Slutantagningen Stockholms län 2015

KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Slutantagningen till gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan
i Stockholms län 2015
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Innehåll
............................................................................................................... 0
Förord ............................................................................... 2
Sökande ............................................................................ 3
Sökande totalt vid slutantagningen...................................................... 3
Gymnasieutbudet i Stockholms län .................................... 4
Antal gymnasieskolor som startar årskurs 1 i höst .............................. 4
Antal gymnasieutbildningar – sökbara studievägar ............................ 4
Antal erbjudna platser .......................................................................... 5
Förstahandssökande och antagna Gymnasieskolans
nationella program............................................................ 5
Förstahandssökande totalt ................................................................... 5
Andel förstahandssökande till högskoleförberedande program och
yrkesprogram ........................................................................................ 6
Antagna totalt ....................................................................................... 6
Andel av de antagna som är antagna på sitt förstahandsval ............... 6
Andel antagna vid högskoleförberedande program och yrkesprogram
............................................................................................................... 6
Andel antagna till respektive typ av huvudman – elever folkbokförda
i Stockholms län - anges i procent........................................................ 7
Antal antagna vid yrkesprogrammen ................................................... 8
Lediga platser .................................................................... 9
Antagna och lediga platser – högskoleförberedande programmen .. 10
Antagna och lediga platser - yrkesprogrammen ................................ 10
Obehöriga sökande ........................................................... 11
Antagna till Introduktionsprogram .................................. 11
Antagna till gymnasiesärskolan ........................................ 12
Slutantagningen Stockholms län 2015
1(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Förord
Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom
Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till
gymnasieskolorna, de kommunala och fristående, för kommunerna i
Stockholms län. Därtill genomför vi antagningen för Håbo kommun i
Uppsala län och Gnesta kommun i Södermanlands län.
I denna sammanställning finns övergripande siffror gällande sökande
och antagna från hela landet till gymnasieskolorna i Stockholms län
om inget annat anges. Vid jämförelse med tidigare år så är det
motsvarande uppgifter vid slutantagningen respektive år som anges
Uppgifter på skolnivå finns på Gymnasieantagningens hemsida
www.gyantagningen.se
Antagningspoäng, antal reserver och lediga platser per
utbildning
På http://www.gyantagningen.se/slutliga-antagningar.html kan man
söka fram uppgifter om antal antagna, lägsta antagningspoäng,
medianpoäng, antal reserver och eventuella lediga platser vid
respektive utbildning på respektive gymnasieskola.
Sammanställda uppgifter om lediga platser vid
slutantagningen
http://www.gyantagningen.se/aktuellt/aktuellt/2015-06-30-ledigaplatser.html
Antagningsbesked och reservantagning
Sökande loggar in på www.gyantagningen.se för att ta del av sitt
antagningsresultat.
Reservantagningen fortsätter från slutet av juli och in i augusti.
Gymnasieantagningen sköter reservantagningen fram till
terminsstart.
Charlott Rydén
Chef Gymnasieantagningen Stockholms län
Slutantagningen Stockholms län 2015
2(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Sökande
Sökande totalt vid slutantagningen
Det är totalt 27 130 personer som har gjort någon form av val till
gymnasiekola eller gymnasiesärskola i Stockholms län inför hösten
2015.
Det totala sökandet innefattar val till nationella program i
gymnasieskolan, introduktionsprogram, nationella och individuella
program i gymnasiesärskolan. Det innefattar både sökande med
förstahandsval och personer med lägre rangordnade val till länets
skolor.
25 643 sökande har gjort ett förstahandsval till någon av länets
skolor.
Sökande totalt till gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan
29 500
29 000
28 500
28 000
27 500
27 000
26 500
26 000
25 500
25 000
28 868
27 430
26 518
2 011
2012
2013
26 818
2014
Slutantagningen Stockholms län 2015
27 130
Sökande totalt
gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
2015
3(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Gymnasieutbudet i Stockholms län
Gymnasieskolans nationella program
(inkl International Baccalaureat)
Uppgifterna innefattar utbudet vid samtliga kommunala,
landstingsägda och fristående gymnasieskolor.
