Bilaga 5b LIGHTer Verksamhetsbeskrivning

LIGHTer– ennationell
branschöverskridande
lättviktsarena
Enverksamhetsbeskrivning
Version 3 2015‐10‐07 LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag,
forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för
att utveckla teknologier, testmiljöer och människor.
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
1(24)
Sammanfattning
LIGHTer är en nationell och branschöverskridande lättviktsarena där organisationer; företag,
forskningsinstitut, akademi, branschföreningar, kommuner, regioner och myndigheter samarbetar för
att utveckla teknologier, testmiljöer och människor. Lättvikt är en multidisciplinär egenskap såsom
material, metod, konstruktionselement, tillverkningsprocessteknologier etc.
LIGHTer syftar till att;
- Utveckla teknologier som skapar konkurrenskraft, arbetstillfällen och export.
-
Utveckla människor med lättviktsprofil
-
Utveckla miljöer där lättviktskompetens och människor kan utvecklas
LIGHTers verksamhet styrs av en strategisk forsknings- och innovationsagenda som har tagits fram
av över 100 organisationer. Agendan beskriver prioriterade områden (Innovationsteman) och verktyg
(Innovationsmekanismer) för att nå våra långsiktiga mål och effekter. Agendan går att ladda ner på
www.lighterarena.se.
De sju innovationsmekanismerna är;
- strategiska forskningsområden
- industriförankrade utvecklingsprojekt
- test- och demoanläggningar
- utbyte mellan SME och stora företag för tillväxt
- kompetensutveckling och kompetenskedjor
- samverkan regionalt/nationellt och internationellt
- ledning och finansieringsstruktur
De fyra innovationstemana är;
- 50 % lägre kostnader för lättare strukturer
- 50 % kortare utvecklingstider
- 50 % Lättare genom mixade material
- 50 % Lättare med förbättrade egenskaper och innovativa lösningar
LIGHTer erbjuder;
- Teknologiutveckling
Driva och skapa industrirelevanta utvecklingsprojekt inom området lättvikt. Dessa ska vara av
intresse för fler än en bransch och flera leverantörsnivåer. Utvecklingsprojekten drivs inom
ovanstående innovationsteman. Utvecklingsprojekten väljs ut och kravsätts i samråd med
deltagande industriella aktörer inom LIGHTer och beslutas av LIGHTers styrelse.
Utvecklingsprojekten syftar till att hjälpa industriella företag att utveckla ny kompetens,
produkter och processer, och att skapa förutsättningar för demonstratorer och vidare
produktutveckling. Utvecklingsprojekten är basen i LIGHTer. En viktig del i att skapa
utvecklingsprojekt är också att kommunicera mot finansiärer och var uppdaterad om vad som
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
2(24)
händer
inom
lättviktsområdet
samt
samordna
projekt
inom
lättviktsområdet.
-
Kompetensutveckling och forskarnätverk
LIGHTer syftar till att skapa människor med lättviktsprofil genom att kompetensutveckla
människorna på universitet, forskningsinstitut och i industri som ska medverka till att
genomföra innovationerna från forskning och demonstration till produktutveckling och
produktion. LIGHTer syftar också till att samordna och skapa utbildningar och
kompetensutveckling från praktiskt nivå till doktorandnivå. Från varje utvecklingsprojekt inom
LIGHTer kommer utbildningsmaterial att tas fram. Industrianpassade utbildningar skapas på
olika nivåer i företagen. Ett forskarnätverk för doktorander skapas som syftar till att utbilda
doktorer inom området.
-
Nätverk, forum och mötesplatser
En viktig del är också att skapa samvekan mellan SME företag och stora företag. Detta görs
genom att skapa aktiviter och insatser som direkt är inriktade mot SME företagens behov. De
miljöer och nätverk som byggs upp syftar också till att stärka samverkan med regionala,
nationella och internationella lättviktsinitiativ. Utveckling av nätverkande och
kunskapsöverförande miljöer mellan olika branscher där lättviktskompetens genereras. En
förstärkning och strukturering av relevant universitetsverksamhet kommer att göras genom en
etablering av en forskarskola inom ”Lättvikt”. Industrirelevanta institututbildningar kommer att
utvecklas och erbjudas från forskningsinstituten och ett arbetsintegrerat lärande kommer att
införas i utvecklingsprojekten. Utöver detta kommer öppna seminarier regelbundet att ordnas
och leverantörsnätverk att skapas. För att vara heltäckande kommer kompetensen som
genereras kopplas mot yrkeshögskolor som har en direkt koppling till leverantörsbranschen.
LIGHTers fokus är;
- Branschöverskridande (Flera branscher i samverkan)
-
Fyra innovationsteman (All verksamhet fokuserar mot fyra långsikta innovationsteman)
-
Multidisciplinära frågeställningar (material, konstruktion, produktion, ekonomi, miljö etc.)
LIGHTer kommer att nyttja och samordna både resurser och kompetens från flera platser i Sverige
samt samarbeta med andra lättviktsinitiativ. LIGHTer – en branschöverskridande lättviktsarena - drivs
av LIGHTers medlemsprogram där alla organisationer som har ett intresse för lättvikt kan vara
medlemmar. LIGHTer ansvarar också för strategiskt innovationsprogram för lättvikt (SIP Lättvikt).
LIGHTer leds av en styrelse och en verksamhetsledning. Styrelsen består av representanter från
industri, forskningsinstitut och akademi. Ordföranden kommer från industrin. Värd för LIGHTer är
Swerea. LIGHTer siktar mot en omfattning på ca 280 Mkr om året 2016, varav ca hälften kommer från
