med barnen.
Förebild: ”Min farmor och farfar, Elsa
och Sture. De gav mig känslan av att
allt är möjligt och de hade också en stor
omsorg om andra.”
22
Äventyret finns
i forskningens offpist
Äventyret finns både i forskarlabbet och offpistbacken för
Martin Hallbeck. Att våga satsa och ta en risk. Han är
patologen från Linköping som är Alzheimers gåta på spåren.
Varför blir hjärnans celler sjuka ibland och
hur smittar de andra nervceller hos patienter
med Alzheimers och Parkinsons sjukdom?
Det är frågor som har sysselsatt läkarvetenskapen länge. För tre år sedan kunde Martin
Hallbeck och hans forskarteam i Linköping
visa svaret med sin modell.
– För att kunna följa nervcellerna färgade
vi in dem och de giftiga proteiner som
bidrar till sjukdomarna med olika färger.
Mikroskopbilderna visar spridningen som
sker genom en sorts ”farkost” som fraktar
smittan från nervcell till nervcell.
Han arbetar både som läkare och forskare.
Som överläkare vid patologiska kliniken
ansvarar han för tumörprover som skickas in
från hela Östergötland.
– På patologen sitter vi i navet av sjukvården. Det är kul att kunna göra en direkt
nytta för patienterna.
Efter upptäckten hur hjärnceller smittar
varandra, har hjulen snurrat snabbt för
Martin Hallbeck. Ett ökande antal kongresser ute i världen, fler nya samarbeten
”Vi sitter i navet av sjukvården”
och föreläsningar att hålla. När vi träffas
har han varit på skidresa i Japan några dagar
och för en gångs skull loggat ut från allt.
– Att åka offpist i orörd lössnö tillsammans
med några vänner som man litar på, det är
den ultimata avkopplingen. Då fokuserar jag
bara på nuet och det som åkningen kräver.
Det finns en nerv i offpiståkningen som han
gillar, som han också känner i forskningen.
I backen är risken fysisk, att skadas om man
gör en felbedömning. I forskningen handlar
det om många människors tid och pengar.
– Det finns inga garantier för att ett nytt
projekt ska visa resultat. Beslut måste fattas
på de grunder som finns, resten är okänd
mark. När man trycker på knappen i ett
forskningsprojekt och kör, gäller det att våga
satsa och ta en risk.
Forskningen är roligast när han får spåra
där ingen annan har varit. Nu när teamet
börjar förstå mekanismerna bakom spridningen av Alzheimers och Parkinsons sjukdomar kanske de också kan lära sig att
stoppa dem.
– Det skulle kunna leda till att vi lyckas ta
fram läkemedel som bromsar sjukdomen på
den nivå där den upptäcks. Men många fler
studier krävs innan vi är där.
Martin Hallbeck är uppvuxen i Linköping
och utbildade sig till läkare på Linköpings
universitet. Han trivdes tidigt i forskarlabben.
23
PROFILEN
Samarbetet är viktigt i forskningen. Martin Hallbeck och Chris Sackmann, doktorand i teamet, diskuterar i labbet.
– Redan som student fick jag göra saker som
räknades, och tyckte att hjärnforskningen
var spännande och intressant. Att börja
forska kändes varken konstigt eller mystiskt
utan jag drev projekt på min nivå. Hela
tiden har det sedan varit något som har
berikat mitt arbete som läkare.
24
Utvecklingen är snabb både inom neurovetenskapen och patologin och det krävs en
ständig uppdatering för att hänga med.
Lugnet finns hemma i Sturefors, nära vattnet, skogen och löprundorna, sådant som
Martin Hallbeck värderar högt.
– Att hålla en balans mellan jobb och
privatliv är en utmaning. Men för mig är
det viktigt att vara en närvarande pappa.
”Balans mellan jobb
och privatliv
är en utmaning”
– När jag inte reser ser jag till göra mycket
med mina barn, som att paddla ut till en ö
och tälta, eller att åka skidor och grilla korv
i skogen.
Med världen som arbetsfält är det i
Linköping som han vill ha basen för sin
forskning.
– Här är det nära till allt och ett positivt
samarbete mellan sjukhuset och universitetet. Här är det enkelt att ta en kaffe
med en kollega och man hjälper varandra
mer än man konkurrerar. Jag har fått
chansen att utvecklas här.
