Dokument 1. Bemötande av inkomna remissvar

Marknad
Jenny Lagerquist
[email protected]
2015-06-09
Bemötande av inkomna remissvar på remissomgången för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628)
Svenska kraftnät utfärdade en remiss för det förslag på uppdaterat Balansansvarsavtal
(AVTAL/2628) som kommer att träda i kraft i och med NBS-projektets roll out 18 april
2016. Totalt 6 aktörer inkom med svar på remissen som skedde 27 mars – 20 april och
sammanlagt framfördes 43 synpunkter på 34 olika punkter i avtalet.
Nedan återfinns Svenska kraftnäts bemötanden till de inkomna remissvaren. Bifogat
finns även det efter remissen uppdaterade Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628).
Huvuddelen
1. Market conduct rules och UMM-applikationen
Tre aktörer påpekade att hänvisningen till Nord Pool Spots Market conduct rules och
SvK4000, v3.3, 2014-03-26
Urgent market message- applikationen i Balansansvarsavtalet bör ses över med bakgrund i att REMIT och Transparensförordningen succesivt träder i kraft under 2015.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät har med anledning av remissvaren sett över hänvisningen till Market
conduct rules och Urgent market message-applikationen och ändrat om i texten som
nu hänvisar till gällande lagstiftning och inte till Market conduct rules. En tydligare
hänvisning till Nord Pool Spots Urgent market message-applikation har gjorts, då
tidigare hänvisning till ”Elbörsens” applikation inte längre är tillräckligs precis i samband med en justering i definitionen av termen Elbörs.
Dessutom har textstycket som beskriver detta flyttats från huvuddelens stycke 4 Balansansvarigs åtaganden till Bilaga 2 Rapportering och underrättelse.
1/12
2. Svenska kraftnäts åtaganden
En aktör påpekade att det i avtalet skrivs att Svenska kraftnät genom balansregleringen ska "säkerställa kortsiktigt" balanshållningen. Aktören menar att formuleringen
kan tolkas på flera sätt och därför är otydlig.
Vidare vill aktören framhålla att i framtiden är det kanske inte elförbrukningen som
ska balanseras av elproduktion utan tvärtom. Aktören föreslår att använda begreppet
momentan balans, som också finns med i bilagan för definitioner, istället.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät anser att formuleringen tillräckligt bra innefattar det arbete Svenska
kraftnät utför med att säkerställa balanshållningen. Balanshållningen är inte bara
momentan, utan inkluderar arbete under timmen, varför benämningen momentan
inte anses lämplig. Endast automatiska reserver är egentligen momentana.
I och med att termen Balansreglering innefattar reglering av både förbrukning och
produktion, anses texten inte behöva ändras i det avseendet.
3. Införandedatum
En aktör menar att föreslaget datum för ändringar, 18 april, inte är optimalt då detta
inte är brytdatum för nuvarande avräkning och att föreslaget datum borde tillmötesgå
någon part (vecka eller månad), alternativt minimera antalet dagar som eSett avräknar
under brytmånaden. Aktören föreslår 1:a augusti som ett alternativ där brytning av
månad och vecka sammanfaller.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Parterna i NBS-projektet har kommit överens om 18 april och det är inte möjligt att
ändra detta datum nu. Svenska kraftnät inser att det blir lite mer komplicerat avräkningstekniskt att lämna över till eSett den 18 april, men inte omöjligt. Då datumet
bestämdes i projektet övervägdes aspekterna att veckostarten inte överensstämmer
med halvmånadsskiftet, dock bedömdes 18 april var det mest lämpliga datumet och
den extra komplexitet detta medför vara överkomlig.
Bilaga 1: Definitioner
4. Engelska termer
En aktör uttryckte att det vore bra att inkludera engelska termer i definitionerna, åtminstone för den delen som används även i kontraktet med eSett (NBS-projektet).
Bemötande från Svenska kraftnät:
2/12
Alla definitioner i Balansansvarsavtalet har jämförts med de i eSett Oys avräkningsavtal (Imbalance Settlement Agreement) och NBS-projektets handbok. Det finns inga
motstridigheter i de definitioner som syftar till samma begrepp i dessa dokument.
