154501 VM9 final

9
TIDNINGEN FÖR ALLA SOM BOR I MALMÖ
oktober
2015
årgång 48  
Mustigt möte
foto Peter Kroon
… med naturen blir det när Cloe och hennes förskoleklasskompisar från
Seved får lämna staden för äppelfarmen. Här lär de sig om livsmedel från
ax till limpa, och får både plocka äpplen och göra egen äppelmust. 28–29
2 • oktober 2015
Räddaren
i mörkret
oktober 2015 • 3
10
j
Malmöinitiativet
Så många stöd har varje Malmö­initiativ
fått.
j malmo.se/initiativet
oktober
Jag blev påkörd häromdagen när jag cyklade
till jobbet – av en bil
som inte såg mig. Just
i detta fall handlade
det om den berömda
döda vinkeln i kombination med bil utan bakruta
och trång gata. Jag klarade
mig finfint utan så mycket
som en skråma, men fick mig
en rejäl tankeställare: När man
inte syns så blir man påkörd.
Vi närmar oss årets mörkaste period, och vi klär oss i
mörka färger – gärna grått,
mörkgrönt, mörkblått eller
svart. Som om vi gör allt för
att smälta in och inte synas. I
skymning och gryning syns
vi dessutom sämre än vi tror
för en bilist. Den billiga livräddaren här är den gula reflexvästen. För den kan ingen
missa, oavsett ljusförhållanden (om du inte hamnar i döda vinkeln). Hjälm i all ära,
men med västen på så går det
förhoppningsvis aldrig så
långt att hjälmen blir avgörande. Glöm inte det.
Strömmen av flyktingar har
fortsatt, och på Posthusplatsen jobbar Malmö stad och
flera andra aktörer hårt för
att välkomna människor på
flykt. Läs mer på sidorna 4–5.
PS. Vill du ha koll på vad
som händer i Malmö? Följ
Malmö stad på Facebook.
j facebook.com/malmostad
Åsa Lempert
redaktör, Vårt Malmö
j [email protected]
j www.malmo.se/vartmalmo
Redaktör
Åsa Lempert
Giv Akt Skåne
[email protected]
Ansvarig utgivare
Anders Mellberg
kommunikationsdirektör
tel 040-34 10 00, [email protected]
Annonser
Agri Marketing
Anders Andersson
tel 0760-646909,
[email protected]
Malmökalendern
Marie Åkesson och Jessica Lindberg
tel 040-34 12 00, [email protected]
Korrektur
Annelis Dahlqvist
tel 070-526 23 24, [email protected]
Utebliven tidning
Kontakta
Tidningsbärarna
tel 010-498 20 00
Tryck V-TAB Västerås 2015
Upplaga 159 000 ex
ISSN: 1404-7330
populäraste
initiativen
1 859
1 402
Tillåt reglerad
cannabisförsäljning på prov.
Fyrverkeriförbud
i Malmö stad!
707
Farthinder vid
Möllevången.
299
Återställ hastigheten till 50
km/h i Malmö
297
Tillåt äldre syskon
att vara upp till 30
timmar på dagis.
282
Klättervägg inne
i Södervärns
vattentorn.
261
Rädda Malmö
Stadion!
197
Samordnare för
ensamkommande flyktingbarn.
185
162
Hårt tryck på Malmös skolor
”Inflödet av nyanlända barn är enormt”
Den pågående flyktingsitua­
tionen har stor inverkan på
Malmös skolor. I mitten av
oktober hade det kommit
870 grundskolebarn att jäm­
föra med 670 under hela 2014.
Samtidigt har Malmö stad
lång erfarenhet av att ta
emot många nyanlända
elever på en gång.
– Det är en bra bit över prognosen och vi räknar med att landa
på över 1 000 i år. Inflödet är
enormt och behoven stora men
vi känner att vi har läget under
kontroll, säger utbildningschef
Henric Kahlmeter.
Barnen är jämnt fördelade
över låg-, mellan- och högstadiet, däremot är de ensamkommande flest på högstadiet.
Grundskoleförvaltningen har
fått strukturera om sitt arbetssätt för att klara av det och satsar på två olika metoder.
– Efter nyår kommer de nyanlända mellanstadieeleverna att
starta med två veckor på Mottagningsskolan Mosaik på Rönnen där språk, skolbakgrund
med mera bedöms. Detta görs
redan idag men nu kommer vi
även att bedöma skriv-, läs- och
matematikkunskaper – allt på
deras modersmål innan de fördelas ut på skolorna.
Skolplatser i hela Malmö
För att undvika segregation i bostadsområdena kommer skolorna att erbjuda eleverna platser
över hela staden genom ett kvoteringssystem.
Barnen får detta erbjudande
mellan två och åtta månader efter att de börjat i mottagningsskolan – allt beroende på vilka
förkunskaper de har.
Den andra satsningen gäller
mottagandet av högstadieelever
på Mottagningsskolan Mosaik.
Hit kommer alla nyanlända
högstadieelever och får sina ämneskunskaper bedömda snabbare och tydligare. Grundskoleförvaltningen får kläm på deras
skolbetyg, hur bra de räknar och
skriver och hur långt de kommit i de 17 ämnen som finns i
svenska skolan.
– Tanken är att detta ska klaras av på två månader och att en
majoritet därefter slussas ut till
sina egentliga skolor, antingen
geografiskt eller proportioner-
ligt. När det gäller analfabeter
skapas en annan grupp och de
behålls längre på Mosaik. Alltihop ger en snabbare genomströmning än idag, säger Henric
Kahlmeter.
Verktygslåda för skolorna
För ett år sedan togs beslutet att
samla modersmålsundervisning,
studiehandledning, mottagning
av nyanlända barn och Mottagningsskolan Mosaik i en enda organisation – Språkcentralen.
– Idag arbetar vi med att skapa en verktygslåda som skolorna kan ladda ner från nätet som
innehåller pedagogik, idéer och
organisation. Lärarna kan också
få konkret stöd genom att
Språkcentralen kommer ut till
skolorna. CAROLINE ALESMARK
Kåkstäder
i Malmö.
Cykelcross
cykellekplats.
”Malmö finns på Sveriges förenade studentkårers lista över rödlistade städer eftersom det tar mer än 90 dagar
att skaka fram en studentbostad här”, säger Zarina Izmagiq som föreslår att Malmö stad bygger studentlägenheter i Sydsvenskans gamla lokaler.
foto Peter Kroon
”Låt studenterna bo här”
Ge plats åt 90 glada studenter
i Sydsvenskans gamla hus på
Segevång. Det föreslår Zari­
na Izmagiq som har funde­
rat ut hur Malmö stad kan
skapa nya minilägenheter
utan att behöva bygga nytt.
Studenterna skulle dess­
utom ge liv åt en lite sömnig
del av stan.
I det höga huset vid påfarten till
motorvägen är flera våningsplan tomma sedan Sydsvenskan
flyttade sin verksamhet till Triangeln i slutet av 2013.
– Här behöver man inte bygga från grunden, vilket är bra eftersom det är ont om tomma
ytor i Malmö. Regeringen har ju
avsatt medel för fler bostäder åt
studenter och unga, säger Zarina Izmagiq.
Hennes idé är att Malmö stad
ska bygga totalt runt 90 små studentlägenheter i de tomma våningsplanen.
– MKB Rönnens studentboende är en bra förebild med de små
lägenheterna, tvättstugor på
varje plan och gemensamma lo-
kaler för studier och umgänge.
I området närmast det gamla
Sydsvenskanhuset finns mest
företag. Efter kontorstid är det
ganska dött på gatorna. Men om
området blir befolkat av studenter skulle det föra med sig nytt
liv på mer än ett sätt.
– Det finns redan mindre närbutiker på Segevång, men om
det kommer hit studenter kan
det leda till att det öppnar fler
butiker och även kaféer. Så småningom kan utvecklingen fortsätta med fler bostäder i närheten och större grönytor.
Långt till city är det inte heller.
Svårt få studentbostad
Att boendet är ett stort problem
för högskolestudenter i Malmö
är ingen nyhet. När Zarina Izmagiq pluggade var hon en av de
lyckligt lottade som redan hade
egen bostad, men flera av hennes studiekompisar fick känna
på den hårda verkligheten.
– Jag har sett kompisar och
bekanta hoppa av utbildningar
för att de inte hittat bostad och
läst i tidningen om personer
som varit tvungna att bo i en
gympasal. Malmö stad vill gärna
ha en högskola, men då har de
också ett ansvar för att hjälpa
studenterna med bostad.
Bra idé – men …
Idén är bra, tycker Magdalena
Alevra, arkitekt och stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret,
eftersom behovet är stort och förändringen skulle kunna skapa
liv både i huset och närområdet.
– Sydsvenskans kvarter ligger
i Sege industriområde, som en
tårtbit mellan motorvägen och
järnvägen. När man planerar för
förändring på en plats handlar
det om att väga samman en
mängd olika aspekter, säger hon.
Bostäder ställer höga krav på
en bra miljö, inom- och utomhus, vilket här stoppar idén.
– Bullernivåerna från motorvägen och rangerbangården är idag
för höga. Det innebär också en
risk att bo alltför nära transportvägar för farligt gods. Bestämmelser om just buller och risk medför att Sydsvenskanhuset idag inte är lämpligt för bostäder.
Tuff utmaning
att inte förstå
Ingrid Nilsson och Sofia
Svensson är förstelärare på
Örtagårdsskolan och under­
visar två introduktionsklas­
ser med svenska som andra­
språk – en nybörjargrupp
och en fortsättningsgrupp.
– Just nu känns arbetet
med nyanlända som att job­
ba i medvind. Barnen och
deras kunskaper ses som re­
surser, säger Sofia Svensson.
I januari 2016 börjar nya regler
från Skolverket att gälla som
bland annat innebär kartläggning av kunskaper hos alla nyanlända i grundskolan.
– Kartläggningen ska se till
att de inte missar så mycket tid
och kan slussas ut i vanliga klasser fortare. Det är ett sätt att ta
tillvara barnens resurser bättre,
säger Sofia Svensson.
Vissa elever har mycket bra
kunskaper i matte eller engels­
ka, går ifrån och är med på lektionerna i sin blivande vanliga
klass. I introduktionsklassen utvecklas det svenska språket parallellt med de övriga ämnena.
Motiverade elever
– Eleverna är fantastiska, de är
motiverade och sporrade och suger åt sig språket som svampar.
Allt under en dag blir en lärsituation. Frånvaron är nästintill noll
och när vi har inskrivningssamtal är första frågan när de får
komma, fortsätter Ingrid Nilsson.
Samtidigt är det tufft för barn
att landa i ett helt nytt land och
språk och betyget i sexan för någon som kommit hit i femman
är inte världens roligaste.
– Det är många ambitiösa killar och tjejer som tycker det är
jättejobbigt. De har kunskap
men har svårt att uttrycka den
på svenska, avslutar Sofia Svensson.
CAROLINE ALESMARK
Malmö stad arbetar med en
detaljplan för kvarteret och vill
gärna se en större blandning av
utåtriktade verksamheter.
– Vad vi nu ger möjlighet till
är kontor, utbildnings- eller föreningslokaler, restaurang och
annan service som kan gynna
både de som arbetar och bor i
närområdet. Det är åtminstone i
riktning med förslagsställarens
tankar om önskad utveckling.
NINA EGGERTH
j Låt Sydsvenskan-huset
… bli billiga studentbostäder heter Malmöinitiativet som Zarina Izmagiq har skapat på malmo.se/initiativet, där alla Malmöbor har rätt att komma med förslag
och synpunkter som gäller Malmö. Man
kan registrera ett eget initiativ eller diskutera och stödja andras. Får ett initiativ
hundra personers stöd eller fler, går frågan vidare till berörd nämnd där politikerna tar ställning till det.
I Vårt Malmö tar vi upp intressanta
Malmöinitiativ. Ta chansen att påverka!
j www.malmo.se/paverka
j facebook.se/malmoinitiativet
Sofia Svensson och Ingrid Nilsson.
f Nya regler
Klassrummet för nyanlända på Örtagårdsskolan ligger mitt i skolbyggnaden. Här undervisar mellanstadielärarna Ingrid Nilsson och Sofia
Svensson 21 elever som just nu talar nio olika språk. ”Vi var nyligen på en konferens kring svenska som andraspråk och där betonade man
att vi ska förstärka i stället för att förenkla, och stötta barnen så att de klarar samma saker som andra”, berättar Ingrid Nilsson.
foto Peter Kroon
Fram till mitten av oktober har Malmö
tagit emot 870 elever i grundskolan.
Siffran kan jämföras med att det under
hela 2014 skrevs in drygt 670 elever.
I januari 2016 börjar nya regler från
Skolverket att gälla som bland annat
innebär kartläggning av kunskaper hos
alla nyanlända i grundskolan. Örtagårdsskolan började redan för två år sedan förbereda sig för detta och har skapat en konkret handlingsplan.
4 • oktober 2015
text Caroline Alesmark
foto Peter Kroon
oktober 2015 • 5
Strömmen av flyktingar hade ingen kunnat förutspå. Efter en mer eller
mindre kaosartad period på Centralstationen har Malmö stad nu byggt
en ankomstcentral på Posthusplatsen, ett stenkast bort.
”Det är en jätteutmaning”, säger Jonas Hult som samordnar insatsen.
Här är flykten slut
D
et blåser kallt från Öresund kring de tiotalet grå modulerna men intrycket
mildras av girlangerna med röda och vita lyktor som hänger över den öppna
platsen i mitten.
– Jag fick i uppgift att hitta ett alternativ till
Malmö C och ordna mottagandet på ett mer
tryggt, värdigt och rättssäkert sätt. Målet var att
samordna alla myndigheter och aktörer som är inblandade i mottagandet av flyktingarna, berättar
Jonas Hult, enhetschef för trygghet och säkerhet i
Malmö stad.
I dag har Migrationsverket, Röda korset, Frälsningsarmén, sociala resursförvaltningen – som hanterar de ensamkommande flyktingbarnen – och
Refugees Welcome to Malmö, egna moduler här.
Den stora belöningen
är flyktingarnas leenden, tacksamheten
över att vi finns här
och att de får hjälp.
– I normala fall ordnar Malmö stad evenemang
som Malmöfestivalen, detta är inte något vi hanterar i vardagen, och därför bad vi myndigheten för
samhällsskydd och beredskap om hjälp. De var
snabbt på plats med sex medarbetare under två
veckor för starta upp alltihop, få ankomstsystemet
på Malmö C och flödet hit att fungera, ordna logistik med värme, bussar till Migrationsverket och så
vidare.
På Posthusplatsen finns bland annat två rum
med leksaker där barn kan leka och koppla av, ett
kök med enklare servering, toaletter, en sjukstuga
hos Röda korset och en väntsal med värme och filtar där flyktingarna kan vänta på bussen som går
till Migrationsverket.
Möter på perrongen
När det gäller de ensamkommande flyktingbarnen finns personal nere på perrongerna och fångar upp dem – från Malmö stad och frivilligorganisationer – så att de inte ska hamna i orätta händer.
Dessutom hjälper polisen till när det är möjligt.
Teamet på Posthusplatsen ser till att barnen vet att
beredskapen finns här, att de kan komma hit och
bli erbjudna en trygg plats och hjälp att komma
till asylmottagningen där de registreras och sedan
placeras i tillfälliga boenden.
– Nu har vi sett hur flödena ser ut, vad männi­
skorna har för behov och är inne i en annan fas.
Det är stora mängder som kommer och vi känner
redan att vi är trångbodda. Det beror på hur flödena ser ut, med tågen, färjorna från Tyskland och
nu även flyktingar via Malmö airport.
Jonas Hult vill utöka med ytterligare moduler
men det är svårt eftersom nästan allt är upptaget
inom byggbranschen. Själv tror han att det här bara är början på flyktingströmmen, att det kommer
att komma många fler och att verksamheten måste byggas ut för att kunna hantera situationen.
– Det är en jätteutmaning, jag är självklart orolig eftersom jag inte är säker på att alla förstår vad
det är som händer, både beslutsfattare och allmänhet. Malmöborna har visat stort tålamod, vi får
mycket uppmuntran men måste be dem om mer
tålamod, det här liknar ingenting vi har gjort tidigare, avslutar han.
Till hands dygnet runt
Sophie Åhlander är gruppledare för Röda korset
och berättar att de ser till att människor kan värma sig, ladda sin telefon, få ett fungerande simkort med lite pengar på, en kopp kaffe och lite
frukt och dricka, byta blöjor och så vidare. I en av
deras moduler finns första-hjälpen-personal som
plåstrar om sår.
– Ambitionen är att vi ska kunna bemanna med
frivilliga dygnet runt, kommer det människor
mitt i natten står det inte bussar från Migrationsverket och väntar. Då kan de ändå känna att det
finns en aktör de kan vända sig till, värma sig i
väntsalen och få ett par torra sockar.
I modulen bredvid finns nystartade organisationen Refugees Welcome to Malmö, som Malmöbon
Mesere Zulfi Mustafa tagit initiativ till.
– Vi sköter tre olika delar, vi har en plats på
Centralstationen som vi kallar plattan där vi lotsar flyktingar hit till Posthusplatsen, vi hjälper
dem att få lite fika och har en garderob i Move by
”Det bästa är när man har hjälpt någon, jag kan aldrig veta om de kommer att få asyl men jag har kunnat hjälpa dem på vägen. När jag ser att ångesten och rädslan försvinner
och de börjar koppla av, då har jag gjort min del”, säger Sophie Åhlander från Röda korset.
Mesere Zulfi Mustafa, initiativtagare till Refugees
Welcome to Malmö.
bikes lokaler vid Malmö C där vi delar ut kläder,
berättar hon.
Tacksamheten ger energi
Mesere Zulfi Mustafa tycker att arbetet fungerar
bättre och bättre för varje dag. Volontärerna i organisationen har sedan de började hjälpa flyktingar
på Malmö C den 7 september lärt sig vad som tar
slut, vad som behövs och vad som inte behövs.
– Vi har volontärer som kan många språk, det är
en fördel när vi står på Malmö C och håller utkik
efter ensamkommande flyktingbarn, berättar hon.
– Vi frågar var de kommer ifrån, vart de vill åka,
och tar med dem till Posthusplatsen, sedan tar
Migrationsverket och sociala myndigheter över.
– Den stora belöningen är flyktingarnas leenden, tacksamheten över att vi finns här och att de
får hjälp.
f Så kan du hjälpa till
Jonas Hult.
Vill du engagera dig? Din
hjälp är mer än välkommen
på Posthusplatsen. Ett exempel är att hjälpa de ensamkommande flyktingbarnen som placerats ute i tillfälliga boenden att fördriva
dagarna – med utflykter, datorspel, idrott, kortlekar
med mera. Att ge dem någonting som skingrar tankarna och håller dem sysselsatta.
Både Röda korset och Refugees Welcome Malmö be-
höver fler volontärer – gärna personer som kan vara
flexibla med tider.
Garderoben som drivs av
Refugees Welcome Malmö
behöver framför allt varma
kläder till ensamkommande
flyktingkillar – jackor, tjocka
tröjor, mössor och vantar.
Dessa kan lämnas in på
Djäknegatan 1.
Läs mer om Malmö stads
arbete och om hur du kan
hjälpa till på
j malmo.se/flykting
Sedan den åttonde oktober har Malmö stad koncentrerat sitt flyktingmottagande till ett tiotal hopbyggda byggmoduler på Posthusplatsen mitt emot Malmö högskola.
oktober 2015 • 7
6 • oktober 2015
Nytt bibliotek
får meröppet
Bättre luft när fler hoppar på bussen
text Johan Bentzel
foto Peter Kroon
Cykling utan ålder.
Cykelprojekt söker
fler frivilliga
j Gillar du att cykla? Och gillar du att hjälpa till? Malmö
stads projekt Cykling utan ålder söker fler piloter till sina
cyklar. Projektet går ut på att ge
stadens äldre en chans att komma ut i friska luften och få lite
vind i håret. Man registrerar sig
på cyklingutanalder.se och efter en kort frivillig utbildning
får man ge sig ut på anpassade
lastcyklar (trishaws) med sina
passagerare. Man avgör helt
själv hur ofta man vill cykla.
Projektet har också en Facebookgrupp som man kan gå
med i för att få mer information.
Luften på Amiralsgatan har blivit lättare att
andas.
Satsningen på Malmöexpressen har kraf­
tigt ökat resandet på stadsbusslinje 5. Sam­
tidigt har övrig trafik minskat rejält. Vins­
ten är minskade luftföroreningar.