TEXT: MARIA CARLQVIST
FOTO: STAFFAN GUSTAVSSON
UTBILDNING
Studenterna Daniel Forsberg och Maja Sahlstehn planerar för nästa patientbesök.
Många patienter är barn, och bilder används för att utreda vilket stöd de behöver.
Handledaren kan följa patientmötet i nästa
rum, och ger feedback efteråt.
Studentdriven logopedmottagning
nominerad till GötaPriset
Den studentdrivna logopedmottagningen på Universitetssjukhuset
i Linköping har nominerats till GötaPriset. Priset delas ut av Kvalitetsmässan och går till Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentligt
finansierade verksamheter
Av 362 projekt som skickades in har
33 projekt nominerats för att tävla om
GötaPriset 2015.
– Det är glada nyheter, kommenterar
Birgitta Rosén, enhetschef för logopedmottagningen på öron-näsa-halskliniken
vid US, nomineringen.
Sveriges första studentdrivna logopedmottagning startade på US i höstas, ett
samarbete mellan logopedmottagningen
på US och logopedprogrammet på Hälsouniversitetet. Logopeder på mottagningen är
handledare för studenterna.
– Vi tycker att det är viktigt att studenterna
får se hur det går till i verkligheten och på
det här sättet slipper de resa till sina prak-
tikplatser. De får också träffa många olika
patienter med olika diagnoser. När de har
varit ute på andra praktikplatser har de ofta
bara fått jobba med en viss diagnosgrupp,
säger Birgitta Rosén.
Studenterna har egna patienter på mottagningen och två egna mottagningsrum.
Mellan de två studentrummen finns ett rum
med kameror så att huvudhandledaren därifrån kan lyssna och titta på hur studenterna
arbetar.
– Det finns ett gediget förberedelsearbete
bakom starten av den studentdrivna
logopedmottagningen, och det är ett bra
exempel på det goda samarbetet som universitetet har med Region Östergötland, säger
Karin Kjellgren, prodekan för utbildning vid
Hälsouniversitetet.
TEXT: SUSANNE B KARLSSON
FOTO: MARIA CARLQVIST
FAKTA
Logopeden utreder, diagnostiserar och
behandlar kommunikationsproblem som
kan vara språk-, tal- och röstproblem, eller
svårigheter att läsa, skriva, räkna eller svälja.
Många patienter är barn som kommer efter
BVC-kontrollen vid 2,5 år eller 4 år, men
också vuxna får hjälp.
Logopeder träffar även patienter med
neurologiska sjukdomar, som vid Parkinsons
sjukdom eller efter en stroke.
25
AVHANDLINGAR I SAMMANFATTNING
Läs hela avhandlingar och sök efter annat publicerat forskningsmaterial på www.ep.liu.se.
Tipsa gärna redaktören på adressen [email protected]
Män söker
tidigare för
malignt melanom
Både andelen tunna melanom och överlevnaden bland män med diagnosen malignt
melanom har ökat över tid. Det visar Johan
Lyths forskning på det nationella kvalitetsregistret med registerdata från över 40 000
patienter. Jämförelsen är gjord mellan åren
1997-2001 och 2007-2011.
Det är förhoppningsvis ett tecken på att
medvetenheten om melanom har ökat
i gruppen och att fler söker vård tidigare,
innan tumören blivit så tjock, säger Johan
Lyth.
Idag kan 98 procent av patienterna räddas
om de söker vård tidigt, när tumören är en
millimeter tjock eller mindre. Kvinnor har
fortfarande tunnare melanom och högre
överlevnad än männen. Patienter som är 65
år eller äldre har betydligt tjockare melanom
än de som är yngre än 65 år, och för de äldre
patienterna är skillnaden mellan män och
kvinnor mindre uttalad. Skillnaden märks
också mellan högutbildade och lågutbildade,
vilket gäller för både kvinnor och män.
FÖRFATTARE: Johan Lyth
DISPUTATION: 13 februari 2015
TITEL: Clinical-epidemiological studies
Benskörhet kan motverkas
innan höften bryts
26
Var femte kvinna och var tionde man
i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men
en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.
