Föredragningslista Föredragande

Kallelse
1(2)
Föredragningslista
2015-07-08
Sammanträde
Socialnämnden
Plats och tid
Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30 onsdagen den 15 juli 2015
Ordförande
Stefan Skoglund
Sekreterare
Florence Johansson
Föredragningslista
1.
Föredragande
Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering
I tur att justera: Nora Garbaya Åkare alternativt Abshir Macow
Beräknad tid: onsdagen den 22 juli 2015, kl. 16.00.
2.
Förändring av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
avseende sörja för person för ensamkommande barn
Heidi Rasmussen
Dnr SN 2015/00146
3.
Remiss från JO gällande begäran om yttrande om provtagning vid
gym
Anna Svensson
Dnr SN 2015/00134
(Remissen återfinns under sekretessdelen. Bilaga till yttrande kommer senare)
4.
Ansökan från Indian Masala om serveringstillstånd enligt alkohollagen Anna Svensson
vid Indian Masala, Norra Drottninggatan 14, Uddevalla
Dnr SN 2015/00163
(Ansökan och utredning återfinns under sekretessdelen)
5.
Socialnämndens månadsmått 2015
Dnr SN 2015/00039
(Månadsmått juni kommer senare)
6.
Redovisning av arbetsskador och tillbud inom socialtjänsten
Dnr SN 2015/00124
7.
Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation
Dnr SN 2015/00007
8.
Anmälan av inkomna skrivelser m.m.
Dnr SN 2015/00003
9.
Information från förvaltningen
Kallelse
2(2)
Föredragningslista
2015-07-08
Föredragningslista
Föredragande
10. Socialnämndens ärendebalanslista
Dnr SN 2015/00017
11. Ev övriga frågor
INDIVIDÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp. gruppledare.
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
Protokoll
Socialnämndens arbetsutskott
2015-07-01
§ 57
Dnr SN 2015/00146
Förändring av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
avseende sörja för person för ensamkommande barn
Sammanfattning
Uddevalla kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. Socialnämnden ansvarar för att väcka talan så att en
särskilt förordnad vårdnadshavare utses för de ensamkommande barn som beviljas
uppehållstillstånd. Socialnämnden beslutade 2012-03-21 att ersättning i form av arvode
och omkostnadsersättning ska utgå med totalt 49 % av prisbasbeloppet per år för den
del som avser vårdnaden för särskilt förordnade vårdnadshavare. Behov föreligger nu att
se över ersättningen vad avser reseersättning för att det ska vara möjligt att rekrytera
och behålla särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2015-06-16.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
att reseersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn ska
utgå med motsvarande det skattefria schablonavdraget, f n 18.50 kr/mil eller för faktisk
kostnad för resa med allmänna kommunikationsmedel, samt
att kostnaden för reseersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn finansieras inom ramen för schablonersättning gällande ensamkommande
barn.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
1(4)
Socialtjänsten
2015-06-16
Handläggare
Utredare Lisa Svanberg
Telefon 0522-69 70 34
[email protected]
Förändring av ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare
avseende sörja för person för ensamkommande barn
Sammanfattning
Uddevalla kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om
mottagnade av ensamkommande barn. Socialnämnden ansvarar för att väcka talan så att
en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för de ensamkommande barn som beviljas
uppehållstillstånd. Socialnämnden beslutade 2012-03-21 att ersättning i form av arvode
och omkostnadsersättning ska utgå med totalt 49 % av prisbasbeloppet per år för den
del som avser vårdnaden för särskilt förordnade vårdnadshavare. Behov föreligger nu att
se över ersättningen vad avser reseersättning för att det ska vara möjligt att rekrytera
och behålla särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2015-06-16.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att reseersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn ska
utgå med motsvarande det skattefria schablonavdraget, f.n 18.50 kr/mil eller för faktisk
kostnad för resa med allmänna kommunikationsmedel samt
att kostnaden för reseersättning till särskilt förordnade vårdnadshavare till
ensamkommande barn finansieras inom ramen för schablonersättning gällande
ensamkommande barn.