industrin som eget arbete. Resurser kommer att bestå av personal från forskningsinstitut och
universitet samt industrier. Finansieringen kommer via medlemsprogrammet (kontant och inkind) samt
från internationella, nationella och regionala offentliga medel.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
3(24)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 Inledning ................................................................................................................................................ 5
2 Vision ..................................................................................................................................................... 6
3 Varför lättviktssatsning .......................................................................................................................... 7
4 Vad karekteriserar LIGHTer ................................................................................................................ 10
5 Vad erbjuder LIGHTer ......................................................................................................................... 12
6 Associerad verksamhet ....................................................................................................................... 18
7 Immaterialrätter ................................................................................................................................... 19
8 LIGHTers aktörer ................................................................................................................................. 20
9 Organisation och drift .......................................................................................................................... 21
10 Medlemsprogrammet LIGHTer.......................................................................................................... 25
11 Finansiering ....................................................................................................................................... 26
12 Mål .................................................................................................................................................... 27
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
4(24)
1 Inledning
Detta dokument beskriver hur verksamheten LIGHTer, som är en branschöverskridande lättviktsarena
drivs och organiseras. Till detta dokument hör också;
-
En strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt (Färdplan mot 2033)
-
LIGHTer medlemsprogram och avtal
-
LIGHTer stadgar
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
5(24)
2 Vision
LIGHTer är en ledande branschöverskridande lättviktsarena som på ett effektivt sätt skapar
konkurrentskraft åt svensk industri. Lättvikt är en multidisciplinär egenskap som innefattar allt från
material, konstruktionselement, produktion, ekonomi, miljö, energi etc. Lättviktslösningar ger
förutsättningar för konkurrenskraft, arbetstillfällen, export och ett hållbart samhälle. Gemensamt med
ca 100 organisationer har vi tagit fram en gemensam vision för lättvikt mot 2033 (strategisk forskningsoch innovationsagenda för lättvikt).
Figur 1. Vision för lättvikt 2033
Visionen har tagits fram för att beskriva vad lättviktsagendan strävar mot i form av ekonomiska och
hållbarhetstermer. För mer information, se Lättviktsagendan.
Visionen utgår från att;
- Lättvikt karakteriseras av multi-disciplinära aspekter såsom material, processer, design,
hållbarhet och miljö
-
Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft i termer av arbetstillfällen, ekonomisk tillväxt, export
och hållbarhet
-
Lättviktslösningar utvecklas för ett hållbart samhälle, där återvinning och återtillverkning är
viktiga aspekter
LIGHTer som är en branschöverskridande lättviktsarena syftar till att skapa en struktur för att nå den
långsiktiga visionen.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
6(24)
3 Varför en lättviktssatsning?
3.1 Geografisk spridning – internationell, nationell och regional nödvändighet
Sverige är ett litet land och vi behöver utnyttja våra resurser och höga utbildningsnivå på ett
synkroniserat sätt över regioner, mellan universitet och mellan branscher för att nå global
konkurrenskraft. Framförallt är Sverige för litet för att klara av internkonkurrens om utbildning och FoUresurser. Det är viktigt att Sverige, som land, etablerar starka forskningsmiljöer inom ett område för att
bättre kunna konkurrera om internationella forskningsanslag t.ex. inom EU’s ramprogram. LIGHTers
projekt och aktiviteter kommer att synkronisera och effektivisera teknologiutvecklingen mellan olika
branscher och LIGHTers forskarnätverk, distribuerad över flera universitet och högskolor, kommer att
ge en struktur för utveckling av människor med en unik, multidisciplinär förmåga att skapa produkter
med låg vikt.
3.2 Ett industriellt perspektiv
Sverige har en stark industristruktur inom många olika sektorer exempelvis fordons-, flyg-, marin-,
bygg-, verkstad och energisektorn som genererar signifikanta exportintäkter. Dessa branscher driver
och stöttas även av material-, process-, komponent- och tjänsteföretag som i sin tur kan sälja på en
internationell marknad från sin svenska bas.
Figur 2. Lättvikt skapar jobb och export i flera dimensioner