Det är en av de där riktigt råkalla höstmorgnarna,
när vinden trots jackor och tjocka tröjor letar sig
ända in under skinnet. Små vassa regndroppar
varslar om en skur som aldrig verkar komma.
På busshållplatsen vid Rosengårds centrum är
det trångt. De flesta har tagit skydd i kuren. Men
så kommer den: Malmöexpressen, som sedan förra
sommaren trafikerar stadsbusslinje 5 mellan Stenkällan och Västra hamnen. Den dubbelledade
24-meterskolossen öppnar dörrarna till en rymlig
och varm miljö.
– Det känns väldigt lyxigt. Bussen är inte alls lika överfull som gamla linje 5, säger Ali Dahir, som
åker med Malmöexpressen varje dag som en del
av färden till jobbet i Lund.
Han är inte ensam om att ha upptäckt fördelarna. Resandet på linje 5 har ökat med 27 procent sedan den gjordes om till Malmöexpressen. Fredrik
Palm, trafikutvecklare på Skånetrafiken, är övertygad om att det har med de nya bussarna att göra.
– Det kan i alla fall inte ha varit en nackdel att
vi har ett tydligt koncept och har höjt bussarnas
standard. Det här är ju ett sätt att öka statusen
arkivfoto Peter Kroon
j Det nya områdesbibliotek
som just nu byggs i Limhamn
kommer att bli det första i stan
med så kallat meröppet när det
är klart nästa höst. Det innebär
att man kan komma in i biblioteket även utanför ordinarie
öppettider.
– Besökare passerar in och ut
i lokalen med hjälp av exempelvis sitt lånekort, och hjälper
sig själva vid utlåningsmaskinen, förklarar Carin Norén, enhetschef.
Längre öppettider på biblioteken har länge varit ett önskemål från många besökare och
det här är ett sätt att möta det
önskemålet – samtidigt som
personalen kan ägna mer tid åt
annan service.
men även kapaciteten, så att vi kan transportera
fler med färre fordon, säger han.
Hårt trafikerad gata
Amiralsgatan är en viktig trafikled in och ut ur
centrala Malmö. Det sätter sina spår på luftkvaliteten. Halterna av kvävedioxid, som bland annat
kan påverka andningen, har länge legat långt över
gällande miljökvalitetsnormer.
Men på senare år har det hänt något. Halterna
har stadigt minskat år efter år och Malmöexpressen är definitivt en avgörande faktor. Sedan den
började rulla har trafiken på Amiralsgatan minskat med 2 500 fordon per dygn.
Under samma period har kvävedioxidhalterna
sjunkit med åtta procent. En större effekt än de
sex procent som Malmö stads miljöförvaltning ursprungligen vågade hoppas på, uppger Henric
Nilsson, enhetschef för enheten för miljöövervakning och analys.
– Den största åtgärden bakom det här är den
nya bussen. Den har den senaste miljöklassen och
är i sig själv renare än föregångarna. Det är en stor
vinst. Dessutom tar den rätt mycket plats, eftersom den på flera sträckor har egna körfält, och
tränger därmed undan en hel del annan trafik, säger han.
Tre värden mäts: årsmedelvärde, timmedelvärde och dygnsmedelvärde. Det förstnämnda är inget problem längre, medan timmedelvärdet kan bli
för högt vid intensiv trafik. Allra svårast att åtgärda är dygnsmedelvärdet, som numera visserligen
ligger nära miljökvalitetsnormen men ändå är för
högt.
– Amiralsgatan är fortfarande den plats i Malmö där luften är som sämst, men med någon åtgärd till så kommer vi under normen. Det betyder
inte att vi har frisk luft. Hälsoeffekterna kvarstår
även om man ligger under normen, men om den
överskrids är man skyldig att skyndsamt åtgärda
problemet. I stället för panikåtgärder kan vi nu
koncentrera oss på mer hållbara och långsiktiga
lösningar, säger Henric Nilsson.
Malmö stad har jobbat aktivt i snart 10 år för att
förbättra luften på Amiralsgatan. 2006 var målet
att minska trafiken med 10 000 fordon per dygn.
Då kändes det nästan orimligt, medger Henric
Nilsson, men sedan dess har 8 500 fordon försvunnit. Så målet är nära.
På Malmö C kliver en bra bit över 3 500 personer på bussen en vanlig höstdag och ungefär lika många av.
En klockren spårvagn
Tillbaka ombord på Malmöexpressen har Moa
Skimutis bänkat sig längst bak. Hon är på väg till
jobbet i Västra hamnen. Hon brukar cykla, men
blåsiga dagar som denna är bussen ett utmärkt alternativ.
– Malmöexpressen är som en spårvagn. Det är
så skönt att den går raka vägen. Den känns mer
stabil än den gamla bussen. Den är så klockren för
mig, säger hon.
Pauline Otreno, som kliver ombord när linjen
vänder i Västra hamnen, uppskattar att det finns
wifi ombord. Även hon tycker att bussen liknar en
spårvagn eller ett tåg.
– Man känner sig avslappnad.
Skånetrafiken kan mycket väl tänka sig liknande satsningar med egna bussfält och prioriterade
signalsystem på andra linjer. Det ger dessutom resenärerna en större trygghet, menar Fredrik Palm.
– Då kan de ju vara säkra på att linjen finns
kvar där den är. Det är ju inget vi bara kan slänga
in på en annan gata hipp som happ.
f Minskad trafik
Antalet fordon på Amiralsgatan har
minskat sedan Malmöexpressen började rulla.Här kan du jämföra siffrorna.
• Antal fordon totalt 2013: 18 500/dygn
• Antal fordon totalt 2015: 15 750/dygn
• Antal personbilar 2013: 15 975/dygn
• Antal personbilar 2015: 14 070/dygn
• Antal lastbilar 2013: 925/dygn
• Antal lastbilar 2015: 290/dygn
• Antal stadsbussar 2013: 535/dygn
• Antal stadsbussar 2015: 350/dygn
• Antal regionbussar 2013: 1 065
• Antal regionbussar 2015: 1 040
f Risker med kvävedioxid
• Kvävedioxidutsläppen kommer främst
från den tunga fordonsflottan (last­
bilar, bussar och arbetsmaskiner)
samt från dieseldrivna personbilar.
• Utsläppen orsakar bland annat försurning av mark, sjöar och vattendrag, bidrar till bildningen av mark­
nära ozon och har skadlig inverkan på
människors hälsa, framför allt påverkar de andningssystemet, vilket ökar
risken för irritationer och sjukdomar.
14
Så många 24-metersbussar krävs
som mest varje
dag för att hålla
Malmöexpressen
i rullning, men det
finns ytterligare en
i reserv.
Färre bilister och
fler cyklister
jMalmös befolkning ökar varje år och 2030 beräknas stan ha
100 000 fler invånare. För en
fortsatt hållbar utveckling behövs mer plats för cykel- och
kollektivtrafiken samtidigt
som bilåkandet bör minska.
Idag sker 40 procent av resorna
med bil medan 22 procent görs
på cykel och 21 procent är kollektivresor. 15 procent förflyttar sig genom att gå.
Malmö stad har tagit fram
en vision om att andelen bil­
åkare år 2030 ska ha gått ner
med tio procent, cyklandet ska
ha ökat med åtta och kollektivtrafikåkandet med fyra procent.
Detta spikas i en trafik- och
mobilitetsplan som kommunstyrelsen har godkänt.
j Men är det en faktisk minskning eller har
trafiken bara flyttat sig någon annanstans?
– Vi kan se att det har varit viss ökning av trafiken
på Sallerupsvägen. En del upplever också att det är
lite mer trafik på Fersens väg, men det är inget som
vi har verifierat med några mätningar. Men vi kan
också se att det har försvunnit bilar ur systemet. Vi
hittar inte alla de 2 500 fordon som har försvunnit
det senaste året. Så några har ju valt bussen, cykel
eller gång i stället för bil, säger Henric Nilsson.
Risken är alltid att trafiken hittar tillbaka igen.
Det har delvis redan hänt. 2014, precis i samband
med premiären för Malmöexpressen, sjönk antalet
fordon på Amiralsgatan till 15 000 per dygn. Nu är
motsvarande antal 16 000.
– Men kom ihåg att där fanns 18 500 fordon innan Malmöexpressen infördes, säger Henric Nilsson.
Nelly Holmåker är ute på sin premiärtur med Malmöexpressen. Hon har inte haft anledning att åka med den förut. Lite osäker blev hon när hon klev på bussen, eftersom
det är påstigning vid samtliga dörrar, där det sitter en särskild jojo-kortsautomat. ”Jag visste knappt hur jag skulle göra.”
Ali Dahir reser dagligen med Malmöexpressen, som är en del av färden till och från jobbet i Lund. Resan har definitivt blivit behagligare sedan den nya bussarna kom, tycker han. ”Gamla stadsbusslinje 5
var ofta överfull. De nya bussarna är dessutom bekvämare. Det
känns lyxigt”, tycker Ali Dahir.
Mark Hagen jobbar på ESS i både Lund och Köpenhamn, men bor i
Västra hamnen i Malmö. Varje dag tar han bussen till Malmö C. Givetvis åker han med Malmöexpressen. ”Bussen har blivit så mycket
bättre. Jag gillar att det finns wifi ombord och att det finns mer utrymme.”
När det blåser tycker Moa Skimutis att det är skönt att sätta sig på
bussen i stället för på cykelsadeln. Malmöexpressen passar henne
perfekt. Den tar bara åtta minuter från hennes bostad vid Folkets
park till jobbet i Västra hamnen. Bussen går raka vägen och känns
som en spårvagn, tycker Moa Skimutis, som beskriver Malmöexpressen som ”klockren”.
Pauline Otreno tar ofta Malmöexpressen till Västra hamnen för att
lämna sitt barn på förskolan och åker sedan tillbaka in till centrum
med vändande buss. Att det finns wifi ombord på Malmöexpressen
uppskattar hon mycket. ”Jag åker buss oftare nu än tidigare. Det är
jättestor skillnad mellan gamla linje 5 och Malmöexpressen. Förr
var det små bussar. Nu finns det mer plats”, säger hon.
oktober 2015 • 9
8 • oktober 2015
Se Malmö FF–PSG
på Stortorget
j Jodå, det blir storskärmsvisning av Malmö FF:s match i
Champions League mot Zlatan Ibrahimovics Paris
Saint Germain. Onsdag 25 november möts
lagen på Swedbank stadion i Malmö, men eftersom alla biljetter är slut, bestämde sig stadens store son
Zlatan för att ordna så att
matchen visas på Stortorget –
vilket gatukontoret nu har bekräftat. Alla detaljer om evenemanget hittar du på
j malmo.se/mffpsg
• ARBETSRÄTT
• BROTTMÅL
• SKATTERÄTT
• EKOBROTT
• AFFÄRSJURIDIK
• FAMILJERÄTT
Södra Förstadsgatan 1
211 43 Malmö
+46(0)40-796 09
www.collinfoyen.se
[email protected]
Vi är precis överallt.
När ska vi komma till dig?
Fler idrottspriser
till Malmö
j Malmö har flera gånger fått
pris som årets idrottskommun.
Nu har man fått ytterligare en
fin utnämning: Årets bredd­
idrottskommun. Motiveringen
är kommunens satsningar på
ungdoms- och motionsidrott,
antalet aktiva idrottsföreningar, tillgång till träningsanläggningar samt spontanidrottsplatser, satsningar på jämställd
idrott samt olika former för
stöd till idrottsföreningarna.
Välj mellan höströjning, städning,
matlagning, trädgårdshjälp
är precis
ochVi
mycket
mer. överallt.
Vi har inga startavgifter
Väljeller
mellan bindningstider.
barnpassning, städning, sällskap för
Rut & Rot
äldre, matlagning, höströjning och mycket mer.
Malmö 040-530 212
Vi har inga startavgifter eller bindningstider.
www.veteranpoolen.se
Malmö
040-530 212 www.veteranpoolen.se
Penisionärer får
rabatt på fritid
j Från och med 2016 har alla
pensionärer rabatt på alla Malmö stads fritidsanläggningar.
Det beslutade fritidsnämnden
nyligen. Samtidigt bestämdes
också att entréavgiften för barn
till Malmös simhallar inte höjs.
Man kommer också att utreda
ett förslag om att sänka entréavgiften till Hylliebadet under
tider på dagen då det är färre
besökare.
Tanken är att fler Malmöbor
ska kunna ta del av meningsfulla och stimulerande aktiviteter på sin fritid, som ett led
i arbetet för ökad folkhälsa.
Ny grundskola
i Limhamns läge
j 450 elever fördelade på 15
skolklasser ska få plats i den
nya grundskola som ska byggas på Limhamnsvägen vid
Limhamns läge.
Ett gammalt lokstall på tomten ska samtidigt byggas om
och användas som fritidsgård.
Järnvägsspåren kommer att
finnas kvar på skolgården och
det kommer även att finnas en
multiplan, basketplan och löparbanor.
Det gamla industriområdet
är under kraftig förändring och
det planeras för 5 000 nya bostäder de närmaste åren.
Skolan ska vara färdig till
höstterminen 2018.
för miljön, nära dig
Fem nyanlagda regnbäddar på Monbijougatan samlar upp dagvattnet från gata och trottoar, och avlastar på så sätt avloppsnätet. Karin Sjölin som
randgräs, tuvtåtel och katalpa.
är landskapsarkitekt på gatukontoret, har valt ut växter som är extra tåliga, till exempel
Nybäddat för regn och grönska
av Tobias Christoffersson
foto Peter Kroon
Ett nytt, smart sätt att ta
hand om regnvatten som
samtidigt ger staden mer
grönska. Så kan man be­
skriva de regnbäddar som
gatukontoret anlagt på
Monbijougatan bakom Fol­
kets park.
Bonus: lugnare trafik ut­
anför Möllevångsskolan.
Sedan en tid har de sista knappt
hundra meterna av Monbijougatan, mellan Helsingborgsgatan
och Norra Parkgatan utanför
Möllevångsskolan, fått ett helt
nytt utseende. Fem planteringar
med träd, höga gräs och andra
växter har tagit plats mellan gata och trottoar. Vägbanan har
smalnats av och löper lätt slingrande mellan dem. Ett på en
gång effektivt och vackert sätt
att lugna ner trafiken utanför
skolan samtidigt som stan blir
lite grönare. Men vad få flanörer
Regnbäddarnas viktigaste uppgift är
att avlasta dagvattenledningsnätet
vid häftiga och ihållande regn.
och förbipasserande först kan
ana är att rabatterna har ytterligare en funktion: att ta emot
dagvattnet från hela gatan.
Vanligt i Portland
– I USA kallas de för ”rain gardens”, regnträdgårdar. I staden
Portland på västkusten till exempel faller mycket regn, och där är
de vanliga. Nu vill vi prova i
Malmö, men vi tycker ”regnbädd” låter bättre på svenska.
Det säger Karin Sjölin, landskapsarkitekt på gatukontoret,
som tillsammans med civilingenjören Karin Nilsson håller i
ett spännande försöksprojekt
för småskalig vattenhantering.
– Vi leder regnvattnet från
trottoar och gata till meterdjupa
bäddar med särskilda grus- och
jordlager och med växter överst.
Regnbädden håller kvar vattnet
längre och låter det naturligt
sakta sjunka undan, medan växterna frodas.
Och mycket riktigt. Den som
stannar upp och skärper blicken
ser att trottoaren lutar lätt neråt
från husen, att vägbanans kanter lutar lätt inåt och att det
finns breda öppningar i kantstenen kring regnbäddarna. Hela
gatan är anlagd för att regnvattnet ska rinna in i regnbäddarna,
och några brunnar finns inte.
De behövs helt enkelt inte.
– Regnbäddarnas viktigaste
uppgift är att avlasta dagvatten-
ledningsnätet vid häftiga och
ihållande regn, men på mindre
gator som den här kan de ta upp
allt vatten själva. De här regnbäddarna är så stora att de skulle
kunna ta emot takvattnet från
husen också om man leder om
stuprännorna, säger Karin Sjölin.
Tuffa växter
Ur regnbäddarna sträcker sig
träd av tre slag: bäralm, ormskinnstall och katalpa. Randgräs
och tuvtåtel täcker marken med
inslag av bland annat stjärnflocka, fackelblomster och älggräs. Olika växter från olika håll
i världen med en sak gemensamt: de är mycket tåliga.
– Växterna i regnbädden får
utstå närmast extrema förhållanden. De måste klara både att
torka ut helt och att stå dränkta
i vatten, och så måste de tåla
vägsaltet. Det här är riktiga tuffingar!
f Så funkar regnbädden
Regnbädden har till
uppgift att ta emot dagvatten, hålla kvar det och
låta det sjunka undan
sakta och kontrollerat till
marken under och slutligen ner till grundvattnet.
Regnbäddarna på
Monbijougatan är en
meter djupa och består
av ett 20 centimeters
dräneringslager av grövre småsten längst ner,
över det ett 40 centimeters lager mineraljord
med inblandad grus eller pimpsten, och överst
ett 40 centimeters lager
växtjord.
Gata och trottoar lutar
svagt mot regnbäddarna, som har öppningar
för dagvattnet att rinna
in i. Regnbädden har en
sänka i mitten för att
kunna samla större
mängder vatten.
10 • oktober 2015
Stort arrangörs­
event till Malmö
t Hallå där …
j Varje år samlas de största
turnébolagen i landet på ett gemensamt arrangörsevent för
att prata branschfrågor. 2016
kommer det eventet till Malmö
live 19–20 januari.
– Vi söker oss till städer som
uppfyller några få grundkriterier vid val av arrangörsstad. Utifrån detta var nya Malmö live i
år ett lätt val som vår huvudfacilitet, säger Lars Rixon som är
turnéproducent och en av de
drivande i projektet.
Sweden Live, som evenemanget kallas, har tidigare
hållts en gång i Helsingborg,
men detta är första gången det
kommer till Malmö.
– Malmö har ett bra utbud
av arenor/scener för livemusikarrangemang och det är positivt för Malmö, att under två
dagar, få möjligheten att visa
upp Malmös fördelar som evenemangsstad för livemusikbranschen, säger Malmö stads
evenemangschef Katarina
Olsson.
… Olof Rosenlöf, folkhögskolelärare från Malmö, som var en av fem skåningar som inför femte upplagan av Öresund Electric Car Rally
tidigare i höst fick prova på att köra elbil i vardagen i en månad och även delta i rallyt.
Malmö värd för
handbolls-EM
j Nästa år är Malmö värd för
damernas EM i handboll,
Women’s Euro 2016. Tävlingarna äger rum på Malmö isstadion 5–9 december.
Fritidsförvaltningen har tilldelats två miljoner kronor för
att genomföra arrangemanget.
Man räknar med ett stort
media­intresse och även en stor
publiktillströmning. En speciell
fanzone ska byggas på området.
Chatta med en
socialarbetare
j Sen en tid tillbaka har Malmö stads chatt Chatta med en
socialarbetare varit stängd på
grund av tekniska problem.
Men nu är den igång igen och
håller öppet alla vardagar mellan 10.30 och 14.
Chatten är till för både unga
och vuxna och det är fritt fram
att helt anonymt chatta om
precis vad man vill för att få
råd, hjälp, information eller bara någon som lyssnar.
Varför ville du testa en elbil?
text Johan Bentzel
foto Martin Kaiser
– En gång såg jag en Youtubefilm om Tesla, som gör de där jättefina elbilarna i USA, och började reflektera över vad en bil
egentligen är. Elbilar är ju framtiden och på något vis ville jag ha
ett smakprov av framtiden.
j Hur tyckte du att det var?
– Man får tänka om lite kring
vad det innebär att köra bil.
Framför allt måste man planera
mer. Man inser också vad som
krävs för att vi ska kunna ha elbilar i samhället. Framför allt
behövs fler laddningsstationer.
Tyvärr är merparten av de befintliga elstolparna inga snabbladdare, utan det tar cirka 14
timmar att ladda batteriet fullt.
Med snabbladdarna tar det 30
minuter. Det är ju dem man vill
ha, men de är ovanliga.
jHur var körupplevelsen?
– Jag körde med gott samvete.
Bilen var tyst, mjuk och jättesnabb. Ett fulladdat batteri räckte i ungefär 13 mil. Men när man
kom upp i de höga hastigheterna började batteriet dra mycket
energi och då kunde man inte
köra så långt. Det tog mig en
vecka att lära mig hur jag skulle
köra för att spara på batteriet så
mycket som möjligt.
jNär använde du den?
