Kf § - Finspångs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Paragrafer
§ 146
Kommunstyrelsens ärendelista
Beslutsärenden
§ 147
Uppföljning enligt internkontrollplan
§ 148
Skuldförvaltarrapport – februari 2015
§ 149
Månadsrapport för pensionsportföljen – februari 2015
§ 150
Avsluta ärenden
§ 151
E-förslag – belysning på gång- och cykelväg på Östermalm
§ 152
Medborgarförslag – öppen vy mot Skuten från Finnvedsvägen
§ 153
Valärende – entledigande av ledamot samt val av ledamot till
styrgruppen för koncernsamordning
§ 154
Valärende – val av ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma 2015
Informationsärenden
§ 155
Informationsärenden
§ 156
Ajournering
§ 157
Årsredovisning 2014
§ 158
Ombudgetering från 2014
§ 159
Reviderat brottsförebyggande program
§ 160
Medborgarförslag – statyer över kända Finspångare
§ 161
Medborgarförslag – broschyr/guide över kulturföremål, minnesmärken och K-märkta hus
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Delegationsbeslut och delgivningar och nya medborgarförslag
§ 162
Anmälan av delegationsbeslut
§ 163
Delgivningar
§ 164
Nya medborgarförslag
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
1 (24)
Sammanträdesrummet Glan, kl. 13.00 – 16.00
Plats och tid
Beslutande
Anders Härnbro (S) ordförande
Herman Vinterhjärta (MP)
1:e v. ordförande
Inge Jacobsson (M) 2:e v. ordförande
Ulrika Jeansson (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Senad Bosnjakovic (S) ersätter Patrik
Karlsson (S)
Stefan Carlsson (V)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Hugo Andersson (C) t.o.m § 158
Ralph Kronholm (M) ersätter Hugo
Andersson (C) fr.o.m § 159
Larseric Ramlöv (FP)
Torgny Maurer (SD)
Ersättare
Ann-Britt Wrenner Karlsson (S)
Lilibet Gustafsson (V)
Ingela Billström (MP)
Ralph Kronholm (M) t.o.m § 158
Christer Lundström (FP)
Övriga deltagande
Se bilaga 1
Utses att justera
Stefan Carlsson (V)
Justeringens plats
Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, 2015-03-26
Underskrifter
Organ
Sekreterare
…………………………
Leif Björk
Ordförande
…………………………
Anders Härnbro
Justerande
………………………………...............
Stefan Carlsson
Paragrafer: 146 - 164
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Finspångs kommun: Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Datum för
anslags uppsättande
2015-03-26
Förvaringsplats för
protokollet
KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Underskrift
……………………………………………….
Leif Björk
Datum för
anslags nedtagande
2015-04-17
Bilaga l
Övriga deltagande
Anette Asklöf, ekonomichef
Anders Axelsson, kommundirektör
Denny Lawrot, kommunrevisionen
Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige
Karin Olanders, sektorchef
Maud Pettersson, enhetschef
Kerstin Sjöberg Axelsson, sektorchef
Jörgen Strömberg, rektor
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
2
Ks § 146
Kommunstyrelsens ärendelista
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att ärende 10 Företagande och etableringar i Finspång och
regionen utgår.
2.
Att som ärende 8b lägga till valärende – entledigande av ledamot
och val av ledamot i styrgrupp för koncernsamordning. Att som
ärende 8c lägga till valärende – ombud och ersättare till FFIA:s
bolagsstämma 2015.
3.
Att under ärende 11 Rapporter tas information från sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) upp.
4.
Att under ärende 12 Information i aktuella ärenden lägga till
kulturdialog i regionen som 12b, IUC Öst som 12c,
Rejmyreprojektet som 12d och skolmat på gymnasiet som 12e.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår:
1.
Att ärende 10 Företagande och etableringar i Finspång och
regionen utgår.
2.
Att som ärende 8b lägga till valärende – entledigande av ledamot
och val av ledamot i styrgrupp för koncernsamordning. Att som
ärende 8c lägga till valärende – ombud och ersättare till FFIA:s
bolagsstämma 2015.
3.
Att under ärende 11 Rapporter tas information från sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) upp.
4.
Att under ärende 12 Information i aktuella ärenden lägga till
kulturdialog i regionen som 12b, IUC Öst som 12c,
Rejmyreprojektet som 12d och skolmat på gymnasiet som 12e.
----Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
Ks § 147
3
Dnr 2015.0007.009
Rapportering enligt internkontrollplan
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen informeras om och fastställer de i ärendelistan upptagna ärendena avseende rapportering enligt internkontrollplan.
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen:
Ärende 3:
Rapportering enligt internkontrollplan – tillgång på likvida medel/finansrapport – januari och februari 2015,
Anette Asklöf närvarande, inga frågor ställdes.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
Ks § 148
4
Dnr 2015.0005.040
Skuldförvaltarrapporten – februari 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten
för februari månad år 2015.
Ränterisk
Andel ränteförfall inom 1 år är 28,0 procent varav 13,1 procent mot
rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är
2,92 år. Genomsnittlig ränta är 2,97 procent.
Finansieringsrisk
Andel kapitalförfall inom 1 år är 14,9 procent. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2,44 år.
Avvikelser från finanspolicy
Inga avvikelser.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-28
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Ks § 149
Dnr 2015.0004.040
Månadsrapport för pensionsportföljen – februari 2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
Beskrivning av ärendet
Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska
kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen.
Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att
kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna
strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till
avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100
procent. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 procent av avsedda pensionsutbetalningar alltid
skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas
som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras.
Aktuell konsolidering 2015-02-28, det vill säga tillgångarna som
andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 120,8 procent.
Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett
marknadsvärde på cirka 64,7 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner
kronor.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-28.
----Justerare
Utdragsbestyrkande
Sida
5
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
2015-03-23
Ks § 150
Sida
6
Dnr 2014.0642.009
Avsluta ärenden
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att avsluta det särskilda uppdrag som återfinns i ärendet
a. Motion angående VA-området i Finspångs kommun
Beskrivning av ärendet
Som ett led i sin interna kontroll följer kommunstyrelsen upp verkställighet av beslut. Ett av de uppdrag som givits till förvaltningen hanteras numera på annat sätt, varför förvaltningen föreslår att detta ska avslutas. Följande uppdrag berörs:
Motion angående VA-området i Finspångs kommun
Uppdraget hanteras i samband med framtagandet av ny VA-plan som
är ett av förvaltningens åtagande 2015.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.
Att avsluta det särskilda uppdrag som återfinns i ärendet
a. Motion angående VA-området i Finspångs kommun
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-01-15
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-02 § 81
Kommunstyrelsens protokoll 2015-02-23 § 96
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-09 § 136
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
7
2015-03-23
Ks § 151
Dnr 2014.0428.016
E-förslag – belysning på gång- och cykelväg på Östermalm
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att ställa sig positiv att rusta upp och belysa banvallen från
Branta vägen till Grosvadsvägen.
2.
Att de föreslagna åtgärderna beaktas i budgetarbetet inför 2016.
3.
Att anse E-förslaget besvarat.
4.
Att meddela Lena Svensson beslutet.
Beskrivning av ärendet
Lena Svensson har lämnat in ett e-förslag om belysning på gång och
cykelväg på Östermalm. Hon skriver följande:
Belysning önskas på gång och cykelvägen, den så kallade banvallen
från Grosvad bakom Tegelbruket till nya parkeringen för Siemensanställda. Det är många personer i alla åldrar som både promenerar,
springer och cyklar på gamla banvallen. När mörkret infinner sig blir
det kolsvart på vissa områden och en känsla av olust infinner sig inombords. Många använder inte cykellyse eller reflex så en olycka kan
lätt hända. Förebygg detta och sätt upp belysning.
Beredning av ärendet
Den delen av banvallen som e-förslaget gäller är från Branta vägen till
Grosvadsvägen (850 meter). Det är rätt som förslagsskrivaren säger att
den aktuella sträckan saknar belysning och används av många gångare
och cyklister. Banvallen är för många elever skolväg till Grosvadsskolan.
Banvallen som GC-väg
Förvaltningen ställer sig positiv till att banvallen rustas upp och att belysning anordnas utmed sträckan. Det finns planer på att i framtiden
koppla samman den här delen av banvallen med den banvall som leder
upp till Norrmalm.
Forts
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
8
Forts Ks §151 (E-förslag – belysning på gång och cykelväg...)
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna måste utredas ytterligare för
att beaktas i arbetet med 2016 års budget. Kostnader för upprustning
och drift hanteras av kommunen medan investeringen i belysning som
beräknas till ca 400 000 kr bekostas av Finspångs Tekniska Verk. Kapitalkostnad och förbrukning ingår sedan i kommunens driftkostnad.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.
Att ställa sig positiv att rusta upp och belysa banvallen från
Branta vägen till Grosvadsvägen.