Ärendebeskrivning
Uddevalla kommun har tecknat en överenskommelse med Migrationsverket om
mottagande av ensamkommande barn i åldern 16-18 år. Eftersom ungdomarna är
minderåriga när de kommer har de under tiden för asylprövningen haft gode män som
ansvarat för deras personliga förhållanden och angelägenheter. När ett ensamkommande
barn beviljas uppehållstillstånd ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses t ex om
barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden. Det är
socialnämnden i den kommun som barnet vistas som ansvarar för att väcka talan eller
anmäla behov om särskilt förordnad vårdnadshavare.
Dnr SN 2015/00146
Tjänsteskrivelse
2(4)
Socialtjänsten
2015-06-16
En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar dels för förmynderskapsdelen
(ekonomisk förvaltning) och dels för vårdnadsdelen (sörja för person). Med att sörja för
person menas att ”ställföreträdaren genom att ha en god kännedom om barnets
personliga förhållanden ska se till att denne får den hjälp och det bistånd han/hon
behöver och har rätt till, t ex. genom ansökan om olika former av insatser från samhället
för stöd och hjälp i det vardagliga livet samt fatta beslut om barnets skolgång,
passansökan, sjukvård mm.
Socialnämnden beslutade 2012-03-21 att ersättning i form av arvode och
omkostnadsersättning ska utgå med totalt 49 % av prisbasbeloppet per år för den del
som avser vårdnaden för särskilt förordnade vårdnadshavare. Överförmyndaren ersätter
den särskilt förordnade vårdnadshavaren med motsvarande 4 % av prisbasbeloppet
avseende förmynderskapsdelen. Detta innebär att för 2015 utgår ersättning till särskilt
förordnade vårdnadshavare enligt följande:
Överförmyndaren
-
3 % arvodesersättning, 111 kronor per månad
1 % omkostnadsersättning, 37 kronor per månad
-
48 % arvodesersättning, 1 780 kronor per månad
1 % omkostnadsersättning, 37 kronor per månad
Socialtjänsten
Total ersättning särskilt förordnad vårdnadshavare
- 51 % arvodesersättning, 1 891 kronor per månad
- 2 % omkostnadsersättning, 74 kronor per månad
Aktuell situation
Flera av de gode männen och särskilt förordnade vårdnadshavarna som har uppdrag i
Uddevalla har pratat ihop sig och har framfört att de inte kommer att åta sig fler uppdrag
som särskilt förordnade vårdnadshavare för Uddevalla då de anser att omkostnadsersättningen inte är tillräcklig då den inte täcker den faktiska kostnaden för resor de gör
inom ramen för sitt uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare.
I nuvarande riktlinjer ingår kostnad för resor i omkostnadsersättningen som utbetalas. I
normalfallet ska uppdraget innefatta några kontakter per månad med barnet genom
besök eller telefonkontakt samt regelbunden kontakt per telefon med
boendet/familjehemmet, institutionen för à jourhållning om den aktuella situationen.
Utöver detta tillkommer kontakter med t ex. myndigheter, skola, andra stödpersoner
vilket kan vara en eller flera per månad beroende på den aktuella situationen.
Kontakterna med barnet, familjehem/boende, myndigheter, skola mm kan variera över
tid under året beroende på omständigheter i det enskilda ärendet. Vid beslutet om
ersättningsnivå för omkostnadsersättningen bedömdes kostnaderna för resor kunna
Dnr SN 2015/00146
Tjänsteskrivelse
3(4)
Socialtjänsten
2015-06-16
rymmas inom denna då det handlade om någon eller några få resor per månad och
utgångspunkten var att uppdragtagarna bodde i Uddevalla.