– När jag gjorde ärenden i Malmö. Problemet är att jag jobbar i
Perstorp och dit räckte inte räckvidden. Jo, om jag körde väldigt
energisnålt på småvägar, men det
vågade jag aldrig prova. Dessutom finns det inga snabbladdare i
Perstorp, så det är ovisst om jag
hade kunnat ta bilen hem.
jKan du tänka dig elbil
framöver?
– Kanske, om jag inte hade haft
så långt till jobbet och kunnat
ladda bilen både hemma och på
jobbet. Kravet är att det måste
gå att ladda bilen hemma.
j Berätta om Öresund Elec­
tric Car Rally. Hur var det?
– Det bestod av olika delmoment. Det första momentet gick
ut på att ta sig från Köpenhamn
till Helsingör genom att följa en
sträcka i en så kallad roadbook
som vi fick. Det gällde att orientera sig fram till mål. Meningen
var inte att köra så snabbt man
kunde, utan så energisnålt som
möjligt. Man fick också frågor
som skulle besvaras längs vägen, till exempel ”Vad står på
skylten till höger i den här korsningen?”. Det andra momentet
var ett manöverprov i Helsingborg och det sista momentet var
på sträckan Helsingborg till
Malmö. Längs rutten fanns bokstäver som man skulle samla
och skriva ner. Men det gick
helt galet, så jag gav upp efter
halva sträckan. Jag hade redan
missat så mycket att jag struntade i resten och körde direkt till
Malmö.
Vem betalar renoveringen?
Lägenheten själv.
Infoträff i
Malmö
17 nov.
Två hål i väggen är allt som behövs för att ladda en
elbil.
arkivfoto Ewa Levau
f Ljudlös, avgasfri och billig i drift
• Att köra en mil med elbil
kostar bara 2 kronor i
bränsle, och för att ladda
batteriet behövs bara ett
eluttag.
• Elbilen avger inga avgaser.
• Elbilen är nästan ljudlös.
• Allt fler bilfabrikanter har
elbilar i sitt sortiment. Tesla, Renault, Volvo, Peugeot, Mitsubishi, Nissan,
Citroën, Opel, Toyota, Ford
och Chevrolet är några.
Läs mer om vilka bilar som
finns på marknaden på
j miljofordon.se
Malmö stad driver och har
drivit en mängd projekt för
att främja elfordon. Bland
annat har man låtit Malmöbor testa elbilar, elmopeder
och elcyklar för att utvärdera
vilken infrastruktur som behövs för elfordon. Idag kan
man ladda sin elbil på 26 olika platser i Malmö, och det
finns även fyra, snart fem,
snabbladdare.
Mer än 75 procent av
Malmö stads lättare fordonsflotta är miljövänlig. I
den finns 20 elbilar, och ytterligare 10 ska köpas in.
Tänk om ditt hem kunde stå för notan – medan du
har det skönt i höstsolen? I solglasögon, men utan
amorteringar. Det kan ni, du och ditt hem. Som pensionär ska
du ju ha det bra och känna dig trygg med din ekonomi.
rygga ekonomiska möjligheter är en
förutsättning för att du ska kunna
känna friheten att göra det du
vill. Inte minst höstens renoveringar
– från den enkla altanen till det
nya köket.
Vi ger dig den möjligheten.
Om du är över 60 år.
Det trygga pensionärslånet
Hypotekspension® förvandlar det du kanske
bara sett som en tillgång på pappret till
något högst verkligt. Till reda pengar.
Hypotekspension® är till för dig med en
bostadsrätt, en villa eller ett fritidshus
– och som vill frigöra dina egna pengar så
att de hamnar där de verkligen hör hemma. I din plånbok!
Så får du ut en halv miljon
Säg att du har en bostadsrätt värd 1 400 000 kronor.
Du är 75 år. Då kan du max ta ut 37 % av bostadens
värde, 518 000 kronor, som Hypotekspension®. Om
du redan har ett lån på lägenheten, säg 40 000 kronor,
så löser vi ut det åt dig. Då får du 478 000 kronor att
renovera för. Bra, inte sant?
Exklusivt för dig
över 60 år – som
äger ditt boende.
Istället för bolån
Jämför gärna Hypotekspension® med ett traditionellt
bolån. Säg att du kan få ett bolån på en halv miljon
kronor. Du köper ett nytt kök, men
vardagsekonomin blir knappast
ljusare, trots höstsolen. Du måste
ju varje månad betala räntor och
amorteringar. Utgifterna kan ge
köket, rent av höstgrytorna du
lagar till, en bitter eftersmak. Med Nya upplevelser,
inte nya utgifter.
det trygga pensionärslånet däremot
kan du köpa köket utan att vardagsekonomin försämras.
Du får ju inga nya löpande utgifter. Du lånar, så
att säga, av den du känner bäst: dig själv.
Ditt hem står för notan – och du kan
samtidigt bo kvar.
Inga räntor? Inga amorteringar?
”Räntor? Amorteringar?” Bra fråga – med ett bra svar: Du betalar inga
så länge du bor kvar. Du kan nämligen behålla lånet livet ut om du vill.
Det fina är att räntan läggs till lånebeloppet och betalas först när du
själv väljer att lösa lånet, när du säljer bostaden eller vid dödsfall.
Alltid skuldfrigaranti
Du ska känna dig extra trygg. Därför erbjuder vi en skuldfrigaranti så
att du aldrig hamnar i en skuldfälla. Du kan inte bli skyldig mer än
vad du får för din bostad vid en försäljning.
Garantin skyddar dig om värdet på bostaden skulle minska.
Risken står vi för, aldrig du. Vad vill du göra för dina pengar?
Bestäm du. Det är din tid nu.
Ta vara på det.
2.000
Kajsa Lundberg är en av
social­sekreterarna hos Plattform Malmö som chattar
med Malmöborna. arkivfoto Ewa
Levau
HA J Creatives
Se hur mycket du kan få ut, gå in på hypotekspension.se eller ring 040-30 40 70.
Olof Rosenlöf fick testa
en elbil under en månad.
12 • oktober 2015
oktober 2015 • 13
Malmö kan slå
hotellnattsrekord
j Trots att vädret ofta lämnade
mycket att önska fick Malmö
rekordmycket besök i somras.
Antalet hotellnätter låg på 21
procent plus, vilket motsvarar
91 913 fler gästnätter jämfört
med samma period 2014. Den
största gruppen turister är från
Sverige, sen fyller tyskar, danskar, britter och norrmän i på
topp fem-listan. Allt pekar på
att 2015 kommer att bli ett rekordhotellår och enligt Malmö
turism är det flera orsaker bakom ökningen, men växlingskursen och Malmös position
som evenemangsstad med
bland annat Champions League, Sommarscen och Michelin-belönade krogar är helt
klart något som lockar övernattande gäster.
Nassim Al Fakir.
Spökfest och Klonk
på Malmö live
j Är du höstlovsledig och i åldern 6–10 år? I helgen vankas
såväl spökfest som allhelgonakonsert och ljudlabb med
Skrot-orkestern. Dessutom går
det att testa Klonk – ett interaktivt musikkonstverk som man
aktiverar genom rörelse.
Sida vid sida-konserten innebär att El Sistema, Malmö kulturskola och Malmö symfoniorkester spelar tillsammans,
och Nassim Al Fakir är konferencier.
j malmolive.se
Lina Gullstrand och Aimée Camitz i 4A på Djupadalsskolan har gjort ett specialjobb om vatten tillsammans med klassen. På skyltarna står olika fakta om vattnets betydelse för människan.
Nominera till
näringslivsgalan
j För fjortonde gången arran­
geras Malmö näringslivsgala i
februari. Den här gången har
hela eventet flyttat till Malmö
live och arrangörerna hoppas
på nytt rekord i antalet nomineringar till de sju kategorierna
kreativa näringar, mångfald, life science, miljö- och hållbar
utveckling, årets företagare,
årets näringslivsrookie och
årets jobbkomet. Nominera på
Clarion Malmö live – ett av
de nya tillskotten i Malmös
hotellutbud. arkivfoto Urszula Striner
316
j malmonaringslivsgala.se
Pekka Lindmark
fick minnesplatta
j Hockeystjärnan Peter ”Pekka” Lindmark, som var en viktig kugge i Malmö IF:s framgångsrika ishockeylag som på
1990-talet tog två SM-guld, har
fått en minnesplatta på Idrottens Walk of Fame på Stadion­
torget. Totalt kommer det att
delas ut 40 minnesplattor på
Stadiontorget och Pekkas platta
är nummer 25 i ordningen.
Förutom SM-gulden med
MIF har Pekka vunnit två VMguld, 1987 och 1991, tre VM-silver och OS-brons 1988. Han har
blivit utsedd till ”världens bästa målvakt” vid två tillfällen.
29
platser har
Malmö klättrat uppåt på
årets skolrankning av kommunerna i landet. Det innebär att
Malmö har tagit sig upp 53 platser
på de senaste två åren. ”Det är roligt
att se en uppgång och det visar att vi
är på rätt väg”, säger Anders Malmquist, grundskoledirektör. Det är Lärarförbundet som varje år gör rankningen baserat på 14 kriterier, bland
annat om andel utbildade lärare, genomsnittligt betygsresultat, lärartäthet och andel elever som godkänns i
alla ämnen. Malmö ligger nu på
216:e plats. Vellinge toppar listan.
Människan behöver rent vatten för att överleva,
står det på en av de droppformade skyltarna.
Delar av juryn i Svenskt vattens tävling: Kocken
Ebbe Vollmer och sommelieren Erik Norrthon.
Även eleven Stina Linde från klass 5D
på Djupadalsskolan ingick i juryn. ”Det känns spännande att få vara med och smaka på vattnet.”
Smaktävling lyfter vattnets värde
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Vatten är självklart för oss här i Sverige – vi
bara vrider på en kran. Men på Djupadals­
skolan har man tänkt ett steg längre och lå­
ter eleverna lära sig mer om vattnets bety­
delse för människan.
Skolan var nyligen värd för regionfinal i
en tävling om Sveriges bästa och godaste
kranvatten.
– Innan tänkte jag att man kunde bada och sådär i
vatten. Nu vet jag mycket mer, säger Lina Gullstrand som går i 4A.
Tillsammans med sina klasskamrater har hon
gjort ett specialarbete om vatten som de ställer ut
utanför skolans matsal.
På små pappersskyltar som har formen av vattendroppar har eleverna i 4A skrivit korta faktatexter om vatten. Aimée Camitz pekar på ett par
av skyltarna.
– Vi består av 65–70 procent vatten står det här.
Och på denna att bara två procent av jordens vatten är sötvatten.
Barnen har också fått lära sig allvarligare saker
om vatten.
– Människan behöver rent vatten för att överleva. 5 000 barn ute i världen dör varje år på grund
av smutsigt vatten, läser Aimée Camitz från två av
informationsskyltarna.
I klass 3A har eleverna jobbat med att lära sig
om vattnets kretslopp, vilket resulterat i ett konstverk med sol, regnbåge och moln i olika material
samt regndroppar av små glaspärlor på trådar.
”Vårt viktigaste livsmedel”
Med anledning av Svenskt vattens stundande
regionfinal om landets bästa kranvatten är VA
Syds dricksvattenchef Erling Midlöv på plats och
tittar uppskattande på elevernas vattenutställning. Han är nöjd med dricksvattnet i Malmö.
– Vi har en intensiv kontroll genom löpande
provtagning hos kunder som förskolor, skolor och
butiker där vi hämtar vatten som testas noggrant.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel.
Erling Midlöv, VA Syd.
113 kommuner tävlar
Hela 19 skånska kommuner är med i dagens deltävling om det bästa dricksvattnet. Totalt medverkar 113 kommuner från hela landet. På ett bord i
matsalen står 19 karaffer med vatten och de ditresta skånska representanterna provsmakar och jämför utan att veta från vilken kommun vattnet
kommer.
En bit bort, i ett stängt rum sitter proffsjuryn
som ska bestämma vem som får gå vidare till den
stora vattenfinalen. I juryn ingår bland annat flera
dryckesproffs, som sommelieren Erik Norrthon
som förklarade hur man känner om det är ett bra
vatten.
– Man går på första känslan. Vattnet ska ha en
bra balans mellan klor och mineraler. En tempera-
Vattnet ska ha
en bra balans
mellan klor
och mineraler.
tur på sex till åtta grader är bäst.
Han gör en reflektion över dricksvattnet i Sverige.
– Vi tar bra vatten för givet, men så enkelt är det
inte överallt. Jag har jobbat utomlands i länder där
tillgången till färskt dricksvatten är begränsad. Vi
har det bra här i Sverige som bara kan vrida på en
kran. Det ska man ha respekt för.
Malmö fick äran att gratulera Kristianstad och
Bromölla, som gick vidare till finalen. Läs mer om
kranvattentävlingen på
j svensktvatten.se
miljoner plus är resultatet för hela
Malmö stads ekonomi under perioden januari till augusti, enligt en
delårsrapport som har godkänts av
kommunstyrelsen. Det innebär att
underskottet från 2014 kan återställas i år och att Malmö stads ekonomi anses vara hållbar. Förklaringen
är tillfälliga intäkter i form av återbetalda personalförsäkringspremier
på 100 miljoner kronor och 151 miljoner i vinster från fastighetsförsäljningar.
30 miljoner till
äldrepersonal
j I våras avsatte regeringen
995 miljoner kronor i sin vårbudget för att öka bemanningen inom äldreomsorgen i landets kommuner.
Kommunstyrelsen har nu
bestämt hur de drygt 30 miljoner kronorna som Malmö fick
ska fördelas. Varje stadsområde
får mellan 3,3 och 7,4 miljoner
var.
Pengarna ska gå till att anställa personal som arbetar nära de äldre medborgarna, som
bland annat under- och sjuksköterskor, arbetsterapeuter
och dietister.
14 • oktober 2015
oktober 2015 • 15
Dyrbara droppar
text Anders Behrmann
foto Christiaan Dirksen
Genom att spara varmvatten kan barnen i Holma bli bättre på språk.
– Om våra kunder sänker förbrukningen med tio procent kan de ge
250 000 kronor till barnen, säger Jenny Holmquist på MKB.
B
ostadsbolaget MKB har dragit igång projektet Varje droppe med Holmaskolan, sina kunder i Holma och studenterna på
Rönnen. Slöseri med varmvatten i hemmen är en av de punkter som det går att spara
mycket pengar och energi på – och det med
ganska enkla metoder.
– Klimatfrågor känns ofta väldigt abstrakta för
de flesta, men att spara på varmvattnet är något
som alla kan göra. Vi arbetar med att så många
som möjligt ska få individuella mätare i lägenheterna så att alla hyresgäster kan se hur mycket
man förbrukar, säger Jenny Holmquist, miljöstrateg hos MKB.
– Men det tar tid innan det når ut till alla. I Holma har vi till exempel bara fyra mätare på över tusen lägenheter och det dröjer innan vi hinner ändra det. Därför ville vi hitta ett annat sätt att skapa
motivation, att koppla ihop frågan om varmvattnet och klimatet med att göra något positivt för
barnen.
lyckas få in alla tre dimensionerna i samma projekt, säger Jenny Holmquist.
Startskottet gick 1 oktober då två av Holmaskolans femteklassare fick följa med ner i varmvattencentralerna och läsa av vattenmätaren. Dania Halime och Sanna Nezami sitter båda i elevrådet och
har tillsammans med sina klasskamrater undersökt hur mycket vatten som egentligen går åt.
– Vi trodde att det kanske gick åt tio liter på en
dag, men när vi räknade visade det sig vara 200 liter, säger Dania Halime.
– En kille i skolan räknade ut att han använde
500 liter på en dag, fyller Sanna Nezami i.
Holmaskolans rektor Ingrid Olsson var också
med på startdagen:
– Det ingår i läroplanen att undervisa om hållbarhet, men vi har också jobbat mycket med att
bredda och fördjupa barns språkförståelser i form
av upplevelser utanför Holma. De här utflykterna
är dyra och därför tyckte vi att detta var ett bra
sätt att bli inblandade, säger Ingrid Olsson.
Flera dimensioner
Boende som får betala för sin egen varmvattenförbrukning – en metod som används i många nybyggen i stan – har visat sig kunna sänka förbrukningen med upp till 30 procent helt enkelt genom att
de tar kortare duschar, inte diskar under rinnande
vatten och stänger av vattnet när man tvålar in sig.
Just det här projektet har emellertid ytterligare
en dimension: den sociala.
– Vi lägger ihop ekologisk hållbarhet med ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet genom
att använda mindre energi, spara pengar – och låta pengarna vi sparar gå till språkutflykter för
eleverna på Holmaskolan. Det är rätt så unikt att
Spara under sex månader
Dealen är att Holmaborna – som har bombarderats med information av MKB – under sex månader ska försöka spara in så mycket som möjligt på
varmvattnet. Varje månad kommer elever från
Holmaskolan att läsa av förbrukningen och varenda krona som har sparats jämfört med föregående
månad går till Holmaskolans språkutflykter.
– Det är jättesvårt att säga hur mycket pengar
det blir. Men om vi skulle sänka förbrukningen
med tio procent skulle det innebära runt 250 000
kronor, säger Jenny Holmquist.
Manal Chaaban är en hyresgästerna i Holma
som har engagerat sig i området och sitt boende.
1 547 tygpåsar med information, disktrasa, diskpropp och duschtimer har delats ut bland de MKB-boende i Holma och på Rönnen.
Jenny Holmquist, miljöstrateg, MKB.
En av hennes döttrar går dessutom på Holmaskolan där de haft vatten som tema hela terminen.
– Vi var ute i vattenparken i Hyllie med tjejerna
och har pratat mycket om vatten. Nu har vi bestämt att tjejerna inte får bada under de här sex
månaderna utan bara duscha, säger hon.
– De tyckte att det var lite tråkigt först, men det
verkar som att de förstår varför nu. Och själv ska
jag tänka på att planera mitt duschande bättre. Jag
vill ju hjälpa till där jag kan för de här språkutflykterna är viktiga.
f Språkutflykter
Cirka var sjätte vecka får
eleverna på Holmaskolan
åka på en utflykt. Längd och
avstånd skiftar från gång till
gång.
Inför utflykten har man
diskuterat kring det aktuella
ämnet – exempelvis strandliv eller restaurangliv. När
eleverna sen hamnar i verk-
ligheten kan de med synintryck, dofter, röster och
känslor koppla orden till sakerna vilket underlättar
språkinlärningen.
Hittills är det bara klasser
upp till årskurs 3 som åkt på
utflykt, men målsättningen
är att alla elever i F–6 ska
delta.
”Vi har knackat på alla dörrar, men många gånger känner familjerna redan till projektet för barnen har
kommit hem från skolan och berättat ”, säger projektledaren Daniel Möller, här med Dania Halime och
Sanna Nezami.
Dania Halime och Sanna Nezami läser av vattenmätaren på Hyacintgatan för att markera startskottet för projektet Varje droppe. En gång i månaden ska de läsa av mätaren och
de pengar som sparas genom minskad förbrukning går direkt till deras skola och språkutflykter.
”Jag och mina döttrar har bestämt att vi inte får bada under de här sex månaderna utan bara duscha”, berättar Manal Chaaban som är hyresgäst i Holma .
92 195 kubikmeter stod just den här mätaren på när Dania och Sanna läste av den.
16 • oktober 2015
Klausul för
arbetslösa
MKB tar ett nytt steg i sitt
sociala ansvarstagande.
För att bidra till ökad
sysselsättning och mins­
kat utanförskap bland
yngre arbetslösa inför
man sociala klausuler.
Satsningen vänder sig till arbetssökande personer som är
18–29 år, bor hos MKB och
har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Från och
med hösten 2015 har MKB
därför börjat lägga in sociala
klausuler i vissa upphandlingar vid nyproduktion.
Det innebär att leverantörer och entreprenörer förbinder sig att ta in en lärling,
praktikant eller visstidsanställd under den tid som entreprenaden pågår. På så sätt
hoppas MKB kunna ge den
arbetssökande en väg in på
arbetsmarknaden eller till vidareutbildning.
Lapp gav drömbostaden
”Att byta lägenhet gick väldigt smidigt”
Trångbodd och väntar till­
ökning? Eller har du kanske
för hög hyra och för mycket
yta för dina behov?
Gör som makarna Cronier
och byt bostad.
För sju år sen upptäckte Lina
och Martin Cronier en lapp i
trappuppgången och blev sugna
på byta bostad.
– Vi såg att det var en femma
ledig i huset och kostnaden var
rimlig för oss, säger Lina Cronier.
