TG Donationer till Eskilstuna kloster

Donationer till Eskilstuna kloster
Samtliga donationer som återfinns i bevarade medeltida brev enligt Svenskt Diplomatariums
huvudkartotek på CD-skivan version 1.0. Gårds- o sockennamn i breven har identifierats enligt
det fullständiga register över gårdsnamn som upprättats vid Ortnamnsarkivet i Uppsala,
numera Namnavdelningen vid Språk- o Folkminnesinstitutet i Uppsala, förkortat SOFI.
De vanliga förkortningarna från Det Medeltida Sverige rd, rr, o jordetal
mark:öre:örtug:penningland osv. Följande speciella förkortningar används i denna bilaga:
1) Datum anges som personnummer för att underlätta jämförelse med CD-skivan.
2) RL x är referensen till Rasmus Ludvigssons jordebrevsförteckning för Eskl
3) Det finns 21 st medeltida belägg som han inte har med, förkortas /ej RL
4) << uppgifterna avser ej Eskilstuna kloster, men är ända av intresse för analysen.
5) ++ finns inte med i Wahlbergs föteckning över medeltidsbrev
6) WW FEL eller liknande ger exempel på fel i Wahlbergs uppgifter. Det ska jag ta bort, men
de finns med här för att visa hur fel det kan bli om man inte använder SOFIs register för att
identifiera bebyggelsenamnen i de medeltida breven. Det som är intressant att utreda är vilka
fel Rasmus Ludvigsson gjort!
RLs förteckning finns i KA:
510:Strödda serier, Strödda äldre rkskp RLs jbförteckningar Ea kl jbrev
Vad avser Rekarnes båda härader har samtliga registrerade medeltida belägg gåtts igenom.
För övriga gårdar har samtliga belägg för den gård som avses gåtts igenom. För de fall då
flera gårdar i olika socknar passar namnet har även dessa belägg studerats.
Testamenten för personer med lokal anknytning, som inte gav gårdar till ekl, även om några
gav ett mindre penningbelopp:
++12910409 Anund Haraldsson
++13040602 testamente för Magnus Johanssons änka Ingeborg omtalar Vreta i Sundby sn o
Söderby i Husby sn som skänks till hennes tjänstehjon. Det är trol inte Husby Rekarne sn.
++13080523 Birger Tomas son i Hageby upprättar testamente
++13180213 Tomas Sigvidsons testamente till Vårfruberga kl, Eskl m m
++13140921 Birger Persson lm Upl upprättar sin avlidna hustru Ingeborgs testamente
++13261021, DS 2586 /ej RL ort Finsta. Lm Birger Persson test gods o pn till UDky instiftar
preb med 0:14½ i Malmö o Svinalunda i Jäd sn o 1:0 i Sigvalstad i Norlunda. gåvor till Eskl m
m.
13280325 arvsskifte efter lm Birger Petersson mellan Ulf o Magnus Gudmarsöner o Germund
Håkansson fm för Birgers son Israel.
++13290513 ort Sundby. Birger Röriksson testamenterar sina gods i Vrigstad i Ög m m till
Julkl o ger gåvor till kyrkor, gillen person o Eskl m m.
++13320309 Johan Holgersson test t SDky, gåvor till bl a Eskl Anm DS2220 avser Jon
Holmgersson (Rörik Birgerssons ätt). 13231228 gav han Strand till sin hu Helena. Deras son
Holmger sgd Strand Jäders sn ägde jd i Åkers o Trögds hd i Upl o Dal. Holmgers syster var
trol gm Nils Bengtsson (kluven sköld) som återlöste Strand!! Liljeholm PHT 1952 s.40.
<<13341125, DS3094 /ej RL.
kg Magnus skänker tomt på Helgeandsholmen i Sth till äbi Peter i Ua
++13370625 andra gåvor till Eskl m m
++13280107 ort Vessland Folke Jonssons änka Rangborg testamenterar till UDky Sigtuna kl o
Eskl m m. Test exek LU Greger Magnusson o Peter Filipsson DS 2649.
Samtliga medeltida brev som rör Eskilstuna kloster, kyrka eller hospital
Denna arbetskopia är avsedd för eget bruk o innehåller div förkortningar Tsh Torshälla, Eskl
Eskilstuna kloster, Vm Västmanland, SDKy Strängnäs domkyrka m m jfr DMS.
Kronologisk förteckning TG2001. En tidigare C-uppsats från Stockholms universitet av
Wahlberg innehåller flera felaktiga ortnamnsidentifieringar vilket markeras löpande efter
bokstaven WW. Brev som återfinns i Rasmus Ludvigsons förteckning över klostrets jordebrev
markeras med /RL o hans signum före resp brev som består av vanliga eller romerska siffror o
bokstäver.
12310906, DS 839 /ej RL
Påven Gregorius IX stadfäster brödernas innehav av St Eskils kyrka i Tuna som skänkts av bi
W. i Strg, stadfästs av ärkebi Stefan i Uppsala med samtycke av kung Knut o
patronatsrättsinnehavaren jarl Birger Brosa som skänkt egendom i "Aby" och "Arby" till
bröderna. Vilka gdr avses? Åby och Årby 1:0 Kloster sn enl Collmar o Schnell
Denna bulla vidimeras återigen 13100218, DS 1653
12660716b, DS 518 /RL 37
jarl Birger Magnusson dvs Birger jarl skänker sin gd Karleby till Eskl. Hans söner kung
Waldemar, hertig Magnus, junker Erik o "scholaris" Bengt samtycker. Kallas senare Kvarnen
omfattade 9+9+9 öre Fors sn vid nuv Kvarngärdsgatan. Identifikationen är helt säker eftersom
det andra Karalby som fanns i Strängnäs stift inte stämmer med senare ägaruppgifter.
12780122, DS 638 /RL iiii
Kung Magnus av Sverige säljer en kruj i Gultbrunn 0:0:16 Kloster sn till Eskl för 32 mark
12780625, DS 647 /RL 57
Kung Magnus av Sverige säljer en jordlott som tillhörde kronan Eklången 0:0:9 i Ärla sn
"abyring" med alla tillägor till Eskl för 20 mark o upphäver all möjlighet för sig o sina arvingar
att återkräva denna jord eftersom han på alla sätt ska eftersträva att kronan får ersättning för
den!
++12790515b, DS 670 ort Alsnö Kung Magnus kungör att han sålt en kronojord om Gultbrunn
0:0:16 Kloster sn till Eskl för 32 mark o en kronojord om 0:0:9 i Eklången, Ärla sn "abyring" för
20 mark. 9 av 16 sigill bevarade bl a kungen o hans bröder Valdemar o Bengt, Johannes
Fiipsson, Magnus Jonsson o Birger Filipsson.
12850321, DS 804 /RL xxviii
Pensionsavtal. Ingvar i Kumla ohh Katarina överlämnar med sina arvingars goda minne o på
släktingars inrådan sig själva o sin lösa o fasta egendom, nämligen 0:2:1 Kumla i Stenkvista
sn o 0:0:5 Spånga i Ärla sn. sigillanter Erik Estensson, Priorn Ebbe, bröderna Strange,
Johannes Ivarsson, Peter, Jon, Lars o Tyrgils
WW FEL socknar! W har Kumla 4 pl i Vallby sn Spånga 5 pl i Gillberga sn
12901203, DS 1026 /RL 84
Kung Magnus av Sverige byter bort sin gd i Forsa till Eskl mot jord i "Byrsund" omfattande
0:12:5 jord, 0:14 i skogen därstädes o tilhörande fisken, 0:12 i "haraldsstadh", 0:2:½ i
"walthopttum", 0:0:20 i Lundby o 0:7 i "grydznaes". Enl OA är det troligen fråga om Björsund
på Fogdön o Valltomta i Tumbo sn. Sigillanter är sonen Birger, brodern Valdemar, hans bror
biskop Bengt i Linköping, bi Arnund i Strg, herr Magnus Jonsson, hr Anund Haraldsson, hr Ulf
Holmgersson o hr Verner Brunke. ort Bjälbo Summa bortbytta öresland ca 40 öre 40/8=5
därför: Fors godskomplex 5:0 Fors sn
++13010424 ort Ua Karl Gregersson upprättar sitt testmente. I brist på legitim avkomma ärver
hans bror Magnus, Greger Knutsson, Filip Ingevaldsson, sin syster tillika Filip Ingevaldssons
hustru och hans systrars barn. Han skänker penningsummor till en rad kloster o kyrkor.
Testamentet vidimeras 13080501 a av Ua domkapitel.
13030713, DS 1402 ort Västerås /RL xix
Bengt Ingvarsson Puke har med sina laga arvingarnas samtycke överlämnat sig själv o 1:0
sånär som på 1 örtugland i Tunnesta gård dvs Tönsta, Lundby sn Tuhundra hd. med alla
tillägor. sigill utf 1304 kallas det Tönsta i Lundby sn Tuhundra hd!
WW FEL gård o socken! W har Tummelsta 1:0 Ärla sn
13040000, ej i SDK! /RL 95 byte.
Nils Abjörnsson (Sparre av Tofta) ekl tillbyter sig Sundby 0:9 Sundby sn emot Tönsta se 1303.
HITTAR EJ -Vreta 0:0:4 Sundby sn
13070516, DS 1549 /ej RL
Johanniterna tillåts inneha Fors kyrka gm särskild ynnest av bi Isar i Strg.
++13100218 vidimeras påven Gregorius bulla från 12310906! om jarl Birgers donation!
13180000, DS 2130 /RL xvii
Prästen Michael testamenterar 0:0:5 i Helgesta till Ea kyrka o till munkarna därstädes 0:0:4:6
i "Voldby" =Vallby? samt 4 pl i Vreta i Sundby sn invid Brosund.
++13251206a ort Ea. Karl Jonsson, Dan Jonsson, Peter Olafsson, Byarvidus kallad Olafstorpe
o Karl Magnusson kallad Lerae ger sin bror o släkting Magnus Jonsson rätt att till Ea hospital
skänka sina gods 1½ attung på 1/8 när i Muklaby i Ög. sigill se DS 2546
jfr 13381208 där godset kallas "Miklaby" i Kälvestens sn Ög. Enl SOFI heter det numera
Nyckelby. Bortbytt 13650810.
++13270217 Obs! brev saknas. Detta datum skänker riddaren Ulf Abjörnsson kvarnar i Tsh til
Eskl enl uppgift i brev daterat 14510312, senare bekräftade hans son KU av Tofta gåvan! se
13660914 jfr 14820824
++13301226b ort Ärnäs, DS 2816. Lm i Söd LU vidimerar Peter Ragvaldssons intyg daterat
13030713 att Bengt Ingvarsson Puke skänkt Tunnesta gd till Eskl då han inträdde där.
++13310103 ort Sth, DS 2821. Drots Knut Jonsson vidimerar Peter Ragvaldssons intyg av
13030713.
13340508, DS3057 /RL 89. säljer LU lm Söd sina gods i Hultarp o Solberga i Skärstad sn till
priorn för Johanniterordens hospital i Danmark, Sverige o Norge.
++13360323, DS 3206, Sigge Magnusson upplåter 0:0:2½ i Edsta åt Eskl
++13360403 Sigge Magnusson kvitterar 20 k pn som priorn i Eskl betalt till honom för sin
skuld på Edsta!! nu Esta
13381208, DS3402 ort Ea. /RL vi. Lm LU intygar att Magnus Jonsson har tidigare skänkt sina
gods i "Miklaby" i Kälvestens sn Ög. se 13251206a. nu Nyckelby
++13411014 DS 3599, ort Ea
Byarvid Suneson skänker till ekl 1½ +1/12 attung i Olofstorp i Kaga sn samt ½ attung i Kärna
sn i Ög!! Troligen ingår denna jord i donationen 13420122!! utf sigill jfr DS3619!
