Nummer 3, 2015

Transportbladet
AVD 12 NUMMER 3 - 2015 ÅRGÅNG 31
1:a maj 2015
Ditt jobb: Terminalare
sid 3
Hälsa på jobbet
sid 4-5
Kongress 2017
sid 6
Ordföranden har ordet
När detta skrivs har nyligen
Sveriges Radio gjort en stor
granskning av Taxibranschen.
Taxiförare från hela landet
vittnar om vedervärdiga
arbetsförhållande med långa
arbetspass och låg lön.
Förarna kör oftast på procentlön
på inkörda pengar, vilket
innebär att ska man komma
över garantilönen, som är strax
över 17 000kr per månad, så
måste man kanske jobba 12
timmar per dag alla veckans
dagar. Många taxiägare vägrar
teckna kollektivavtal, vilket
kan innebära att föraren kanske
inte ens får garantilönen eller
omfattas av avtalsförsäkringar.
Det är också vanligt att
arbetsgivarna får bidrag till
lönen med upp till 80% från
arbetsförmedlingen för dem
han anställer. Än värre är att
de samhällsbetalda resorna,
exempelvis färdtjänst, sjukresor
och skoltaxi, också oftast betalas
med samma lönesystem. Något
som kan innebära att chaufförer
slarvar med de åkandes säkerhet,
genom att inte fästa rullstolar
på rätt sätt eller att inte ta sig
tid att följa resenärer som ska
följas till dörren. Detta eftersom
chauffören måste hinna med
många körningar för att få ihop en
någorlunda rimlig lön. Det här är
en fullständigt ovärdig situation
som måste få ett slut.
Kommuner och landsting slår
undan benen för de taxibolag
som försöker vara seriösa, genom
att inte kräva kollektivavtal vid
upphandling av färdtjänst och
sjukresor. Därför måste det
ställas krav på kollektivavtal vid
upphandlingar.
Jag skriver detta i början av juni,
och ute småregnar det och är 12
grader varmt. Det känns som att
sommaren lär vänta på sig. Jag
vill ändå önska alla en varm och
behaglig sommar. Vi behöver
koppla av och ladda kroppens
batteri för att klara av ytterligare
ett års arbete.
Nästa vår går dessutom flertalet
av våra avtal ut, och då väntar
förmodligen en tuff tid med
förhandlingar och oenigheter
med motparten. Så därför; passa
på att koppla av i sommar!
/Kenneth Pettersson
Utan försäkringar riskerar man
att inte få någon ersättning
vid bland annat arbetsskada.
Även tjänstepensionen kan
utebli om inte arbetsgivaren har
kollektivavtal, eller har tecknat
Foraförsäkringarna.
Transportbladet är ett informationsblad för: Transport avd 12 Postadress: Ansvarig utgivare: Jonas Ankarberg
Redaktion: Kenneth Pettersson (KP) Linda Svensson (LS),
Gerhard Wendt (GW)
Tel: Hemsida: www.transport.se
E-post: Kosterögatan 5
211 24 Malmö
010-480 30 12
[email protected]
Ditt jobb: Terminalarbetare
Efter att ha varit arbetslös i
cirka ett år, så ringde en dag
telefonen hos Kevin Ho. Det
var en kompis som undrade
om han ville ha jobb hos DHL,
där kompisen själv jobbade.
Terminalarbete var något helt
nytt för Kevin, men han tog
chansen till ett jobb.
Jag svänger in på gården
till DHL:s terminal på
Terminalgatan i Malmö strax
innan klockan tolv. Vid den här
tiden är det lugnt, både ute och
inne på terminalen. Det mesta
av arbetet sker på morgon och
eftermiddag.
Jag slår en signal till Kevin Ho
och meddelar att jag är på plats.
Han kommer ut och möter mig
och vi passar på att ta intervjun
under hans lunch, i restaurangen
inne i kontorsbyggnaden.
och slitsamt arbete. I takt med
att den privata e-handeln ökar, så
ökar också andelen paketgods på
godsterminalerna.
Kevin fortsätter:
-Efter ungefär sex månader blev
jag skickad på truckutbildning,
och efter det har jag fått jobba
med det mesta här. Nu är min
huvudsakliga arbetsuppgift inom
avisering, alltså gods där vi
måste kontakta mottagaren innan
det körs ut. Många av dessa är
privatpersoner. Vi har mycket mer
aviseringsgods numera, och det
beror också att allt fler handlar via
nätet.
Annat som Kevin kan göra under
en arbetsdag kan vara godsletning
(gods som av någon anledning
kommit bort), jobba som
grönväst (en servicefunktion till
chaufförerna) och kundluckan
som är dit kunder som väljer att
själva hämta sitt gods kommer.
