Antagningen till gymnasieskolan är klar 2015-06-24

Slutantagningen 2015: Statistik
2014 års siffror inom parentes
19 dec: Ansökan öppnar
6 februari: Ansökan stänger
9 april: Preliminärantagning
1 juni: Sista dag för omval inför slutantagningen
24 juni:
Slutantagningen är klar och besked om
antagningen presenteras på www.indra2.se
10 augusti: Reservantagningen startar
2 september: Reservantagningen avslutas
Totalt antal platser på nationella
program inom GR: 10 779 (10 552)
Riks Sjöfartsutbildning
Vvs- och Fastighetsprogrammet
Fristående:
4256
Humanistiska Programmet
Hotell- och Turismprogrammet
(4 087)
Kommunala:
6 523
(6 468)
International Baccalaureate
Naturbruksprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
Hantverksprogrammet
Barn- och Fritidsprogrammet
Vård- och Omsorgsprogrammet
Sökande från
övriga landet:
676
Industritekniska Programmet
Fordons- och Transportprogrammet
Handels- och
Administrationsprogrammet
Bygg- och
anläggningsprogrammet
Antagna elever
till samtliga program
i slutantagningen:
9 435
El- och Energiprogrammet
Estetiska
programmet
(9 201)
Andel elever som är antagna
på sitt förstahandsval, till
program och skola:
79,4%
Teknikprogrammet
Totalt antal sökande till
nationella program: 10 677(11 329)
(848)
Sökande från
GR-området:
10 001
(10 481)
Antal lediga platser, totalt: 1 349 (1 351)
Naturvetenskapsprogrammet
Fristående:
604
(676)
Kommunala:
745
(675)
Alla fristående skolor ingår i det regionala
samarbetet för gymnasieantagningen
Andel elever antagna till:
Yrkesprogram:
27%
(27%)
Ekonomiprogrammet
Högskoleförberedande
program:
73%
(73%)
184 (242) elever är enbart reserver eftersom de inte har
tillräckliga poäng för sökt utbildning.
Sökande till nationella program:
Behöriga: 9 306
Obehöriga: 1 371
Om reservantagning och
behörighetskomplettering
Obehöriga elever har möjlighet att behörighetskomplettera under
sommaren i ämnen de saknar för att bli behöriga till nationellt program
eller ett introduktionsprogram. Elever som blir behöriga under sommaren
prövas i samband med reservantagningen.
Besked om reservantagningen finns på www.indra2.se från den
10 augusti. Reservantagningen avslutas den 2 september..
Eventuella omval eller ändringar i ansökan efter slutantagningen gör
eleven tillsammans med studievägledaren på skolan/kommunen.
Introduktionsprogrammen
GR sköter antagningen till gruppbaserad Yrkesintrodukton
samt PRIV, Programinriktat individuellt val.
Yrkesintroduktion,
antal platser: 320(274)
Antal antagna: 253
(218)
Lediga platser: 66
(56)
PRIV, antal
platser: 447(428)
Antal antagna: 289
(216)
Lediga platser: 155
(212)
Reserver: 277(271)
Reserver: 80 (88)
GR Utbildning, Gymnasieantagningen
telefonnr: 031-335 51 30
[email protected]
Kommuner som ingår i det regionala samarbetet för gymnasieantagningen:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.
Mer om slutantagningen går att läsa på
www.grkom.se/gymnasieantagningen
under Statistik
GR Utbildning
2015-06-24
Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning
Antagningen till gymnasieskolan är klar
I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till
gymnasiekolan i Göteborgsregionen.
- 9 435 elever är antagna till nationella program. 79,4 % av eleverna är antagna
på sitt förstahandsval av både program och skola och 90 % är antagna till det
program de önskat i första hand vilket är positivt. Elever som får sitt
förstahandsval tillgodosett klarar och fullföljer sina studier i högre utsträckning
än andra, säger Helene Odenjung (FP), ordförande i GR:s utbildningsgrupp.
- Inom regionen erbjuder vi landets bredaste utbildningsutbud, vilket sker genom
ett samarbete mellan kommunala och fristående skolor. Det är positivt för
ungdomarna i vår region. De program som ökar mest i år är Naturvetenskapsprogrammet följt av Ekonomiprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet,
Barn- och fritidsprogrammet samt Samhällsvetenskapsprogrammet. Populäraste
programmen med flest antal antagna är fortsatt Samhällsvetenskapsprogrammet
följt av Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet.
Statistik över antagningen finns bifogad och kan även hämtas på
www.grkom.se/gymnasieantagningen under rubriken Statistik/
Slutantagningen 2015
För fler kommentarer kontakta enligt nedan
Helene Odenjung, ordförande (FP) i GR:s utbildningsgrupp, 0707-61 27 48
1
GR Utbildning
2015-06-24
Fakta om slutantagningen 2015
NATIONELLA PROGRAM
Antal platser
Inom GR erbjuds 10 779 platser, 6 523 på kommunala skolor och 4 256 på fristående skolor.