13420122, DS 3619. /RL 53. Bervid av Olofstorp ger med sina släktingars bifall till Eskl
åtskilliga gods i Olafstorp m m. sigillanter Nils, domprost i Strg, Johannes Eriksson utfärdaren
m fl. Olafsthorp, wlgariter, Homfaemaelae o maloom? Kaga sn, Biskopslund i Kärna sn, 0:2
Arnuidhelundae o 0:2:0:1 Tjärtorp i Östra Ny sn alltihop i Ög! tot ca 19ö. jfr 13411014
13460818, DS4101 /ej RL. Kg Magnus tilldömer Eskl gods i Hultarp Skärstads sn som de
lagligen köpt utan hinder av Harald Folkesons anspråk. ort Gränna. jfr 13340508.
13461121, DS 4119. /RL xliii
Thomas Håkansson kyhrd i Tumbo o Bo Abrahamsson intygar att tolv snmän av Fors församl
vittnat på Tumbohäradsting att Eskl äger 0:½ jd i Skjulsta Fors sn om vilket tvist uppkommit
med en man kallad Ulfaas o hans arvingar.
13470719a, DS 4202. /RL xxx
Notholm Eggardsson dömer på kungens o lms vägnar efter 12 edsvurna mäns vittnesmål att
Esta 0:0:7 Kloster sn tillhör Eskl skänkt av Ulf i Esta. ort Ea
13480728, ort Ea DS 4349. /RL xxxi
jordbyte av 0:0:10½ land jd på östra o västra sidan om en å vid Uppsalahalsen mellan Eskl o
Holm i Balsta, Johan Hvit o Rangvald i Hagnesta. Närvarande vid jordbytet var Olof i
Gorsunge, Olof Magnusson, Rangvald i Hagnesta, Magnus i Vikulby (Väckelby), Fröbjörn i
Valby, Jon i Hälleberg, Rangvald i Ernesta o Ingevald i Kollasta.
WW fel namn. HITTAR EJ Hundsala
++134900000b Uppgift om att påven Clemens VI bekräftar med bulla privilegier för
Johaniterordens kloster i Ea. DS 5223.
13541021 ort Hedensö? DS 5066, RPB 192. /RL 93. Notholm Eggertsson erkänner sig skyldig
ersätta Eskl ½:0 inkl avkastning under 6 år eftersom det ½:0 land i Öjaby i Tortuna sn
Yttertjurbo hd som testamenterats till Eskl för Torsten Simpas o utfärdarens hustru Johannas
själar fråndömts klostret. sigillanter Karl Dansson, herr Johannes, kyrkohrd Gillberga,
Sigmund Röde samt utfärdaren NE se DS 5582, 6715
13550301, DS 5098. /RL x.
Peter Djäkens änka Katarina Petersdotter testamenterar 0:0:1 jordlott i Kvinnersta i Kloster sn
till Eskl. Sigillanter Nils i Stenkvista, Johannes i Kjula, Lars i Valby, Ragnvald i Hagnesta, Ulf i
Sivsta, Filip Djäken i Tsh. 12 fastar uppräknas. ort Tsh. (KP dotter till Peter Porse o fru
Helgamo!)
13560321c, DS 5572b, RPB 251 ort Ea /ej RL
Jöns Larsson kungens fogde i Söd överlämnar å kungens vägnar 0:0:1 jd i Sal Kloster sn o
0:0:½ i Kumla Stenkvista sn. Kungen hade fått jd i böter av Ingel i Sal som begått fyra
våldshandlingar mot mågen Sante! 12 fastar o 2 vedervarumän uppräknas.
13560403 ort Tsh DS 5582, RPB 255 /ej RL
kung Magnus befaller arvingarna efter NE att inom sju veckor ersätta Eskl för bl a ½:0 i Öjaby
i Tortuna sn som fråndömts klostret. se DS 5066, 6715
++13570127 ort Bjällersta samma innehåll som 13570713!! DS 5696, RPB 287.
13570713, DS 5772, RPB 319 ÖRek ting. /RL 67.
Johan i Ökna uhh på Lars Sunessons vägnar.
Herr Torsten Notholmsson o brorsonen Notholm upplåter 0:10:2 i Räffla Husby sn som
testamentsgåva efter Torsten Simpa o föräldrarna Johanna o Notholm o som vederlag för den
skada som uppkom då klostret brann vid deras begravning! 12fastar+2 vv
hänvisn DS 5066, 5582, 5696, 6716 o RPB 2183
13580307, DS5865, RPB 351 ort Ekeby på Selaön. /RL 40.
Riddaren Bengt Filipsson ohh Birgitta Karlsdotter o hennes syster Märta Karlsdotter överlåter
för en skuld på 630 mark till Eskl följande jordar, ½:0 i Sundby (La Malma sn), 0:2 i Näs
(Dunkers sn), 0:0:5 i Flackersta (Fors sn), 0:0:2 i Hättersta o 13pl i Skensta (Fors sn senare
Kloster sn), 0:½ i Brunsta (Fors sn nu i Tsh sn). hänvisn DS 5977. Birgitta o Märta var döttrar
till Karl Näskonungsson (NoD).
++13580929a örek tg. trol 4/10. herr Bengt Filipsson (ulv) upplåter till Eskl på sina egna ohh
Birgitta Karlsdotter o hennes syster Märta Karlsdotters vägnar upplåter ½:0 i Sundby i La
Malma sn, 0:2 i Näs Dunkers sn 0:0:2 i Hättersta o 11pl Skenesta i Fors sn el Kloster sn? 5
örtg i Flackersta i Fors sn, ½ö i Brunsta i Fors sn nu Tsh sn? Jorden var betalning för den gäld
som Karl Näskonungsson var skyldig för Varsta i Gillb sn vilket fråndömts klostret. DS5977 se
DS 5865 sigillant Lars Sunesson 12 fastar. se nedan jfr 13851004!!!
13590000m ort Ängsö DS 6040, C4, f.16r /ej RL
Uppgift om ett brev av Benkta Abramsdotter, efterleverska efter Nils Esbjörnsson, i vilket hon
ger EKL "en trediwng ok tredie del" av "Swinagarne" som hon ärvt av sin husbonde (dvs
make). jfr DS 6039. Namnet som här avses är Abjörnsson (Sparre av Tofta). Oklar text avser
troligen 3k i Vppeby i Svinnegarna sn se ÄOV s.54!
13590000n /ej RL.
Herr Nils Abjörnsson Sparre av Tofta rd ohh Bengta Abrahamsdotter upprättar testamente.
Grundar preb i UDky gåvor till Alvastra kl Vårfrubg Kl Helgeandshuset i Väås, Eskl. ort Ängsö
DS 6039. se äsf 85f
++13590929a En johanniterbroder Klemens Tyrgilsson (färla) i Ea ger med sina arvingars
samtycke sitt gods Gölstorp i Regna sn i Bråbo hd m m till JulKl! DS6132 u ort.
++13600101b Stenar Jonsson o Gunhild Tyrgilsdotter upprättar testa till Risbkl o en
silverhäktor till Eskl. DS6195. Gunhilds släkt okänd, ej färla se äsf147.
13600223b, ort Ea DS6238. /RL 45.
Riddaren Lars Magnusson (Magnus Marinasons ätt) pantsätter för 700 mark hos Eskl 1:0:½ i
Hummelsta o 0:1 i Vallby i Löts sn (Uppsala stift), 0:12 Lövgård Sundby sn.
hänvisn DS 6253, 6325b, RPB 860, SD 1130, DS 6254
13600321a /RL 91. rd Anund Sture (sjöblad) skänker Eskl två gods Ollestad o Getlanda i
Hova sn i Vg o 13½örtg i Skölv i Glanshammars sn Närk. ort (Sth), DS6254
13600321b /ej RL. rd Lars Magnusson erkänner sig vara skyldig 0:0:7½ jd till Eskl o pantsätter
0:0:5 i Kullersta i Vallby sn. ort Sth DS6253, RPB 453. se fortsättn 13600723!
13600321c /RL 45. rd Lars Magnusson upplåter med släktingars o vänners samtycke samma
jd som 23/2 mot underhåll av Eskl. ort DS 6252, RPB 451. jfr DS 6238, 6253, 6325b, RPB
860, SD1130 o DS 6254.
13600723 /RL xl. rd Lars Magnusson skänker 7½ örtg i Kullersta i Vallby sn o pantsätter
ytterligare 0:0:2½ i samma by för 50 mark pn. summa 0:0:10. örek hdtg, DS 6325b.
++13600729b ort (EA). Henneke Ödla borgare i Örebro utfärdar kvitto till broder Nils i Ea på
23k. För denna summa hade välb rd Anund Sture pantsatt sitt jordagods i Skölv i
Glanshammars sn vilket nu övergår i Eskl besittning! DS6328 RPB 469. jfr DS6254, 6556.
13610307b, DS 6435, RPB 491 /RL S.
Magnus Håkansson i Kolstorp säljer 3½ attungar i Kolstorp i Hogstads sn till Eskl.
++13610703c en av bröderna i Eskl har försökt hindra fru Birgitta Brynolfsdotter att skänka
gods i Säva ( Balingsta sn, Hagunda hd, Upl) till Sta Klara kl i Sth, men Kg Magnus tilldömer
St Klara godset. Orsaken var att hon pantsatt del av gården för 150k hos ekl! se 13670123 o
13510420 DMS 1:6 s.
++13611212b ort Väås Rd Magnus Sture stadfäster sin avlidne fars Anund Stures gåva till
Eskl av 13½lrtg i Skölv i Glanshammars sn etc. DS6556 RPB 520. jfr DS6254, 6327
<<13620420a ort Ea Klemes Thyrgilli munk i Eskl säljer för 150k den jord han ärvt efter sina
föräldrars död i Övre o Yttre Råsta m m i Kila sn i Jönåkers hd till sin bror välboren man
Magnus Tyrgilsson. DS6614 RPB 538. Båda färla.
++13620908b ort Kjula. DS 6670. Ragnborg Karlsdotter skänker 1 örtg i Hedemora till Eskl jfr
gåvobrev 13630102.
13621127c DS 6710 ung samma inneh sm DS6711
13621127d, DS 6711, även DS 6710, RPB 566 /ej RL
Anund Bosson Djäken skänker 0:0:13½ i Svedlunda by (nu Svilunda i Jäder sn) till Eskl, som
tidigare pantsatts dit av hans hustru Ingegärds avlidne far Birger Job ohh Margareta. Vidare
skänker han ohh 10örtg i Tvärnö i Hargs sn i Ups stift o en kvarnström i Mjölby i Ög.
13621130, DS6716 RPB 1823? /ej RL
arvsskifte efter Notholm på Hagby i Ärla sn mellan hans son kaniken i Strg Torsten
(Notholmsson) Simpa o mågen? Geleke van Pytten.
Torstens del blir 0:18 Älunda, 0:10:2 Räffla i Husby, 1:0 Hagby i Ärla sn
Geleke ohh får 0:3 Tummelsta 1:0:2 i Axnäs, 0:7 i Stenby 0:0:20 i Sundby, 0:4:0:2 i Hedmora i
Ärla sn 0:0:16 i Navsund i Husby sn 0:½ i Dunker sn o 0:2:0:2 i Långbro i Tystberga sn.