Ökade miljökrav både för användning och tillverkning av produkterna tillsammans med krav på högre
säkerhet och mer integrerad funktionalitet gör att kraven på lättare grundstrukturer ökar drastiskt.
Dagens konstruktioner är oftast resultatet av flera generationers utveckling av material, process och
konstruktion och man kan konstatera att produkter med lätt vikt och bra miljöegenskaper kräver
teknologi och kompetens från en mängd discipliner.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
7(24)
Alla nämnda branscher är långt framme inom ett antal men oftast olika teknologiområden. Exempelvis
har fordonsindustrin nått långt i att optimera stålplåtskonstruktioner med avancerad
beräkningsmetodik. Båtindustrin har en lång historia av att använda kompositmaterial – även i
sandwichform - och flygindustrin har en lång historik med både metalliska material och
kompositmaterial där säkerhets- och verifieringskraven drivit fram avancerade livslängdsmetoder. De
olika produkternas krav och förutsättningar driver fram olika lösningar men många grundteknologier
och kompetenser är gemensamma för att kunna generera lättviktslösningar.
Leverantörssidan ställs också inför allt hårdare krav. För dessa är entreprenörskap, nätverkande och
tillgång till kompetent personal nycklar till uthållig konkurrenskraft. Alla branscher verkar i en
internationell miljö och det kommer att krävas innovationskraft i världsklass för att kunna nå
internationell konkurrenskraft framöver. Vi tror att branscherna som nämnts ovan kan lära av varandra
och kan gynnas av en gemensam satsning runt de möjliggörande teknologierna och kompetenserna
som krävs för att produktutveckla för låg vikt.
Tabell 1. Olika branschers relevans till lättvikt
Bransch
Relevans lättvikt
Miljö- och säkerhetskrav är överskuggande faktorer som
tillsammans med kostnadseffektiva lösningar styr den framtida
utvecklingen. På en 5-års sikt klarar bilindustrin uppnå krav med
Lätta fordon
vidareutveckling av tillgängliga tekniker. På längre sikt krävs
sannolikt teknologiskiften inom flertalet områden, bla
materialutveckling, för att klara allt hårdare krav, framförallt inom
miljö & lättvikt.
Miljökrav (interna krav och lagkrav) styr utvecklingen vad gäller
lätta konstruktioner. Ökad Lastkapacitet är värdeskapande för
Tunga fordon
våra kunder men även reducerad förbrukning pga. lägre vikt.
Scania vision 2020, -50% CO2/ton/km (ref. år 2000). ERTRAC
2030, -40% CO2/ton/km(ref. år 2010).
Sänka vikten och kostnaden för flygplansstrukturer och motorer.
Flyg
Nyckeln är tvärdisciplinär djup kunskap – designmetodik,
material, tillverkning och produktion.
Minskade drift och underhållskostnader. Designprocessen styrs
Marin
av internationella regelverk och konservativt förhållningsätt.
Effektiva dimensioneringsverktyg för fartyg i komposit saknas.
3.3 Forskningsinstitut, universitet och regionala satsningar, perspektiv
Lättviktsteknologier och kompetens utvecklas idag inom forskningsinstitut, på universitet och inom
olika regionala satsningar i Sverige. Initiativen är bra och finns på många ställen i landet men ingen
satsning täcker egentligen allt som krävs för att skapa produkter med låg vikt för alla branscher.
Någon samordning av utbildning och forskningsinsatser förekommer inte inom lättviktsområdet.
LIGHTer har som ambition att överblicka och förmedla kunskap från olika pågående aktiviteter, visa
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
8(24)
upp och verka för fler kompetenshöjande åtgärder och starta branschövergripande utvecklingsprojekt
där gemensamt behov finns. Utöver vad LIGHTer initierar vill man kunna ge en helhetsbild av vad som
pågår inom lättvikt i Sverige och internationellt.
3.4 Syfte och Målgrupp
Syftet med LIGHTer är att stärka svensk industris konkurrenskraft. Detta kommer vi göra genom att
vara den nationellt ledande arenan för lättviktsfrågor. Målgruppen för LIGHTer är alla branscher som
har ett intresse för lättvikt, exempelvis fordons-, flyg-, marin-, bygg-, verkstad-, sjukvård-, möbler-,
skog- och energisektorn samt deras leverantörer på alla nivåer. Stort fokus ligger på små och
medelstora företag. Även forskningsinstitut, högskolor/universitet, regionala och nationella aktörer
samt offentliga finansiärer är viktiga målgrupper till LIGHTer.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
9(24)
4 Vad karaktäriserar LIGHTer?
LIGHTer är en unik satsning som karakteriseras av;
- Flera olika branscher/sektorer i samverkan (Branschöverskridande)
-
Fyra innovationsteman som ger fokus (Fyra Innovationsteman)
-
Multidisciplinära frågeställningar (Material, konstruktion, process, produktion etc)
Det som också gör LIGHTer unik är att vi kopplar ihop den akademiska forskningen som sker på
universitet etc med mer industrinära forskning som sker på forskningsinstituten och företagen. Till
detta så kopplar vi också ett forskarnätverk av doktorander som kommer att vara starkt knytet till
utvecklingsprojekten. Trots att basen i LIGHTer är utvecklingsprojekten så är också en viktig uppgift
att arbeta med infrastrukturen kring forskningsresultat och kompetensutveckling. En av LIGHTers
uppgifter är att knyta ihop de satsningar som görs inom lättvikt för att få maximal nytta för industrin.