Det finns 1 349 lediga platser, 745 på kommunala skolor och 604 på fristående skolor.
Antagna
Totalt antal antagna elever till samtliga skolor inom GR är 9 435. Av dessa är
5 783 antagna på kommunala skolor och 3 652 på fristående skolor. 79,4 % av eleverna är
antagna på sitt förstahandsval. Om man enbart ser till sökt utbildning är 90 % antagna på sitt
förstahandsval av utbildning, men på en annan skola.
Antagning per program
Samhällsvetenskapsprogrammet har flest antal antagna elever, 1 948, följt av
Naturvetenskapsprogrammet 1 603, Ekonomiprogrammet 1 442, Teknikprogrammet 952
samt Estetiskt program med 724 antagna.
Ej antagna sökande och reserver till nationellt program
Det finns 640 ej antagna GR-elever och av dessa är 392 obehöriga. 150 är grundskolelever
och 242 äldresökande. 184 elever är behöriga men endast reservplacerade på samtliga sina
val. Av dessa är de allra flesta reserver till Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet eller Naturvetenskapsprogrammet på skolor med höga antagningspoäng.
INTRODUKTIONSPROGRAM
GR sköter antagningen till PRIV (programinriktat individuellt val) samt gruppbaserad
Yrkesintroduktion. Antagning till övriga introduktionsprogram sköts av respektive kommun.
Introduktionsprogram erbjuds de elever som är obehöriga till ett nationellt program.
Inom PRIV erbjuds 447 platser. 289 elever är antagna och 80 står som reserv.
Inom Yrkesintroduktion erbjuds 320 platser. 253 elever är antagna och 277 står som reserv.
Flera av reserverna till PRIV förväntas behörighetskomplettera över sommaren och bli
behöriga till motsvarande nationella program. Många av reserverna till Yrkesintroduktion
förväntas behörighetskomplettera över sommaren och bli behöriga till motsvarande PRIV.
Handlingsvägar för ej antagna
Elever som är obehöriga till nationellt program vid slutantagningen kan behörighetskomplettera över sommaren och därmed placeras som reserv på sökta program. Elever som
vid skolstart fortfarande inte är behöriga till sökta program ska erbjudas ett Introduktionsprogram av sin hemkommun.
Elever som vill göra omval ska kontakta skolans/kommunens studievägledare som hjälper
till att registrera valet. Lista över studievägledare som är i tjänst under sommaren går ut med
antagningsbeskeden.
2
GR Utbildning
2015-06-24
Slutantagningen klar den 24 juni
Slutantagningen är klar onsdagen den 24 juni kl 10. Samtliga elever kan då se sitt
antagningsresultat på Mina sidor på www.indra2.se.
Reservantagning – start 10 augusti
Den 10 augusti startar reservantagningen och då publiceras besked för aktuella elever på
Mina sidor på www.indra2.se. Reservantagningen avslutas den 2 september.
Följande kommuner ingår i GR:s samarbete:
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. GR sköter också antagningen till alla fristående
gymnasieskolor inom Göteborgsregionen. Antagning sker därmed till 25 kommunala och
42 fristående skolor.
Mer statistik finns på www.grkom.se/gymnasieantagningen under rubriken
Statistik/Slutantagningen 2015
Helene Odenjung (fp)
Ordförande i Utbildningsgruppen
[email protected]
Tel: 0707 / 61 27 48
3
Kommunalförbundet GR
Slutantagningen 2015
Alla program i storleksordning
Flest antal antagna elever på 25 gymnasieskolor inom GR
Skolor med flest sökande per plats
Kommunala skolor med flest sökande per plats
Fristående skolor med flest sökande per plats
Alla program i storleksordning
Samhällsvetenskapsprogrammet SA
Naturvetenskapsprogrammet NA
Ekonomiprogrammet EK
Teknikprogrammet TE
Estetiska programmet ES
El- och energiprogrammet EE
Bygg- och anläggningsprogrammet BA
Handels- och administrationsprogrammet HA
Fordons- och transportprogrammet FT
Industritekniska programmet IN
Vård- och omsorgsprogrammet VO
Barn- och fritidsprogrammet BF
Hantverksprogrammet HV
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL
Naturbruksprogrammet NB