Med dessa arbetsuppgifter har
han också förmånen att bara
jobba dagtid, men arbetstiderna
är i övrigt fördelade över hela
dygnet.
När det gäller utbildning
så säger Kevin att förutom
truckutbildningen, så är det
mest internutbildning som
gäller.
Men hur ser det ut med ålder
och könsfördelning?
-Här på Malmöterminalen har
vi hela spannet när det gäller
ålder, från 19-åringar till 65-
-För åtta och ett halvt
år sedan jobbade jag i
restaurangbranschen, berättar
Kevin, men jag hoppade av
olika skäl av det tåget. Tyvärr
innebar det arbetslöshet. Men en
dag frågade en kompis mig om
jag ville börja jobba på DHLterminalen för man behövde
folk. Jag fick jobbet och som så
många andra fick jag börja på
paketbanan.
Paketbanan är där man sorterar
och kodar allt paketgods som
kommer in till terminalen, för
att sedan antingen köras ut
till mottagaren eller skickas
vidare till någon annan ort och
terminal. Det är ett ganska tungt
forts sid 6
sid 3
Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet –
Del 2:3
God arbetsmiljö – vad tusan är det?
I förra numret av
Transportbladet, så fick
Bert Johansson berätta vad
man själv kan göra för att
förebygga värk och skador.
I detta nummer låter vi det
regionala skyddsombudet
Gerhard Wendt reda
ut frågorna kring god
arbetsmiljö, alltså hur man
mår bra på jobbet.
God arbetsmiljö; vad är det?
- Det är ett jättestort område,
som handlar om både den
fysiska, psykiska, sociala och
ergonomiska biten. Det är
stora vetenskapliga områden,
som man till och med kan bli
professor i. Det som vi i vårt
fackliga arbete utgår ifrån är
Arbetsmiljölagen, där det t
ex står att det ska finnas bra
ventilation, att man inte får
lyfta för tungt eller stressa.
Det finns alltså inget enkelt
konkret svar på vad som är god
arbetsmiljö, utan det beror på
arbetsplatsen och hur man är
som person.
Vem ansvarar för den goda
arbetsmiljön?
- Alla har ett arbetsmiljöansvar,
alla anställda, men
arbetsgivaren har
huvudansvaret. Det betyder
att han ska ”vidta alla åtgärder
för att förebygga ohälsa och
olycksfall”, som det står i
sid 4
Arbetsmiljölagen.
Men att jag började
med att alla har ett
ansvar är för att
man har skyldighet
att rapportera in
tillbud och risker till
arbetsgivaren just för
att förebygga. Man
har också rätten att
avbryta sitt arbete om
det är för tungt eller
för riskfyllt. Tyvärr
upplever jag att man
springer för fort, lyfter
för tungt, kör för fort
och stressar ganska
mycket. Jag ser att det
fattas ett civilkurage,
för att våga säga ifrån.
De anställda tar
alltså inte sitt
ansvar?
- Inte tillräckligt. Jag
tror att man behöver
utbildning för att
förstå sina rättigheter
och skyldigheter, och
veta vad man får och
inte får göra. Mitt tips
är TYAs utbildning
Arbetsmiljö för
alla, som är toppen för att få en
grundkunskap i ämnet.
Men du sa att arbetsgivaren är
huvudansvarig?
- Ja, och det innebär att
- för att förebygga ohälsa
och olycksfall – så måste
arbetsgivaren tillsammans
med skyddsombudet bland
annat kartlägga, riskbedöma
och åtgärda brister i
arbetsmiljön. Det är det
som kallas Systematiskt
Arbetsmiljöarbete (SAM).
– Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet – Hälsa på jobbet
Har man en väl fungerande
SAM, så fungerar det med att
förebygga arbetsmiljöproblem.
Systematiskt arbetsmiljöarbete
är liksom förutsättningen.
Hur tycker du att det funkar,
då?
- Tyvärr är det ett fåtal
arbetsgivare i i våra branscher,
som har ett systematiskt
arbetsmiljöarbete. Detta trots
att det är svensk lag. Sett
till mina 30 år med aktivt
arbetsmiljöarbete, så har det
trots allt blivit bättre.
Vad gör man när företaget
inte tar sitt ansvar?
- Det är lättare att få igång
en verksamhet om det finns
skyddsombud. Annars måste
man börja på noll. Det innebär
att man måste börja bygga
arbetsmiljöorganisationen, med
att utse skyddsombud, utbilda,
introducera inför arbetsgivaren
och till slut få igång det
systematiska arbetet. Skulle inte
detta funka, så måste man gå till
Arbetsmiljöverket. Oftast är det
att vi utser ett skyddsombud,
som gör att arbetsmiljöarbetet i
företagen kommer igång. Dock
inte alltid, ibland ber de oss hitta
skyddsombud!