Samma dag DS 6715, RPB 567ort Hagby i Ärla sn. /RL 81. överlåter de båda arvtagarna
0:4:0:4 i Hamra o 0:0:½ i Valla i Ärla sn till Eskl som ersättning för ½:0 Öjaby i Tortuna sn som
getts i testamente till Eskl för Torsten Simpas o hans dotter Johannas själar, men fråndömts
klostret. se DS 5066 o 5582.
13630102, DS 6750, RPB 569 /RL 82.
Herr Sigge Magnussons änka Ragnborg Karlsdotter skänker till Eskl 0:0:1 i Hedemora med
tillhörande torpställen i Medje i Ärla sn. sigill saknas tyvärr. Detta är samma örtug som
omtalats 13620908b. SiggeM Håkan Tunasons ätt äsf 100
13650215c, DS 7145, RPB 646 /RL 80.
Domprosten Petrus i Strg bortbyter till Eskl 0:0:2½ i Hamra Ärla mot 0:0:2 i Glömsta o 0:0:½ i
Hättersta Fors sn nu Kloster
13650810, DS7212. /RL xxxviii Klemens Thyrgilsson johanniterbroder i Eskl bortbyter med
sina arvingars samtycke sin gd i Båtstorp nu Regnaholm med Ålsjön o 2 öar däri samt lbo gd
Ödestorp i Regna sn emot klostrets gods i Nyckelby i Kälvestens nu V Stenby sn om 1 1/3
attung o en mellanskillnad på 25k att betalas till Regna ky av ekl. ort Ea. Nyckelby fångat
1325.
++13660914a, ort Ea. RPB 729, DS 7418
Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) Sveriges rikes marsk o lm Upl stadfäster sina avlidna föräldrars
gåvobrev till Eskl på 2 tunnor mjöl årligen från hans kvarnar i Tsh på villkor att han ohh Helena
Israelsdotter med arvingar o efterkommande får åtnjuta samma broderskap o privilegier som
hans far o mor haft av klostret. I tidigare brev uppges ekl ha fått kvarnarna inte bara
avkastningen som här påstås! jfr 13590000m+n
++13670123 ort Enköping Eskl avstår de gods i Säva i Balingsta sn som fru Birgitta
Brynjulfsdotter pantsatt till ekl för 150k till Sta Klara kl i Sth. Priorn Tord lovar att på den
stundande festen 24/2 överlämna alla brev om godsen för vilka KU Tofta gått i borgen för
pantsumman. DS 7494 RPB 755.
13680218, DS7660 /RL 42 Klemens i Båresta bortbyter 6½pl jd i (Alt)näs i Dunkers sn till Eskl
emot 7pl i Hacksta i Björkviks sn.
13690222b, DS7843 /RL xli
Karl Ulfsson marsk i Sverige o lm i Uppland byter bort ½:0 i Ärna i Fors sn (senare Kloster sn
nu Ea stad), ½:0 i Vallby o 0:0:5 i Kullersta i Vallby sn i utbyte mot 0:8½ i Hummelsta i Löts sn
i Trögd o 0:0:1 Vallby i samma sn. OBS! Eftersom detta var skattejord går bytet tillbaka
14090823!
++13690312b ort Ua kanik Magnus Tyrgilsson (färla) vid UDky stadfäster det skifte hans bror
Klemet Tyrgilsson gjort m Eskl som fått Båtstorp i Regna sn. Han ålägger Styrbjörn som nu
sitter på Båtstorp att inte lyda ngn annan än Eskl!
13690816, DS7944 ort Strg. /ej RL. Peter Petersson i Harlinge pantsätter för 300k hos ekl 0:6
i Harlinge o 0:0:5 i Ålspånga i Bettna sn o 0:2:0:2 i Halla sn. RPB 888. se B. Fritz i Årsbok för
RA o LA 1993 s.13ff.
13700510a, ort Ea, DS 8117, RPB 940 /RL xlvii.
Riddaren Nils Gädda överlåter till Eskl alla sina egendomar i Tärby, Hyggby, Väckelby o
Lövgård i Vallby sn emot klostrets jord i Bälinge sn i Rönö hd. > Lövgård 0:½ Sundby
Hyggeby tillhörde senare Sundby sn se AF s.300 o 304
13720321a+b, DS X 153, RPB 1033 /RL 88.
Skänninge kl byter bort Varsta, Strand, Spånga, Lundtorp, Sätran Habbestorp Gillberga sn
Berga välde torp Fagerås? Fors sn mot gd Ög. Gårdarna i Ög var 0:27 Spånga med Uggletorp
o Gunnetorp, 0:3½ Hulterstad i Mjölby sn, Laggarmåla Kvarsebo sn, Persmåla ett tp i Åsbo
sn, Lycketorp Högby sn, 0:16 Kolstorp o 0:4 Sandby i Hagebyhöga sn, 0:8 Hunnevad o 0:2
Sämjetorp i Allhelgona sn samt Skänninge gård o kvarn i Öjebybroby i Herrberga sn Ög.
13721025, DS X 186, RPB1049 /RL l
Ingevald Anundsson konungsdomhavande Peter Djäkn lagmansdomhavande håller räfseting i
Tsh med ÖRek att Lars i Hammarby orättmätigt bemäktigat sig 0:0:2½ jd i
"Säboluten" vid Hammarby i Hammarby sn. som tillhör Eskl. ort Tsh.
13740704, RPB1082 /RL H hustru Ingeborg Larsdotter har skänkt jd i "Närdhavi" till Eskl får
nu fasta på Göstrings hd ting. ort Hogstad.
13740706b+c, RPB 1085 o 1086 /RL vii
Magnus "Elifsson" ohh Ingeborg Rangvaldsdotter byter till sig Tandela i Husby av Eskl
13740706, RPB 1086 Eskl tillbyter sig bl a Grönsta o "Kvindilsta" =Kvinnersta 0:6 Ånsöga gd
Kloster sn av Magnus ohh Ingeborg se förra emot Rossvik o "Hakastum" i Husby sn.
Sigillanter Magnus o Ingeborg, Fjellor Pik (snäcka i sköld utan hjälm), Nils Larsson till Mörby
(delad sköld utan hjälm: gående fågel + 2 druvklasar) o Ulf Peterson till Sybsta (delad sköld
utan hjälm: 3 hjärtformiga blad i vänstra). Med Sybsta menas Sövsta i Stenkv sn.
13741000a /RL 106 eller
13741009, RPB 1110
Munkhammar 0:4 Mälhammar 0:0:4 Tumbo sn
Västeråsborgaren "Folkvider Ketilvastason" bortbyter jd i Västra o mellersta Hamar i Tumbo
sn till Eskl. Han får i utbyte jd i Vädla i Tillinge sn, i Uddunge i Ua stift o i "Thynlundasta" i
Dingtuna sn. jfr Kumlien Västerås (1971) s.453
<< Gårdarna i Hammar i Tumbo sn hade skänkts av kanik Tideman till preb i VDky.
jfr 13230605 DS 2409 kanik Tideman i Västerås testamenterar till stiftandet av en ny vicaria i
VDky bl a jordlotter o gårdar i Västerstahammar i Tunbohärads sn, Skälinge,
Mällerstahammar etc anm:: Tumbo sn Skillinge? Munkhammar?
<<13430111 Strängnäs. Kung Magnus dömer på rättarting att de anspråk som Johan Huvud
gjort på gods i Hambra i Tumbo sn ogillas. De tillhör den prb som kanik Tideman grundade o
prbdat nu är Borchard Johansson vilket tidigare beslutats i Västerås.
++13741212 ort TSh RPB1115. Torkel Erengislasson o hans bror herr Knut förklarar sig inte
ha ngn arvsrätt till den jd som deras mors man rd Lars Magnusson skänkt till Eskl. räfseting
med ö+wrek hålls av fogden Simon Djäkn, Magnus Finvidsson lm Söd o Ingevald Arvidsson.
13750224, RPB 1129 /RL xxxvii
Riddaren Nils Gädda o hh Kristina (Magnusdotter) bortbyter 0:12 i Runna Torpa sn Åkerbo hd
o får 0:3 i Åresta, 0:4½ i Måstene, 18 pl i "Sthiulum" möjl Skyle, o 0:0:2:2 i Trompesta i
Bälinge sn Rönö hd, jd i Eke i Bogsta sn, 1½ö i Nora i Mörkö sn m m jfr 13700510.
Såväl jul som ekl har ägt jd i Munkerunna eller som det också kallades Skäftrunna. Herr Nils
Gädda ägde vid mitten av 1400talet 4 gd där som återbördades av greve Svante Sture vid
reformationen enl Bergström Arb s.191. Därför kallades det också Gedderunna. Numera har
Skäftrunna sammanslagits med Munkeboda i Säterbo sn till Reutersberg! Munkeboda tillhörde
vid reformationen preb Rosarii i SDky. Igelsäter tillhörde Sbi.
jfr G. Lundberg, Bälinge sn under medeltiden (1976) s.29 o PHT 1951 s5 n 4
WW FEL socken o härad! -0:0:4½ Mestesta o -Skjulsta 18pl Fors sn
++13750617 Dan Eriksson intygar att han på sin hustrus begravningsdag givit fasta på den
jord som hans hustru testamenterat till Ea kloster o kyrka. u ort, RPB 1157. annat ex se RPB
945. Okänt vilken jd hustrun testamenterat o när
<<13790215 ort Strg. Drots BJ bortbyter till SDky jord i Söderby i Ösmo sn, 0:10 Malmö, 0:0:8
Svinalunda o 0:3 i Jäder i Jäders sn, ½:0 Viby i Kjula sn, 0:0:16 "Digar Tydhege" i Hammarby
sn nu Stora Tidö!, 0:0:7 Hakasta i Husby byringe sn, 0:1 Rinkasta i Ärla sn, allt i örek hd emot
2:0 Vikby, 0:0:7½ Harby, 0:0:7 Ö Ekeby o 0:0:2 V Ekeby, 0:0:11½ "Rödssta" i Kärnbo sn, 0:2
"Harista" o 0:5:0:10 Harby i Toresunds sn Selebo hd.
Naturligtvis ingick detta i hans godskomplex Gripsholm.
13801108, /RL 90
++13801111 ort örek tg. jfr 1380 u.d. fastemän från odat nr 74 o 65?
Nils i "Smedhaby" o Gregers i Skyttinge har bytt jord med Eskl som får jord i Hällberga 0:0:2½
Stenkvista emot jord i Smedby 0:0:2 i Tumbo sn. fasta på Selebo hd se 13811010
??? Kullersta 14pl Vallby sn - Kolsta 0:½ Fors sn
13801115, /RL li, /RL Z se nedan
++13801115a
Olof Röde har sålt jord till Eskl = Hammarby 0:1 Hammarby sn
++13801115b
Lars i Stenby bortbyter till Eskl jord 14pl i "Kelderstom" i Sundby sn mot 0:½ jord i "Kälstom" i
Forsa sn i Wrek
<<13810516 Bo Jonsson grundar preb i SDky uppräknade gods. RAp delvis oläslig!
13821020, /RL AA
++13821030 RAp från odat nr.77
Sune i Löpinge o Peter i "Skiulista" bortbyter till Eskl jord i Hammarby 0:0:2½ i Harbo? sn
emot jord i "Hätästa" i samma sn = Hättersta 0:0:2? örek tg 12 fastar. "Harbo" är väl en
förkortn av Hammarbo-by? jfr 13580307+0929 då Eskl fick lika mycket jd i Hättersta av
Näskonungssons arvingar i ersättning.
