FLENDER couplings - Internet

FLENDER ARPEX®
lamellpaket
ARF-6
Storlekar 84-6 till 267-6
Monteringshandbok
AN 4233 sv 06/2012
FLENDER couplings
FLENDER ARPEX®
lamellpaket
ARF-6
Storlekar 84-6 till 267-6
Monteringshandbok
Översättning av originalmonteringshandbok
AN 4233 sv 06/2012
2 / 14
Säkerhetsanvisningar
1
Leveransskick
2
Montering
3
Uppriktning
4
Idrifttagande och drift
5
Störningar, orsaker
och åtgärder
6
Underhåll och service
7
Varningsanvisningar och symboler i denna monteringshandbok
Anmärkning: Begreppet "monteringshandbok" kallas i fortsättningen även "anvisning" eller "handbok".
Rättsliga anvisningar
Koncept för varningsanvisningar
Denna handboken innehåller anvisningar som du måste följa för din personliga säkerhet och för att undvika
materiella skador. Anvisningar för din personliga säkerhet framhävs genom en varningstriangel eller ett
"Ex"­tecken (vid användning av direktivet 94/9/EG), anvisningar som endast gäller materiella skador framhävs
genom ett "STOP"­tecken.
VARNING för hotande explosion!
Anvisningar som märkts med denna symbol ska följas för att undvika explosionsskador.
Ignorering kan leda till dödsfall eller allvarliga kroppsskador.
VARNING för hotande personskador!
Anvisningar som märkts med denna symbol måste ovillkorligen följas för att personskador ska
undvikas.
Försummelse kan leda till dödsfall eller allvarliga kroppsskador.
VARNING för hotande produktskador!
Anvisningar som märkts med denna symbol måste ovillkorligen följas för att skador på produkten ska
undvikas.
Försummelse kan leda till materiella skador.
ANMÄRKNING!
Anvisningar som märkts med denna symbol ska följas som allmänna betjäningsanvisningar.
Försummelse kan leda till oönskade resultat eller tillstånd.
VARNING för heta ytor!
Anvisningar som märkts med denna symbol måste ovillkorligen följas för att undvika risk för
brännskador vid heta ytor.
Försummelse kan leda till lätta eller allvarliga kroppsskador.
Om flera faror uppträder samtidigt, används alltid varningsanvisningen för den respektive största faran. Om det
varnas för personskador med varningstriangeln i en varningsanvisning, så kan dessutom en varning för materiella
skador ingå i samma varningsanvisning.
Kvalificerad personal
Den produkt eller det system som denna instruktion gäller, får endast användas av personal som är behörig för
respektive arbetsuppgift, och som följer den anvisning som hör till respektive arbetsuppgift, särskilt säkerhets- och
varningsanvisningar som ingår. Kvalificerad (eller behörig) personal är på grund av sin utbildning och erfarenhet
kompetent att identifiera risker och att undvika faror i samband med hanteringen av dessa produkter eller system.
AN 4233 sv 06/2012
3 / 14
Ändamålsenlig användning av Siemens­produkter
Observera:
Siemens-produkter får endast användas för de användningsområden som anges i katalogen och
tillhörande tekniska dokumentation. Om externa produkter och komponenter används, måste dessa
vara rekommenderade eller godkända av Siemens. Felfri och säker drift av produkterna förutsätter
fackmässig transport, fackmässig förvaring, uppställning, montering, installation, driftstart,
manövrering och skötsel. De tillåtna omgivningsvillkoren måste iakttas. Anvisningarna i de tillhörande
dokumentationerna måste följas
Märken
Alla med varumärkessymbolen ® kännetecknade beteckningar är registrerade varumärken tillhörande Siemens
AG. Övriga beteckningar i denna instruktion kan vara märken vars användning genom tredje person för sitt ändamål
kan inkräkta på innehavarens rättigheter.
Befrielse från ansvar
Vi har kontrollerat instruktionens innehåll avseende dess överensstämmelse med den beskrivna maskin­ och
programvaran. Trots detta kan avvikelser inte uteslutas, och vi tar därför inte på oss något ansvar för fullständig
överensstämmelse. Uppgifterna i denna instruktion kontrolleras regelbundet, nödvändiga korrigeringar ingår
i efterföljande utgåvor.
Förklaring till EG-maskindirektiv 2006/42/EG
Siemens-kopplingar av märket „FLENDER couplings“ ska utvärderas som komponenter i enlighet med det
EG-maskindirektivet 2006/42/EG.
Därför ska ingen installationsförklaring utfärdas av Siemens.
Informationer om säkrare montering, säkrare idrifttagning och säkrare drift framgår av denna anvisning under
beaktande av varningsanvisningskonceptet!