2.
Att de föreslagna åtgärderna beaktas i budgetarbetet inför 2016.
3.
Att anse E-förslaget besvarat.
4.
Att meddela Lena Svensson beslutet.
Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-27 § 181
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-10
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-09 § 138
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
9
2015-03-23
Ks § 152
Dnr 2015.0030.016
Medborgarförslag – öppen vy mot Skuten från Finnvedsvägen
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att ärendet återremitteras med motiveringen att ge förvaltningen i
uppdrag att genomföra en naturvårdsinventering samt kontrollera
med Länsstyrelsen vilka åtgärder vi får göra, hela vägen från
Järnvägsbron till Skutenbron.
Beskrivning av ärendet
Bo Grönlund har lämnat in ett medborgarförslag om öppen vy mot
Skuten från Finnvedsvägen. Han skriver följande:
Mitt förslag gäller den rishög och vildvuxna träd som sträcker sig från
järnvägsbron/Bergslagsvägen hela vägen till stationshuset. Ingen
vacker syn som infart till centrum. Ta bort alltihop, låt oss i Finspång
få sjöutsikt över Skuten till Lugnet och en trevlig infart till centrum,
en ljusare del av Finspång år 2015.
Förvaltningens beredning av ärendet
Området i anslutning till järnvägsstationen är med i uppdraget att utveckla stationsområdet. Det är inte aktuellt att göra några åtgärder i
dagsläget.
Den aktuella sträckan ligger inom strandskyddat område vilket innebär att några åtgärder inte kan göras utan att länsstyrelsen ger sitt
medgivande. Att ta ner de träd, al och salix/vide, som står mellan banvallen och sjön kan komma att få förödande konsekvenser för järnvägen då rotsystemet idag är en form av armering för banvallen. I det aktuella området bör en inventering av växter och fågelliv göras innan
några åtgärder vidtas.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1.
Att avslå medborgarförslaget.
2.
Att meddela Bo Grönlund beslutet.
Forts
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
10
Forts Ks § 152 (Medborgarförslag – öppen vy mot Skuten…)
Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-01-28 § 26
Förvaltningens tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-09 § 139
Yrkande
Herman Vinterhjärta (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en naturvårdsinventering samt kontrollera med Länsstyrelsen vilka åtgärder vi
får göra, hela vägen från Järnvägsbron till Skutenbron.
Carl-Gustaf Mörner (M) yrkar att Bo Grönlunds förslag skall tas in i
det fortsatta arbetet kring Skutenmiljön.
Anders Härnbro (S) och Stefan Carlsson (V) yrkar bifall till Herman
Vinterhjärtas (MP) yrkande om återremiss.
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande om återremiss. Om yrkande faller ställer han därefter proposition på Carl-Gustaf Mörners
(M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till
propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på Herman Vinterhjärtas (MP) yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen
bifaller yrkandet.
Reservation
Carl-Gustaf Mörner (M), Inge Jacobsson (M), Larseric Ramlöv (FP)
och Hugo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Carl-Gustaf Mörners (M) ändringsyrkande.
----Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 153
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
11
Dnr 2015.0001.102
Valärende – entledigande av ledamot samt val av ledamot till
styrgruppen för koncernsamordning.
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att entlediga Bengt Nordström (MP) från uppdraget som ledamot
i styrgruppen för koncernsamordning.
2.
Att välja Ingela Billström (MP) till uppdraget som ledamot i styrgruppen för koncernsamordning.
Beskrivning av ärendet
2014-09-22 § 336 valde kommunstyrelsen fyra ledamöter ur kommunstyrelsen till ledamöter i styrgruppen för koncernsamordning. Bengt
Nordström (MP) har lämnat kommunstyrelsen och därför föreslås att
Bengt Nordström (MP) entledigas från uppdraget och Ingela Billström
(MP) väljs till ny ledamot i styrgruppen för koncernsamordning.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 154
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
12
Dnr 2015.0001.102
Valärende – val av ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma
2015
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att välja Herman Vinterhjärta (MP) till uppdraget som ombud vid
FFIA:s bolagsstämma 2015.
2.