13830225, /RL xlvi
Niclis Ebbeszon präst i Jäder o kanik i Strängnäs o Magnus präst i Husaby intygar att "Lutze
Brethskalläs" (Bredskalles) styvdotter skänkt jd i Sundby 0:5 Sundby sn till Eskl. se Collmars
herdaminne s.225+375 oläsligt fragment ihopklistrat med 13850309 odat nr 274.
<<13830528 riddaren Nils Gädda o Kristina Magnusdotter byter jord med "Tidheka Dwzo" ohh
"Estridhe Gudhserxdotter" i Sandreda i Sjösås sn Uppvidinge hd o i Myresjö sn Östra hd mot
andel i "Aneby" kvarn i Linköpings bidöme.
13830528 /RL Q, /RL xiiii
++13830528b Lars Galne i Sundby har skänkt 13 1/3 pl i Sundby i Sundby sn till Eskl. örek tg.
jfr RPB2988.
++13830528c Jordan i "Aaby" o Peter i "Estom" har sålt jord i Vallby 0:4, Gårskäl 0:4, Esta 0:6
i Ea sn till Eskl örek tg
13830702, /RL xxvii
Djuresta 0:1 Odensvi 0:2 i Kloster
Olof i "Arastom" har sålt jd i "Diurastom" o "Odhensvi" i Ea sn till Eskl
<<13840714 örek tg Bi Tord i Strg har köpt jd i Ryxtta o Gredby i Ea sn av byamannen i Tsh
Hintze Sasse ohh Lemborg. De får nu fasta RPB 2035
13850131a, RPB 2081,2082 /RL 12
Eskl tillbyter sig jd i Farakaephta =Fårkätte 0:0:11 Fors sn Forsbro en kvarnström mot jd i Näs
i Dunker sn o Skälby i Härads sn av Str bi ort Väås
13850131b ort Väås samma jbyte som RPB 2082
13850222, ort "Thorsang". jfr odaterat nr 81 /RL 15
Riddaren Johan Uddsson intas i Eskl o skänker gods i Lekaryds o "Hakathorps" sn.
Hällestorp, Vireda, Tovrida o Tokarp i Lekeryds sn, Rumblatorp 1 gd Hakarps sn.
W har 18ö!
13850309a, ort Skälby. /RL v
Eskl tilldöms äganderätt till Räffla 0:10:0:2 i Husby i st f Olof "Harlzson" på räfseting med
allmogen lett av riddaren Erengisle Nilsson o Peter Djäken lm Söd. RPB2183.
++13851004, endast avskrift? Hadorph E 74 s.52
väpnaren Magnus Bengtsson i "Nyanes" intygar att samtliga stridigheter mellan Eskl o hans
far Bengt Filipsson o farfar Karl Näskonungsson blivit förlikta, varför all brev ska annulleras,
med undantag av klostrets köpebrev på jord i Sundby, Näs o Bromastom, som Eskl köpt av
hans far! jfr 13580307
Anm: fadern Bengt Philippusson (ulv) ä302 hh i Oppunda hd 1361-81
gm1 Birgitta Karlsdotter som var dotter till Karl Näskonungsson (NoD) trol någon arvstvist med
svärfar Alltså borde det stå MORFAR
1369 var han omgift o 1375 gm3 Cecilia Ulfsdtr (Ulvåsa)
söner Magnus Bengtsson väp o Gotskalk Bengtsson sgd Aspnäs i Östervåla sn Upl
13851006a /RL X
Eskl byter jd med drotsen Bo Jonsson Grip! BJG får jd i "Närdhawi" el. Hogstads, Kärna,
Rappestads, Fornåsa, Länsås, Regna o Halla sn:
<<Närdavi nu Närby Drothems sn Hammerkinds hd eller Nårdevi donerat 13740704
0:4 Närdevi Hogstads sn, 1:0 Olofstorp Kaga sn, 0:4:1 Tjärtorp Kärna sn, 0:4½ Faleberg
Rappestads sn, 0:5:1 Hycklinge fornåsa sn, 0:2:0:5 Skedvi o 0:1 vid Lönsås kyrka i Lönsås sn,
0:2 Båtstorp? Hällestads sn, 5 pl Ödetorp? o 0:4 Hulttorp? Regna sn, Ög samt 1 gd i Solberga
Skärstads sn Jönköp o 0:0:5 Eneby Halla sn Söd. summa 0:38:8½:10= ca 41ö!!
Eskl får mer närliggande jd i Ärla, Stenkvista, Fors o Tsh sn. Gårdarna var enl RL X
0:5 Axnäs?, 0:5:0:4 Hagaby, 0:2 Spånga Ärla sn,
0:0:5½ Torsberga Stenkv sn,
0:0:6½ Kolsta, 1:0 Svallinge Fors sn,
0:0:5 "Ökene" dvs Ökna Tsh
Det här blir ca 9ö på örek + 17ö på vrek, sammanlagt 1:12:17=3:1:2. Större delen av detta
fråndöms Eskl på räfsetinget 13990619!!
jfr motbrev 13851008 b, RAp, Örnh XI s.229 o B22 s.26 RA ungefär samma innehåll som a?
13851006b ort Nyköping samma?
13860000 p /ej RL
jordbytena mellan BJG o Eskl omfattade enl Åke Bengtsson Färlas förteckn 1572, U 269a,
s.33, UUB
1:0:2 Ekeby, 0:1 Löten, 0:7:1 i "Skimmelössa" =Skinnlösa i Tsh sn,
0:4 "Bryttie stadh" =Brottsta, 0:4 "swartlengio" =Svallinge, 0:0:10 "Asby" =Åsby Fors sn,
0:0:5 Balsta o 0:5 Hällberga Stenkvista
0:0:3 "ödnista" =Önsta Husby sn,
Detta blir ytterligare 27ö vrek + 7.6ö örek, sammanlagt 1:21:21:=4:4:0. På räfsetinget
13990613 fråndöms ekl jorden i Balsta o Hällberga explicit. Även mer av denna jord kan ha
fråndömts ekl på räfseting!
++13860908a Gudmund Johansson ohh Ingeborg i Smythiasta upptas i Eskl. RPB2260 uo.
Kanske skänkte de ngn jord dit också? Ja se 14190608!
13870202b, RPB 2292. /RL 56. Jonas Bondasson ohh Elena Ingewaldzdotter överlåter till
Eskl rätten att för 50k igenlösa o sedan behålla 1/3 att i Byraestadha i Orlunda sn, 1/4 att i
Haraldzhögh i Allhelgona sn i Aska hd o 1 1/4 att i Husabergha i Herrestads sn i Dals hd som
pantsatts hos en viss Elaus. Utf betingar sig ett visst underhåll härför. RPB 2292 utf Jonas
Bondasson, sg IONE BONDE bomärke, Elena sexuddig stjärna i sköld utan hjälm.
13870202,c RPB2293 /RL xxxvi. Jonas Bondasson ohh Elena Ingewaldzdotter överlåter till
Eskl rätten att återlösa den tidigare uppräknade jd i Aska hd. RPB 2293. Elena hade sg!
13881102, RPB 2379 /RL BB
Erik "Woldemarsson" , jag gissar Erik Valdemarsson i Fiholm, pantsätter till Eskl
0:0:16 Grundby Vallby sn för att köpa en brun hingst av klostret!!
++13931208 ort Vårfrubg kl Ingeborg Ulfsdotter testamenterar till Vårfrubg kl jd 0:6 i Runsö i
Överselö sn 200k pn till SDky för vilket hon pantsätter 2:0 i Högby o en kv i Simtuna sn, o 1:0 i
Jönåkers hd till Eskl , 4 attungar i Herrestads sn, Dals hd Ög till Vadkl o mera till Julkl
Enköpingskl m m. jfr testamente 13780522.
13950125, RPB 2752 /RL 46 Abedissan i Vårfru kl m fl intyga att fru Ingeborg Ulfsdotter (ulv
ä299), Harald Kases hustru, på sin dödsbädd testamenterat till EKL jd i Enåkers kyrkby o sn i
Upl??? RPB 2752. vidfäst krkhd Niclis Gregorii o snpräst Rawalders vittnesintyg 13950414b
=RPB2763
<<13950606, RPB 2773 Katarina Eringisladotter skänker sitt morgongåvegods i "Rinkasta" i
Ärla sn örek till helga korsets preb i SDKy.!!! Trol Hammerstaätten äsf236. Borde fått Rinkasta
av Gregers Bengtsson (Aspenäs) men finns inte i morgongåvebrevet 13870130 ort Rävelsta,
RPB 2290, som bara omtalar gårdar i Jönåker, Rönö o Öknebo hdr.
13960127, RPB 2797 /RL 74
KU av Tofta skänker till Eskl en kv med tillhörande tomt o alla andra tomter han äger i
Torshälla
++13970112 ort Tsh Rd KU Tofta o rd Erengisle Nilsson tilldömer vid räfsetg m allmogen i
örek den jd i Grwmby (nu Grundby) i Vallby sn som Erik Valdemarsson pantförskrivit till Eskl,
men sedan underlåtit att överlämna! RPB2838.
<<13980313 ort Mariuborg. Nils Djäkn i Nyköping intygar att han försvarat ett brev vari herr
Porse Get pantsatte till herr Sten Bengtsson Kyrksäter i Söd för 600k, men att brevet liksom
alla herr Nils ägodelar brunnit upp i Balsta i Kloster sn!! se C4 f.25v jfr 14021223
13990613, RPB 2984 /RL 92
Räfseting med allmogen lett av riddaren Sten Bengtsson (Bielke) o riddaren Erengisle Nilsson,
lm Söd, ort Strängnäs. 0:0:4½ Hällberga 0:0:17½ Balsta? Stenkvista sn fråndöms Eskl.
13990619, RPB2985 /RL xxii
Fortsatt räfseting med allmogen ort Strängnäs. Eskl fråndöms den skattejord det bytt till sig av
Bo Jonsson. Det rörde sig om 0:19 - 4 pl på örek o 0:9½ i Wrek.
Anm: Mer jord än så räknas upp i bytenena mellan BJ o Eskl 13851006 o 13860000, som
omfattar ca 3:0 + 4:4, men naturligtvis var bara en del skattejord! Frågan är om man nu kan
gissa vilka gårdarna var? Tja, jfr med senare skattenatur går ju göra!
13990626, RPB2988 /RL xxxiiii
På ordinarie tingsplats Fagrahed byter Peter i "Skylista" bort 0:1 Ärna Fors sn till Eskl, o får i
stället 0:1 Almby Jäder sn.
++14000425a ort Skara Olof Sonason o Katerin "Azuradotter" skänker till Eskl gården
"Swartobol i Härene sn i Waerbofiaerdhungh" RPB 3088. jfr Ortnamnsällskapets i Ua årsskrift
1958 s.56. jfr 14250319
++14000513 ort Fagrahed Eskl klagar på sina grannar. RPB 3097.
<<14010526 ort Kjulaås hustru Ingeborg o hennes son Nils Gregersson säljer till välb Engelke
van Horst Kinglöth, Strand, Norrholm o Snopptorp i Jäder sn samt Grönsta i Ea sn. SD 60. jfr
14041014, SD493 o 494 samt 14031112 SD 396
<< 14020504. Henning Braastrup (Brostorp) säljer gårdar i Jäder, Kloster o Gryts sn till drottn
Margareta 14020330. SD 176a jfr 14020504 SD 176b
14020615, SD189 /RL xxv
Olof Otteson o hans styvson Peter Nilsson ger till Eskl jord i 0:5 Slagsta i Husby? nu Kloster
sn o får jord i 0:5 Önsta i Husby sn. Fagrahed örek tg SD189.
