en internationell högteknologisk mineralkoncern

om lkab
EN INTERNATIONELL HÖGTEKNOLOGISK MINERALKONCERN
FRÅN MALMFÄLTEN TILL VÄRLDEN
LKAB är idag världens tekniskt ledande leverantör av järnmalmspellets till
den globala stålindustrin och en växande leverantör av industrimineraler till
olika branscher. Grunden i verksamheten utgörs av den unika magnetiten,
som gör LKAB:s pelletsprodukter till de mest klimatsmarta i världen.
innehåll
innehåll
Det här är LKAB
05Det börjar med järnet
LKAB-koncernen
06125 år av innovationer
Kunderbjudandet
08 Performance in Ironmaking
Säker och resurseffektiv produktion
11 En hållbar värdekedja
Malmbrytning
12 Så bryter LKAB malmen
Förädling
14Från järnmalm till förädlade produkter
Logistik
17 Längs Malmbanan till Luleå och Narvik
Samhällsomvandling
18 En skatt för alla
Attraktiva LKAB
20 Människorna som gör LKAB
SNABBA FAKTA
22 Med fokus på hållbarhet
3
4
Det här är LKAB
DET HÄR ÄR LKAB
Vår ambition är att skapa välstånd genom att vara ett av
de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande
gruvföretagen i världen. Det är centralt för vår affär.
.
Det här är LKAB
5
Sittande från vänster Disponent Hjalmar Lundbohm med sällskap på Stadsrådstoppen av berget Kiirunavaara den 20 juli 1900.
Det börjar med järnet
Ända sedan människan lärde sig utvinna jordens
järnhaltiga mineraler har stålet varit högt eftertraktat. Inga
andra material har betytt så mycket för utvecklingen av vårt
moderna samhälle.
För att tillverka stål krävs järn. Även om järn
är jordens fjärde vanligaste grundämne så
är det kvaliteten på mineralen, mängden och
priset som avgör om den är värd att bryta
och kallas järnmalm.
LKAB:s 125-åriga historia börjar med järnet
och med Malmbanans tillkomst för tågtransporter till hamnarna i Narvik och Luleå.
Logistiken gjorde järnet lönsamt att bryta
och tillgängligt för stålverkskunderna runt
om i världen. Järnet har också gjort LKAB till
en växande leverantör av industrimineraler
och andra LKAB-utvecklade innovationer,
produkter och tjänster.
Den fantastiska magnetiten
I förening med syre bildades för länge sedan
mineralerna hematit och magnetit som bryts
i de gruvor som försörjer världens stålverk med råvara. Hematiten är mer vanligt
förekommande och är den typ av malm som
bryts i dagbrott i de flesta större gruvorna
runt om i världen.
LKAB:s järnmalm består till största
delen av magnetit i såväl underjordssom dagbrottsgruvor. Bara en tiondel av
jordens kända järnmalmsresurser består
av magnetit. Den malm som bryts i LKAB:s
gruvor är av hög kvalitet med ett järninne-
”Sedan LKAB bildades
1890 har mer än en
och en halv miljard ton
järnmalm utvunnits ur
Malmfältens gruvor.”
håll på 60 till 70 procent, och ju längre ner
i malmkroppen man kommer desto bättre
blir kvaliteten.
Geologi och nytänkande
Sedan LKAB bildades 1890 har mer än en
och en halv miljard ton järnmalm utvunnits ur Malmfältens gruvor. Bolaget har gått
igenom både goda och dåliga tider. Det som
burit LKAB genom olika svårigheter har varit
två saker, dels geologin och dels förmågan
till nytänkande.
Utvecklingen från råvaruproducent till
leverantör av förädlade järnmalmsprodukter
har gått genom omfattande forskning och
utveckling både för effektiva produktionsprocesser och produktutveckling. Drygt 80
procent av LKAB:s försäljning består i dag
av järnmalmspellets. Förädlingen till pellets
ger magnetiten ett högre marknadsvärde.
Förutom att det krävs mindre energi vid pelletisering av magnetit än av hematit, ger den
även andra fördelar som mindre slaggprodukter och mindre slitage i ståltillverkningen.
Genom att vara långsiktiga i allt vi gör och
verka för hållbar utveckling, är det LKAB:s
vision att vara den leverantör som levererar
mest mervärde till kunderna.
6
LKAB-KONCERNEN
125 ÅR AV IN
Dagbrottsgruvor
SVAPPAVAARA
Bergarbeten
LKAB BERG & BETONG
30
6
4 539
Bolag i koncernen
Sveriges 6:e största exportföretag1
Medelantal anställda i koncernen2
Förädlingsverk
KIRUNA
SVAPPAVAARA
MALMBERGET
Underjordsgruvor
Forskning
och utveckling
PELLETISERING
JÄRNFRAMSTÄLLNING
Industrimineraler
LKAB MINERALS
Sprängmedel
LKAB KIMIT
KIRUNA
MALMBERGET
LKAB:s kärnaffär är att bryta och förädla järnmalm till
stålindustrin. Inom koncernen ryms en bred produktportfölj med exempelvis industrimineraler samt produkter
som har andra tillämpningsområden för järnmalm.
Högeffektiva borrsystem, berg- och verkstadstjänster,
sprängmedels- och fastighetsbolag är andra delar av
koncernen.
LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag. I 125 år har LKAB varit en viktig
drivkraft för Sveriges utveckling och export
som byggt infrastruktur, industrier och
kunskap. Vid utgången av 2014 var LKAB
Sveriges sjätte största exportföretag1.
LKAB:s gruvor och förädlingsverk finns i
Malmfälten i norra Sverige. Vår produktion,
vår forskning och utveckling finns i huvudsak i Kiruna, Malmberget och Svappavaara.
Längs Malmbanan och Ofotenbanens järnväg transporteras våra förädlade
LKAB-KONCERNEN
7
NOVATIONER
Verkstad
Järnvägstransporter
Fastigheter
LKAB MEKANISKA
LKAB MALMTRAFIK
LKAB MALMTRAFIK AS
LKAB FASTIGHETER
Hamnar
LKAB NORGE AS
LULEÅ HAMN
Borrsystem
LKAB WASSARA
järnmalmprodukter till hamnarna i Narvik
och Luleå där leveranserna av våra förädlade
järnmalmsprodukter går för utskeppning till
kunderna runt om i världen. Vårt huvudkontor
finns i Luleå.
