Material om vägmärken

Moped klass II
Vägmärken
1
Hej!
I det här häftet har vi samlat några av de viktigaste vägmärkena, sådana som du
bör känna till för att färdas säkert i trafiken.
Vill du se alla i Sverige förekommande vägmärken och läsa deras fullständiga
betydelse ska du gå in på
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Trafikregler-vagmarken/Vagmarken
2
Varningsmärken
Varningsmärken varnar för olika typer av faror och betyder att du ska vara extra
uppmärksam och försiktig.
Motivet på varningsmärket visar vilken fara som avses, till exempel varning för
djur, barn eller kö. Om faran gäller under en längre sträcka, anges det på en tilläggstavla.
Varning för farlig kurva
Varning för farliga kurvor
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en farlig kurva samt kurvans
riktning.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger flera farliga kurvor samt den
första farliga kurvans riktning.
Varning för nedförslutning
Varning för stigning
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en brant nedförslutning samt
lutningen i procent.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger kraftig stigning samt stigningen
i procent.
Varning för avsmalnande väg
Varning för bro
Från vägmärkesförordningen
Märket anger vägen eller banan smalnar av.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en öppningsbar bro.
3
Varning för ojämn väg
Varning för slirig väg
Från vägmärkesförordningen
Märket anger sådana öjämnheter eller skador i vägbanan som medför att det är lämpligt att färdas med lägre
hastighet än som annars skulle varit fallet.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att vägen kan vara slirig. Endast om det
finns särskilda skäl används märket för att varna för
halka på grund av snö eller is.
Varning för övergångsställe
Varning för ojämn väg
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägsträcka där gående ofta korsar
eller uppehåller sig på eller vid vägen.
Varning för barn
Varning för cyklande och mopedförare
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller
uppehåller sig på eller vid vägen.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägsträcka där cyklande eller mopedförare ofta korsar eller kör in på vägen.
Varning för vägarbete
Varning för mötande trafik
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att en körbana med enkelriktad trafik
övergår i en körbana med trafik i båda riktningarna.
4
Varning för svar vägkant eller hög
körbanekant
Varning för vägkorsning
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägkorsning där bestämmelserna i 3
kap. 18§ trafikförordningen (1998:1286) är tillämpliga.
18 § När två fordons kurser skär varandra har förare
väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger utom i de fall som avses i 21-23 §.
21 § En förare som från en väg kör in på en annan
väg som är huvudled, motorväg eller motortrafikled
och där accelerationsfält saknas, har väjningsplikt mot
fordon på den väg föraren kör in på. Väjningsplikten
gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden,
motorvägen eller motortrafikleden utan att byta körfält.
Varning för vägkorsning där trafikanter
på anslutande väg har väjningsplikt eller
stopplikt
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på
anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
En förare har också väjningsplikt mot varje fordon
vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in
på en väg
·
·
·
·
1. från en parkeringsplats, en fastighet, en
bensinstation eller från något annat liknande
område i anslutning till vägen,
2. från en stig, en ägoväg eller någon annan
liknande utfartsväg,
3. från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från terräng, eller
4. efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.
En förare har dessutom väjningsplikt mot fordon på en
körbana när föraren kommer in på den från en vägren
eller från en sådan cykelbana som är en del av vägen.
Förordning (2007:101).
Varning för cirkulationsplats
22 § En förare som kör in i en cirkulationsplats har
väjningsplikt mot varje fordon som befinner sig i cirkulationen.
23 § En förare som färdas i ett accelerationsfält skall
anpassa hastigheten till trafiken i det körfält som han
eller hon avser att köra in i. Föraren skall lämna accelerationsfältet så snart det kan ske utan fara eller
onödigt hinder.
Varning för järnvägskorsning utan
bommar
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en korsning med järnväg som saknar
bommar.
En förare som avser att lämna vägen skall i god tid
inta det körfält som är bäst lämpat för detta. Om det
finns ett retardationsfält skall föraren snarast möjligt
köra in i det.
