Kvalitetsplan Villa Utkiken 2015, , nytt fönster

Kvalitetsplan 2015
Villa Utkiken
Inledning
Beskrivning
Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den
som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning hos Äldreomsorgens
Biståndshandläggare vid första tillfället. Efter beslutet kan anhörig ringa själv, direkt till
personalen på Villa Utkiken och boka plats. Vi tar emot gäster alla veckans dagar. Gästen
har rätt till avlösning enligt beslutet. Behovet kan variera från några timmar, en dag, kväll,
natt eller upp till ca två veckor i sträck. Var tredje helg håller enheten stängt. Kostnaden för
vistelsen är 121 kr/dygn och 61 kr för daggäst. Hemresedagen är avgiftsfri. Villa Utkiken
ingår i verksamhetsområdet bedömning, utredning, avlösning.
Kvalitetssystem
Verksamheten är enligt lag skyldig att ha ett kvalitetssystem. Syftet med kvalitetssystemet
är att kvalitetssäkra samt att ha en kontinuerlig utveckling och uppföljning av verksamheten.
Kvalitetsplanen beskriver verksamhetens mål och hur vi arbetar för att uppfylla dessa mål.
Kvalitetspärmarna beskriver vem som gör vad och hur vi arbetar inom enheten. På Villa
Utkiken finns en kvalitetsgrupp som arbetar med utveckling av verksamheten.
Utvärdering/uppföljning av kvalitetsplanen görs i slutet av varje år och ligger till grund för
kommande års kvalitetsarbete. Kvalitetsplanen finns tillgänglig på nätet för anhöriga,
politiker och andra intresserade.
Målgrupp
Personer som vårdas av anhöriga i hemmet och anhöriga som är i behov av avlösning.
Målsättning
Demokrati och öppenhet




Att hjälpa och stötta anhöriga som sköter sina närstående i hemmet.
Att alla som behöver avlösning omedelbart ska få det.
Att gäster och anhöriga ska trivas och känna sig trygga.
Att gäster och anhöriga ska bli bemötta med respekt.
1
Uppföljning sker via statistik samt genom kvalitetsenkäten till omsorgstagare samt
anhöriga.
Känner du dig trygg här på Villa Utkiken.
Hur anser du att din anhöriges behov av trygghet tillgodoses.
Livsmiljö

Att så långt det är möjligt bibehålla gästernas funktioner för att klara den dagliga
livsföringen med tyngdpunkten på vardagsrehabilitering.

Att du som anhörig och gäst känner er väl bemötta när ni kommer till Villa
Utkiken.
Uppföljning sker via kvalitetsenkäten till omsorgstagaren och den anhöriga.
Hur tycker du att du har blivit bemött av de anställda.
Ekonomi

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för beslutad budget.
Uppföljning av budget samt prognos sker månadsvis. I uppföljning av kvalitetsplan
redovisas resultat för hela året.
Personal



Att personalen som arbetar på Villa Utkiken har den kompetens och utbildning som
krävs för de arbetsuppgifter som utförs
Att personalen känner till de mål som finns för verksamheten.
Att personalen på Villa Utkiken arbetar för en bra trivsel samt samarbete i gruppen.
Uppföljning sker via kvalitetsenkäten för medarbetar
Jag har tillräckligt med kompetens för mitt arbete. Jag känner till våra mål och
prioriteringar. Samarbetet i gruppen fungerar bra.
Hälso- och Sjukvård



