Att ta nya steg - PU Organisationsutveckling

Att ta nya steg
När förändringen måste organiseras
eller organisationen förändras
Förutsättningen för alla verksamheter
är en bärande idé, behövda varor eller
tjänster och effektiva verktyg. Utgångspunkten är affärs- och resultatmålen.
Mål som ska uppfyllas av människor i en
vältrimmad, motiverad och kompetent
arbetsorganisation.Vårt specialistområde
är att skapa förutsättningar för effektiva
samspel, ömsesidiga lojaliteter och ständig utveckling.
Det svåraste och samtidigt lättaste är
att bygga upp en helt ny organisation.
Svårast för att många samtidigt ska finna
sina roller utan att egentligen känna varandra. Lättast för att varje medarbetare
kan handplockas med utgångspunkt från
flera aspekter; kompetens, social förmåga
och egna drivkrafter. Det gäller att både
kunna beskriva och bedöma både faktiska
och möjliga aspekter. Det är en av våra
kompetenser.
I en befintlig organisation kan situationerna som skapar behov av förändring
vara av många olika slag. Det kan röra
sig om förändrade förutsättningar genom lednings- eller personalförändring,
sammanslagning, nya ägare, expansion,
teknisk utveckling eller helt enkelt att
invanda mönster och förlegade former
behöver ändras. Tydligast är det när verksamheten möter nya krav och förändrade
förutsättningar i omvärlden.
Oavsett bakgrund är det viktigt att
skapa förutsättningar för varaktiga förändringar. Avgörande är att redan från
starten kunna motivera och engagera. Det
är det som är ledningens uppgift.
Vår kompetens kan bidra till hur.
Ledarskapade mål och medarbetarskapade resultat
Ingen organisation är den andra lik.
Gränserna mellan ledarskap och medarbetarskap varierar. Beroende på verksamhetens art och beroende på människorna.
Gemensamt är att alla har ett ansvar.
Oavsett om rollen är att vara ledare eller
att vara medarbetare – eller båda. Det
pratas ofta om den formella och informella organisationen. Idealsituationen är
förstås att dessa sammanfaller. Att vi får
en arbetsorganisation där ingen bara har,
utan även tar ansvar både för det egna
arbetet och helheten.
Utgångspunkten är alltid verksamhetens uppgift och mål. I alla avseenden – positionering, marknadsandelar,
kvantitet, kvalitet och ekonomi. Såväl de
mjuka som de hårda värdena. De som
bestämmer vilka resultat som ska uppnås.
Skapade av medarbetarna. Och precis som
verksamheten har varje individ sina egna
drivkrafter och mål.
I ledarskapet ingår att tillsammans med
medarbetarna formulera de strategiska,
taktiska och operativa målen – och skapa
förutsättningar för att de uppfylls. En
viktig del i ledaruppgiften är att bygga
upp en samspelt organisation där varje
medarbetares drivkrafter och mål harmonierar med företagets. Att utveckla ett
lag där alla ökar sin handlingskraft. Ett
lag där medarbetaren inte bara utför sin
uppgift utan även äger sin del i processen. Genom att ta initiativ och se till att
åtagandet uppfylls.
Betydande medarbetare skapar betydande företag
En generation tillbaka var det snarare
undantag än regel att människor bytte
jobb under sitt yrkesverksamma liv. Idag
räknar vi med att medelsvensken kommer
att byta yrke många gånger. Samtidigt
som varje enskild yrkesroll hela tiden
förändras.
Och tempot fortsätter att öka. Produkter utvecklas och nya verktyg skapar
ständigt nya förutsättningar att uppnå
bättre resultat. Om vi inte glömmer bort
människorna. Alla vi som tillsammans
ska åstadkomma resultatet. På samma
sätt som vi tidigare fann trygghet i det
invanda, måste vi idag skapa en trygghet
i förmågan att ständigt både utveckla
och utvecklas. Både som ledare och
medarbetare. Det är så vi skapar en
självständigt lärande organisation. En
förändringsbenägen och levande organisation med förmågan att hela tiden bli
bättre. Då kan vi uppnå optimala resultat
– mänskliga resultat.