Företag, institut och universitet ska via LIGHTer få tillgång till nätverk, projekt, forskningsresultat,
kompetensutveckling etc som annars inte hade varit tillgängliga eller möjliga. Idag sker ingen liknande
samordning inom lättvikt.
Basen i LIGHTer kommer att vara att driva och utveckla forsknings- och utvecklingsprojekt. Innehållet
kommer främst att omfatta systemnivåer som material, metod och tillverkningsprocess men även
sträcka sig till konstruktionselement, komponent och modulstudier. De lägre systemnivåerna utvecklas
branschöverskridande medan de högre systemnivåerna förväntas bli mer branschspecifika. De högre
systemnivåerna anses nödvändiga för att kunna definiera inriktning och krav på lägre systemnivåer
och för att kunna skapa besluts- och tekniskt underlag för demonstrationsverksamhet och verifiering
av industriell tillverkningsförmåga. Demonstrationsverksamhet för högre mogenhetsnivåer förväntas
genomföras och finansieras branschspecifikt utanför LIGHTer Industrierna väntas att vara mest
involverad i de högre systemnivåerna, medan universiteten täcker de lägre. Forskningsinstituten
överbryggar nivåerna där emellan och står dessutom för en del av testmöjligheterna.
Ett sätt att beskriva teknologiutvecklingen inom LIGHTer är att använda begrepp som TRL,
Technology Readiness Level. TRL begreppet skapades ursprungligen av NASA och beskriver hur
mogen en teknik är [ref: Mankins, John C. (6 April 1995). "Technology Readiness Levels: A White Paper".
NASA, Office of Space Access and Technology, Advanced Concepts Office]
Figuren nedan beskriver TRL-nivån kopplat till de Aktiviteter och insatser som beskrivs I
lättviktsagendan och som styr LIGHTers verksamhet.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
10(24)
Figur 3. Våra innovationsmekanismer kopplade till TRL trappan, enligt lättviktsagendan
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
11(24)
5 Vad erbjuder LIGHTer?
LIGHTer är en industriellt ledande branschöverskridande lättviktsarena som på ett effektivt sätt skapar
konkurrenskraft åt svensk industri samt avser att på ett effektivt sätt skapa svenska
lättviktsinnovationer och förutsättningar för dessa i Sverige.
LIGHTer erbjuder;
- Teknologiutveckling (Utveckla teknologier som skapar konkurrenskraft, arbetstillfällen och
export)
-
Kompetensutveckling och forskarnätverk (Utveckla människor med lättviktsprofil)
-
Nätverk, forum och mötesplatser (Utveckla tekniska- och affärsmässiga möte där
lättviktskompetens och människor kan utvecklas)
LIGHTers verksamhet styrs av en strategisk forsknings- och innovationsagenda som har tagits fram
av över 100 organisationer. Agendan beskriver prioriterade områden (Innovationsteman) och verktyg
(Innovationsmekanismer) för att nå våra långsiktiga mål och effekter. Agendan går att ladda ner på
www.lighterarena.se.
De sju innovationsmekanismerna är;
- strategiska forskningsområden
- industriförankrade utvecklingsprojekt
- test- och demoanläggningar
- utbyte mellan SME och stora företag för tillväxt
- kompetensutveckling och kompetenskedjor
- samverkan regionalt/nationellt och internationellt
- ledning och finansieringsstruktur
De fyra innovationstemana är;
- 50 % lägre kostnader för lättare strukturer
- 50 % kortare utvecklingstider
- 50 % Lättare genom mixade material
- 50 % Lättare med förbättrade egenskaper och innovativa lösningar
Dessa fyra innovationsteman ger ett fokus och en prioritering för LIGHTers utveckling.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
12(24)
Figur 4. LIGHTers verksamhet inriktas på 4 långsiktiga innovationsteman och genomförs genom sju
stycken innovationsmekanismer.
5.1 Teknologiutveckling
Enligt VINNOVA är en innovation en kunskap som nyttiggörs hela vägen fram till en färdig produkt.
Vägen till produkt, konkurrenskraft och (export)inkomster går från idéer och hypoteser som belyses av
grundforskning via tillämpad forskning i samverkan med industri/akademi till verifiering av sökta
funktioner och egenskaper i allt mer realistiska demonstratorer och testanläggningar. Slutligen är
teknologierna utvecklade till en sådan mogenhetsgrad (verifiering) att de med liten kommersiell risk
kan introduceras i produktutveckling.
Innovationer runt ”lättvikt” kommer att kräva grundkunskaper från ett flertal ämnesdiscipliner såsom
mekanik, konstruktion, material, miljö, tillverkning och produktionssystem. De kommer också att kräva
en förståelse av branschspecifika kravbilder och produktanvändning. LIGHTer avser att linjera upp sin
utvecklingsverksamhet i ovanstående fyra innovationsteman, runt vilka flera branscher kan samverka.
Utvecklingsprojekten syftar till att hjälpa industriella företag att utveckla ny kompetens, produkter och
processer, och att skapa förutsättningar för demonstratorer och vidare produktutveckling vilket stärker
svensk industris konkurrentkraft på den internationella arenan.
Teknologiutveckling är basen i LIGHTer och drivs genom;
- Strategiska forskningsområden
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
13(24)
-
Industriförankrade utvecklingsprojekt
-
Test- och demonstrationsanläggningar
Strategiska forskningsområden
LIGHTers strategiska forskning fokuserar på grundläggande frågeställningar och metoder som kan
utnyttjas branschöverskridande och förädlas i LIGHTers industriförankrade utvecklingsprojekt och
