Rodel Nämdö Fiber Bryggorna i Sand Från norra Roslagens horisont

Nytt från Nämdöskärgården • Nummer 34 / april 2015 • Pris: 50 kr
Rodel
Nämdö Fiber
Bryggorna i Sand
Från norra Roslagens horisont
1
LEDARE
Saltsjöbadens Rodelklubb i Lillehammer, sportlovet 2015
Bättre sent än aldrig
Foto: Roger Persson
Vårnumret av Nämdö Nu kom sent till Nämdö men själva våren kom tidigt. Nu blommar det i soliga backar på våra skärgårdsöar och fågelsång hörs överallt. Den 17 maj får morgonpigga återigen proffsig ledning på den numera traditionella gökottan. Den här gången krockar
det lite med sista städdagen vid hembygdsgården - eller kanske inte?
Fågelskådarna lär vara tillbaka vid lunchtid så varför inte delta på
städlunchen och jobba några timmar sen?
Mer på sid. 6
Övre raden: Anders Persson, Svante Kohala, Kajsa Hjelm Söderberg, Tove Kohala, Jenny från Söderhamn,
Jonatan Alm, Rufus Persson. Nedre raden: Adam Alm, Paul Zielke, William Jörding, Erik Johansson
Albert och Camillas nya hem, gården Örvik i byn Norrskedika, Östhammars kommun, en vacker marsdag när
snön ännu låg kvar. Men våren kommer snabbt även till
Örvik och i dagarna är potatisen satt, har det ryktats.
Camilla berättar om det nya boendet, sid. 6
I ett tält i skogen vid ett brummande elverk sitter fibertekniker från KTEC AB, ett företag från Åkersberga, som
utför de sista arbetena med fibernätet åt totalentreprenören FNC AB i Nämdö Fibers etapp 1.
T.v. Fredrik Funke från Dyvik i Österåker som började
jobba på KTEC direkt efter gymnasiet och har nu varit
anställd på företaget i 3,5 år. T.h. Daniel Stenfrost från
Uppsala och som jobbat ett halvår på KTEC.
Foto: Nilla
2
Tema för detta nummer skulle väl kunna vara nya utmaningar? Inte
minst för undertecknad som tagit över efter proffsen Camilla och Olle
Strandman (puh), att meka ihop Nämdö Nu och skriva ledare. Hoppas ni har överseende med detta nummer, det har tagit sin tid som
ni märker. Tack kära skribenter, som alla varit ute i god tid. Utan er
blir det ju inget. Det som inte kom med i det här numret kommer i
nästa nr, eller nästa. Jobbet med sommarnumret startar omedelbart,
en del matrial är redan inskickat - tack igen!
Styrelsearbetet har den senaste tiden präglats av hembygdsgårdens
underhåll, modell omfattande, samt diskussioner kring bryggorna
i Sand, inga småsaker det heller. En avfuktningsanläggning är nu
installerad i källaren av ett professionellt företag. Jobbet med hembygdsgårdens fönsterbågar och det vanliga vårpysslet gör vi förstås
själva, tillsammans, se sid. 11. På olika nivåer, nationellt, regionalt
som kommunalt - ända ner till vårt skärgårdsområde behandlas samma basala frågor som ibland kan underlätta men mest krånglar
till en skärgårdsbos vardag, för bofast såväl som för fritidsboende.
Strandskyddet och inte minst riksintresset, är en sådan fråga som
gör att kreativa insatser, som exempelvis föreningens övernattningsbodar, till en långdragen och tålamodsprövande process. Det utökade
strandskyddet har involverat hembygdsgårdens tomt men har nu
“krympt” till 100 m vilket gör att vi slipper söka och betala för strandskyddsdispens. Förhoppningsvis får vi ordning på bodarna bakom
dansbanan till sommaren.
Camilla, som numera är fri som en fågel (ej med i SRF:s styrelse längre), redogör hur skärgårdsfrågor drivs nationellt som internationellt,
sid. 7. Nämdö hembygdsförening är medlemmar i SIKO som också
hanterar dessa frågor och gör allt för att sätta skärgården på “kartan”. Bredbandsutbyggnaden som hembygdsföreningen, med Camilla
i spetsen, initierade för drygt tre år sedan har resulterat i ett fungerande bredbandsnät. Nätet är dock långt ifrån färdigbyggt och många
väntar otåligt på sina anslutningar. En utmaning som styrelsen i
Nämdö Fiber jobbar hårt med, kan undertecknad meddela.
Nämdö Hembygdsförening
Föreningen arbetar för att främja bygdens intressen, såväl inom kultur och
miljö som näringsliv samt övriga samhällsfrågor.
Föreningen äger och förvaltar Nämdö
Hembygdsgård.
Alla är välkomna som medlemmar, ej
mantalsskriven i nämdöskärgården blir
stödjande medlem.
Ansvarig utgivare
Christina Krook, ordförande
[email protected]
Hemsidor
www.namdohbf.se
www.namdo.dinstudio.se
www.facebook.com/NamdoHbf
I redaktionen
Christina Krook
Inga Winroth
Nilla Söderqvist
Carina Öhman
Redigering & layout
Nilla Söderqvist
[email protected]
(Olle Strandman)
Tidningens postadress
Nämdö Sand 155, Pl 16
130 36 Nämdö
Föreningens logotype:
Claes Kruckenberg
Omslagsbilder:
Ängsholmen från gökottan 2014
Sopskjulet i Sand. Foton: Nilla
En dag händer det, ett slitet utryck som passar utmärkt när det gäller
just det slitna gamla sopskjulet i Sand som Värmdö kommun, efter
föreningens påtryckningar, äntligen bytt ut. Med markägares tillstånd, dispens från strandskydd och allt.
Nilla Söderqvist
Gökotta söndag 17 maj kl 07.00!
Kom med på årets gökotta med Per Lindgren från Vånö. Samling vid Nämdö Hembygdsgård för en ca 4 timmars lång promenad i lugnt tempo. Ta gärna med fikaryggsäck, kikare, bra på fötterna och kläder efter
väder. Fotot på tidningens framsida är taget under förra årets gökotta med Per. Fin utsikt från Ängsholmen mot sundet mellan Mörtö och Uvö. Vem vet, kanske det blir bäverspaning i år? Förra året missade vi
med några timmar när en bäver som simmade över till Mörtö från Alkläppen.
Nästa nummer utkommer i slutet av juni • Manusstopp 8 maj
3
Protokoll fört vid Nämdö hembygdsförenings årsmöte den 7 februari 2015
Deltagare (bilaga 1): 15 röstberät- april, maj, juni, okt, nov är betigade, 18 stödjande medlemmar
mannade. Bemanning saknas till
och 4 gäster från NSI.
sep och dec puben. Mötet bestämde att decemberpuben ska vara
1. Föreningens ordförande
en organiserad julknytis. En del
Christina Krook öppnar mötet.
större underhåll av huset kom2. Utsänd föredragningslista
mer ske under året, hallen har
fastställdes.
fått nytt golv efter en vattenläcka
och källaren behöver avfuktas.