LKAB är Europas största järnmalmsproducent, men ur ett globalt perspektiv
en mindre leverantör. Europa är vår viktiga
hemmamarknad där vi har långa och starka
21 445 Mkr
Årets skapade och fördelade värde 2014
kundrelationer och betydelsefulla samarbetspartners. Stora marknader finns även i
Mellanöstern och Nordafrika. Totalt har
koncernen verksamhet i ett 15-tal länder
och består idag av ett 30-tal bolag som vid
årsskiftet 2014 hade i medelantal 4 539
anställda2.
För närheten till våra marknader har
järnmalmsverksamheten säljkontor i Europa,
112 Mkr
Koncernens betalda skatter 2014
Asien och Mellanöstern. Verksamheten för
industrimineraler har säljkontor och produktionsenheter i Europa, USA och Asien. För
industrimineraler samarbetar vi även med ett
nätverk av distributörer världen över. Koncernens leverantörer finns mestadels i Sverige,
men till viss del även i Europa och Kina.
Källa: Largest Companies 2014
Källa: Års - och hållbarhetsredovisning 2014
1
2
3 500 Mkr
Utdelningar till ägaren (svenska staten) 2014
8
kunderbjudandet
Försäljning och
marknader
83%
Järnmalmspellets står för drygt 80 procent av
LKAB:s försäljning
LKAB:S FÖRSÄLJNING
PER PRODUKTOMRÅDE
Procent av försäljning
%
Masugnspellets.................................. 61
Direktreduktionspellets.................. 22
Fines....................................................... 14
Specialprodukter..................................3
PERFORMANCE IN
IRONMAKING
LKAB ska leverera marknadens bästa mervärde - från
produkter till leverans och service. Det är kärnan i kundlöftet
Performance in Ironmaking.
Efterfrågan på järnmalm drivs av efterfrågan på stål, som i sin tur är starkt kopplad
till världsekonomins utveckling, ökande
urbanisering och välstånd i världens tillväxtekonomier. LKAB:s kunder återfinns bland
världens främsta ståltillverkare. De driver
utvecklingen på sina respektive marknader och har högt ställda förväntningar på
produkter, leverans och service. Marknaden
för kvalitativa förädlade järnmalmsprodukter, som LKAB:s pellets, ökar i takt med att
kraven på effektivitet och miljöprestanda
ökar hos ståltillverkarna.
LKAB har under sina 125 år utvecklats
från att vara en leverantör av högklassig
järnmalmsråvara till att bli en högteknologisk mineralkoncern som levererar
kvalitetsledande förädlade järnmalmsprodukter. LKAB:s produkter ska bidra till att
ge stålverkskunderna stabila processer och
ökad produktivitet som ger dem konkurrenskraft och lönsamhet.
77%
LKAB är Europas största järnmalmsproducent
och här återfinns också merparten av LKAB:s
kunder. Mellanöstern är också en växande
marknad och viss försäljning sker även till
USA och Kina.
LKAB:S FÖRSÄLJNING
PER MARKNADSOMRÅDE
Procent av försäljning
%
Europa................................................77
MENA..................................................22
Kina....................................................0,5
USA.....................................................0,5
kunderbjudandet
9
Järnmalmsprodukter
Masugnspellets är LKAB:s största produktgrupp och
levererar högt kundvärde i stålverkens masugnar med
hjälp av en optimerad tillsats av olika mineraler som olivin
för att förbättra högtemperaturegenskaper. Direktreduktionspellets, DR-pellets, reduceras med naturgas till DRI,
Direct Reduced Iron, som används för att göra stål i en
elektrostålugn. Fines är däremot en fint krossad järnmalm
som smälts ihop till kakor (sintras) innan de används för
att tillverka järn i masugn.
26 Mt
LKAB levererade 26 miljoner ton järnmalmsprodukter under 2014
”LKAB:s ambition är att ha en
ledande roll i utvecklingen av nya
pelletsprodukter och processkoncept
för klimatsmarta och koldioxidsnåla
järn- och stålprodukter.”
Specialprodukter – innovationer även
för andra industrier
Innovativa tekniker som används i våra gruvor säljs delvis externt.
Exempelvis det världspatenterade vattendrivna borrsystemet
Wassara samt sprängmedlet Kimulux för olika tillämpningar inom
gruv- och anläggningsindustrin. Koncernen levererar även betong
och krossmaterial till anläggningsindustrin samt utför kvalificerade
verkstadmekaniska tjänster och konsultuppdrag. Genom frakterna
på Malmbanan är LKAB ett av Sveriges största fraktbolag. Som
en servicefunktion till järnmalmsverksamheten har vi även ett
fastighetsbolag som äger och förvaltar 2 100 bostäder i Kiruna och
Malmberget.
Industrimineraler breddar
försäljningen
LKAB:s produktportfölj innehåller även industrimineraler. Magnetit
används bland annat till vattenrening och som ballast i tungbetong.
Huntit används exempelvis som halogenfri brandskyddande tillsats
i plaster och kablar. Glimmer (mica) har användningsområden som
förstärkning och värmeskydd i plaster. Mineralsand används för tillverkning av svetspinnar och svetstråd. Eldfasta mineraler används för
produktion av eldfast tegel och gjutsand. LKAB är också en ledande
aktör i världen för återvinning av värmetåligt material som eldfast
tegel och material för fodring av exempelvis masugnar.
10 SÄKER OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION
ENERGIEFFEKTIVISERING
Redan idag har LKAB en av världens mest energieffektiva
pelletsprocesser. Målet är att minska koldioxidutsläppen med
20 procent till år 2020.
SÄKER OCH RESURSEFFEKTIV PRODUKTION
11
EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Säker och resurseffektiv produktion säkerställer en
långsiktigt hållbar värdekedja samtidigt som vi är medvetna
om att vår verksamhet påverkar människor, miljö och andra
näringar i vår omgivning.
Ambitionen om en hållbar utveckling går igen
i allt vi gör. Det styr hur vi förädlar och förvaltar våra mineraltillgångar, våra innovationer,
våra anläggningstillgångar och finansiella
kapital. Hur vi skapar värde genom att bygga
långvariga kundrelationer, fungerar som
trygg, säker och attraktiv arbetsgivare samt
arbetet med ansvarsfulla leverantörer och
entreprenörer.