verifieras i test- och demoanläggningar. Tre strategiska forskningsområden är utvalda och stort fokus
ligger på seniora forskare på akademin.
De strategiska forskningsområdena har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Akademi är ansvarig och huvudutförare. Fokus ligger på seniora forskare
-
Forskningsområden och de aktiviter som ingår ska adressera minst ett av de fyra
innovationsteman
-
Fokus ligger inom TRL nivå 1 till 3
Industriförankrade utvecklingsprojekt
LIGHTer kommer att skapa och driva industriförankrade utvecklingsprojekt. De industriförankrade
utvecklingsprojekten blir en brygga till snabbare produktutveckling och kommersialisering och styrs
mot våra fyra innovationsteman. Forskningsinstituten och industrin har ledande roller inom projekten.
LIGHTer kommer också att samordna och hålla sig uppdaterad av utvecklingsprojekt inom LIGHTers
ämnesområde, s.k. associerad verksamhet (se avsnitt 5 nedan)
De industriförankrade utvecklingsprojekten har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Industri och institut deltar aktivt i projektet
-
Minst två branscher/industrigrenar deltar aktivt i projektet
-
Minst två leverantörsnivåer deltar aktivt i projektet
-
Målet för projektet ska adressera minst ett av de fyra innovationsteman
-
En plan som beskriver kommersialisering av resultaten/teknikerna genom t ex test- och
demoanläggningar ska finnas
-
Utbildningsmaterial ska tas fram inom projektet
-
Fokus ligger inom TRL nivå 3 till 5
-
En beskrivning över hur resultaten bidrar till LIGHTers verksamhetsplan ska finnas
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
14(24)
Test- och demoanläggningar
LIGHTer kommer att effektivisera och stärka Sveriges befintliga test- och demoanläggningar på ett
kostnadseffektivt sätt. Målet är att resultaten i de industriförankrade utvecklingsprojekten kommer att
verifieras på TRL5-6 i test- och demoanläggningarna.
Test- och demoanläggningar har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Industri och institut deltar aktivt
-
Ska adressera minst ett av de fyra innovationstemana
-
Fokus ligger inom TRL nivå 5 till 6
Inom teknologiutveckling kommer också viktiga delar att vara;
- Samordna och hålla sig uppdaterad om satsningar och nätverk inom Lättviktsområdet
-
Skapa en kontinuerlig dialog med finansiärer och aktiv arbeta med kommunikation för att
stärka lättviktsområdet
-
Kontinuerligt genomföra omvärldsbevakning inom ämnesområdet
5.2 Kompetensutveckling och forskarnätverk
En innovationsprocess, som den beskrivs enligt ovan, tar tid och kräver uthållighet i minst ett
decennium i inriktning, finansiering och med högkompetenta personer. Kompetenta människorna - och
möten dem emellan - är nyckeln till framgång eftersom de bär med sig kunskapen från en fas in i
nästa och eftersom de får förmågan att leda och lära upp personer som så småningom skall kunna ta
det sista utvecklingssteget till färdig produkt.
För att realisera och skala upp innovationerna krävs en breddning utanför universiteten,
forskningsinstituten och personerna på industrierna, som deltagit i utvecklingsprojekten. Det behövs
t.ex. en mängd konstruktörer som lärt sig nya material och konstruktionskoncept, i produktionsleden
behövs operatörer som behärskar nya tillverkningsprocesser och slutligen behövs en kompetent och
konkurrenskraftig leverantörskedja.
LIGHTer syftar till att skapa människor med multidisciplinär lättviktsprofil för att möjliggöra det
nödvändiga teknikskiftet. Detta görs genom att kompetensutveckla människorna på universitet,
forskningsinstitut och i industri som ska medverka till att genomföra innovationerna från forskning och
demonstration till produktutveckling och produktion. Från varje utvecklingsprojekt inom LIGHTer
kommer utbildningsmaterial att tas fram.
Kompetensutveckling och forskarnätverk drivs genom;
- Kompetensutveckling och kompetenskedjor
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
15(24)
Kompetensutveckling och kompetenskedjor
Industrianpassade utbildningar kommer att skapas, utvecklas och drivas i olika nivåer. Ett
forskarnätverk för doktorander kommer att drivas inom LIGHTer (LIGHTer PhD Network). En viktig del
kommer också vara att samordna och hålla sig uppdaterad av utbildningar inom LIGHTers
ämnesområde, s k Associerad verksamhet (se avsnitt 5, nedan).
LIGHTer kommer också att skapa kompetenskedjor genom s.k. gränsgångare. Gränsgångare är
personer som verkar i fler än en organisation och sprider därigenom resultat och bygger nätverk.
Industrianpassade kurser har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Institut deltar aktivt
-
Fokus på industribehov
Gränsgångare har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Gränsgångare arbetar åt minst två organisationer varav minst 20% per organisation
-
Gränsgångare sker mellan SME, OEM, akademi och/eller institut
-
En gränsgångare ska vara kopplad till ett projekt eller en aktivitet inom LIGHTers fyra
innovationsteman
Forskarnätverket har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Värdorganisation från akademi
-
De deltagande forskarna i nätverket är starkt knutna till utvecklingsprojekten inom LIGHTers
fyra innovationsområden i samverkan med forskningsinstitut.
-
PhD projekten ska adressera minst ett av de fyra innovationstemana
5.3 Nätverk, forum och mötesplatser