I takt med att mottagandet ökat och antalet barn som har särskilt förordnad
vårdnadshavare har ökat har också det geografiska området som uppdragstagarna bor i
blivit större, allt från Uddevalla till Munkedal och Färgelanda. I nuläget har Uddevalla
nio olika särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn och i snitt har de
två uppdrag vardera.
En kartläggning har gjorts kring hur andra kommuner i landet ersätter sina särskilt
förordnade vårdnadshavare. Det finns en stor variation i hur man ersätter avseende sörja
för person, dvs. vårdnadsdelen. Många kommuner har ett arvode som baseras på
prisbasbeloppet och fast omkostnadsersättning, andra kommuner har ersättning per
timme och då vanligen 200 kronor/timme och tak om tio timmar per månad. Det som
man kan se är att flera kommuner utbetalar reseersättning och då med motsvarande det
skattefria schablonavdraget, f.n 18.50 kr/mil.
I närområdet, dvs fyrbodalsområdet gör man lite olika:
 I Vänersborg ser man just nu över arvodesnivån då den varierar och
omkostnadsersättningen där kortare resor ingår är något högre än Uddevallas.
Beslut kommer att fattas tidigast till hösten.
 I Trollhättan har man ett något högre arvode än Uddevalla och samma
omkostnadsersättning. Dock kan extra omkostnadsersättning utgå vid behov.
 I Lilla Edet har man ett lägre arvode än Uddevalla men en betydligt högre
omkostnadsersättning, vilket totalt gör att ersättningen är cirka 200 kronor högre
per månad än Uddevallas.
 I Norra Bohuslän har man samma arvode och omkostnadsersättning som
Uddevalla. I enstaka ärende har reseersättning till extra resor ersatts enligt
schablon. Planering finns att se över frågan om reseersättning.
Den bedömning som görs är att det arvode och den omkostnadsersättning som idag
utgår avseende vårdnadsdelen är skälig och att denna ej ska förändras, men att vi nu har
kommit till ett läge där vi behöver komplettera detta med en reseersättning. Om vi inte
anpassar oss till detta och förändrar är risken överhängande att vi framgent inte kommer
att kunna rekrytera och/eller behålla särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande barn i Uddevalla.
En grov uppskattning har gjorts avseende den ökade kostnaden som detta medför och
utgångspunkten är de särskilt förordnade vårdnadshavare vi har idag och att de i
genomsnitt genomför två resor per månad för att besöka sitt barn eller för andra möten
med t ex skolan. Kostnadsökningen uppskattas bli cirka 20-25 tkr kronor/per år och den
ökade kostnaden förslås täckas inom schablonersättningen.
Dnr SN 2015/00146
Tjänsteskrivelse
4(4)
Socialtjänsten
2015-06-16
En riktlinje och information till våra uppdragstagare ska tas fram för att reglera antalet
resor per månad som reseersättning kan utgå till, i vilka situationer fler resor kan
godkännas samt att detta ska vara gjort i förväg genom dialog med ansvarig
handläggare.
Med stöd av ovan föreslås socialnämnden besluta att särskilt förordnade vårdnadshavare
ska erhålla reseersättning motsvarande det skattefria schablonavdraget, f.n 18.50 kr/mil.
Ersättningen ska, efter redovisning, utbetalas månadsvis tillsammans med arvode och
omkostnadsersättning.
Lars Alfredsson
Tf. socialchef
Expediera till
Lisa Svanberg, utredare
Heidi Rasmussen, sektionschef
Marita Birgersson, handläggare
Lisa Svanberg
Utredare
Dnr SN 2015/00146
Protokoll
Socialnämndens arbetsutskott
2015-07-01
§ 58
Dnr SN 2015/00134
Remiss från JO gällande begäran om yttrande om provtagning
vid gym
Sammanfattning
JO har utifrån ett klagomål begärt att socialnämnden yttrar sig angående rutinerna vid
provtagning i verksamheten ”Uddevalla mot doping”. I förslag till yttrande beskrivs
verksamheten, rutinerna, avtalen och samarbetet med de aktuella gymmen. I det aktuella
ärendet har det gym där aktuell person tränat brutit det gällande avtalet för dopningsarbetet.