3. Christina Krook valdes till
Det fanns önskemål om ytterligamötessekreterare
re en pubkurs till hösten.
a. Stina Molander valdes till
14.Till valberedningen valdes:
Göran Görsson (sammank),
Jesper Skogsrydh, Roy Agehorn
15.Inga motioner fanns att
behandla. En fråga angående
medlemskapet hade inkommit,
rörande fullvärdigt medlemskap/
stödjande medlemmar. I och
med att SIKO har ändrat i sina
stadgar så öppnar det upp för
föreningar som är medlemmar
mötessekreterare
12.Följande föreningsfunktionä- i SIKO att även ha ej mantalsb. Per Fjärdhäll och Stefan
rer valdes: Görsson informerade
skrivna som fullvärdiga medlemWalden valdes till protokolljuste- om att Kerstin Öhman Moberg
mar. Det kräver då en stadgeändrare/rösträknare. Per närvarande var tillfrågad att vara supplering. Styrelsen fick i uppdrag att
fram till tio i tre och har justerat ant i föreningen, svar skulle ges
undersöka förutsättningarna för
den delen av mötet.
måndagen den 9/2. Mötet bestäm- ändrat medlemskap och göra en
de att det var en extra suppleant avrapportering till höstmötet.
4. Fastställdes deltagarlistan
som utgår om Kerstin inte accepsom röstlängd, 15 närvarande
16. Christina Krook informerade
terar den.
röstberättigade.
att det har bildats en arbetsgrupp
a. Ordförande + två styrelseledabestående av henne själv, Maria
5. Mötet befanns vara utlyst i
möter för två år: Christina Krook,
Nilsson och Johan Bergman, som
behörig ordning.
Bosse Holmberg, Nilla Söderqvist
arbetar med gamla lärarbostab. Tre suppleanter för ett år:
6. Verksamhetsberättelsen (biden gentemot kommunen. Man
Conny Mattson, Stina Molander,
laga 2) och ekonomisk berättelse
arbetar på att få den renoverad
Doris Eriksson (adjungerad).
(bilaga 3) gicks igenom. Förenoch på något sätt användbart för
c. Ungdomsledamot vakant.
ingen har en god stabil ekonomi,
Nämdö t.ex. vandrarhem. Chrisd. Nämdödagsgrupp: Göran Görsårets resultat blev 88 589 kr.
tina rapporterade också kort
son, Eva Eldebrink, Axel Lindom bygdemötet som hölls förra
7. Ingen av revisorerna kunde
strand, Clare Lindstrand.
året gemensamt med NSI, en
närvara. Christina Krook läste
e. Redaktionsgrupp: Christina
sammanfattning fanns på plats
revisionsberättelsen. Revisorerna Krook blev vald som sammani hembygdsgården för intresseföreslog ansvarsfrihet för styrelkallande, Nilla Söderqvist, Inga
rade att ta del av. Göran Görssen.
Winroth, Carina Öhman.
son, Nilla och Malcolm Dixelius
8. Balansräkningen (summa till- f. Delegater till SIKO:s årsmöte:
informerade kort om fiberarbegångar 772 710 kr varav kassa & Nilla Söderqvist, Maria Nilsson
tet, samt om etapp 2. De kunde
g. Nominering till SIKO:s styrelbank 710 120 kr, skulder 38 380
informera att de arbetar med en
kr) fastställdes. Styrelsen föreslog se: Nilla Söderqvist står för omval
drift och underhållsplan. StyrelStyrelsen sammansättning efter
att årets resultat förs i ny räksen rapporterade om bryggbytet i
årets val:
ning.
Sand, flytbryggorna. Föreningen
Christins Krook ordf, 2015-2016,
9. Styrelsen beviljades ansvarshar fått in två kostnadsförslag
Bosse Holmberg vald 2015-2016,
frihet för 2014 års verksamhet.
som båda ligger på 300-400 tkr.
Nilla Söderqvist vald 2015-2016,
Medlemmar i föreningen hade vid
10.Årets vinst 88 589 kr beslöts
Annika Wallin vald 2014-2015,
årsmötet skänkt drygt 18 000 kr,
föras i ny räkning.
Per Fjärdhäll vald 2014-2015.
två medfinansiärer bidrar med
11. Genomgicks förslag till verk- Suppleanter valda för 2015: Stina tillsammans 75 000 kr, föreningMolander, Conny Mattsson, Doris
samhetsplan och budget. Efter
en har sökt bidrag hos ett flertal
Eriksson (adjungerad). Adjungdiskussion och kompletteringar
aktörer som t.ex. Stockholms läns
erad kassör: Anders Gillinger.
fastställdes de genomgångna
landsting, kommunen. Dagarna
förslagen (bilaga 4). Bl.a. höst13.Val av revisorer jämte ersätinnan årsmötet gjordes ett mejmöte lör. 12/9 kl 14.00, Särskild
tare.
lutskick till alla medlemmar med
fönsterhelg för slipning/oljning av a. Revisorer för ett år: Folke Pro- ett bryggbrev, tyvärr studsade
fönsterbågar 8-9/5 ansvariga är
copé (ny) Ulf Haeggström (omval) utskicket hos många mottagare.
Annika Nilsson och Bibi Walden, b. Revisorssuppleanter för ett år: Bryggbrevet finns tillgängligt
vårstädning 16-17/5, höststädomval Urban Söderberg, Märta
för alla att läsa på hemsidan/
ning 10-11/10. Pubarna i mars,
Öhman
biblioteket och nytt försök med
4
mejlutskick kommer att göras.
Styrelsen kommer även kontakta
församlingen samt andra ö-föreningar i Nämdöområdet. Vikten av
ett nyttjanderättsavtal diskuterades.
17.Övriga frågor:
a. Lotten Hjelm kom med ett
förslag till föreningen angående
pubarna. Idag går pubarna med
en ordentlig vinst. Alla arbetar
ideellt och gör ett fantastiskt
jobb. För att underlätta arbetet
för pubgruppen så skulle man undersöka om någon kunde ta på sig
att städa, mot betalning, dagen
efter. Mötet tyckte förslaget var
bra och styrelsen fick i uppdrag
att försöka hitta en villig person.
b. Malcolm Dixelius skickade ett
brev till styrelsen dagarna innan
årsmötet angående Tjusviksvägen. På mötet informerade han
om det projekt han arbetar med
gällande vägen till Tjusvik. I
samband med nedgrävning av
ledningar och fiberdragning så
vill man få vägen förbättrad. Den
är idag nerkörd på flera ställen.