Idag bor de i en hyresfemma
på nästan 100 kvadratmeter på
Västra Rönneholmsvägen i
Slottsstaden, som passar bra i
storlek nu när de har barn. Men
när de såg lappen i trappupp-
gången hade de inte ens börjat
tänka tanken att bilda familj
och bodde i en trea en våning
upp i samma hus.
– Vi behövde egentligen inte
flytta, men kände att vi inte ville
missa denna stora och ljusa lägenhet.
Damen som ville byta till något mindre ville ha just en trea
och gärna i samma hus, så det
lyckade bytet var ett faktum.
Granne ordnade sopplunch
– Att byta gick väldigt smidigt i
och med att vi bytte direkt med
varandra. Det var bara att skicka
ner våra saker en våning och låta henne skicka upp sina. Alla
parter hjälptes åt och en av de
andra grannarna ordnade med
flyttsopplunch.
Nu har Lina och Martin hunnit få två barn, Iris, 2, och Loke,
4, vilket gör att de ”vuxit i” den
stora lägenheten.
– Eftersom vi har en femma
kan barnen ha både varsitt rum
och ett lekrum, säger Lina Cronier.
”Väldigt fin stämning”
Förutom att de trivs i området
och har gott om utrymme så är
en av de stora fördelarna för familjen Cronier grannsämjan i
huset.
– Stämningen är väldigt fin.
Alla hjälps åt och hejar på varandra och så vidare, den skulle
vi inte vilja lämna, säger Lina
Cronier. ÅSA LEMPERT
BÄST PÅ PRIVATLEASING
f Så hittar du bytet
1
Bytessajter. Det finns flera sidor på
internet där du kan både söka efter
lägenheter öppna för byte och annonsera ut din egen, till exempel lagenhetsbyte.se, bytbostad.se och blocket.se.
/ 0:- KONTANT / SERVICE & GARANTI INGÅR ALLTID
2
Sociala medier. Sprid att du vill byta lägenhet, vad du har och vad du
söker på Facebook eller andra sociala
medier. Be vänner och följare att dela.
3
Lapp i porten. Det gamla hederliga
sättet fungerar fortfarande! Skriv ut
lappar där du kort beskriver din egen
lägenhet och vad för sorts lägenhet du
vill byta till dig, samt mejladress eller
telefonnummer för kontakt. Sätt upp i
portar till hus där du skulle vilja bo, i
livsmedelsaffärer och liknande.
Workshop som startskott
Tidigare i höst bjöd MKB in
ett 30-tal byggentreprenörer
till en workshop om sociala
upphandlingar och hur det
fungerar i praktiken.
– Vi ville ge dem ett sammanhang och skapa förståelse och engagemang, vilket
lyckades bra. Entreprenörernas inställning var positiv
och det känns som att vi nu
står för en gemensam sak inför kommande upphandlingar, säger Eva Wiberg Sunzel,
utvecklingsstrateg för bosociala och sociala frågor hos
MKB. NINA EGGERTH
TOLEDO TSI 110 STYLE
1.795:-
illustration Hauschild + Siegel
NU
/MÅN**
KAMPANJPRIS FRÅN 139.900:Martin, Iris, Loke och Lina Cronier i familjens femrumslägenhet på Västra Rönneholmsvägen. En lapp i trappuppgången ledde till bytet och
den nuvarande bostaden. ”Stämningen i huset är väldigt fin. Alla grannar hjälps åt”, säger Lina Cronier.
foto Klas Andersson
Unikt husbygge
med cykeln i fokus
j För första gången kommer
det att byggas ett flerbostadshus i Sverige som helt saknar
ordinarie parkeringsplatser. Bilparkeringsnorm 0 innebär att
bara en enda handikapp-p-plats
finns i anslutning till huset och
enligt denna ska det nu byggas
ett bostadshus och hotell på Lilla Varvsgatan i Västra hamnen.
55 hyresrätter och 31 hotellrum ryms i ”cykelhuset” som
kommer att ha cykelservice
och cykeltvätt på plats. Själva
hotellet blir mer av motellkaraktär, fast för cyklar då med
cykelparkering utanför entrén.
Inflyttning december 2016.
Viktigt med koll på läget inför bostadsbytet
Funderar du på att byta lä­
genhet med någon annan?
Då finns det en del saker
att tänka på.
Först av allt: för att kunna göra
ett byte måste du ha ett förstahandskontrakt på din hyreslägenhet, och det gäller även den
du vill byta med. Har ni det, så
är nästa steg att bådas hyresvärdar måste godkänna bytet.
För att bytet ska godkännas
behöver du ha goda skäl. Till exempel att du behöver en större
lägenhet för att din familj växer,
eller en lägenhet med lägre hyra
för att din inkomst minskar, eller kanske att du behöver bo
närmare ditt jobb eller din skola. Byte kan också godkännas
om din lägenhet renoveras så att
boendestandarden och därmed
hyran ökar så mycket att du inte
längre har råd att bo kvar.
Båda måste godkännas
Även den du vill byta lägenhet
med behöver godkännas av hyresvärden. Och omvänt gäller
för denna person – att dennes
byte godkäns och att dennes
värd godkänner dig som ny hyresgäst.
För att godkännas som hyresgäst krävs oftast goda boendereferenser. Alla hyresvärdar resonerar inte likadant här, men utgå från att de större värdarna
och förvaltarna, som MKB, kräver att du inte har några anmärkningar från tidigare hyresvärdar.
Specifika krav hos MKB
Hos MKB gäller till exempel
också de allmänna krav som
ställs på alla hyresgäster: inkomst som efter skatt är 1, 5
gånger månadshyran, inga hyresskulder, övriga skulder på
max 5 000 kronor och max två
betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna. Viktigt är
också att antalet boende i lägenheten är rimligt i förhållande
till lägenhetens yta och planlösning.
När båda parter har lämnat in
bytesansökan till sina hyresvärdar eller förvaltare så tar det 4–6
veckor innan ni får besked om
godkännande eller avslag.
Var medveten om att först när
det nya kontrakt är påskrivet så
är bytet definitivt. Ju fler länkar
i bytet desto högre risk att det
inte blir av. TOBIAS CHRISTOFFERSSON
Visste du att SEAT är fjärde största märket på privatleasing i Sverige och att inget annat märke har större andel av sin volym på privatleasing? Förutom att vi kan
erbjuda ett brett utbud av modeller till riktigt attraktiva månadskostnader, ingår alltid SEAT Trygghetspaket med 3 års fri service och 3 års nybilsgaranti när du
privatleasar en SEAT. Upplev praktiska, rymliga och ekonomiska Toledo utrustad med avtagbart dragkrok och all annan tänkbar komfortutrusning, eller kolla in
någon av våra andra populära modeller. Välkommen till oss på SEAT Malmö så förklarar vi hur privatleasing kan ge dig ett mer bekymmersfritt bilinnehav.
FLER RIKTIGT VASSA PRIVATLEASINGERBJUDANDEN JUST NU:
IBIZA TSI 90 STYLE
LEON TSI 110 STYLE
X-PERIENCE TDI 110
X-PERIENCE TSI 125
INKL. KOMFORTPAKET.
KAMPANJPRIS FRÅN 129.900:-
INKL. TEKNIKPAKET.
KAMPANJPRIS FRÅN 164.900:-
LIMITED EDITION, FYRHJULSDRIFT.
KAMPANJPRIS FRÅN 219.900:-
LIMITED EDITION.
KAMPANJPRIS FRÅN 199.900:-
1.495:-/MÅN**
1.995:-/MÅN**
2.895:-/MÅN**
2.595:-/MÅN**
Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Blandad körning: Leon TSI 110 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 114 g/km. Ibiza TSI 90 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 116 g/km. Toledo TSI 110 4,9 l/100 km, CO2-utsläpp 110 g/km. X-PERIENCE TDI 110 4,7 l/100 km, CO2 120 g/km.
X-PERIENCE TSI 125 5,3 l/100 km, CO2 122 g/km. Alla bilar miljöklass EU6. **SEAT Privatleasing inkl. service 36 mån, max 4.500 mil, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS (sept 2015). Eventuella övermil och onormalt slitage debiteras utöver
leasingavgiften. Uppläggnings- och administrationsavgifter tillkommer, liksom eventuella tillval som metallic och vinterhjul.
AGNESFRIDSVÄGEN 183. TELEFON 040-38 02 80. www.seatmalmo.se
ÖPPETTIDER: MÅNDAG-FREDAG 9-18. LÖRDAG-SÖNDAG 11-15.
18 • oktober 2015
Tyck till om
Lindängen
Det har inte hänt så
mycket med Lindängen
centrum sedan området
byggdes på 1970-talet,
men nu är det stora för­
ändringar på gång.
oktober 2015 • 19
Förtätande planer för Holma och Kroksbäck
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Upp till 300 nya bostäder planeras, och ett nytt torg som
ska anpassas för alla åldrar
med bland annat nya sittplatser och planer på en lekpark.
Ett bibliotek ska också vara
en central punkt i området.
Allmänheten bjuds in att
tycka till under tiden som detaljplanen är ute på samråd.
– Vi vill få ett tryggare
centrum där man känner sig
mer välkommen, säger Åse
Andreasson, arkitekt och projektledare för Lindängen, på
Malmö stadsbyggnadskontors planavdelning.
Flera chanser att vara med
Den 19 november klockan
15–18 ges möjlighet att diskutera detaljplanen på Mötesplats Lindgården med representanter från Malmö stad.
Likaså i samband med invigningen av den nya återbrukscentralen 25 november kl 13.
Under julfesten i Lindängen den 11 december ges också
tillfälle till dialog klockan
13–17. Övrig tid kan man se
detaljplanen på Framtidens
hus under vardagar klockan
9–12 och 13–16.
j malmo.se/dialoglindangen
”Positivt” säger vissa
medan andra känner stor
tveksamhet. Åsikterna går
isär om förtätningsplanerna
för områdena Holma och
Kroksbäck som ska få
1 800 nya bostäder.
E
tt tjugotal boende i Holma
har kommit för att prata
med arkitekter, stadsplanerare och kommunikatörer
från Malmös stadsbyggnadskontor en tidig vardagskväll utanför
Holmaskolan på Hyacintgatan.
De är samlade kring en liggande miniatyrmodell av hur
Holma och Kroksbäck kan se ut
i framtiden.
Över 40 år i området
Vid en stor tavla intill tittar några personer på en skiss av samma område och diskuterar. GullBritt Andersson och Klas An-
dersson har bott i Fosiedal, som
är en del av Holma, sedan det
var nytt i början 1970-talet.
– Det blir alldeles för tätt mellan husen. Nära vårt hus ska det
byggas ett nytt hus. Våra grannar på de tre första våningarna
kommer att titta rakt in i det
nya huset. De nya planerna verkar också försämra våra parkeringsmöjligheter, säger GullBritt Andersson.
Hon och maken menar att de
kanske kommer flytta på grund
av de kommande förändringarna i området.
– Utveckligen ser ut att gå åt
Området behövs blandas upp
med olika typer av bostäder.
det sämre hållet. Det känns inte
bra, säger Klas Andersson.
”Nya bostäder behövs”
En som inte alls har planer på
att flytta är Poul Gramstrup, boende i Holma sedan 1992. Han
trivs mycket bra i området och
välkomnar förändringen.
– Jag tycker det är bra med
nya bostäder. Det behövs! Det är
så livet är. De som flyttar till
Malmö behöver någonstans att
bo och de ska behandlas väl.
Kommunikatören Maria Örn
från stadsbyggnadskontoret
finns på plats för att ta emot
synpunkter och diskutera. Några dagar tidigare var hon i
Kroks­bäck och mötte medborgarna där. Hon berättar att en
rädsla för att det ska bli för
trångt om utrymme är ganska
vanlig bland de boende.
– Runt hälften tycker att det
är bra att det byggs mer bostäder
i Malmö och hälften tror att det
blir för tätt. Jag tror att man är
lite rädd för förändring.
Maria Örn har förståelse för
att det kan vara svårt att tänka
sig att det går att bygga ett helt
hus på en till synes liten yta.
– Jag har flera gånger sett hus
växa upp där det såg ut att vara
trångt. När husen väl stått klara
ser man att det funkar.
Bättre gårdar till förskolorna
Christel Larsson Lunderquist
bor inte i Holma, men arbetar
på Hyacintens förskola som ligger ett stenkast från Holmasko-
f Din åsikt behövs
Gull-Britt och
Klas Andersson har bott i
området sedan
det var helt
nytt. De är
tveksamma
till de förestående förändringarna.
Christel Larsson Lunderquist jobbar
på Hyancintens förskola
och är positiv
till de 1 800
nya bostäderna. ”Området
behövs blandas upp med
olika typer av
bostäder.”
j Hur klimatsmart är du? En
tävling ska locka företag, studenter, arkitekter med flera att
komma med förslag på hur Sege park ska kunna ligga i framkant när det gäller hållbar utveckling och minskat resursslöseri.
Tävlingen som görs i två steg
och delfinansieras av Nordic
Innovation är en av sex nordiska tävlingar i Nordic Built Cities Challenge. Den första delen
av tävlingen avslutas i mitten
av december i år, och den 23
maj 2016 ska de fyra utvalda finalisterna presentera sina förslag.
j malmo.se/segepark
Maria Örn,
stadsbyggnadskontoret,
är ute tillsammans med sina kollegor
och lyssnar på
människors
åsikter om utbyggnaden av
Holma och
Kroksbäck.
Att en del är
tveksamma
till planerna
oroar henne
inte. ”Runt
hälften tycker
att det är bra
att det byggs
mer bostäder i
Malmö.”
Malmö behöver fler bostäder. Tanken
är staden ska växa genom att nya bostadshus och verksamheter byggs inne
i befintliga bostadsområden istället för
att man använder åkermark.
Enligt förslaget möjliggörs 1 200 bostäder i Holma och 600 i Kroksbäck.
Den nya bebyggelsen blir en blandning
av hyres- och bostadsrätter i olika storlekar samt radhus.
Nio nya förskolor finns också med
i planprogrammet. De två grundskolorna föreslås längre fram ersättas med
nya. Flera nya lokaler för bland annat
service, kontor, föreningar och butiker
ingår också.
Lorensborgsgatan och Pildammsvägen som idag är genomfartsleder är
tänkta att bli stadsgator. Cyklisterna får
en cykelboulevard från Hyllie till Malmö
centrum.
I april 2016 ska planprogrammet för
Holma och Kroksbäck godkännas av
stadsbyggnadsnämnden. De första detaljplanerna beräknas vara klar året efter.
Första spadtaget kommer troligen att tas
år 2019.
Vad tycker du? Fram till den 30 november går det att både ladda ner
planprogrammet och lämna synpunkter på det, på
j malmo.se/dialogholmakroksback
Vårsången i Lindängen får
140 nya bostäder – en av de
kommande förändringarna.
Tävling ska locka
till resurssparande
lan. Hon stannar till för att ta
del av framtidsplanerna.
– Enligt planen ska lägenhetsförskolorna ersättas med nya
förskolor med bättre gårdar, men
jag undrar hur man ska få plats
med en gård. Ytan verkar vara
för liten och att de ska placera
förskolorna vid en gata med
vändzon för bilar känns otryggt.
Bostadsförtätningen ser hon
mer positivt på.
– Området behövs blandas
upp med olika typer av bostäder. Det tror jag kan bli bra,
säger Christel Larsson Lunderquist.
f Vinn laddat jojo-kort
Poul Gramstrup trivs bra
i Holma och
ser fram emot
att det byggs
fler bostäder.
”De som flyttar till Malmö
behöver någonstans att
bo och de ska
behandlas
väl.”
Stadsbyggnadskontoret har även dragit igång en tävling kring Holma och
Kroksbäck där du kan vinna ett jojo-kort
laddat med 200 kronor.
För att deltaga ska du fotografera eller teckna en plats eller vad som helst
som du gillar eller inte gillar med Holma eller Kroksbäck. Skriv en kort förklaring till vad det är vi ser på bilden och
skicka in den till [email protected] eller posta bilden till Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö. Märk kuvertet med ”Tävling HK”.
Gammalt och nytt, sida vid sida och nära tillsammans. Inne i Urbana hängsel blir
Tornhusets ytterväggar en del av inomhusklimatet.
Det nya biblioteket är den enda delen av det gamla Tornhuset där man skapat nya öppningar i taket.
Stora glaspartier i taket gör hela byggnaden till en ljus och levande miljö att arbeta och
studera i. Även en gråmulen dag som denna känns det hoppfullt.
Cafeterian på översta våningen har enorma ljusinsläpp och en egen takterrass. Dessutom säger alla studenter att maten som serveras är av högsta klass.
Urban mix av gammalt och nytt
”Allt smälter samman och det är enklare att prata med folk”
text Anders Behrmann
foto Klas Andersson
I mitten av maj flyttade FN-universitetet
World Maritime University (WMU) från sina gamla slitna lokaler vid Tekniska museet till Tornhusets tillbyggnad Urbana hängsel mitt i stan. Och flytten har betytt oerhört mycket för universitetets studenter.
– Vi har kommit mycket närmare lärarna,
säger Juma Ali som avslutar sina studier i
början av november.
Urbana hängsel uppmärksammades mycket tidigare i år och alldeles nyss har fastigheten fått
Årets stadsbyggnadspris av Malmö stad.
Ett besök i huset visar ganska snart varför: gamla stenväggar och träbalkar möter moderna oregelbundna konstruktioner och allt passar förvånansvärt väl ihop.
Cleopatra
DoumbiaHenry, rektor.
Tacksam över möjligheten
Doktor Cleopatra Doumbia-Henry är rektor på
WMU sedan i somras och talar varmt om universitetet och dess nya campus.
– Vi är väldigt tacksamma för att Malmö har
gett oss möjligheten att vara i den här byggnaden
mitt i centrum. Och vi gör allt vi kan för att betala
tillbaka till staden genom att bland annat skapa
arbetstillfällen, bidra kulturellt och erbjuda besök
José Archila,
Colombia
Ord som beskriver byggnaden:
”Dramatisk. Jag
får nästan en
känsla av Batmans grotta.”
Svenskt ord att
ta med hem:
”Fallskärm, haha.
Jag har hoppat en
hel del fallskärm
på Sky Dive Skåne
och fått massor
av vänner.”
i skolorna i stan, säger Cleopatra Doumbia-Henry.
– Det är extra roligt att det är ett gammalt
hamnkontor vi sitter i och som nu åter huserar
det som det var byggt för: arbete med havet.
Eftersom WMU har FN-status är byggnaden
stängd för utomstående. Men två gånger har man
öppnat dörrarna och bjudit in allmänheten.
– Vi har haft 300–350 besökare varje gång, säger
Maia Brindley Nilsson som är pressansvarig för
WMU.
”Enklare komma i kontakt”
För studenterna är det inte bara byggnadens skönhet som spelar roll – utan framförallt hur den är
planerad.
– Vi interagerar mycket mer med lärarna nu.
Allting smälter samman och det är enklare att
komma i kontakt och prata med folk, säger Fatoumatta Cassama.
För Fatoumatta, Juma Ali och deras kurskamrat
José Archila tar äventyret i Sverige slut den 1 november. Då är det dags för examen och sen hemfärd till sina respektive länder där jobb inom det
maritima väntar.
– Vi kommer att sakna Sverige och alla vänner
vi har fått här. Det har varit ett alldeles fantastiskt
år, säger José Archila.
f Fyra studenter på WMU – så tycker de om de nya lokalerna
f Årets stadsbyggnadspris
Tillbyggnaden Urbana
hängsel har prisats med
årets stadsbyggnadspris.
Här är motiveringen: ”Med
ömsesidig respekt vävs äldre
och nutida arkitektur samman. Tävlingsprogrammet
för tillbyggnaden uppmanade till ett djärvt formspråk.
Det genomförda förslaget
har på alla sätt infriat dessa
förväntningar. Resultatet har
blivit en gränslös arkitektur
för en verksamhet utan
gränser. I WMU:s verksamhet under Förenta nationerna möts studenter varje dag
från hela världen.”
Hyun Lee,
Sydkorea
Ord som beskriver byggnaden:
”Samverkan. Det
är oerhört enkelt
att samarbeta
med alla här.”
Svenskt ord att
ta med hem:
”Tack”.
Fatoumatta
Cassama,
Gambia.
Ord som beskriver byggnaden:
”Mysig. Jag får en
skön känsla här
inne.”
Svenskt ord att
ta med hem:
”Tack. Jag har fått
väldigt mycket
hjälp av Malmö
och Malmöborna.”