AN 4233 sv 06/2012
4 / 14
Innehållsförteckning
1.
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1
1.2
1.3
Allmänna anvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grundläggande skyldigheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skyddsanordning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
2.
Leveransskick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
2.1
2.2
Skyddsstrykning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Märkning av kopplingsdelar enligt Direktivet 94/9/EG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
3.
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
3.1
3.2
Allmänna monteringsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monteringsförberedelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.
Uppriktning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.
Idrifttagande och drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.
Störningar, orsaker och åtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.
Underhåll och service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
Demontering av lamellpaketsenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av lamellpaketsenheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av lamellpaket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av mellanringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Driftstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
13
13
AN 4233 sv 06/2012
5 / 14
1.
Säkerhetsanvisningar
1.1
Allmänna anvisningar
Denna monteringshandbok gäller bara för de serier och storlekar som nämns på täckbladet och bara
i förbindelse med den överordnade bruksanvisningen BA 8704 för serie ARF­6.
Samtliga anvisningar och uppgifter i denna monteringshandbok samt i de
överordnade bruksanvisningen BA 8704 (serie ARF­6) ska absolut beaktas och följas.
Om anvisningarna inte följs, kan det leda till att kopplingen rämnar. Det är livsfarligt
med lösa omkringflygande delar.
En skadad koppling förvandlas till en antändningskälla. Det är inte tillåtet att använda
kopplingen med skadade kopplingsdelar i områden med explosionsrisk enligt
Direktv 94/9/EG.
1.2
Grundläggande skyldigheter
•
Den driftsansvarige ska se till att samtliga personer som fått i uppdrag att utföra arbeten på kopplingen
har läst och förstått denna anvisning och beaktar den på alla punkter för att:
─ avvärja fara för liv och lem för användaren och tredje person,
─ säkerställa kopplingens driftsäkerhet,
─ utesluta driftstopp och påverkan på miljön på grund av felaktig hantering.
•
Följ tillämpliga föreskrifter för arbetarskydd och miljöskydd vid transport, montering och demontering,
drift samt skötsel och underhåll.
•
Kopplingen får endast underhållas och/eller repareras av kvalificerad personal (se "Kvalificerad
personal" på sidan 3 i denna anvisning).
•
Utvändog rengöring av kopplingen med högtrycksaggregat är inte tillåtet.
•
Utför alla arbeten noga under aspekten "säkerhet".
Arbeten på kopplingen får endast utföras vid stillestånd.
Drivaggregatet måste säkras mot oavsiktlig påslagning (till exempel genom att
nyckelströmbrytaren låses eller att säkringarna i strömtillförseln tas bort). Häng på
påslagningsplatsen upp en skylt, på vilken det framgår att arbeten pågår på
kopplingen.
Ta genast drivaggregatet ur drift, om det fastställs oförklarliga förändringar på
kopplingen under driften.
1.3
Skyddsanordning
Roterande och/eller rörliga delar måste säkras genom lämpliga skyddsanordningar
så att man inte kan röra vid dem.
Kopplingens funktion får inte begränsas av skyddsanordningen.
•
Avlägsnade skyddsanordningar ska anbringas på nytt före idrifttagningen.
AN 4233 sv 06/2012
6 / 14
2.
Leveransskick
Lamellpaketen levereras färdigmonterade på naven och ska inte demonteras.
Skålarna är löst fastskruvade i naven (se bild 1).
5
4
5
1
Bild 1:
1
2
3
2.1
3
2
Skål med klämnav och spännskruvar
Klämnav
Klämnav
Mellanring
4
5
Spännskruv
Löst påsatt skål
Skyddsstrykning
De ARPEX­kopplingsdelar som levereras tillsammans med denna handbok har skyddats med
rostskyddsmedel (Tectyl).
2.2
Märkning av kopplingsdelar enligt Direktivet 94/9/EG
Kopplingar av serie ARF­6 som är avsedda att användas i områden med explosionsrisk enligt
Direktivet 94/9/EG måste ha motsvarande märkning.
Den exakta märkningen samt uppgifter om användningsvillkoren för dessa kopplingar hittar du
i bruksanvisningen BA 8704.
Tillverkarens EG­konformitetsförklaring återfinns också där.
3.
Montering
3.1
Allmänna monteringsanvisningar
Uppgifter om rengöring av kopplingsdelarna och axeländarna samt påsättningen av delade klämnav med
skål, inklusive åtdragningsmomenten för spännskruvarna (se bild 1) finns i bruksanvisning BA 8704.