Beslutsunderlag
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2015-06-17.
Socialtjänstens yttrande 2015-06-17.
Begäran om yttrande 2015-05-25.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
att till JO inge socialtjänstens yttrande 2015-06-17 som nämndens remissvar.
Justerandes signatur
Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse
1(1)
Socialtjänsten
2015-06-17
Handläggare
Avdelningschef Christer Fransson
Telefon 0522-69 76 46
[email protected]
Remiss från JO gällande begäran om yttrande om
provtagning vid gym
Sammanfattning
JO har utifrån ett klagomål begärt att Socialnämnden yttrar sig angående rutinerna vid
provtagning i ”Uddevalla mot doping” verksamheten. I förslag till yttrande beskrivs
verksamheten, rutinerna , avtalen och samarbetet med de aktuella gymmen. I det
aktuella ärendet har det gym där aktuell person tränat brutit det gällande avtalet för
dopningsarbetet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-06-17
Yttrande 2015-06-17
JO:s begäran 2015-05-26
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att som nämndens svar på remissen avge yttrande 2015-06-17
Ärendebeskrivning
JO har utifrån ett klagomål begärt att Socialnämnden yttrar sig angående rutinerna vid
provtagning i ”Uddevalla mot doping” verksamheten. I förslag till yttrande beskrivs
verksamheten, rutinerna, avtalen och samarbetet med de aktuella gymmen. I det aktuella
ärendet har det gym där aktuell person tränat brutit det gällande avtalet för
dopningsarbete.
Bo Lundgren
Socialchef
Expediera till
Christer Fransson
Avdelningschef
Dnr SN 2015/00134
Yttrande
2015-06-17
1 (2)
Dnr:
SN2015/134
Handläggare
Sektionschef Anna Svensson
Telefon +46522696836
[email protected]
Yttrande till JO i ärende 1747-2015
Uddevalla mot dopning är ett förebyggande arbete i samverkan mellan gym,
polis och kommun. Syftet är att minska användandet av dopningspreparat.
Inom ramen för arbetet ingår förebyggande insatser såsom samverkansmöten,
fortbildning av personal, utbildning och kostnader för sk gyminformatör,
informationsmaterial mm.
En del i arbetet är att gymmen informerar om att de regelbundet utför
dopningstester i syfte att markera nolltolerans samt att förebygga att yngre/nya
medlemmar lockas att prova dopningspreparat.
Varje gym har skrivit under ett avtal med kommunen där gymmet i sin tur
förbinder sig att teckna avtal med sina medlemmar. Det är avtalet med den
enskilde medlemmen som bland annat reglerar hur testningsförfarandet ska gå
till. Urvalet ska ske slumpmässigt och de som väljs ut ska ha skrivit under ett
separat avtal mellan gym och medlem där information om testning finns. Minst
ett test per år ska genomföras men det är frivilligt för gymmen att göra fler.
Det är frivilligt för en individ att träna på det gym som ingår i samverkan men
gymmen, som är företags- eller föreningsdrivna, har själva bestämt att de vill
kräva påskrivna avtal för att en person ska få bli medlem. De flesta gym har
dessutom detta krav i sina egna stadgar och i det avtal som nya medlemmar
skriver på för att få sitt träningskort. I de fallen skriver alltså medlemmen under
två olika avtal med information om att slumpmässiga tester genomförs.