Juma Ali, Kenya.
Ord som beskriver byggnaden:
”Magnifik. Det är
verkligen en speciell byggnad.”
Svenskt ord att
ta med hem:
”Tack så mycket.
Vi har väldigt
mycket att vara
tacksamma för.”
22 • oktober 2015
j Partierna
i kommunfullmäktige
FEMINISTISKT INITIATIV
Drottninggatan 6B,
212 11 Malmö
Telefon: 040-18 20 25
[email protected]
www.fimalmo.com
oktober 2015 • 23
Hundliv i stadens rum
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
FOLKPARTIET
Östergatan 3,
211 25 Malmö
Telefon: 040-33 08 70
Fax: 040-33 08 79
[email protected]
www.folkpartiet.se/malmo
MILJÖPARTIET
Drottningtorget 2a
211 25 Malmö
Telefon: 040-23 46 00
[email protected]
www.mp.se/malmo
MODERATERNA
Hjulhamnsgatan 3
211 34 Malmö
Telefon: 040-10 40 60
[email protected]
www.malmomoderaterna.se
SOCIALDEMOKRATERNA
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
Telefon: 040-631 22 30
Fax: 040-660 73 39
socialdemokraterna
@malmo.sap.se
www.socialdemokraterna.se/malmo
Malmö får allt fler fyrbenta invå­
nare. Inte mindre än 16 689 hun­
dar finns registrerade, vilket är
en ökning med 5 000 på fem år.
Hundar kräver engagemang
och ansvar från både ägare och
stad.
? Hur är Malmö som hundstad?
månader gamla jack russel-valp Ludde, som skuttar runt och leker med en
tillfällig hundkompis.
– Ribbans hundfält är en fin plats.
Här kan de leka fritt utan koppel och
jag får prata med andra hundägare.
Dalmatinern Vilma och ägarinnan Carin Eklund promenerar i Slottsparken
varje dag. För ett år sedan flyttade de
från Kalmar till centrala Malmö.
– Det är gott om hundrastplatser
här. I Kalmar fanns bara en inhägnad
rastplats, säger Carin Eklund, som då
och då tar med Vilma till Ribbans rastplats.
– Men ibland är det för mycket
hundar där. Vissa ägare verkar inte ha
full koll på hunden.
Närmare 60 hundrastplatser
Snart finns 60 hundrastplatser i Malmö, varav cirka 50 inhägnade.
– Vi ligger långt före många andra
städer, som inte alls har lika många
rastplatser, säger Emma Dohrmann,
landskapsarkitekt och ansvarig för
hundrastområdena i Malmö.
Flera av de äldre rastgårdarna genomgår för närvarande upprustning.
Nyligen har den vid Ellstorpsparken
försetts med ny utrustning för att stimulera hundarna.
Hundarnas paradis
Just det öppna fältet vid havet på Ribersborg är kanske något av hundarnas paradis i Malmö. Här kan de
springa lösa, bada i havet och leka fritt
samtidigt som hundägare får möjlighet att prata med varandra.
Här hittar vi den relativt nyblivne
hundägaren Ulf Sjövall med sin sex
Ny utrustning
En del av de synpunkter som hund­
ägare lämnar till Malmö stad handlar
just om bättre möjligheter att aktivera
hundarna. Ett nytt förslag på vilken
utrustning som ska finnas i hundrastgårdarna är på gång, berättar Emma
Dohrmann.
– Det ska ligga till grund för hur vi
Carin Eklund och dalmatinern Vilma.
ska komplettera några av de befintliga
hundrastgårdarna med till exempel
stenar, stockar och slalompinnar, som
används vid agilityträning.
De senaste åren har Malmö fått sju
nya hundrastgårdar: Lugnets hundrastgård, Gyllins trädgård, Enskifteshagen, Elinelund i Hyllie, Drumlinparken i Bunkeflostrand, Klagshamn
och Stensåkers gård i Oxie. De närmaste åren kommer ytterligare två:
Tygelsjö och Elinegård.
Ulf Sjövall med jack russell-valpen Ludde, 6 månader.
– Vi åker gärna till hundfältet vid Ribban. Här kan
Ludde springa lös och busa, men ibland är det lite läskigt med stora hundar. Malmö känns som en hundvänlig stad.
Dansk-svenska gårdshunden Lajka och
sex månader
gamla jack
russell-valpen
Ludde leker
loss på Ribersborgs hundfält.
Julia Buchalle med amstaff- och golden retrievervalpen
Doris, 11 veckor.
– Det är min första hund. Jag bor i studenthuset
i Rosengård. Där finns många grönområden som vi
promenerar i. Jag önskar att det fanns fler hundbajstunnor, men annars är Malmö bra.
SVERIGEDEMOKRATERNA
Telefon: 040-19 09 85
Fax: 040-32 05 33
[email protected]
www.sverigedemokraterna.se/
malmo
VÄNSTERPARTIET
Nobelvägen 51
214 33 Malmö
Telefon: 040-96 64 67
Fax: 040-19 27 50
www.vmalmo.se
[email protected]
j Nätsändningar
Du vet väl att du kan
följa kommun­fullmäktige
direkt – via internet?
Den 29 oktober och den
19 november hålls
kommande sammanträden.
j malmo.se/kf
f Koll på hundkarta och koppeltvång
Den som äger eller sköter
om en hund är skyldig att
följa bestämmelserna som
finns i Malmös hundstadga.
• Hundar får inte vistas på
allmän lekplats, lekområde
vid plaskdamm, gräsmattor som utnyttjas för lek,
motion och rekreation,
kommunens idrottsplatser,
allmän försäljningsplats då
handel pågår samt allmänna badstränder
15 mars–15 september.
•I Malmö råder upptagningstvång – du måste
plocka upp efter din hund.
• Tikar ska under löptid
hållas kopplade eller inom
inhägnat område.
• Alla hundar ska vara idmärkta med tatuering eller chip.
• Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats inom
det område som anges på
hundkartan, samt på begravningsplats och kyrkogård, skolgård, motionsslingor och motionsspår, Ribersborgs och Sibbarps
gång- och cykelväg, Bulltofta
och Husie Mosse rekreationsområde. Inom allmänna parker, rekreationsområden, planteringar samt cam-
pingplats gäller koppeltvång
15 mars–15 september.
• I hundrastområden och
hundrastgårdar får hundar gå lösa året om. Dessa
områden finns markerade
på hundkartan, som finns
att hämta på stads­huset
eller på jmalmo.se/hund
Malin Grotte med bichon havanais-tiken Tintin, 13 år. .
– Det är gott om rastplatser och hundbajstunnor. Vi
går fyra gånger om dan i Slottsparken. Det är bra
stämning här, med andra hundar och människor i olika åldrar. Vi undviker de stora hundarna vid Ribban.
Ingela Ingelsson med berner sennen-hanen Bellman, 7 år.
– Malmö är bra med sina många parker och rastplatser, men nuförtiden är det mindre rent på gatorna. Det ligger mer glasskärvor
och gamla matrester. I utkanterna av Slottsparken behövs fler latrintunnor.
Volkswagen Malmö erbjuder
24 • oktober 2015
Private Edition.
j Mitt Malmö
Kärlek vid första svansvift
E
n söndag för knappt en månad sedan gick jag till jobbet som
vanligt. Hösten hade börjat göra sig påmind men solen värmde fortfarande. Allt var som vanligt – tills jag fick ett mms
från min dotter. Det var en bild på en hund, Bruno. Någon
hade lagt ut en vädjan på Facebook om att han behövde ett nytt hem.
Många frågor bubblade upp i mig, saker som jag aldrig tidigare reflekterat över. Skulle jag och min familj kunna ta hand om en hund?
Bli ”hundägare”? Jag hann inte ge mig själv några svar innan jag satt
med telefonen i handen och slog numret till damen som lagt ut efterlysningen. Någon minut senare hade jag lovat att hämta honom redan
samma kväll.
Bruno bodde hos ett sjukt äldre par som inte kunde ta hand om
honom. Han var understimulerad, frustrerad, okontrollerad och olydig. När jag och min dotter kom för att hämta honom tittade vi på
varandra lite halvt chockade och undrande över vad vi gett oss in på.
Men fortfarande helt säkra på att vi gjorde rätt.
Från stirrig till alert
Nu, knappt en månad senare är Bruno en helt annan hund än den vi
hämtade den där söndagskvällen. Han är lugn och fin inomhus, kan
gå i koppel utan att dra (nästan), älskar att mysa och leka med barnen, han har tappat ett par överskottskilon och den där dimmiga
stirriga blicken han hade är numera klar, alert och glad.
För min del har en ny era i livet börjat. Livet före och efter Bruno är
inte det samma. Hunden är människans bäste vän sägs det. Innan
Bruno kom in i mitt liv förstod jag inte vad det betydde. Hur löjligt
har jag inte tyckt det låtit när hundägare bland mina vänner tjatat
om att de längtar hem till hunden! Passar på att här be om ursäkt för
mitt tidigare oförstånd av detta och samtidigt be om förståelse för att
jag nu själv beter mig som jag fått en bebis vilken jag ständigt längtar
efter när han inte är med mig. Att en hund kan ge och ta emot så
mycket kärlek är något jag aldrig förstått tidigare.
Promenadglädje i ur och skur
En annan sak som jag tidigare smått suckat över och tyckt låtit riktigt jobbigt är alla dessa promenader, i ur och skur, som hundägare så
hurtigt ger sig ut på. För en månad sedan skulle det aldrig falla mig in
att gå utanför dörren på en liten promenad efter klockan tio på kvällen. Då satt jag trött med ett glas vin, under en filt och tittade på tv.
Än mindre sannolikt skulle vara att jag hoppade upp ur min sköna,
varma säng tidigt på morgonen för att hinna gå ut en sväng i duggregnet innan jag väcker resten av familjen. Inte en chans på jorden!
Nu studsar jag, lätt som en fjäder, upp ur soffan på kvällen och går
ut med en enormt lycklig och tacksam hund. Ännu bättre är det att
gå upp tidigt på morgonen och mötas av Brunos glädje och vispande
svans när han inser att jag är på väg ner från trappan. Helt
plötsligt är det lycka att gå ut i den morgonbistra kylan.
Bruno är tre år gammal och visst är det mycket slit att
lära en gammal hund att sitta – men det är värt varenda
minut av tiden och energin. Varje dag lär jag mig något
nytt av honom. Varje dag får jag massvis av kärlek från
en ständigt tacksam hund. Jag är stolt över mig själv och
min familj för att vi vågade ta steget och räddade
Bruno från ett hem där han inte mådde bra. Jag
är stolt över Bruno som utvecklats så snabbt
och svarar så fint på den träning han får och
att han tagit emot sin nya familj på ett fantastiskt sätt. Jag har gått på många minor på
grund av att jag är en ”ja-sägare” men oj så
mycket gott den egenskapen också har
fört med sig. Att bli med Bruno är en av
de bästa impulser jag fått i mitt liv.
PS På malmo.se/hund där jag som nybliven hundägare i Malmö hittar en
massa matnyttigt står det att det
finns 900 speciella hundlatrinkärl i Malmö. Nog borde hundägarna kunna pricka
något av dessa så
att vi slipper ha
hundbajs liggande på marken?
JENNY FRANK
Driftig numera stolt hundägare som just sagt hejdå till livet som egenföretagare och nu söker nya utmaningar inom försäljning och marknadsföring.
Från industriområde till ny trendig stadsdel!
NORRA SORGENFRI
Nya Passat.
Årets Bil.
Helt
plötsligt
är det
lycka
att gå ut
i den
morgonbistra
kylan.
PRIVATLEASING
1,4 TSI FRÅN
2,0 TDI 150. Nu från 269.900 kr
KRONOR *
(0 KR KONTANT)
PRIVATLEASING
2,0 TDI FRÅN
PRIVATLEASING
Utrustad med bla: App-Connect, Adaptiv farthållare (ACC) med Front Assist och City Emergency Brake, 3-zons klimatanläggning, Climatronic, ErgoComfortstol, Keyless GO, Lättmetallfälgar 16“, Radio Composition Media med pekskärm, Parkeringssensorer fram och bak, Akustikrutor, LED-bakljus, Multikollisionbroms, Pre-Crash samt Färddator Plus.
Vi bygger 54 hyresbostäder
i nytt trevligt område!
?
3495
Passat Sportscombi
1,4 TSI 150. Nu från 259.900 kr
Inklusive 3 års fri service
Köp till försäkring 285 kr/mån
3595
KRONOR *
(0 KR KONTANT)
Norra Sorgenfri är på väg mot en spännande resa från småskalig
industristad till ett modernt och kreativt bostadsområde. Här planeras
för både bostadshus och ett rikt kulturliv.
Polo. Körglädje i kompakt format.
Välkommen att anmäla ditt intresse för att bo hos oss i Norra
Sorgenfri på www.boplatssyd.se. Läs mer på mkbfastighet.se/foraren
PRIVATLEASING
3 års fri service.
3 års fri försäkring.
3 års garanti.
Vad tycker du?
Vill du också
skriva här?
Kontakta Åsa
Norra Sorgenfri_151001_v3.indd
Lempert på
j info.malmo
@givakt.se
1
2015-10-05 08:52
PRIVATLEASING
FRÅN
1995
KRONOR *
Polo TSI 90 Private Edition
Utrustad med bla: Luftkonditionering AC, Lättmetallfälgar 15 tum,
Bluetooth handsfree, Radio Composition Colour Inkl 6 högtalare, Färddator,
inklusive ABS med bromsassistent.
Pris från 134.900 kr
Bokens Dag
Golf. Ren körglädje.
MALMÖ OPERA 21 NOVEMBER 2015
PRIVATLEASING
Lördagen den 21 november är det åter dags för Bokens Dag – årets största
bokarrangemang i regionen. Malmö Opera blir återigen träffpunkten för
bokälskare och författare. Dagen inleds med ett foajéprogram som börjar
klockan 11.30 och är öppet för alla.
3 års fri service.
3 års fri försäkring.
3 års garanti.
Vi bjuder på musik, spännande författarsamtal på Sydsvenskans litterära
förscen samt bokförsäljning och signeringar i regi av olika förlag.
Golf TSI 110 Private Edition
Medverkande författare i år är:
Jens Lapidus, Jonas Hassen Khemiri, Maja Hagerman,
Cecilia Lindqvist, Jonas Jonasson och Tove Folkesson
Köp biljetter här:
Malmö Operas biljettkassa – www.malmoopera.se
eller 040-20 85 00. För fler försäljningsställen se
Malmö Operas hemsida.
Biljettpris 290 kr, Stjärnpris 200 kr
Fullständigt program på Sydsvenskan.se/bokensdag
Biljettsläpp
27 oktober
kl. 12.00!
2295
KRONOR *
Utrustad med bla: Adaptiv farthållare inkl. Front Assist och
City Emergency Brake, Radio Composition Media med Bluetooth
handsfree, Lättmetallfälgar 16 tum, Multifunktionsratt.
Pris från 174.900 kr
Passat. Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 l/100 km. CO2-utsläpp 134 g/km. Miljöklass EU5. Golf: Bränsleförbrukning blandad körning 4,2 l/100 km. CO2-utsläpp 110 g/km. Miljöklass EU5. Polo: Bränsleförbrukning blandad körning 4,7 l/100 km. CO2-utsläpp 107-109 g/km. Uppfyller EU5. *Volkswagen privatleasing: 36 mån, 4500 mil, 0% särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta
baserad på STIBOR 90. Serviceavtal inkluderas endast vid konsumentleasing. Gäller max 36 månader/4500 mil, erbjudandet gäller tills vidare. Försäkring ingår endast vid privatleasing. Erbjudandena gäller lagerbilar, vi reserverar oss för mellanförsäljning. Erbjudandena kan ej kombineras med andra avtal eller rabatter. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella feltryck.
Volkswagen stödjer BRIS
Bilservice, som du vill. Dags för service? Nu är det extra
enkelt att få hjälp. Hos oss kan du välja på fem olika inlämningsalternativ, framtagna utifrån våra kunders önskemål.
Välkommen till oss!
VOLKSWAGEN FINANS
ABF MALMÖ
PRIVATLEASING
FRÅN
VOLKSWAGEN SERVICE
VOLKSWAGEN FÖRSÄKRING
Följ oss på Facebook
Volkswagen Malmö Kabingatan 1. Telefon 040-38 00 00. Mån-fre 07.15-18.00, lör-sön 11.00-15.00
oktober 2015 • 27
j Malmöserien | Carolina Ekström
Hjälp oss göra skillnad för
ensamkommande barn
Malmö stad söker erfarna socionomer som
vill vara med och ta emot ensamkommande
flyktingbarn på bästa möjliga sätt.
Familjehemssekreterare till Familjehemssektionen
Som familjehemssekreterare rekryterar, utreder, utbildar och
handleder du familjehem, jourhem, kontaktpersoner och
kontaktfamiljer för ensamkommande barn.
Socialsekreterare till Myndighetssektionen
Som socialsekreterare här ansvarar du för myndighetsutövning som gäller barn, ungdomar och unga vuxna upp till 21
år. Som socialsekreterare i mottagningsteamet handlägger
du främst anmälningar om barns behov av skydd och följer
ärendena under tiden barnen befinner sig i transit i Malmö.
Socialsekreterare till Social jour
På social jour hanteras ärenden med en bred social problematik. Arbetet är omväxlande och självständigt. Tempot är
ofta oförutsägbart. Social jour bemannas veckans alla dagar
mellan 8.00 – 03.30. Övrig tid har medarbetare beredskap i
hemmet. Tjänstgöringen är schemalagd, företrädesvis kvällar,
nätter och helger.
Läs mer om tjänsterna och ansök på
malmo.se/ledigajobb
Vill du också visa upp dina alster här? Vi betalar för alla publicerade bilder och illustrationer. Kontakta Åsa Lempert på j info.malmo @givakt.se
oktober 2015 • 29
28 • oktober 2015
Uppdrag: Från äppelplock till mustning
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
I en äppelodling precis utanför Malmö
plockar 70 entusiastiska skolbarn äpp­
len. För de flesta är det första gången de
ser frukten växa på träd. Nu ska de följa
den ända till den blir must.
– Vi vill få barnen att förstå var maten
kommer från och skapa ett intresse, sä­
ger trädgårdsmästaren Jenny Nilsson,
som driver odlingen i Husie tillsam­
mans med sin man.
Barnen är 5,5–6 år gamla och kommer från
Sofielundskolans förskoleklasser. De har åkt
buss till odlingen tillsammans med sina pedagoger. Efter att ha delats in i mindre grupper går barnen in i gångarna mellan äppelträden för att leta efter små inplastade bilder
som Jenny Nilsson hängt upp i träden. På
bilderna finns antingen djur, växter eller
livsmedel.
När alla bilder har hittats får barnen para
ihop dem med varandra.
– Kan ni hitta något man kan äta? frågar
Jenny Nilsson när bilderna har spridits ut på
ett bord.
Nyfikna frågor
En pojke tar upp en bild på bröd.
– Vad använder man för att baka bröd? är
nästa fråga till barnen.
En flicka pekar glatt på en bild på ett veteax. Jenny Nilsson håller upp en bild på en
skördetröska och förklarar att den skär av
veteaxen ute på åkern.
Gårdens golden retriever Elsa kommer
och nosar på barnen, som klappar henne
omsorgsfullt.
Projektkoordinatorn Stefan Lennartsson
från Mötesplats Seved står tyst och lyssnar.
– Tanken med verksamheten är att skapa
ett pedagogiskt upplägg där barnen får uppleva matens ursprung och blir vana vid att
umgås med naturen. Vi arbetar med barn
från förskola upp till tredje klass i tre områden: Sofielund, Sorgenfri och Augustenborg,
förklarar han och lägger till att verksamheten är inne på sitt femte år.
Efter ytterligare några frågor om bland
annat var mjölk och kött kommer från är
det dags för dagens höjdpunkt. Barnen
skickas in i äppelgångarna med uppdraget
att plocka äpplen, som de lägger i kartonger.
Vissa barn tar ett äpple i taget medan and­
ra fyller famnen. Under plockningen måste
man såklart smaka på äpplena.
– Det är surt! säger en flicka.
– Jättegott, blir omdömet från en annan tjej.
Klappar katten Findus
Mellan varven inne bland träden klappar
barnen om hunden Elsa igen och bondkatten Findus, som också dykt upp.
Några dagar senare är det dags för äppelmustning på Sevedsplan mitt i stan. Här råder full aktivitet med ett tjugotal vuxna och
massor av barn.
