Utskickad information om slambrunnar och

Emmaboda 2015-08-24
INFORMATION OM SLAMBRUNNAR OCH SLAMTÖMNING
Vad får slängas i avloppet?
I det enskilda avloppet får du endast spola ner avföring och toalettpapper. Produkter eller
kemikalier såsom tops, bindor, tamponger eller övrigt material får inte förekomma i
avloppsanläggningen.
Hur fungerar och sköts Din slambrunn?
Det finns olika typer av slambrunnar. De flesta består av tre olika kammare men det förekommer
även tvåkammarbrunnar, slutna tankar och minireningsverk. I en fungerande slambrunn ska
slammet fastna i den första kammaren. En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver
normalt bara tömmas en gång per år. Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som
ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll enligt leverantörens instruktioner och
de villkor som anges i tillståndet. Som fastighetsägare ska du regelbundet titta till din brunn.
Kontrollera så att inte slam från brunnen riskerar att komma ut och täppa till spridningsrören.
Exempel på trekammarbrunn
När töms Din slambrunn?
Tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar är obligatoriska och i Emmaboda kommun
ansvarar Emmaboda Energi för detta. Emmaboda Energi anlitar en entreprenör som sköter
tömningen. Det är endast den entreprenör som Emmaboda Energi anlitar som får tömma
slambrunnar i Emmaboda kommun. Tömning vid abonnemang sker under Maj eller perioden
September – November beroende på var fastigheten ligger. Behöver du tömma oftare kan du
beställa extra slamtömning. Tömning bör ske årligen annars finns det risk att brunnen blir för
full, ledningar sätts igen, infiltrationen förstörs och slamkakan kan bli för hård för att tömma,
vilket kan fördyra tömningen.
Brunnarna töms inte med avvattningsfordon d.v.s. brunnen återfylls inte. Om brunnen behöver
återfyllas enligt leverantörens instruktioner ansvarar fastighetsägaren för detta efter tömning.
Har ni inget abonnemang för tömning så får ni gärna kontakta vår kundtjänst!
Abonnemang med slamtömning 1 gång/år kostar 875 kr inkl moms (år 2015)
Första kammaren töms
Första kammaren efter tömning
Vi behöver komma fram
Tänk på att slambilen är tung och bred. Den ska lätt kunna ta sig fram.
- Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon och det ska vara lätt att
vända om det behövs.
- Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 20 m. Detta är ett villkor
vid nyanläggning.
- Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.
- Uppställningsplatsen för slambilen vid tömning ska i största mån inte blockera
trafiken.
- Vägen ska vara farbar enligt bild nedan.
Märk gärna brunnen!
Vi måste hitta Din brunn och det ska vara lätt att tömma
Vi arbetar för att chaufförerna ska få en bättre arbetsmiljö. Slangen är väldigt tung och de
tömmer flera brunnar per dag. Därför är det viktigt att ni underlättar tömningen.
- Locket bör vara markerat med en pinne eller stolpe (minst 1 m hög) och märk den
gärna med medskickad vimpel. Vimpeln kan gärna märkas med postadress!
- Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
- Området kring brunnen och fram till brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av
t.ex staket, buskar, planteringar eller boskapsdjur. Gräset ska vara klippt för att det
ska vara lätt att dra slangen. Det ska vara lätt och säkert för chauffören att ta sig fram!
- Locket ska vara lätt att lyfta.
Om vi får problem med att hitta brunnen eller att framkomligheten inte är enligt ovanstående
kan vi tyvärr inte utföra tömningen vilket genererar Dig som kund en extra tömningsavgift.
Tömningschauffören lämnar ett meddelande när tömning är utförd. På meddelandet lämnas
eventuella kommentarer.
Frågor om ny anläggning
För att anlägga en ny anläggning måste du ansöka om tillstånd och om du ska ändra på den
befintliga anläggningen krävs en anmälan. Kontakta Tekniska kontorets Bygg- och miljöenhet om
du har några frågor angående detta 0471-24 90 76 eller 0471-24 90 00.
Frågor om slamtömning
Emmaboda Energi Kundservice tfn 0471-24 97 50 eller e-post [email protected]