Antal gymnasieskolor som startar årskurs 1 i höst
250
192
200
187
184
176
173
Totalt
150
124
120
119
115
113
100
Kommunala och
Landstinget
Fristående
68
67
65
61
60
2011
2012
2013
2014
2015
50
0
Antal gymnasieutbildningar – sökbara studievägar
1 400
1 260
1 207
1 200
1 085
1 079
1 068
1 000
800
600
Totalt
662
598
645
562
590
495
592
476
588
491
Kommunala och
Landstinget
Fristående
400
200
0
2011
2012
2013
2014
Slutantagningen Stockholms län 2015
2015
4(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Antal erbjudna platser
30 000
27 669
26 056
25 025
24 798
25 000
24 598
20 000
Totalt
15 314
15 000
14 921
12 355
13 872
11 135
13 828
10 926
13 349
Kommunala och
11 249 Landstinget
11 197
10 000
Fristående
5 000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Förstahandssökande och antagna
Gymnasieskolans nationella program
Förstahandssökande totalt
1:a handssökande till nationella
program i Stockholms län
23 400
23 163
23 200
23 000
22 786
22 800
22 600
22 581
1:a handssökande
nationella program i
Stockholms län
22 400
22 200
2013
2014
Slutantagningen Stockholms län 2015
2015
5(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Andel förstahandssökande till
högskoleförberedande program och yrkesprogram
76% av de som har gjort ett förstahandsval till ett nationellt program
har gjort det till ett högskoleförberedande program och 24% till ett
yrkesprogram International Baccalaureat räknas såsom ett
högskoleförberedande program vid beräkningen.
Antagna totalt
Antagna nationella program
22 500
22 170
22 000
21 500
21 012
20 942
21 000
21 023
Antagna nationella
program
20 420
20 500
20 000
19 500
2011
2012
2013
2014
2015
Andel av de antagna som är antagna på sitt
förstahandsval
71% av de antagna är antagna på sitt förstahandsval.
Av de antagna vid kommunala gymnasieskolor är det 73% som
antagits på förstahandsvalet och vid fristående gymnasieskolor är det
69%.
Andel antagna vid högskoleförberedande program
och yrkesprogram
78% av de som är antagna till nationella program har antagits till ett
högskoleförberedande programoch 22% till ett yrkesprogram
Slutantagningen Stockholms län 2015
6(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Andel antagna till respektive typ av huvudman
– elever folkbokförda i Stockholms län - anges i procent
60
55
50
50
2007
42
40
39
36 35
36
33 34 32
30
30
22 22
24
39 40 38
40 40 41
32
2009
2010
27 27 26 27
2011
2012
18
20
2008
15
2013
2014
10
2015
0
Kommunal skola i egna
kommunen
Kommunal skola i annan
kommun
Fristående skola
Förklaring av förkortningar som anges
SA = Samhällsvetenskapsprogrammet
NA = Naturvetenskapsprogrammet
EK = Ekonomiprogrammet
TE = Teknikprogrammet
ES = Estetiska programmet
HU = Humanistiska programmet
IB = International Baccalaureat
EE = El- och energiprogrammet
HV = Hantverksprogrammet
NB = Naturbruksprogrammet
BF = Barn- och fritidsprogrammet
BA = Bygg- och anläggningsprogrammet
FT = Fordons- och transportprogrammet
RL = Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VO = Vård- och omsorgsprogrammet
HA = Handels- och administrationsprogrammet
HT = Hotell- och turismprogrammet
VF = VVS- och fastighetsprogrammet
IN = Industritekniska programmet
RX = Riksrekryterande utbildning med egna examensmål
Slutantagningen Stockholms län 2015
7(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Antal antagna vid de högskoleförberedande
programmen
5 000
4 500
4 000
3 500
3 018
3 000
2 771
Kommunala
2 052
2 500
Fristående
2 000
1 500
1 000
1 156
1 655
500
1 507
1 269
567
1 243
793
158
65
0
SA
NA
EK
TE
ES
88
58
HU
IB
Antal antagna vid yrkesprogrammen
1000
900
800
700
555
600
Kommunala
500
400
146
194
300
200
Fristående
101
426
309
244
282
194
182
114
146
193
346
218
100
155
111
163
0
EE
HV
NB
BF
BA
FT
Slutantagningen Stockholms län 2015
RL
VO
HA
133
85
75
119
8
80
44
HT
VF
IN
RX
8(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Lediga platser
Vid slutantagningen finns det 3 860 lediga platser på
nationella program vid gymnasieskolorna i Stockholms län.