– Eftersom metoden baseras på en enkel
handröntgen kan man tänka sig flera
vårdflöden där metoden kan användas när
en patient redan står vid en röntgenmaskin,
säger Johan Kälvesten.
I sin doktorsavhandling undersöker Johan
Kälvesten hur röntgenbilder kan användas
för att mäta bentäthet. Resultaten visar
bland annat att en låg bentäthet som mäts
i handen är en stark riskfaktor för att senare
drabbas av höftfraktur.
Det kan till exempel vara vid uppföljningen
efter en handledsfraktur, vid mammografi
eller vid handröntgen inom reumatoid artrit.
Om individer som löper tydlig risk att
drabbas av skador kan identifieras, kan
förebyggande behandlingar sättas in på ett
tidigare stadium.
Han studerar hur automatiserad digital
röntgenradiogrammetri (DXR) kan användas för att mäta innehållet av benmineral
i skelettet (BMD) i handen. Här går det
också att se en svag men tydlig ökad risk för
patienter med reumatoid artrit att utveckla
ledskada om avståndet mellan fingerlederna
var reducerad.
FÖRFATTARE: Johan Kälvesten
DISPUTATION: 13 mars 2015
TITEL: Automatic image analysis for
decision support in rheumatoid arthris
and osteoporosis
ORGANISATION: Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering,
Linköpings universitet
on cutaneous malignant melanoma
ORGANISATION: Regionalt cancercentrum
sydöst
AVHANDLINGAR I SAMMANFATTNING
Självskadebeteende vanligt hos unga
Självskadebeteende, att till exempel avsiktligt skära, slå eller bränna sig, är vanligt
hos svenska ungdomar. Det visar Maria
Zetterqvists doktorsavhandling som
bygger på en studie på 3097 ungdomar från
Östergötland, i åldrarna 15-17 år. 17 procent
svarade på en allmän fråga att de hade
skadat sig avsiktligt under sin livstid.
Men när de fyllde i en checklista med olika
självskadebeteenden, angav ungefär var
tredje att de hade ägnat sig åt någon typ av
självskadebeteende under det senaste året.
Patientkontrollerad
sedering kan
fungera på olika
områden
Vid många undersökningar och behandlingar behöver avslappning och trötthet
framkallas hos patienten genom så kallad
sedering. Andreas Nilsson har i sin avhandling undersökt patientkontrollerad sedering
(PCS) med propofol och alfentanil vid
kirurgiska och diagnostiska procedurer.
Med hjälp av en läkemedelspump ansvarar
patienten själv för graden av sederingen,
från vaken till slumrande.
Resultaten visar bland annat att återhämtningen gick snabbare hos många av PCSpatienterna, och att metoden kan anpassas
för att fungera på olika områden där den
behövs. Men vid vissa ingrepp behövde
läkemedelsblandningen anpassas för att
minska risken för bieffekter.
Att blanda propofol och smärtlindrande
läkemedel i samma PCS-pump ökar riskerna
för andningsproblem i vissa sammanhang.
Metoder för att ändå ge smärtlindring och
för att ytterligare individanpassa propofoldoserna vid PCS behöver även fortsättningsvis studeras, säger Andreas Nilsson,
anestesisjuksköterska och medicine doktor
i anestesiologi.
FÖRFATTARE: Andreas Nilsson
DISPUTATION: 23 januari 2015
TITEL: Avhandlingen: ”Patient-controlled
sedation in procedural care”, IMH, LÄFO
(Anestesiologi).
ORGANISATION: Institutionen för medicin
och hälsa, Linköpings universitet
Ungdomar med fler självskadetillfällen
rapporterade fler negativa livshändelser
och traumasymptom än de med färre tillfällen. Ungdomar utan självskadebeteende
rapporterade det lägsta antalet negativa livshändelser och traumasymptom, säger Maria
Zetterqvist, doktor i barnpsykiatri.
Erfarenheter av psykisk och fysisk
misshandel, självmordsförsök, kronisk
sjukdom eller handikapp under uppväxten,
symptom på depression och dissociation
framstår som viktiga variabler för att
förstå mekanismerna bakom de känsloreglerande funktionerna till självskadebeteende. Det är viktigt att sjukvårdsoch elevvårdspersonal rutinmässigt
frågar om självskadebeteende, summerar
Maria Zetterqvist.