I samverkan har kommun och gymmen kommit överrens om att testning inte
ska ske i gymlokalerna då det kan upplevas för utpekande för de som blir
utvalda. Gymmet gör ett slumpmässigt urval bland de medlemmar som
undertecknat avtalet och ett rekommenderat brev skickas hem till medlemmen
om att denne blivit uttagen för testning. Kommunens bidrag till det
Socialtjänsten
Avdelningen för förebyggande
socialt arbete
www.uddevalla.se
Postadress
45142 UDDEVALLA
Besöksadress
Junokontoret och kompassen
öppenvård mis Junogatan 2
E-post [email protected]
Telefon (vx)
0522-69 60 00
Fax
Yttrande
2 (2)
2015-06-16
Dnr:
gemensamma arbetet har bland annat varit att dels bekosta provtagningen men
även att gymmen fått använda sig av kommunens provtagningsenhet för själva
testningen.
Provtagningen bedöms inte omfattas av sekretess gentemot berört gym då
medlemmen skrivit under avtal om att provtagning kommer ske i gymmets
regi. Kommunen har dock övergett detta förfarande och gymmen anlitar
framöver ett privat hälsoföretag för denna procedur.
Enligt gällande rutin får gymmet meddelande om den testade skulle påvisa ett
positivt resultat, vilket aldrig inträffat.
På de gym som är föreningsdrivna och ingår i RF, sköts testerna av RF:s
personal.
I det aktuella ärendet har det gym där Jannesson tränar brutit det gällande
avtalet för dopningsarbetet. Gymmet har inte sett till att Jannesson skrivit under
det avtal som kommun och gym kommit överrens om att alla tränande
medlemmar ska skriva under. Dock har Jannesson skrivit under ett avtal som
gymmet har för sitt eget företag med information om att slumpmässiga tester
utförs.
När Jannesson via mail kontaktat socialnämndens verksamhet och påtalat detta
har undertecknad vid ett flertal gånger önskat ett samtal med honom, via
telefon eller möte, för att informera honom om gällande rutiner och att gymmet
brustit i att följa dessa. Jannesson har dock inte varit intresserad av denna
kontakt. Han meddelades också från början att om frågetecken uppstått så ska
han inte utföra testet, vilket han inte heller gjort.
Kommunens representant i samverkan har regelbundna möten med gymägarna
där gällande rutiner gås igenom. I aktuellt fall är det därmed gymmet som tar
på sig ansvaret för det inträffade. (se bilaga)
Anna Svensson
Sektionschef
Socialtjänsten, Uddevalla kommun
Tjänsteskrivelse
1(1)
Socialtjänsten
2015-07-06
Handläggare
Alkoholhandläggare Hanna Bäckström
Telefon 0522-69 51 12
[email protected]
Ansökan från Indian Masala om serveringstillstånd enligt
alkohollagen vid Indian Masala, Norra Drottninggatan 14,
Uddevalla
Sammanfattning
Indian Masala ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Indian Masala,
Norra Drottninggatan 14, 451 31, Uddevalla. Ansökan avser nytt serveringstillstånd.
Servering omfattar spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker till
allmänheten året runt kl. 11.00–23.00 (alla dagar).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2015-07-06
Tillståndsenhetens utredning 2015-07-06
Ansökan 2015-04-16 samt ritning
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att bevilja Indian Masala serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 § alkohollagen enligt
ansökan året runt till allmänheten, vid Indian Masala, avseende spritdrycker, starköl, vin
och andra jästa alkoholdrycker mellan klockan 11.00 och 23.00 alla dagar samt
att förklara denna paragraf för omedelbart justerad.