Att välja Larseric Ramlöv (FP) till uppdraget som ersättare vid
FFIA:s bolagsstämma 2015.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till FFIA:s bolagsstämma 2015. Herman Vinterhjärta (MP) föreslås till uppdraget som
ombud och Larseric Ramlöv (FP) föreslås till uppdraget som ersättare.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 155
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
13
Dnr 2015.0002.000
Informationsärenden
Kommunstyrelsen informeras om de i ärendelistan upptagna
informationsärendena
Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid informationen:
Ärende 9:
Information om hemsjukvården – lägesrapport, volymförändringar och ekonomi, Kerstin Sjöberg Axelsson och
Maud Pettersson informerar och svarar på frågor.
Ärende 11: Rapporter – information från sakområdessamråd vård
och omsorg (SSVO), Ulrika Jeansson (S) informerar och
svarar på frågor.
Ärende 12a: Information i aktuella ärenden – ansökningar till gymnasiet, Karin Olanders och Jörgen Strömberg informerar
och svarar på frågor.
Ärende 12b: Information i aktuella ärenden – kulturdialog i regionen,
Stefan Carlsson (V) informerar och svarar på frågor.
Ärende 12c: Information i aktuella ärenden – IUC Öst, Anders Axelsson informerar och svarar på frågor.
Ärende 12d: Information i aktuella ärenden – Rejmyreprojektet, en
redovisning kring delar av projektet kommer att ske vid
ett kommande kommunstyrelsesammanträde.
Ärende 12e: Information i aktuella ärenden – skolmat på gymnasiet,
Anders Härnbro (S) och Anders Axelsson informerar och
svarar på frågor.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
14
Ks § 156
Ajournering
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att ajournera sammanträdet klockan 14.20.
2.
Att sammanträdet återupptas klockan 14.40.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 157
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
15
Dnr 2015.0057.042
Årsredovisning 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
2.
Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-13.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
2014. Förslaget delas ut vid sammanträdet och ledamöterna uppmanas
att så fort som möjligt framföra eventuella synpunkter på förslaget till
förvaltningen för att tidplanen ska kunna hållas.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 158
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
16
Dnr 2015.0210.040
Ombudgetering från 2014
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
2.
Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-13.
Beskrivning av ärendet
Anette Asklöf informerar om vilka av 2014 års budgetposter som kan
bli aktuella att ombudgetera till 2015. En lista kommer att sammanställas till beslutsmötet.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 159
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
17
Dnr 2014.0714.627
Reviderat brottsförebyggande program
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att ärendet återremitteras till BRÅ för att senast i augusti återkomma till kommunstyrelsen med bredare belysning av det
brottsförebyggande området.
Beskrivning av ärendet
Finspångs kommuns Program för Brottsförebyggande rådet, fastställdes i kommunfullmäktige 2008-08-27, § 187. Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har tillsammans med tjänstemannaBrå tagit fram ett förslag
till reviderat program. I det reviderade förslaget har Program för det
Brottsförebyggande rådet i Finspång samt Drog- och brottsförebyggande program arbetats ihop till ett program.
BRÅ föreslår att programmet revideras på nytt i slutet av 2018.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta
1.
Att fastställa reviderat Brottsförebyggande program
Beredande organ
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-23
Yrkande
Anders Härnbro (S) yrkar att ärendet återremitteras till BRÅ för att
senast i augusti återkomma till kommunstyrelsen med bredare belysning av det brottsförebyggande området.
Larseric Ramlöv (FP) yrkar avslag på Anders Härnbros (S) yrkande
om återremiss.
Forts
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
18
Forts Ks § 159 (Reviderat brottsförebyggande program)
Propositionsordning
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att han först ställer proposition på sitt eget yrkande om återremiss. Om yrkandet faller ställer
han därefter proposition på förvaltningens förslag till beslut. Kommunstyrelsen bifaller förslaget till propositionsordning.
Omröstning
Ordförande Anders Härnbro (S) ställer proposition på sitt eget yrkande om återremiss och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Reservation
Larseric Ramlöv (FP), Carl-Gustaf Mörner (M), Inge Jacobsson (M),
och Ralph Kronholm (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Larseric Ramlövs (FP) yrkande om avslag av återremissyrkandet.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 160
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
19
Dnr 2014.0452.016
Medborgarförslag – statyer över kända Finspångare
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
2.
Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-13.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag med rubriken ”Statyer över kända Finspångare”
har 2014-08-15 inkommit till kommunen. Förslagsställaren Michael
Vinterfröjd vill att kommunen uppför statyer av kända personer som
härstammar från Finspång. Förslagsställaren nämner tre kända personer, som representerar idrott och teaterkonst. Syftet är, att både visa
fram dessa personers framgångar, och att bidra till den ökade gemenskapen i Finspång.
