Barnmatsbryggare

Barnmatsbryggare
Bruksanvisning
Art.nr K1500186-010
www.mydiluo.se
Rev. P03, 2015-09-18
INNEHÅLL
VIKTIG INFORMATION
HANTERING
ÖVERSIKT ÖVER MASKINEN
FÖRE ANVÄNDNING
ANVÄNDANDE
- Påfyllning av vatten
- Montering av flaska
- Påfyllning av pulver
- Signaler
BEREDNING
RENGÖRING
- Daglig rengöring
- Rengöring vid behov
- Avkalkning
FELSÖKNING
TEKNISKA DATA
KONTAKT
2
4
5
8
8
8
9
9
11
12
12
12
15
18
19
20
20
VIKTIG INFORMATION
Grundinställning
Maskinen levereras grundinställd för att passa till ett blandningsförhållande, vilket motsvarar 67,5 ml pulver till 2 dl vatten. Den förinställda portionsstorleken är 240 ml för hel portion och 120 ml för halv
portion.
Inställningar Via appen som kan laddas ner från App Store eller Google play kan
via app
maskinen ställas in för den välling eller ersättning som önskas. Där
kan också portionsstorleken ändras.
Användning Maskinen är endast avsedd att användas av vuxna.
Maskinen är endast avsedd till att bereda välling och modersmjölksersättning samt att dosera vatten för grötberedning.
2
Maskinen är inte avsedd att användas på egen hand av barn, ej heller
personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder, eller
med otillräcklig erfarenhet/kompetens, annat än om de övervakas av
en person med ansvar för deras säkerhet eller har instruerats hur
apparaten används. Barn skall hållas under uppsikt så de inte kan leka
med maskinen.
Säkerställ att vällingen/ersättningen håller rätt temperatur innan det
ges till barnet. Droppa några droppar på handleden för att känna att
det inte är för varmt.
Skada
Använd aldrig maskinen om elkabeln är skadad.
Kabeln får ej vikas, klämmas eller placeras på vassa kanter, ej heller
vid varma föremål eller i kontakt med kemikalier.
Bär inte maskinen i elkabeln. En skadad elkabel får endast bytas ut av
Diluos godkända servicecenter.
Maskinen får ej sänkas ner i vatten. Rengöring av ytor får endast ske
med lätt fuktad trasa.
Vid skada, fel eller misstänkt fel efter ett fall, dra genast ut kontakten
från uttaget. Sätt aldrig på en skadad maskin. Endast auktoriserade
servicecenter får åtgärda fel och utföra eventuella reparationer. Om
felen inte åtgärdas korrekt avsäger sig tillverkaren allt ansvar för
eventuella skador.
Vatten
Diluo kan inte ta ansvar för vattnets kvalitet. Använd endast rent och
friskt vatten.
Brand
Vid släckning av brand i maskin får endast pulver eller koldioxidsläckare användas.
Garanti
Genom att skruva isär maskinen på egen hand upphävs garantin. I
samband med service eller underhåll ska stickproppen dras ut ur väggen.
Knapplås Maskinen är utrustad med ett knapplås som aktiveras och avaktiveras
genom att hålla inne knappen för hel portion och rengöring samtidigt. Knapplåset indikeras genom fast rött ljus runt knapparna.
3
Flaska
Maskinens flaskhållare är designad för att hålla de vanligaste på marknaden förekommande flaskorna av ”wide neck”-typ. Skulle din flaska
trots detta inte passa så försök ej att pressa in den eller använda våld för
att få den på plats.
Maskinen är utrustad med en sensor som känner av att flaskan sitter på
plats. Om flaskan ej är monterad kan beredning endast startas lokalt.
Heta ytor Vid rengöringscykeln hettas vattnet upp till 70 grader och spolas ut i flaskan. Detta innebär att flaskan blir varmare än den normalt blir vid beredning. Då barn kan vara i närheten av maskinen under rengöring bör man
tänka på denna högre temperatur. Även vid beredning av mjölkersättning hettas vattnet upp till 70 grader innan det blandas med kallare
vatten. Därför bör försiktighet iakttagas under beredning av ersättning.
Förvaring Om maskinen inte ska användas under en längre tid bör rengöringsprogrammet köras och alla behållare tömmas på innehåll. Dra även ur kontakten. Maskinen bör alltid förvaras frostfritt, oavsett om systemet är
tömt eller inte.
Transport Vid transport av maskinen bör originalemballaget användas för att minimera eventuella skador orsakade av felaktig hantering eller yttre omständigheter.
Före första användning efter uppackning bör lösa delar som vattenbehållare, pulverbehållare och flaska rengöras. Se vidare avsnittet för
rengöring.
