MC1402 Sjukdomslära med farmakologi, del I, 150502

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, prov 0101. Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015‐05‐02 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 60 p Farmakologi, fråga 1‐9, 15 p Analgetika och psykofarmaka, fråga 10‐12, 6 p Lungsjukdomar, fråga 13‐14, 5 p Blodsjukdomar, fråga 15‐17, 7p. Tumörbiologi och cellskada,fråga 18‐20, 8p. Geriatrik, fråga 21, 2p. Allergi, immundefekter, transplantation och autoimmunitet, fråga 22‐24, 8p. Urinvägarnas sjukdomar, fråga 25‐26, 9p. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Lägg i ett grönt omslag per frågeområde. Istället för lärarens namn på gröna omslaget anges skrivområde, ex Farmakologi . Totalt ska du använda 8 gröna omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! 1. Prekliniska studier är viktiga för att sålla fram intressanta läkemedelskandidater. När effekter på celler/djurmodeller är säkrade måste man också testa att substansen inte är skadlig för organismen. Vad skulle du testa av nedanstående för att utröna detta ? a. Mutagenicitet b. Vävnadsdistribution c. Karcinogenicitet d. Teratogenicitet e. Plasmaproteinbindningsgrad (1p) 2. Läkemedel har ofta sin effekt genom att intervenera med olika typer av signalering. Para ihop bokstäverna i bilden med rätt svarsalternativ. a. Neurotransmission b. Autokrin signalering c. Endokrin signalering d. Neurokrin signalering e. Parakrin signalering (2.5 p) 3. Vad kallas den receptor som a. Autofosforyleras efter stimulering, och ger ett relativt långsamt svar. b. Stimuleras av ligander som har hög fettlöslighet och tar sig in i cellen på egen hand. c. Stimuleras av t ex modulatorn bensodiazepiner, och ger mycket snabbt svar. d. Har mycket stor diversitet, vilket delvis beror på att de intracellulära subenheterna har antingen inhiberande eller stimuerande effekt på nedströmsproteiner. (2p) 4. Amfetamin är en svag bas. En amfetaminist vill öka på effekten av sin drog. Hen intar bikarbonat för att öka effekten. Förklara med begreppen pH‐förändring och absorption i njurarna vad som sker och som förklarar effektökningen. (1p) 5. Ett läkemedels biotillgänglighet är avgörande för att man skall få en god effekt när läkemedlet ges peroralt. Vad stämmer för biotillgänglighet – ange rätt alternativ nedan. a. Definieras som dos/plasmakoncentration b. Andel läkemedel som når blodbanan i intakt form c. Definieras som plasmakoncentration/dos d. Påverkas inte av absorptionen i tarmen e. Påverkas av första passage effekt i levern (1p) 6. Vad gäller för det sympatiska nervsystemet ? a. Ger diffusa spridningseffekter b. Har acetylkolin som neurotransmittor vid målorganen c. Signalerar till kroppen att öka matsmältning och minska pulsen d. Minskar pupilldiametern e. I synapsen vid målorganet återfinner man presynaptiska och postsynaptiska transportörer av neurotransmittorer (1p) 7. Hur påverkas nivån av noradrenalin i synapsklyftan i närvaro av en så kallad MAO‐
hämmare ? (1p) 8. Den kolinerga synapsen är ett viktigt mål för farmaka inom det autonoma nervsystemet. Vad står bokstäverna för i bilden ? Para ihop bokstäverna med rätt svarsalternativ. a. Ca2+ b. Acetylkolin c. Aktionspotential d. Nikotinreceptor e. Muskarinreceptor f. Acetylkolinesteras (3p) A
B
C
D
E
F
9. Interaktioner mellan läkemedel kan var besvärligt eftersom det kan bli svårt att utröna effekten av de enskilda läkemedlen. Man brukar dela in interaktioner med avseende på farmakodynamiska och farmakokinetiska mekanismer enligt bilden. Anta att två läkemedel X och Y interagerar med varandra. Para ihop mekanismerna A‐D i bilden med följande påståenden a‐e. Vilka passar bäst ihop ? a. Läkemedel X konkurrerar ut Y från plasmaproteiner. Vad händer med avseende på Y ? b. X och Y är två agonister som binder till samma receptor. c. X inducerar ett CYP enzym som är riktat mot Y. Vad händer med avseende på Y ? d. X hämmar ett CYP enzym som är riktat mot Y. Vad händer med avseende på Y ? e. X är en agonist och Y en antagonist som binder till samma receptor. (2.5 p) A.