Enl Åke Bengtson (Färlas) förteckn 1386 hade 0:3 i Önsta fångats gm byte med Bo Jonsson.
jfr Otte Peccatel Rans.7 gm Birgitta Stensdotter (NoD E5 s.388) hade dotter Birgitta Ottedtr.
gm NG båt
14020615, SD 190 /RL xlix
Nils i Ingespjuta byter bort jord i Sundby i Sundby sn får av Eskl jord i Löfgård i samma sn
0:½ Sundby -0:½ Lövgård i Sundby sn, ort Fagrahed
14031112, SD 396, DN XVI nr 46 /RL 35
drottn Margareta skänker till Eskl 0:8 i Kinglöt, 2:0 Strand, 0:7 Norrholmen o 0:4 Snopptorp i
Jäder sn, 1:0 Grönsta Kloster sn. Hon har köpt dem av arvingarna efter Englike van der Horst.
ort Torshälla. Kung Erik stadfäster hennes gåva till Eskl o samtidigt får kungen gården Fiholm
av henne, SD 397, DN XVI nr 47. Breven var sammanfästa. 4 av 9 sigill bevarade. dvs 9
vittnen? Eskl tackbrev SD 398. Fasta utfärdas 14040124
<<14040210 ort Strg Bengta Eriksdotter, änka efter Torsten Gjurdsson ger jd i Hugelsta i Ea
sn till Vårfrualtaret i SDky. SD422 7 st sigill bevarade!!! Bengta Eriksdotter (småländsk sparre,
se HG i PHT 1947 s19 n2 o GiOV s.733.
14040329, SD 437 /RL DD
Jönis Birgersson i Hugelsta skänker 0:1 i Hammarby i Hammarby sn till EKL SD 437. 2 av 4
sigill bevarade!
14040503, SD 449 ort Tun. /RL 55
Riddaren Jönis Magnusson skänker godset Horn i Lekbergs sn Vadsbo hd till Eskl som
själagift för sig, sin hustru Gesa o sina bröder Benedikt o Rangvald.
Jöns Magnusson (Magnus Marinasons ätt, äsf 175) gm Gesa Nilsdtr broder Bengt
++14041014 Ingeborg Nilsdotter o hennes son väp Nils Gregersson avsäger sig
arvsrättigheterna till gårdarna Kinglöt, Strand m fl som drottn Margareta skänkt Eskl. SD493.
++14041014 Bo Jonssons änka avstår alla anspråk på Kinglöt med underlydande som drottn
Margareta skänkt EKL!!! SD495
14071130, SD904. /RL 104 Nisse Gregersson ohh Ingegerd Ingevaldsdotter på "Nyagardh"
stadfäster det testamente som numera avlidne Ingewallers i Nyagardh fordom borgmästare i
Tsh gjort. Han gav Eskl 0:0:2 i "Halspanga" i Fors sn. Döms åter skatte 1409!
<<Nils Gregersson var ej släkt med Malstaätten äsf 176, men han var brorson till Magnus
Anundsson i Upl se 13700624a ort Folklandsting, fader var Gerger Anundsson. RPB 946 =
DS 8143. ä312 Ingegärd Ingelsdotter dotter uhh Ingel Törnesson (Hjorthorn Ran274 NO)
Nygård finns på flera ställen Jönköping, Tjust o Jönåkers hd:
<<14750628 uppges att Svarte Ture o Svarte Åke Jönssöner riddare o bröders fädernegods
var Nygård! Nu har herr Sten Sture lagt det under Öresten o som ersättn lämnar han
kronogods i Berghems, Örby m fl socknar!! se även 14801012b Ridd Svarte Åke Jönsson i
Åkerö lm i Söd ang Nygård o Södra Bene i St Nikolai sn Jönåkers hd
<<14970223 Bengt Åkesson (Tott) riddare på Nygård, ! ort Vadstena
<<14080113 Rd Sten Bengtsson skänker till Vårfrupreb i SDky jd i bl a Vävelsta i Husby-Opp
sn o i Hugelsta i Ea sn. SD3032 ingår i Hammerstakomplexet? jfr flera brev
14080518, SD 969 /RL 7 ort Skara. Krok Larsson skänker till Eskl gården Backen
(Bakkagardhen) i Hagelbergs sn Kåkinds hd Skara stift. SD969
++14081031 Jul kl abbott vidimerar Klemen Thyrgilssons jbyte med Eskl se 13650810 o
13690312 RPB 660+866.
14090202, SD1035. /RL 54. Eskl får andelar i Fötene by i Härene sn Kullings hd Vg skänktes
av "Ascerus Brasii" ohh Elena Jonsdotter. jfr 14200607
++14090211 ort Enköping Eskl tilldöms jd i Uppaby i Svinnegarns sn o i Vela i Tillinge sn som
Bo Jonsson tillbytt sig emot jd som dömts till skatte. SD1040 jfr bytesbrev 1386 i Åke
Bengtssons register 1572 U 269 a s.33 se lagmanstinget 14220120 där jt uppges vara 3:0!
14090705, SD 1075 o SD 1076. /RL 6. Eskl byter bort gården Fötene i Härene sn Kullings hd i
Vg till Torberg Kärling i utbyte mot gården "Bärsylvaryd" i Fogelås sn Vartofta nu Kåkinds hd
14090821, SD 1125. /RL 100. räfseting i Strg fråndömer Eskl 0:0:10 jord i *Halspanga (nu
försvunnen by som låg vid Holmberget o Eskilstunavägen, uppgick i Torshälla stadsägor o
hade skänkts 14071130, jfr ovan), 0:1 Rytlinge (kan vara Rosslinge i Vallby sn), 0:0:3½
Thorsbergha, 0:0:2 Kumla, 2 pl Balsta o 0:0:2 Ö Hedemora åter till skatte. (troligen gårdar i
Stenkvista sn). Även SDky tilbyte av jord i "Glomastua "=Glömsta i Fors sn döms gå tillbaka.
WW FEL: -0:4½ Spånga Gillberga sn
WW FEL: 0:1 i Hackesta Husby sn,
14090823, DS1129. /RL 78. räfseting i Strg
EKL besittn av jd i Hammarby Lövgård m m stadfästes!
0:0:7½ Hammarby i Hammarby sn som Jon Bonde skänkt före stora döden dvs 1351ca
0:4 Lövgård, 0:0:7½ Sundby i Sundby sn
0:5 Maerdhastom dvs Mälsta i Vallby sn 0:2½ Sal Kloster nu Hammarby sn
0:0:3½ Torsberga o 0:½ Hällberga Stenkvista sn
0:0:14:2 Balsta i Kloster sn, 0:0:15½ Hunsta Fors sn,
0:2:0:2 Skylistom (Skjulsta) o 20 pl Lundby båda Fors sn,
WW FEL namn o snr: Mesta Fors sn, Balsta Stenkv sn,
WW FEL Hensta Vallby sn förut läst som Hintzstom numera Hunzstom enl SOFI!
14090823, SD1130 /RL iii.
0:0:5 Kullersta, 0:4 Vallby i Vallby sn, 0:4 Ärna Kloster sn
räfseting Kullersta i Sundby nu Vallby sn o Ärna i Fors sn som Eskl tillbytt sig från KU Tofta
13690222 ska återgå till skatt. Obs! Kullersta i Vallby sn, Vallby i Kl sn
<<14090825 räfseting dömer åter skatte från SDky 0:1 Aspesta Kjula sn 0:0:3½ i BondeMalmö i Jäd sn.
14130521, DS1720. /RL 62. Esbjörn Blåpanna pantförskriver till Eskl 0:4 jord i Blacksta Ärla
sn.
<<14130704 ort Strg Rd Nils Bosson anslår till ädj i SDKy jord i Kjula kloster Vallby m m
++14131118c ort Linköp räfsetingsdom att Bo Jonssons arvingar ska ersätta Eskl sedan de
jordar de tillbytt sig av BJ blivit lagda under skatte. eller så ska bytet gå tillbaka SD1835. jfr
13851006, 13990619=RPB 2985 o 14140129=SD 1887
14140129, DS1887 /RL xxxiii
ort Skänninge. Räfsetingsdom att bytet mellan Bo Jonsson o Eskl ska gå tillbaka eftersom
Eskl ej fått ersättn sedan de lagts under skatten. se även 13851006, 13990619 o 14131118
++14140225 Esbjörn Blåpanna pantsförskriver sin gd Blacksta i Ärla sn till EKL. Ytterligare en
gd eller samma som 14130521? (Blacksta bestod av 3 fr 0:4+0:4+0:4)
++14140312 EKL tackar drottn Margareta etc
14160528, DS2243 /RL 8. Peter Skog o hans söner Johan o Öjar avträder till Eskl jd i Tovrida
i Lekeryds sn emot annan jd i samma by!
++14160528 hh i Tveta hd ger fasta på Peter Skogs byte ovan
++14161220 Birger Folkesson ohh Ingegerd upptas i Eskl. Deras donation se 14251027a o
14190608, DS2635. /RL O. underhh i örek Johan Bengtsson i Kälbro (bomärke) utfärdar
fastebrev på jord i Solby i Vallby sn o i Kyrko-Sundby örek hd som Gudmund Johansson,hans
hustru Ingeborg o hennes syster Katarina skänkt till Eskl = 0:1 Solby Vallby sn 0:0:3:9
Sundby i Sundby sn. Brevet uppräknar 12 fastar.
14200607 ort Ea, DS2782. /RL G. Helena Jonsdotter syster i Ea o änka efter Asser Brase??
skänker 1 gd till Eskl i Östra jät i Jäts sn Värend hennes bror var Ture Eskilsson.
14210920, RAp, /RL B.
Tord Ebbesson i Hagnesta ger på sitt yttersta med samtycke av sin hustru Cecilia 0:0:8
Hållsta Husby sn til Eskl
14211006, RAp, /RL xxxix. Filip Stok i Söderby Tsh skänker till själagift för sig o sin dotter
Margareta till Eskl
1/4 örtg i "Vikulby"=Väckelby? Vallby sn, 0:0:½ Lövgård Sundby sn. Utfärdat av Tord
(Björnsson) i Balsta (4 björnramar) o Nisse Röd i Eskilstuna bevarat 2 sigill o en remsa.
++14220120 Lagmansting i Åsunda hd. Herr NG båt lm i Upl intygar att Eskl låtit föreläsa
klostrets brev på 3:0:1 i Uppeby i Svinnegarns sn varjämte de 12 i nämnden intygat att drottn
Margareta lånat jorden???? Köptes av Karl Knutsson 1448 se C4 f.2r, 17v
14220315, RAp, /RL ix. Germund Larsson i Fjällskäfte pantsätter för 60 mark engelska pn ½:0
i "Adhesögha" i Ea sn 0:4 Ånsöga Kloster sn ? sigillanter Herrr Nils Ragvaldsson decanus i
Strg, Ingevald Larsson i Släthammar nu Stenhammar i Flens sn o Jöns Birgersson i
"Hughulstum" jag gissar Hugelsta!
++14220618 Cecilia i Slädhambre nu Stenhammar har gett Eskl den jd i Hållsta i HR sn som
Tord Ebbesson testamenterat dit!! 12 fastar. Johan Bengtsson i Kälbro hh örek sigill! se
14210920!!