LKAB är genom kontinuerlig forskning
och utveckling en världsledande aktör på
automation för gruvbranschen. Ändå är
det människan bakom processerna som
fortfarande är LKAB:s viktigaste resurs. Den
höga tekniska nivån har gjort arbetet mer
kvalificerat och varierat. Vi effektiviserar vår
produktion och tar ett långtgående ansvar för
vår påverkan på människor, klimat och miljö.
Säkra och trygga arbetsplatser
Målet med säker och resurseffektiv produktion är att vinna konkurrenskraft, ökade
volymer och sänkta kostnader med bibehållen produktkvalitet och leveranssäkerhet. Det
innebär även att arbeta för säkra och trygga
arbetsplatser. Nytänkande och innovationer
kring säker och resurseffektiv produktion
och arbetet med ständiga förbättringar av
arbetsmetoder och processer har till stor del
bidragit till att LKAB:s malmbrytning idag är
automatiserad och fjärrstyrd.
Avgörande innovationer
Våra dotterbolag spelar en viktig roll i vår
produktionskedja även om de också driver sin
egen affär. En av de viktigaste innovationerna
för att effektivisera brytningsprocessen i
LKAB:s underjordsgruvor är borrningstekniken. Tack vare de vattendrivna borriggarna,
som är utvecklade av dotterbolaget LKAB
Wassara kan LKAB idag precisionsborra
kransar upp till 55 meter. Det innebär att
KIRUNA
varje krans ger ifrån sig drygt åtta gånger så
mycket järnmalm som för 25 år sedan. Varje
år borrar LKAB över en miljon meter borrhål
enbart i Kirunagruvan, vilket är mer än någon
annan järnmalmsproducent i världen.
Säkerheten först!
För LKAB går arbetsmiljöfrågor och säkerhetsarbete före allt annat. De vanligaste
olyckorna som sker i och utanför gruvorna
är sådana som inte är specifika för LKAB:s
verksamhet; någon som halkar och vrickar
foten, klämmer sig i en lucka, springer in i en
kabelstege, slinter med skiftnyckeln – i stort
sett allt som kan hända på vilken industriarbetsplats som helst.
LKAB investerar kraftfullt i obligatoriska
utbildningar, information och på att göra
säkerhet till en naturlig del av det dagliga
arbetet. Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden och skapa
en säkerhetskultur mot det långsiktiga målet
noll olycksfall.
Seismiska mätningar
Förutom de allmänna risker som hör samman med tung industri har LKAB även
bergrörelser att ta hänsyn till. De uppstår
när spänningarna i berget förändras då stora
volymer malm bryts. För att kunna mäta
dessa rörelser i gruvorna har LKAB därför
uppfört världens två största mikro-seismiska
anläggningar, i Kiruna och Malmberget. Mätinstrumenten ger LKAB en viktig bild av hur
berget rör sig, men kan inte exakt förutsäga
framtida bergrörelser. Av säkerhetsskäl utför
LKAB därför en omfattande bergförstärkning i gruvorna. Bergförstärkningen utförs
av LKAB:s dotterbolag LKAB Berg & Betong.
Bergförstärkningen i underjordsgruvorna gör
dem till en av Sveriges största producenter
av betong.
Malmkroppen i Kirunagruvan är en lutande skiva av
magnetit som är ungefär 80 meter bred, fyra kilometer lång och sträcker sig minst två kilometer ner
i marken.
MALMBERGET
Gruvan i Malmberget är utspridd över ett tjugotal
malmkroppar där drift för närvarande sker i cirka tio
av dem.
SVAPPAVAARA
I Svappavaara bedriver LKAB gruvbrytning i dagbrotten
Gruvberget och Leveäniemi. Fram till 2016 pågår
dessutom anläggningsarbeten för att färdigställa och
öppna Mertainen gruva mellan Kiruna och Svappavaara.
12 Malmbrytning
Så bryter LKAB malmen
I LKAB:s gruvor utvinns malmen genom skivrasbrytning, som är en effektiv
brytningsmetod för gruvor med branta malmkroppar. Det är en brytningsmetod
som medger ett högt uttag ur malmkroppen med hög säkerhet.
Merparten av LKAB:s malm bryts på över en kilometers djup i de två underjordsgruvorna i Kiruna
och Malmberget. Att bryta malm på så stora djup,
lika effektivt och storskaligt som i konkurrenternas
dagbrottsgruvor, är en logistisk utmaning. Avgörande
för LKAB:s lönsamhet är en säker och resurseffektiv
produktion med välutvecklade produktionsmetoder
och processer.
Storskalig underjordsbrytning
Sedan LKAB bildades 1890 har mer än en miljard
ton järnmalm utvunnits ur Kirunagruvan, världens
största underjordsgruva för brytning av järnmalm. De
första 60 åren bröts Kirunamalmen i dagbrott, men
redan vid starten förberedde LKAB för underjordsbrytning. Successivt har brytningen gått mot djupet.
Nya delar i gruvorna förbereds för brytning och efter
borrning transporteras malmen till stora krossar
för att slutligen tas upp till markytan för förädling.
Dagens huvudnivå för brytningen ligger på 1 365
meters djup.
Gruvbrytningen i Malmberget, världens näst
största järnmalmsgruva under jord, är utspridd över
ett 20-tal malmkroppar där gruvdrift för närvarande
sker i cirka tio av dem. I västra fältet bryts mestadels
hematit, medan det uteslutande bryts magnetit i det
östra fältet. Huvudnivån ligger här på 1 250 meters
djup.
1
Kostnadseffektiv skivrasbrytning
I LKAB:s underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget
utvinns malmen genom skivrasbrytning. Med det
menas att man tar hjälp av gravitationen och låter
malmen rasa ner till underliggande nivåer för att
sedan fraktas från produktionsområdet med stora
lastfordon och tåg och sedan med hissar till marknivån. Skivrasbrytning är en kostnadseffektiv brytningsmetod vid branta malmkroppar som medger
maximalt uttag ur malmkroppen med hög säkerhet.
Brytningen i Svappavaara sker i dagbrott, så kallad
pallbrytning, vilket även det är ett kostnadseffektivt
sätt att bryta malmen på.
LKAB lägger stor vikt vid att renodla varje moment
i underjordsbrytningen för att göra den så effektiv
och storskalig som möjligt. Enbart ur Kirunagruvan
bryts och tas upp drygt 75 000 ton järnmalm per
dygn, vilket ungefär motsvarar volymen på ett 12våningshus.
2
3
4
Malmbrytning
13
1. Ortdrivning/Tillredning
För att kunna bryta malmen måste man
bygga transportvägar, tunnlar i berget,
som kallas orter. Att på detta sätt förbereda nya delar av gruvan för järnmalmsbrytning kallas tillredning.