Fastighetsägarna: Winroth (Västeräng), Bengtsson (Västerby)
och Värmdö kommun är positiva
till arbetet. Stöd finns i Tjusvik,
Norrängen och hos Nämdö fiber.
Han sökte nu stöd även från
Nämdö hembygdsförening. Mötet
var positivt att stödja ett sådant
arbete, under förutsättningen att
markägarna är positiva.
18.Ordförande avslutar mötet.
Vid protokollet:
Stina Molander
Justeras:
Christina Krook
Stefan Walden
Per Fjärdhäll
Insändare:
Teckning: CS
Är ”tillsammans” alltid bästa lösningen?
Det har pratats mycket om att slå ihop öns bägge föreningar, Nämdö
Hembygdsförening och Nämdö Skärgårds Intresseförening.
Jag har själv funderat mycket över vad det skulle innebära i både positiva
och negativa termer. Som det är idag representerar Intresseföreningen
sommar- och deltidsboende och Hembygdsföreningen den bofasta
befolkningen. Hembygdsföreningen har ju dessutom redan nu ett stort antal
stödjande, icke fastboende medlemmar.
Idén är, som jag förstår det, att ta vara på idéer och kunskaper i alla led och
att arbeta bort skillnaden mellan bofasta och sommar/deltidsboende. Den
tanken är väl god så långt.
Men, har vi som bor och arbetar och har vår vardag här året runt samma
intressen och behov som människor som tillbringar semestrar och helger här?
Vid en sammanslagning av föreningarna kommer den bofasta befolkningen
att hamna i en mycket stor minoritet, hur ska man hantera det? Kommer vi
överhuvudtaget att kunna driva frågor som är viktiga för den som lever i
skärgården året runt?
För ett par år sedan fick vi slåss med näbbar och klor för att få folk
att förstå att vi behöver isen som transportsträcka vintertid och undvika
att den bryts upp av Waxholmsbolaget på sträckan Sand-Sunnansund.
Hembygdsföreningen stod upp för befolkningen gentemot WÅAB. Vad
händer med sådana frågor när vi ständigt kommer sitta i minoritet?
Ett stort antal stödjande medlemmar deltar aktivt i vår förenings olika
arrangemang som pubar, Nämdödagen och städdagar. Dessa insatser är
ovärderliga för föreningen. När man deltar har man ju också möjligheten att
vara med och bestämma, påverka och göra sin röst hörd på möten mm.
En del anser att engagemanget skulle bli större om alla fick rösträtt i vår
förening, stämmer det? Och vad är det man är orolig för att inte få vara med
och rösta om? Det händer ju ytterst sällan att den typen av frågor dyker upp
på våra möten att man måste ta till röstningsförfarande. Vi har ju en väldigt fin
diskussionsnivå där man resonerar sig fram till beslut istället för att rösta. Och
de diskussionerna kan vem som helst delta i.
En, för mig, viktig fråga är vad som händer med Hembygdsföreningens
hjärta, hembygdsgården? Hur ska man hantera beslut och ägandeskap runt
den?
Jag oroar mig för de intressen som rör oss som lever, arbetar och bor här
och är inte alls så säker på att en sammanslagning av de bägge föreningarna
är en så bra idé. Jag tror inte heller att vi som har vår vardag här har samma
behov som den som tillbringar sin semester och lediga helger här. Nä, jag är
inte helt mossig, jag älskar utveckling och delandet av kunskaper, jag tycker
bara att en sammanslagning inte nödvändigtvis är en bra idé. Utvecklas och
dela kunskaper bör vi kunna göra ändå! Bägge föreningarna skulle mycket
väl kunna fortsätta att finnas och driva både egna och gemensamma frågor
genom en god kommunikation dem emellan, och på så sätt även dela idéer
och kunskaper.
Jag hoppas att var och en tar sig en rejäl funderare över de frågetecken
som finns innan ett beslut tas i frågan. Kanske blir mina tvivel motbevisade,
kanske inte.
Carina Öhman
5
”Tänk att ni sitter i bilen på motorvägen i 115-120 km i timmen med säkerhetsbältet väl fastspänt.
Byt ut bilen mot en kälke, ställ er högst upp på ett berg, lägg er i en tunnel gjord av is och så slungar ni er iväg. Då kan ni kalla er rodelåkare.”
Rodel 2015
På sportlovet åkte vi svenska banrodelåkare upp till Hammarstrand och testade på naturrodel. Det finns en rodelbana i Hammarstrand, men den används inte lägre p.g.a. att alla
banor ska ha konst-is. Efter några dagar i Hammarstrand så åkte vi vidare till Lillehammer i Norge. Lillehammer är den närmaste rodelbanan som vi kan träna i. Efter en hård
och lång vecka i Lillehammer var nog alla lite blåslagna och trötta. På sista lördagen körde
vi SM. I år var det första gången jag och Tove körde ett officiellt SM.
Anledningen till att jag har fortsatt med rodel är att jag älskar att det går fort. Jag
älskar känslan när man lägger sig ner på rodeln och puttar iväg. Jag ser fram emot att
delta i min första junior världscup. Kanske händer det nästa år.
Om ni vill vara med mig och mina rodelkompisar på ett hörn så tar vi tacksamt emot små
och stora ekonomiska bidrag. Längre fram under våren kommer det komma information
om större sponsoravtal med oss Svenska Skärgårdsrodelåkare.
Nämdö Rodel och Kälkklubb bg: 132-5596, Stödverksamhet
På återhörande! Kajsa Hjelm-Söderberg, Jungfruskär, Nämdö
Från norra Roslagens horisont
Så är vi då ordentligt installerade på vår nya gård, Örvik, Norrskedika i Östhammars kommun.
Visserligen finns det fortfarande
mycket saker kvar på Östanvik
som ska transporteras norröver,
men vi har i alla fall fått i ordning
i själva bostadshuset. Till våren
när det kommer ett fint majhögtryck ska vi köra upp båten. Det
blir en fin tur på ca 90 sjömil genom hela skärgården med möjlighet till många hälsa-på-stopp
på vägen. Vi bor vid Granfjärden,
viken som går in norr om Östhammar. Själva fjärden är inte så liten
men tyvärr är inloppet lite grunt
och det allra värsta är en låg bro.