Det verkar viktigt att de
anställda själva aktiverar sig?
- Ja, som anställd kan man inte
bara förlita sig på sin arbetsgivare
eller för den delen på sitt
skyddsombud. Man måste våga
säga nej, och man ska påtala
brister för arbetsgivaren, stötta sitt
skyddsombud och tänka till; är
detta rimligt/hållbart?
- På arbetsplatser med minst
fem anställda ska det finnas
skyddsombud. Transport kräver
medlemskap och att man har
intresse i arbetsmiljöfrågor
samt att man genomför sina
utbildningar. Det är också en
fördel om man kan samverka
med sin arbetsgivare.
Uppdraget innebär att man
är facklig förtroendeman
och Transports representant i
arbetsmiljöfrågor. Uppdraget är
en viktig facklig maktposition,
om det är så att man själv och
företaget tar uppdraget på allvar.
Ett skyddsombud måste vara
beredd på ”banala” frågor som
blinkande lysrör till kränkningar
av arbetskamrater. I stort sett
alla frågor är ju egentligen också
arbetsmiljöfrågor. /LS
Vad har skyddsombudet för
roll?
Ombudsmännens olika avtalsområde
Avdelningen har gjort
justeringar när det gäller
de olika avtalsområdena, se
nedan:
Jonas Ankarberg
010-480 32 51
Åkeri A - G
Utland
Bärgning
KGT Trafik AB
Schenker Åkeri AB
Jan Asplund
010-480 32 54
Åkeri H - M
Bevakning
Lars Klang
010-480 32 56
Åkeri N - Ö
Terminal
Bring Cargo Inrikes
Road Cargo Sweden
Mertz Transport AB
Hässlholms Godstrafik
Lone Olsson
010-480 32 53
Hyrverk
Buss
Miljö
Taxiförare
Taxitelefonist
Linda Svensson
010-480 32 52
Bensin, Depå Gummi
Biluthyrning
Tidningsbud, Reklam
Bemanning
sid 5
Forts från sid 3
åringar. Men fördelningen killar/
tjejer är det sämre med. Vi har
bara fyra-fem tjejer här, av totalt
68 kollektivare.
ett samhällsproblem – man ska
kunna leva på sitt jobb och det ska
räcka med ett. Det ger så mycket
mer frihet för individen.
av med en ny anläggning. Den
nuvarande har varit i drift sedan
1974.
/JA
Kevin är även Transports
fackklubbsordförande. Kevin,
om du får lyfta fram några
saker som du skulle vilja
förändra i dina och dina
arbetskamraters villkor, vad
säger du då?
Ok, Kevin hur ser livet ut när
du inte är på DHL-terminalen?
En terminalarbetare tjänar
utifrån Transportavtalet
mellan 23 524 kr och 24
220 kr i månaden för heltid,
beroende på branschvana.
-Först är det fördelningen
mellan DHL-anställd personal
och inhyrda. Idag är det
cirka hälften-hälften, jag
skulle vilja att fler kunde
vara anställda direkt av DHL.
Och så vill jag att fler ska ha
heltidsanställningar. Idag har
vi en hel del deltidare, och det
håller inte i längden. Men det är
inte bara ett problem här, det är
-Mycket tid går åt till familjen.
Jag har nyligen börjat träna
taekwondo med min sexårige son.
Det var ett krav från sonen, att
om han skulle börja skulle också
pappa göra det. Och så fick det
bli!
Efter lunchen går vi en runda
på terminalen. Kevin skriver ut
listor till eftermiddagens arbete,
och vi pratar lite om den nya
terminalen som just nu byggs ute
vid Stora Bernstorp i utkanten av
Malmö. Efter många års turer och
diskussioner ska det äntligen bli
Till detta kommer premiekompensation (från 2 kr/
tim) och trucktillägg (85
öre/tim/ samt eventuella
befattningsansvar.
Ob-ersättningen ligger
mellan 28,39 till 48,67 kr/
tim beroende på tidpunkt och
veckodag.
Kongress 2017 – tid att motionera!
I juni 2017 är det dags för
Transport att hålla kongress
igen, och den kommer även
denna gång att gå av stapeln
i Örebro. Det kan kännas
avlägset, men det är faktiskt tid
att börja fundera över vad vi
vill med Transport, och vad vi
tänker skulle kunna bli bättre.
Ta chansen att formulera dina
idéer i motioner till kongressen!
Avdelningen behöver ha in
förslagen till motioner senast den
31 december 2015, för att hinna
behandla dem i tid.
sid 6
Förslag till motioner skickas till
avdelningens ordförande Kenneth
Pettersson, antingen via mail:
[email protected]
se eller till Transport avd 12,
Kosterögatan 5, 211 24 MALMÖ
.