Om gästen har behov av behandling/sjukvård hjälper vi till med kontakter till
ansvarig Hälsocentral eller Hemsjukvården
När gästen vistas på Villa utkiken säkerställer vi att aktuell medicinlista medföljer
vid varje vistelsetillfälle
Att stödja, ge förutsättningar till gästen att så långt det är möjligt vara självständig
ansvara för sin egen hälsa och medicinhantering. Att bistå gästen vid behov med
insatser upp till sjuksköterska.
Uppföljning Löpande uppföljning att gästen har aktuell medicinlista vid varje
vistelsetillfälle.
2
Förutsättningar
Lagstiftning
Det finns lagar och förordningar som ger anvisningar om vilka rättigheter den enskilde
samhällsmedborgaren har gällande sociala tjänster och sjukvård, samt verksamhetens och
personalens skyldigheter. Nedanstående lagar, förordningar och anvisningar ligger till grund
för Villa Utkikens verksamhet.
Socialtjänstlagen
I socialtjänstlagen fastläggs övergripande mål och riktlinjer för hur kommunen och
dess handläggare ska arbeta med omsorgen om de äldre. Insatserna ska vara av god
kvalitet, utförd av personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvalitetsarbete och
kvalitetssäkring finns beskrivet i lagen.
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar tom sjuksköterskenivå enligt HSL. Lagen
reglerar hur sjukvårdsuppgifter ska utföras och vem som får utföra dem.
Kvalitetsarbete och kvalitetssäkring finns beskrivet i lagen.
Sekretesslagen
I lagen fastställs att all personal har tystnadsplikt vilket innebär att man inte får föra
vidare uppgifter om gästen utan dennes tillstånd.
Arbetsmiljölagen
Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att även i övrigt
uppnå en god arbetsmiljö. Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form
av ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling.
Ekonomi
I januari varje år erhålls de ekonomiska ramarna. Budgeten baseras på följande principer:
Personalkostnader
Grundlön, vikarie ersättning, semesterlön, sociala avgifter
Övriga kostnader
Hyra, förbrukningsmaterial (reparationer, transporter mm),
verksamhetsvaktmästare, fria studiedagar, telefoner och data.
Bemanning
All tillsvidareanställd personal har behörig kompetens utifrån sin yrkesroll. Enheten har en
personalbudget för totalt 10,91 årsarbetare, samtliga undersköterskor (7,6 åa dag, 3,3 åa
natt). De arbetar utifrån Hel/Del som innebär att alla har 100 % i sin grundanställning sedan
finns möjlighet att söka tjänstledigt för att arbeta mindre.
3
Grundbemanning av undersköterskor vid full beläggning är fyra/förmiddag, tre/eftermiddag,
två/kväll och två/natt.
Sjuksköterskans, arbetsterapeutens och sjukgymnastens tjänster ingår i Utredningsteamet i
samma verksamhetsområde och utgår från Trädgårdsvillan på Bergsviksvägen.
Utredningsteamet består av 3 sjuksköterskor, 4 arbetsterapeuter och 2 sjukgymnaster. De
arbetar mot Kärnhuset, Villa Utkiken och Vård och Omsorgsteamet. En person i varje
yrkeskategori har ett förstahandsansvar mot Villa Utkiken. Sjuksköterskan besöker Villa
Utkiken kontinuerligt samt vid behov. Grundschema är dagtid måndag – fredag. Övrig tid
på dygnet finns sjuksköterska inom ansvarsområdet och tillkallas av personalen på Villa
Utkiken när behov uppstår. Arbetsterapeut och sjukgymnast besöker Villa Utkiken när
personalen påkallat behov.
Detta erbjuder vi
Bokning av plats
För att komma på en vistelse på Villa Utkiken behövs ett biståndsbeslut av
Biståndshandläggaren där avlösning eller växelvård finns beviljad. Bokning av plats kan
därefter utifrån beslutet göras direkt med personalen på Villa Utkiken. Målsättningen med
denna kontakt är att vi tillsammans skall kunna göra en bra planering och
informationsöverföring, samt kunna klarlägga förväntningar, behov och önskemål.
För att ditt rum ska vara klart när du kommer sker incheckning på eftermiddagen mellan
13:00-14:30, utcheckning 10:00-11:00. Incheckning öppningsmåndag och utcheckning
stängningsfredag sker i samråd med personalen.
Tillgänglighet
Verksamheten har 13 platser och är öppet dygnet runt med undantag för stängningshelgen
var tredje helg. Första stängda helgen 2015 är 17-18 januari. Villa utkiken och Kärnhuset
samverkar vid jul och nyår. Detta innebär en minskning av totala antalet platser från 23 till
18 platser under denna period. Verksamheten tar då emot gäster för avlösning samt akuta
bedömningar.
Vistelsetid
Daggäst, nattgäst eller heldygnsgäst, är de alternativ vi erbjuder. I möjligaste mån försöker
vi att tillgodose anhörigas behov av avlösning. Gästerna ska dock inte vistas mer tid på Villa
Utkiken än hemma
Information
Kortfattad information finns i en broschyr som beskriver Villa Utkikens verksamhet,
riktlinjer, gästens kostnad, vad man skall ta med sig samt vart man vänder sig om man vill
ha mer information. På varje sängbord finns ett informationsblad där gästen och anhöriga
hittar information om Villa Utkikens målsättning, vem som är gästens kontaktperson, vad vi
kan erbjuda, telefonnummer och mattider.
Kontaktperson
Samtliga gäster/anhöriga tilldelas en kontaktperson från dagpersonalen och en från
nattpersonalen. Kontaktpersonen ansvarar för anhörigkontakten och att vara ett stöd för den
anhörige.
4
Lokaler
Det finns 13 sängplatser på Villa Utkiken, varav fyra enkelrum. I möjligaste mån erbjuder vi
enskilt rum till den som så önskar.
Måltider
Måltiderna serveras i dagrummet. Frukosten serveras när så önskas, lunchen ca kl. 11.30
och Middagen ca kl. 16.30, kaffe serveras eftermiddag och kväll. Den som har behov av
specialkost kan få detta.
Omsorg - omvårdnad
Vi erbjuder individuellt behovsanpassade insatser som dokumenteras i Genomförandeplan.
Insatser utförs av undersköterska dygnet runt med varierande bemanning utifrån dag, kväll,
helg och natt.
Hälso- och sjukvård
Under vistelsetiden ansvarar Villa Utkiken för sjukvård upp till sjuksköterskenivå.
Läkarkontakt; sjuksköterskan kontaktar läkare på respektive Hälsocentral eller Piteå Älvdals
Sjukhus vid behov. Vid problem som inte är akuta hänvisas gästen till sin distriktssköterska
och/eller Hälsocentral.
Träning/rehabilitering
Vi utför de tränings/rehabiliteringsprogram som gästen har med sig under sin vistelse.
Meningsfull vardag
Under vistelsen integreras aktiviteter i den dagliga livsföringen med tyngdpunkten på
vardagsrehabilitering. Dessutom ordnas aktiviteter/underhållning, exempel på detta kan vara
sittgymnastik, musik, bingo. Aktuella aktiviteter anslås på ytterdörr eller anslagstavla på
köksdörr.
Så här arbetar vi
Värdighetsgarantier
-
Vi garanterar att du får en namngiven kontaktperson som har huvudansvaret i
kontakten med dig och din närstående under vistelsen hos oss.
-
Vi garanterar att vårt arbetssätt är att stötta dig till så stor självständighet som
möjligt.
-
Vi garanterar att du och din närstående möts med respekt och engagemang
-
Vi garanterar dig ett första samtal då vi tillsammans upprättar en plan över vistelsen
hos oss.
5
Gäster
Nya gäster