Det blir till att montera av topplanternan…
Vår gård är av ”pensionärsstorlek”, 4 ha åker och 13 ha
skog, en liten ladugård, ett litet
lider, en liten loge men minsann
ett stort garage! (Vår bil är fortfarande chockad av komforten
jämfört med att stå på platån i
Stavsnäs, utsatt för snöstormar,
saltvindar och vanligt huliganbus.) Albert är i full gång med att
riva ut gamla ko-inredningen i
ladugården (som hade plats för 4
kor och knappt ståhöjd) för att vi
sedan ska fixa till så den passar
6
till hönshus. Hittills har vi klarat len in till Östhammar så kan man
att fylla vårt äggbehov genom att direkt köpa allt från diesel och
hämta på Nämdö, men meningen skruvar till brevlådor och småär att det ska flytta in Örviks- godis (ni kan ana våra specialinhöns här till våren. Man vet ju att tressen). Och så kan man åka på
Östanviksäggen tar slut på som- kurser och temakvällar, sjunga
med Ö- kören i Öregrund (49 permaren!
Längre fram i vår när det mjuk- soner varav 11 basar!).
Som ni kan läsa ut så lider vi
nat i marken (ja här har vi haft
vinter med mycket snö och is inte av sysslolöshet men njuter
på fjärden), så ska vi sätta upp ändå av att kunna ta det lite lugstängsel runt både trädgård och nare. TACK alla goda vänner och
åkermark. Det blir ordentliga el- kunder för att ni gjort våra nässtängsel för här finns vildsvin, i tan 33 år på Nämdö så fina! Och
mängder…. Även annat vilt är det tack också för trevlig luciaresa
gott om: Älg, rådjur, grävling, räv till Möja och efterföljande fest.
och så såg jag färska lodjursspår
Ta nu väl hand om Per, Stina
på en skidtur i närområdet. Och och Jon som redan är i full gång
på isen utanför mitt kontorsföns- med kalvningar, lammningar, toter sitter två havsörnar och kala- matsådd och annat vårarbete på
sar på gäddor som grannbonden Östanvik. Vi kommer och hälsar
Gunnar fått i sina isnät men tyckt på lite då och då så vi ses!
vara för dåliga att ta hem. Våra
Camilla Strandman
stängsel ska dock inte bara hålla
Albert Mattsson & Tassa
vildsvinen ute, meningen är att
det också ska bli några får inne i
hagarna.
Det är kul att bo på riktiga ”bonnlandet” där man har gott om
grannar med traktorer och grejor, fast det är tyvärr glest mellan djurgårdarna även här. Och
så fascineras vi nästan varje dag
över hur lätt det är att bara ta bi- En solig marsdag utanför nya hemmet.
Nämdö bibliotek i Nämdö skola öppet måndagar kl 11-13
Besöksdator uppkopplad mot internet via fiber. Skrivare för utskrifter.
Skärgårdslitteratur, klassiker samt nyare titlar på hyllorna för alla åldrar.
Biblioteket drivs i samarbete med Värmdö kommun och Nämdö Hembygdsförening.
Bibliotekets egen hemsida: www.namdo.dinstudio.se
Skärgårdarnas riksförbund - vad gör de?
Så här står det på hemsidan
(www.skargardarna.se):
SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och
ö-föreningar från Koster i väster
till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. Vi arbetar för en levande
skärgård - året om!
SRF är alltså den samlande organisationen för ö-föreningar runt
hela Sverige, där vår regionala
förening SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation (www.siko.org.se), är en
av 15 medlemsföreningar. Genom
SRF kan vi driva frågor på nationell nivå men också saker som
berör öbor i hela EU. För att
även här kunna samarbeta med
”likasinnade” så är SRF i sin tur
en av de 11 medlemsorganisationerna i ESIN, European Small
Islands Federation, (http://europeansmallislands.com). Vi har en
ledande roll även på Europanivå
då Bengt Almqvist, ordförande i
SRF, också är ESIN:s ordförande.
Läs mer om alla intressanta projekt och kontakter på hemsidorna.
Viktiga frågor i SRF:s verksamhet är förstås samma som
vi jobbar med lokalt: Boende,
bredband, kommunikationer och
service men också miljö och teknikutveckling med bäring på skärgård, kust och hav. Just nu pågår
en inventering av hur ”blå-ljusfrågor” hanteras landet runt. Har
du erfarenheter av ambulans,
polis, brand eller annat liknande
som du vill dela med dig av? Kontakta då gärna SRF!
Ett alldeles färskt exempel på
hur viktigt det är att vara aktiv
på nationell nivå gäller förslaget om begränsad rätt för företag att köra båt på lågbeskattat
bränsle. I slutet av 2014 kom det
till riksförbundets kännedom att
regeringen lagt en proposition
som innebar att endast de som
kör mot betalning (typ taxibåtar)
samt fiskefartyg, kustbevakning,
sjöräddare och liknande från
och med 1/7 2015 skulle vara de
enda som hade rätt att köra på
lågskattat bränsle. I vanliga fall
är SRF remissinstans för många
utredningar och förslag men den
här gången hade vi inte fått veta
något i förväg. Om förslaget blivit verklighet skulle det innebära
ungefär 40% dyrare bränsle för
andra yrkesgrupper som kör nyttotrafik med båt. Särskilt hårt
skulle det drabba till exempel
skärgårdsbönder som transporterar djur och förnödenheter och
utför djurtillsyn med egna båtar,
något som oftast är helt nödvändigt då det kräver både särskild
kunskap och speciellt utformade
flytetyg- läs kofärjor. Och förslaget
var extra konstigt då det ju skulle
gå fint att hyra in en annans färja och då skulle transporten få
utföras med lågskattat bränsle!
Helt enkelt ett väldigt illa berett förslag som slår orättvist mot
olika företagare och dessutom
motarbetar viktiga miljöinsatser
i skärgården. SRF kastade sig in
i debatten, fick till en uppvaktning av riksdagens skatteutskott
och lyckades där förklara hur
företagarovänligt och orättvist
det liggande förslaget var. Helst
hade vi önskat en skrivning som
även i fortsättningen tillåter alla
som kör i näringsverksamhet att
använda lågskattat bränsle, men
här nådde vi inte ända fram.
Upprinnelsen till regeländringen är som vanligt anpassning till
EU-direktiv, och från Sverige tog
man i ordentligt, som vanligt…
Nu lyckades vi få in en skrivning
om att företag som utför transporter som gäller miljövårdande
och kulturbevarande verksamhet
inom det offentligas ansvarsområde, ska ha rätt till skattefrihet
på fartygsbränsle. Hit räknas då t
ex miljöersättningar och restaureringar av marker inom jordbruket. När det gäller exempelvis
hantverkare som kör med egna
båtar så får nu antingen ett högre
bränslepris bakas in i priset till
slutkunden eller så kanske fältet
öppnas för kreativa lösningar där
man har yrkesbåten i särskild
firma och sedan fakturerar sin
snickarfirma.