HANTERING
Produkten är märkt enligt EU-direktivet 2002/96/EG gällande hantering
och återvinning av avfall som består av elektriska eller elektroniska apparater. Symbolen nedan innebär att maskinen ej får behandlas som
hushållsavfall, utan måste lämnas in till en återvinningscentral för separat hantering.
4
ÖVERSIKT ÖVER MASKINEN
5
6
7
FÖRE ANVÄNDNING
- Ställ maskinen på ett plant underlag.
- Koppla in kontakten(17) i ett jordat nätuttag.
- Slå på huvudströmbrytaren(16) placerad på baksidan av maskinen.
- Fyll på vatten, se "påfyllning av vatten" under avsnittet användande.
- Fyll på pulver, se "påfyllning av pulver" under avsnittet användande.
- Vid första uppstart eller efter att strömmen har brutits kommer
maskinen kräva en rengöring innan man kan bereda välling, se
"rengöring" under separat avsnitt.
ANVÄNDANDE
Påfyllning av vatten
- Tag ut vattenbehållaren(2) ur
maskinen genom att greppa handtaget på behållarens baksida och
föra den åt ena sidan.
- Fyll på vattenbehållaren med
färskt vatten upp till handtagens
ovansida.
- Sätt tillbaka vattenbehållaren på
plats i maskinen.
8
Montering av flaska
- Välj en valfri flaska av wide-neck typ(7).
- För flaskan mot flaskhållaren(6).
- Säkerställ att flaskan sitter rakt och att den är intryckt hela vägen.
Påfyllning av pulver
- Öppna frontluckan(1).
- Dra ut pulverbehållaren(10) m.h.a. handtaget(19).
9
- Lyft av locket(18) från pulverbehållaren och för avskraparen(28) till
markering i pulverbehållaren. Se bild nedan.
- Kontrollera att pulverflaggan(24) ligger ordentligt i sina spår på
pulverbehållaren samt att den pekar rakt ner.
- Fyll på pulver i behållaren. Nivån bör ligga strax under kanten. Sätt på
locket och montera tillbaka behållaren i maskinen.
10
Signaler
Maskinen är utrustad med ett system
som signalerar för olika felfall. Ljussignal
(15) bakom vattenbehållaren samt i
knapparna (se illustration till höger) indikerar enligt felkoder nedan.
Användning - Fast vitt sken bakom vattenbehållaren och vid vald knapp indikerar
att maskinen arbetar.
- Fast grönt ljus bakom vattenbehållaren indikerar att maskinen är
klar med valt program.
Påfyllning
- Blinkande rött ljus bakom vattenbehållaren indikerar låg pulvernivå
eller att pulverbehållaren saknas.
- Blinkande blått ljus bakom pulverbehållaren indikerar låg vattennivå eller att vattenbehållaren saknas.
- Fast rött ljus bakom vattenbehållaren indikerar att frontluckan ej
är stängd alternativt att blandartratten ej är ordentligt monterad.
Rengöring
- Knapp för rengöring lyser med
fast orange ljus när maskinen
behöver köra en rengöring.
- Knapp för rengöring blinkar med
orange ljus när maskinen behöver
köra en avkalkning.
11
BEREDNING
- Välj en flaska stor nog för vald portion.
- Se till att flaskan sitter ordentligt i flaskhållaren.
- Tryck in knappen för önskad portionsstorlek för att starta
beredningen, eller
- Välj önskad portion och starta beredningen via appen.
- När beredningen är klar visas grönt ljus i vattenbehållare, och flaskan
kan tas bort.
Vid grötberedning placeras ett större kärl på spilltråget för att samla
upp vattnet. I övrigt är processen samma.
RENGÖRING
- Välj en flaska som rymmer minst 300 ml.
- Se till att flaskan sitter ordentligt i flaskhållaren.
- Håll in knappen för rengöring i 3 sekunder för att aktivera rengöring.
- Maskinen kör ett rengöringsprogram och indikerar med grönt ljus i
vattenbehållaren när den är klar.
- Ta bort flaskan, töm den på spillvatten och skölj ur den.
- Sätt tillbaka flaskan på plats igen.
Daglig rengöring
För att hålla maskinen fräsch är det viktigt att rengöra den
regelbundet. Följ anvisningarna nedan för dagligt underhåll.
- Demontering av pulverbehållaren sker på samma sätt som vid
pulverpåfyllnad (se sidan 9).
12
- Demontera utloppsslangen(13) från blandartratten(12).
- Demontera blandartratten och impellern genom att dra dem rakt
ut.