14220624, RAp, /RL xxix. Cecilia Larsdotter i Slaethambre nu Stenhammar i Flens sn
pantsätter jord i "Wretom" =Vreta i Sundby sn Kan Cecilia vara syster till Ingevald Larsson i
Stenhammar o Germund Larsson i Fjällskäfte? JA se 14230411b
<< 14230411b ort Strg Ingevald Larsson, Cecilia Larsdotter o Germund Larsson skiftar sitt
möderne. Cecilia får 0:7 i Hangnwstum i Ea sn osv.
14230930, RAp ort Fagrahed, /RL GG. Hustru Katrin i "Hambrum" Hamra har tillbytt sig jord i
Hamra i Ärla sn mot 0:0:6½ i Rinkesta i Ärla sn. Häradshövding i örek var Johan Bengtsson i
"Kälabro"? på Nils Gustavssons vägnar?
WW FEL 1 gd Rinkesta, -0:0:7½ Hamra Ärla sn
<<14250000b u ort. Nils Björnsson i Baerghum säljer jd i Kvinnersta till Arvid i Mastum..se
fastebrev 14250628a.
14250319, RAp, /RL 18 ort Vadstena Väp Peter Birgersson i Faderstorp stadfäster sin
framliden svärfars Matts Karlssons donation o försäljn till Eskl av flera gårdar i Solberga,
Ekesjö o Mällby socknar i S.Vedbo hd. Jönköp ln.
14251027, RAp, /RL 5 ort Aby. Birger Folkesson el Folkasson? ger till EKL "Svartobol i
Härene sn i Väbo" fjärding. jfr 14000425a
14260215, DD261, /RL K. Nils Engelbrektsson säljer 0:0:7 Kolunda Stenkvista sn till Eskl
med sin bror Engelbrekts samtycke! Sigillanter bl a Peter Ulfsson i Söfsta Stenkv sn
++14260509a herr Johan Svarte Skåning ohh Ingeborg Nilsdotter NoD upptas i Eskl!
14270914, RAp, /RL xv. Abraham Skräddare i Solby i Vallby sn örek ohh Margit skänker 0:0:2
jord i Odensvi i Kloster sn till Eskl. Arvingarna kan återlösa för 4 mark sv pn. Sigillanter
Abraham o hans son Olof kh i Österåker Oppund hd Sö.
++14271220 ort Ea Olof Magnusson ohh upptas i Eskl åtminstone andliga förmåner.
14340423, ort Ea, SMR 65. /ej RL. Bengt Stok, hans hustru Ramborg o hennes systrar
stadfäster den testamentsdonation om 0:0:8 i Hållsta Husby sn som deras föräldrar Tord
Ebbesson o hustru Cecilia gjort till Eskl.
<<Tord Ebbesson eller Ebbasson o Cecilia bodde i Hagnesta kl sn se 14210920. De ogifta
systrarna hette Gyridh o Meratha, ungefär Gerd o Märta, se ....
<<14350122 SMR186 /RL 50. Ragv Magnusson säljer en gård i Hallestad Kullerstads sn
Memings hd till Klas Gramsow för 16 fat järn. Det kan tolkas som att Eskl avyttrat sin gård i
samma by.
14351206, SMR338, /RL 64. Peter Ulfsson i Sövsta skänker på sin dödsbädd 0:2 jord i
Stenkvista med tillhörande gd i Stenkvista sn till Eskl. ort Sövsta.
<<14360000 SMR348 /ej RL. fasta på Ragvald Magnussons försäljning i SMR186, jordetal 2
att - 2spann avgäld.
14370823, Torshälla SMR 614. /RL 68. Hemming Larsson som vunnits broderskap i Eskl
testamenterar ½:0 i Blacksta Ärla sn till Eskl. sigillanter utf, rd Nils Gustavsson, Esbjörn
Blåpanna o Anders Ruska.
<<14371111 SMR649 Nynäs. vidf 14430518. Kanik Hans i Sdk kh i Tsh tillerkänns egendom
hörande till godset Löt i Tsh sn som vissa personer velat beröva honom.
++14411123, SMR 1503, ort Ea. Anders Horn ohh Ingrid Larsdotter stadfäster den donation
av jd i Blacksta i Ärla sn som Hemming Larsson gjort till Eskl, se 14370823. Hildebrand PHT
1934 s...
+++14420000ä hustru Ingeborg upptas i Eskl. u ort.
14420218a, RAp, /RL 102. Nils Bengtsson i Förlunda i Hovsta sn upplåter till EKL jd i
"Biwgsaas" norr o m Örebro.
14420517, ort Ea, RAp, /RL 27. Gertrud Rembalsdotter, änka efter Peter Ulfsson, ger jd i
"Wilghene" till Eskl. GiOV s 79 uppger Remboltsdtr o PU Sövsta Stenkvista sn skänker ½:0
Välnäs i Fogdö sn.
++14430000s uo. /ej RL Elin Folkesdotter gm Johan Anderssn i Kvinnersta Axbergs sn,
Valborg dotter till Nils Foss i Jurefors i Malms sn o Bengta Pd i Berga kungör att de sålt 13t i
Karlåker o ½k i Heby i Kjula sn örek hd till Eskl (odat 162) XI p469
<<14430518b ort Ea. Eskl prior Andreas, SU rd o väp Lasse Karlsson samt borgmästare o råd
i Tsh vidimerar ett intyg utfärdat av rd Gotskalk Bengtsson 14371111. jfr odat nr 171
14440513, RAp, /RL 86, Ravald Magnusson i Hedensö säljer 0:6 jord i Lundby Fors sn till
Eskl
14450103, RAp, Örnh XI s.309, /RL 22,
Peter Jönsson i "Gilberga" i Dingtuna sn säljer till Eskl jord i "Haelba" dvs. 0:4 Hällberga
Stenkvista sn. ort Ea.
14450306, RAp ort Tsh, Örnh XI s.311, /RL 97
Tyke Larsson väpn testamenterar sin gd i "Medelby" i Tsh som han återlöst av Filip Stok till
Eskl 1 gd Mälby Tsh.
14450920, RAp odat nr 149, /RL Y.
Karin Petersdotter fordom Peter Djäkens hustru "Lofwältum" Lövhulta o hustru Ragnild
Ingevaldsdotter i St Örjans hus vid Sth säljer till Eskl jord i "Kyrkio Sundhbij" vid kyrkan i
Sundby sn beseglas bl a Rolf Bältare o Hans Karteke borgare i Tsh. Sundby 0:2 jfr 14530118
o 14531130 o odat före 14450920.
<<I ett annat brev före 14450920 ger Ragnild sin halvsyster Katarina Petersdotter fullmakt att
tilltala Jösse Erikssons arvingar om 0:0:8 i Sundby, 0:0:13 i Karlsåker o 0:0:10 i Hedeby som
Jösse olagligen fångat av hennes bror! "Fört. över Eskl brev, knippe, sign xxxv, Ka rött nr 10"
++14460127a Kjulaås. fasta på ½:0 i Haelleberghom i Stenkvista sn som Peter Jönsson i
Gillberga i Dingtuna sn sålt till Eskl.
14460604, RAp, /RL 20. Olof Överskärare ger sin gd i Strg till Eskl för att få äta vid klostrets
bord.
++14460621 Fasta på jord i Sundby i Fors sn som Magnus Magnusson sålt till Eskl! ort vrek
tg. Det finns ett annat brev av samma dag skadat som gäller fasta på jord i Lwndhby i Torpa
sn som MM sålt till Eskl?
14460701a, ort Ea, RAp, /RL 1. Hemming Hatt säljer till Eskl jd i "Tanggasthom" nu Tångesta
i Kärrbo sn Siende hd för 300k! ort Ea jfr 14470710 o 14460909 samt 1454 u.d.
14460720, RAp, /RL 11
Katarina o Lucia Petersdotter säljer 1:0 Lövhulta Hammarby sn till Eskl för 200 mark reda pn!
++14460909a ort Väås Bonde Petersson tillåter sin bror Hemming Hatt att ge el sälja 2 gd i
Tangastom i Kärrbo sn till Eskl
14470125b, ort Ea, /RL 32 väpn Peter Hemmingsson i "Bymbelsberg" ohh Katarina
Santesdotter säljer till Eskl 0:2 Svedlunda Jäder sn. <Kan det vara Himmelsbärga i Torpa sn?
++14470710 ort Ea Hemming Hatt ger till EKL jd i Thangastom i Kärrbo sn i Siende hd som
han återvunnit av Nisse Jönsson i "Aplaholm". <<Tångesta
++14480000n Eskl säljer 3:0:1 i Uppeby i Svinnegarns sn Åsunda hd till Karl Knutsson för 240
sthmark. ort Ea se C4 f17v, 2. jfr 14220120 regest C4.
14480911, ort Väås, /RL 44 Kristina Andersdotter säljer 0:5 i Söderby i Ramnäs sn i Snevr hd
till EKL för 60k pn. Är detta samma som
14480927, RAp, /RL xlviii Peter Karlsson präst i Sth säljer till Eskl ½:0 i Östra "Myklinghe" i
TIllberga sn i Siende hd för 60k reda pn.
++14480930 ort Anundshög. Eskl får fasta på 2:0 i Tangastha i Kärrbo sn som Hemming Hatt
sålt till Eskl för 300k se 14460701.
14490915a, /RL 103, Örnh XI s.339
Katarina Petersdotter säljer till Eskl 0:4 Lövhulta Hammarby sn
++14491002 ort Kjulaås. Hustru Katrin Petersdotter säljer jord i "Löffwaeltom" till Eskl. ort
Kjulaås
1450000, /RL 9, Örnh XI p.341
Katarina Persdotter o Lucia Petersdotter i Lövhulta bekräftar att riddaren Johan Gädda "räknar
skyldskap till oss ... uppa warth fädhirne" o att de med samtycke av hustru Elsby
Hemmingsdotter, som är gm Sven Tiglaras i Söderköping, vilken hustru är deras enda
arvinge, gett Lövhulta i Hammarby sn till Eskl. Sigillanter brevutfärdarna, kyrkoherde Peter i
Thorsharg dvs Tsh o Magnus Nilsson borgmästare i Tsh.
jfr 14460720, 14491002 o 14490915. Systrarna Katarina o Lucia har alltså inga barn eftersom
enda arvingen är hustru Elsby Hemmingsdotter. Hur Johan Gädda kommer in i
sammanhanget är oklart för mig. vad betyder "skyldskap"?
14510312, /RL 23, Örnh XI s.344
Bi Sigge i Strg o Johan Karlsson rid o lm i Söd intygar att de tillsammans i Ea 14500914 sett
två av priorn Peter förevisade brev, 13270217 o 13660914, RPB 729 givna till Eskl. Det ena
utfärdat av ridd Ulf Abjörnsson, som gav kvarnar i Tsh, det andra av dennes son, herr KU i
Tofta, som bekräftade gåvan.
14511005, /RL 25, Örnh XI s.345
bekräftas att Eskls kvarn i Tsh av ålder tillhört Eskl se 1327
14530118, ort Ea, /RL 107, Örnh XI s.347
Lucia Petersdotter fordom Gustav Uddssons i Lövhulta hustru ger tillsammans med sin syster
Katarinas samtycke jord i gården "vndher Aasen" i Sundby sn
utf, Johan Karlsson rd o lm i Söd, Johan Gädda, systern Katarina
0:0:1 undre åsen
++14530322, Örnh V s.976
upplåter riddaren Bo Nilsson jord i Ekeby o Bråttsta i Tsh sn till Strg dky som gottgörelse för
sin morfars far, drotsen BJ, skulder av 600 lödig mark silver. Vittnen är riddarna Johan
Karlsson, lm Söd, Gustav Ulfsson o Fader Ulfsson. utfärdare Bo o hans bror Erengisle
Nilsson.