Sedan årsskiftet driver också
SRF nyhetsportalen Skärgårdsbryggan:
(www.skargardsbryggan.com)
Portalen har under många år
skötts nästan ideellt av några
Runmaröbor, och när de signalerade att de inte orkade längre så
tyckte vi i SRF att det vore väldigt
illa om denna unika websajt med
sitt fantastiska arkiv skulle dö. Så
nu är vi ett gäng från Bohuslän
i väst till Holmön i norr som ansvarar för att fylla Bryggan med
nyheter.
Nyhetssidan uppdateras minst
tre gånger i veckan och vi tar mer än
gärna emot tips, inlägg, bilder om
allt som handlar om kust och hav.
Mejla till: [email protected]
skargardarna.se eller tipsa direkt
via Skärgårdsbryggans tipsknapp.
Camilla Strandman
(numera fd) vice ordförande SRF
Camilla hade undanbett sig omval vid SRF:s årsstämma 28/3,
reds anm.
7
Senaste nytt om bryggorna i Sand
Bakgrund
För ca 6-7 år sedan kom flytbryggorna i Sand på plats, efterlängtade
av många - inte minst på Nämdödagen. Tyvärr var bryggorna redan
då till åren komna och skicket har
inte blivit bättre. Idag ”läcker”
pontonerna frigolit, vilket inte bara
ser skräpigt och tråkigt ut, det utgör också en fara för djurlivet.
Insamlingskampanj
Förra året drogs en bryggkampanj
igång för byte av flytbryggorna.
(Om ni kommer ihåg så höll Victor
Englund och Christina Krook en
separat loppishörna på Nämdödagen där intäkterna tillföll
bryggfonden.)
Under 2014 fick föreningen in
över 18 000 kr från föreningens
medlemmar.
Inför årsmötet gjordes ett mejlutskick till medlemmarna men på
grund av tekniska problem med
s.k. mejlstuds nådde inte brevet
alla. Brevet finns på bibliotekets
hemsida. Glädjande nog fort-
sätter bidragen att komma in.
Som ett exempel skänkte pubgänget på februaripuben sin dricks
på dryga 1500 kr. Vi har också
fått några privata medfinansiärer
som stödjer projektet med större
summor. Vår kassör låter hälsa att
vi hittills har fått in drygt 105 000
kr(!), vilket är helt fantastiskt bra.
En god bit på väg alltså - men än
är vi inte i mål och välkomnar
sålunda fler att bidra med smått
som stort. Det är fritt för alla
att använda bryggorna så hjälp
gärna till att sprida informationen
vidare i Nämdöskärgården.
Känner man att man gärna blir
medfinansiär och kan gå in med
en större summa, kontakta då
Christina Krook, ordförande eller
Nilla Söderqvist, sekreterare.
Vad händer nu?
Styrelsen har fått in offerter
från två företag, båda på ca 350
tkr. Där ingår bortforsling och
destruering av de gamla bryggorna samt utplacering av de nya
på samma plats. Nästa steg är att
beställa men det kräver alltså
ytterligare medfinansiering.
Styrelsen har sökt bidrag från
Länsstyrelsen i Stockholm, så
kallat bygdemedel som är till för
att gynna lokala näringar, social
service eller på annat sätt stödja
en bygd och dess utveckling. De
prioriterar projekt som även
gynnar allmänheten.
Ytterligare medfinansiering
Nämdö Hembygdsförening går in
och täcker upp för inköpet. Djurö,
Möja och Nämdö församling är
också kontaktad, då bryggorna
i Sand även används som kyrkbrygga idag. Kyrkorådet har
visat positivt intresse, men eftersom det inte omfattas av den redan fastslagna budgeten kan
beslutet tas först i kyrkofullmäktige. Söndag 7 juni äger
mötet rum i Nämdö kyrka direkt
efter gudstjänsten som börjar
kl 11. Sammanträdet startar kl
12.15 och är öppet för alla.
Nilla Söderqvist
Stöd insamlingen för hembygdsföreningens bryggor i Sand:
Pg 495 89 99-7 eller Bg 351-2878
Märk inbetalningen med avsändare + ”Brygga Sand”
Pubkvällar 2015
Första lördagen i varje månad kl 18-23 i Nämdö Hembygdsgård
Lördag 2/5 • 6/6 • 5/9 • 3/10 • 7/11 • 5/12
God mat, öl/vin och trevlig samvaro.
Ibland med tema, som årets majpup, till exempel: Allsång och English Pub
Alla hälsas varmt välkomna!
Pubstädare, dagen efter, sökes!
På årsmötet beslutades att man
skulle erbjudas möjlighet att hjälpa till med städningen efter pubarna.
Ofta har pubgänget jobbat hårt
i många timmar och när man efter en härlig kväll i glad anda
har stängt puben, diskat, plockat
tomglas, tömt komposten, räknat
kassan och gjort allt tänkbart så
8
önskar man ibland att det skulle
finnas en god fe som dyker upp och
gör det allra sista.
Dagen efter puben kan det bl.a.
vara kvar att göra: sopa, torka golv,
handfat, toalett, byta soppåsar,
ta ner tomglas och sopor till Sand
och kolla av lokal och kök så att
inget är glömt och det ser fint ut.
Samma ”betalning” som till pub-
gänget. Äta gratis på en pub för ca
250-300 kr.
Om ditt hjärta klappar för pubarna, hembygdsgården, dina grannar och du känner att du också
vill bidra till vår gemensamma
verksamhet så hör av dig till undertecknad. Välj att vara en god fe
för en dag!
För en tid sedan satt jag i bilen
och passerade en äldre man med
en äldre golden retriever i kopplet.
Vi hade kört fel och svängde in på
en mack för att vända. När vi kom
ut från macken låg hunden ner vid
sidan av vägen och mannen stod
böjd över honom med handen på
hans hals. Min första tanke var
förstås att hunden plötsligt blivit
sjuk och det blev förstås också helt
omöjligt för mig att bara passera
utan att ta reda på vad som hänt.
Jag slänger upp bildörren och
ropar: ”Hallå, är ni ok?” med oron
tickande i bröstet. Mannen vänder
på sig, fortfarande med handen på
hundens hals, och säger ”Jadå,
han måste bara lugna ner sig”.
Jag blir alldeles stum. Hur lugn
kan man bli av att ligga nertryckt
på sidan av vägen med en massa
bilar farande alldeles intill?
Trafiken tvingar oss vidare och
jag tittar långt efter mannen och
hunden som alltjämt ligger kvar
där husse trycker ner honom. Jag
förstår att mannen är orolig för att
halka om hunden drar i kopplet,
men undrar hur många gånger
på varje promenad han gör detta
på denna gamla hund och om han
någonsin reflekterar över att det
inte tycks fungera, eftersom han
i såfall ständigt måste upprepa
samma handling. Möter han
någonsin sin hunds blick i dessa
stunder, en blick som på några
Alfafasoner
sekunder sa mig att han bara var
konfunderad över husses tilltag
och inte förstod varför...
