Salamander

5IRIX
UTG1FVARE, ALBERT ENGSTRÖ/\
inlel anat i världen-^
-TTizfL- oar jjlad dt all£__yodt
C a r l
L a r s s o n ,
tillfälligheterna ej böra uppfattas som huf7 dag, dä det inom mänga s. k. konstnärliga läger anses underklassigt
att kunna vudsak.
Under sina är har lian, sett många tillsitt yrke och visa sin kunskap i yrket, gläder
Han har sett
det mig särski/dt att vara i tillfälle att i minfälligheter göras till religion.
egen tidning ge en honnör ät Carl
Larsson.människor göra försök att gå genvägar för
målet — skönheten!
Han kan sitt yrke och har visat att han icke att nä det gemensamma
blygs för det. Möjligen har jag
gammaldagsHans ögon ha hela tiden varit öppna för
synpunkter
ehuru jag icke tror det. Men en möjligheterna af att lösningen på gåtan skulle
man som Carl Larsson, som
malmedvetet, ligga där eller där. Men under tiden har
han arbetat.
Han har funnit och genomfört
ärligt, gladt, troende, sökande och finnande
har gjort det han gjort, bör hans
fosterland detta, att i arbetet ligger en stor del af den
hemlighet
vi alla vilja genomtränga. Och
vara tacksamt
emot.
under
arbetet
och sökandet ha linierna i hans
Han har gjort en stil. Särskildt vi konstfasta,
närer ha mycket att tacka honom för. Och konst blifvit förnämt stränga, assyriskt
egyptiskt enkla! Sen själfva!
dä vi konstnärer känna tacksamhet, böra alla
andra lära sig känna livar för. Detta är icke
Tagen en linie af Carl Larsson och uppsnobbigt sagdt - men sannt. Ty vi mena fatten att den liar tendens ät cirkelns
fullvackert med våra lif och jag vet att Carl ändning !
Larsson menar ovanligt vackert med sitt. De
Och bakom allt detta ligger arbetets,
det
tusentals hem, pä hvilkas utseende han tryckt stränga arbetets lidande och glädje. Jag tycker
sin prägel, bära vittne om betydelsen af hansatt de unga konstnärerna borde lära sig att
egenart, hans styrka, hans godhet och allvar. rita af saker innan de dyka ned i afgrunder
Jag är hans lärjunge och ur den
synpunkten som de tro vara djupare än de i
verkligheten
kan det möjligen värka som ett öfvergrepp,
äro. Carl Larssons utveckling och kunskap
en ohöjiighet att jag yttrar mig om hans konst.borde locka dem ät sundare, bättre fundeMen med min kännedom om hans godhet vä-ringar än de som nu förvilla deras unga
gar jag riskera följderna. Och jag
skulle sinnen.
önska att de unga konstnärerna ville höra Jag slutar nu och hälsar Carl
Larsson,
på mig ett ögonblick. Jag vänder mig särmin vän och lärare. Och jag vet att Sverige
skildt till alla dem som följa strömningarna
deltager i den hälsningen. Möjligen är det
inom konsten och låta sig föras af dagens viktigt att fylla sextio år, men när ens arbete
vindar ät än en kust, än en annan.
blir allt bättre, allt mera riktigt,
vackrare,
Jag vet att Carl Larsson har alla sinnen kunna åren icke tynga.
öppna för det som konstnärerna af i dag, i Jag hälsar Dig, Carl Larsson!
Och jag
gär och i morgon ställa upp som tillfälliga vet att i denna hälsning instämmer icke blott
ideal. Men jag vet också att han anser att Dina konstnärsvänner utan ett helt folk!
Albert Engström.
<«JUB^
Salamander
N : o 2 2 . Den 28 Maj 1913
SKODON
ENHETSPRIS 15:LYX-UTFÖRMQ
18:
-
För Damer och Herrar
I alla moderna former
och skinnsorter.
Biblioteksgatan 6 Drottninggatan 11
Tryckt hos P. Palmquists Aktiebolag;, Stockholm 1913.