2. Produktionsborrning
När tillredningsorterna är klara borras
20-55 meter långa uppåtriktade hål genom malmkroppen i en solfjädersform,
så kallad krans. En ort kan rymma 1540 kransar och varje krans innehåller
åtta borrhål. Borrningen sker med ett
fjärrstyrt aggregat med en vattendriven
borrhammare som klarar att borra
extremt långa och raka hål, utvecklad
av dotterbolaget LKAB Wassara. När
hela orten är produktionsborrad sprutas ett speciellt sprängmedel, utvecklat
av dotterbolaget LKAB Kimit, in i borrhålen med en laddrobot. Sprängning,
som på gruvspråk kallas skjutning,
sker varje natt.
eervic d,
s
d
me erksta
v
rum
Berg en som ontor
m
k
m
h
utry atsal oc
m
3. Produktionslastning
När spränggaserna är utventilerade
lastas järnmalmen ut ur orterna med
lastmaskiner. LKAB använder både
förarstyrda och fjärrstyrda lastfordon.
Varje lastmaskin klarar av att ta 17-30
ton malm i skopan. Malmen tippas
i vertikala störtschakt, och samlas i
bergfickor strax ovanför huvudnivån.
RÅN
/T T
RÖM
RST
DE
D SÖ
BY
ETS
NYH
R
RIKA
6
5
4. Tappning/Transport
Från bergfickorna nedanför störtschakten transporteras malmen till stora
krossar.
5. Tömning/Krossning
Från tåg eller truck töms malmen i
stora bergfickor för vidare matning till
krossarna. I dessa sönderdelas malmen till tio centimeter stora bitar och
fraktas sedan på långa bandtransportörer till malmhissarna, de så kallade
skiparna, för att sedan uppfordras till
markytan.
6. Uppfordring
Malmen lastas automatiskt i skiparna
som lyfter malmen till markytan. Varje
skip kan transportera upp till 40 ton
malm per gång med en hastighet av 17
meter per sekund.
14 Förädling
Från järnmalm till
förädlade produkter
LKAB förädlar idag all järnmalm som bryts ur bolagets under- och ovanjordsgruvor.
Förädlingen av malmen sker i förädlingsverk i nära anslutning till gruvbrytningen.
Vår konkurrenskraft bygger på att vi levererar högkvalitativa järnmalmsprodukter till
kunder med höga produktkrav.
Huvudprodukterna är två typer av järnmalmspellets som levereras till den internationella
stålindustrin; masugns- respektive direktreduktionspellets. En viktig förutsättning för
LKAB:s kostnadseffektivitet är den energieffektiva pelletsprocessen. I pelletstillverkningen har LKAB:s magnetitmalm fördelar
jämfört med konkurrenternas hematit. Drygt
hälften av energibehovet i tillverkningsprocessen tillförs genom att magnetiten
kemiskt oxiderar till hematit. Det innebär att
utsläppen av koldioxid minskar till en sjundedel jämfört med sintring av fines, och till
en tredjedel jämfört med hematitpellets.
SOVRIN
G
Hög produktkvalitet
Stabila driftförhållanden och förutsägbara
processer krävs för effektiv stålframställning.
Därför är det avgörande för vår konkurrenskraft och marknadsposition att vi kan hålla
en hög och jämn produktionskvalitet. Det
uppnås genom en stabil förädlingsprocess
men även genom att möta kundernas krav på
teknisk support, utvecklingssamarbeten och
kunskapsutbyte runt järn- och ståltillverkning.
ANRIKN
ING
PELLET
ISE
1
2
3
ERING
Förädling
1. Sovring
Malmen som tas upp från gruvan är krossad till en
storlek mindre än 10 centimeter. Tillsammans med
malmen finns gråbergsrester från sidoberget runt
malmkroppen som krossas något ytterligare samt
sorteras ut. Sorteringen sker på magnetisk väg
i stora bandseparatorer. Detta processteg kallas
sovring och utförs i sovringsverk.
4. Pelletisering
I LKAB:s pelletsverk omvandlas den färdiga slurryn
till färdiga järnmalmskulor. Processen inleds med
att slurryn från anrikningsverken avvattnas till
cirka nio procents fukthalt. Ett bindemedel, bentonit, tillsätts och slurryn formas sedan till kulor
i stora rullande trummor. Järnmalmspartiklarna
klumpar ihop sig till kulor. Detta processteg kallas
för agglomerering. Det innebär att mindre partiklar
fås att klumpa ihop sig till en större sammanhållande enhet - i detta fall en järnmalmspellets. Rätt
storlek och rätt fuktighet är en nödvändighet för att
pelletsen ska få de rätta egenskaperna. För att få
den hållfasthet som krävs, behöver kulorna även
genomgå processteg för torkning och förvärmning,
för att slutligt sintras. Sintring innebär att pelleten
värms upp och järnmalmspartiklarna delvis smälts
ihop. LKAB använder två olika metoder för pelletisering, dels i ”grate-kiln”-verk där sintring sker i en
stor roterande ugn som kallas kiln och dels en process där torkning, förvärmning och sintring sker på
ett långt rullband, så kallat ”straight-grate”-verk.
2. Anrikning och flotation
Nästa processteg kallas anrikning och utförs i
anrikningsverk. Denna process är till skillnad
från sovringsprocessen en våt process, där den
krossade magnetiten mals till finkorning storlek
och blandas med vatten till en så kallad slurry.
Magnetitens innehåll av exempelvis kisel, natrium
och fosfor frigörs i det första malningssteget och
separeras bort i magnetseparatorer. Fosforn, som
är bunden till mineralet apatit, avlägsnas med en
metod som kallas flotation. Huvuddelen av LKAB:s
malm används till pellets och processen skiljer
sig något åt för olika anrikningsverk. Det gemensamma syftet är att producera ett koncentrat för
den fortsatta pelletsprocessen. En mindre del av
LKAB:s malm används till fines, krossad malm
som malts ned till en kornstorlek på mindre än 2
mm för att sedan siktas och magnetsepareras.
5. Utfrakt
När pelletsen sintrats får kulorna de hållbarhetsegenskaper som krävs för den belastning det
innebär att transportera pelletsen från LKAB:s
pelletsverk till stålverkskunderna runt om i världen. Sintring sker vid en temperatur på cirka 1 250
grader och efter att de glödheta kulorna kylts ner
till cirka 50 grader, tappas de ner i stora lagringsutrymmen intill pelletsverken. Pelletsen transporteras därefter med LKAB:s egna lok och vagnar
till hamnarna i Narvik eller Luleå för omlastning
till båtar och sjöburen transport till kundernas
stålverk.
3. Filtrering och tillsatsmedel
Efter anrikning består slurryn av cirka 66 procent
järn och utgör ett koncentrat som filtreras och
blandas med olika tillsatsmedel till en så kal�lad pellets feed. Tillsatsmedlen, som exempelvis
består av olivin, kvartsit, kalksten och dolomit,
maler LKAB själv och ger pelleten produktspecifika
egenskaper beroende på inblandning. Den färdiga
slurryn pumpas sedan vidare till LKAB:s pelletsverk för pelletisering.
4
UTFRAK
T
5
15
Konkurrenskraft genom
nytänkande
På den globala stålmarknaden ställs allt
högre krav på en mer resurseffektiv produktion med mindre miljöpåverkan.
I breda forskningssamarbeten med ståloch gruvindustrin, samt nationella och internationella forskningscentra, arbetar LKAB
med att ta fram nya generationer av järnmalmspellets. Idag framställs den mesta
av världens råstål i masugn som släpper ut
ungefär två ton koldioxid per producerat ton
stål. LKAB har en ledande roll i utvecklingen
av nya pelletsprodukter och processkoncept
för morgondagens koldioxidsnåla järn- och
stålproduktion.
Forskningssamarbeten och
kunskapskluster
LKAB:s konkurrenskraft bygger på nytänkande och teknologiskt ledarskap genom
långsiktigt och strategiskt forsknings- och
utvecklingsarbete, såväl gemensamt med
kunderna som med externa kunskapscentra.
Den egna experimentmasugnen i Luleå,
i kombination med agglomererings- och
stålforksningslaboratoriet samt närheten till
exempelvis Luleå tekniska universitet,
Hjalmar Lundbohms Research Centre,
stålproducenten SSAB och forskningsinstitutet Swerea MEFOS, bildar en plattform för
kunddrivet forskningssamarbete. Tillsammans med nationella och internationella
aktörer strävar LKAB efter att utveckla effektivare produkter och processer för minskad klimatpåverkan och hållbar utveckling.
Vägen till framgångsrik pelletisering
Att förstå och kontrollera sambandet mellan
råmaterial, tillverkningsprocess och produktegenskaper är grunden till framgångsrik
pelletisering. I LKAB:s agglomereringslaboratorium undersöks förädlingsprocesserna
för att se hur olika råmaterial påverkar
produkten. Pelletskulan utsätts för värmetester, trycktester och hållfasthetstester. I
forskningsanläggningarna tas idéer steg för
steg från småskalig laboratorieforskning till
pilotförsök i full skala. Det ger möjlighet till
att testa nya uppslag utan att påverka befintlig produktion. Nya innovationer utvecklas med sikte på att effektivisera befintliga
processer. Målet är att sömlöst introducera
förändringarna i den egna verksamheten.
SVENS
KA GR
AFIKB
YRÅN
16 Logistik
FLEXIBEL PRODUKTION OCH LOGISTIK
Malmbanan och hamnarna i Narvik och Luleå utgör ryggraden i
vårt logistiksystem och i vår affär.
Logistik
17
LÄNGS MALMBANAN
TILL LULEÅ OCH NARVIK
Från brytningen under jord, genom förädlingsprocessen till utlastinghamnarna i
Narvik och Luleå hanteras miljontals ton järnmalmsprodukter varje år.
LKAB har idag en både klimatsmart och kostnadseffektiv logistikstruktur
genom innovationer och arbetet med ständiga förbättringar.
Våra konkurrensmöjligheter på en global
marknad bygger på att vi även är ett framstående logistikföretag, såväl under som ovan
jord. Med relativt små möjligheter för mellanlagring i upplag och utskeppningshamnar,
är ett av våra viktigaste mål att få ut så stora
volymer, i så jämn takt, som möjligt.
Narvik
Svappavaara
Kiruna
Malmberget
Ett av Sveriges största logistikföretag
LKAB:s malmtransporter sker med tåg från
gruvor och förädlingsverk längs Malmbanan
och Ofotenbanen på norsk sida, till utskeppningshamnarna i Narvik eller Luleå. Hamnarna utgör ryggraden i vårt logistiksystem
och vår affär. Genom de två hamnarna kan
logistikflödena optimeras beroende på var
kunden är lokaliserad. Två tredjedelar av de
sjöburna transporterna går ut från Narvik, och
en tredjedel går ut från Luleå med närhet till
våra europeiska kunder.
LKAB står för cirka 35 procent av frakterna på svensk järnväg och är därmed ett av
Sveriges största logistikföretag.
Investeringar i tåg- och sjötransporter
Sedan 2005 har LKAB investerat kraftigt
i gruvor, förädlingsverk och transporter.
Ökad flexibilitet i logistiken, såsom fler
Malmbanan
Luleå
LKAB:s produktion och världsledande forskning och utveckling finns i Malmfäten i norra Sverige. Från gruvorna
och förädlingsverken i Kiruna, Malmberget och Svappavaara längs Malmbanans och Ofotenbanens järnväg,
transporteras våra järnmalmsprodukter till hamnarna i Narvik och Luleå för vidare utskeppning till
stålverkskunderna runt om i världen.
mötesplatser för tågen på Malmbanan och
investeringar i våra hamnar, ska ge ökad
möjlighet att anpassa produktionen. Investeringar har bland annat gjorts i lagerkapacitet i Narviks hamn, spårförbättringar,
nya terminaler samt malmvagnar och lok.
Därtill tillkommer ny kaj och skeppslastare i
Narvik. Där finns redan ett system realiserat
Energieffektiva tåg
På LKAB är hållbarhetsperspektivet starkt integrerat i
hela produktions- och logistikkedjan. Från lastning under
jord med eldrivna truckar via eldrivna underjordståg
till Malmbanans innovativa ECO-driving som möjliggör en nästintill energineutral körning av malmtågen
under optimala förhållanden. Elen är närproducerad och
kommer i huvudsak från vattenkraft. Dessutom fraktas
tillsatsmedel som kol, olivin och kvartit på returresan
så att logistiksystemet utnyttjas hållbart och effektivt i
bägge riktningarna.
så att all lastning och lossning sker med
järnvägsvagnarna i rörelse. Med ett rundspår
behöver inte tågsätten stanna eller backa,
utan rullande kan de lasta eller lossa innan de
återvänder till Ofotenbanen och Malmbanan.