Vid rekryteringen fokuseras ofta intresset på speciella kunskaper, erfarenheter,
handlag och kapacitet. Det som ibland
glöms bort och många gånger är svårare
att bedöma, är viljan. Summan av den
egna självbilden, ambitionerna och de
personliga drivkrafterna. Det är viktigt att
medarbetaren både kan och vill verka och
utvecklas i den roll som erbjuds.
I samspel om målen skapar vi delaktighet. Då kan vi bygga en organisation
bestående av medarbetare istället för underställda. Personer som stödjer varandra
i ett ömsesidigt ägarskap i den gemensamma uppgiften. Människor som både
förstår, tar vara på och tar hänsyn till de
andra lagmedlemmarnas uppgift, egenskaper och viljor. Så att alla blir betydande
medarbetare i ett betydande företag.
Den som utvecklas skapar utveckling
Det är inte vi som utvecklar organisationen. Det måste människorna i organisationen göra själva. Det är vår övertygelse
att utveckling kommer inifrån. Vår uppgift är att underlätta genom att forma och
driva de gemensamma processerna för att
skapa en kontinuerligt lärande och självutvecklande organisation. Ett arbetsklimat
där medarbetarna har engagemang, kunskap och ett naturligt förhållningssätt
att hantera både det kortsiktiga och det
varaktiga förändringsarbetet.
Det gör vi genom att i första hand fungera som katalysatorer i en process där
många är delaktiga. Dels för att vi vet att
delaktighet är den viktigaste förutsättningen för att förändringen verkligen
ska få genomslag. Dels för att det skapar
en ordentlig förankring av de åtgärder
som krävs.
Utgångspunkten är att medarbetare
som utvecklas också skapar utveckling.
Vår verksamhet omfattar konsultativa
uppdrag, utvecklingsprogram och utbildningar.
Organisationsöversyn
- utredningar
- attitydundersökningar
- utvärderingar
Förändringsprocesser
- verksamhetsutveckling
- yrkesrollsförändringar
- teamutveckling
- medarbetarskapsutveckling
Chefs- och ledarutveckling
- utvecklingsprogram för chefer
och ledare
- ledningsgruppsutveckling
- traineeprogram
- enskilt stöd till chefer
och nyckelmedarbetare
Kompetensutveckling
- projektledning/projektstyrning
- gruppdynamisk kunskap
- praktiskt personalarbete
Vi vill hellre hitta lösningen
på problemet än problemet med lösningen
Med över två decenniers praktisk erfarenhet från såväl privata som offentliga
organisationer påstår vi att vi kan vår uppgift. Det har gett oss en speciell förmåga
att förstå sammanhang och kopplingar
mellan orsak och verkan. Det som krävs
för den viktigaste uppgiften – att skräddarsy rätt åtgärdsprogram baserat på en
riktig analys.
Vi vill helst vara med redan från början. Det är alltid lättare att forma en
åtgärd på en välgrundad analys än att
förstå bristerna i en färdig lösning. Om
vi känner problemet i grunden ökar våra
möjligheter att arbeta med realistiska
lösningar där insatsen står i proportion
till resultatet.
Vårt synsätt gör att vi inte har några
färdiga standardlösningar. Däremot har
vi ett väl utvecklat arbetssätt. En väl genomtänkt och beprövad process för att
utforma och genomföra verksamhetsanpassade insatser. Vi har också utvecklat
en omfattande verktygslåda med verktyg
för olika typer av analyser och utvecklingsprocesser. Målet är att alltid kunna
erbjuda effektiva lösningar till rimliga
insatser.
PU Organisationsutveckling AB arbetar med utveckling av varaktigt lärande organisationer,
baserat på över två decenniers erfarenhet. Från vänster: Jan-Erik Sahlman, Elisabet Sundelin,
Bo Westergård, Billy Nordin, Lena Peterson, Staffan Fjellström och Per Gunnar Thylin.
Expolaris Center, 931 78 Skellefteå. Tel. 0910-375 30, fax 0910-375 29.
V. Esplanaden 19, 903 25 Umeå. Tel. 090-77 93 37, fax 090-77 93 64.
E-post: [email protected]
Expolaris Center, 931 78 Skellefteå. Tel. 0910-375 30, fax 0910-375 29.
Kontor även i Luleå, Umeå, Härnösand och Karlskrona.
[email protected], www.puorg.se