14531130, /RL EE, Örnh XI s.349
Kristina Andersdotter, fordom Tord Björnssons hustru, säljer jord i Röxsta o Sundby i örek hd
till Eskl. utf, hennes dotter, ridd Greger Bengtsson, väpn Peter Kuse
0:0:4 Sundby i Sundby sn
<< Anm:
Kristina Andersdtr ej ä
Tord Björnsson ej ä jfr 14540719 TB i Balsta
Gregers Bengtsson Folkunga oäkta 1430-73 var hövitsman på Örebro slott 1443-8 rr 1453 o
1473 hh i Vaksala hd i Upl 1451, hh i Seminghundra hd 1462 dog slutet av 1473 el början
1474 ägde gods i örek
Gädda pht1951 s 15
++14540119b ort Väås Vid räfsetg i Väås framträder brevvisaren Hemming Hatt o bekräftade
att han med samtycke av sin bror skänkt 2:0 i Tangesta i Kärrbo sn till Eskl samt ett torp
Ekeby i samma sn samt givit sig in i klostret. Brevutfärdarna förklarar att gåvan inte kan
upphävas av Henning Hats fränder. se listan över räfseting 1453/54 av L.Svabe DK.
++14540207 örek tg. Häradsdomhavande i örek Ulf i Flenamo intygar att EKL gods i Hagaby
alltid tillhört detta! Har intygast av de äldste i örek hd: Peter Smed i Vilsta,...i Blacksta o Folke
som förut bodde i Räffla. Ulf sigill bevarat!
++14540317 ort Linköp Erik Nipertz rd o lm Ög fullbordar ett skifte mellan EKL o hans avlidna
föräldrar rörande jd på Åkerö i Turinge sn mot jd i Fornåsa o Klockrike socknar.
14540719, /RL 94 ort Ea
Tord Björnssons i Balstom änka Kristin Andersdotter säljer till Eskl jd i "Grigby", =
0:0:2 Gredby Kloster sn jfr 14531130
++14550116 ort Sth. Kg Karl Knutsson köper av Erik Larsson Aspenäs 2 gd i Järshammar o 1
ödegd i Vallby i Öja nu Västermo sn m m samt rätten att återlösa 1gd Huseby i Öja sn som
hans far LU givit till Eskl o i Salsta i samma sn som hans far gett till JulKl! C4 f.26v-27 f.5 jfr
senare brev i U 269 a s.35 UUB. sigillanter utf modern fru Ida Bylow brodern Detlev Larsson.
++14550116 ort Sth Brodern Detlev Larsson Aspenäs säljer till kg Karl Knutsson sin rätt att
återlösa 1 gd i Husby i Öja sn som hans far gett till Eskl för 40k o 1 gd Salsta i samma sn som
hans far gett till Jul kl för återlösen 40k o 1 gd i Husby som tillhörde Detlev enskilt! för 40k
stockholmska. C4 f.5v. jfr broderns brev samma datum.
++14551231 Bonde Petersons samtycke till hans brors Henning Hatt 2 gd Tångsta intygas
igen av Ragvald Magnusson o Bengt Stok.
++14571217 RD Staffan Ulfsson lm i Vm dömer på lagmansting med allmogen i Siende hd att
Eskl ska få behålla de 2:0 som Hemming Hatt skänkt.
14591123, finns ej i RAp, /RL 31, Hadorph I E 74 s.133f, Örnh XI -Tyke Larsson väpn säljer till Eskl 0:4 Söderby i Tsh "med halva ängesholmen ok halva
skutruthe o halva harklinten ok 16 örtg i thorpa ok tio örtg i östhista gaardby innan medelby
liggiande i tsh sn" för 800k sv pn!
WW FEL 0:4 Söderby Barva sn FEL ska vara Tsh ! (S i Barva tillhörde SDky!)
WW OK: 0:0:8+0:0:8 i Torpa i Mälby o 0:0:10 i östra byn innan Mälby Tsh sn
14600309, ort Ea. /RL 72 Märta Jönsdotter, Jöns Olofssons hustru i Halsta, säljer jd i Halsta i
Björksta sn i Tjurbo hd Vm till Eskl.
++14600624 Katrin Larsdotter stadfäster den gåva som hennes avlidne man Folke Tursson
gett jd i Kumla i Stenkvista sn i örek hd till Eskl ort Ea.
++14610609b ort Tsh. Fasta på jd i Tsh sn i vrek för Eskl. ort Tumbo . Avser Tyke Larssons
försäljning 14591123.
14630221, /RL R, Örnh XI p.366
Erengisle Nilsson riddare i Hammersta skänker sin gd 0:4? Blacksta i Ärla sn till Eskl bl a för
NGbåts o Erik Pukes själar!! ort Arboga äsf s 237 tab5
<<Trol bestod Blacksta av 4 gårdar: 3 ekl 0:4+0:4+0:4 samt 1 fr
14640101, /RL 39, SDK Johan Gyntersson (Bukhorn) ohh Märta Kristierns dotter i Alnö har
erhållit broderskap i Eskl o skänker dit Grenista, Ullavi, Hallestha o Herdeberga.
1:0 Hårdeberga Älvestads sn Ög, 0:7 Ullavi Gåsinge sn Daga hd, 0:0:13 Grönsta i Lundby sn
Tuhu hd Vm, En gd väster om St Nikolai kyrkogd i Västerås stad, Kullerstad i Kullerstads sn
Memings hd Ög. se HG s.26
++14660000a delaktighetsbrev i Eskl? för Henrik? brevet går ej läsa
++14670206 vidimering av jordskifte 14090705 mellan Torberg Kärling o Eskl jfr SD1076.
14680526, SDK /ej RL.
ort Ea Ingrid Larsdotter i Edhby ger 1 gd i Noråsa i Munktorps sn till Eskl m m
++14690520a ort Borgholm Olauus Nicolai, presbyter prior i Eskilstuna o Köping av St
Johannes av Jerusalem orden utfärdar delaktighetbrev för herr Magnus Gren ohh Gertrud! DN
XVI:240.
++14700000c ort Eskl delaktighetsbrev för Mikael Ingemarsson.
++14700000s delaktighetbrev för Lars Nilsson ohh Kristina.
14700125, RAp ort Ea, /RL xliiii
Nils Kuse, konventsbroder i Ea testamenterade 1469 på sitt yttersta till Eskl all sin jord i Fors
sn: Mysesta dvs Mesta, Kolsta o Hunsta jd i Fors sn. Kopian svårläst.
WW FEL: Myrtorp jd i Stenkvista sn
++14700602 ort Ea. Eskl upplåter "then faal och traegardh, som herra Niels Kwse tilhördhe"
på livstidsbesittn till hustru Margitthe Olofasdotter. jfr 13950125
14700623, ort Ea RAp. /ej RL
Katrin Andersdotter i Barrö säljer med sin mans o sin son Anders Erikssons o sina andra
barns samtycke (dvs arvejord) sin gd Hässletorp 1 tp i Husby sn till Eskl. se Hedar s.44
14711221, /RL ii, SDK Birgitta Olofsdotter på Hammersta säljer sitt jordagods i Solberga i
Rinkaby sn i Närke till Eskl. ort Ea
++14720000j delaktighetsbrev? för Niclis Ingeson ohh Ragnhild.
14720312, /RL E, Örnh XI s.391
Karl Andrisson kanik i Strg säljer 0:5 Lundby i Husby-byrings sn till Eskl
<<14730000e ort Övernäs Rd Gregers Bengtsson i Benhamra förklarar för Eskl att ån
Aggarnae av ålder tillhört byarna Tangastha, Frösakaer o Lindhöö.
14730000, /RL 29. hittar ej 0:0:3½ Halspång Fors sn,
14730416, /RL 101, Örnh XI s.393
Ulf Torstensson i "Skyringhe" ger sitt gods i "Vrethom" i Sundbo sn i ÖRek till Eskl.
0:0:7 Vreta " Sundby sn??
14730803, /RL 99, Örnh XI p.394
Sigge Larsson o hans mor hustru Ingeborg Bengtsdotter ger jord i Forsa sn i vrek till Eskl,
0:1 Kälby Fors sn. ort Vadstena
++14741129 ort Strg Svart Åke Jönsson rd o lm Söd ang Eskl käromål till Vårfruberga kl på en
uppriven stav vid Vigby.
14760303, /RL W ej SDK
++1476030a Jöns Bosson fordom borgare i Strg säljer en tomt i Strg till Eskl. RAp
++14770000e delaktighetsbrev för Matias Petri ohh ....
++14770630b ort Strg. Simon Jute i Åsaka sn i Vartofta hd gör en sämja med Eskl o
godkänner Tyke Larssons sålda gods i Tsh sn till Eskl. Försäljningen se 14591123!
14780203, /RL xvi, Örnh XI p.401
Kristin Andersdotter fordom Tord Björnsson i "Balsthum" dotter <bör vara hustru > säljer o
upplåter jord i "Gridhbi" = 0:1 Gredby i Kloster sn till Eskl
<< 14331130 ort Gräfseboda. Tord Björnsson i Balsta trol Kloster sn säljer 0:0:7½ i
Gräfseboda i Näsh sn till Torkel "Tykasson" för 28 k sv pn. sigillanter utf, herr Nils Gustavsson
lm Upl, herr Henrik i Husby väpn Esbjörn Blåpanna
jfr 14340423, SMR 65 där Tord i Balstas vapen är 4 björnramar
om Torkill Tykasson - Torkel Barun (Tykasson) av Tyke Eskilssons ätt jfr 14350122 = SMR
186 om Kloster sn se 14200607= SD 2782 omtalas Helena Jonsdotter syster i Ea o hennes
bror Ture Eskilsson?
++14790214 ort Axberg. Sockenprästerna Johan i Längbro o Peter i Axberg intygar att hustru
Elin i "Quindista" Kvinnerstad i Axbergs sn gav 0:0:4 Lövhulta Hammarby sn till Eskl.
14800603, /RL 21. Unge Magnus Murmästare, borgare i Sth, säljer en tomt på Norrmalm till
Eskl. ort Sth vidfäst 14460624.
14800626, /RL C, ort Ea. Katrin Larsdotter i "Näslistum" samtycker till sin mans Esbjörn
Kristiernssons gåva av jordagodset Valla i Bogsta sn i Rönö hd till Eskl. vidfäst brev 14801005
Rönö tg.
<< Nässelsta kallas numera Stjärnhov ligger i Gryts sn, Kristiernsson (hjorthorn) se HG s.20.
14811221, /RL 105, Örnh XI p.409 ort Ea.
Peter "Ludin i Balstom" skänker till Eskl 0:2:2 Kolunda, 0:0:1 Torsberga, 0:0:1 Kumla i
Stenkvista sn <tror Balsta i Stenkvista!
++1482??? Birger Jönsson ger en bod i Arb. Bergström s.158
++1485??? utbjuds en gd till försäljning som Unge Jansson i Arboga skänkt Eskl! Bergström
Arboga Stads Tänkeböcker s.158.
14820000, /RL FF. priorn Olaus utfärdar broderskapsbrev för Niklas Petersson ohh
14820119, /RL U, ort Ea. Kristin Andersadotter i Kalstom i Ea sn, Tord Björnssons änka, ger
till Eskl ett torpställe i Uppsala. <<Knepigt Kolsta eller Källsta?