Med kortare terminaltider är nyttjandet av lok
och tågsätt bättre och dessutom ger det en
högre leveransförmåga.
18 Samhällsomvandling
kiruna
Att flytta delar av ett samhälle
Eftersom gruvindustrin är så pass
viktig för Kiruna är kommunen beredd
att flytta delar av samhället och lämna
över mark till förmån för gruvbrytningen. En fördjupad översiktsplan
har antagits som innebär att ett nytt
centrum ska etableras nordost om
dagens bebyggelse.
Gruvstadspark är benämningen på
de områden som kommer att avvecklas i den nuvarande stadskärnan. När
ett område är avvecklat övergår det till
ett parkområde, en gruvstadspark.
På så sätt skapas en mjuk övergång
mellan gruva och stad. För varje
gruvstadspark upprättas ett avtal med
Kiruna kommun som reglerar den
ekonomiska ersättning som LKAB ger
kommunen för kommunal infrastruktur
samt mark och fastigheter. Ersättningen ska täcka kostnaderna för att
bygga motsvarande funktion, kvalitet
och storlek i nya Kiruna.
malmberget
En skatt för alla
Malmfältens rikedomar gynnar Narvik, Luleå och hela
Nordkalotten. Genom utdelning och skatteintäkter till ägaren
– staten – kommer dessutom cirka 60 procent av LKAB:s
årliga vinster alla medborgare i Sverige till godo.
För att trygga en fortsatt gruvdrift i Malmfälten
behöver centrala delar av verksamhetsorterna
Kiruna och Malmberget flyttas. Samhällsomvandlingen är en konsekvens av gruvbrytningens utbredning och malmkropparnas
läge. Det är inget nytt. Historiskt har det inneburit att Kiruna och Malmberget förändrats
då stadsbebyggelse omvandlats till industriområde.
Samhällen omvandlas ständigt, men det
märks inte alltid så tydligt. Det finns många
exempel på samhällen som är beroende
av en industri, men att den faktiskt påverkar
stadsplanering, arkitektur och infrastruktur
är inte lika vanligt. I Malmfälten är verkligheten sådan, och här går utvecklingen snabbt.
Kirunas och Malmbergets historia är mer
levande än i de flesta andra samhällen i
Sverige. Nya nivåer djupare ner i gruvorna
säkerställer LKAB:s verksamhet många år
framåt. Samtidigt påverkar malmbrytningen
de intilliggande samhällena som kommer att
genomgå stora förändringar de kommande
decennierna.
Även om samhällsomvandlingen i
Malmfälten är omfattande i flera avseenden
är den inte ensam i sitt slag. Liknande projekt
har förekommit, och förekommer, även på
andra platser i världen. Det som däremot
gör dagens samhällsomvandling på LKAB:s
verksamhetsorter unik, är omfattningen och
tidsperspektivet. Totalt kommer cirka
5 000 bostäder och 700 000 kvadratmeter
bostads- och lokalytor att ersättas på grund
av gruvdriftens påverkan.
Att avveckla ett samhälle
Samhällsomvandlingen i
Malmberget har pågått under en lång
tid och bebyggda områden har avvecklats i olika omgångar. På 1970-talet
försvann stora delar av centrum.
Kyrkan, skolor, biograf och vissa butiker
och bostäder är redan flyttade.
Den fortsatta gruvbrytningen i
Malmberget påverkar nu bland annat
gymnasieskola, äldreboende, ishall,
sporthall och badhus. Under de kommande tjugo åren kommer en stor
del av Malmbergets tätort att rivas
och funktioner flyttas. Samtidigt ska
Gällivare tätort förtätas och byggas
ut med allmänna anläggningar. I takt
med avvecklingen förvandlas marken
i Malmberget stegvis till parkområden.
Avvecklingen sker enligt ett samverkansavtal med Gällivare kommun
som också detaljerar den ekonomiska
ersättningen för kommunal infrastruktur och mark. Liksom i Kiruna ska
ersättningen täcka kostnaderna för
att bygga upp motsvarande funktion,
kvalitet och storlek på nytt.
Samhällsomvandling
19
Tillsammans
utvecklar
vi samhällena
Samhällsomvandlingen är en utmaning för
alla inblandade. I samråd med kommunerna,
invånarna, markägare, myndigheter och
rennäringen med flera, verkar LKAB för att
samhällsomvandlingarna sker med trygghet
och framtidstro.
Rationella argument möter känslor; vanor
och traditioner ställs mot nytänkande och
visioner. Det är en stor omställning i en människas liv att flytta, i synnerhet när det gamla
huset eller kvarteret inte kommer att stå kvar.
Det är bara tillsammans vi kan bygga
samhällen där vi tänker minst lika mycket på
livet mellan byggnaderna som på byggnaderna själva. LKAB är en del av samhället
och därför är det självklart att vi tar vårt
miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvar.
Hållbarhet kallas det idag – något vi ägnat oss
åt i över 125 år.
Femton meter långa och sex meter breda garagelängor som tillhört ett avvecklat bostadsområde flyttas för att hyras ut på nytt.
”Hållbarhet kallas det idag – något vi ägnat
oss åt i över 125 år. ”
Järnmalmen är grunden
I september 2015 invigdes den sju kilometer långa vägsträckningen mot Nikkaluokta, väg 870.
Utveckling går
före avveckling
En viktig utgångspunkt är att det ska finnas
nya bostäder, service och infrastruktur färdigt
och under uppbyggnad innan LKAB avvecklar
tidigare bebyggelse. Vi vill bidra till att skapa
attraktiva samhällen, med vackra miljöer, en
god bostads- och arbetsmarknad och ett rikt
utbud av nöjesliv, kultur, sport och friluftsliv.
En trygg samhällsomvandling förutsätter
att LKAB och kommunerna är överens om hur
omvandlingarna ska genomföras och vem
som ansvararar för vad under hela processen.
Överenskommelserna regleras i samverkans-,
samarbets- och genomförandeavtal.
Grunden till samhällsomvandlingarna är den
gruvbrytning som sker över en kilometer ner
under jord. LKAB bryter inte malm under
områden där människor bor eller vistas.
Gruvbrytningen orsakar markdeformationer, det
vill säga markrörelser. När järnmalmen bryts
sjunker marken ihop allt eftersom malmen
lastas ut ur gruvan.