International Baccalaureate IB
Hotell- och turismprogrammet HT
Humanistiska programmet HU
VVS- och fastighetsprogrammet VF
Sjöfart - RX
Flest antal antagna elever på 25 gymnasieskolor inom GR
Hvitfeldtska gymnasiet
Hulebäcksgymnasiet
Mimers Hus gymnasium
Elof Lindälvs gymnasium
Katrinelundsgymnasiet
Polhemsgymnasiet
Nösnäsgymnasiet
Schillerska gymnasiet
Alströmergymnasiet
Aranäsgymnasiet
Lerums gymnasium
Lindholmens tekniska gymnasium
Burgården/August Kobb
Mikael Elias teoretiska gymnasium
L M Engström gymnasium
Donnergymnasiet Göteborg
Jensen Gymnasium
Göteborgs Högre samskola
Sigrid Rudebecks gymnasium
IT-gymnasiet Göteborg
Sjölins gymnasium
NTI Gymnasiet Kronhusgatan
Kunskapsgymnasiet Göteborg
GTI:s gymnasieskola
Drottning Blankas gymnasium Göteborg
Antal platser
Behöriga 1:ahandsval
Antagna
2057
1696
1547
1056
845
493
411
380
333
243
256
257
289
210
167
149
140
71
120
59
1848
1652
1539
942
703
369
274
261
245
183
177
171
167
143
145
216
100
64
61
46
1948
1603
1442
952
724
406
302
290
257
191
191
187
184
160
152
145
115
69
64
48
Antal antagna
643
573
445
418
408
356
352
332
321
315
313
253
239
194
191
189
185
176
169
158
144
138
133
131
126
Kommunalförbundet GR
Skolor med flest sökande per plats
Göteborgs Högre samskola
Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
IT-gymnasiet Göteborg
Mikael Elias teoretiska gymnasium
Donnergymnasiet Göteborg
Kitas Ekonomi
Hvitfeldtska gymnasiet
Kitas gymnasium
Bernadottegymnasiet
Öckerö seglande gymnasieskola
Sigrid Rudebecks gymnasium
SKF tekniska gymn, STG
IHGR, Int high school of the Gothenburg region
Rytmus Göteborg
Drottning Blankas gymnasium Göteborg
Polhemsgymnasiet
L M Engström gymnasium
Kitas Natur
GTG, Gbg-regionens tekniska gymnasium
Kommunala skolor med flest sökande per plats
Hvitfeldtska gymnasiet
Bernadottegymnasiet
Öckerö seglande gymnasieskola
IHGR, Int high school of the Gothenburg region
Polhemsgymnasiet
MTG, Motorbranschens tekniska gymnasium
Hulebäcksgymnasiet
Aranäsgymnasiet
Katrinelundsgymnasiet
Bräckegymnasiet
Elof Lindälvs gymnasium
Mimers Hus gymnasium
Burgården/August Kobb
Alströmergymnasiet
Fristående skolor med flest sökande per plats
Göteborgs Högre samskola
Sveriges Ridgymnasium Kungsbacka
IT-gymnasiet Göteborg
Mikael Elias teoretiska gymnasium
Donnergymnasiet Göteborg
Kitas Ekonomi
Kitas gymnasium
Sigrid Rudebecks gymnasium
SKF tekniska gymn, STG
Rytmus Göteborg
Drottning Blankas gymnasium Göteborg
L M Engström gymnasium
Kitas Natur
GTG, Gbg-regionens tekniska gymnasium
Sökande per plats
Antal platser
1,66
1,65
1,50
1,42
1,36
1,30
1,28
1,25
1,23
1,21
1,18
1,17
1,17
1,15
1,13
1,10
1,09
1,07
1,04
180
31
159
198
192
86
654
95
64
103
170
30
121
88
128
363
192
87
118
Sökande per plats
Antal platser
1,28
1,23
1,21
1,17
1,10
0,99
0,98
0,95
0,94
0,84
0,81
0,80
0,79
0,76
654
64
103
121
363
100
592
351
425
125
475
509
274
399
Sökande per plats
Antal platser
1,66
1,65
1,50
1,42
1,36
1,30
1,25
1,18
1,17
1,15
1,13
1,09
1,07
1,04
180
31
159
198
192
86
95
170
30
88
128
192
87
118
Slutantagningen 2015
Fördelning mellan flickor och pojkar antagna till nationellt program
Program
Antal antagna
Flickor %
Pojkar %
Barn- och fritidsprogrammet
187
67
33
Bygg- och anläggningsprogrammet
302
6
94
1 442
50
50
El- och energiprogrammet
406
3
97
Estetiska programmet
724
66
34
Fordons- och transportprogrammet
257
14
86
Handels- och administrationsprogrammet
290
51
49
Hantverksprogrammet
184
95
5
Hotell- och turismprogrammet
115
78
22
Humanistiska programmet
69
86
14
Industritekniska programmet
191
9
91
International Baccalaureate
145
63
37
Naturbruksprogrammet
152
86
14
1 603
54
46
Restaurang- och livsmedesprogrammet
160
57
43
RX - Sjöfart
48
25
75
1 948
62
38
Teknikprogrammet
952
18
82
VVS- och fastighetsprogrammet
64
2
98
Vård- och omsorgsprogrammet
191
86
14
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet