BOTKYRKA KOMMUN

BOTKYRKA KOMMUN
GEOGRAFI
Botkyrka kommun ligger mellan Stockholm och
Södertälje och har en totalarea på 197 km2.
Kommunen består av flera kommundelar.
Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,
Tumba-Grödinge.
Kommunen omsluts av Mälaren i norr och
möter Östersjön i söder och har många
naturområden och naturreservat.
197 km2
VÅR VISION
Framtidens Botkyrka är en
inspirerande plats full av
möjligheter. Genom kontraster,
kreativitet och nyfikenhet skapar
vi de bästa förutsättningarna för
en hållbar framtid.
BOTKYRKA – LÅNGT FRÅN LAGOM
Vår devis betyder att Botkyrka är en KONTRASTRIK och KREATIV mötesplats.
I Botkyrka finns mängder av kontraster;
i arkitekturen, naturen, människorna och företagen.
I Botkyrka är vi kreativa, nytänkande och
satsar på upplevelser.
I Botkyrka uppstår oväntade och intressanta
möten mellan människor, kulturer, språk och
religioner.
MÄNNISKORNA I BOTKYRKA
• 
Nära 90 000 bor här
• 
En av Sveriges yngsta
befolkningar – medelålder ca 37 år
• 
En av Sveriges mest
internationella kommuner
• 
Mer än varannan Botkyrkabo är
född utomlands eller har två
föräldrar födda utomlands och inom
kommunen talas det över 100
språk
STYRE OCH MANDATFÖRDELNING 2015-2018
Kommunen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet.
7 Moderata samlingspar6et 10 1 5 Centerpar6et Tullingepar6et 5 3 23 5 Folkpar6et liberalerna 2 Kristdemokraterna Sverigedemokraterna Socialdemokraterna Vänsterpar6et Miljöpar6et de gröna I BOTKYRKA HAR VI
Utbildning
Vård och omsorg
•  48 kommunala förskolor
•  12 enskilda förskolor
•  10 enskilda familjedaghem
•  5 öppna förskolor
•  21 kommunala grundskolor
•  6 friskolor
•  3 kommunala
•  9 äldreboenden
•  31 bostäder med särskild
gymnasieskolor
•  2 fristående gymnasieskolor
•  1 fältbuss med naturskola
•  1 Botkyrka vuxenutbildning
•  1 yrkeshögskoleutbildning
(YH)
service för personer med
funktionsnedsättning
•  3 kortidshem för barn och
unga med funktionsnedsättning
•  5 dagverksamheter för äldre
•  2 mötesplatser för Botkyrkabor 60+
Kultur och Fritid
•  2 badhus
•  5 utomhusbad
•  13 naturreservat
•  26 parker
•  51 lekplatser
•  10 konstgräsplaner
•  4 idrottsplatser
•  11 sporthallar
•  3 ishallar
•  6 elljusspår
•  8 fritidsgårdar
•  11 fritidsklubbar
•  1 Ungdomens hus
•  1 konsthall
•  6 bibliotek
•  1 kulturskola
•  311 föreningar
Övrigt
•  5 medborgarkontor
Kommunens
budgeterade
nettokostnader
för 2014
uppgick till 4395
miljoner.
INRIKTNING OCH UPPDRAG
”Kultur- och fritidsnämnden erbjuder
viktiga mötesplatser för
medborgarna. Kultur- och
fritidsnämndens mötesplatser ska
vara interkulturella, de ska vara
öppna för de många perspektiven,
likheter och olikheter ska kunna
mötas, erfarenheter och tankar
utbytas.
Verksamheterna ska stärka sitt
medborgarfokus och vara
lokala arenor för demokrati och
utveckling och bidra till att jämna ut
möjlighetsskillnaderna mellan
könen.”