Sjuttonde årgången.
Änkeprostinnan, nedhukad i kyrkbänken, gråter glädjetårar under predikan. Det är nämligen sonen som predikar.
Lena i Låsebo tröstar: — Ja. det är alldeles som det hade vari gamle prosten själf. En så snäll son, som inte vill vara
bätter än far sin.
Ett
experiment.
Se, nu har jag hela jorden
till min egen glädje blott,
allt är mitt: Egyptens pyramider,
påvens skatter, kejsarns slott!
Allt, som byggdes stort och härligt,
allt en himlaboren tanke tänkt,
bytet av mitt släktes alla strider,
allt är mitt, av genierna skänkt.
Här jag har Napoleoner,
som ha skakat världens grund,
här jag har allt vetandes heroer,
grubblarn ur hans vakas stund,
konstens yppersta, som levt och leva,
hela mänskligheten har jag här,
och alltsammans på ett litet halmstrå
för mitt höga nöjes skull jag bär.
QROVE
Endast på ett litet halmstrå
mänskosläktets stora kval,
endast på ett litet bräckligt halmstrå
jorden som ett krusbärsskal!
Ock däröver ensam, ensam, ensam,
gruvligt, så, som ingen varit har,
halvt på lek och halvt i dunkel bävan
blåser jag den tobaksrök jag drar.
Ty jag grävde mig i jorden
till en pipas rymd en grop,
förde in från sidan emot botten
halmstråt, det är alltihop.
Packade däri en smula tobak,
tände, jorden fogade sig i
att bli pipa, medan allt uppå den
blev sirater.
Sant och fantasi!
B.
Walter
Hölphers.
M o d e r n E n g e l s k Lärobok» . . . är just hvad den stora publiken behöfver, en
bok, som inte trakasserar folk med det ds inte behöfva lära sig». . .
(Dr.GodwiniSv.DagH)
OBS. O v i l l k o r l i g e n den bästa läroboken för språkkurser och själfstudium. Engelska texten med uttalsbeteckning- och öfversättn. inb.separat Kr.2:25, kompl. inb. 4: 75 hos alla Bokh. samt mot postförskott t i a n
K A L L I G R A F 1 A S FÖRLAG, S t o c k h o l m .
Riks 6923, Allm. 7429.
Gamle sjukvårdskorpral Stoop från Mohed har ordet:
— Di talar om ongdomens veklighet nu för tia, men pingstamorron obducera ja å förband ja, mens doktarn åt
frukost, en Alftapöjk, som hadde fått gärdsgårn bak snusmagasine spolierad å en konklusion ve öra så biogen rann
å ena yga syntes justament ente nämnvärdt å ena mungipa feck ja kontraktera mä häfta å vänstra axla va ur le
,
men mässinfjsdosa hadden i behåll, å en timme ätter träffte ja'n i Lappstan å då slogs han lika förbannadt; å
han va ente mer än 16 år — så ente töcker ja de blett sämre sen ja va ong!
J&G-Stewarts Whisky
Den klassiskt bildade läroverksadjunkten K. och den naturvetenskapligt bildade adjunkten II. iiro ute på varpromenad. Då höres ett läte, som föranleder adjunkten K. att yttra:
— Si, nej hör på göken, hvartill adjunkten II. genmäler:
— Här på orten plägar man i allmänhet kalla det djuret, som ger det lätet, för en ekorre.
Elegisk
hälsning
Nu
stå v i midt i den sluskiga, r n s k i g a fyrtiårsåldern;
a l l a ha v i , k a n j a g t r o , upplett l i t e t af h v a r t ;
till 1 8 8 8 å r s s t u d e n t k a m r a t e r .
bittzige, k l t t z l i g e , modige, frodige, kåta madusor»
— för a t t citera en skald — stundom ha korsat v å r v ä g ;
Oskuld och snö ä r o hy i ta och h v i t ä r blommande häggen;
mången af hvit a r s e n i k
blef
snart kommer n u den t i d , då med sockan v i vakta på v å r a
söners och döttrars dygd
som k r i t a så hvit.