5
Varning för korsning med spårvagn
Varning för annan fara
Från vägmärkesförordningen
Märket anger en korsning med spårvagn som saknar
bommar.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger annan fara än sådan som kan anges
med något annat varningsmärke.
Farans art anges på en tilläggstavla.
Väjningspliktsmärken
Under gruppen väjningspliktsmärken hittar du de märken som upplyser om stoppeller väjningsplikt.
Väjningsplikt
Stopplikt
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att förare har väjningsplik mot fordon på
korsande väg.
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att förare har stopplikt före infart på korsande väg, led eller spårområde och att bestämmelserna i 3 kap. 19 § trafikförordningen är tilllämpliga.
Om samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt anges
detta med tilläggstavla T14, flervägsstopp.
19 § En förare som har stopplikt eller skall stanna på
grund av trafiksignal skall stanna vid stopplinje. Om
stopplinje saknas skall föraren stanna omedelbart före
signalen eller innan föraren kör in på den korsande
vägen, leden eller spårområdet.
Väjningsplikt
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att förare har väjningsplik mot fordon på
korsande väg.
6
Huvudled
Huvudled upphör
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket är uppsatt vid huvudledens början och upprepat
efter varje korsning med annan väg än sådan som avses
i 3 kap. 21 § andra stycket trafikförordningen, om det
inte ändå tydligt framgår att huvudleden fortsätter efter
korsningen.
Märket anger att det är förbjudet att passera en sträcka
om detta inte kan ske utan att mötande fordon hindras.
Väjningsplikt mot mötande trafik
Mötande trafik har väjningsplikt
Förbudsmärken
Förbudsmärken anger att någonting är förbjudet, till exempel förbud mot att parkera fordon.
Förbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning om inte annat
anges. När ett förbudsmärke är uppsatt tillsammans med märke E5, tättbebyggt
område, gäller förbudet inom hela området, om inte annat anges för en viss väg
eller vägsträcka.
Förbud mot infart med fordon
Förbud mot trafik med fordon
(enkelriktat)
Från vägmärkesförordningen
Märket avser förbud mot trafik i båda riktningarna.
7
Förbud mot trafik med annat motordrivet
fordon än moped klass II
Förbud mot trafik med cykel och moped
klass II
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Avser förbudet även moped klass II anges detta på en
tilläggstavla.
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges
det på en tilläggstavla.
Förbud mot trafik med moped klass II
Förbud att parkera fordon
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Avser förbudet även trafik med moped klass I anges
det på en tilläggstavla.
Märket anger förbud mot att parkera fordon. Angivelsen gäller på den sida av vägen där märket är uppsatt. Angivelsen börjar gälla där märket satts upp och
gäller enligt vad som anges på en tilläggstavla, till den
plats där annan bestämmelse om stannande eller parkering märkts ut, till nästa korsning med annan väg.
Hastighetsbegränsning
Förbud mot att stanna och parkera fordon
Från vägmärkesförordningen
Märket anger förbud mot att stanna och parkera fordon. De närmare föreskrifterna till märke C35, förbud
mot att parkera fordon, andra till fjärde styckena gäller
även till detta märke.
Förbud mot sväng i korsning
Från vägmärkesförordningen
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som
märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera
korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla.
Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.
8
Påbudsmärken
Ett påbudsmärke innehåller en uppmaning som du är skyldig att följa, till exempel
att du endast får köra i en viss riktning.
Påbudsmärken som betyder att en viss typ av trafik är tillåten betyder samtidigt att
all annan trafik är förbjuden, om inte annat anges på en tilläggstavla. Påbudet gäller från platsen där märket sitter till nästa korsning, om inte annat anges.
Påbjuden körriktning
Påbjuden körbana
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller,
där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är
anpassad efter förhållandena på platsen.
Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna
visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på
platsen.
Cirkulationsplats
Påbjuden cykelbana
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att fordon endast får föras i pilens eller,
där två pilar finns, i endera pilens riktning. Symbolen är
anpassad efter förhållandena på platsen.
Om moped klass II inte får föras på banan anges det
på en tilläggstavla.