Dock så är det inte ordagrant lika, varför vi inte vill hänvisa till det engelska begreppet
i definitionslistan för Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät anser det också inte rätt
att lista begrepp som definitioner i avtalet när de inte sedan används i själva avtalet.
5. Balanstjänst
En aktör uttryckte, med hänvisning till tidigare kommentar (punkt 2 ovan), att definitionen för Balanstjänst bör ses över.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät anser att denna definition korrekt beskriver funktionen Balanstjänst.
6. Elbörs
En aktör har påpekat att ändringen i definitionen av Elbörs medför att texten där
denna används i huvuddelen av avtalet inte är tillräckligt tydlig.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Definitionen har ändrats för att förtydliga att Elbörsen ska vara verksam i Sverige.
Svenska kraftnät önskar att behålla definitionen generell i och med att denna syftar till
funktionen Elbörs och inte en särskild aktör. Att det idag endast finns en Elbörs i Sverige innebär att vi implicit syftar till denna i avtalet. Vid behov av att specifikt syfta till
Nord Pool Spot så har detta istället ändrats direkt i avtalstexten.
7. Reglerkraft
Ek aktör framförde att definitionen Reglerkraft inte är tillräckligt precis och föreslog
att precisa definitoner används i avtalet ex ”avropad FRR-M” för att undvika sammanblandning av produkter.
Bemötande från Svenska kraftnät:
För att tydliggöra har definitionen för Reglerkraft utökats med förtydligande begrepp
för automatiskt respektive manuellt avropad energi. Likaså har ändringar i avtalets
text genomförts för att förtydliga vad som avses. Dessutom har begreppet reglerkraftaffär förtydligats och en ny definition för Reglerkraftmarknad tillkommit med avseende att förtydliga.
8. Regleråtagande
En aktör framförde att begreppet Regleråtagande inte var tydligt nog och efterfrågade
tydliggörande avseende olika former och tjänster; vad som avser effekt och vad som
avser energi.
Bemötande från Svenska kraftnät:
3/12
Definitionen har modifierats för att förtydliga åtagandet gällande Reglerkraft (energi)
och Systemtjänster (effekt).
9. Leveransdygn
En aktör påpekade att definitionen för Leveransdygn saknar förtydligande om det
avser normaltid, aktuell tid, UCT+1 eller dylikt, dvs hantering av planer etc. på vintertid/sommartid.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Definitionen har förtydligats med ett tillägg av ”CET” i texten.
10. Handel (Fastkraftavtal)
En aktör efterfrågar bekräftelse på att förändringen att ”Handel” ersätter begreppet
”Fastkraft” endast är ett skifte av benämning och inte innebörd.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Det är ingen praktisk förändring i och med namnbytet. Definitionen av ”Handel” tydliggör att det är fråga om ett avtal, vilket Svenska kraftnät anser tydliggör termens
betydelse, trots att ordet ”avtal” inte längre ingår i termen i sig.
Bilaga 2: Rapportering
11. Gate closure för Bindande planer
Med hänvisning till stycke 2.4.1 Balansansvarigs rapportering till Svenska kraftnät
önskar en aktör att tiden mellan gate closure och leveranstimme ska minska till 20
minuter. Aktören uttrycker:
”Prognoskvaliteten på våra produktionsanläggningar där vi får in mätvärden efter
timmens slut har försämrats eftersom tiden mellan gate closure och leveranstimme
har ökat till 45 minuter. Det innebär att vi har 15 minuter på oss att få in mätvärden,
uppdatera planer och få fram dem till Svenska kraftnät. Det hinner vi inte.”
Bemötande från Svenska kraftnät:
Gate closure för Bindande planer (45 minuter innan Leveranstimmen) är harmoniserat i norden sedan tidigare och förändras inte i och med NBS-projektet och ny version
av Balansansvarsavtalet.
12. Anmälan till Svenska kraftnät
En aktör påpekade att texten i Balansansvarsavtalet och det medföljande förklarande
dokumentet inte var entydiga i fråga om Balansansvarigs anmälan till Svenska kraftnät, stycke 2.3.2. I denna text står att Balansansvariga ska anmäla
4/12
>
Balansansvariga för handelsparter per Elområde.
