Information arbetsgivare ang PRAO (PDF

Till dig som arbetsgivare till PRAO-elev
Prao är en del av grundskolans undervisning om arbetslivet. Den kan
även ge en grund för elevernas senare studie- och yrkesval. Den
ständiga utvecklingen av arbetsmarknaden gör det svårt för
ungdomarna idag. De behöver förberedas för arbetslivet genom att
prova på olika arbeten och få insikt i arbetslivets möjligheter och
eventuella krav. Det är därför viktigt att skolan tillsammans med
arbetslivet samarbetar för att ge eleverna en bredare blick för vad som
förväntas av dem och det bästa sättet är att få uppleva själv och se
med egna ögon. Vi är väldigt glada för att ni ger eleverna möjligheten
att praktisera hos er. Skolans teoretiska förberedelser behöver
förankras i praktiken. Ofta kan det vara en vinning för både företaget
och eleverna då företagarna får ta del av ungdomarnas entusiasm och
nytänkande. Kanske det är en framtida medarbetare! Ungdomen får en
insyn i arbetslivets krav och möjligheter, vilket oftast leder till ökad
motivation och självförtroende.
Information inför PRAO
Eleverna söker sina egna platser som en del av det entreprenöriella lärandet,
dvs ta initiativ, ta ansvar och omsätta idéer till handling. Vi uppmanar eleverna
att antingen ringa eller besöka er innan praon startar.
Arbetstid
Under PRAOn ska eleven följa arbetsplatsens/handledarens arbetstider i så stor
utsträckning som möjligt. Dock får en minderårig under 18 år inte börja före kl.
06.00 eller sluta efter 20.00. Arbetsdagen får inte heller vara längre än 8
timmar. Rast ska has efter 4,5 timmes arbete.
Arbetsuppgifter och ansvar
PRAOn är ofta den första kontakten med arbetslivet för många av eleverna, så
är det bra om eleven får uppleva olika delar av er verksamhet, i den mån det
går. Uppmuntra gärna till egna initiativ och företagsamhet hos eleven.
Arbetsuppgifter som eleven utför ska anpassas efter elevens ålder och mognad.
Vid PRAO får endast lättare och riskfritt arbete förekomma. Se bilaga 1
Bedöms en arbetsuppgift tveksam för eleven är det ändå värdefullt att få vara
med och se på, i studiesyfte. Skolan är delaktig i att praktikplats väljs med
omsorg så att inte eleven utsätts för risker under praktiken. Därför är det
viktigt att arbetsgivaren noterar arbetsuppgifter på den blankett eleven har
med sig från skolan.
Det direkta skyddsanasvaret för elever under praktik på en arbetsplats utanför
skolan ligger på den som driver verksamheten.
1
Till dig som arbetsgivare till PRAO-elev
Riskbedömning
Arbetsgivare:
Arbetsgivaren ska göra en allmän bedömning av de risker som kan finnas för
eleven. En handledare för eleven ska utses på praktikplatsen. Viktigt är att
ungefärliga arbetsuppgifter noteras på blanketten till skolan.
Skolan/mentorn:
Skolan gör en bedömning, utifrån information från praoplatsen, om det
föreligger behov av att anpassa verksamheten/arbetsuppgifterna för eleven
utifrån enskilda elevens behov och mognad. Om skolan bedömer att risk
föreligger ska åtgärd vidtas. Skolan ska i sådant fall, innan PRAO påbörjas, i
samråd komma överens med arbetsgivaren om vilka åtgärder/anpassningar
som ska göras.
Försäkring
Kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och ansvarsförsäkring som täcker
skada förorsakad av eleven, gäller även under PRAO-tiden. Se länk nedan.
Arbetsgivaren har det direkta arbetsmiljöansvaret.
Se försäkring:
https://www.solna.se/Global/F%C3%B6rskola%20och%20skola/Central%20f%
C3%B6rvaltning/F%C3%B6rs%C3%A4kringsbesked%202014.pdf
Länkar till Arbetsmiljöverket
Mer information finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas
arbetsmiljö, AFS 2012:03, och i vägledningen Minderårigas
arbetsmiljö, H453. Vägledningen ger råd och rekommendationer om hur
föreskrifterna ska tillämpas.
Samt: Om ansvar -Arbetsmiljöverket ”ADI612”
http://www.av.se/dokument/teman/diverse/adi612.pdf
2
Till dig som arbetsgivare till PRAO-elev
Bilaga 1
Den minderåriga har rätt till introduktion och handledning
Det är viktigt att du som arbetsgivare ger den minderåriga en introduktion där du
informerar om arbetsuppgifter och vilka risker som finns på just denna arbetsplats.