AN 4233 sv 06/2012
7 / 14
3.2
Monteringsförberedelse
Lossa spännskruvarna (se bild 1) och ta bort skålarna från klämnaven innan monteringen påbörjas.
Förväxla inte skålarna. Var uppmärksam på märkningen på navkärnesidan (samma
inslagna sifferkombination på båda halvorna).
4.
Uppriktning
ARPEX­kopplingar tar upp riktningsfel vad gäller de axlar som ska anslutas.
Kopplingar med två lamellpaket tar upp axial och radial förskjutning samt vinkelförskjutning.
Mät vid riktningen av maskindelarna avståndet "S1" (se bild 2 och tabell 1) mellan kopplingsflänsarna på
flera mätpunkter med ett skjutmått. Om de uppmätta flänsavstånden ligger inom det angivna
värdeområdet mellan S1 min. och S1 max. (tabell 1), så har maskindelarna riktats tillräckligt exakt.
S1 max,
S1 min.
S1 min.
M
M
M
M
S1 max,
Bild 2:
Uppriktning av maskindelarna
S1
= Avstånd mellan kopplingsflänsen
S1 min.
= se tabell 1
S1 max.
= se tabell 1
M
= Mätpunkt
Monteringsförskjutningen får inte underskrida respektive överskrida de föreskrivna
värdena för S1 min. och S1 max. (tabell 1). Vi rekommenderar emellertid att kopplingen
riktas så exakt som möjligt, så att det finns förskjutningsreserver kvar för driften.
Otillåten monteringsförskjutning kan leda till för tidigt slitage och skador på
kopplingen. Om anvisningarna inte följs, kan det leda till att kopplingen rämnar. Det är
livsfarligt med lösa omkringflygande delar.
En skadad koppling förvandlas till en antändningskälla. Det är inte tillåtet att använda
kopplingen med skadade kopplingsdelar i områden med explosionsrisk enligt
Direktv 94/9/EG.
AN 4233 sv 06/2012
8 / 14
Tabell 1:
ARPEX
5.
Tillåten monteringsförskjutning
S1
S1
S1
min.
max.
Storlek
mm
mm
mm
84 ‐ 6
6.0
5.7
6.3
111 ‐ 6
6.0
5.7
6.3
132 ‐ 6
8.0
7.6
8.4
147 ‐ 6
8.0
7.6
8.4
171 ‐ 6
9.0
8.5
9.5
182 ‐ 6
11.0
10.5
11.5
202 ‐ 6
11.0
10.5
11.5
218 ‐ 6
14.0
13.5
14.5
252 ‐ 6
17.0
16.4
17.6
267 ‐ 6
17.0
16.3
17.7
Idrifttagande och drift
Anvisningar och uppgifter om idrifttagning och drift återfinns i bruksanvisningen BA 8704
(serie ARF­6).
6.
Störningar, orsaker och åtgärder
Utförliga informationer och anvisningar på temat störningar, deras orsaker samt hur de
åtgärdas återfinns i bruksanvisningen BA 8704 (serie ARF­6).
7.
Underhåll och service
Anvisningar och uppgifter om underhåll och service återfinns i bruksanvisningen BA 8704
(serie ARF­6).
AN 4233 sv 06/2012
9 / 14
7.1
Demontering av lamellpaketsenheten
Lossa de tre kragmuttrarna från passkruvarna, driv med ett lätt tryck eller lätta slag med en plasthammare
ut passkruvarna ur lamellpaketet och ta ut mellanringen. Skruva ut de tre skruvarna med cylindriskt huvud,
med vilka lamellpaketen har fästs i kopplingsnaven, och ta bort lamellpaketen. Rengör navets försänkta
hål noga och kontrollera dem med avseende på skador, byt kopplingsnaven vid behov (se bild 3).
DBSEmin.
Bild 3:
Demontering vid minimalt axelavstånd (monteras åt andra hållet)
AN 4233 sv 06/2012
10 / 14
7.2
Montering av lamellpaketsenheten
Anmärkning:
Lamellpaketsenheten består av 2 lamellpaket, en mellanring, 6 skruvar med cylindriskt huvud,
3 passkruvar och 3 kragmuttrar (se bild 4).
5
1
Bild 4:
1
2
3
2
3
4
Lamellpaketsenhet
Passkruv
Mellanring
Lamellpaket
4
5
Kragmutter
Skruv med cylindriskt huvud
Säkra de kopplingsdelar som ska lossas innan demonteringen påbörjas.
Det finns risk för personskador från nedfallande kopplingsdelar.