Medlemmar i odlingsnätverket Seved och
föreningen Växtvärket är på plats och visar
barnen hur man tvättar och delar äpplena
och därefter krossar dem i en maskin. Sen
pressas krosset till gyllengul must som tappas upp på flaskor medan barnen hjälper
till. Stefan Lennartsson serverar must till
barn och vuxna.
– Jättegott, säger en pojke när han smakat
på musten.
Det ger barnen möjlighet
att komma ut och upp­
leva på plats var maten
kommer från.
Mustningen har med åren blivit till en
riktig happening i Seved. På torget finns
också MKB, som bjuder på grillade äpplen,
Sevedsfotograferna, Spinneriet som målar
med barnen, Mötesplats naturen från Malmö stad, Hyresgästföreningen och somaliska föreningen Hidde som berättar om sin biodling och hjälper till med mustningen.
Permanent verksamhet
Från början ingick äppelverksamheten i en
satsning på social hållbarhet i Seved. Nu
håller den på att bli en del av Malmö stads
ordinarie verksamhet.
– Det ger barnen möjlighet att komma
ut och uppleva på plats var maten
kommer från. Dessutom får de se
mer av världen utanför skolan och träffa
människor i olika yrken, som busschaufförer och äppelodlare, säger
Stefan Lennartsson.
För många av barnen
från Sofielundsskolan är det
första gången på en äppelodling. Tillsammans med trädgårdsmästaren Jenny Nilsson
är de på väg in bland träden
för att plocka äpplen, som de
sedan ska få pressa till must.
30 • oktober 2015
Audi
Vorsprung durch Technik
t Hallå där …
t Hallå där …
… Sofie Karavida, projektledare för Det digitala Malmö, ett inriktningsdokument
som ska visa vägen för digitaliseringen av den kommunala samhällsservicen.
… Martina Takter, närståendekoordinator, Malmö stad, och doktorand på Malmö hög­
skola, som sammanställt antologin Vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet?
Vad är det ni håller på med? Vad handlar antologin om?
– Digitaliseringen har förändrat vår vardag och samhället, vilket påverkar relationen mellan medborgare och kommun.
Nu jobbar vi med att hitta hur digitaliseringen kan användas på ett positivt sätt
för att förbättra samhällsservicen i Malmö. För att servicen ska bidra till ökad inkludering är det viktigt att man tar hänsyn till att människor är olika vana vid
digitala hjälpmedel.
j Hur går ni tillväga?
– Istället för att fokusera på tekniken utgår vi från de kommunala utmaningarna.
Vi har delat upp dem i fyra fokusområden: Det digitala mötet, Den smarta staden, Välfärdsutmaningar och sociala innovationer samt Framtidens arbetsplats.
Först har vi gjort förstudier kring fokusområdena, och därefter haft en bred dialog med stadens förvaltningar. Nu blir
det utställning och temadag. Till sist
kommer den politiska beslutsprocessen.
j Hur kan Malmöborna ta del av Det
digitala Malmö och lämna sina syn­
punkter?
– Den 13 november har vi en temadag
och invigning klockan 9.30 av utställningen Det digitala Malmö i stadshusets
foajé på August Palms plats. Då får man
– Vi lyfter fram situationen för de som
utan lön hjälper och vårdar en närstående som inte klarar sin egen vardag. Antologin tar upp vilka effekter det får socialpolitiskt, samhällsekonomiskt och för
enskilda individer att allt mer obetalt arbete görs av anhöriga.
j Vilka för- och nackdelar finns?
– På kort sikt tjänar samhället pengar,
men på lång sikt ser vi att anhöriga blir
sjuka, går ner i arbetstid, inte kan ta arbete och så vidare. Dessutom ökar ojämlikheten i hälsa. Det är mest medelålders
kvinnor som utför arbetet, men personerna finns i alla åldrar och grupper.
Bland fördelarna ser vi att man mår bra
av att få hjälpa och ge omsorg till sin närstående, upp till en viss nivå. Men när
man inte ser någon annan utväg utan är
låst i en omsorgssituation börjar man må
dåligt och riskerar sin egen hälsa.
Sofie Karavida, projektledare för Det digitala Malmö.
foto Peter Kroon
gärna komma dit, titta och tycka till. Utställningen finns kvar till 27 november
och kan besökas klockan 8–16 på vardagar. Det går också bra att lämna synpunkter på
jmalmo.se/digitala
j Vilka medverkar?
– Elva olika skribenter och forskare verksamma vid bland annat Malmö högskola,
Skånes universitetssjukhus och Malmö
stad som är mer eller mindre experter inom sitt område. Vi har också med berättelser från personer som utför obetalt
omsorgsarbete.
quattro
®
Martina Takter.
foto Peter Kroon
j Var kan man som privatperson ta
del av antologin?
– Den hittar man på nätet om man söker
på malmo.se vem ska betala för det obetalda omsorgsarbetet. Den 10 november
hålls ett seminarium i Jubileumsaulan,
Skånes universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, kl 9–12. Allmänheten är
välkommen. Bland andra forskaren AnnBritt Sand som medverkar i antologin är
inbjuden samt politiker från kommun
och region. Vi hoppas på att det ska bli ett
bra samtal om utvecklingen kring frågan.
Malmö/Helsingborg.
Home of quattro®
Nu ingår MMI-navigation plus
med Audi connect (värde 44.800 kr)
HANNAH RYGGEN, VI LEVER PÅ EN STJERNE, 1958, NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM. FOTO: STEFFEN WESSELVOLD HOLDEN. © HANNAH RYGGEN / BILDUPPHOVSRÄTT 2015
Morgondagens sammanlänkade mobilitet Audi connect skapar
ett nätverk mellan föraren och Internet, bilen och infrastrukturen. Med avancerade infotainment och underhållningsfunktioner tar Audi connect såväl komforten som säkerheten till en
högre nivå samtidigt som systemet gör det ännu roligare att
köra och åka bil. Vår värld blir allt mer sammanlänkad
– och Audi hänger med. I dag och i morgon.
Alltid på rätt väg.
Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro® Navi connect.
VÄRLDEN I VÄVEN
31.10 2015–6.3 2016
MODERNA MUSEET MALMÖ
WWW.MODERNAMUSEET.SE
MMI-navigation plus och Audi connect ger dig en högupplöst 7"-färgskärm
med högklassig navigering, bluetooth-streaming för musik, uppkopplad
underhållning, trafikinfo, vädret, Google Street View med mera.
A4 Avant 2.0 TDI quattro Navi connect.
Pris
279.000 kr
**
(Ordinariepris 332.000 kr)
Bränsleförbr. bl. körning 5,2 l/100 km. CO₂ 137 g/km.
Dessutom ingår: » Sportläderratt » Mittarmstöd fram
» Farthållare » Audi Handsfree » Färddator » Sportstolar
» RPM-paket » Xenon plus » Förvaringspaket » Sportchassi
» S line exteriör » 18" alu. fälgar » Parkeringssensorer bak.
Audi Finansiering
Audi Försäkring
Audi Service
Begränsat
antal!
Audi Malmö
Audi Helsingborg
Gilla oss på Facebook.com/Audisyd
Tänk på att du kan dela upp dina kostnader i 12 månader räntefritt med Audikortet
för t.ex service, reparationer, reservdelar, sommar/vinterdäck, bromsar, mm.
Pilotgatan 2. 040-607 33 00. www.audimalmo.se
Muskötgatan 1. 042-17 00 00. www.audihelsingborg.se
Öppettider: Vardagar 09.00-18.00. Lörd, söndag 11.00-15.00
MILJÖKL. EU6. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. ERBJUDANDET GÄLLER ETT BEGRÄNSAT ANTAL BILAR. *MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICEKOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.
116 * 81 Vort Malmø
skånskt julbord
oka!
Ett julbord utöver det vanliga!
Låt oss leverera härliga och matiga jultapas
med traditionella smaker i ny tappning.
ch b
ng o
Ri
JULBORD
GÅS
3-rätters
1-16 nov
295:-
295:-
22 nov - 23 dec
Vi har även julmat för avhämtning.
RÖNÅS BYAKROG
0415-431 77
18 nov – 22 dec
www.gazpacho.se, Maria Dahlquist, 0708-350435
Väg 13 mellan Sjöbo och Hörby
www.ronasbyakrog.com
JULBORD
Italienskt julbord
Via Napoli, Sergels väg 11, 217 57 Malmö, 040-268400
Går att boka via www.restaurangonline.se
JULBORD
Företag & större sällskap är välkomna. Kontakta oss för offert.
www.ribersborgskallbadhus.se - [email protected] - 040 260 366
Genuin matlagning på närproducerade råvaror
OGåsamiddag, 1–2 och 8–9 november. 565 kr.
OJul på allé. Upplev vårt magnifika julbord. Pris från 495 kr.
Torsdagar, fredagar, lördagar och söndagar.
OÖvernattningspaket erbjuder vi också.
Välkomna att boka, hälsar Eva Thuresson & Co
CATERING • FESTSAL • RESTAURANG
0414-71 444 • www.alle.se • [email protected]
Svinaberga 3km söder om Kivik
Malmös största
sillbuffé, kallskurna delikatesser,
Julbord
julens klassiker och ett stort gottebord!
Mårten Gås
7-16 november
Svartsoppa/hummersoppa
Gås med krås samt äppelkaka
515:2 rätter 450:bara Gås 385:3 rätter
21 november-21 december
Traditionellt skånskt
julbord
Vi dukar upp allt som
hör julen till.
Lunch från den 3 december
Ett klassiskt julbord med fokus på kvalité
Boka via mail
[email protected]
eller på telefon 0709-896132
JOBBA,
PLUGGA,
PENDLA
ÖVER
SUNDET
oktober 2015 • 33
ØRESUNDDIREKT
HJÄLPER DIG MED
REGLERNA
Vinn boken om
Malmös kaptener
j Nyfiken på boken vi skriver
om här? Vårt Malmö har tio exemplar av Kaptenerna som tog
Malmö ut i Europa att lotta ut.
För att vara med och tävla,
skicka ett mail till [email protected] eller ett vykort
märkt Kaptenerna till Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80 Malmö
senast 15 november.
BESÖK OSS – VI ÄR TILL FÖR DIG!
Øresunddirekt
Hjälmaregatan 3, Malmö
Julbord & bowling
fr. 359:Tisdag-lördag kväll
515:415:-
Övriga kvällar samt luncher
Stortorget, Malmö. Tel 040-790 20
www.profilrestauranger.se
-ʗʎʒʃʍʇʖ
28/11-20/12
040 680 32 88 BIGBOWL.SE
Upplev julen i ett
pyntat Kullagården.
Övernattning, julbord och frukost.
Pris per person & dygn i dubbelrum 995:.ʗʎʎʃʉʤʔʆʇʐʕ:ʠʔʆʕʊʗʕʊʑʖʇʎʎʇʖʗʒʒʇʒʤ.ʗʎʎʃʄʇʔʉ
Mölle • Tfn. 042-34 74 20 • www.kullagardenswardshus.se
annoncer_maj_2015_FINAL.indd 1
28/04/15 09.09
Redigt skånskt julbord!
Yoga och utegym
på U-holmen
Äkta skånskt julbord med dans & nattklubb, 645:Stort skånskt familjejulbord på söndagar, 385:Populäraste lunchjulbordet, 295:-
Andra semifinalen i Europacupen, MFF möter Austria Wien i Malmö april 1979. MFF jublar efter att ha gjort mål. Nu kommer boken om
Staffan Tapper och Markus Rosenberg – lagkaptenerna som tog MFF ut i Europa, med färska intervjuer och gamla bilder.
arkivfoto Roony Johansson
”Kopplingen mellan MFF
och Malmö är jättestark”
Boka bord på 040-44 40 10 • www.torringelund.se
Brandkårens
Malmö
Arena
Ny bok går på djupet med lagkaptenerna och fotbollsstaden
1979 var Staffan Tapper lagkapten för
det Malmö FF som tog sig till Europa­
cupfinal i fotboll.
2014 var det Markus Rosenberg som
ledde MFF när det som första svenska
lag på fjorton år tog sig till gruppspelet
i Champions League.
Nu har författaren Micke Sjöblom
skrivit en bok om de båda kaptenerna
– och passade på att se på Malmö som
stad genom fotbollens ögon.
– Kopplingen mellan MFF och sta­
den Malmö är jättestark, säger Micke
Sjöblom.
Från
Duvemåla
till julen
Fredrik Lycke
Marianne
Mörck
Helen
Sjöholm
Nils Olsson
Under många år jobbade Micke Sjöblom
som sportjournalist på bland annat Expressen. Hans kärlek till Malmö FF har alltid varit stark och sedan flera år tillbaka har han
självklart årskort till MFF:s hemmamatcher.
Micke Sjöblom och fotografen Klas Andersson funderade länge på att göra en Malmöbok, men hittade inte riktigt rätt tema.
Staffan Tapper, idag verksam inom MFF i
Åsa Fång
19 December 15.00 och 19.00
Biljett
er
360:-
BILJETTER:
Brandkårens biljett- och gruppbokning 040-34 28 64 eller dygnet runt på www.mbm.se
Malmö Arena biljetter måndag-fredag 13.00-17.00 eller www.malmoarena.com | www.ticnet.se
samhället, kom med ett förslag:
– Han sa ”varför inte göra en bok om Eric
bara”, säger Micke Sjöblom.
Sagt och gjort. 2013 släpptes boken ”Stolt
och stark” om Eric Persson – “Hövdingen”
som under många år var klubbens ordförande och en symbol för dess framgång och
stolthet.
– Den blev ett dokument över hur klubben och staden växte genom många årtionden, säger Micke Sjöblom.
Året efter kom boken om Nisse Hellberg,
rockbandet Wilmer X:s frontfigur som även
han är intimt förknippad med Malmö.
– Sen började vi prata igen i samband
med att MFF tog sig till Champions League i
fjol och då var det Staffan igen som föreslog
att den kunde handla om honom och Markus och deras kaptensroller.
Intervjuer, citat och foton
”Kaptenerna som tog Malmö ut i Europa” är
baserad enbart på intervjuer och citat från
nyckelpersoner från 1979 och 2014. Den
PRO - på de äldres sida
Bli medlem idag
Ring 040 - 775 40
eller besök vår hemsida: www.pro.se/malmo
Micke Sjöblom. foto Klas Andersson
innehåller självklart snack med huvudpersonerna själva och hur de ser på sin roll –
men även intervjuer med tidigare kaptener.
Dessutom har Micke Sjöblom pratat med
journalisten Per T Ohlsson och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh om klubbens betydelse för stan.
– Om man tittar på de två senaste åren
går det inte att underskatta MFF:s betydelse.
Titta på matcherna mot Salzburg, Prag och
Celtic och se hur begreppet ”Tillsammans”
har lyfts fram och blivit verklighet, säger
Micke Sjöblom.
ANDERS BEHRMANN
j Utvecklingen av Universitetsholmen i Malmö fortsätter
med 180 bostäder och 1 200 arbetsplatser. Fastighetsaktören
Skanska köper mark av Malmö
stad för att bygga bostäder, förskola och kommersiella lokaler. Detaljplanen möjliggör
också utbyggnad av Neptunigatan, Neptunibroarna och en
ombyggnad av Citadellsvägen
till ett attraktivt kajstråk i söderläge i olika nivåer.
– Längs med kajstråket planeras för olika temarum, till
exempel ett aktivitetsrum med
utegym och ett lugnt rum med
plats för meditation och vila,
säger Christina Andréasson på
stadsbyggnadskontoret.
2018 beräknas de första delarna vara klara.
Visionsbild av Citadellskajen.
Cykelbanan vid
S:t Knut färdig
j Nu har det blivit säkrare att
cykla vid S:t Knuts torg. Cykelbanan längs S:t Knuts väg fram
till Industrigatan är nämligen
klar. Malmö stad har vidtagit
flera åtgärder för att bilister ska
uppmärksamma de trafikanter
som färdas på två hjul. Bland
annat har man tagit bort en del
av parkeringsplatserna på östra
sidan och smalnat av körbanan.
JULMARKNAD I BERLIN & HAMBURG
RES DAGLIGEN MED BUSS FRÅN
MALMÖ
040 - 330 570 / [email protected]
Vårt Malmö-X 9/15
Klarar du
Malmökrysset?
FELAKTIGT
TEXTA GÄRNA!
...............................................
NAMN
...............................................
ADRESS
...............................................
POSTNUMMER & ORT
Rätt lösning hittar du i nästa
nummer av Vårt Malmö som
kommer ut 27 november.
Fem vinnare får var sin t-shirt
från Malmö stad:
Agne Ellbrant
Ingrid Draaisma
Brita Andrén
Marianne Wahlman
Ulla Mattsson
BILD: GFJ1078
GRUVGÅNG
PANORA ÄR ETT FILMHUS SOM DRIVS AV FOLKETS BIO
MALMÖ. PANORA HAR INTE MINDRE ÄN 3 BIOSALONGER,
OCH ÖPPNADE PÅ FRIISGATAN 19D DEN 27 FEBRUARI I ÅR
I KVARTERET DÄR FÖRR TIDNINGEN ARBETET HADE LOKALER.
ETT VARIERAT UTBUD AV FILMER VISAS HÄR UNDER SÄSONGEN.
HÅLL UTKIK !
FINNS
UPPE I
MALMÖ
LIVE
ÄR EN
SLIPAS
SPORTREPORTER
EFTER Q
DVÄRGANTAL
I SAGA
LÄMPLIG
”HÖRAPPARAT”
TORSTEN
TEGNÉR
GULD
STATARMUSÉET FINNER MAN INTILL BOKSKOGEN
OCH
MELLAN TORUPS SLOTT OCH BARA I SVEDALA KOMMUN.
HÄR FINNS CAFÉ (M.”GOFIKA”), OCH MAN ANORDNAR EN MARMOR
HEL DEL EVENEMANG UNDER HÖSTEN. VÄLKOMMEN!
ÖPPETTIDER : TISD.-FRED. KL 10-15.
LÖRD.&SÖND. 11-16. MÅNDAGAR STÄNGT.
S
M
N G A L E
V
S Y
Ö
E K Å S
O
Ä P P
L E
Å R
BIONAMN I
MALMÖ
FÖRR
B
I
L
SVENNING M.
MALMÖRÖTTER
JÄTTEORM
DET ÄR I
MALMÖHUS
SLOTT
REKLAM
DET HAR
SIN DAG
DEN
11 OKT.
FYLLER
MAN
KAN
KORTHUS
LÄTT
UPPFÖRSBACKE
Kent Nilsson
Jennie Rosengren
BÖR
BIFF
VARA
DEN HANTERAR
FONDER
AKTIEBOLAG
MÄRKE
PÅ HUS
DATOR- FRÅGE- TING
JÄTTE SPEL KÄND
SPELMAN
TROR FATALIST
PÅ
HAR FILM-
FAMN- SICKAN
ALLTID
DEL
EN NY
SVEND
KAN
POVLSEN
SKORRA DRÖJA
I SKÅNE
YTMÅTT
VIKTIG
BÅGE
I DIG
DET ÄR
PÅ
DÖRREN
VÄNTANDE RAD
TYP AV
AVDRAG
&
ANRIKT
MALMÖAPOTEK
NEDLAGT
BLAD
2016
TYMIN
I
KEMIN
j Bakvända Malmö
Ö
V
E
R
A
L
S L
T T
A
T Å
A N
R
M U
T
S M
L E
D
HOPPAT
SÄGS OM
SEGE
OKÄND
LÄNGS
TVÅ POLISIK RYCKTE
FÖRE FYND KLURESS OCH
PR
DROG
Ö
KLADDIG
SVENSKDANSK
TVSERIE
FYLLER
MAN
KARL
BÄR
HON
OFTA
TOG
MFF:S
CL-BILJETTER
REGI- VINDAUGUST GUD
LÄGE
PANORA
ÄR ETT
DEL AV
NEW YORK
SEATMODELL
FILMJAN
UNDERMÅLIG
IDYLL
PÅ SYDKUSTEN
PAROLL
Pernille Schröder
FÖR
SÅVITT
KLÄMMA
BÖRD
B
E
S
Ö
S K
KAN
KIRURG
LASTDJUR
ÄR KANSKE EN
GULRÖD
FLAGGA
RYMMER
MYCKET
SAND
FÖRE L
STAD PÅ
NÄSET
JOJOÅK
MARIE
LARS
LENDROP
GÅR
MED
ÅNGA
AKVARIEFISK
ÄNDAMÅL
POPULAILA LÄRT
FÖR TUSEN
I IDOL MALLORCA I ROM ANNE-
SKAAVTAL OMRÅDEN BERSJÖ
ELÄNDE
VILL
VINNARSKALLE
E
L
SVAVEL
SJÖNG
”BLÅA
SKOR”
VILKEN
FLICKA
SOM
HELST
B
K A
R
A B
R
O
MODSPENDANGER
NAKANO
SOM
BLEV
113 ÅR
KROG SOM
BRANN NER
1956
LEGA
SUGGA
FUNGERA
SPISAR
PÅ LEVERE- LEVER
VARJE RAR TILL PÅ
PLATS WILLYS ANDRA
FÖDER
KO
SLUTSLAG I
RING
VETTVILLING
j VM-X
Lösning
nummer 8 2015
8/15
BILD
Vinterns skrattfest på Arlövs Teater!