++14820824b ort Tälje. Sta Klara kloster gör anspråk på en kv i Tsh vilken dock av lm Gustav
Karlsson tilldömdes Eskl eftersom den tidigare skänkts dit av kung Karls föräldrar!!
14820917, /RL xi. Märta Torsdotter i "Hambrom" i Munktorps sn i Vm ger sitt rätta möderne i
Ea sn till Eskl = 0:3 Gredby Kloster sn? ort Hamra. << jfr 14780203 kan vara dotter till Tord
Björnsson i Balsta
14821107a, /RL xiii ort (örek)
Magnus o Erik i "Balstom" upplåter på hustru Kristinas vägnar 0:6 Söderby i Ramnäs sn Vm
till Eskl. << är detta samma Kristina Andersdotter? jfr 14480911+14780203
14821107 b
Magnus o Erik i "Balstom" o Johan Andersson m fl överenskommer med Eskl om jord i Ea o
Ramnäs sn. De får ? =0:0:4 Sundby i Sundby sn,en gd i Tsh, 0:0:10 Balsta Stenkvista,??
<var Johan Kristinas bror? jfr 14780203
14830503, /RL 77, ort Ea
Eskl tillbyter sig av Arvid Trolle 0:0:5 Ökene i Tsh sn mot en gd i Östra Jäts sn. Fångad 1420!
14840218, /RL CC, ort Ea Svarte Åke Jönsson rd o Söd lm ger till Eskl 1 gd Gessebo i
Färnebo sn i Norrbo hd. Vm
14860703, /RL 38, SDK.
Johan Folkonis kyrkoherde i Längbro bortbyter del i en äng i Klosters sn? mot en halv gd vid
Örebro kloster som Nisse Bengtsson o hans hustru Ingeborg skänkt.
++14880000g delaktighetsbrev för brevvisaren Erik ohh Sigrid o h moder Margareta.
14890126, el.25, /RL 85. ort Tumboås. Eskl tilldöms Husholmen söder om Vilsta som Ragvald
i Skjulsta ohh Ingrid klagat över att de ej fick fiska vid.
14890702, /RL xviii. Thomas Andersson säljer sin möderneäng Aspäng, en äng vid
Klosterängen i Klosters sn fasta ges 14900115 av hh Anders Eriksson i örek
++14890811b Magnus Persson borgare i Sth o Anna Jonsdotter ger till Eskl den nedre
källaren med en bod o ett hus. Om tomten se Sth stads jb II nr.859 (14770825) jfr gåvobrev till
Helga Lekamens gille i Sth 14890409 på deras "övre hus med källare"
++14900114b Örnh XI p.429
Kjulaås. hh Anders Eriksson örek ger fasta på jbyte. Per Ingevaldsson i "Grönestom" avstår till
Eskl 0:8 Ryksta i Råby sn o får 0:8 i Grönsta, Kloster sn. OBS! SOFI har fört Ryksta till Röksta
i Kloster sn!!
14900115, /RL xxiiii ort Ea fasta på den äng vid Eskilstuna som Tomas Andersson sålt till
Eskl.
1491-92 Eskl lbor vägrar betala tionde till SDky o bi Kort hotar bannlysa dem! Äbi Jakob i Ua
medlar i tvisten.
14950000b, /RL N Ragvald Nilsson säljer till EKL sin gd på Norrmalm. ort Sth.
14960306, DD911 DD277, /RL 48 ort Ea Peter "Staenkill" ger till Eskl sin hytta med hus o
kvarn o grund i Silverberget i Tuna sn Väås stift.
14960707, /RL 16 ort Torpa. Arvid Knutsson hövitsman på Öresten ger Eskl en jd i "Byrke" by
i Gäsene hd o får jd i "Kin" i Marbäcks sn. <<Björkeby?
WW fel Korpebol i Älvsborgs ln??
++15000000e delaktighetsbrev tryckt formulär på papp UUB. ett ifyllt se 15190321.
15010000x prästen Erik får delatighetsbrev u ort.
15030611, /RL 71 Erik Jonssons änka Barbara ger till Eskl en tomt på Norrmalm. ort Sth
++15040625a delaktighetsbrev för Jakob Mattsson (två vinkelhakar) ohh Margareta (Petersd)
15040702b, DD281, /RL 47 ort Norberg. Olof Andersson i Gäse stadfäster sin far Anders
Larssons i Gäse gåva till Eskl av en gd kallad Mor i Söderbärke sn. (Dalarna)
15050729, /RL T ort Väås. Lars Jönsson i Önsten i Lundby sn ger sin gd i Strg till Eskl!
<<15080501a ort Strg SDky jbyte m Risbg kl: SDky ger gods i Närke o får Hindevads kvarn,
jord i "Kiälby" i Ea-Fors sn samt gården Hall vid Tälje.. NMU 280. jfr 15080601
<< Hyndevads kvarn?
15091009, /RL xlvb, Örnhielm XI p.459
Eskl byter till sig 0:4 i Fröslunda mot jd i "Svarlänge" nuv Svallinge båda Fors sn av Måns
Stare i "Misistom" dvs Mesta i Fors sn. ort Tumboås.
++15100609 Priorn Hans Knudsen i Ea kvitterar för drottn Kristina. perg. DRA.
Rep.Dan.11554.
++15100815 ort Öja kyrkoprästen i Öja sn Olof Eriksson stadfäster sin svägerska Anna
Mattsdotters gåva till Eskl av sitt mgåvegods Grälinge som hon skänkte vid sin sons o sitt eget
inträde i klostret?? HG s.27 Olof Eriksson (Ekeblad), gårdsnamnet Grävlinge i Irsta sn Siende
hd Vm!
++15110325 Ingeborg Ragvaldsdotter har funnit sin tillflykt i Eskl skriver därifrån till Svante
Sture.. ppr Sturearkivet nr 1183, RA 0103. <<Hon var gm1 Erik Ragvaldsson gm2 1499 med
Skäring Larsson (lilja) gm3 Nils Bröms g.1504 d.15110322-25
++15120000c delaktighetsbevis för Magnus Petri kyrkhrd i Ängsö
++15120000d ort Ea delaktighetsbrev för Katarina o Margareta o deras 3 barn.
15150330, /RL 83, se HH 39 nr 28. ort Strg.
Knut Pigs änka Ingegerd Simonsdotter skänker ett gods i Hageby Tsh sn till St Hans kloster i
Eskilstuna.
<<Det står ett gods som räntar 0:11½ och "med sin dotterson Ragvald Piiks samtycke"
++15150529 kykhrd Mattias Marci i Vallentuna test bl a 1k pn till Eskl m m.
++15190321a Eskl utfärdar avlatsbrev för Magnus Laurentii. ort Alunda.
++15190325 Eskl utfärdar delaktighetsbrev för Magnus Laurenci.
----------------------------------------------------------------------------------------
Eskl jordinnehav omfattade omkring 1520 enl Wahlbergs C-uppsats
1) Eskilstuna klosters ägor
98:1:1:6
2) Kronobäcks klosters ägor
13:0
3) St Johannes ky i Sth
1:4
---------------------------------------------------------------------------------------Summa jt
112:5:1:6
1) Eskilstuna klosters ägor, länsvis från söder till norr
Kronobergs ln jt 0:4
Östra Jät 1 gd i Jäts sn << donerad 1420 bortbytt 1483
Kalmar ln jt 0:4
Öj 1 gd i Köpings sn
Jönköpings ln jt 3:2
Bäraryd 1 gd i Bäraryds sn
Broddemålen, Härjemåla, Högaskog, Mangamannebol, Sagamåla o Strete som alla var torp i
Eksjö sn.
Tovrida 0:2 i Lekeryds sn
Hultarp gods i Skärstad sn
Beretorp o Bokhult två torp i Södra Solberga sn
Skaraborgs ln jt 1:4
Svartebol 1 gd i Haby sn
Backen 1 gd i Hagelbergs sn
Horn 1 gods i Leksbergs sn
Ög ln jt 6:7:0:4
Bjursta 0:1:1 o Haraldsöga 0:1 i Allhelgona sn
Broddarp 0:2 i Fivelstads sn
Husberga 0:5 i Herrestads sn
Ollestad o Getlunda två gd i Hovs sn
Hampemåla 0:6:2 o Kärna 0:2 i Kärna sn
Regnaholm 0:4 o Ödetorp 0:1:0:3 i Regna sn
Runne 1:4 i Torpa sn
Hårdeberga 1:0 i Älvestads sn
Arundalunda 0:2 o Tjuvtorp 0:2:0:1 i Östra Ny sn
Örebro ln jt 1:0:1:4
Skölv 0:4:1:4 i Glanshammars sn
Solberga 1 gd i Rinkaby sn
Söd ln jt 74:6:0:6
Gårdarna utanför Rekarne hdr var:
Valla gård, 1 gd i Bogsta sn
Vildenäs 0:4 i Fogdö sn
Björkeby 1 gd i Gåsene sn
Ullavi 0:7 i Gåsinge sn
Hårlänge 0:6, Åkersta 0:2:0:2 o Ålspånga 0:0:5 i Halla sn
Sundby 0:4 i Lilla Malma sn
2 gd + 1 tomt i Strängnäs stad
Vm ln jt 6:7:1
Halsta 1:0 i Björksta sn
Enåkersby 1:0 i Enåker sn
Tångestad 2:0 i Kärrbo sn
Grönsta 0:4:1 i Lundby sn
Noråsa 1 gd i Munktorps sn
Söderby 1:3 i Ramnäs sn
Östra Mycklinge 0:4 i Tillberga sn
1 gd väster om St Nicolai kyrkogård i Västerås stad.
Kopparbergs ln jt 0:4
Bjursås 1 gd i Bjursås sn
Silverberg, en hytta o kvarn vid Silverberget i Stora Tuna sn
Mor, en gruvtäkt i Söderbärke sn
Sth ln jt 0:3:1
Tvärnö 0:3:1 i Hargs sn
1 tomt på Norra Malmen
1 gd vid St Klara kloster
1 tomt väster om Sandbron
Uppsala ln jt 1:3
Hummelsta 1:0 o Valby 0:3 i Löts sn
1 tp öster om Fyrisån i Ua stad
Värmlands ln 0:4
Gessebo "ett gods" i Färnebo sn
2) Kronobäcks klosters ägor jt 13:0
enl DMS var ägorna omkr 1520:
Skulebäck 1 gd i Fagerhults sn, Kalmar ln
Ekeby 1 gd i Högsby sn
Käremo 1 gd i Ryssby sn
samt i Mönsterås sn:
1gd Bössemåla, 2gd Gårö, 1gd Högemåla, 1gd Koverhult, 1gd Kronobäck +klosterky, 3gd
Kråkebäck, 4gd Kvarntorp, 3gd Långsnäs, 1gd Oknebäck, 1gd Oknö, 1gd Stubbemåla, 2gd
Tokö, 1gd Torp, 1gd Älgerum. Summa 26 gd jt 13:0
Större delen av dessa ägor tillhörde tidigare Oknabäcks eller Norrebygds hospital, innan de
1479 övergick i johanniternas ägo. Hade Sten Sture något med detta att göra?
3) St Johannes ky i Sth
flera fastigheter i Sth stad
Edeby 1:4 i Lovö sn.
jt 1:4
Wahlberg konverterar mellan attung, markland etc sålunda:
1 gd = 0:4, en östsvensk attung = 0:4 o ett torp 0:2
de i klostret?? HG s.27 Olof Eriksson (Ekeblad), gårdsnamnet Grävlinge i Irsta sn Siende hd
Vm!