Den gamla myten att du måste
trycka ner din hund för att
visa vem som bestämmer lever
ännu kvar och det är tråkigt
för både hundar och människor
och i grund och botten helt
obegripligt. Vem tusan blir glad,
lycklig, lugn och lydig av att
med våld bli nedtryckt i backen?!
Inte jag, inte du och inte våra
hundar!
Mina hundar är för allt i världen
inga änglar och definitivt inga
lydnadschampions. Men jag vet
att de inte skulle vara varken
lydigare eller mer änglalika om
jag tryckte ner dem i marken med
jämna mellanrum. Och jag vet att
det enda jag skulle uppnå med
ett sådant beteende är att mina
hundar tappar förtroendet för
mig. Det kan på inget sätt ligga
i någon hundägares intresse att
hunden tappar förtroendet för
husse/matte. Då mister man ju
alla möjligheter att lära och visa
sin hund tillrätta i livet.
Sk alfarullningar, dvs när man
lägger ner sin hund på rygg och
håller den kvar där i syfte att visa
sin dominans ansågs förr vara
ett naturligt beteende hundar emellan. Nu vet man genom
forskning bättre, tack och lov!
Det man förr tolkade som att
den dominanta hunden tryckte
ner den mindre dominante
handlar i själva verket om att
den som är minst dominant
aktivt visar underkastelse. Aktiv
underkastelse visas tex genom att
lägga sig på rygg och visa magen.
Alltså den trygga, dominanta
hunden behöver inte på fysisk
väg tvinga ner någon på rygg på
marken för att visa sin status.
Slutsats – vi har helt missuppfattat läget om vi tror att vi på
fysisk väg måste trycka ner våra
hundar för att visa att vi bestämmer. Det beteendet blir bara
konstigt och läskigt i hundens
ögon och har man otur riskerar
man som sagt att den egna hunden
tappar förtroendet för husse/
matte. Och det vill vi ju inte, eller
hur!
Hundar har genom årtusenden
lärt sig att samarbeta med och
läsa oss människor. De vet att vi
är människor och de är hundar.
Vi behöver inte ta till konstiga
beteenden som vi tror att hundar
utför för att göra oss förstådda.
Vi behöver bara vara oss själva
för att bli älskade av våra hundar
och älska dem tillbaka. Det är det
som är så fantastiskt och en sådan
lycka med att leva med dessa
härliga djur.
Carina Öhman
www.hundkompass.se
VÄDERRUTAN
Nederbördsrapport från Västanvik 2014/15
2014 kom det totalt 606,8 mm
Hittills i år har det kommit:
Januari 85 mm, regn och snö
Februari 24 mm, regn och snö
Mars 18 mm, (t o m 14 mars)
Grågåsen kom den 23 februari och den första blåsippan
sågs vid östanviksslänten den 14 mars.
Hälsar Ewa Dahlgren, som tog vinterfotot en vinterdag 2011
Stina Molander • 070-564 23 74
9
Nämdödagsupproret närmar sig!
Det är dags att börja tänka på årets Nämdödag och även om det inte
blir ett uppror, så är detta i alla fall ett upprop för att samla årets
krafter, som gör det möjligt för oss att genomföra ytterligare en suverän Nämdödag, den 26: e i ordningen.
Under alla år som Nämdödagen genomförts så är det mer eller
mindre samma gäng som haft ansvaret för Nämdödagen, men nu
vill dessa entusiaster också dansa och ha kul denna dag! Därför är
det i år ett nytt gäng som ska genomföra årets Nämdödag, och lita
på att vi kommer att behöva hjälp och support från Er.
Har du tankar, synpunkter på hur vi gemensamt kan utveckla
Nämdödagen, så är du välkommen att höra av dig till någon av oss
i den nya kommittén. Det kan gälla förslag på upplägg, aktiviteter,
förslag på utställare, lotterivinster, hembakat bröd, eller på andra
sätt att bidra med för att göra Nämdödagen till en fortsatt succé.
Har du möjlighet att själv delta och bidra med din tid och arbetsinsats blir vi glada, DU BEHÖVS!
Vi hoppas att du vill och kan bidra med insamlingen till loppisen
och inte minst hoppas vi att vi får in finfina saker till vår populära
auktion. Du kommer att ha möjlighet att lämna prylar, saker, möbler när vi slänger grovsopor! Hör av dig till oss om du vet att du har
prylar som kan komma till nytta istället för att du slänger dom! Vi
kommer vi och hämtar!
För en fortsatt succé vill vi tacka alla entusiaster som genomfört
Nämdödagen under alla år och hoppas med ditt och inte minst deras
support att vi fortsätter i samma anda, väl mött före, under och efter Nämdödagen 2015.
Det nya Nämdödagsgänget är:
Görsson & Eva, Sand • 076 - 119 91 19
Claire & Axel, Orrön • 072 - 551 66 87
Mejladress: [email protected]
Vårkonsert i Nämdö kyrka
Pingstdagen 24 maj kl 11
Sammanlyst
Musikgudstjänst
Musikgudstjänst
med Åsa Meurling,
med församlingens
församlingenskyrkokörer
präster, musiker
och körer
och kantorer.
Alla varmt välkomna!
10
Annons:
Stuga uthyres årsvis på Mörtö
Timmerstuga • Sjöglimt • Söderläge
Braskamin • Gästbod • Långtidshyra
 072-874 26 47
 [email protected]
Vad mer händer på Nämdö i sommar?
I sommar blir det
äntligen av! Nord/
syd-linjen - en 70 sjömil lång båtlinje utmed hela ytterskärgården, från Simpnäs i norr till
Nynäshamn i söder, t & r.
Utmed rutten stannar båtarna
vid ett 20-tal av skärgårdens fina
utflyktsmål. Här kan du hoppa
av, om du vill, eller byta till anslutande linjer för att snabbt ta
dig vidare runt i skärgården. Mer
information om tider och bryggor
som anlöps finns på Waxholmsbolagets hemsida. Hela rutten på
en pdf-karta finns också att ladda
hem.
Nord/syd-linjen startar måndagen den 15 juni, samtidigt med
sommartidtabellen, och trafikerar
sen sträckan med två båtar varje
dag till mitten av augusti. I Nämdöskärgården anlöps Östanvik,
Solvik och Rögrund.
Linjen körs av Stavsnäs båtaxi
som även kör Nämdölinjen och
Bullerölinjen. Ni vet väl att Bullerölinjen även trafikerar ångbåtsbryggorna Aspö och Östanvik
på väg till och från Bullerö? Det
blir Cascad och Gripen (fd Minerva) som hanterar Nord/syd-linjen.