>
handelsparter i utlandet.
Senast 5 dagar innan handeln starta. I det förklarande dokumentet står det att detta
inte gäller för utbyte med Elbörsen.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Texten i det förklarande dokumentet, att detta inte skulle gälla handel med Elbörsen,
är felaktig och Svenska kraftnät ber om ursäkt för den förvirring detta kan ha orsakat.
Anmälan för handel med Elbörsen är inte separat behandlad.
13. Obalansrapportering mellan Elbörs och aktörer
En aktör framförde en kommentar kopplat till bilaga 2, stycke 2.4.2, angående obalansrapportering mellan Elbörsen och aktör och menade att det är något oklart om
beskrivningen innebär någon förändring.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Ingen förändring av hur obalansrapporteringen ska ske är gjord, samma regler gäller
som förut. Svenska kraftnät har gjort ändringar i texten i stycke 2.4.2 (och stycke 2.4.1
som också är relevant) men dessa innebär endast mindre justeringar i texten och inte i
principen gällande denna rapportering.
14. Kraftslag vid etablering av Reglerobjekt
En aktör påpekade att solkraft inte finns som alternativ för kraftslag för Reglerobjekt
och undrade hur detta skulle registreras.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Detta kommer att åtgärdas i kommande förändringsförslag gällande utökat antal
kraftslag för Reglerobjekten. Detta förslag remissas maj/juni och föreslås träda i kraft
16 november 2015.
15. Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig
En aktör framförde ett önskemål om att Svenska kraftnät ska återrapportera Balansansvarigas inrapporterade utbyten/handelsvärden och inte endast differenserna
(stycke 2.4.2) i och med att deadline för korrigering införs veckans alla dagar, enligt
stycke 2.4.3.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät anser att en rapportering av differenserna är tillräcklig och kommer
att fortsätta rapportera differenserna till Balansansvariga. Om så önskas kan matchat
värde hämtas från eSett av den Balansansvarige.
16. Nettoregleringspris
En aktör framförde en fråga kring varför Svenska kraftnät slutar att skicka ut Nettoregleringspris och önskar att detta fortsätter.
5/12
Bemötande från Svenska kraftnät:
Nettoregleringspriset kommer att ersättas av över- och underbalanspriser i och med
att hanteringen av balansavräkningen kommer att skötas av eSett Oy, dvs Nettoregleringspriset kommer upphöra att existera.
Då Svenska kraftnät resonerade att över- och underbalanspriserna skulle kunna skickas till aktörerna som ersättning för Nettoregleringspriset om detta var önskvärt, så
rådfrågades Elmarknadsrådet om detta. Vid Elmarknadsrådets möte framkom att det
fanns ett intresse från aktörerna att få över- och underbalanspriserna skickade till sig,
varför detta införs. Över- och underbalanspriserna kommer att skickas från Svenska
kraftnät till Balansansvariga en timme efter Leveranstimmens slut.
17. Balansansvarigs ansvar för rapportering av korrigering av handel
En aktör ifrågasätter förändringen att korrigering av värden för bilateral handel
(stycke 2.4.3) kommer att kunna ske fram till kl 12.00 dagen efter Leveransdygnet, till
skillnad mot nuvarande ordning som tillåter korrigering fram till kl 12.00 nästföljande
vardag efter Leveransdygnet.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Att deadline för korrigering av Handel ändras från att vara kl 12.00 nästföljande vardag till att vara kl 12.00 nästföljande dag är ett resultat av harmonisering i norden
genom NBS-projektet. Denna information har funnits i Handboken sedan ca 1 år och
har remissats i och med avräkningsavtalet över årsskiftet 2014/2015.
Notera att deadline för korrigering av värden kommer att remissas igen under hösten
2015 till Balansansvariga.
Bilaga 3: Handel med FCR
Inga remissvar emottogs för denna del av avtalet.
Bilaga 4: Handel med FRR-A
18. Dygnsvis handel för FRR-A
En aktör framförde synpunkter på att handel med FRR-A inför varje dygn harmoniserar bättre med övriga produkter och gör det lättare att medverka i denna handel.