En viktig uppgift för LIGHTer är att förstärka och strukturera utveckling av en nätverkande och
kunskapsöverförande miljöer mellan olika branscher där lättviktskompetens genereras. Fokus kommer
att vara att skapa förutsättningar för tillväxt av SME företag genom aktivt utbyte mellan SME företag
och stora företag. Konkreta insatser specialanpassade för SME företag kommer att tas fram. En viktig
del är också att stärka samverkan med regionala, nationella och internationella aktörer inom
ämnesområdet.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
16(24)
Nätverk, forum och mötesplatser drivs genom;
- utbyte mellan SME och stora företag för tillväxt
-
Samverkan regionalt/nationellt och internationellt
Utbyte mellan SME och stora företag för tillväxt
Skapa konkreta aktiviteter anpassade för SME företag med syfte att öka tillväxten. Exempel är att
gränsgångare och prototyp- och processcheckar.
Utbyte mellan SME och stora företag för tillväxt har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Minst ett SME företag deltar (<250 anställda)
-
Fokus ligger inom TRL nivå 3 till 9
Samverkan regionalt/nationellt och internationellt
Stärka regioner genom samverkan med befintliga institut och testanläggningar. Utveckla samverkan
med akademi, institut och företag som redan är aktiva inom EU-program för att stärka det
internationella samarbetet. Målet är bl a att fler SME företag blir aktiva i EU projektmed lättviktsfokus.
LIGHTer vill också skapa internationella utbyten mellan forskare inom akademi och företag.
Samverkan regionalt/nationellt och internationellt har följande kriterier;
- Beslutas av LIGHTers styrelse
-
Industri, institut och akademi deltar aktivt
-
Målet för insatserna ska adressera minst ett av de fyra innovationsteman
-
Fokus ligger inom TRL nivå 1 till 9
Inom nätverk, forum och mötesplatser kommer också viktiga delar att vara;
- Skapa kunskapsuppbyggande mötesplatser i form av seminarier, workshops och utbildningar
-
Skapa affärsutvecklande miljöer genom t ex leverantörsnätverk
-
Skapa regelbundna öppna seminarier som speglar LIGHTers verksamhet och erfarenhet av
projekt
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
17(24)
6 Associerad verksamhet
En viktig uppgift för LIGHTer är att samordna och koordinera verksamheter inom hela
innovationsområdet. LIGHTer ska vara ”navet” inom svensk lättviktsteknik. Aktiviteter som ligger inom
innovationsområdet lättvikt, men utanför LIGHTers verksamhet, kallas för associerad verksamhet.
Syftet med LIGHTer Associerad verksamhet är att skapa synergier och kunskapsöverföring mellan
organisationer, projekt och lättviktssatsningar. Verksamheter såsom projekt etc kan associeras på
olika nivåer och det är styrelsen som beslutar om/hur en verksamhet ska associeras.
Följande minimum krav gäller för en associerad verksamhet;
- Styrelsen beslutar om vilka insatser/aktiviter och projekt som är LIGHTers Associerad
verksamhet
-
För forsknings- och utvecklingsprojekt ska en beskrivning i projektbeskrivningen/projektplanen
finnas som beskriver kopplingen mellan LIGHTer och projekt och på vilket sätt projektet ska
associeras.
-
Resultat och information kan spridas till LIGHTers medlemmar
-
Information om verksamheten läggs ut på www.lighterarena.se
-
Verksamheten kan både vara nationell som internationell
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
18(24)
7 Immaterialrätter
Aktiviteter och insatser inom LIGHTer kommer att generera resultat som skall ge konkurrenskraft för
svensk industri gentemot internationella konkurrenter. Samtidigt så skall LIGHTer stå för ett öppet
nätverksklimat som kan bedriva internationell publicerbar forskning (forskarnätverket) samt delge
vissa resultat från genomförda utvecklingsprojekt.
Specifika projektavtal innefattande sekretess och IPR rättigheter kommer att tas fram i varje specifikt
tillfälle.
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
19(24)
8 LIGHTers aktörer
LIGHTer kommer att drivas i samverkan mellan industri, forskningsinstitut och universitet samt andra
organisation som har intresse för lättvikt. LIGHTer har en kraftfull organisation med en långsiktig
strategi för att upp bästa möjliga nytta. LIGHTer drivs operativt av en ledning som ansvarar för alla
LIGHTer aktiviteter. Forsknings- och utvecklingsprojekten drivs genom en tillsatt styrgrupp,
projektledning och projektgrupp. En högskola är värd för forskarnätverket och den har en
huvudansvarig person kopplad till LIGHTers ledning.
Industrins arbete förväntas att utföras genom arbete som bokförs som motfinansiering samt kontanta
medel i form av medlemsavgifter. Forskningsinstituten förväntas tillsätta personer i utvecklingsprojekt
och utbildning som finansieras av egna medel och av direkta projektmedel från LIGHTer.
Universitetens insats kommer framförallt att bestå av doktorander med senior handledning som
finansieras via forskarnätverket eller utvecklingsprojekten.
Samverkan kommer att ske med andra initiativ. Som exempel kan nämnas att för
branschöverskridande experimentell när det gäller utveckling av tillverkningsmetoder förväntas t ex
Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan (PTC) och Compraser Labs i Linköping att delta.
Tabell 2. Resurser och deras bidrag och nytta av LIGHTer
Resurs
Bidrag
Sverige och samhälle