Förvaltningens beredning av ärendet
En uppdaterad version av Centrumutredningen är under framtagande
och förvaltningen anser att konst i det offentliga rummet ska beaktas i
det arbetet.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.
Att avslå medborgarförslaget
2.
Att meddela Michael Vinterfröjd beslutet.
Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-27 § 176
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-24
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Ks § 161
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
20
Dnr 2014.0447.016
Medborgarförslag – broschyrer/guide över kulturföremål, minnesmärken och k-märkta hus
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att anteckna informationen till protokollet.
2.
Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde
2015-04-13.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag med rubriken ”Broschyr/guide över kulturföremål, minnesmärken och K-märkta hus” har 2014-08-15 inkommit till
kommunen. Förslagsställaren Michael Vinterfröjd vill att kommunen
inrättar en broschyr/guide över kulturföremål, minnesmärken och kmärkta hus. Syftet är att tydliggöra dessa objekt inte bara ur ett internt
kommunintresse, utan även ur turistsynpunkt.
Förvaltningens beredning av ärendet
”Program för kulturmiljövård i Finspång kommun” är helt nyligen
framtagen och kommer upp till beslut i kommunfullmäktige i maj
2015. Programmet är en fördjupning av översiktsplanens övergripande
strategier och ställningstaganden kring kulturmiljön i Finspångs
kommun och ger en heltäckande beskrivning av kulturhistoriskt viktiga miljöer och byggnader.
Syftet med programmet är bland annat att lyfta fram den rika resurs
som kulturmiljön är, både för medborgarna i kommunen och för turism- och besöksnäringen. Det ska fungera som ett verktyg och kommer att kunna tas tillvara för de syften förslagsställaren framhåller i
sitt förslag.
Kulturmiljöprogrammet kommer att presenteras på internet och planeras också komma ut i bokform. Planer finns om att utveckla ett
informationsmaterial utifrån programmet, där föreslagna rundturer
med olika teman ska presenteras.
Forts
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
21
Forts Ks § 161 (Medborgarförslag – broschyr/guide…)
Förslagsställarens förslag sammanfaller med implementeringen av
kulturmiljöplanen och ingår därmed i den ordinarie verksamhetsutvecklingen.
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta
1.
Att avslå medborgarförslaget
2.
Att meddela Michael Vinterfröjd beslutet.
Beredande organ
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-08-27 § 172
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-02-24
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
22
Ks § 162
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående anmälda delegationsbeslut till protokollet:
1.
Beslut om förändring av placeringarna i pensionsportföljen.
2.
Tilldelningsbeslut UH-2014-290 leverans av mjukpapper, tvål,
rengöringsmedel och engångsmaterial.
3.
Tilldelningsbeslut UC-2014-142 transport av avlidna.
4.
Yttrande över ansökan om antagning i allmänna hemvärnet.
5.
Förordnande som vikarierande enhetschef bemanningscentralen.
6.
Förordnande som tillförordnad rektor för Svälthagens skola, sektor barn och utbildning.
7.
Beslut om nyupplåning till Bildningen.
8.
Sammanträdesprotokoll arbetsgivardelegationen 2015-02-03.
Beskrivning av ärendet
Delegationsbeslut, tagna i enlighet med kommunstyrelsens
delegationsbemyndigande redovisas.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
23
Ks § 163
Delgivningar
Kommunstyrelsen beslutar
Att anteckna nedanstående cirkulär och skrivelser till protokollet:
1.
SKL – cirkulär – arbetsdomstolens dom 2015 nr 9 uppsägning av personlig assistent.
2.
SKL – cirkulär 15:7 – budgetförutsättningar för åren
2015-2018.
3.
SKL – cirkulär 15:11 – övergång av verksamhet (ersätter
cirkulär 15:4).
4.
Söderberg & Partners – månadsrapport stiftelser
– januari 2015.
5.
Söderberg & Partners – månadsrapport stiftelser
– februari 2015.
6.
Söderberg & Partners – riskkontrollrapport – februari
2015.
7.
Cesam – protokoll 2015-03-02.
8.
Linköpings universitet – årsredovisning 2014.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningen redovisar inkomna cirkulär och skrivelser från Sveriges
Kommuner och Landsting m.fl.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum
Sida
2015-03-23
24
Ks § 164
Nya medborgarförslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.
Att lämna punkten.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Anders Härnbro (S) meddelar att det inte finns några nya
medborgarförslag att behandla vid dagens sammanträde.
-----
Justerare
Utdragsbestyrkande