Påbjudna gång- och cykelbanor
Påbjuden gång- och cykelbana
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket anger banor som är delade genom vägmarkering, skiljeremsa eller liknande i en del för gående
och en del för cyklande. Symbolernas placering på
märket anger vilken del av banan som avses. Om
moped klass II inte får föras på banan anges det på
en tilläggstavla.
Märket anger gemensam bana för gående och cyklande. Om moped klass II inte får föras på banan anges
det på en tilläggstavla.
9
Anvisningsmärken
Anvisningsmärken talar om vad som gäller för en viss plats, väg eller vägsträcka.
Där anvisningsmärken finns uppsatta gäller oftast särskilda trafikregler som du
måste följa.
Anvisningen gäller från platsen där märket sitter till ett slutmärke om inte annat
anges.
Gågata
Gångfartsområde
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.
Märket anger att bestämmelserna i 8 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga.
1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
·
·
·
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.
På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator
om det behövs för
·
·
·
·
1. varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
2. transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
3. transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan, eller
4. transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.
Enkelriktad trafik
Återvändsväg
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken
är enkelriktad i riktning rakt fram.
Märket anger att genomfart inte är möjlig. Symbolen
anpassas efter förhållandena på platsen och kan vara
infogad i ett lokaliseringsmärke. Om genomfart med
cykel och moped klass II är möjlig anges det genom
att symbol S8, cykel och moped klass II, är infogad i
märket.
10
Lokaliseringsmärken för väg-visning
av gång- och cykeltrafik
Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller
liknande.
Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till
en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.
Vägvisare
Tabellvägvisare
Avståndstavla
Lokaliseringsmärken för upplysning
om allmänna inrättningar med mera
Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en
viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.
Post
Hjälptelefon
11
Akutsjukhus
Tilläggstavlor
Tilläggstavlor ger kompletterande anvisningar till vägmärken.
Tilläggstavlorna kan till exempel ange ett avstånd, en vägsträckas längd eller en
tidsangivelse.
Exempel på tilläggstavlor
Avstånd till stopplikt
Flervägsstopp
Riktning
Vägars fortsättning i korsning
12
Flervägsväjning
Utsträckning
Tecken av polisman m fl
Polis, bilinspektör, vägtransportledare eller någon annan person som har utsetts
av en myndighet får ge tecken för att övervaka trafiken, ge anvisningar eller utföra
punktskattekontroll. Du är skyldig att följa deras tecken.
Stopptecken
Kör rakt fram
Minska hastigheten
Kör in till vägkanten och stanna framför
polisfordonet
Följ efter och stanna bakom polisfordonet
när detta stannar
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner
sig framför polisfordonet skall köra in till vägkanten och
stanna. Tecknet ges med växelvis blinkande blått och
rött ljus.
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner
sig bakom polisfordonet skall följa efter det och stanna
när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en
stoppspade.
13
Trafiksignaler
Röd
Röd + gul
Stopp. Fordon får inte passera stopplinjen eller, om sådan saknas, signalen. Signal med konturpil gäller endast
den eller de färdriktningar som anges med pilen.
Växling till grön signalbild är omedelbart förestående. I
övrigt har signalbilden samma innebörd som röd.
Grön
Gul
Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen
gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får
föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas
samtidigt.
Stanna. Fordon får inte passera stopp-linjen eller, om
sådan saknas, signalen i annat fall än då det hunnit så
långt fram när signalbilden växlar från grön till gul att
det inte kan stannas utan fara.
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Från vägmärkesförordningen
Blinkande gul
Från vägmärkesförordningen
Grön akustisk signal med snabb
pulsfrekvens
Särskild försiktighet skall iakttas vid passage.
Från vägmärkesförordningen
Körbana, cykelbana eller järnvägs- eller spårvägskorsning får beträdas.
Röd akustisk signal med långsam
pulsfrekvens
Från vägmärkesförordningen
Fordon får fortsätta framåt. Grön pil innebär att signalen
gäller den färdriktning som anges med pilen. Fordon får
föras i pilens riktning även om en annan signalbild visas
samtidigt.
14