Hanna Bäckström
Alkoholhandläggare
Expediera till
Dnr SN 2015/00163
Inkomna arbetsskadeanmälningar under tiden 2015-0211—2015-05-04
ARBETSSKADOR – 31 stycken
Administrativa avdelningen
Befattning:
Arbetsplats:
Antal:
Orsak:
Antal:
1
Orsak:
Olycksfall-rökskada
Undersköterska
vårdbiträde
Arbetsplats:
Hemtjänsten
Ljungskile
Hedegärde
Skogslyckan norr
2
1
Undersköterska
Undersköterska
Skogslyckan söder
Skogslyckan söder
1
1
Undersköterska
Vårdbiträde
Undersköterska
Åsen
Åsen
Nattpatrullen
1
1
1
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Nattpatrullen
Söder 2
Söder 2
2
1
1
Vårdbiträde
Undersköterska
Söder 2
Centrum
1
1
Undersköterska
Söder 2
1
Olycka-fallolycka
Fysisk överbelastning
rygg, knä.
stickskada
Fysisk överbelastning
arm, hand
Olycksfall- fallolycka
stickskada
Fysisk
överbelastning- rygg
Olycksfall- rökskada
Olycksfall- fallolycka
Sjukdomergonomiska orsaker
Olycksfall- fallolycka
OlycksfallFordonsolycka
Olycksfall- fallolycka
Hemvårdsavdelningen
Befattning:
Undersköterska
Avdelningen för särskilda boenden
Befattning:
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Arbetsplats:
Kilbäcken
äldreboende
Österängens
äldreboende
Österängens
äldreboende
Antal:
1
Österängens
äldreboende
1
7
1
Orsak:
Fysisk
överbelastning- hand
Olycksfall- skadad av
brukare
Fysisk
överbelastningskuldra, nacke
Hot/våld
Undersköterska
1
Sjukdom -buller
1
Vårdbiträde
Sofiedals
servicebostäder
Sofiedals
servicebostäder
Trubaduren
Undersköterska
Trubaduren
1
Undersköterska
1
Undersköterska
Undersköterska
Södertulls
äldreboende
Rosenhäll 3 A
Rosenhäll
Fysisk
överbelastning- rygg
Fysisk
överbelastning- höft
Olycksfall- skadad av
brukare
Sjukdom- stress
Undersköterska
Undersköterska
Rosenhäll
Rosenhäll
1
1
Undersköterska
Hovhults
servicebostäder
Hovhults
servicebostäder
Hovhults
servicebostäder
Rotviksbro
Västanvinden
7
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
Undersköterska
1
1
1
1
1
1
1
Våld
Olycksfall- skadad av
brukare
Kränkning
Fysisk
överbelastningtumme, axel
SjukdomPsykosociala orsaker
Psykisk
överbelastning
fallolycka
fallolycka
Olycksfall- skadad av
brukare
Avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Befattning:
Habiliteringspersonal
Arbetsplats:
Morgondagsvägen
Antal:
1
Habiliteringspersonal
Habiliteringspersonal
Morgondagsvägen
Morgondagsvägen
1
1
Habiliteringspersonal Morgondagsvägen
Habiliteringsassistent Hovhultsvägen
1
1
Stödassistent
Nordanvindsvägen
1
Habiliteringspersonal
Nordanvindsvägen
1
Habiliteringsassistent Ardmore
1
Habiliteringspersonal
Fjärilsgatan
2
Enhetschef
Bastionsgatan
1
Orsak:
Sjukdompsykosociala orsaker
Fallolycka
Fysisk
överbelastningaxel,nacke
Skadad av brukare
Våld- Skadad av
brukare
Olycksfall- skadad av
brukare
Olycksfall- Fysisk
överbelastning
Olycksfall- sakadad
av brukare
Psykisk
överbelastning/
skadad av brukare
Fallolycka
Habiliteringspersonal
Bastionsgatan
1
Habiliteringspersonal
Bastionsgatan
1
Habiliteringspersonal
Packhusgatan
1
Sjukdomergonomiska faktorer
Olycksfall- skadad av
brukare
Olycksfall- skadad av
brukare
Avdelningen för assistans och rehabilitering
Befattning:
Personlig assistent
Arbetsplats:
Junogatan 2
Antal:
2
Personlig assistent
Junogatan 2
2
Personlig assistent
Personlig assistent
Junogatan 2
Junogatan 2
1
1
Personlig assistent
Dalabergs DV
1
Orsak:
Fysisk
överbelastning- rygg
Sjukdompsykosociala orsaker
färdolycksfall
Sjukdomergonomiska faktorer
Buller
Sociala avdelningen
Befattning:
Socialrehabiliterare
Arbetsplats:
strömstadsvägen
Antal:
2
Verksamhetspedagog Strömstadsvägen
1
Boendehandledare
Annexet
1
Sektionschef
Familjekontoret
1
Orsak:
Psykisk
överbelastning
Psykisk och fysisk
överbelastning
Olycksfall- skadad av
kollega
SjukdomPsykosociala och
organisatoriska
orsaker
Avdelningen för förebyggande socialt arbete
Befattning:
Arbetsplats:
Antal:
Orsak:
Inkomna tillbudsrapporter under tiden 2015-02-11--201505-04
TILLBUD – 33 stycken
Hemvårdsavdelningen
Befattning:
Arbetsplats:
Antal:
Orsak:
Vårdbiträde
Söder 1
1
Vårdbiträde
Hedegård hemvård
1
Undersköterska
Nattpatrullen
1
Undersköterska
Åsens hemvård
3
Olycksfall –
städredskap föll på
personal
Olyckasfall – skada
på egendom
Aggressiv
medborgare,
kränkningar
Förskjuten rast
Avdelningen för särskilda boende
Befattning:
Undersköterska
Arbetsplats:
Sofiedal
Antal:
2
Undersköterska
Enhetschef
3
1
Undersköterska
Rosenhäll 2A
Sofiedal vård och
omsorgsboende
Rosenhäll 2A syd
Undersköterska
Södertull
3
Vårdbiträde
Södertull
1
Undersköterska
Södertull
2
Undersköterska
Undersköterska
Södertull
Södertull
2
2
1
Orsak:
Upplevd
underbemanningstress
0-vik-stress
Hotfullt oplanerat
besök
Hann ej med arb.
uppgifter, stress
Ej ersatt frånvarande
personal, stress
Fel info/
kommunikation,
stress
Kortade turer, stress
Sjuk vikarie, stress
Hög arbetsbelastning,
stress
Avdelningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Befattning:
Aktivitetssamordnare
Arbetsplats:
Svalans
dagverksamhet
Kämpegatan
servicebostad
Skrinnargränd
Fjärilsgatan
gruppboende
Stödpedagog
Stödassistent
Hab personal
Antal:
2
Orsak:
Brist på vikarie, stress
2
Orolig brukare
1
4
hotfull brukare
hotfull brukare
Avdelningen för assistans och rehabilitering
Befattning:
Arbetsplats:
Antal:
Orsak:
Arbetsplats:
Loftvägen
Strömstadsvägen
Antal:
1
1
Orsak:
Hot, Våld
Hot, våld
Sociala avdelningen
Befattning:
Verksamhetspedagog
Socialrehabiliterare
Avdelningen för förebyggande socialt arbete
Befattning:
Arbetsplats:
Antal:
Orsak:
Tjänsteskrivelse
1(1)
Socialtjänsten
2015-07-07
Handläggare
Nämndsekreterare Florence Johansson
Telefon 0522-69 70 21
[email protected]
Anmälan av beslut fattade med stöd av socialnämndens
delegation
Sammanfattning
Följande beslut fattade med stöd av socialnämndens delegation anmäls:


Förteckning över beslut enligt alkohollagen.
Förteckning över beslut av ordförande.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
Dnr SN 2015/00007
Nämndens protokoll § ________
Bilaga _____________________
1 (1)
2015-07-06
UDDEVALLA KOMMUN
SOCIALTJÄNSTEN
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
Används vid beslut fattade av ordförande samt vid beslut rörande SoL, LVU, LVM,
familjerätt, alkohollagen, färdtjänst, LSS, sekretesslagen, ekonomiärenden m.m.