I enlighet med minerallagen är det LKAB
som kompenserar för den påverkan och de
kostnader som uppstår när företagets gruvbrytning gör samhällsomvandlingarna nödvändiga.
Det förutsätter i sin tur att LKAB lyckas göra
överenskommelser med alla fastighetsägare. Ett
av de viktigaste uppdragen för LKAB:s samhällsomvandlingsorganisation är därför att köpa
byggnader som ligger i områden som påverkas.
LKAB har hittills finansierat flera stora infrastrukturprojekt samt kompenserat kommunerna för
kommunala verksamhetslokaler.
Ett rikt liv mellan byggnaderna skapar ett välmående
samhälle för alla. God kommunikation är avgörande och
LKAB håller kontinuerligt dialog med berörda.
10 000 5 000 700 000
personer
bostäder
kvadratmeter
Samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget är omfattande projekt som berör många. Fram till år 2035 berörs cirka
10 000 personer när 5 000 bostäder och totalt 700 000 kvadratmeter bostads- och lokalytor ska avvecklas och byggas upp.
20 ATTRAKTIVA LKAB
Människorna som gör LKAB
LKAB:s framgång bygger på kompetens och engagemang hos våra
medarbetare. För att vara en attraktiv arbetsgivare måste vi erbjuda
utvecklande karriärmöjligheter och trygga arbetsplatser. Vi måste också bidra
till att våra verksamhetsorter är attraktiva samhällen att leva och bo i.
Innovativ teknik, effektiviseringar och nya kunskapskrav
har i grunden förändrat hur vi producerar våra järnmalmsprodukter. Bredden av specialistkunskaper som
behövs för att driva världens största och mest moderna
järnmalmsgruvor, samt våra produktionsanläggningar
och logistik är förbluffande stor. Det medför att det inom
LKAB finns hundratals yrkeskategorier representerade
– från bergarbetare, processoperatörer, ekonomer och
maskinförare till IT-tekniker, inköpare och forskningsingenjörer.
gruvbranschen när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald. Idag är vår värdegrund och
uppförandekod grundfundamenten i vår affärsstrategi. Uppförandekoden baseras på våra värderingar
”Engagerad – Nytänkande – Ansvar” och internationellt
erkända deklarationer och konventioner. Dessa är FN
Global Compacts 10 principer, principerna i dokumentet
”Childrens Rights and Business Principles”, OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande
principer för företag och mänskliga rättigheter.
Kompetensförsörjning och attraktionskraft
Uppförandekod för leverantörer
Vår framtida konkurrenskraft och tillväxt bygger på att
vi kan attrahera och behålla rätt kompetens genom
spännande yrkesmässiga utmaningar, breda karriärvägar och personlig utveckling. Därför lägger vi stor vikt
vid att förbättra och utveckla arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt att prioritera jämställdhet och mångfald.
För att LKAB ska kunna ta ett större ansvar genom hela
värdekedjan – från att sälja och utveckla, prospektera
och producera, till slutlig transport och leverans till
kunderna – finns även en uppförandekod för våra leverantörer. Den innehåller baskrav och inkluderar bland
annat nolltolerans mot alla former av korruption och
bedrägeri samt kräver öppenhet, integritet och ärlighet
i alla delar av vår affärsverksamhet. Vi tar ett tydligt
avstånd från barnarbete, tvångsarbete och arbetsförhållanden som kan ses som skadliga, kränkande eller
direkt farliga. Verksamheten ska även bedrivas på ett
sådant sätt att allvarliga utsläpp till mark, vatten eller
luft förebyggs på ett systematiskt sätt.
Våra värderingar och uppförandekod vägleder
LKAB präglas av engagerade medarbetare som
ansvarsfullt och med stor öppenhet och stolthet arbetar
för koncernens bästa såväl internt som mot kunder,
leverantörer, ägare, allmänhet och myndigheter. LKAB:s
ambition är att vara ett internationellt föredöme i
Engagerad, nytänkande och ansvar – för ett starkare LKAB
Engagerad
nytänkande
ansvar
LKAB:s värderingar ligger till grund för hur vi driver verksamheten. Med engagerad menar vi att vi har våra kunders resultat i fokus i allt vi gör.
Med nytänkande menar vi att allt kan förbättras om vi vågar tänka i nya banor. Med ansvar menar vi att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter
säkerheten först.
ATTRAKTIVA LKAB
21
22 SNABBA FAKTA
MED FOKUS PÅ HÅLLBARHET
Hållbarhet är en integrerad del av LKAB:s verksamheter och vi ska vara ett
internationellt föredöme utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Nedan ser du några
korta exempel kopplat till vårt ambition att vara en attraktiv arbetsgivare som
bidrar till att skapa attraktiva samhällen.
MILJÖ & ENERGI
90 %
Efter miljöinvesteringar i
pelletsverken i Svappavaara och
Malmberget är reningsgraden på
rökgaser nu 90 procent.
CO2
FoU
Målet är att LKAB ska minska
koldioxidutsläppen med 20 procent
till 2020.
Innovation är centralt för LKAB:s
utveckling av nya koldioxidsnåla
pelletsprodukter.
LOKALSAMHÄLLET
17 000
Genom direkta och indirekta
arbetstillfällen sysselsätter LKAB
17 000 personer.
97 %
5 000
En majoritet av de närboende, 97
procent av invånarna i Gällivare och
96 procent av invånarna i Kiruna,
anser att LKAB har ett stort värde för
kommunen.
Antalet bostäder som ska avvecklas i
samhällsomvandlingarna i Kiruna och
Malmberget.
! 5:e
Säkerheten Först! är LKAB:s
program för att systematiskt stärka
säkerhetskulturen och skapa trygga
arbetsplatser.
I Universums undersökning ”Sveriges
Bästa Arbetsgivare” hamnar LKAB
med sin 5:e plats högst bland
industriföretagen.
MEDARBETARE
Antalet kvinnor och kvinnliga chefer
inom LKAB ökar. Idag är 19,4 procent
av medarbetarna kvinnor och till år
2020 ska andelen kvinnor öka till
25 procent.
kontaktuppgifter
LKAB
Koncernkontoret
Box 952
971 28 Luleå.
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 001.
[email protected]
Jan Moström, VD och koncernchef
JÄRNMALM
MARKNAD OCH LOGISTIK
LKAB
Försäljningskontor Norden
Box 952, 971 28 Luleå.
