C20-12.04 BlåtandsadapterSE

ENDURO® BC101 - 1
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Förpackningens innehåll
1
2
3
ENDURO® BC101 - 2
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Montering och inkoppling
Fig.1
Fig.2
ENDURO® BC101 - 3
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Användning av appen
Fig.3
Fig.3
M
N
O
J
L
K
H
H
I
G
G
C
C
A
D
D
E
B
B
F
ENDURO® BC101 - 4
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Användning av appen
Fig.4
Fig.5
Sök enheter
Sök enheter
Söker enheter
Reset Bluetooth-anslutning
Fig.6
Reset Bluetooth-anslutning
Fig.7
Sök enheter
Välj typ av
manövreringssystem
Automatiskt
manövreringssystem
Manuellt
manövreringssystem
Reset Bluetooth-anslutning
ENDURO® BC101 - 5
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Användning av appen
Fig.8
Fig.9
Drag åt handbromsen.
Koppla till rullarna?
Nej
Fig.10
Ja
Fig.11
Drag åt hndbromsen.
Koppla från rullarna?
Nej
ENDURO® BC101 - 6
Ja
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Användning av appen
Fig.12
Fig.13
Tryck ”Back” ännu en gång för att avsluta
ENDURO® BC101 - 7
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Förpackningens innehåll
Inledning
Användning
Specifikationer
Säkerhetsföreskrifter
Montering av Bluetooth-adaptern
Installation av appen
Så använder du appen
Underhåll
Sid. 2 + 8
Sid. 8
Sid. 8
Sid. 9
Sid. 9
Sid. 10
Sid. 11
Sid. 12
Sid. 13
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL
Ref.
1
2
3
Antal
1
2
1
Beskrivning
Bluetooth-adapter med kabel
Skruv, M 4,2 x 20
Bruksanvisning
INLEDNING
Tack för att du valt en ENDURO® BC101 Bluetooth-adapter. Du har valt en produkt som har
genomgått många krävande kontroller, och som därför håller högsta tänkbara kvalitet. När
du har installerat den tillhörande appen i din surfplatta eller smartphone, kan du enkelt flytta
din husvagn med ett enkelt tryck på skärmen.
Läs denna bruksanvisning noga innan du monterar Bluetooth-adaptern. Lägg särskilt
märke till säkerhetsföreskrifterna innan du installerar appen och börjar använda den.
Kom ihåg, att det alltid är du som användare som ansvarar för säkerheten vid
användandet!
Spara denna bruksanvisning för framtida bruk, och låt den följa med husvagnen om
du säljer den.
ANVÄNDNING
ENDURO® BC101 Bluetooth-adaptern kan endast användas till styrboxar som är
förberedda för Bluetooth-anslutning.
ENDURO® BC101 Bluetooth-adaptern kan användas till både Android (version 4.3 och
senare) och Apple iOS (version 7.0 och senare).
ENDURO® BC 101 Bluetooth-adaptern kan ej användas för 4-motorsystem för husvagnar
med tandemaxel!
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
SPECIFIKATIONER
ENDURO® BC101
3,3 Volt DC
Bluetooth
4.3 och senare
7.0 och senare
Beteckning
Matningsspänning
Anslutning
Android-version
iOS-version
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Läs denna instruktionsbok före monteringen och anslutning, och innan appen börjar
användas. Om dessa anvisningar ej följs, kan det innebära allvarlig person- eller
sakskada.
Kontrollera att du har rätt version av operativsystemet i din surfplatta eller smartphone
– se specifikationerna ovan.
Kontrollera att operativsystemet i din surfplatta eller smartphone är uppdaterat.
Kontrollera att din surfplatta eller smartphone ej är skadad, eftersom en skada på
skärm eller enhet kan påverka funktionen negativt. Funktionen hos systemet kan ej
garanteras om surfplatta eller smartphone är skadad. Vi avsäger oss allt ansvar
förorsakade av att systemet använts tillsammans med en skadad surfplatta eller
smartphone.
Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren av din
surfplatta/smartphone.
Avbryt omedelbart användandet om du är det minsta osäker på att utrustningen
fungerar perfekt, och kontakta försäljningsstället eller vår representant (se
kontaktinformation på sista sidan).
Installera eller använd aldrig adaptern om du är påverkad av narkotika, alkohol eller
medicin som kan påverka din förmåga att hantera utrustningen på ett säkert sätt.
Innan du använder appen för första gången på en campingplats eller liknande
rekommenderar vi dig att träna på ett öppet område, så att du är väl förtrogen med
funktionen hos systemet.
Kontrollera före varje användning att surfplattan/smartphonen ej är skadad.
