PP forntiden - Tellustreor

SO, forntiden höstterminen -15
Syftet och förmågorna
Kunskapskrav åk 3
Konkretiserade mål åk 3
Centralt innehåll åk 1-3
Undervisning
Bedömning
Undervisningen
ska
ge
eleverna förutsättningar att
tillägna sig en historisk
referensram och en fördjupad
förståelse för nutiden.
Du kan beskriva hur man kan
se spår av forntiden i naturen
och språket.
Målet med området är att du
blir medveten om människans
historia. Hur människan och
samhället har förändrats från
stenåldern till nutid och få
förståelse för varför vi lever
som vi gör idag.
Att leva i världen:
Du kommer att i helklass,
grupp och tillsammans med
en kompis få lära dig hur
människor levde förr i tiden,
från stenåldern till järnåldern.
Du kan beskriva hur man
kan iaktta spår av
forntiden i naturen och
språkliga uttryck.
Den ska också bidra till att
eleverna utvecklar historiska
kunskaper om likheter och
skillnader i människornas
levnadsvillkor
och
värderingar.
Du kommer bland annat
utveckla din förmåga att
förstå hur historien hänger
ihop.
Du kan beskriva något om de
första människorna. Du ger
exempel på hur människorna
levde och några viktiga saker
som hände.
Du kan tala om när saker har
hänt med hjälp av att använda
tidslinjer och några ord som
beskriver tid.
Du kan berätta lite om gudar
och hjältar i nordisk och antik
mytologi.
Du kommer även att få lära dig
om gudar och hjältar i nordisk
och antik mytologi.
Människan uppkomst,
vandringar, samlande och
jakt samt införandet av
jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder,
bronsålder och järnålder.
Detta genom att lyssna, läsa
faktatexter, diskutera och se
på film.
Hur forntiden kan iakttas i
vår tid genom spår i naturen
och språkliga uttryck.
Du kommer även få höra och
återberätta berättelser ur
nordisk och antik mytologi.
Berättelser om gudar, hjältar
i antik och nordisk mytologi
och hur man kan se på dem
i vår egen tid.
Du kommer få ”leta” spår i vårt
språkliga uttryck och naturen
efter forntiden.
Du kommer få skriva, berätta
om och diskutera det du lärt
dig.
Du kommer att få placera in
några historiska händelser
och tidsbegrepp på en
tidslinje. Du kommer få att
svara på frågor om forntiden.
Du kan ge exempel på
hur människor levde på
stenåldern, bronsåldern
och järnålder.
Du kan ge exempel på
några viktiga händelser
från
tiden
mellan
stenåldern och järnåldern.
Du kan använda tidslinjer,
förstå och använda några
olika tidsbegrepp som
t.ex.
nutid,
dåtid,
stenåldern, bronsåldern,
järnåldern.
Du kan återberätta några
berättelser ur antik och
nordisk mytologi.