AN 4233 sv 06/2012
11 / 14
7.2.1
Montering av lamellpaket
Sätt i lamellpaketet tillsammans med de gängade bussningarna i navets tre försänkningar och skruva
i med Loctite 243 applicerad (ingår i leveransomfattningen till reservlamellpaket), nya skruvar med
cylindriskt huvud i de gängade bussningarna. Se till att de gängade bussningarna inte kommer snett
i navets försänkta hål och att de försänkta hålen inte skadas (se bild 5, detalj "X"). Dra åt skruvarna med
cylindriskt huvud med det föreskrivna åtdragningsmomentet (se tabell 2) i tre omgångar. Mellanringen är
en beståndsdel av den nya lamellpaketsenheten och måste också bytas.
Mellanringen monteras enligt beskrivningen i punkt 7.2.2.
X
"X" 1)
1
Bild 5:
1)
Detaljbild av skruv med cylindriskt huvud
Detalj "X" (sätt i med Loctite 243 eller liknande)
1
Skruv med cylindriskt huvud
Tabell 2:
Monteringsvärden för lamellpaketsförskruvning
Skruv med cylindriskt
huvud ISO 4762
Kvalitet 10.9
ARPEX
Insexskruv med cylindriskt
huvud ISO 7379
Kvalitet 12.9
G­nav
J­nav
Åtdragningsmoment
Gänga
Nyckelvidd
MxL
mm
MxL
mm
30 %
Nm
60 %
Nm
100 %
Nm
PB ‐ M x L
SW
mm
S
mm
Åtdrag­
nings­
moment
TA
Nm
84 ‐ 6
M 5 x 10
M 5 x 40
2
4
7
6 ‐ M 5 x 16
8
3
7
111 ‐ 6
M 5 x 10
M 5 x 40
2
4
7
6 ‐ M 5 x 16
8
3
7
132 ‐ 6
M 6 x 12
M 6 x 55
3
7
12
8 ‐ M 6 x 20
10
4
12
147 ‐ 6
M 6 x 12
M 6 x 65
3
7
12
8 ‐ M 6 x 20
10
4
12
171 ‐ 6
M 8 x 14
M 8 x 75
9
18
30
10 ‐ M 8 x 25
13
5
30
182 ‐ 6
M 10 x 18
M 10 x 85
18
36
60
13 ‐ M 10 x 30
17
6
60
202 ‐ 6
M 12 x 20
M 12 x 80
30
60
100
16 ‐ M 12 x 30
19
8
100
218 ‐ 6
M 14 x 25
M 14 x 95
50
100
160
16 ‐ M 12 x 40
19
8
100
252 ‐ 6
M 16 x 30 M 16 x 100
75
150
250
20 ‐ M 16 x 50
24
10
250
267 ‐ 6
M 16 x 30 M 16 x 110
75
150
250
20 ‐ M 16 x 50
24
10
250
Storlek
AN 4233 sv 06/2012
12 / 14
De fastställda åtdragningsmomenten (tabell 2) måste absolut beaktas. Avvikande
åtdragningsmoment kan leda till för tidigt slitage och skador på kopplingen.
Om anvisningarna inte följs, kan det leda till skador på kopplingen. Det är livsfarligt
med lösa omkringflygande delar.
En skadad koppling förvandlas till en antändningskälla. Det är inte tillåtet att använda
kopplingen med skadade kopplingsdelar i områden med explosionsrisk enligt
Direktv 94/9/EG.
7.2.2
Montering av mellanringen
Mellanringen monteras tillsammans med de tre insexskruvarna med cylindriskt huvud på lamellpaketen.
Sätt i insexskruvarna med cylindriskt huvud från den ena sidan löst vridande, vid behov under lätt tryck eller
via lätta slag från en plasthammare, genom passhålen i lamellen och mellanringen (se bild 6).
Skruva på kragmuttrarna och dra åt dem med det angivna åtdragningsmomentet (se tabell 2).
1
Bild 6:
1
7.2.3
2
Detaljbild av insexskruv med cylindriskt huvud och kragmutter
Insexskruv med cylindriskt huvud,
nyckelvidd S
2
Kragmutter,
nyckelvidd SW
Driftstart
Anvisningar och uppgifter om återidrifttagning
i bruksanvisningen BA 8704 (serie ARF­6).
AN 4233 sv 06/2012
13 / 14
återfinns
i
kapitel
5
och
Further Information:
"FLENDER gear units" on the Internet
www.siemens.com/gearunits
"FLENDER couplings" on the Internet
www.siemens.com/couplings
Service & Support:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10803928/133300
Lubricants:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/42961591/133000
Siemens AG
Industry Sector
Mechanical Drives
Alfred-Flender-Straße 77
46395 Bocholt
GERMANY
Subject to modifications
© Siemens AG 2012
www.siemens.com/drive­technologies