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 001.
[email protected]
Johan Heyden, försäljningschef
LKAB S.A.
Chaussée de la Hulpe 150, BE-1170 Bryssel, Belgien.
Tel +32-2 663 36 70. Fax +32-2 675 05 91.
[email protected]
Göran Ottosson, VD
LKAB SCHWEDENERZ GmbH
Bredeneyer Strasse 182, D-45133 Essen, Tyskland.
Tel +49 201 879 440. Fax +49 201 879 4444.
[email protected]
Göran Ottosson, VD
LKAB UAE JLT Branch
Unit 1007 Platinum Tower
Jumeirah Lake Towers, P.O. Box 2610,
Dubai, United Arab Emirates.
Tel +971 4 551 6377.
Mob: UAE : +971 50 100 1387.
Mob: SWE: +46 70 373 8140.
[email protected]
Stig Nordlund, VD
LKAB Malmtrafik AB
981 86 Kiruna.
Tel +46 771 760 500. Fax +46 771 760 002.
Anders Björnström, VD
LKAB Norge AS
Postboks 314, NO-8504 Narvik, Norge.
Tel +47 769 238 00. Fax +47 769 449 25.
Jacob Steinmo, VD
LKAB
Luleå malmhamn
Box 821, 971 25 Luleå.
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 001.
Sofia Jonsson, platschef
PRODUKTION
LKAB
981 86 Kiruna.
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 002.
LKAB
LKAB
Svappavaara
981 86 Kiruna
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 002.
LKAB
983 81 Malmberget.
Tel +46 771 760 000. Fax +46 771 760 003.
INDUSTRIMINERALER
LKAB Minerals AB
Box 952, 971 28 Luleå.
Tel (växel) 0771-760 400. Fax 0771 760 401.
[email protected]
Leif Boström, VD och koncernchef
LKAB Minerals Ltd.
Flixborough Industrial Estate, Flixborough,
North Lincolnshire, DN15 8SF, England.
Tel +44 1724 277411. Fax +44 1724 866405.
[email protected]
Darren Wilson, VD
LKAB Mineralsgruppen
LKAB Minerals Oy
Kaivoksentie 300, FI-71800 Siilinjärvi, Finland.
Tel +358 17 266 0160. Fax +358 17 266 0161.
[email protected]
Kari Laukkanen, VD
LKAB Minerals France
Representative Office, 85 Rue Jean Rache
59310 Saméon, Frankrike
Tel +33 320 055 167.
[email protected]
LKAB Minerals Greece
Representative Office, 13, N.Kountouriotou str.,
546 25 Thessaloniki, Greece.
Tel +30 2310 539073. Fax +30 2310 552882.
[email protected]
LKAB Minerals Singapore
c/o LKAB Far East Pte Ltd
300 Beach Road #29-02, The Concourse,
Singapore 199555.
Tel +65 6392 49 22. Fax +65 6392 49 33.
[email protected]
DOTTERBOLAG
LKAB Minerals, Inc.
2020 Scripps Center, 312 Walnut Street,
Cincinnati, OH 45202, USA.
Tel +1 513 322 5530. Fax +1 513 322 5531.
[email protected]
Mats Drugge, VD
LKAB Wassara AB
Elektronvägen 4
141 49 Huddinge.
Tel 0771-760 100.
[email protected]
Stefan Swartling, VD
LKAB Minerals GmbH
P.O. Box 10 25 54, DE-450 25 Essen, Germany.
Tel +49 201 45060. Fax +49 201 4506 490.
[email protected]
Thomas Tepper, VD
LKAB Berg & Betong AB
Box 817, 981 28 Kiruna.
Tel 0771-760 200. Fax 0771-760 201.
[email protected]
Peter Söderman, VD
LKAB Minerals B.V.
Vlasweg 19, Harbour M164, P.O. Box 16,
NL-4780 AA Moerdijk, The Netherlands.
Tel +31 168 388 500. Fax +31 168 388 599.
[email protected]
Yvonne Dirken, VD
LKAB Mekaniska AB
Tel 0771-760 210. Fax 0771-760 211.
[email protected]
Peter Söderman, VD
LKAB Minerals Asia Pacific Ltd.
3407 China Resources Building, 26 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong.
Tel +852 2827 3000. Fax +852 2827 5574.
[email protected]
John Engel, VD
LKAB Minerals (Tianjin) Minerals Co., Ltd.
Junyi Industrial Park, Jungliangcheng, Dongli District,
Tianjin, P.R. China 300301.
Tel +86 22 2435 1706. Fax +86 22 2435 1708.
[email protected]
James Qi, VD
LKAB Kimit AB
Tel 0771-760 220. Fax 0771-760 221.
[email protected]
Peter Söderman, VD
LKAB Fastigheter AB
981 86 Kiruna.
Tel 0771-760 300. Fax 0771-760 301.
[email protected]
Siv Aidanpää Edlert, VD
LKAB Nät AB
981 86 Kiruna.
Tel 0771-760 700. Fax 0771-760 002.
[email protected]
Likya Minelco
ITOB Organize Sanay Bölgesi Tekeli Beldesi,
Menderes, Izmir, TÜRKIYE.
Tel +90 232 799 01 60. Fax +90 232 799 01 74.
LKAB Försäkring AB
Box 952, 971 28 Luleå.
Tel 0771-760 600. Fax 0771-760 001.
[email protected]
LKAB Minerals Slovak Republic
Representative Office, Panenska 13,
SK-81103 Bratislava, Slovak Republic.
Tel +421 2 5930 5753. Fax +421 2 5930 5754.
[email protected]
Marian Zilinsky, försäljningschef
LKAB Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 2007, 889 Yueda Plaza,
1111 Changshou Road,
Shanghai 200042
Kina
Tel +86 21 521 25103. Fax +86 21 521 26029.
E-post kontor: [email protected]
LKAB Minerals Spain
Representative Office, C./Nord no. 2 Ent.5,
08500 Vic,Spain.
Tel/Fax +34 93 886 1330.
[email protected]
23
NORDIC ECOLABEL 341 228
LKAB, BOX 952, 971 28 LULEÅ
www.lkab.com
Producerad av LKAB i samarbete med Rippler Communications och Raring Design. Foto: Fredric Alm, Rúnar Guðmundsson, Alm & ME, Ruukki och LKAB. Tryck: Lule Grafiska
LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som
bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala
stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår
ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och
ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte
drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i
15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem,
tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.