Intet dock v a r s å h v i t t som de mössor vi buro en vårkväll
den,
å r åttlåtta i maj — ä r o de h v i t a ä n n u ?
Jag
s v a r a r blott för m i g själf och besvarar frågan med tystnad.
Arena
v a n d r a s i n v ä g . H v i t t b l i r med tiden svart.
Må det då vara v å r tröst a t t s å mycket annat förvandlats:
Cicero ändrat s i t t namn — K i k e r o heter h a n n u ;
Caesar n u kallas Kaisar, j a några k a l l a ' n för Kajsar —
ren
Berlindialekt!
Tillåt m i g säga fy f a n !
>Caput> s k u l l e väl hellre säga me hercule;
Gllljam
vänder sig tyst i s i n graf — svor ej ens på l a t i n .
Intet ä r s ä k e r t och fast, men a l l t förgås och förvandlas,
må det gå bättre med d e n !
Sen bär det utför med f a r t , t i l l s v i a l l a mötas i h i m l e n
En
som afskyr musik, g å r t i l l en a n n a n l o k a l .
gång i f o r n t i d e n fanns en v i s filosof, A r i s t i p p o s ;
läran han lärde v a r d e n : Lifvet bör ä l s k a s , men ock
Döden ej mindre än Lifvet, t y b ä g g e ä r o Naturens
goda gåfvor t i l l oss, jordens och böljornas
skål för de helveteskval, hvarmed det stundom oss slog!
A l l t b l i r t i l l ett i den stora, den väldiga l i f s s y m f o n i e n ,
Dagen längtar t i l l Natt — Natten föder en dag!
Hjalmar
ej blott vår ungdoms l a t i n — ungdomen själf gått s i n v ä g .
ELEGANTA
DÄM" och HERR-
barn.
S k å l , k a m r a t e r , för a l l t hvad det l j u f l i g a lifvet oss skänkte,
Söderberg.
i P. Q. L A Q E R S S O N S
S Yc o a f f ä r e r
JAKOBSGATAN
18
och FREDSGATAN
8.
Riksdagsgubbe.
Clason ä r fosterlandsvän och i f r a r för nativitetens
uppsving och samtidigt för en lägre b e s k a t t n i n g af gifta.
Hästen, y n g l i n g a r , hän och skaffen i b l i n k e n en s v ä r m o r !
Ilen, mör, t i l l den älskades hus och skänken er fägring;
honom, som trär t i l l er famn och er ungdoms blomstrande skatter.
Sverige behöfver
er hjälp och I värden förtjänta om landet.
Clason ä r rädd för garn och för snus, k o r k m a t t o r och m u r b r u k ,
innanfönster, målning och a l l t , som möjligen döljer
arsenik.
Jag ä r l i k a rädd, men jag s k r i k e r ej om det.
Clason har tagit en glänsade styf
professorsexamen.
Svensk h i s t o r i a slog han sig på, och Gustaf den fjärde
Adolfs lysande minne han sökt r e h a b i l i t e r a ,
om med framgång, känner jag ej, men det var j u en uppgift,
om ock v a n s k l i g och krånglig nog.
Jag hoppas han lyckats.
Clason ä r ägare af förfärliga hemligheter
från den k r i t i s k a t i d då v i hade särskilda utskott
nittonhundradefem, som bekant det år, då i Karlstad
Norge gled u r vår famn, den goda och trygga och varma,
— men för tusan, låt b l i att s k v a l l r a u r s k o l a n , Sam
Albert
Bref
från
r i k s d a g e n till
riksdagsmannen,
Johannes
h e m m e t af
folkskolläraren
Bengtzén.
K. Hustru! J a g sänder dig än en gäng ett
bref från riksdagen, antagligen det sista, ty snart får
jag resa hem åtminstone på någon tid. Jag vet nämligen ej hur det går med kommittén om antomobilåkningen, och dessutom bör det gifvas någon hvila äfven
för oss lagstiftare. Jag liar hört att ministrarna taga
sig fritt på sommaren, och då är det icke för myckel
om vi också få ledighet från arbetet för folkets väl.