B.
C.
D.
10. Om man har en nociceptiv smärta med feber och en inflammatorisk process, vilken grupp av analgetika ska man helst behandla med? Motivera/Förklara varför du väljer den gruppen av analgetika och inte en annan grupp! (1p) 11. Bensodiazepiner används bl.a. vid behandling av olika ångesttillstånd och sömnstörningar, men (2 p) hur verkar läkemedlet? D.v.s. beskriv verkningsmekanismen. 12. Välj ett valfritt antidepressivt läkemedel och redogör för verkningsmekanismen för det valda läkemedlet, beskriv även effekter samt nämn en vanlig biverkning. (3p) 13. Kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, utgörs egentligen av två sjukdomar. Den ena av dessa är bronkiolit. (1p) a) Vilken är den andra? b) Ett sätt att ställa diagnosen KOL är att göra en spirometri med reversibilitetstest där man mäter vitalkapacitet (VK)och forcerad exspiratorisk volym på en sekund (FEV1). Vilka resultat kan man förvänta sig på VK och FEV 1 (högt, lågt eller normalt) vid KOL och hur skiljer sig dessa resultat hos en KOL patient jämfört med hos en patient som har astma? (2p) 14. Interstitiella lungsjukdomar benämns också som restriktiva lungsjukdomar. a) Förklara vad som menas med att lungsjukdomen är restriktiv. (1p) b) Ge ett exempel på en restriktiv lungsjukdom. (1p) 15. Nämn en orsak till att en trombos kan uppstå och förklara dess uppkomstsätt. 16. Välj en medicin som kan användas som trombos profylax och förklara var den utövar sin verkan. 17. Vid ett lågt blodvärde uppstår flera symptom. Förklara orsaken till dessa. (3p) (2p) (2p) 18. En cell kan svara på skada genom att genomgå apoptos eller nekros. Definiera apoptos samt ange hur denna manifesterar sig i cell eller vävnad. (3p) 19. I cellcykeln finns vissa regleringsfunktioner. När inträffar dessa, samt vad sker vid dessa kontroller? Vilka molekyler är inblandade i dessa regleringsfunktioner (3p) (2p) 20. Definiera genotyp resp fenotyp. 21. Varför är analys av blodets kreatinivärde en mindre bra analys avseende njurfunktion på äldre personer, särskilt på äldre kvinnor? (2p) 22. Vad är det för skillnad på en patient som har en immundefekt och en patient som har en autoimmun sjukdom? (2p) 23. Vilka av följande påståenden inom transplantation är rätt respektive fel. (3p) a) Mottagarens immunsystem aktiveras av transplantatets MHC receptor. R/F b) Allograft är transplantation mellan två icke‐genetiska lika individer. R/F c) Autograft är transplantation av vävnad från ett ställe till ett annat ställe på samma individ. R/F. 24. Vid en överkänslighetsreaktion av Typ I, reagerar kroppen snabbt på ett allergen, dvs. inom 30 minuter. Ett allergen kan t.ex. vara björkpollen. Vilka av följande påståenden är rätt respektive fel ? (3p). a) Immunoglobulin (antikroppen) binder till allergenet är IgG. b) Immunglobulinet är bundet till plasmacellen som frisätter histamin. c) Histamin stimulerar endotelcellerna att bli mer permeabelt så att blodplasma strömmar in i vävnaden. 25. Beskriv orsaken till inflammationen i glomerulus vid en glomerulonefrit. (2p) 26. Matcha rätt preparat med rätt indikation. (7p) Fyll i rätt preparatgrupp i den högra kolumen, A, B osv. Indikation Preparatgrupp, Ange A, B osv. OBS att fler preparatgrupper kan vara korrekt för de olika indikationerna. DVT, Djupventrombos, lungemboli Inflammation vid glomerulonefrit Ödem Anemi Hyperlipidemi Hypertoni Osteoporos (Renal osteodystrofi) Metabol acidos Preparatgrupper/Preparat: A) Loopdiuretika. B) ACE‐hämmare. C) Glukokortikoider. D) Natriumbikarbonat. E) Kalciumsalter. F) Erytropoetin. G) Lågmolekylärt heparin. H) Fosfatbindare. I) Betablockerare. J) Järnsubstitution. K) Statiner. L) D‐vitamin. M) Cytostatika. N) Calciumanatgonister.