Full fart på hela flottan i sommar
alltså. Linjen är dock inte tänkt att
resenärerna ska glida fram genom
skärgården vid fönsterbord. Här
är det meningen att man snabbt
tar sig mellan destinationerna för
att sen kliva av för att besöka öarna, hitta nya besöksmål, äta sig
runt på skärgårdskrogarna, över-
natta på öarnas vandrarhem eller
varför inte tälta?
På privat initiativ har en hemsida startats där alla utmed linjen ges möjlighet att lägga ut sina
aktiviteter:
www.facebook.com/
NordSydligaLinjen .
Linjen är en storsatsning av
Landstinget och körs på prov som
en turistlinje denna sommar. Linjen kommer att utvärderas efteråt
för att eventuellt permanentas.
Nu gäller det alltså att, för en
förhållandevis billig peng, passa
på att ta sig runt till besöksmål i
hela skärgården och samtidigt fylla på åkarstatistiken.
Och så ser vi förstås fram emot
nya och gamla besökare på hemmaplan också.
Nilla Söderqvist
Nämdöregattan seglas måndag 20
juli. Inte Nämdö runt denna gång,
det blir kappsegling på en rundbana på Ladholmsfjärden-Kalkkobbsfjärden, för att göra det mer
publikvänligt, hälsar:
Peter Kjellman • 070-324 22 79
HE L A KYR K AN SJU N G E R
DEN 21 JULI I NÄMDÖ KYRK A
Vad vill du sjunga?
Mejla dina önskemål och tips till kantor
Dan Enberg, [email protected]
senast den 1/7 så vi hinner förbereda sångbladet
Kalendarium för Nämdö kyrka i vår/sommar:
Gudstjänster: 24/5, 7/6, 12/7, 19,/7, 2/8, 9/8
Musik i sommarkväll: 7/7, 14/7, 21/7, 28/7
Nämdö kyrka hålls förhoppningsvis öppen i juli,
några dagar i veckan, av bland annat årets sommarpräst.
Kyrkans nya hemsida: http://svenskakyrkan.se/djuro-moja-namdo
Ö-vandring i mitten av juli. Kanske vi far till Bullerö med Bullerölinjen? Vad tycker medlemmarna?
Fästingvaccinering!
Vaccinbåten kommer till Sands
brygga torsdag 9 juli.
Mer på hemsidan: www.vaccinkliniken.se/vaccinbaten.php
För att vår hembygdsgård ska bli fin till sommaren krävs en arbetsinsats
av oss medlemmar
Nu är det alltså åter dags för vårens arbetshelg + en extrahelg för fönsterjobb
Fönsterfixarhelg
9-10 maj
kl 9-16 med avbrott för lunch och fika
som föreningen bjuder på.
Ta gärna med egen slipmaskin om det finns.
Fönsterbågarna ska slipas och oljas och
ju fler vi blir desto större är chansen
att vi hinner alla hembygdsgårdens fönster.
Vårens städhelg
16-17 maj
kl 9-16 med avbrott för lunch och fika
som föreningen bjuder på.
Det finns gott om jobb både ute och inne.
Uteborden, minigolfbanan, stora förrådsboden,
fönstertvätt, köksstädning, lyan,
övernattningsbodarna m m.
11
Annons:
yoga
på nämdö
Klasser i april, maj
och juni på Nämdö
hembygdsgård
Prova på för nybörjare
Nybörjare Hatha Yoga
lördag 10.00-11.00
torsdag 10.00-12.00
Detta är en mjuk introduktion för
er som aldrig provat yoga förut
Passande för alla åldrar men
med någon erfarenhet av yoga
Medel Vinyasa Flow
och Ashtanga
Privat undervisning
tillgänglig
lördag 11.30-13.00
För att få veta mera, ring
Clare 072 551 66 87
Passande för er som vill utveckla
er yoga, med workshops
f
072 551 66 87
att ansluta sig till facebook grupp: Yoga på Nämdö
håll utkik på anslagstavlor för att få veta mera
en
en hantverksservice
hantverksservice
ii Nämdö
Nämdö skärgård
skärgård
Axel och Clare Lindstrand
Axel och Clare Lindstrand
bor och arbeter året runt på
bor och arbeter året runt på
Orrön där de tar hand om hus
Orrön där de tar hand om hus
och tomter för de boende.
och tomter för de boende.
Dette innebär att du kan få mer
Dette
du kan
få mer
tid
förinnebär
dig själv att
på din
semester.
tid för dig själv på din semester.
y y
fre re
jefjeff
12
072 551 66 87
551
66 87
jeffrey pa
[email protected]
@ 072
jeffrey pa [email protected]
@
f facebook.com/JeffreyOrron
f
facebook.com/JeffreyOrron
Jeffrey Handelsbolag har F-skattsedel
och är registrerade för Rut & Rot.
Jeffrey Handelsbolag har F-skattsedel
och är registrerade för Rut & Rot.
Nämdö Böte ångbåtsbrygga - lite historik
På 1950-talet, i samband med avstyckningen
av tomterna på Nämdö Böte, byggdes bryggan
som en stockkista fylld med sten.
1978 hade stockarna börjat ruttna och Waxholmsbolaget slutade att trafikera bryggan.
De kringboende enades då om att försöka reparera bryggan och under Olle Eliessons kunniga ledning utfördes jobbet från isen under
våren 1981 enligt följande:
- 14-22 mars revs stockkistan ner till isen/
vattenytan och stenarna bars iland (2025 ton). Dragstagen lades in och stenarna
bars tillbaka och travades. Därefter följde
formsättning och armering av kista och
stagbalkar. De som jobbade hade en fin
vecka med fler soliga marsvinterdagar på
isen.
- 9 april levererade skeppare Arne Sandström 17 m3 betong, bryggan gjöts, formarna höll, och alla var lyckliga!
- påsken 17-20 april revs formarna, varvid
bryggan framträdde i all sin kraftfulla
skönhet. Bryggdäcket byggdes, semaforen
målades och sattes upp, fenderverk monterades.
- 23 april inspekterades bryggan av Waxholmsbolaget och redan på kvällen samma
dag la M/S Västan till och trafiken var igång.
Totalt gick det åt 400 arbetstimmar (à 20 kr/
tim) och 15 000 kr för materielinköp.
Greta Törnros har med teckningar skildrat
bryggbygget. Olle Eliesson är mannen med
Vega-mössan.