De senaste dagarna liar det varit så mycket att
tänka öfver oeh arbeta i att jag inte ordentligt hunnit med allt, utan uppskjutit att taga del af åtskilliga
ärenden tills jag kommer hem, ty visserligen äro de
åtgjorda, men det kan dock vara nyttigt för framtiden att veta ordentligt hvad man beslutat, så att ingen kommer att slå en på fingrarna, ty jag är ganska säker på att någon ovederhäftig inom partiet
skall försöka tränga undan mig och intaga min plats.
Visserligen vet jag att ingen är kompetent att göra
det, men afundsjukan regerar människorna och alla
tro sig duga till riksdagsmän. Men vi skola hoppas att dessa planer icke skola gå i uppfyllelse, ty jas
känner på mig att jag är på mitt rätta ställe i Biksilagens Andra kammare.
Det var en stor dag, när vi beviljade pension åt
hela svenska folket, ocli jag tänker mig att detta skall
väcka glädje ute bland meningsfränderna och för öfrigt hos alla i vårt land, ty hädanefter skall hvarjc
människa få pension. Hvad mig och dig beträffar,
så blir det en ökning på ett par tre hundra kronor,
M O IM "T
B L A N C
Clason!
Engström.
hvilket ej är att förakta, äfven om våra pensioner
blifva ökade, som jag har anledning hoppas nu sedan
vi frisinnade hafva fått makten i Sveriges land. Huru
mycket folkpensioneringen kommer att gifva mig,
vet jag emellertid icke ännu, ty jag har ännu ej hunnit att genomläsa det digra betänkandet, men det blir
tillfälle därtill någon gång under Aret, tänker jag.
Det var riktigt högtidligt när vi beslutade detta steg
på framåtskridandets bana, och särskildt upplyftande
för människovärdet var att se huru den uppblåsta professorslärdomen fick sin ordentliga bestraffning. Vi
röstade omkull dem allesamman, så att de voro ingenting värda, och jag tror nog att de kände hvad
klockan är slagen, när de hörde huru Andra kammaren ropade bravo, dä Branting knäckte dem.
Nu har riksdagen behandlat den stora lärarefrågan. Det var tråkigt att det gick så dåligt, ty reaktionärerna lyckades drifva igenom att vi bara fingo
en folkskolestyrelse, men ej så att den biet' Iatinskolestyrelsens öfverman. Man gaf oss stenar i stället för
bröd, men jag tror att det snart skall gå som vi vilja,
ty nu är det ju vi som regera och sitta inne med makten. Det skall emellertid bli roligt att se huru vännen Fridtjuv gör med utnämningarna och hvilka han
skall taga till medlemmar i den nya styrelsen. Jag
vet ingenting om det, men han utser naturligtvis
bara folkskolläi-are och jag tycker att lian då bör
välja sådana, som dessutom ii ro riksdagsmän. Han
har ingenting sagt till mig om saken, och jag ville
inte heller fråga honom då vi träffades sist, ty det
kunde se angeläget ut, men nog tycker jag att jag
kunde ur min kappa skaka fram en konung (detta
bildligt taladt).
Jag medsänder mitt fotografiporträtt. Vi bruka
byta sådana, oeh jag har därför tagit några dussin.
VERMOUTH *
FRANCAI S - i
Som du ser liar jag porträtterat mig i bonjour ocli
hög hatt, men det är synd, att inte bilden är kolorerad, så att man kan se att jag har på mig gula skor och
ett vackert blått förhäng.
Din man
Johannes Benytzcn.
Smila.x, Italiano, Sv. Jutan, CUcs Algot 4, Naturmänniska, Boije,
Jox, Flugan, Karl-Axel, Försvarslös, Magister, Dirf, Honaris,
Creus,
Dunder, Ramses Agamemnon, Squirl, Läroverksadjunkt, Tilius, Lundaskåning, Gecko, Ormen länge, Schlaraffenländer, D. Tremens,
Nicko,
Pr-ten. Ett och annat korn bland agnarna.
