SpeediCath Compact Set

1 Öppna och förbereda
Börja med att tvätta händerna och området runt urinrörets mynning. Det är viktigt
att undvika överföring av bakterier från
händerna till katetern.
Vrid och avlägsna hylsan.
Veckla ut påsen.
23315713 V4 Coloplasts logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Coloplast
A/S.© [2014-03.] Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. Med ensamrätt.
Vrid och dra ut katetern.
2 Användning och införing
Kvinnor: För in katetern i urinröret tills
urinflödet börjar.
Varning!
Denna produkt är avsedd för engångsbruk. Återanvändning innebär en
risk för användaren.
Ombearbetning, rengöring, desinficering och sterilisering äventyrar
produktens integritet, vilket i sin tur utsätter patienten för en ökad risk för
fysiska skador eller infektion.
Försiktighet!
Självkateterisering är en vanlig och säker procedur. Det är dock viktigt att
först kontakta läkare för vägledning och råd innan du utför självkateterisering. Var dessutom noga med att följa nedanstående anvisningar
noggrant.
Män: Håll upp penisen med ena handen
för att räta ut urinröret. För in katetern i
urinröret tills urinflödet börjar.
Kontakta läkaren/sjuksköterskan i händelse av en urinvägsinfektion med
symptom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller blod i
urinen.
Rådfråga vårdpersonal om du har fått diagnosen urinrörsförträngning.
Använd inte produkten om förpackningen eller förseglingen är skadad.
Sterilisera inte om produkten.
Skyddas mot direkt solljus. Förvara produkter horisontellt, i rumstemperatur och torrt. Produkten tar inte skada av upp till ett dygns exponering
för extrema temperaturer (-20 till 60 °C).
Indikationer
Katetern är steril och endast avsedd för intermittent kateterisering.
Information
Denna produkt är en hydrofil kateter placerad i en steril lösning med
vidhängande påse.
Slutför kateteriseringen utan onödiga dröjsmål och avlägsna katetern så
fort urinblåsan har tömts.
Var försiktig när du öppnar produkten eftersom förpackningsvätskan kan
ge fläckar på kläderna. I övrigt är vätskan ofarlig.
Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som
kan uppstå om produkten används på ett sätt som står i strid med Coloplasts aktuella rekommendationer.
Bruksanvisning för SpeediCath Compact Set
3 Borttagning
Män + kvinnor: Dra ut katetern 1–2 cm
när urinflödet upphör. Om urinflödet börjar
igen väntar du tills det har upphört innan
du drar ut katetern ytterligare 1–2 cm.
Avlägsna katetern när blåsan är tom.
4 Tömning
Återförslut katetern genom att vrida
tillbaka den in i förpackningen.
Öppna urinpåsen genom att riva av
avrivningsfliken.
Töm påsen i toaletten och kasta katetern
och påsen i hushållsavfallet.
Symbol
Arbetsorder. Tillverkningsnummer som identifierar förpackningen i en specifik beställning (satsnumret avser tillverkningsserien).
Använd inte produkten om förpackningen är
skadad