Bemötande från Svenska kraftnät:
6/12
Det pågår ett nordiskt projekt som ser över FRR-A marknaden och de villkor som finns
idag. Vi avvaktar därför resultat från detta projekt. Notera att det inte är någon skillnad i marknadsvillkor vad gäller FRR-A i förslaget för nya Balansansvarsavtalet (AVTAL/2628) och det nuvarande avtalet.
19. Befintlig FRR-A marknad
En aktör framförde ett önskemål om förtydligande gällande om det är nuvarande FRRA marknad som beskrivs i avtalet eller om det är tänkt att spegla den framtida nordiska FRR-A marknaden, som kommunicerats att börja gälla under 2016.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät förstår att texten för FRR-A kan skapa förvirring i och med att remissat avtal är tänkt börja gälla 18 april 2016 och inser att vi kunde varit tydligare med
detta. De villkor för FRR-A som hänvisas till här är endast för nuvarande modell och
visar inga framtida förändringar.
Bilaga 5: Handel med FRR-M
20. Felaktig hänvisning
En aktör påpekade att i texten under punkt 5.3.4 hänvisas till punkt 5.4.1, vilket sannolikt ska vara 5.3.1.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Detta är korrekt och åtgärdat i det uppdaterade avtalet. Tack för detta uppmärksammande.
Bilaga 6: Prissättning och avgifter
21. Bortkopplingspris
Två aktörer påpekade bristen i logik i och med att Bortkopplingspriset är satt till 2 000
EUR/MWh medan högsta tillåtna uppregleringspriset (dvs pristaket på Regerkraftmarknaden) är 5 000 EUR/MWh samt att pristaket på Elspot är 3 000 EUR/MWh. En
av aktörerna uppmanar även till en nordisk harmonisering i händelse av kritisk effektbrist.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Denna fråga utreds idag inom ramen för översynen av det nu gällande Balansansvarsavtalet. Svenska kraftnät delar synen att det finns en brist i logiken gällande nivån för
7/12
Bortkopplingspriset samt det måste undersökas om en nordisk harmonisering är möjligt. Därför rekommenderas frågan att utredas vidare och ingen förändring att ske i
nuläget.
22. Prissättning av energi för FRR-A
En aktör framförde att det är oklart varför FRR-A inte prissätts oberoende av område.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Denna skrivning har uppmärksammats och ett förslag på ändring kommer att remissas
i och med översynen av nuvarande BA-avtal.
23. Prissättning av specialregleringar
Två aktörer ifrågasatte prissättning av specialregleringar enligt pay-as-bid, där ena
aktören efterfrågade en motivering till detta och den andra föreslog ett schablonpåslag
på 10 % vid prissättning.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Specialregleringar sker inte för att produktion och förbrukning är i obalans och därför
ska priset inte påverka balanskraftpriset, dvs de inkluderas därför inte i marginalprissättningen för detta. Mothandel görs av Svenska kraftnät för att upprätthålla utlovad
överföringskapacitet vid nätproblem. Därför prissätts dessa enligt pay-as-bid. Prissättningen av specialregleringar har inte förändrats i det nya avtalet jämfört med nuvarande avtal.
24. Avgifter
Två aktörer påpekade att Svenska kraftnät bör publicera eSetts avgifter som det hänvisas till i avtalet, och därigenom genomgå Svenska kraftnäts normala remisshantering/kontroll.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Alla avgiftsnivåer för avgifter härstammande från Svenska kraftnät kommer att publiceras på aktörsportalen, dvs Svenska kraftnäts hemsida. En textändring har gjorts i
avtalet som medför att avgiftsnivåerna beslutas av Svenska kraftnät två månader innan
de börjar gälla, vilket gör att villkoren för avgifterna blir desamma som i nuvarande
avtal, där bilagorna får ändras med två månaders varsel.
25. Reglerkraftpriser
En aktör vill uppmana till minskad eftersläpning i publiceringen av reglerpriserna.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Frågan gällande publicering av priserna från Reglerkraftmarknaden kommer att hanteras under hösten 2015, där Svenska kraftnät bjuder in Balansansvariga och Elmarknadsrådet att delta i en aktiv workshop i frågan.