För den som känner sig osäker
på hur man skriver motioner,
så kommer en liten genomgång
av detta i nästa nummer av
Transportbladet.
Passa också på att ta en funderare
över vilka du vill skicka som
ombud till kongressen från
avd 12. Valet av ombud kan du
påverka genom att delta i din
sektions medlemsmöten, så passa
på att gå på medlemsmöte!
Med hopp om många goda idéer!
/Avdelningsstyrelsen
Kallelse
Vill du vara med och grilla chefen?
Ungdomskommittén bjuder in dig, som är 30 år eller yngre på grillning med oss.
Inbjuden gäst Markus Pettersson från förbundet kommer för att svara på dina
frågor.
Så kom du och dina kollegor till:
Bulltofta Rekreationsområde
Söndagen den 30 augusti
Klockan 13.00
Välkommen Jan Asplund, ny ombudsman på
avdelningen!
Har du kommit tillrätta i din
nya tjänst?
- Ja, det tycker jag. Det är
väl ganska likt, eftersom jag
kommer direkt från en tjänst
som ombudsman i avdelning
55.
Vad ska du jobba med i
12:an?
- Bevakningsavtalet i
huvudsak, och en tredjedel av
Åkeri. Vi är tre ombudsmän
som delar på Åkeri.
Kommer du själv från någon
av Transports branscher?
- Ja, bevakning. Jag har
jobbat i 30 år som väktare,
1979 började jag på ABAB
i Stockholms tunnelbana.
1987 började jag på Securitas,
och arbetade då som väktare,
ordningsvakt och sedan
skyddsvakt. De senaste fem åren
har jag jobbat fackligt, först
på halvtid och sedan på heltid.
Ombudsman blev jag 2011.
Varför ville du ner till
Skåneland?
- Min dotter bor i Sölvesborg, och
nu är vi närmare varandra, och
min fru har släkt i Malmö.
Vad har du för ambitioner med
jobbet i avdelning 12?
- Få ordning på arbetsgivarna.
Även i avdelning 12 så slarvar
många företag med att följa
kollektivavtalet, och den enskilde
måste ju få rätt till det han/hon
ska ha. Det var så jag själv kom
igång fackligt, att man utsattes för
någon orätt av arbetsgivaren och
så pushade avdelningen på att jag
skulle aktivera mig. /LS
Ålder: 59 år
Familj: fru, hund och
utflugen dotter.
Bor: i hyresrätt i centrala
Malmö, sedan en kort
tillbaka.
Fritiden: golf på amatörnivå
(har precis tagit grönt kort),
fiskar ibland, promenader
med hunden och nu gäller det
att lära känna Malmö.
sidsid7 7
POSTTIDNING B
Du som genom direkt adressering fått denna
informationstidning bör läsa följande text: Din
adress har vi via ditt medlemskap i Sv Transportarbetareförbundet avd 12.
Vid adressändring, ber vi dig att anmäla detta
till vår avdelningsexpedition, Kosterögatan 5,
211 24 MALMÖ. Tel 010-480 30 12
eller på [email protected]
Studier
Studier hösten 2015
ROA (Rekrytera/Organisera/
Agitera):
21-23/10, på avdelningen. För er
som är fackligt aktiva, eller som
avser att bli det.
Startpunkten: För alla
medlemmar. En-dagskurs, som
hålls på avdelningen följande
tillfällen: 29/8, 19/9, 10/10, 7/11
och den 28/11.
Vi i Transport:
För alla som gått Startpunkten.
Utbildning på fem dagar, med
start den 27/8 och sedan de
fyra följande torsdagarna, på
avdelningen.
Vi i Transport internat:
9-13/11 i Valjeviken, Blekinge.
Ditt avtal Bensin:
11/11, på avdelningen.
Ditt avtal Terminal:
14/11, på avdelningen.
Representantskapsutbildning:
För alla nya
representantskapsledamöter.
Hålls den 5/9 på avdelningen.
Erfarenhetskonferens
Arbetsplatsombud: 3/11, i
Höllviken.
Erfarenhetskonferens
Informationsmottagare: 4/11, i
Höllviken.
Under hösten kommer det
även att hållas en utbildning
för dig som sitter i klubb- eller
sektionsstyrelse. Datum kommer
senare - håll utkik!
Vill du anmäla dig/fråga lite mer:
ring studieorganisatör
Gert Christensen på
010-480 32 68.
Detta gäller dock inte
erfarenhetskonferenserna, där
kallelse kommer att skickas till
alla berörda.
Erfarenhetskonferens
Förhandlingsombud: 4-5/11,i
Höllviken.
Nästa Transportblad utkommer runt den 28 augusti 2015
Material som artiklar, debattinlägg, kallelser till möte ska vara avdelningsexpeditonen tillhanda senast den
31 juli 2015.