BUD I
POKER
KROG &
HOTELL I
MALMÖ
FINNS NORD- KULLAI
MAN
UTTAG VÄST
MAT
RIK
TILL
KLURESS
P
MÅRTEN
FÖR- FARTYG
FÖR
STÅ
NOA
HAR
MALMÖGATA
Du har en typisk Malmömiljö
till din hjälp när du löser krysset. Klipp ut korsordet och
skicka in lösningen senast den
15 november 2015 till:
Malmökrysset
Vårt Malmö
205 80 Malmö
Glöm inte att fylla i namn
och adress.
STÖR FRANVID FOT- CKIE,
BOLLS- MUSEIMATCH CHEF
RHODE
ISLAND
BEUTLER I HK
MALMÖ
D K
A
G R
A
B B
U
U T
I
S K
T
A K
N N
S E
K
E T
T
A N
NEDERBÖRD
GRÄVDONET
AFFÄR
I
BRIST
PÅ
INGOINITIALER
GÖR HÅL
DEN
ÄLDRE
GARDESSOLDAT
FADERMÖRDARE
KOLVÄTE
LIGGER
ALDRIG
AVSIDES
P
A
R
A
S
I
T
O
R E G Å R
E G N
D
G E L E
P A D E N
K
G
A N
P L
Y L L E
T E A K
T T A T
Ä
S J
U
N D A
S T A B
T
T V I
A G E
L
G
S K E
E N T R U
O M
T U
ANDRA
TONEN
DE
STIMU- GNUG- BILDAR
LERA GADE MENING
HAR
GUNGOR
SYLTLIKT
PÅ GRUND
AV KORT
PÅ
MO- POLSK
DERNT BIL-
GÖMMA
RINGEN
SKYLT
Anders Aldgård
SYSTER
TILL
RAKEL
KAMP- KOFTSPORT STOFF
J
U
D
O
MFFPERSSON
E
R
I
C
ÄR ETT
PAR
MÖBELTRÄ
KAN MAN
BRASAN
n
o
s
s
l
i
N
e
n
i
l
o
r
a
C
STATARMUSÉET
FIRAR
20 ÅRS-
HAR TÅG
AVSLU- IGÅNG
TAR UNDERBREV SKRIFT
BRUTEN
STYRGRUPP
ACCEPTERAT
Regi: Anders Aldgård • Koreografi: Jennie Rosengren • Scenografi: Håkan Andersson • Kostymer: Per Enarsson
Ljusdesign: Palle Palmé • Ljuddesign: Leo Erdfelt • Kapellmästare: Peter Berglund
USCHVARIANT
LISTÄMNE
HÄNDA
GENAST
RUNT
Paul Tilly
Hemma i stan? Vet du var den spegelvända bilden ovan är tagen?
Skicka rätt svar till
j [email protected]
eller posta ett vykort till:
Vårt Malmö, Malmö stad, 205 80
Malmö senast den 15 november
2015. Vinnaren får en t-shirt!
Premiär den 5 januari 2016.
Därefter spelar vi torsdag-söndag.
Biljetter dygnet runt på www.arlovsrevyn.se eller på 040-43 79 11
www.jl-reklam.se
34 • oktober 2015
> Sinnlig scenkonst för barn
jLjusspel, ljudvibrationer och levande scenografi blir det
på Danscentrum i Kulturhuset Mazetti den 15 november.
Då ges När vi lyser för varandra där man utforskar teckenspråkets universum. Föreställningen är en del av ett samarbete mellan teckenspråkiga barn och pedagoger på Mo­
tettens förskola och scenkonstgruppen Kollaborativet. Alla barn från ett år och uppåt, hörande, döva och hörselskadade, med vuxet sällskap är välkomna. Fri entré, men föranmälan måste göras på [email protected]
Scenkonst för alla.
> Filmdagar med rasism i fokus
> Gränslöst på Arkivens dag
j En hel vecka med film om rasism och
diskriminering blir det under de antirasistiska filmdagarna 16–22 november på
biograf Panora. Filmer från olika delar av
världen visas och följs av seminarium eller samtal. Det blir dels ett program för
skolor, dels ett program för allmänheten.
Filmdagarna äger rum i samband och
samarbete med Romska kulturveckan.
j Upptäck Malmö från förr och dess spännande invånare. Den 14 november klockan
10–16 håller Malmö stadsarkiv öppet med
temat Gränslöst. Eva Bonde från tidskriften
Historiskan håller ett föredrag om banbrytande Malmökvinnor och historikern Johan
Lundin berättar om smugglardrottningen
Johanna Persson. Det är några av beståndsdelarna i programmet under Arkivens dag.
En sinnrik teaterupplevelse om att mötas och ta avsked. För åldrarna 2-4 år.
”May Allah bless France” är
en av filmerna som visas.
VAD| Barn & familj/
I seriernas värld
VAR| Flera platser
NÄR| Nu till 2 november
Spelas som gratisföreställning under vecka 44 på Allaktivitetshuset på Lindängen.
Mer info om biljettuthämtning, spelplats och tider
finns på www.teater23.se
30 oktober
april
– 29november
–26
maj
Allt du behöver veta om
Malmös nöjen och kultur
www.malmo.se/evenemang
FIRA HÖSTLOVET MED TEATER 23!
a Barn & Familj
Bellevuegårdsbiblioteket Höst-
En liten pjäs om en stor krasch och en rätt så stor vit kanin. Från 5 år.
Spelas 31 oktober kl. 13.00 på Teater 23, Djäknegatan 7 Malmö.
Biljetter bokas via www.kulturcentralen.nu.
Mer info finns på www.teater23.se
Just nu pågår Seriefrämjandets barn- och ungdomsfestival I seriernas värld. En av festivalens
in och titta på serier”, säger Jamil Mani, Seriefrämjandets verksamhetsledare.
många utställningar finns hos Rum för serier – Malmös nya seriegalleri på Friisgatan 12. ”Vi har galleri, butik och museum. Det är bara att kliva
> ”Det ska synas att Malmö är en seriestad”
text Nina Eggerth
foto Peter Kroon
Äntligen har Malmö fått ett
seriegalleri. Mitt i stans nya
kulturstråk från Möllan till
konsthallen ligger Rum för
serier, som visar samtida se­
rietecknare och seriehistoria.
– Det ska synas att Malmö
är en seriestad. Här finns ju
Seriecenter sedan tio år,
många serieskapare, förlag
och serieutbildningar på fle­
ra nivåer, säger Jamil Mani,
verksamhetsledare för Se­
riefrämjandet.
Seriefrämjandet, som står bakom Rum för serier, har länge letat efter en fast lokal där allmänheten enkelt och lätt kan kliva
in och titta på serier.
Galleriet på Friisgatan 12 öpp-
nade den 18 september.
Innanför de stora skyltfönstren
visas just nu en utställning med
de finska serieskaparna Mari Ahokoivu och Kalle Hakkola. Den heter Sanni & Jonas – Vinternatt och
vänder sig främst till barn, men
vuxna är lika välkomna.
– Utställningen är en del av
Seriefrämjandets barn och ungdomsfestival I seriernas värld,
som pågår till och med 2 november med utställningar och
aktiviteter i hela Malmö.
Sanni & Jonas – Vinternatt
kan dock ses ända till den 19 december.
Läge för serier
Läget nära Kulturhuset Mazetti
och Malmö stadsarkiv är per-
fekt. På Mazettihuset finns Seriecenter, Serieskolan och organisationen Seriefrämjandet. I
Stadsarkivets lokaler finns
Svenskt seriearkiv med flera
hundra meter arkiverade serier,
där ett urval kommer att visas
på Rum för serier.
– Här på galleriet kommer vi
också att ha ett museum i de
mellersta lokalerna, där vi ställer ut material ur svensk seriehistoria.
Inte bara för barn
Rum för serier inrymmer också
en butik där man bland annat
kan köpa med sig nya serietidningar.
Många lever fortfarande med
villfarelsen att serier bara är nå-
Man ska inte blanda ihop
innehållet med konstformen.
got för barn. Jamil Mani jämför
med litteraturen som uttrycksform.
– Det finns hur mycket barnböcker som helst, men ingen
tror att litteratur bara är för
barn. Men den hopblandningen
gör man rätt ofta när det kommer till serier. Man ska inte
blanda ihop innehållet med
konstformen. Seriefrämjandet
arbetar med att sprida kunskap
om serier.
Den som vill ha uppleva ännu
mer från seriernas värld kan bege sig till Malmö konstmuseum
och kolla in grupputställningen
Vi har en viktig grej på gång –
konsten att förändra med bild,
som kretsar kring mötet mellan
serier och samhällsfrågor.
Flera kända namn
Medverkar gör några av Sveriges
mest framträdande serietecknare: Joanna Hellgren, Sara Granér,
Liv Strömquist, Mats Jonsson,
Joanna Rubin Dranger, Hanna
Gustavsson och Julia Thorell.
Utställningen är producerad av
Grafikens hus och pågår till den
10 januari.
f Fakta
På Malmö konstmuseum hålls
workshoppar
med barn och
unga:
• 30 oktober
14–16.30. Teckna serier med
Karolina Bång
(alla åldrar).
• 7 november
13–15.30. Teckna
med Tusen Serier! (från 10 år).
• 8 november 13–
15.30. Teckna
med Tusen Serier! (från 10 år).
lovsaktiviteter 30 okt kl 13–16. Sagor
för de minsta 13 nov kl 10.
Huseibiblioteket Sjung med ditt barn 8
mån–4 år 30 okt, 13 & 27 nov kl 14.30.
Föräldracafé med lek och fika 2 & 16
nov kl 13.30–15. TV-spel – prova på eller
starta en turnering 2, 9, 16 & 23 nov kl
15. Barnteater för 3–5 år 6 nov kl 9.30 &
10.30. Sagostund för 2–5 år 11 nov kl 10.
Sagor för 2–5 år 18 & 25 nov kl 10. Bio
för barn 2–5 år 23 nov kl 10. Serieverkstad för 10–14 år 25 nov kl 14.30.
Lindängenbiblioteket Game Over med
Banditsagor, barnteater 5 & 26 nov kl
9.30. Sagostund 5 & 19 nov kl 9.30. Pyssel med Barnens verkstad 7 & 21 nov kl
10.30. Sångstund 12 nov kl 9.30.
Malmö Konsthall Öppen verkstad lördagar (från 5 år) och söndagar (från 8
år) kl 13.30–16.
Malmö Museer Höstkul – pyssla, snickra
m m 26–30 okt kl 13–15. Spökhistorier
i fångtornet 28–30 okt kl 14 & 15.
Moderna Museet Lovaktiviteter, från
4 år 27–30 okt kl 11.15–15. Bästa biennalen, konstfestival för barn och
unga t o m 1 nov tis–sön kl 11–18.
Babyvisning 11 & 25 nov kl 11.15, 13.15
& 14.15. Familjevisning 22 nov kl 13.
Familjeverkstad 29 nov kl 11.15.
Rosengårdsbiblioteket Berättelsetajm, från 7 år 5 & 12 nov kl 15. Sagor
för 1–3 år 12 nov kl 10. Sagor på somaliska för 3–6 år 12 nov kl 10. Boktipset,
fr 9 år 18 nov kl 15. Sagor på arabiska
för 3–6 år 20 nov kl 10. Sagor på arabiska för 0–8 år 20 nov kl 10.
Stadsbiblioteket Läxhjälp för 7–16 år
lördagar kl 13. Höstlov med seriefestival, sporttema m m på Balagan för
9–12 år 26–30 okt kl 10–18. Spelhäng
för 7–14 år 30 okt kl 12–17. Spöken och
vampyrer i din mobil, för 9–12 år 30
okt kl 17–20. Döden på rim, fr 3 år 31
okt kl 31. Barnens verkstad för 3–8 år
3, 10, 17 & 24 nov kl 15–17. Musikakuten – första hjälpen i musik för 9–12 år
3 nov kl 16. Tant Musikant på besök,
för 1–5 år 4, 11 & 18 nov kl 16. Sagor för
3–6 år 5, 12, 19 & 26 nov kl 9.30. Balaganklubb med skräckteater och masktillverkning för 9–12 år 5, 12, 19 & 26
nov kl 16. Film för 9–12 år 6 & 20 nov
kl 16–18. Sagor på finska för 0–8 år 8
nov kl 13. Sagor på italienska för 0–8
år 8 nov kl 15. Spela brädspel 13 & 15
nov kl 13–17. Byt leksaker med Retoy
14 nov kl 13–15. Sagor på bosniska/
VAD Musik/
Ariel Pink
VAR Inkonst
NÄR 7 nov
VAD Musik/Choral Queen
VAR Palladium
NÄR 8 nov
a Klubb & sällskapsdans
Camarin Praktika Dansa argentinsk
tango. Ungdomens Hus fredagar
kl 20.30.
Grand Öl & Mat Grand Coctail Club
– livejazz med gäster 29 okt, 12 & 26
nov kl 21–01. HYMN – Leo Skywell,
Andreas Moe och Nude Party 13 nov
kl 22–03. Quiz med Dallas 24 nov kl
19.30–01.
Inkonst Lunchklubb 5 nov kl 12.
Moriska Paviljongen No Time For Us
– indie, pop, post-punk 30 okt kl
23–03. Svengrum – kryddstark discosamba med afrobeat-själ 30 okt kl
23–03. Sparkly Pony & James Lotion –
queer techno, house och electronica
13 nov kl 23–03. Tomby – homonormativ popklubb 13 nov kl 23–03. Master Zanoonga’s Love Potion – funk,
live kongas m m 27 nov kl 23–03.
VAD Musik/Frida Selander
VAR Grand Öl&Mat
NÄR 20 nov
a Föredrag & litteratur
foto Morgan Norman
VAD Musik/Trio Svin
VAR Folk å Rock
NÄR 30 okt
VAD Show/Ägd – vad kostar ett rikare liv?
VAR Slagthuset
NÄR 13–14 nov
Bellevuegårdsbiblioteket Bellevuegårdens historia, föredrag 5 nov kl 17.
Husiebiblioteket LENN Kåsören 3
nov kl 18. Hur läser man en e-bok?
12 nov kl 10. Malmö i skimmer och
skugga 17 nov kl 18.
Kirsebergsbiblioteket Kuba, föredrag 12 nov kl 18.
Lindängenbiblioteket Novellklubben 3 nov kl 10. E-bokakuten 14 & 12
nov kl 11. Förändringar på Lindängen,
föredrag 17 nov.
Oxiebiblioteket Kalle Lind 17 nov kl 18.30.
Cecilia Lindqvist 20 nov kl 16. På gränsen mellan krig och fred 26 nov kl 15.
Rosengårdsbiblioteket Bokcafé 5 nov
kl 17. Nyfiken på e-böcker 19 nov kl 14.
Stadsarkivet Arkivens dag 14 nov
kl 10–16. Tekla och staden 17 nov
kl 18.30. Om arbetarrörelsens betydelse för införandet av den allmänna
rösträtten 24 nov kl 18.30.
Stadsbiblioteket Öppen scen måndagar kl 18. Akademisk kvart onsdagar
kl 12.30. Om Hjalmar Gullberg 7 nov
kl 14. Tonårsbokfika för 13–17 år 11 nov
kl 15.30–17. EU-föreläsning: Från
äppelskrutt till biogas 12 nov kl 12.30.
Trespråkig läsecirkel – svenska, engelska och somaliska 24 nov kl 16. En
timme med Peter Kihlgård 25 nov kl
19. Tema: Demokrati – Forumteater 25
nov kl 14. EU-föreläsning: Regional
utvecklingspolitik 26 nov kl 12.30.
Religion och etnicitet i Malmö stad 26
Internationell Författarscen:
Fängslade författares Dag Om
tryck-, press- och yttrandefriheten.
Malmö Live 15 nov kl 16.
Att dikta på liv och död Om Ted Hughes och Sylvia Plath. Poeten på hörnet 22 nov kl 17.
a Musik
Tolvskillingsoperan av Brecht.
Malmö Stadsteater/Hipp t o m 5 nov.
Top Hat Stepmusikal baserad på den
klassiska Ginger Rogers/Fred Astairefilmen. Malmö Opera t o m 13 dec.
Sällskapsresan Musikal. Nöjesteatern t o m 20 dec.
Tolvotie i Petri Lunchkonsert. S:t
Petri kyrka onsdagar kl 12.10.
Ljus i mörkret Kyrkokören. S:t Pauli
församlingshus 30 okt kl 17.
David Urwitz Victoriateatern 30 okt kl 19.
Folksy: Trio Svin Tung folkmusik
kryddad med metal. Folk å Rock 30
okt kl 19.
Dan Reed Network Rock. KB 30 okt kl 20.
Mika Vainio Elektronisk musik.
Inkonst 30 okt kl 21.
Don Giovanni Rafflande kammaropera.
Malmö Opera 30 okt kl 19, 1 nov kl 16.
Sida vid sida Ljudexperiment med El
Sistema, kulturskolan, Malmö Symfoniorkester och Nassim Al Fakir.
Malmö live 31 okt kl 13 & 15.
Tannhäuser Opera från Metropolitan
på bioduk. Spegeln 31 okt kl 17, repris
1 nov kl 13.
The Resistance Support: Deals Death
& Massdistraction, hårdrock.
Moriska Paviljongen 31 okt kl 19–23.
Ivar Widéens Requiem Kirsebergs
kyrka 31 okt kl 20.
Duo Carr Quennerstedt Kammar­
musik. Malmö Konstmuseum 1 nov
kl 14.
I Underlandet Grand Öl&Mat 1 nov
kl 14.
Limhamns kyrkokör och musiker
Limhamns kyrka 1 nov kl 15.
Polisens Musikkår 50 år Jubileumskonsert. Palladium 1 nov kl 16.
Requiem John Rutter. S:t Petri kyrka 1
nov kl 18.
Brahms Requiem med Malmö akademiska kör och orkester m fl. S:t
Andreas kyrka 1 nov kl 19.
Sanne Salomonsen, Mats Ronander
& Benneth Fagerlund Palladium 2
nov kl 19.
Classic Lounge: Bastard Barock
Klassisk musik. Palladium 3 nov kl 19.
The Delta Saints Amerikansk bluesrock. Grand Öl&Mat 3 nov kl 22.
Jakob Dinesen – Dino with strings
Het saxofonist. Palladium 4 nov kl 19.
Salif Keïta En av Afrikas allra största
stjärnor. Malmö Live 4 nov kl 19.
Bruckners fyra Malmö Symfoniorkester och soloflöjtist Malin Nordlöf.
Malmö Live 5 nov kl 19.
The Farewell Tour 70-talsrocklegenden Ray Sawyer och Dr Hook. Nöjesteatern 5 nov kl 19.30.
Afterwork Orgel S:t Petri kyrka 6 nov
kl 17.
Toner i höstmörkret Mozart, Chopin
m fl. S:t Pauli församlingshus 7 nov kl 11.
Nelsonmässan av Haydn Körer och
solister. S:t Andreas kyrka 7 nov kl 15.
Cure-a-Phobia & Duo Naranjo
Weurlander Jazzifolkikabaré och
tango. Malmö Live 7 nov kl 19.
Soul Salvation Night Soul, rock och
blues. Slagthuset 7 nov kl 19.30.
Ariel Pink Amerikansk smart alternativpop. Inkonst 7 nov kl 20.
Den Sorte Skole & Dark Matters
Samplings och konstkonsert. Malmö
Live 7 nov kl 20.
Alice in Videoland Legendariskt synth-
VAD| Teater/Stormen
VAR| Moomsteatern
NÄR| T o m 5 dec
band. Grand Öl&Mat 7 nov kl 22.
Malmö Kammarkör Limhamns Församlingshus 8 nov kl 15.