8/12
Vidare öppnar Svenska kraftnät upp för möjligheten att skicka de fyra prisserier för
varje timme till Balansansvariga som ersättning för Nettoregleringspriset (se punkt 16)
ovan i dokumentet.
Bilaga 7: Finansiering av Effektreserv
26. Vinst vid aktivering av effektreserven av balansskäl
En aktör föreslår att eventuell överskjutande handelsvinst, efter avräkning gentemot
balansansvariga, överförs för finansiering av nästkommande års effektreserv om detta
är aktuellt.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät anser att det inte är lämpligt att överföra ett eventuellt överskott från
effektreserven mellan åren. Detta med grund i att de aktörer som är med och finansierar effektreserven ena året kan ha en förändrad portfölj till nästa år, liksom att Balansansvariga tillkommer och upphör mellan åren.
Bilaga 8: Avräkning och fakturering
27. Gemensam faktura/utanordning
En aktör framför önskemål om att erhålla en gemensam faktura/utanordning från
eSett för alla Balansansvarstjänster, på samma sätt som Svenska kraftnät hanterar
detta idag. Aktören menar att det skapar en onödig administration att eSett fakturerar
eller kediterar denne för FRR-M, specialregleringar och balanskraft medan den Balansansvariga ska fakturera Svenska kraftnät för Systemtjänster baserat på den data som
skickats till Balansansvarige från Svenska kraftnät.
Bemötande från Svenska kraftnät:
I och med att avräkningen delvis kommer att skötas av eSett, i och med NBS-projektet,
så kan detta önskemål inte tillgodoses. NBS-modellen innebär att avräkningen för
Regler- och Balanskraft harmoniseras medan Systemtjänsterna kommer att skötas
separat hos varje enskild TSO. Därför kommer oundvikligen Systemtjänsterna att
separeras från Regler- och Balanskraft i och med att dessa inte avräknas av en enskild
part längre.
Balansansvariga kommer att erhålla en faktura som inkluderar både Regler- och Balanskraft och avgifter från eSett, vilket innebär att det ändå blir en faktura mindre än
idag.
9/12
28. Korrigering för Regleråtagande
En aktör ifrågasätter varför det är olika deadline för bilateral handel när regleråtaganden kan korrigeras med Svenska kraftnät fram till kl 12.00 nästföljande vardag.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät har identifierat att det blir komplext att ha flera olika deadlines för
olika typer av korrigering. Korrigering av värden för bilateral handel urspringer dock
ur NBS-projektet och är en överenskommelse inom detta. Det kommer att ske en separat remiss under hösten 2015 angående deadline för korrigering av värden.
29. Avräkning av FRR-M
En aktör framförde att de saknar ett stycke kring avräkning av FRR-M, att jämföras
med de befintliga för avräkning av FCR och FRR-A, för att tydliggöra hur detta ska
hanteras.
Bemötande från Svenska kraftnät:
I enlighet med förslaget har ”8.3.3 Avräkning av FRR-M” tillförts i dokumentet där
korrigering av avräknade värden FRR-M tydliggörs.
30. Fakturering av Systemtjänster
En aktör frågade vad texten ”Balansansvarig fakturerar Svenska Kraftnät för Systemtjänster” innebar och menade att de inte kände igen denna.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Skrivningen som aktören syftar till är ny och lyftes upp i det förklarande dokumentet
för att tydliggöra att det är en förändring mot nuvarande version av avtalet. Texten
innebär att Svenska kraftnät inte längre ställer ut utanordningar för de Systemtjänster
som Balansansvariga har sålt till Svenska kraftnät och de Balansansvariga får fakturera
Svenska kraftnät för dessa.
31. Faktureringsrutiner
En aktör framförde att faktureringsrutinerna inte är tillräckligt tydligt beskrivna och
önskade att en betalningsmatris infördes i avtalet som tydliggjorde hur betalningarna
skulle ske, till vem, etc.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Texten i avtalet har förtydligats avseende villkoren för fakturering. En matris över alla
betalningar införs inte i avtalet, då endast betalningar mellan Svenska kraftnät och
Balansansvariga är relevanta och berättigade att ha med i avtalet.