Beslutsförteckning till socialnämndens sammanträde 2015-07-15
Personnr./
org.nr
Beslutsdatum
Beslut av
556584-6754 Hotell Bohusgården AB,
Nordens väg 6, Uddevalla
2015-06-10
TH
858500-6375
2015-06-18
HB
2015-06-15
HB
2015-06-22
MN
2015-06-24
AS
2015-06-30
HB
2015-06-29
MN
556820-6097
556972-2571
556762-5123
858500-9551
556535-0674
Namn och adress
Beslut
Tillfälligt tillstånd slutet
sällskap. Tält, utomhus 1516/9 2015.
Beviljat enligt ansökan.
BMK Uddevalla,
Tillfälligt tillstånd för
Glimmingen 420, 451 92
servering till allmänheten i
Uddevalla.
samband med VMtävlingar 3–5/7 2015.
Beviljat enligt ansökan.
Wikivik Bar & Restaurang Tillfälligt tillstånd för
AB (Cheers), Torggatan 2, servering till allmänheten
451 30 Uddevalla
på Lotsen/Studio 32 den
27/6 2015.
Beviljat enligt ansökan
Restauranger Kärranäs,
Utökad tid för slutna
Kärrastrandvägen 119, 451 sällskap till 03.00 vid
76 Uddevalla
enstaka tillfällen, i samband
med arrangemang, och efter
anmälan till
tillståndsenheten.
Beviljat enligt ansökan.
Klocktornet Lyckorna AB, Utökad serveringsyta, ute
Robert MacFies väg 22,
och inne.
459 30 Ljungskile
Beviljat enligt ansökan.
Bengalos MC, Ramseröd
Tillfälligt tillstånd slutet
236, 451 92 Uddevalla
sällskap. Medlemsaktivitet
10-11/7 2015.
Beviljat enligt ansökan.
Harrys Pub & Restaurang
Tillfälligt utökat tillstånd
AB, Kålgårdsbergsgatan 8, allmänheten. Avser
451 30 Uddevalla
uteservering på innergård
3-4/7 samt 24-25/7
kl.11.00-02.00.
Beviljat enligt ansökan.
Tjänsteskrivelse
1(1)
Socialtjänsten
2015-07-07
Handläggare
Nämndsekreterare Florence Johansson
Telefon 0522-69 70 21
[email protected]
Anmälan av inkomna skrivelser m.m.
Sammanfattning
För nämndens kännedom föreligger följande inkomna skrivelser:
-
-
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-06-10, § 147, Kommunens flerårsplan 2016-2018 inklusive budget 2016. (SN 2015/270122 Dok.)
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2015-06-10, § 151, Kommunens delårsrapport april 2015. (SN 2015/270123 Dok.)
Beslut 2015-06-17 från Inspektionen för vård och omsorg angående tillsyn av
överenskommelser och individuella planer enligt socialtjänstlagen, SoL, avseende personer med missbruk och beroende i Hallands län och Västra Götalands
län. (SN 2015/52)
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-06-17, § 217, Modell för effektberäkning och effekthemtagning. (SN 2015/270158 Dok.)
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2015-06-17, § 222, Förlängning av Hälsokällans avtal från 2016. (SN 2015/270157 Dok.)
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar
att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.
Dnr SN 2015/00003
Socialnämndens ärendebalanslista juli 2015
Initierats
Fråga
2015-05-20, § 105 Jan-Olof Andersson (S) vill få fördjupad information om regler för assistansersättning enligt LSS och SFB.
2015-06-16, § 126 Ole Borch (MP) vill ha information om
missbruksvården och hur missbruksrelaterade dödsfall sett ut över tid.
2015-06-16, § 126 Camilla Josefsson (M) vill ha information om hur utredningsgruppen arbetar
med barn som har utsatts för övergrepp.
Kommentar