Håll barn och husdjur på betryggande avstånd vid manövrering av vagnen.
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
I händelse av felfunktion hos systemet, ska handbromsen dras åt och
huvudströmbrytaren slås ifrån.
För att säkerställa en god signalstyrka vid manövreringen, får avståndet mellan
fjärrkontroll och husvagn ej överstiga 5 meter.
Terrängen, eller föremål i närheten av husvagnen, kan i värsta fall störa
radiosignalerna mellan fjärrkontrollen och styrenheten. Om detta skulle hända,
kommer husvagnen att stanna.
Gör aldrig några ändringar – mekaniska eller elektriska – på systemet, eftersom detta
kan innebära fara. Om några ändringar görs, kommer garantin ej längre att gälla och vi
kan ej ansvara för funktionen. Vi tar ej heller något ansvar för skador förorsakade av
gjorda förändringar, felaktig montering eller felaktig hantering!
MONTERING AV BLUETOOTH-ADAPTERN
Adaptern får endast monteras av utbildad personal! Nedanstående instruktioner är
endast en allmän vägledning, då monteringsförfarandet skiljer mellan olika
husvagnsmodeller.
Arbete under ett fordon som ej är korrekt uppallat kan innebära livsfara!
Placera husvagnen på en hård, plan yta. Att arbeta under en lyft, eller i en smörjgrop, ger
naturligtvis en bättre åtkomlighet och säkerhet.
Packa upp alla komponenter och kontrollera att alla detaljer finns med (se partlistan på
sid. 2 + 8).
OSB: Bluetooth-adaptern bör monteras utvändigt på husvagnen. Om den monteras inne i
husvagnen är risken stor att Bluetooth-signalen blir så svag att systemet ej kan fungera korrekt.
Bluetooth-adaptern är konstruerad för att monteras med hjälp av de medföljande skruvarna
(2, fig. 1). Placera mottagaren på en sådan plats att den störs så lite som möjligt av rambalkar,
axelrör och liknande. Kontrollera att inga ledningar e.dyl. finns i golvet eller på dess ovansida.
Drag kabeln längs undersidan på golvet – gärna i ett kabelskydd – och drag upp den genom
samma hål som motorkablarna.
Anslut kabeln till kontakten på den elektroniska styrenheten (fig. 2).
Bluetooth-adaptern är nu monterad.
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
INSTALLATION AV APPEN
Ladda hem gratisappen ”My Enduro”.
Gå till Apple store eller Google play store, och sök efter appen ”My Enduro”. Installera appen
i din surfplatta eller smartphone.
Förberedelse
Starta appen och aktivera Bluetooth. iOS-användare påminns automatiskt att aktivera
Bluetooth genom att ändra inställningarna, medan Android-användare måste klicka på
”Bluetooth ON” på skärmen (fig. 4).
Tryck på “Sök enheter”. En lista över de Bluetooth-enheter som finns i närheten kommer nu
att visas på skärmen. Välj manövreringssystemets styrenhet (BOLUTEK), som måste paras
ihop med din surfplatta eller smartphone (fig. 5).
Välj därefter ”Automatiskt manövreringssystem” eller ”Manuellt manövreringssystem” (fig.
6).
Manöverskärmen kommer nu att visas (fig. 7).
Innan synkroniseringen är klar, kommer Bluetooth-ikonen (fig. 3 L) att blinka för att visa att
systemet ännu ej är klart att användas. Efter fullbordad synkronisering upphör blinkandet.
Sista steget är att synkronisera surfplattan/smartphonen med manövreringssystemets
elektroniska styrenhet. Tryck på ”Reset”-knappen på styrenheten. Försök inte använda
appen, utan vänta till dess att surfplattan/smartphonen indikerar att synkroniseringen är
färdig. Appen är nu klar att användas (fig. 7).
Ovanstående behöver bara göras första gången appen skall användas. Därefter räcker det
att aktivera Bluetooth och slå till manövreringssystemets huvudströmbrytare. Appen går
automatiskt till manöverskärmen, och ska normalt arbeta med styrenheten utan att man
ånyo behöver välja Bluetooth-enhet eller typ av manövreringssystem.
Uppdatering
Kontrollera med jämna mellanrum om det finns en nyare version av appen. (Om du har en
äldre version av ”My Enduro” skall den uppdateras.) Gå till Apple store eller Google play
store och ladda hem den senaste versionen till din surfplatta eller smartphone.
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
SÅ ANVÄNDER DU APPEN
Läs igenom säkerhetsanvisningarna noga innan du använder appen för första gången.
Dessa säkerhetsanvisningar är för din egen trygghet!
!