13
- Demontera blandartrattens fästplatta(22) genom att vrida den till
höger för att lossa på fattningen och sedan dra den rakt ut.
- Lossa på locket till blandartratten(21) genom att vrida det motsols
och lyfta det uppåt.
- Skölj och torka rent alla lösa delar innan de monteras tillbaka.
14
Rengöring vid behov
För att komma åt att rengöra övriga delar måste de tas bort från
maskinen. Detta görs genom att följa anvisningarna nedan.
Montering sker i omvänd ordning.
-Spilltråget(9) lyfts rakt upp från maskinen. Metallnätet(8) ligger löst
och kan plockas bort för hand.
-Spilltråg och metallnät handdiskas.
- Lyft bort locket(18) och pulverflaggan(24) ur pulverbehållaren. Diska sedan resten av pulverbehållaren i diskmaskin.
15
- Vid ytterligare rengörings- eller demonteringsbehov, lossa på
låsmuttern(20) till pulverutloppet och dra sedan försiktigt ut det ur pulverbehållaren.
- Lossa på låssprinten(26) som håller omröraren(29) och avskraparen
(28) på plats genom att föra ihop hakarna och trycka den nedåt.
16
- Efter att låssprinten lossats kan
omröraren och avskraparen
lyftas uppåt.
- Lossa på doserskruvens låsmutter(25) genom att vrida den motsols.
17
- Plocka bort de lösa delarna ur pulverbehållaren.
Avkalkning
- Blanda 15 gram citronsyra eller ättiksyra med 1 liter vatten i vattenbehållaren.
- Ställ ett kärl som rymmer minst 1 liter under utloppet på maskinen.
- Håll in knappen för rengöring i 10 sekunder för att starta avkalkningsprocessen.
- Maskinen kör ett automatiskt avkalkningsprogram som tar ca 30 minuter.
- Skölj vattenbehållaren och fyll den sen med friskt vatten.
- Kör två rengöringscykler innan maskinen är redo att användas igen.
18
FELSÖKNING
Beteende
Maskinen reagerar
inte.
Orsak
Åtgärd
Huvudströmbrytaren är
inte påslagen.
Slå på huvudströmbrytaren på baksidan.
Maskinen är inte kopplad Sätt i kontakten i ett jortill elnätet.
dat eluttag.
Maskinen indikerar att
Kontrollera vatten- och
vatten eller pulver behöver pulvernivå och försök
fyllas på.
igen.
Flaskan sitter ej ordentligt i Kontrollera att flaskan är
flaskhållaren, frontluckan ordentligt ditsatt samt
är ej ordentligt stängd.
att luckan är stängd.
Beredning startar inte.
Kontrollera att blandarBlandartratten saknas eller
tratten sitter rätt montesitter fel.
rad.
Maskinen behöver rengöring innan beredning kan
köras.
Kör ett rengöringsprogram och försök sedan
igen.
Kontrollera att pulverbehållaren sitter rätt monPulverbehållaren eller
terad. Kontrollera att
Frontluckan går ej att
blandartratten sitter ej rätt blandartratten sitter rätt
stänga.
monterad.
monterad och att blandarlocket är vridet till
låst position.
Fyll på pulverbehållaren
Maskinen larmar för
Pulverbehållaren saknas med pulver och kontrolpulverbehållare
eller har för låg pulvernivå. lera att flaggan sitter rätt
saknas/låg pulvernivå.
monterad.
*Felsökning fortsätter på nästa sida
19
Ta ut vattenbehållare
och om nödvändigt fyll
på med vatten. KontrolMaskinen larmar för
Vattenbehållaren saknas lera att den runda flottövattenbehållare
eller har för låg vattennivå. ren sitter på plats och
saknas/låg vattennivå.
kan röra sig i spåret. Sätt
tillbaka vattenbehållaren
i maskinen.
Vällingen/ersättningen Temperaturinställningen
får ej rätt temperatur.
behöver justeras.
Justera temperaturen
med hjälp av appen.
TEKNISKA DATA
Storlek (b x h x d) (mm)
Vikt (tom)
Volym vattenbehållare
Volym pulverbehållare
Sladdlängd
~
172 x 445 x 275
4,0 kg
1,8 l
0,8 l
1,2 m
220-240 V, 50-60Hz, 1800 W
Alla material som kommer i kontakt med livsmedel uppfyller kraven i
Europaparlamentets och rådets förordning 1935/2004.
KONTAKT
Diluo i Karlstad AB
Pumpgatan 4
652 21 Karlstad
Tel: +4610-410 17 20
[email protected]
www.mydiluo.se
För senaste version av manualen, se mydiluo.se.
Med reservation för tryckfel.
20