FÖRFATTARE: Maria Zetterqvist
DISPUTATION: 3 oktober 2014
TITEL: Non-suicidal self-injury in Swedish
adolescents prevalence, characteristics,
functions and associations with childhood
adversities
ORGANISATION: Institutionen för klinisk och
experimentell medicin, Linköpings universitet
Bröstcancermedicin
sänkte risk för hjärtinfarkt
En av de vanligaste bröstcancermedicinerna,
tamoxifen, sänker risken att drabbas av
hjärtinfarkt. Det visar statistikern Johan
Rosells doktorsavhandling. Han har studerat
hälsodataregister för drygt 4000 bröstcancerpatienter och kopplat läkemedelsbehandling till olika sjukdomskategorier.
Syftet var att studera långsiktiga effekter
av tamoxifenbehandlingen för hjärt- och
kärlsjukdomar och för olika tumörsjukdomar. Mellan 1982 och 1992 lottades 4610
postmenopausala kvinnor med operabel
bröstcancer till antingen två eller fem års
behandling med tamoxifen. För att undersöka sjuklighet och dödlighet har tre hälsodataregister använts.
– Det var inte bara dödligheten i bröstcancer som sänktes för patienterna som
använde tamoxifen i fem år i stället för
två år. Risken för hjärtinfarkt sänks som en
sidoeffekt och det kan få betydelse när
man jämför med andra behandlingar, säger
Johan Rosell.
Långtidsuppföljningen visade både negativa
och positiva effekter av behandlingen. Den
totala dödligheten och bröstcancerdödlighet
var lägre bland patienter som fått fem års
behandling, och särskilt stor var minskningen några år efter avslutad behandling.
FÖRFATTARE: Johan Rosell
DISPUTATION: 19 december 2014
TITEL: Long-term effects of adjuvant
tamoxifen treatment on cardiovascular
disease and cancer
ORGANISATION: Regionalt cancercentrum
sydöst
27
Föredrar du film?
Vår forskning finns även som webb-TV
Forskning i framkant är en populärvetenskaplig föreläsningsserie där du
kan ta del av de senaste medicinska forskningsrönen. Föreläsningarna hålls
i universitetets lokaler, men du kan också se dem i efterhand på webben.
Se föreläsningarna även på webben
www.regionostergotland.se/forskningiframkant
Forskning i framkant
Fråga forskaren
– program våren 2015
www.liu.se/forskning/fragaforskare
Torsdag 29 januari
Febrig och deppig: Hur svarar hjärnan
på inflammation?
Föreläsare: David Engblom, universitetslektor i neurobiologi
Klockan 16.30-17.30 i Berzeliussalen,
ingång 65, Campus US
Torsdag 26 mars
Svensk brännskadevård i internationell
toppklass – erfarenheter från Linköpings
Brännskadecentrum
Föreläsare: Folke Sjöberg, överläkare och
professor i brännskadevård
Klockan 16.30-17.30 i Berzeliussalen,
ingång 65, Campus US
Fråga: Kan man hålla andan
tills man svimmar? /Rasmus
Svar: Ja, det är fullt möjligt att hålla andan
tills man svimmar. Därför övar till exempel
fridykare aldrig på att hålla andan under
vatten om det inte finns någon som håller
konstant uppsikt, och då och då begär
ett tecken i form av en gest med handen
att man är vid medvetande. Om man ska
öva att hålla andan när man är ensam är
det bäst att ligga i en säng, för där är det
riskfritt att svimma.
Maria Lerm, biträdande
professor i medicinsk
mikrobiologi
Torsdag 21 maj
Nanoparticles around us and
why size matters
Föreläsare: Susana Cristobal, professor
i biomedicinsk forskning
Klockan 16.30-17.30 i Berzeliussalen,
ingång 65, Campus US
Fråga: Jag undrar vad som
händer när man inte får i sig
några kolhydrater alls eller en
liten mängd? /Annica
Svar: Kroppen gör själv socker, framförallt
från proteiner.
Mer för den vetgirige
Aktuella medicinska forskningsnyheter hittar du alltid på
www.regionostergotland.se/forskningiframkant
Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Region Östergötland, 581 91 Linköping
Tfn 013-28 10 00, www.hu.liu.se
Tfn 010-103 00 00
Fredrik Nyström, professor
i internmedicin