PRAOeleven ska dessutom tilldelas en handledare, som ska vara lite mer ansvarig för
eleven. Glöm inte att informera om praktiska saker t.ex. raster, sjukanmälan och
mobilpolicy.
När du som arbetsgivare tar emot minderåriga gäller särskilda bestämmelser för hur de
får arbeta. Vissa arbetsuppgifter får de inte alls utföra. Barn och ungdomar har inte
samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna att klara av vissa
arbetsuppgifter. Det innebär att det är större risk för fysiska och psykiska skador hos en
person som inte är färdigutvecklad. Jämnåriga ungdomar skulle därför kunna ha olika
arbetsuppgifter på grund av att de har hunnit olika långt i sin utveckling/mognad.
Du ska undersöka och bedöma riskerna på arbetsplatsen och avgöra om en minderårig
person kanske inte ska utföra vissa arbetsuppgifter. Tänk på att minderåriga har en
begränsad livs- och yrkeserfarenhet och inte har någon kunskap om eventuella faror i
arbetsmiljön.
Introduktion och handledning
I introduktionen ska du eller handledaren informera om




vilka arbetsuppgifterna är och vad den minderåriga inte får göra
hur verktyg och maskiner fungerar
vilka arbetsmiljöregler som gäller
Vilka risker som finns och hur man kan skydda dig mot dem.
Handledare ska alltid finnas tillgänglig för frågor och stöd till den minderåriga.
Vad ska den minderåriga arbeta med?
Här är exempel på risker som du måste undersöka och bedöma för äldre
barn och ungdomar:
I Detaljhandeln
-
Tunga lyft, beakta särskilt om det är trånga utrymmen
-
En minderårig får inte hantera pengar eller värdeföremål
-
Inte öppna eller stänga butiken själv
-
Inte sälja varor som man måste ha en viss ålder för att få köpa, tex tobak
3
Till dig som arbetsgivare till PRAO-elev
I Hotell och restaurangbranschen
-
Arbete där det serveras alkohol. Kan den minderåriga hantera situationer där
denne kan möta berusade personer?
-
Arbete i restaurangkök, finns det risk för brännskador från stekhällar eller het
olja? Frätande diskmedel?
-
Köksmaskiner, ungdomar utan utbildning får endast använda maskinerna om det
finns skydd som gör att maskinen stannar helt innan det går att nå farliga delar
eller om en maskin anses ofarlig, tex elvisp
-
Tunga lyft, beakta särskilt om det är trånga utrymmen
-
En minderårig får inte hantera alkohol, pengar eller värdeföremål
-
Inte öppna eller stänga restaurangen själv
Vård och omsorgsarbete
-
Ta hand om människor i kris, finns det risk för psykisk påfrestning?
-
Finns det risk för att bli utsatt för allvarlig smitta?
-
Tunga lyft, beakta särskilt om det är trånga utrymmen
-
Om den minderåriga har allergier ska du bedöma hur det påverkar vad hen kan
göra
Förbjudna arbetsuppgifter:
-
Att vårda dementa eller personer med psykisk ohälsa. Det är inte förbjudet att
utföra andra arbetsuppgifter inom demensvård, tex städning eller social
verksamhet tex högläsning
På byggarbetsplatsen
-
Tunga lyft, beakta särskilt om det är trånga utrymmen
-
Arbeta när det finns risk för olyckor, du behöver se till att det finns tydliga
instruktioner och säkerhetsrutiner. Du ska också kontrollera att den minderåriga
förstår instruktionerna. Svåra arbetsuppgifter bör den minderåriga inte göra
självständigt.
-
Arbeta på höga höjder, tex på stegar, ställningar och tak
-
Kemiska ämnen. Minderåriga är mer känsliga för kemiska ämnen än vuxna. Se till
att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner
-
Maskiner, minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga
delar. Ungdomar utan utbildning får endast använda maskinerna om det finns
skydd som gör att maskinen stannar helt innan det går att nå farliga delar.
I verkstad och industri
-
Tunga lyft, beakta särskilt om det är trånga utrymmen
-
Maskiner, minderåriga får inte använda maskiner där de kan skada sig på rörliga
delar. Ungdomar utan utbildning får endast använda maskinerna om det finns
skydd som gör att maskinen stannar helt innan det går att nå farliga delar.
4