För sökande som inte har antagits någonstans finns
möjlighet att lägga till utbildningar i ansökan så att man kan
prövas i den fortsatta reservantagningen.
De elever som lägger till nya utbildningsval under
sommaren prövas till sådan utbildning i mån av plats.
Program
Lediga platser
Samhällsvetenskapsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Hantverksprogrammet
El- och energiprogrammet
Teknikprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
Naturbruksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Industritekniska programmet
Humanistiska programmet
International Baccalaureat
Riksrekryterande utbildning med egna
examensmål
Summa
Slutantagningen Stockholms län 2015
533
365
362
324
293
241
241
194
191
187
172
149
145
141
121
113
62
10
8
3
3 860
9(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Antagna och lediga platser –
högskoleförberedande programmen
6 000
533
5 000
324
4 000
113
Lediga platser
3 000
Antagna
4 673
4 040
2 000
3 559
1 000
241
362
1 949
1 810
10
223
0
SA
NA
EK
TE
ES
HU
8
146
IB
Antagna och lediga platser - yrkesprogrammen
1400
1200
241
1000
800
Lediga platser
365 293
600
981
Antagna
145 191 149
400
187 194 121
200
399 455 447 393 412
328 307 357
172 141
204 208
62
88
3
44
VF
IN
RX
0
EE
BA
HV
NB
FT
BF
VO
Slutantagningen Stockholms län 2015
HA
RL
HT
10(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Obehöriga sökande
15% av de sökande är inte behöriga att antas till något nationellt
program.
När det gäller att vara behörig till samtliga nationella program så
saknar 24% denna behörighet.
Behörighetskravet till Yrkesprogram är lägst godkänt betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + lägst
godkänt betyg i ytterligare fem ämnen.
Till Högskoleförberedande program krävs lägst godkänt betyg i
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik + lägst
godkänt betyg i ytterligare nio ämnen. Det krävs dessutom lägst
godkänt betyg i vissa specifika ämnen när det gäller behörighet till de
högskoleförberedande programmen (utom Estetiska programmet).
Antagna till Introduktionsprogram
Vid slutantagningen var det totalt 2 739 personer
Språkintroduktion - 810 personer
Yrkesintroduktion - 693 personer
Programinriktat individuellt val - 505 personer
Individuellt alternativ - 456 personer
Preparandutbildning - 275 personer
Många av de sökande som är obehöriga till nationella program och
som har sökt ett introduktionsprogram har blivit antagna till ett
introduktionsprogram vid slutantagningen.
Antagning och placering, av elever som är obehöriga till nationella
program, vid Introduktionsprogram fortlöper vidare efter
slutantagningen och även in på terminen.
Slutantagningen Stockholms län 2015
11(12)
KOMMUNFÖRBUNDET
STOCKHOLMS LÄN
Antagna till gymnasiesärskolan
Gymnasiesärskolans program är till för ungdomar med
utvecklingsstörning. Sökande som tillhör målgruppen för
gymnasiesärskolan erbjuds nio nationella gymnasiesärskoleprogram.
Det individuella programmet erbjuds de elever som hemkommunen
bedömer inte ska kunna fullfölja ett nationellt program inom
gymnasiesärskolan.
Totalt 243 elever har antagits till gymnasiesärskolans utbildningar i
Stockholms län.
Antagna gymnasiesärskolan
120
109
100
80
60
40
20
31
22
22
18
12
9
9
8
3
Antagna
0
Slutantagningen Stockholms län 2015
12(12)