Finansiering

Identifiering av kommersiella
applikationer
Identifiering av demonstrations och
verifieringsväg
Kravställning på utvecklingsprojekt
Deltagande i utvecklingsprojekt
Finansiering och resurs
Personal för utvecklingsarbete
Experimentella resurser för
utvecklingsarbete
Internationella nätverk av
specialister
Finansiering genom
egensatsningar
Kursutbud
Nytta


Industri
Forskningsinstitut









Akademi
(U&H)















Kompetens och handledning av
seniorforskare
Internationella nätverk av
specialister
Examinerade mastersstudenter och
forskare




Strukturering och effektivisering av nationella
forskningsaktörer i Sverige
Exportintäkter på sikt
Miljövänlig teknologi
Finansiering
Tillgång till kompetent personal och
experimentella resurser
Tillgängliga Lättviktsteknologier och lösningar
Tillgång till anställningsbar personal (från
operatör till specialist) med
lättviktskompetens
Utvecklad industrikoppling
Utvecklad personal
Tillgång till anställningsbar personal med
lättviktskompetens
Utveckling av utbildningsmaterial (för ny
kursverksamhet)
Finansiering
Relevanta forskningsfrågor
Väg till industriell högnivåverifiering via
forskningsinstitut och industri
Strukturering av forskning och utbildning inom
Sverige
Tillgång till forskarutbildning utanför eget
universitet
Draghjälp till internationella projekt via bra
forskning inom LIGHTer och forskningsinstitut
och industrikontakter
Finansiering
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
20(24)
9 Organisation och drift
LIGHTer – en branschöverskridande lättviktsarena - drivs av LIGHTer medlemsprogram, där alla
organisationer som har ett intresse för lättvikt kan vara medlemmar. Medlemsprogrammet regleras av
ett avtal mellan Swerea, som är värd för LIGHTer, och medlemsparten. För mer information, se
dokument ”LIGHTer medlemsprogram och avtal” eller www.lighterarena.se. LIGHTer ansvarar också
för driften av strategiskt innovationsprogram för lättvikt.
LIGHTer har en tydlig struktur och organisation enligt figur 5 nedan. För mer information kring drift etc,
se LIGHTer stadgar eller www.lighterarena.se. Varje erbjudande inom LIGHTer har en tydlig ansvarig
person, som dessutom är kopplat mot ett eller flera av LIGHTers innovationsmekanismer.
(IM=Innovationsmekanism, se strategisk forsknings- och innovationsagenda för lättvikt). Dessutom har
LIGHTer medlemsprogram en teknikgrupp (medlemsforum) där medlemmar kan diskutera nya projekt,
satsningar, påverka inriktning etc (se LIGHTer Stadgar).
Figur 5. Organisation för LIGHTer
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
21(24)
10 Medlemsprogrammet LIGHTer
LIGHTer – en nationell branschöverskridande lättviktsarena - drivs av LIGHTer medlemsprogram där
alla organisationer som har ett intresse för lättvikt kan vara medlemmar. Medlemsprogrammet
regleras av ett avtal mellan Swerea, som är värd för LIGHTer, och medlemsparten. För mer
information, se dokumentet ”LIGHTer medlemsprogram och avtal” eller www.lighterarena.se.
Medlemsprogrammet genererar medlemsinsintäkter i form av kontanta medel och Inkind. Stämman
beslutar årligen budget för medlemsprogrammet och vad medlemsintäkterna ska användas till.
Medlemsprogrammet driver dessutom en teknikgrupp där medlemmar har möjlighet att skapa nya
projekt, satsningar, skapa utbildningar, besluta om medlemsprojekt, föreslå inriktning för LIGHTer med