2:dra maj, Bikarbonat.
Gammalt eller dumt. Spriten är inte
nyttig för alla hjärnor.
Vacum. Får af hämta?.
Ilector. Man får inte skicka pangar till adr. p. r., och äfven
Anders Eje, en pseudonym, som Strix' läsare känua igen, om så vore, fick ni ingenting.
har skrifvit en ny bok, Hans hustrus förflutna, som Bonnier
Farbror Olle. Insänd förut.
säljer för en enda krona. Det är en bok för friska, en sommarÅhörare, Johannes. Ja, Strix är nog fördomsfri men trycker inte sånt.
bok, när man tröttnat på dåsigheten, och det är en bok för sömnVille. Nej, det är inte möjligt.
lösa, ty med den boken är tiden lätt och lustigt fördrifven och
Paj. Afskrifvet ur en ganska färsk Strix.
har ändå gett valuta.
Buho.
Sten Blad. Vi nödgas afböja.
Crokus, Biss. Dito med varning för smockan nästa gång.
Sui "jfuris. Hoppas!
Ny bok.
— I gör gevärshartdgreppa så dä skär mej i hjärtat — ja ska jäfven antura ställa er lör krigsrätt för messhandel åf befäl.
BÉNÉDICTINE-MUNKLIKÖR
ojämförligt
den bästa.
Äpotekarnes Soda och Fachinger!
Drick
H. Maj:t Konungens och H. K. H. Kronprinsens Hofleverantör.
VINOLL4
RAK-TVÅL
är dryg i bruket och tillförsäkrar Eder e n utomordentligt lätt o c h behaglig
rakning. «j* & J*Gör r a k n i n g e n
till e t t nöje.
Vssi
skar man sig lätt, då man må- blir rakningen angenäm och
ste använda vanlig raktvål, behaglig om man använder
ty den löddrade sig dåligt och Hylins flytande Rak-Créme
ty c:a 10 droppar "Raförmådde ej tillräckligt upp- "Rakin"
kin"
på
rakborste
mjuka skäggbottnen. Lödd- framkallaren ettfuktad
ymnigt
lödder,
ret torkade dessutom in, så som uppmjukar skäggbottnen
att huden blef spröd och öm- bättre än något annat rakmetålig och rakningen en pina del,
samt bibehåller huden
Och ett besvär.
mjuk och smidig.
Hotel
Vinolia Generalagentur:
Skepparegatan 6. S T O C K H O L M Ö.Dj.
MARINMOTOPN
MERX
oörvtBTMSrrAD i LWrwbnKT oai M T T 3 A K C M T iva ecsitar i n w »
MnKW N a BÄsm H-oai U I L A W
JKB MDIORU. MNTVtS M C U N *
IIH. rcTCKCN CLiXR s w i i eccfl»
ABMA5WNAfWRfJI
5TIE.LTJE.5
Allm. Tel. 7419, 9914,
6 Drottninggatan 6, Stockholm. Rikstelef. i rummen.
Rekommenderas ärade resande. Centralt läge.
finnar:
H U D U T S L A G
o.d. försvinna vid
användandet af
MEDICINSKA
JÄRCR&fE
M ZADIGN
7,060,000 kr. skola utlottas å 1893 års
Stockholms Teater-premie-obligationer. Dragning den 2 Juni och är högsta vinsten
/STOCKHOLM
KMJTSCHLJK
STÄMPLAR^
10,000 k r .
För endast
m
SV.-
1-M HOflUriGEflS HOFLEVERATITÖff
öro
75 öre
erhålles kontrakt med ensam vinsträtt å en obligation; för kr. 3:75 å fem st. för kr. 5:— å sju
st. och för kr. 10: — å femton obligationer. Om
minst 5 nummer tagas, portofritt och dragningslista. Numren i detta ovanligt fördelaktiga lotteri äro starkt efterfrågade. Skynda pä så Ni
säkert hinner med. Beställningar insändas till
OBLIGATIONSKONTORET,
Stora Nygatan 19-27, Malmö.
de
Vid beställning bedes att uppgifva storlek.