År 2003 lades bryggdäcket om och en ny
väntkur byggdes av entreprenören Fågelbro
Hamn AB på beställning av Nordöstra
Nämdös Samfällighetsförening
Peter Kjellman • feb 2015
Död älg funnen på Böte
Hunden Harry, en Golden Retriever på 13 år
och hemmahörande på Lilla Marn, nosade
i vintras upp ett älgkadaver i skogen strax
väster om kraftledningsgatan som går upp
från Stora Marsängen mot Böte.
Jon Fjärdhäll, den nye tillsyningsmannen
på Boskapsö, kom snabbt till platsen och
kunde konstatera att det rörde sig om en
fjolårskalv som självdött.
Peter Kjellman
13
KALENDARIUM
Mer om Nämdö Hembygdsförening
Välkommen som medlem i Hembygdsföreningen, både du
som åretruntbo och du som är deltidsbo eller tillfällig
gäst! Hembygdsföreningen har ca 380 medlemmar och
är Nämdöskärgårdens officiella representant i kontakter
med myndigheter och liknande. Vi är också medlemmar
i SIKO (Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation) och har därigenom ett nära samarbete med
öföreningar både i Stockholms skärgård och genom
Skärgårdarnas RiksFörbund (SRF) i hela landet och övriga Europa.
MAJ
2 lö
16-17 lö-sö
17 sö
24 lö
English Pub, Sing Allong, kl 18-23
Slipa och olja hembygdsgårdens fönsterbågar
kl 9-16, föreningen bjuder på lunch
Städhelg vid hembygdsgården
Gökotta, start vid hembygdsgården kl 07
Vårkonsert, församlingens körer kl 11 i kyrkan
28 to
Kommunalt skärgårdsråd kl 10
9-10 lö-sö
SIKO styrelsemöte kl 18-20 i stan
JUNI
6 lö
7 sö
Hembygdsföreningen ordnar en mängd aktiviteter som
pubkvällar, Nämdödagen, filmvisningar, möten, kurser
och mycket annat.
13 lö
Som medlem blir du inbjuden till minst två medlemsmöten per år, får Nämdö Nu tre nummer/år och
informationsutskick via e-post. Du kan hyra Hembygdsgården förmånligt och viktigast av allt. Du stödjer vårt
arbete för Nämdöskärgårdens framtid.
15 må
Medlem blir du genom att sätta in årsavgiften på vårt
pg eller bg. Skriv avsändarenamn och postadress. Mejla
gärna din postadress till [email protected]
så får vi din e-postadress på köpet för våra mejlutskick.
14 sö
19 fre
27 lö
29 må
JULI
7 ti
9 to
Pub kl 18-23, Nämdö Hembygdsgård
Grovsopsfärjan:
Bunkvik kl 10- 12, Sand kl 12.30- 14.30
Gudstjänst kl 11 i Nämdö kyrka (TV-inspelning)
Kyrkofullmäktige kl 12.15 i Nämdö kyrka
Grovsopsfärjan: Aspö kl 10-13, Östanvik kl 10- 12,
Tjusvik kl 12.30- 14.30
Grovsopsfärjan: Uvö kl 10- 11, Sunnansund
kl 11.30- 12.15, Mörtö södra kl 12.30-13.30
Årsmöte Nämdö Fiber kl 14, Nämdö hembygdsg.
Premiär Waxholmsbolagets Nord-sydliga linje
Sommarturlistan startar
Midsommarafton
Skärgårdsmuseet öppnar för säsongen
Grundets sommarservering öppnar för säsongen
Teaterkurs för teatersugna barn i sommar på Nämdö!
Måndag - torsdag 22-25 juni, kl.10-15
i Nämdö Hembygdsgård
För vem? Barn 9-12 år!
I kursen ingår några av teaterns
grunder som skådespelarövningar,
improvisationsövningar och korta
scenframställningar. Vi provar också samarbetsövningar, avslappning,
röst- och rörelseövningar. Vi skapar
scener eller kanske en föreställning tillsammans efter ett
tema som gruppen väljer t ex kärlek, sommarminnen, skogen eller havet.
Gruppen består av max 12 elever.
Veckan avslutas med ett opretentiöst uppspel för familj
och vänner.
För mer information kontakta Sara Beer 070 721 60 38
[email protected]
Musik i Sommarkväll: Py Bäckman, Nämdö kyrka
Vaccinbåten vid Sands brygga
Gudstjänst 7 juni kl 11 i Nämdö kyrka
Årsavgift: 150 kr/person/år
PG: 495 89 99-7 eller BG: 351-2878
Nämdö Nu har fått två dikter, i ett mejl från medlem Bengt
Lagerkvist. Dikterna skrevs i maj för många år sen under utlandstjänstgöring i forna Jugoslavien när han längtade hem till Nämdö.
TV-inspelning för programmet Tro, Hopp & Kärlek
med Åsa Meurling och Nämdökören.
Därefter kyrkofullmäktigesammanträde.
Alla varmt välkomna!
Hyr Nämdö Hembygdsgård!
Hembygdsgården innehåller en stor samlingssal (80 kvm), välutrustat kök
med restaurangstandard, handikappanpassad wc samt dusch.
Porslin, bord och stolar för 80 personer. Dansbana och utomhusmöbler.
Digitalprojektor, stor filmduk, musikanläggning.
Lokalerna passar utmärkt för fest, möten, konferenser och kursverksamhet.
Vi hjälper gärna till med kontakter till lokala företag inom catering,
städning, transporter m m. Nära till Nämdö kyrka och Sands brygga.
Vill du veta mer? Kontakta bokningsansvarig:
Carina Öhman 070-496 13 15
E-post: [email protected]
Se foton på föreningens hemsida: www.namdohbf.se
För samlad nämdöinfo i övrigt tittar man med fördel in på: www.namdo.nu
Välljudets pris
Det är Kristi Himmelfärds Dag.
Och här på ett berg sitter jag
vid Nämdöfjärds glittrande blå.
Och jag kan nog aldrig förstå
att Jesus till himmelen for,
när våren sitt ljusgröna flor
på björkar och ekar draperar,
och göken och taltrasten spelar.
Ty intet är bättre än här
när jorden ett paradis är.
Sången till livet
Puccini har skrivit.
Den kan du höra
tenorer framföra
på opera-kapriser
till skyhöga priser.
Sången till livet
koltrasten just givit
mitt hänförda öra.
Hans toner förföra
mig alldeles gratis
när jag sätter potatis.
www.namdo.nu
En tidig gullviva i ensamt majestät bland
de torra fjolårslöven slog ut den 22 april.
Foto på tidningens baksidan: Det nya
sopskjulet under uppbyggnad 14 april.
Foto: Nilla
14
Kristi Himmelfärds misstag
om Nämdö skärgård
service
resa, äta, sova
företag, tjänster
foton från förr
15
Avsändare: Nämdö Hembygdsförening, Pl 16, 130 36 NÄMDÖ
16