32. Faktureringstider
En aktör framför att faktureringstiderna för avräkningen bör harmoniseras. I textförslaget för nya avtalet sker faktureringen mellan Svenska kraftnät och Balansansvarig
månadsvis, medan fakturering mellan eSett och Balansansvarig sker veckovis.
10/12
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät rådfrågade även Elmarknadsrådet i denna fråga där aktörerna framförde att veckovis fakturering är önskvärt. Därför uppdateras avtalet i enlighet med
detta önskemål och fakturering av Systemtjänster sker därför per Leveransvecka
(mån-sön).
Övriga synpunkter
33. Nätägares rapportering
En aktör kommenterade förändringen att nätägarna får 13 dagar på sig att rapportera
godkända mätvärden mot idag 5 dagar. Aktören menar att detta blir en klar kvalitetsförsämring som försvårar Balansansvarigas planering och påverkar de prognoser som
skickas till Balanstjänsten.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Ändrad tidsperiod för nätägare att rapportera in mätvärden är resultatet av en harmonisering i Norden genom NBS-projektet och frågan har därför diskuterats i det forumet. Nedan återges vad NBS-modellen innebär med avseende på rapportering av mätvärden från nätägare.
I Sverige finns idag krav på rapportering av timmätvärden dygnet efter Leveransdygnet. Detta krav är förenligt med NBS-modellen och kommer därför fortsatt att gälla.
Vad gäller rapportering av rättade timmätvärden så finns idag krav i Sverige på att
detta ska ske inom 5 vardagar och att Svenska kraftnät fakturerar Leveransperioden
(halvmånad) cirka 7 dagar efter brytningen. NBS-modellen medger att denna tidsperiod förlängs med 5 vardagar till totalt 13 dagar efter Leveransdygnet – varför detta är
ett förslag på ändring som har framförts till Energimarknadsinspektionen gällande
mätföreskrifterna (där arbete med uppdatering av dessa pågår).
Den förlängda tiden för rättade mätvärden grundar sig i att det inte kommer att ske
någon korrektionsavräkning i NBS-modellen såsom det görs i Sverige idag. Idag utför
Svenska kraftnät en korrektionsavräkning ca 1,5 månad efter leveransperiodens slut
(halvmånad). I och med att denna centrala korrektionsavräkning försvinner och ersätts av bilateral korrigering mellan parter så är förhoppningarna att rättningar avmätvärdena kommer att ske i större utsträckning inom de 13 dagarna efter leveransperioden och därmed att rättade mätvärden totalt sett finns på plats tidigare än idag.
11/12
34. Nästa remiss
En aktör framförde att Svenska kraftnät på ett förtjänstfullt sätt presenterat föreslagna
förändringar i ett separat dokument men föreslog att förändringarna även markerades
i själva Balansansvarsavtalet.
Bemötande från Svenska kraftnät:
Svenska kraftnät tackar för synpunkten och kommer att skicka med avtalet med ”spåra
ändringar” markerade i de fall som detta bedöms lämpligt och tydligt. Det uppdaterade
avtalet med förändringar gjorda baserade på de remissvar som emottagits kommer att
skickas ut i två versioner – ett med ”spåra ändringar” och ett som är ”rent”.
Övriga förändringar i avtalet sedan remissomgångens utskick
35. Definition av Avtal
I versionen som sändes ut föll den nytillkomna definitionen av Avtal bort i Balansansvarsavtalet (men angavs i det förklarande dokumentet). Denna definition har därför
tillkommit i den uppdaterade versionen av avtalet.
36. Definition av Leveransvecka
I och med ett införande av en ny tidsperiod, Leveransvecka, för fakturering så har
denna definition tillkommit.
37. Flyttat textstycke
Textstycket gällande Produktionsförflyttningar, tidigare Bilaga 5 stycke 5.4, har flyttats
till Bilaga 2 stycke 2.7. Orsaken är att produktionsförflyttningar inte anses vara kopplade till FRR-M, varför denna text inte ska ligga i bilagan om FRR-M.
12/12