(Microsoft PowerPoint - Desinfektion medtekn prod 2015

Medicintekniska produkter
Rengöring och desinfektion av
medicintekniska produkter –
Sköljrum
• Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar:
sjukdom, skada eller funktionshinder
• Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller fysiologisk process
• Kontrollerad befruktning
Ingrid Ekfeldt
2015
Grafisk symbol SS-EN 980
engångsprodukter
Mikrobiologisk renhet av medicintekniska
flergångsprodukter inom sjukvården
utifrån risken att en infektion kan uppstå vid användning av produkten:
• Do not re-use
2
Fåtal
mikroorganismer
• Single use
• Engångsanvändning.
Produkten får ej
återanvändas.
• Rena produkter ”för ögat rena”
• Höggradigt rena produkter, desinfekterade,
SOSFS 2001:12
Om en engångsprodukt används på ett sätt som
tillverkaren inte avsett eller återanvänds övertar
vårdgivaren hela ansvaret för produkten som en
egentillverkad medicinteknisk produkt
Rena produkter
Rengjord från synligt smuts och reduktion av antalet
mikroorganismer
• Produkter som berör intakt hud –
• Sterila produkter
I princip inga
mikroorganismer
Höggradigt rena produkter
desinfekterade produkter
Produkter som
dvs. ej slemhinna eller
• berör slemhinna
skadad hud
• skadad hud
Gastroskop, kompresser, KAD, instrument vid ren
metod
1
Sterila produkter
Vad innebär:
Alla mikroorganismer inkl. sporer avdödas
1: 1000000
• Rengöring
Produkter som
• penetrerar hud eller slemhinna
• till områden med sterila kroppsvätskor
• implantat
• Desinfektion
• Sterilisering
CVK, injektionssprutor,
kirurgiska instrument
Rengöring – Desinfektion – Höggradigt rent
gods
Rengöring - avlägsna synligt
smuts och eventuellt organiskt
material så det blir rent för ögat
= ”Rena produkter”
Organiskt material (blod, urin,
sårsekret, etc) komplettera med
desinfektion
Desinfektion – smittrening en
process, vilken minskar mängden
mikroorganismer till ett så lågt antal att
smittspridning inte kan ske.
Höggradigt rena produkter
Det kan variera från att det kan
finnas enstaka mikroorganismer per
produkt och upp till en
mikroorganism per 1000:e produkt.
Beroende av användningsområde.
Fria från sjukdomsalstrande
mikroorganismer
Värmedesinfektion
Desinfektion av föremål
Värmedesinfektion:
Diskdesinfektor
Spoldesinfektor
Kemisk desinfektion:
Till föremål som ej tål
värme
•
Spoldesinfektor
Diskdesinfektor och spoldesinfektor med fuktig
värme i lägst 85°-90°C under ca 1 minut.
Kokning i hemmiljö
Utslagsfunktion (toalett)
Renspolar - ej diskprogram
Desinfektion het vattenånga
2
Kvalitetssäkring av spol och diskdesinfektorer
Diskdesinfektor
Saknar utslagsfunktion
Rengöring - diskprogram
Desinfektion – hett vatten
Loggbok från Västfastigheter
Avsedd för rengöring och
desinfektion av bl a instrument
och “slangar
Kan allt köras i en desinfektor?
Dagliga kontroller
Diskarmar kan rotera
Diskmedel/sköljmedel
har gått åt
Rena dysor och spjut
till spoldesinfektor
•
Bara rostfri metall el. aluminium
•
Tål hög värme
•
Inte poröst material
Vad kan hända?
Rena spolhål
•
Risk att rost ”smittar” maskinen
•
Risk att instrumenten rostar
•
Poröst material – fel värmefördelnig
Rengöring av sil
Placering av gods i diskdesinfektor
• Vattenstrålar skall nå godsets
in och utsida
• Instrument i en korg
• Öppna saxar och peanger
• Fästanordningar till rörformigt
gods och slangar
• Överlasta inte
diskdesinfektorn
Risk att instrument ej uppnår
avsedd
renhetsgrad
Aseptiskt handhavande av höggradigt
rent gods
• Öppna locket till diskdesinfektorn
• Desinfektera händerna
• Desinfektera avställningsytan med
70% sprit
• Kontrollera diskresultatet
• Torka vått gods med M-tork - godset
kan snabbt tas ut från sköljen –
förebygger bildning av rost
3
Förvaring av höggradigt rent
gods
Hantering höggradigt rent gods
Aseptik - bevarar produktens ursprungliga renhetsgrad
• Förvara godset torrt och
dammfritt, gärna i ett skåp
• Pincetter, saxar förvaras
stående
• Töm skåpet en gång per vecka,
torka med 70% sprit,
desinfektera godset
Bevara renhetsgraden – desinfektera
händerna innan du plockar ut materialet
Rengöring – Desinfektion Sterilisering
Rena produkter:
Höggradigt rena
produkter:
Sterila
produkter:
• rengöring
• rengöring
• rengöring
• desinfektion
• desinfektion
• sterilisering
Hel hud
Slemhinna
Skadad hud
Penetrerar hud/slemhinna
Områden med sterila
kroppsvätskor
Implantat
Sköljrum
•
•
•
•
Kontrollerade och kvalitetssäkrade desinfektorer
Smutsig – ren sida
Handsprit, förkläde, handskar
Ej fungera som förråd (undantag bäcken, urinflaskor,
handfat etc, regöringsmedel)
4
Sammanfattning
Genomräcknings-diskdesinfektor
2
Daglig kontroll av spol och
diskdesinfektorer
Referenser:
• Rutin Vårdhygien
Anvisningar för
kvalitetssäkring av spol- och
diskdesinfektorer
• Rutin Vårdhygien Ren rutin
• Vårdhandboken
Sköljrum: Ren och en smutsig sida
Behåll det höggradigt rena godset
höggradigt rent från diskdesinfektorn fram
till patienten
5