För allmän information om ENDURO® manövreringssystem, vänligen se
manövreringssystemets bruksanvisning.
Starta appen så att manöverskärmen visas.
Fig. 3
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
Rakt framåt: Båda hjulen kör framåt.
Rakt bakåt: Båda hjulen kör bakåt.
Framåt till vänster: Endast höger hjul kör framåt.
Bakåt till vänster: Endast höger hjul kör bakåt.
Framåt till höger: Endast vänster hjul kör framåt.
Bakåt till höger: Endast vänster hjul kör bakåt.
Ikon, automatisk tillkoppling*: Visar status för det automatiska tillkopplingssystemet.
Automatisk tillkoppling*: Automatisk tillkoppling av drivrullarna.
Automatisk frånkoppling*: Automatisk frånkoppling av drivrullarna.
Informationsknapp: Går till appen med bruksanvisning.
Kompass-knapp: Går till fullskärmskompass.
Bluetooth-ikon: Visar status på kommunikationen mellan fjärrkontroll och styrenhet.
Ikon, batterispänning: Husvagnens batterispänning är för hög.
Ikon, batterispänning: Husvagnens batterispänning är för låg.
Ikon, överbelastning: Överbelastningsskyddet har löst ut. Vänta i ca 60 sekunder och
försök igen.
*Kan endast användas med, och visas endast för, automatiska manövreringssystem!
Vid körning rakt framåt eller rakt bakåt (knapp A resp. knapp B), kan du finjustera riktningen
genom att samtidigt trycka på knapp C eller E (vid körning framåt) resp. knapp D eller F (vid
körning bakåt).
Du kan också vrida husvagnen runt sin egen axel genom att samtidigt trycka på knapparna
”framåt till höger” (E) och ”bakåt till vänster” (D) eller ”framåt till vänster” (C) och ”bakåt till
höger” (F).
Om du skiftar från ”framåt” till ”bakåt” (eller tvärtom) inom 2 sekunder, kommer det att uppstå
en fördröjning på 1 sekund för att skydda elektronik och motorer.
När du är färdig trycker du två gånger på ”Back”-knappen (Android) eller en gång på ”Hem”knappen (iOS). (Se fig. 12).
Du kan fortfarande använda fjärrkontrollen som medföljde ditt manöveringssystem. Dock
kan du inte använda fjärrkontroll och app samtidigt .
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Automatiskt tillkopplingssystem (kan endast användas tillsammans med automatiska
manövreringssystem):
För att använda den automatiska tillkopplingen/frånkopplingen av drivrullarna mot hjulen,
trycker du på knappen för tillkoppling (fig. 3H) eller frånkoppling (fig. 3I). Bekräfta att du
verkligen vill kopplat till (fig. 8) resp. koppla ifrån (fig. 11) drivrullarna.
Tillkoppling: Efter att du har bekräftat tillkopplingen med ”Ja”, kommer drivrullarna att pressas
mot däcken samtidigt som ikonen för automatisk tillkoppling (fig. 3G och fig. 9) lyser med fast
sken. När drivrullarna ligger an mot däcken hörs ett kort pip, ikonen släcks och systemet är
klart att användas.
Frånkoppling: Efter att du har bekräftat frånkopplingen med ”Ja”, kommer drivrullarna att dras
bort från däcken samtidigt som ikonen för automatisk tillkoppling (fig. 3G och fig. 9) lyser med
fast sken. När drivrullarna är helt tillbakadragna hörs ett kort pip, ikonen släcks och systemet är
i transportläge.
Kompass
I appen finns en kompass som t.ex. kan användas för att hitta sydläge. Tryck på kompassknappen i skärmens övre högra hörn (fig. 3K) så får du en kompass över hela skärmen (fig.
13).
UNDERHÅLL
Kontrollera med jämna mellanrum om det finns en nyare version av appen. (Om du har en
äldre version av ”My Enduro” skall den uppdateras.) Gå till Apple store eller Google play store
och ladda hem den senaste versionen till din surfplatta eller smartphone.
Kontrollera att din surfplatta eller smartphone ej är skadad, eftersom en skada på skärm eller
enhet kan påverka funktionen negativt. Funktionen hos systemet kan ej garanteras om
surfplatta eller smartphone är skadad. Vi avsäger oss allt ansvar förorsakade av att systemet
använts tillsammans med en skadad surfplatta eller smartphone.
Vid fel eller problem, ber vi dig kontakta din ENDURO®-leverantör.
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.
Kontaktinformation
Kama Fritid AB
Box 114
560 27 Tenhult
Email: [email protected]
Internet: www.kamafritid.com
ENDURO® BC101 - 8
Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.