mera (se LIGHTer stadgar).
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
22(24)
11 Finansiering
LIGHTer är en långsiktig satsning som kommer att finansieras från ett flertal källor. LIGHTers ambition
är att 2016 omsätta 280 Miljoner kronor per år vara ca hälften från Industri i from av kontanter och
Inkind.
Finansieringen kommer från;
 LIGHTer medlemsprogram (Kontakta medel samt Inkind)
 Nationella finansiärer (Strategiska Innovationsprogram, Vinnova, Energimyndigheten,
Tillväxtverket etc)
 Internationella finansiärer (EU etc)
 Regionala finansiärer (Tillväxtverket, regionförbundet etc)
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]
Verksamhetsbeskrivning
Version 3.0
2015-10-07
23(24)
12 Mål
LIGHTers inriktning styrs av lättviktsagendan och dess utmanande industriella och samhälleliga
effektmål. Tabellen nedan visar LIGHTers verksamhetsmål på kort och lång sikt. Dessa mäts och följs
upp kontinuerligt av verksamhetsledningen, samt beslutas av styrelsen. Målen är definierade utifrån
de sju innovationsmekanismerna;
Innovationsmekanism
1 Strategiska
forskningsområden
Resultatmål 2016

20 vetenskapliga publikationer
Resultatmål 2033


2 Industriförankrade
utvecklingsprojekt
3 Test och demonstration
anläggningar




4 Utbyte mellan små och
stora företag


5 Kompetensutveckling
och kompetenskedjor


6 Regional, nationell och
internationell samverkan



7 Ledning och
finansieringsstruktur



12 branschöverskridande projekt
har startats
Mer än 60 Organisationer har
deltagit i dessa projekt
3 demonstrationer är genomförda i
de industriförankrade
utvecklingsprojekten
Mer än 30 företag inom LIGHTer
har varit aktiva i test och
demonstrationsanläggningar
Mer än 20 SME företag har deltagit I
test och innovationscheckarna eller
deltagit I test och
demonstrationsanläggningarna
10 SME företag har deltagit I
mobilitetsprogram
16 PhD studenter inskrivna i
LIGHTer forskarskola, 4 har tagit
licentiat
10 Industri kurser utvecklade, 300
personer deltagit
Internationell årlig lättviktskonferens
4 internationella samverkansprojekt
4 samverkansprojekt med regionala
initiativ
7 LIGHTer workshops genomförda
150 organisationer involverade I
LIGHTer
Omsättning på 140 miljoner kronor
per år (exkl Inkind)













Samproduktion av 500 “peer-reviewed”
vetenskapliga artiklar, varav 50 från de 10%
mest hög citerade artiklarna I relevanta
journaler inom området.
Fem patent sökta
100 branschöverskridande projekt har
genomförts
Mer än 50 % av alla svenska
lättviktsinnovationer är baserade på
branschöverskridande samverkan
Mer än 75 % av lättviktsteknologierna som
är initierade inom LIGHTer är
industrialiserade
5 - 10 Svenska “grodd” företag inom
lättvikt har utvecklats till globala företag
Mer än 4 SME företag har certifierats i nya
leverantörskedjor
Mobiliteten mellan industri och
akademi/institut har fördubblats (per 10 år)
100 % ökning av antalet ingenjörer och
forskare med utbildning inom
lättviktsteknik
100 PhDs inskrivna I LIGHTers Forskarskola
50 industriella kurser utvecklade, 3000
personer deltagit
20 internationella samverkansprojekt
Svensk lättviktsexport ökar med mer än 10
% per år under perioden 2013-2033
250 organisationer involverade I LIGHTer
Omsättning på 1000 miljoner kronor per år
(exkl Inkind)
LIGHTer – En nationell branschöverskridande lättviktsarena | www.lighterarena.se | [email protected]