S I L V A N DERS,GÖTEBOr\G,
Detta är ett rekordpris utom konkurrens.
Fjällsanatorium för bröstsjuka
Mörsils sanatorium
Mörsll (Jämtland)
Öppet året om. Elektrisk belysning. Ren, stärkande fjälluft. Första klass bord. Läget skyddadt
mot fjällvindarnas bisterhet utan att deras hälsosamma inverkan förtages. Inackorderingspris med
läkare och sjukvård från kr. 4:50—6:50 pr dag, beroende på de olika rummen. Intendent och öfverläkare
D:r T. HORNEY,
Rikst. 15. Prospekt och upplysningar genom Kamrerarkontoret. Post- och Telegrafadress:
Sanatoriet,
Mörsil.eller
Rikstel.
Till
salu i hvarje
bokhandel
från7. förlaget:
Fjodor
Dostojevski:
éösia
EAUDEQUININE
DE FDRTRAMPADE
Roman ur ryska sftmhällslifvet. 4 delar i ett
band. Pris 2 kr. Inb.
3 kr. (Berömda böcker
38—39).
RASK0LNIK0W
Roman i 2 delar. Pris
2 kr. Inb. i 2:ne band
4 kr.
af rakknifvar etc. utlöres af Bergs
Bolag, Eskilstuna. — Guldmedalj:
Stockholm 1897, Paris 1900.
Björck
n,B. MYR BLR HRND K ~ : « . L m
+ ätt
0
B'».",,,,
På grund af ett
högst betydande inköp af äkta Panamahattar direkt från produktionsplatsen, äro
vi i tillfälle att sälja
äkta Panamahattar af
fin, lätt kvalité, modell enligt vidstående
illustration, till kr.
9:50, fraktS w fritt inom
> landet.
Rikstel.2142, 2164,
(TÅDgleterre 9915.
Elektriskt ljus.
4/VZADIC»
5T0TO10LM
Vice Häradshöfdingen
K A R L MAGNUS L I N D
& Börjesson.
Regeringsgatan 3, RättegångaUÉaSSerillflai.
STOCKHOLM.
Bouppteckningar m. m.
"ikst. 55 75. mim. tel. 54 26. Riks. Liljh. 25. I \ w l l I I * J T\ L V C l L I I
(Inneh. af lm. Sellins Advokatbyrå) Allm. tel. 4420. Rikstel. 27 88. INlligt arfvode.
S T R I X , Karduansmakaiegatan 7, Rikstel. 49 97. Allm. Tel. 45 39. Redaktionens inottagningstid Måndagar och Torsdagar kl. 2 3 e. m.
Hasselbacken
Llfgardes Musikkår
Dekorerade Glastak. SHS&ri
F R I T H J . T E L E N I U S - O r e f t u r e g a t a n 29, S t o c k h o l m .
Dirigenter: EMIL HESSLER och OTTO TROBÄCK.
FÖRMIDDAGSKONSERT n Bothés Zigenarorkester.
Allm. Tel. 70 26.
Telefon:
Sundbyberg
76.
Mot håraffall
använd
BARNÄNGENS CAPILLO
NflMH
I 1 \Jl
27 Drottninggatan
STOCKHOLM
IM
27
FET
•
OPERA-TERRASSEN
och
är öppnad för säsongen.
Middags- och Aftonkonserter
Dirigent: Kapellmästare Jean Naumann.
••••
I
TORR
OPERA-CAFÉT
Bergman i Mm
konserterar
Italienska kapellet Garaffa.
STOCKHOLM.
Cig.-Cigarretter,
ty de äro de enda
I bokhandeln har utkommit:
Vibbelins malörer och andra
historier från land och hav
av S . A . D U S E .
Pris 1 kr. 50 öre.
Beijers Bokförlagsaktiebolag.
Finaste
finska
cigarett
Nederlag hos
80
8MS11MI
/m HEIDELBERG M m M m )
A. W. STAHLE
JÄRNTORGET, -:- STOCKHOLM.