EKONOMI (DRIFTSBUDGET) 2015
11 713
35 205
88 774
Idrott och anläggning
Ungom och förening
35 756
Kultur
53 696
Bibliotek
Gemensam verksamhet
UTVECKLING FÖRENINGSBIDRAG I
BOTKYRKA
Dialog
2009 -2015
Aktivitet/
dialog
Aktivitet
DIALOGMODELLEN
•  Föreningarna uppskattade den nära kontakten med
politikerna
•  Svårt avgöra i vilken omfattning stödet gått till lokaler,
verksamhet eller nysatsningar
•  Går inte att urskilja hur mycket av stödet som gått till
prioriterade målgrupper som barn och unga
•  Bidragen tenderade att vara lika stora år efter år – oavsett
utveckling av verksamhet
•  Bidragsprocessen pågick mer eller mindre under hela året
•  Ovanligt stort fokus på vuxenverksamhet
FÖRSLAG I UTREDNING 2009
•  Aktivitetsbidrag för
idrottsföreningar
•  Benämn lokalbidrag för just
lokalbidrag
•  Behåll dialogbaserat stödsystem
för etniska/religiösa och övriga
föreningar med tydligare
redovisning av verksamhet för
barn och unga
•  Inför uppdragsstöd
•  Startbidrag
•  Stöd till grupper utanför
föreningsliv
NUVARANDE BIDRAGSMODELL
Evenemangsbidrag
Rörligt bidrag
Grundbidrag
FÖRENINGSKATEGORIER
•  Idrottsföreningar och
scoutkårer
•  Mötesplatsföreningar föreningar som är
mötesplatser specifik
målgrupp - etnisk, religiös,
pensionär eller personer med
funktionsnedsättning
•  Konstnärliga föreningar
GRUNDBIDRAG
•  Idrottsföreningar och scoutkårer
– aktivitetsbaserat
•  Mötesplatsföreningar
– baserat på lokalkostnad
•  Konstnärliga föreningar
– stödet bygger på konstnärligt åtagande
RÖRLIGA BIDRAG
• 
• 
• 
• 
• 
Fyra dialogbaserade/bedömningsbidrag
Spontanidrott
Barn och unga
Pensionärer 65+
Personer med funktionsnedsättning
BIDRAGSSTÖD 2015 HAR BEVILJATS TILL:
-  10 studieförbund
- 
- 
- 
- 
58 idrottsföreningar
42 mötesplatsföreningar
14 konstnärliga föreningar
5 scoutföreningar
GRUNDBIDRAG 2015
1.  GRUNDBIDRAG
2. RÖRLIGT BIDRAG:
-  Spontanidrott
-  Barn och ungdom
-  Äldre
-  Personer med funktionsnedsättning
-  Inkludering
3. EVENEMANGSBIDRAG
4,9 miljoner kr
2,3 miljoner kr
300 tkr
UPPFÖLJNING 2013
•  Enkät till föreningslivet
•  Djupintervjuer med föreningar
ur de tre kategorierna
•  Extern utvärderare
SLUTSATSER
•  Mötesplatsbidraget fokuserar för mycket på
vuxnas fritid och saknar syften/mål
•  Bidrag till barn- och ungdomsföreningar
saknas
•  Rörliga bidragen riskerar att bli godtyckliga/ta
mycket tid och resurser i anspråk
•  Nya metoder för att främja motion
PROCESS UNDER 2014-2015
•  Nya förslaget har tagits fram i samspel med
kultur- och fritidsnämndens föreningsutskott
•  Andra förvaltningar har bidragit med expertis,
t.ex. folkhälsosamordnaren
•  Även civilsamhällets organisationer har deltagit,
t.ex. LSU – unga leder unga
•  Förslaget till bidragsregler har varit ute på remiss
till föreningar och studieförbund
•  Öppna dialogmöten med föreningar
•  Enskilda träffar med t.ex. PRO
•  Föreningarnas synpunkter har fått genomslag
NYA BIDRAGSREGLER 2015
•  Större fokus på prioriterade målgrupper: barn/
unga, personer med funktionsnedsättning och
seniorer – inga bidrag för vuxenverksamhet
•  Bidrag baseras främst på antal sammankomster,
aktiviteter och medlemmar istället för individuell
bedömning av ansökningarna.
•  Lokalbidraget kopplas till antal aktiviteter och
sammankomster/medlemmar samt godkända
lokalkostnader.
•  Nytt bidrag för ungdomsföreningar enligt modell
från LSU
•  Startbidrag verksamhet för personer med behov
av särskilt stöd
•  Beslut tas i kommunfullmäktige i november 2015
FRÅGOR?
Kontakt:
[email protected]
[email protected]