Efter Biståndshandläggarens beslut ringer alternativt besöker anhöriga Villa
Utkiken och bokar tid för avlösning.

Personalen informerar om verksamheten samt vad man bör ta med sig. Ställer
frågor till anhöriga om gästens bakgrund, resurser och behov av hjälp och stöd.
samt klargör önskemål/förväntningar.

Utifrån det samtalet och Biståndshandläggarens utredning skapas en individuellt
utformad genomförandeplan.
Återkommande gäster

Personalen ställer frågor utifrån den upprättade genomförandeplanen för att
klargöra gästens aktuella behov av stöd och hjälp. Därefter uppdateras
genomförandeplanen och riskbedömning görs.
Gemensamt för alla gäster





Gästen tar med sig aktuell medicinlista och läkemedel. Målsättningen är att de
gäster som klarar av att sköta sin medicinhantering fortsätter att göra det.
Gästen tar med sina individuellt utprovade hjälpmedel t ex käpp, lyftsele och
rollator. Fast monterade hjälpmedel behöver inte tas med t ex lyft och
toalettstolsförhöjning.
Om gästen har behov av speciella inkontinenshjälpmedel tas detta med, standard
blöjor finns. Likaså gäller om gästen har behov av omläggningar med specifikt
omläggningsmaterial.
Gästen ombeds även ta med hygienartiklar samt annat som denne eller anhörig
bedömer behövs under vistelsen
Under vistelsen på Villa Utkiken dokumenteras händelser av vikt i VIVA
datajournal.
Schema Hel/Del
Villa Utkikens personal har individuella scheman. Det innebär att schema och
personalfördelning omarbetas inom arbetslaget för varje månad. Syftet är att genom en
individuell och flexibel arbetstidsförläggning tillgodose både verksamhetens behov av
insatser och de anställdas önskemål. Som schemahjälpmedel används Time Care. Alla
anställda har heltidsanställning med möjlighet att söka tjänstledigt och arbeta mindre.
Samverkan

Arbetsplatsträffar en gång/månad, årsvis planering.
Övergripande verksamhetsfrågor (budget, utveckling och uppföljning),
arbetsmiljöfrågor, Hel/Dels val, schema, facklig information, etiska dilemman,
Utredningsteamet informerar samt aktuella frågor.

Gruppträffar en gång/vecka (onsdag.)
Löpande
verksamhetsfrågor,
genomgång
av
genomförandeplaner,
riskbedömningar, veckoutvärdering, veckoplanering, information, övriga frågor

Medarbetar och lönesamtal en gång/år
6
Fortbildning
För att planera och utveckla verksamheten har all personal tre studiedagar per år varav två
centrala och en som arbetslaget väljer innehållet i. Denna dag används vanligtvis till
föreläsningar, erfarenhetsutbyte och studiebesök.
Semesterplanering
Sommarsemestern delas in i två perioder, brytpunkten är i år mellan 15-16 juli. Ledigheter
vid jul och nyår samplaneras av personalen på Villa Utkiken och Kärnhuset.
Arbetsmiljö
Eventuella arbetsmiljöproblem som uppkommer arbetar vi med att lösa då de uppkommer.
Arbetsmiljö är en återkommande punkt på dagordningen vid arbetsplatsträffar.
Enhetschefen och arbetsplatsombuden genomför skyddsrond en gång/år. Central skyddsrond
utförs en gång vartannat år.
Kvalitetsutveckling 2015
-
Införa nytt databaserat dokumentationssystem;VIVA för undersköterskorna.
I VIVA skrivs det beslut som Biståndshandläggaren fattat för vistelsen.
-
Utveckla och arbeta med genomförandeplan i VIVA utifrån Biståndshandläggarens
beslut.
-
-
Införa PPP; praktisk professionell planering som ett verktyg att
organisera och kvalitetssäkra de dagliga uppgifterna för undersköterskorna.
I arbetsgrupp planera verksamhetsinnehåll för det nya Äldrecntrat 2016.
Som ett led i ”Äldrecentrats” verksamhetsplanering kommer kvalitetsgrupperna från
Kärnhuset och Villa Utkiken att samarbeta och ha gemensamma träffar under året.
7