Kvalitetsrapport Sjöglimten

1(2)
Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
Kvalitetsrapport
Läsåret 2014/2015
Förskolan Sjöglimten, Gurkvägen 2
Linköpings kommun
linkoping.se
2
Sammanfattning
Mål
2:1 Följande mål ur Lpfö 98/10 har vi fokuserat på;
Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
2:2 Följande mål ur Lpfö 98/10 har vi fokuserat på;
Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå sin
omvärld.
2:3 Följande mål ur Lpfö 98/10 har vi fokuserat på;
Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.
Resultat
Efter ett år av fokusarbete av dessa mål anser vi att vi uppfyller dem.
Analys
Vi ser att omorganisationen till de homogena åldersgrupperna har bidragit till nyfikna pedagoger. I och med det
är det lättare att hålla fokus på barnens intressen och på så sätt kan vi stanna kvar och djupdyka i barnens lärande. Vårt förhållningssätt och tron på det kompetenta barnet möjliggör för dem att komma till uttryck och
söka hjälp och kunskap av varandra. Vi upplever att barnen och vårdnadshavarna är trygga och därigenom
skapas/utvecklas ett förtroende där barn har strategier för att t.ex. lösa konflikter. I det stora arbetslaget har
dialoger och diskussioner bidragit till samsyn och ett medvetet arbetssätt.
Vi anser att det är viktigt att bemöta varje familj när de kommer till förskolan för att bibehålla tryggheten hos
oss. I och med att vi delar in barnen i mindre grupper, ges vi möjlighet till att vara medforskande pedagoger
med höga ambitioner där vi vill fortsätta ge/skapa möjligheter till lärande. Det projektinriktade arbetet gör att
vi vågar hålla i det pedagogiska syftet och stanna upp och utveckla lärandet. Vi har inspirerade lärmiljöer, där
miljöerna visar på den pedagogiska dokumentationen av vart barnen befinner sig i sitt lärande.
Projektinriktat arbetssätt har bidragit till att vi har kunnat ta till vara på barnens tankar och idéer. På så sätt
skapas en trygghet hos barnen att vilja kunna påverka sin situation och därigenom växer deras självkänsla och
ansvarsförmåga.
Åtgärder utifrån analys
Vi fortsätter att arbeta i åldershomogenagrupper där vi jobbar projektinriktat utifrån barnens intressen.