Choral Queen! 100 körsångare på
scen. Palladium 8 nov kl 16.
Sinatra & Friends firar 100 år av
Frank Sinatra. Malmö Live 8 nov kl 18.
Musikkväll Unga lokala talanger.
Husiebiblioteket 10 nov kl 17.
Klubb Krinolin: Barockmix med tjuvtrix Kammarmusik. Grand Öl&Mat
10 nov kl 21.
Klassisk musik Kirsebergs kyrka 11
nov kl 17.30.
Klubb Asana Experimentell yoga med
livemusik. Inkonst 12 nov kl 18.30.
Hiya Wal Âalam Unikt musikaliskt
möte med tunisiska och palestinska
musiker. Malmö Live 13 nov kl 19.
The Godfather Episkt mästerverk
med symfoniorkester. Malmö Arena
13 nov kl 19.30.
Nicole Sabouné förenar 80-talets new
wave med hudnära formuleringar
och passionerat uttryck. Moriska
Paviljongen 13 nov kl 20.30.
Kristina från Duvemåla Konsertversionen. Malmö Live 13–14 nov kl 19,
15 nov kl 16.
Kammarkonsert med Malmö Operas
Jean Jeanette Langert borrar i Strindbergs Fröken Julie. Palladium 30 okt
kl 19.30.
Evemt Öadu Raomer Performance
med Mr. Rice & peanuts. Inkonst 31
okt kl 10–16.
Dotterbolaget tänker efter Performance. Galleri Slätten 31 okt kl 13–16.
Playground Skånes Dansteater fyller
20 år, jubileumsföreställning. Malmö
Opera t o m 6 nov.
Direktören för det hela Smart och
rapp komedi efter Lars von Triers
kultförklarade film. Malmö Stadsteater/Intiman t o m 7 nov.
Charley’s tant Klassisk komedi i musikalisk version. Slagthuset t o m 28 nov.
Stormen Shakespeares historia om
svek och hämnd, om kärlek och förlåtelse. Moomsteatern t o m 5 dec.
I Came To See You Varför lämnar Salim
fred och trygghet och ?familj Malmö
Stadsteater/Intiman t o m 9 dec.
Greker är så tragiska Nyskriven
antik tragedi om krisen i Grekland
Teaterrepubliken 5–27 nov.
Jewels Bolsjoj-baletten på bioduk.
Spegeln 8 nov kl 16.
Hyperfruit Dans och film som undersöker internets dramaturgi. Palladium 10–11 nov kl 19.30.
Inneboende Drömlik föreställning
av Institutet. Inkonst 12–14 nov kl 19.
Tigern Humoristiskt om människans
rädsla för det främmande.Malmö
Stadsteater/Intiman 13 nov–2 dec.
Future Legends Purfärsk samtida
experimentell musiken och performativ konst. Palladium 14 nov kl 19.
Drömmarnas väg Flerspråkig musikteaterföreställning om en människa
på flykt, fr 13 år. Malmö Opera14 nov
kl 15 & 18, 15 nov kl 13 & 16.
Three White Soldiers Ett arkiv av
berättelser om den samtida ekonomins materiella och virtuella landskap. Inkonst 19 nov kl 19.
Svansjön med St Petersburg Festival
Ballet. Malmö Live 25 nov kl 19.
a Utställning
kör och orkester. Malmö Operas foajé
14 nov kl 14.
Unga organister S:t Andreas kyrka
14 nov kl 15.
Bruckners 9:a S:t Johannes kyrka 14
nov kl 16.
Gospel Glow Kirsebergs kyrka 14 nov
kl 21.
Eugen Onegin Opera av Tjajkovskij.
Malmö Opera 14 nov–20 jan.
Bach &Copland Petri Sångare och
solister. S:t Petri kyrka 15 nov kl 18.
Orgelkonsert Bunkeflo kyrka 15 nov
kl 18.
Christer Nerfont goes Sinatra med
Öresunds Musikkår. Palladium 15
nov kl 18.
Sylvie Courvoisier Pianokonsert. Palladium 16 nov kl 19.
Toner i höstmörkret Mozart, Puccini, Dvoák. S:t Pauli församlingshus
16 nov kl 19.
The Cavern Beatles Beatles återges
med intensiv passion och precision.
Palladium 18 nov kl 19.
Carl Nielsen – ett porträtt Poeten Niklas Törnlund. Malmö Live 19 nov kl 19.
Ensemble Morph Improvisation och
experimentlust. Palladium 19 nov kl 19.
Sånger från Walt Disney Ungdoms-
> Info & biljetter
Mer information och senaste nytt om alla arrangemang hittar
du på malmo.se/evenemang. Har du inte tillgång till internet
går det bra att ringa Malmö Turism på 040-34 12 00.
kören. Heliga Trefaldighetskyrkan 19
nov kl 18.30.
Musikafton Elever från Malmö Kulturskola spelar för oss. S:t Pauli kyrka
19 nov kl 18.30.
Mikael Rickfors, Yonder, Svante Sjöblom och Alain Apaloo Akustisk blues
jamboree. Palladium 20 nov kl 19.30.
The Leather Nun Industrial, punk,
garage rock. KB 20 nov kl 20.
Frida Selander Singer/songwriter.
Grand Öl&Mat 20 nov kl 22.
Dungen Indie, progg, psychadelic rock.
Victoriateatern 20–21 nov kl 19.30.
Orgel och flygelkonsert S:t Andreas
kyrka 21 nov kl 15.
Jazz i Malmö fyller 40 år Band, DJs
och fest. Inkonst 21 nov kl 18.
Lulu Opera från Metropolitan på bioduk. Spegeln 21 nov kl 18.30, repris 22
nov kl 13.
Da Cato – Mikael Neumann Musikalisk stand up med Åke Cato. Palladium 21 nov kl 19.
Folksy: Blå Bergens Borduner Konstert
med säckpipa. Folk å Rock 21 nov kl 19.
Malmö Gitarrorkester Heliga Trefaldighetskyrkan 22 nov kl 18.
Malmö Kulturskola Elevkonsert. Palladium 23 nov kl 19.
High On Fire Metal. KB 23 nov kl 20.
Black Star Riders Rock. KB 25 nov kl 20.
Hey Elbow och Sara & Samantha
Suggestiv pop och svensk folkmusik.
Inkonst 25 nov kl 19.
Iris Bergcrantz Quintet Folkmusik,
60-talsrock och jazz. Victoriateatern
25 nov kl 19.
The Manhattan Transfer Kultförklarad grupp. Nöjesteatern 26 nov kl 19.
Paul’s Playhouse Tradjazz med jamsession. Mattsson’s 26 nov kl 20.
Soilwork Metal. KB 27 nov kl 19.30.
MALMÖ KONSTHALL Mån–tis, tor–sön
11–17, ons kl 11–21. Joan Jonas – Light
Time Tales Retrospektiv utställning.
MALMÖ KONSTMUSEUM Alla dagar
10–17. Rainbow in the Dark Om
Swedbank Stadion 31 okt kl 13.
konst, religiösa ritualer, mysticism,
andlighet och tro. Vi har en viktig
grej på gång Några av Sveriges främsta seriekonstnärer visar grafik och
serier med politiska undertoner.
MALMÖ MUSEER Alla dagar 10–17.
Akvariet Fiskar, kräldjur m m. Framtidens fordon – nu och då Från början
av 1900-talet till nutidens framtid.
Himmel och jord Möt renässansmannen Tycho Brahe. Idéplaneten 800
m2 experimentarium. Kustland Möt
några av de 1,2 miljoner som bor vid
Skånes kust. Livet är en lek Lek- och
leksaksutställning. Rädda vår kust
Om det stora oljeutsläppet som drabbade Bohuslän. Sommarsol och
mörka moln – Malmö 1914 Om förändringarna i Malmö 1914 med Baltiska utställningen i centrum. Women
making history 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö. Vår
natur Om naturen och djuren närmast oss. Välkommen till Sverige
Malmö Museum som flyktingförläggning och de vita bussarna 1945. Peggy
Bell Peggy fick bröstcancer i augusti
2010. Fotoutställning av Malin Sandberg, t om 29 nov. Ett Malmö som inte
finns Om tv-serien Bron, rekvisita m
m. Hur ser du? – I blickar av glas speglas vi Konstnären EvaMarie Lindahl.
fotboll. Swedbank Stadion 25 nov kl 20.45.
V64 Uttagning Sv uppfödningslöpning,
mellan föremål och människokrop-
a Show & humor
Mack En av Sveriges bästa ståuppklubbar. Bee Kök & Bar torsdagar kl 19.30.
Nääämen it’s Al Pitcher Klassisk standup-show. Palladium 31 okt kl 19.30.
Michael Jackson’s Thriller Live
Spektakulär show. Malmö Arena 6
nov kl 19.30.
Jesper Rönndahls Bildbevis Humorshow. Palladium 6–7 nov kl 19.
Ägd – vad kostar ett rikare liv?
Show med Henrik Schyffert och Fredrik Lindström. Slagthuset 13 nov kl
18, 14 nov kl 16.
Allsång – 100 års hits med Kristoffer
Jonzon och Kalle Lind. Victoriateatern 14 nov kl 19.
Jonas Gardell – Mitt enda liv Glittrande Las Vegas-show med orkester,
sångerskor, gospelkör, dansare och
transor. Malmö Arena 27 nov kl 19.30.
Ann Heberlein Livet döden och
meningen med allt. Victoriateatern
27–28 nov kl 19.
a Sport
Malmö FF Herrfotboll, hemmamatch.
Malmö FF i Champions League Herr-
MODERNA MUSEET Objekt och kroppar i vila och rörelse Om relationen
foto Kennet Rouna
VAD Show/Ann Heberlein
VAR Victoriateatern
NÄR 27–28 nov
foto Emmalisa Pauly
Workshoppar, uppfinningar, bygg
instrument m m. Malmö Live 30 okt
kl 12–15.
Pick & Oso Barnteater för 2–4 år. Allaktivitetshuset på Lindängen 30 okt
kl 14 & 16.
Kaninkraschen Barnteater, fr 5 år.
Teater 23; 31 okt kl 13.
Spökfest på Allhelgona Utklädsel,
aktiviteter och lek. Malmö Live 31 okt
kl 11–17.
När vi lyser för varandra Sinnlig
scenkonst för de yngsta. Kulturhuset
Mazetti 15 nov kl 10 & 13.
Härligt liv Amatörteater. MAF 31
okt–1 nov kl 19, 2–4 nov kl 13.
Kom! Det är fest! Sport, musik, måleri,
teater. Bellevuestadion 24 nov kl 14–20.
a Teater & dans
tal. Victoriateatern tisdagar kl 19.
Östen med rösten Kåseri i ord, toner
och bilder. Bergaskolan 12 nov kl 19.
VAD Teater/
Direktören för det hela
VAR Malmö Stadsteater
/Intiman
NÄR T o m 7 nov
foto Malin Arnesson
Ljudlabb med SKROT-orkestern
Tredje rummet: Är alla lika mycket
värda? Föredrag och offentliga sam-
pen. Förvandlingar Träd in i en förtrollad värld, där allt är i förvandling.
Hannah Ryggen: Världen i väven En
av 1900-talets mest betydelsefulla
konstnärer, fr 31 okt. Öppna visningar 31 okt, 7, 14 & 21 nov kl 15.
Singelvisning 20 nov kl 16.30.
Digitaliseum Ons–tor 17–19, lör
12–16. Tadao Cern t o m 28 nov.
Form/Design Center Tis–lör 11–17, sön
12–16. Drawing room – grafisk form.
Månadens formgivare: Lena Willhammar t o m 31 okt. String furniture 10 år t
o m 1 nov. Den nya kartan – skånska
formgivare t o m 15 nov. Slöjdcraft –
interaktivt slöjdprojekt 3–22 nov. Bästa
Biennalen: Minna Palmqvist – modeformgivare och konstnär t o m 29 nov.
Bruno Mathsson-priset 2015: Claesson
Koivisto Rune fr 27 nov.
Fotogalleriet Format Ons–fre 14–18,
lör–sön 13–16. Lotta Törnroth t o m 1
nov. The Overview Effect to m 1 nov.
Galerie Leger Mån–fre 10–17.30, lör
12–16. Ulf Trotzig – minnesutställning t o m 14 nov.
Galleri Englesson Tis–fre 12–18, lör–
sön 12–16. Niki Loong och Nina Grabavac t o m 8 nov. Susanne Mardell 15–19
nov. Marie Josephson, Malou Nevhage
och Catharina von Unge 21–27 nov.
Galleri Final Ons–fre 12–17.30, lör–
sön 13–16. Julius Nord t o m 8 nov.
Lars Tunebo fr 14 nov.
Galleri Rostrum Tor–sön 12–16.
Jukka Värelä to m 8 nov. Andreas Ribbung & Pontus Raud fr 14 nov.
Galleri Sagoy Tor–fre 15–17.30, lör–
sön 13–16. Per Svensson t o m 8 nov.
Johan Berggren Gallery Ons–fre 12–
17.30, lör 12–16. John Houck t o m 14 nov.
Krets Ons 17–20, fre 14–17, lör–sön
12–15. Monica Tormell t o m 15 nov.
Limhamns Konsthall Lör–sön 12–16.
Göran Hermerén to m 1 nov. Inger
Weichselbaumer 7–29 nov.
Svenska Konstgalleriet Tis–sön
12–18. Julsalong 7–19 nov.
Teatermuseet Tis, fre–sön 13–16.
Malmö AmatörteaterForum firar 20 år.
a Övrigt
Husiebiblioteket Försäljning av
utgallrade böcker 20 nov kl 13–17.
Lindängenbiblioteket Kulturögon-
blick – berättelser, skrönor, boktips m
m måndagar kl 13. Onsdagsklubben
med pyssel och boktips 18 nov kl 15.
Rosengårdsbiblioteket Språkcafé
och läxhjälp måndagar och onsdagar
kl 15. Filmkväll 12 nov kl 17.
Stadsbiblioteket Lär dig svenska från
persiska eller dari tisdagar kl 15. Träna
din svenska onsdagar kl 17. Läxhjälp
och stöd i svenska för gymnasiet,
Komvux och SFI torsdagar kl 16. SFImässa, tema: musik och dans 11–12
nov kl 10–17. Bli säkrare på internet 12
nov kl 15–17. Lär dig grunderna i videoredigering 19 nov kl 17.30. Prata med
Juristjouren 23 nov kl 15–17. Kom
igång med datorn 26 nov kl 15–17.
Konstmässa Konstnärer från Sverige
och Danmark. Luftkastellet 30 okt kl
13–17, 31 okt kl 11–19, 1 nov kl 11–17.
Stadens skafferi Matmarknad med
närodlade produkter. Folkets Park 31
okt kl 10–15.
Dotterbolaget 10 år Jubileumsfest
på Tangopalatset 31 okt kl 20.
Guidad visning på Malmö Opera 1, 15
& 22 nov kl 12.30.
Magiska garderoben Klä ut dig och
bli fotograferad, med Malmö AmatörteaterForum, för både barn och vuxna.
Teatermuseet 7 & 21 nov kl 13–16.
Antirasistiska filmdagar 2015 Film
och samtal kring rasism och diskriminering. Panora 16–22 nov.
VAD Musik/Don Giovanni
VAR Malmö Opera
NÄR 30 okt–1 nov
VAD Dans/Svansjön
VAR Malmö Live
NÄR 25 nov
Klara Kristalova, Huvudlös, 2007. foto Moderna Museet
VAD Musik/Sällskapsresan
VAR Nöjesteatern
NÄR T o m 20 dec
trav. Jägersro trav & galopp 10 nov.
Handboll Elitserien. Baltiska Hallen
11 nov kl 19.
nov kl 18. Sagolik tebjudning –
sagorna får moderna kläder 18 nov kl 18.
Statarmuseet Arkivets dag 7 nov kl 13.30.
foto Jesper Klemersson
kroatiska/serbiska för 0–8 år 14 nov kl
13. Sagor på kinesiska för 0–8 år 15
nov kl 14. Internationell speldag med
turneringar i tv-spel, fr 15 år 21 nov kl
11.30–16.30. Sagor på persiska 0–8 år
21 nov kl 14.30. Sagor på romani för
0–8 år 22 nov kl 14. Sagor på somali
för 0–8 år 22 nov kl 14. Sea-U:s skräckteater för 9–12 år 26 nov kl 16. Sagor
på spanska för 3–6 år 29 nov kl 13.
I seriernas värld Seriefestival för
barn och unga. Flera platser nu till
2 nov.
Junioras Höstlovsbio Spännande filmer och häng. Panora 26–30 okt.
Höstkul Prova-på-aktiviteter på höstlovet: idrott, pyssel, dans, spel, teater, djur,
natur m m. Flera platser 26–30 okt.
Vermeer: Flickan med pärlörhänget
Konst från Galleri Mauritshuis, Haag,
på bioduk. Biograf Spegeln 23 nov kl 18.
Filmbar #15 Helkväll med skånska
kortfilmer, mingel, bar och underhållning. Babel 24 nov kl 19.
PlanetGreenFestival Festival med
musik, mat, upcycling-workshoppar
m m. Arena 305; 27 nov kl 15–23.
VAD Utställningar/
Förvandlingar
VAR Moderna Museet
NÄR Hela perioden
Ännu mer ... Det händer mycket i Malmö – mer än vad som får plats här. Du hittar ännu mer på malmo.se/evenemang.
JULIUS PRODUCTION PRESENTERAR!
J U L I U S P R O D U C TI O N P R E S E NTE R A R
Anders Ankan
Johansson
(Stig-Helmer)
Stefan Ljungqvist
(Robban)
Julius Production presenterar
JULIUS PRODUCTION & CSB ISLAND ENTERTAINMENT PRESENTS..
alen
Musik
STRAIGHT FROM LONDON
Sven Melander
(Berra)
Hans Erik
Dyvik Husby
(Ole)
St. Petersburg
Festival Ballet
featuring
the FS big band
TUR &
RETUR MED
TILL JOJO-PRIS
20% RABATT
Endast [email protected]
via juliusbiljettservice.se
& 0775 700 400
Världspremiär! n, Malmö
Fredag 23 oktober 2015 på Nöjesteater s & Jakob Skarin.
Musik: Bengt Palmer
Regi: Anders Albien. Koreograf: Siân Playsted. Manus & AB. Producent: Julius Malmström.
Dekor
&
Ljus
Dekor:
quist.
Lunder
ne
Marian
:
Kostym
0775 700 400
Förvissa dig om bästa platser på www.juliusbiljettservice.se
www.sallskapsresan.com
STEPHEN TRIFFITT as FRANK SINATRA
MARK ADAMS HANNAH BLAKE GEORGE DANIEL LONG
DEAN MARTIN NANCY SINATRA SAMMY DAVIS JR.
I sällskap med visornas mästare
MALMÖ LIVE SÖNDAG 8 NOV KL 18.00
CineConcerts and General Entertainment Associates in association with Julius Production and Malmö Arena present
LIVE IN CONCERT
COMPOSER: NINO ROTA CONDUCTOR: SHIH-HUNG YOUNG
ORCHESTRA: PHILHARMONIC ORCHESTRA OF FLANDERS
DET EPISKA MÄSTERVERKET PÅ STORBILDSSKÄRM MED SYMFONIORKESTER LIVE
Söndag 4 oktober kl 15.00 – Nöjesteatern, Malmö
MALMÖ ARENA
Julius Production presenterar
Julius Production present
FREDAG
13 NOV KL 19.30
KRALL ENTERTAINMENT, SANGRÉ EVENT
& JULIUS PROD PRESENTERAR
SHIRLEY
CLAMP
MAGNUS
CARLSSON
SONJA
ALDÉN
EN JULKONSERT MED STJÄRNOR, ÄNGLAR OCH GLAMOUR
THE ULTIMATE CONCERT
Nöjesteatern Malmö - Tor 26 nov kl 19
www.manhattantransfer.net
MALMÖ KONSERTHUS (Föreningsgatan 35)
Lördag 28 november kl 19.00
www.erwinschrott.com
MALMÖ LIVE
TISDAG 1 DEC KL. 19.30
www.juliusbiljettservice.se, personlig service: 0775 700 400
Eslöv – Biljettexpressen
Lund – Biljettbyrån/Turistbyrån
Malmö – Nöjesteatern
Trelleborg – Turistbyrån
Ystad – Turistbyrån
Ängelholm – Turistbyrån
Hitta och boka
biljetter via vår
iPhone-app!
Scanna koden
och ladda ner!